ZAPYTANIE OFERTOWE SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE I.1.Nazwa i adres Zamawiającego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Intergraph Polska sp. z o.o. Adres siedziby: Ul. Domaniewska 52, Warszawa Tel.: Fax: ; I.2. Znak sprawy: INGR/POIG /13 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: W ramach realizacji projektu pn.: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii GeoMedia Enterprise Intelligence realizującej wielokryterialną analizę danych przestrzennych w środowisku narzędziowym desktop oraz Web Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na następujące zadania: ZADANIE 1 - Opracowanie listy algorytmów - kandydatów w podziale na grupy ZADANIE 4 - Analiza praktycznego wykorzystania algorytmów ZADANIE 8 - Testowanie i kalibracja 1 ZADANIE 10 - Testowanie i kalibracja 2 Zadania te stanowią elementy projektu, którego celem jest opracowanie narzędzia informatycznego, rozszerzającego funkcjonalność istniejącej platformy narzędziowej GIS o funkcje implementujące opracowane algorytmy geostatystyczne. Wdrożenie pakietu informatycznego (GeoMedia Enterprise Intelligence), podobnie do innych modułów GeoMedia będzie mogło być wykorzystywane w powiązaniu z innymi rozszerzeniami dając nowe możliwości w zakresie przetwarzania danych przestrzennych. Powstałe Oprogramowanie, będzie bazowało na istniejącej komercyjnej platformie systemów informacji przestrzennej - GeoMedia. II.2. Określenie przedmiotu zamówienia: 1

2 Nazwa zadania Opis wymagań Oczekiwane wyniki realizacji zadania, które zostaną przekazane Zamawiającemu: Termin realizacji zadania ZADANIE 1 - Opracowanie listy algorytmów - kandydatów w podziale na grupy Celem zadania jest wstępne naukowe opracowanie listy algorytmów, które w kolejnych zadaniach przejdą weryfikację pod kątem wartości merytorycznej oraz wartości biznesowej, a następnie zostaną dostosowane do potrzeb planowanego produktu informatycznego, w 2 iteracjach przetestowane i skalibrowane, a na koniec zaimplementowane w oprogramowaniu produkcyjnym. Zadanie powinno być zrealizowane poprzez: Przestudiowanie dostępnej literatury dotyczącej ww. grupy algorytmów i opracowanie listy znanych algorytmów, Bibliografia tematu Sprawozdanie ze studiowania literatury, Wstępna lista algorytmów-kandydatów zawierająca co najmniej następujące informacje dla każdego z algorytmów: nazwa, krótki opis, Metoda oceny algorytmów. do 31 lipca 2014r. Projektowanie własnych algorytmów należących do ww. grupy algorytmów, Wykonanie studium przydatności zidentyfikowanych i zaprojektowanych algorytmów poprzez opracowanie metody oceny algorytmów i znalezienie, co najmniej trzech praktycznych przykładów zastosowań Realizacja przedmiotowego zadania powinna zawierać następujące zestawienie grup algorytmów: 2

3 Korelacja przestrzenna i modele regresji oraz tzw. ekonometria przestrzenna Metoda koncentracji przestrzennej, Szeregi czasowe uwzględniające predykatory przestrzenne Agregacja przestrzenna, Redukcja wymiarowości problemu, Tworzenie i wykorzystanie ontologii formalnej, Metoda ruchomego pola podstawowego (algorytm pomocniczy). ZADANIE 4 - Analiza praktycznego wykorzystania algorytmów Celem zadania jest merytoryczna weryfikacja algorytmów pod kątem ich jakości i przewidywanej przydatności w praktyce. Zamawiający wymaga opracowania listy algorytmów kandydatów do dalszego testowania i implementacji poprzez następujące elementy: Dokonanie selekcji algorytmów o największym potencjale praktycznego wykorzystania na podstawie rankingu opracowanego na podstawie wcześniej ustalonej metody oceny algorytmów, Dokonanie badania potencjału patentowego dla wcześniej wyselekcjonowanych algorytmów Lista algorytmówkandydatów zawierająca co najmniej następujące informacje dla każdego z algorytmów: nazwa, krótki opis, przykłady praktycznego zastosowania algorytmu, ocena punktowa (lub inna) na podstawie opracowanej metody oceny algorytmów. ocena pod względem potencjału patentowego do 31 października 2014r. ZADANIE 8 - Testowanie i kalibracja 1 Celem zadania jest przetestowanie działania zakodowanych algorytmów w powstałym oprogramowaniu nr 1, a następnie wprowadzenie poprawek w formalnym zapisie algorytmów pod Raport z testów oprogramowania nr 1, Zmodyfikowany opis formalny algorytmów. do 30 czerwca 2015r. 3

4 kątem ich użyteczności, domyślnych wartości parametrów i wydajności obliczeniowej. W ramach zadania zostaną dokonane takie czynności jak: Instalacja powstałego oprogramowania nr 1 na platformie testowej, Wykonanie testów nr 1, Wykonanie optymalizacji algorytmów, ZADANIE 10 - Testowanie i kalibracja 2 Celem zadania jest przetestowanie działania zakodowanych algorytmów w powstałym Oprogramowaniu nr 2, a następnie wprowadzenie poprawek w formalnym zapisie algorytmów pod kątem ich użyteczności, domyślnych wartości parametrów i wydajności obliczeniowej. W ramach zdania zostaną dokonane takie czynności jak: Raport z testów oprogramowania nr 2, Zmodyfikowany opis formalny algorytmów. do 31 sierpnia 2015r. Instalacja oprogramowania nr 2 na platformie testowej, Wykonanie testów nr 2, Wykonanie optymalizacji algorytmów, 4

5 II.3. Wymagania związane z gwarancją- dotyczy Zadań 1,4,8,i10.: a. okres gwarancji wynosi 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru prac; b. w okresie gwarancji usterki w działaniu przekazanych produktów będą usuwane przez Wykonawcę w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego; w szczególnych sytuacjach, po uzgodnieniu z Zamawiającym, możliwe jest wydłużenie terminu usunięcia usterki; c. w okresie gwarancji Zamawiającemu przysługuje prawo do korzystanie z konsultacji z Wykonawcą na temat zagadnień związanych z wykonanym przedmiotem zamówienia: d. konsultacje prowadzone będą drogą elektroniczną lub w ramach spotkań roboczych; e. konsultacje drogą elektroniczną polegają na zgłoszeniu problemu przez Zamawiającego, uzgodnieniu przez Wykonawcę i Zamawiającego liczby godzin roboczych potrzebnych do wyjaśnienia problemu, przygotowaniu i udzieleniu odpowiedzi przez Wykonawcę, zaakceptowaniu i zamknięciu problemu przez Zamawiającego; f. konsultacje w ramach spotkań roboczych polegają na ustaleniu przez Zamawiającego i Wykonawcę agendy i terminu spotkania roboczego a następnie przeprowadzenie spotkania; miejscem spotkań roboczych będzie siedziba Zamawiającego, chyba, że strony uzgodnią inaczej; koszty dojazdu i udziału w spotkaniu roboczym pokrywa każda ze stron we własnym zakresie; II.4. Prawa autorskie- dotyczy Zadań 1,4,8,i10. Z chwilą przyjęcia przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń, następuje automatycznie przeniesienie na niego autorskich praw majątkowych do przedmiotu zamówienia, w pełnym zakresie określonym w zadaniu. Przeniesienie ww. praw następuje bez konieczności składania w tej sprawie jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli przez strony i obejmuje wszystkie pola eksploatacji. II.5. Wymagania dotyczące Oferentów: 1. Zamawiający zastrzega, że oferty mogą złożyć wyłącznie Oferenci, którzy spełniają wymagania opisane w poniższych punktach. 1.A.- dotyczy wszystkich zadań: posiadają status jednostki naukowej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki art. 2 ust 9 (Dz. U. Nr 116, poz. 730 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 473); posiadają zdolność techniczno-organizacyjną niezbędną do realizacji przedmiotowego zamówienia, tj. powinni posiadać laboratoria badawcze wyposażone w oprogramowanie klasy GIS, CAD, fotogrametryczne, kartograficzne oraz do obliczeń geodezyjnych, oraz dostęp do bazy danych statystycznych np. danych GUS. Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku gdy Oferent wykaże się posiadaniem minimum 6 stanowisk komputerowych wyposażonych w oprogramowanie GIS, w tym: GeoMedia min. 6 licencji załączą do oferty ważne dokumenty wymagane na etapie składania oferty; 1.B.- dotyczy zadań 1 i 4: posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji projektów kartograficznych z zastosowań sztucznej inteligencji w zakresie prowadzenia badań związanych z opracowaniem metodyki modelowania kartograficznego z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych i systemów wnioskowania rozmytego. Zamawiający wymaga wykazania doświadczenia w realizacji min. 1 projektu tego typu o wartości brutto min.: ,00 zł, a zrealizowany projekt może być wdrożony na własną rzecz Oferenta. Projekt powinien być zakończony nie później niż 7 lat przed terminem składania ofert. posiada znajomość metodyki eksploracyjnej analizy danych przestrzennych oraz wizualizacji danych tematycznych w serwisach geoinformacyjnych, potwierdzoną min. 1 publikacją naukową w tym zakresie, 5

6 dysponuje wykwalifikowaną kadrą ekspertów, która będzie brała udział w realizacji zadania tj. powinien dysponować kadrą naukowo-badawczą o branżowej wiedzy i doświadczeniu w prowadzeniu badań naukowych w zakresie geodezji i kartografii oraz gospodarki przestrzennej oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów II i III stopnia studiów (studia magisterskie i doktoranckie) w zakresie geodezji i kartografii. Eksperci oferenta powinni także mieć doświadczenie w tworzeniu prawa branżowego, przede wszystkim rozporządzeń wykonawczych do ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (IIP) oraz wykonywaniu ekspertyz i opracowaniu publikacji monograficznej poświęconej IIP na rzecz Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Zamawiający wymaga od Oferenta posiadania min. 2 osób ze stopniem doktora habilitowanego w zakresie geodezji lub kartografii i 3 osób z tytułem doktora w zakresie geodezji lub kartografii, którzy posiadają doświadczenie w tworzeniu prawa branżowego i rozporządzeń wykonawczych do IIP oraz prowadzą zajęcia w zakresie geodezji i kartografii dla studentów II i III stopnia studiów. Wskazany personel musi wykazać się także min. 5 publikacjami naukowymi w zakresie geodezji i kartografii. 1.C.- dotyczy zadań 8 i10: posiadają zdolność techniczno-organizacyjną niezbędną do realizacji przedmiotowego zamówienia, tj. poza wymaganiami opisanymi w punkcie 1.1A posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wdrożeń technologii geodezyjnych i kartograficznych. Zamawiający wymaga wykazania doświadczenia w realizacji min. 1 projektu tego typu o wartości brutto min.: ,00 zł. Projekt może być zrealizowany na własną rzecz Oferenta. Projekt powinien być zakończony nie później niż 3 lata przed terminem składania ofert. posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania testów narzędzi informatycznych w środowisku informacji przestrzennej. Zamawiający wymaga wykazania doświadczenia w realizacji min. 1 projektu tego typu o wartości brutto min.: ,00 zł. Projekt może być zrealizowany na własną rzecz Oferenta. Projekt powinien być zakończony nie później niż 3 lata przed terminie składania ofert. posiada zespół ekspertów, którzy będą brali udział w realizacji zamówienia tj. posiada min. 2 testerów i 2 programistów z min.3 letnim doświadczeniem zawodowym potwierdzonym udziałem w 2 projektach GIS, których elementem było testowanie oprogramowania. 2. Zamawiający dopuszcza tylko wykazanie projektów potwierdzających posiadanie wiedzy i doświadczenia zrealizowanych przez Oferenta. 3. W zakresie osób, które będą realizowały zamówienia i sprzętu dopuszczamy dysponowanie zasobami podmiotów trzecich. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne zobowiązanie do użyczenia zasobów na cały okres realizacji zamówienia w oryginale. 4. Zamawiający informuje, że dokona oceny wymaganych dokumentów i oświadczeń, potwierdzających spełnienie wymaganych warunków, w trakcie weryfikacji przedłożonych ofert. W przypadku nie wywiązania się Oferenta z deklaracji zgodności w wymogami Zamawiającego, Zamawiający ma prawo odstąpić od oceny przedłożonej oferty i wycofać ją z trybu wyboru Wykonawcy. II.6.Warunki składania ofert: 1. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty częściowej. 2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej. 3. Termin związania ofertą: 30 dni 4. Oferty należy złożyć do 05 czerwca 2014r. do godziny 10: Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: ul. Domaniewska 52, Warszawa, w sekretariacie. 6. Oferta na wykonanie zadań powinna zawierać: 6

7 a. Formularz ofertowy załącznik nr 1; b. Oświadczenie Oferenta załącznik nr 2; c. Wykaz posiadanego oprogramowania, niezbędnego do realizacji zadania załącznik nr 3; d. Wykaz osób (kadra ekspercka) które będą brały udział w realizacji zadania- załącznik nr 4; e. Wykaz zrealizowanych projektów - załącznik nr 5 f. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej określający zasady reprezentacji Oferenta wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, lub kopię w/w dokumentów oznaczonych klauzulą za zgodność z oryginałem ; jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z przedłożonych dokumentów, wymaga się złożenia dokumentu wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta (pełnomocnictwa) w oryginale lub kopii w/w dokumentów oznaczonych klauzulą za zgodność z oryginałem załącznik nr 6; 7. Oferta ma mieć ponumerowane i parafowane strony oraz zawierać podpisy osób uprawnionych lub upoważnionych przez Oferenta do występowania w jego imieniu. 8. Oferty sporządzane metodą odręczną powinny być czytelne. 9. Oferta powinna być umieszczona w zaklejonej kopercie z wyraźnym napisem Oferta Zadanie (nr i nazwa zadania) 10. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent. 11. Oferty jakie wpłyną po terminie zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny, jako nieważne. II.7. Tryb oceny ofert: 1. Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty. 2. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie. 3. Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu zgodnie z zasadą konkurencyjności przedłożonych ofert, Zamawiający poinformuje mailowo i listownie Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz terminie podpisania umowy z wybranym Oferentem. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania odrębnych umów na każde z zadań stanowiących przedmiot zamówienia, z Oferentem, który na etapie oceny ofert, uzyskał najwyższą punktacje w danym zadaniu. II.8. Kryteria oceny ofert: 1. Cena = 100% a) Oceniana jest cena netto w polskich złotych; b) W przypadku podania przez Oferenta ceny rażąco niskiej, Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o wyjaśnienie elementów kalkulacyjnych mających wpływ na wysokość ceny całkowitej. c) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli z wyjaśnień wynika, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub wyjaśnienia są lakoniczne. 7

8 III.1. Finansowanie projektu: SEKCJA III: INFORMACJE DODATKOWE Zamawiający informuje, że projekt Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii GeoMedia Enterprise Intelligence realizującej wielokryterialną analizę danych przestrzennych w środowisku narzędziowym desktop oraz Web jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lata , Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych. III.2. Informacje administracyjne: Wszelka korespondencja w formie pisemnej związana z przygotowaniem i złożeniem ofert musi być doręczona do Zamawiającego na adres: Intergraph Polska sp. z o.o. Ul. Domaniewska 52, Warszawa Mail: Nr fax: ) Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy o zamówieniach publicznych. 2) Zaproszenie do składania ofert będzie rozesłane do Oferentów drogą mailową oraz pocztą. 3) Oferenci zobligowani są w terminie 2 dni do potwierdzenia drogą mailową (na adres zwrotny) otrzymania zapytania. 4) Pytania należy kierować na adres mailowy: Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 2 dni przed datą złożenia ofert. 5) W sprawach formalnych należy kontaktować się z Martą Kaczorowską-Góral pod numerem telefonu ( w godz. 8:00-16:00). 6) Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą warunków zamówienia, wszyscy uczestnicy zapytania zostaną powiadomieni o zmianach drogą mailową na adresy, na jakie zostały wysłane zapytania ofertowe. 8

9 SEKCJA IV: Załączniki IV.1. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy Pieczątka firmowa Ja, niżej podpisany/a. Działając w imieniu i na rzecz firmy. w odpowiedzi na przekazane Zapytanie Ofertowe nr z dnia r., którego przedmiotem jest.. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym w kwocie: ZADANIE 1 - Opracowanie listy algorytmów - kandydatów w podziale na grupy Przedmiot zamówienia Wartość netto Stawka VAT/ kwota Wartość brutto ZADANIE 1: Opracowanie listy algorytmów - kandydatów w podziale na grupy słownie wartość netto:.. słownie wartość brutto: Zobowiązujemy się wykonać przedmiotowe zadanie w okresie.., w szczegółowych terminach uzgodnionych z Zamawiającym. ZADANIE 4 - Analiza praktycznego wykorzystania algorytmów Przedmiot zamówienia Wartość netto Stawka VAT/ kwota Wartość brutto ZADANIE 4 - Analiza praktycznego wykorzystania algorytmów słownie wartość netto:.. słownie wartość brutto: Zobowiązujemy się wykonać przedmiotowe zadanie w okresie.., w szczegółowych terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 9

10 ZADANIE 8 - Testowanie i kalibracja 1 Przedmiot zamówienia Wartość netto Stawka VAT/ kwota Wartość brutto ZADANIE 8 - Testowanie i kalibracja 1 słownie wartość netto:.. słownie wartość brutto: Zobowiązujemy się wykonać przedmiotowe zadanie w okresie.., w szczegółowych terminach uzgodnionych z Zamawiającym. ZADANIE 10 - Testowanie i kalibracja 2 Przedmiot zamówienia Wartość netto Stawka VAT/ kwota Wartość brutto ZADANIE 10 - Testowanie i kalibracja 2 słownie wartość netto:.. słownie wartość brutto: Zobowiązujemy się wykonać przedmiotowe zadanie w okresie.., w szczegółowych terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, pozostajemy związani złożoną przez nas ofertą w terminie 30 dni od dnia składania ofert oraz w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.... Miejscowość, data Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta 10

11 IV.2. Załącznik nr 2: Treść oświadczenia Pieczątka firmowa Składając ofertę na realizację zdania pn.:. W imieniu firmy..niniejszym oświadczam, że jako Oferent: 1) Zapoznałem się i akceptuję warunki niniejszego zapytania o cenę ; 2) Złożona przeze mnie oferta obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, na jakie składam ofertę; 3) Posiadam status jednostki naukowej; 4) Posiadam wiedze i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania o cenę; 5) Posiadam zdolność techniczno-organizacyjną niezbędną do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania o cenę; 6) Dysponuję kadrą ekspercką niezbędną do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania o cenę; 7) Nie zalegam z opłatami składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 8) Nie zalegam z opłacaniem podatków i innych opłat US.... Miejscowość, data Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta 11

12 IV.3. Załącznik nr 3: Wykaz oprogramowania Pieczątka firmowa Składając ofertę na realizację zdania pn.:. W imieniu firmy..niniejszym oświadczam, że jako Oferent posiadam zdolność techniczno-organizacyjną niezbędną do realizacji przedmiotowego zamówienia. Nazwa licencji Wersja licencji Liczba licencji Podstawa dysponowania... Miejscowość, data Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta 12

13 IV.4. Załącznik nr 4: Wykaz osób, które będą brały udział w realizacji zadania Pieczątka firmowa Składając ofertę na realizację zdania pn.:. W imieniu firmy..niniejszym oświadczam, że jako Oferent posiadam zespół ekspertów, którzy będą brali udział w realizacji zamówienia. Lp. Imię i nazwisko Wykształcenie/ stopień naukowy /publikacje naukowe* Doświadczenie/ Kwalifikacje* Podstawa dysponowania... Miejscowość, data Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta *-uzupełnić właściwie do wymagań dla zadania, o realizację którego aplikuje Oferent 13

14 IV.5. Załącznik nr 5: Wykaz zrealizowanych projektów Pieczątka firmowa Składając ofertę na realizację zdania pn.:. W imieniu firmy..niniejszym oświadczam, że jako Oferent posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia. Lp. Nazwa i zakres projektu Odbiorca projektu (Zamawiający), nazwa, adres i nr telefonu Okres realizacji (od do) Wartość brutto... Miejscowość, data Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta 14

15 IV.6. Załącznik nr 6: Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: Łódź, dn. 16.05.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: 1) Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi (I i II etap); 2) Przygotowanie treści merytorycznych na wortal i algorytmów do modułów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015 W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kraków: Wykonanie robót konserwatorsko-remontowych pn. Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej poprzez odnowienie (wraz z uzupełnieniem) elewacji i detali architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo