Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"

Transkrypt

1 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartośćnie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro (zgodnie z art. 4 pkt 8 do zamówienia nie stosuje sięustawy Prawo zamówieńpublicznych) Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawęserwera Inwestycja realizowana w ramach zadania Uzupełnienie i wymiana wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w Muzeum Lubuskim w Gorzowie Wielkopolskim dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program Rozwój infrastruktury kultury Priorytet Infrastruktura kultury Znak postępowania: ML232 03/2015 I Nazwa oraz adres Zamawiającego Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim Gorzów Wlkp., ul. Warszawska 35 II Tryb udzielenia zamówienia Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (zgodnie z Regulaminem zamówieńpublicznych w Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. zaproszenie zamieszczone na stronie internetowej) III Przedmiot oraz wielkośćlub zakres zamówienia 1. Rodzaj zamówienia: dostawa 2. Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawęserwera na potrzeby działalności kulturalnej. Szczegółowy zakres zamówienia: 1. Typ Procesor Obudowa Dysk twardy Miejsca na dyski KOMPUTERY Parametry minimalne Serwer Jednoprocesorowy powyżej 9500 punktów wg PassMark CPU Rack Łącznie 4TB 4 hot plug 1

2 Kontroler SATA Raid 0,1,10 Pamięć RAM 8GB DDR3 1600MHz Karta zdalnego zarządzania irmc wersja standard Nagrywarka DVD +/ RW wraz z oprogramowaniem Wymagania dodatkowe Gwarancja 3 lata w miejscu użytkowania Zasilacz UPS z portem komunikacyjnym wraz z oprogramowaniem Windows Server 2012 oraz Linux (Ubuntu), pozwalającym na automatyczne zamknięcie systemu w Wyposażenie dodatkowe przypadku rozładowania UPS Szafa serwerowa dwusekcyjna 19'' Kabel sieciowy 10m 3. Gwarancja 36 miesięczna gwarancja od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego w miejscu użytkowania. IV Termin wykonania zamówienia Termin wykonania r. V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków 1. O udzielenie zamówienia mogąubiegaćsięwykonawcy, którzy spełniająwarunki dotyczące: 1) Posiadania uprawnieńdo wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładająobowiązek ich posiadania 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających sięo udzielenie zamówienia: Warunki określone w ust. 1 musi spełniaćprzynajmniej jeden z Wykonawców. 3. Ocena spełnienia warunków Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do 2

3 oferty oświadczeńi dokumentów określonych w pkt. VI Ogłoszenia potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie wg formuły: spełnia / nie spełnia. Niewykazanie spełnienia choćby jednego warunku udziału w postępowaniu stanowi podstawędo wykluczenia Wykonawcy. 4. Wezwania do wyjaśnień Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeńi dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. VI Wykaz oświadczeńlub dokumentów, jakie majądostarczyćwykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcęwarunków: 1) Oświadczenie o spełnieniu warunków Załącznik 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagająwpisu do rejestru wystawiony nie wcześniej niż6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Korzystanie z zasobów innych podmiotów: Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów i podmioty te będąbrały udziałw realizacji części zamówienia, jako podwykonawcy, to do wykazania, że w stosunku do tych podmiotów nie zachodząokoliczności wykluczenia z postępowania należy równieżzłożyćdokumenty dotyczące innych podmiotów. 4. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibęlub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibęlub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegająsięo udzielenie zamówienia, oprócz dokumentów lub oświadczeńwymienionych w pkt. VI Ogłoszenia, przedkładają: 1) Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6. Inne dokumenty, jakie należy przedłożyć: 3

4 Wzór umowy (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia). Każda strona wzoru umowy powinna byćparafowana. VII Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Najniższa cena. VIII Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Wykonawca zobowiązany jest przygotowaći złożyćofertęwg poniższych zasad: 1) Oferta powinna byćzgodna z Formularzem Oferty Załącznik nr 1 do Ogłoszenia; 2) Oferty należy składaćwraz z kompletem oświadczeńi dokumentów wyszczególnionych w pkt. VI Ogłoszenia; 3) Treśćoferty musi odpowiadaćtreści Ogłoszenia; 4) Oferta winna byćzłożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej; 5) Oferta powinna byćsporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub ręcznie inną trwałątechniką; 6) Oferta powinna byćpodpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty; 7) Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty winny byćpotwierdzone za zgodnośćz oryginałem przez osoby upoważnione do jej podpisania; 8) Oferta powinna byćumieszczona w zamkniętej kopercie i oznaczonej poprzez umieszczenie na niej nazwy: Oferta na zakup i dostawęserwera i napisu: nie otwieraćprzed dniem otwarcia ofert tj r. godz. 10:00. 9) Oferta powinna byćspięta w sposób trwały. 2. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 3. Zamawiający może żądaćprzedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcękopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzićjej prawdziwości w inny sposób. 4. Wszystkie dokumenty złożone w innym języku niżpolski winny byćzłożone wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego. IX Miejsce i termin składania ofert Ofertęnależy złożyćw siedzibie Zamawiającego przy ulicy Warszawskiej 35, pokój nr 3 (sekretariat Muzeum), w terminie do r. do godziny X Termin związania ofertą. Wykonawca jest związany ofertąprzez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. XI Informacje dodatkowe Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków zewnętrznych, które miały byćprzeznaczone na sfinansowanie zamówienia 4

5 Załączniki do Ogłoszenia: 1. Załącznik nr 1 Formularz oferty 2. Załącznik nr 2 Wzór umowy 3. Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia Zastępca Dyrektor Muzeum Lubuskiego Grażyna Tyranowska 5

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip Słupsk: Usługa serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3

Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3 Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym oraz sprzętu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

DZ.RI.332-8/11 OGŁOSZENIE

DZ.RI.332-8/11 OGŁOSZENIE Toruń, dnia 14.11.2011 r. : DZ.RI.332-8/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl 1 z 5 2013-07-02 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług hostingu oraz stałego dostępu

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Znak sprawy: ATZ_ZG_NZT_2015_EL_1669_2015 I. ZAMAWIAJĄCY: Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawapraga.so.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawapraga.so.gov.pl Warszawa: dostawa i wdrożenie Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw Numer ogłoszenia: 350272-2011; data zamieszczenia: 25.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

(Backupu) dla systemów WINDOWS, LINUX, SAP/ORACLE, ORACLE, MSSQL, VMware ESX, Active Directory, składającego się z oprogramowania do tworzenia kopii

(Backupu) dla systemów WINDOWS, LINUX, SAP/ORACLE, ORACLE, MSSQL, VMware ESX, Active Directory, składającego się z oprogramowania do tworzenia kopii 1 z 9 2010-09-10 16:16 Warszawa: Dostarczenie oraz wdrożenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Numer ogłoszenia: 249153-2010; data zamieszczenia: 10.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kraków: Wykonanie robót konserwatorsko-remontowych pn. Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej poprzez odnowienie (wraz z uzupełnieniem) elewacji i detali architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Strona 1 z 6 Warszawa: Przeprowadzanie zewnętrznego audytu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Numer ogłoszenia: 119618-2015; data zamieszczenia: 20.05.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 BDG.WZP.311.23.2014.13.JG Warszawa: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową Numer ogłoszenia: 248432-2014; data zamieszczenia: 24.07.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 161938-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr: OL ZP / 05 / 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO WE WROCŁAWIU Zamawiający: Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, ul. Starołęcka 31, 60-963 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8712200, faks 61 8793262.

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, ul. Starołęcka 31, 60-963 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8712200, faks 61 8793262. Poznań: Sprzęt do rejestracji badań i prezentacji wyników prac badawczych Numer ogłoszenia: 235454-2012; data zamieszczenia: 04.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo