Dr Ireneusz Badowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr Ireneusz Badowski"

Transkrypt

1 Dr Ireneusz Badowski Rola, miejsce i znaczenie sektora bankowego w systemie finansowym w gospodarce rynkowej Charakterystyka sektora bankowego w Polsce przemiany jakościowe w ujęciu historycznym Rozwój bankowości centralnej w Polsce na tle innych państw Rola i zadania Banku centralnego w Polsce po roku 1989 Zadania i funkcje nadzoru bankowego / Komisji Nadzoru Finansowego/w Polsce Bank jako instytucja zaufania publicznego Rola i znaczenie Dyrektyw Unii Europejskiego w funkcjonowaniu sektora bankowego w Polsce Rola i znaczenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego /BFG/ na rzecz poprawności działania banków komercyjnych Fuzje i przejęcia bankowe jako element przeobraŝeń systemu bankowego Rozwój polskiego systemu bankowego poprzez procesy konsolidacyjne Rola i znaczenie kapitału obcego dla funkcjonowania banków w Polsce Przemiany jakościowe w funkcjonowaniu banków komercyjnych w Polsce Przemiany organizacyjne w funkcjonowaniu banków komercyjnych w Polsce Działanie banków na rynkach finansowych / np. działanie biur maklerskich/. Działalność funduszy / inwestycyjnych, powierniczych, emerytalnych, ubezpieczeniowych/ na rynkach finansowych w Polsce Działalność bankowo-ubezpieczeniowa / bankassurance/ w Polsce Rola i znaczenie banków spółdzielczych w sektorze bankowym w Polsce Funkcjonowanie banków spółdzielczych na rzecz społeczności lokalnych Funkcjonowanie banku spółdzielczego X Kredyty preferencyjne udzielane przez banki spółdzielcze Rodzaje operacji bankowych wykonywanych przez banki komercyjne Charakterystyka operacji biernych banku komercyjnego Rola i znaczenie operacji aktywnych dla funkcjonowania banku komercyjnego Rodzaje operacji pośredniczących wykonywanych przez bank komercyjny Zarządzanie ryzykiem w działalności bankowej Rodzaje ryzyk bankowych Zarządzanie ryzykiem płynności w banku komercyjnym Sposoby zarządzania ryzykiem stopy procentowej przez bank komercyjny Zarządzanie ryzykiem kursu walutowego przez bank komercyjny Wizerunek nowoczesnego banku kreowany przez zarządzanie jego produktami. Operacje kapitałowe wykonywane przez bank komercyjny Kredyt w działalności banku komercyjnego. Działalność kredytowa banku komercyjnego na przykładzie banku X Analiza działalności kredytowej banku np. w kontekście dla osób fizycznych, podmiotów gospodarczych itp. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym Metody zarządzania ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym Metody oceny i badania zdolności kredytowej przedsiębiorstw Zdolność kredytowa osoby fizycznej Rodzaje kredytów dla osób fizycznych Kredyty samochodowe Kredyty mieszkaniowe Sposoby badania zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych Procedury udzielenia kredytu bankowego i realizacja umowy kredytowej Przygotowanie decyzji kredytowej na przykładzie Banku X Wyliczanie kosztu kredytu

2 Charakterystyka zabezpieczeń prawnych udzielonego kredytu Zabezpieczenia prawne udzielonego kredytu charakteru osobistego Zabezpieczenia prawne udzielonego kredytu charakteru rzeczowego Ubezpieczenie kredytu oraz problematyka księgi wieczystej dla nieruchomości Problematyka monitoringu kredytowego i postępowania upominawczo-egzekucyjnego Windykacja naleŝności bankowych Funkcjonowanie banku hipotecznego Rola i znaczenie Krajowej Izby Rozliczeniowej / KIR/ w rozliczeniach krajowych międzybankowych system ELIXIR Sposoby przeprowadzania rozliczeń bezgotówkowych przez banki komercyjne Rola i znaczenie banku komercyjnego w operacjach handlu zagranicznego Sposoby przeprowadzania rozliczeń w transakcjach handlu zagranicznego przy udziale banku komercyjnego / operacje uwarunkowane/ Akredytywa dokumentowa Inkaso dokumentowe Forfaiting Gwarancja bankowa Charakterystyka rozliczeń przy pomocy czeku Weksel i jego znaczenie w rozliczeniach Faktoring Leasing Uwarunkowania funkcjonowania bankowości elektronicznej Rola i znaczenie obrotu bezgotówkowego elektronicznego dla funkcjonowania systemu finansowego i banków komercyjnych Części składowe bankowości elektronicznej Charakterystyka rozwoju rynku kart płatniczych w Polsce Karty płatnicze w ofercie polskich banków Karty płatnicze jako instrument obrotu gotówkowego Kryteria doboru kart płatniczych dla osób fizycznych i prawnych Karty płatnicze na przykładzie Banku X Rola i znaczenie kart kredytowych w segmencie kart płatniczych Bankowość domowa / home banking, private banking/ Bankowość biurowa / office banking, corporate banking/ Bankowość internetowa Produkty i usługi bankowości internetowej Bezpieczeństwo obrotu w bankowości elektronicznej i internetowej Perspektywy rozwoju bankowości komercyjnej Wizerunek nowoczesnego banku kreowany przez zarządzanie jego produktami. Pakiety produktowo-usługowe oferowane przez banki swoim klientom Kompleksowość i trans graniczność usług bankowych / wpływ przynaleŝności Polski do Unii Europejskiej/ Rola i znaczenie Dyrektyw Unii Europejskiej dla funkcjonowania systemu bankowego w Polsce Obszary innowacji bankowych moŝliwości rozwoju. Elementy bankowości inwestycyjnej Polityka pienięŝna banku centralnego /NBP/ Nauka o finansach aspekty teoretyczne Podmiotowość finansów Przedmiotowość finansów Części składowe systemu finansowego

3 Finanse publiczne Tworzenie / zasady/ BudŜetu Państwa Tworzenie budŝetów terenowych/ gminy Analiza budŝetu samorządu terytorialnego/ jst/ w latach. Elementy rynków finansowych Rynek kapitałowy Rynek pienięŝny Rynek depozytowo-kredytowy Rynek pochodnych instrumentów finansowych Rynek akcji i funduszy inwestycyjnych Finansowanie MSP Polityka finansowania MSP kapitałem zewnętrznym/ faktoring, leasing../ Inne/ do uzgodnienia z promotorem/.

4 Dr Anna Irzyńska 1. Funkcjonowanie systemu rachunkowości w jednostce organizacyjnej. 2. Proces opracowywania, badania i zatwierdzania sprawozdań finansowych podmiotu gospodarczego. 3. Ewidencja obrotu papierami wartościowymi. 4. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego. 5. Ewidencja zmian w stanie i wartości środków trwałych. 6. Ewidencja aktywów pienięŝnych. 7. Ryzyka bankowe i metody ograniczania. 8. Bank jako podmiot gospodarujący. 9. Bilans jako statyczne ujęcie pozycji finansowej jednostki. 10. Rzeczowe aktywa obrotowe w prawie bilansowym. 11. Wykorzystanie informacji finansowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 12. Koszty i rachunek kosztów banku na przykładzie banku X. 13. Prawo podatkowe a ewidencja kosztów przedsiębiorstwa w księgach rachunkowych. 14. Etyka w rachunkowości. 15. Dawne i współczesne formy pieniądza polskiego. 16. Klasyfikacja i problemy ewidencyjne związane z aktywami trwałymi jednostki gospodarczej. 17. Proces opracowywania, badania i zatwierdzania sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych. 18. Rezerwy na zobowiązania. 19. Koszty i ich rola w funkcjonowaniu podmiotu gospodarczego. 20. Metody obliczania i ewidencjonowania podatku dochodowego od osób prawnych na przykładzie przedsiębiorstwa X. 21. Analiza porównawcza podstawowych operacji bankowych na przykładzie banku X i banku Y. 22. Nowoczesne formy sprzedaŝy usług bankowych. 23. Księgowy a podatkowy wynik finansowy. 24. Analiza finansowa jednostek gospodarczych na podstawie danych rachunkowości. 25. Obrót materiałowy i towarowy w ujęciu rachunkowości. 26. Odroczony podatek dochodowy. 27. Podatki i ich ujęcie w rachunkowości. 28. Rachunek przepływów pienięŝnych jako źródło informacji do oceny sytuacji finansowej jednostki gospodarczej. 29. RóŜnice kursowe według prawa bilansowego i prawa podatkowego. 30. Funkcjonowanie controllingu w przedsiębiorstwie.

5 dr Ryszard Kryjom Obszary, z których istnieje moŝliwość pisania prac, z zakresu: I. Finansów 1. Finanse przedsiębiorstw; 2. Finanse publiczne; 3. Finanse w Unii Europejskiej; 4. Rynki finansowe i kapitałowe; II. Rachunkowości 1. Rachunkowość finansowa; 2. Rachunkowość zarządcza; 3. Rachunkowość budŝetowa; III. Podatki

6 Dr Maciej Łuczak TEMATYKA PRAC LICENCJACKICH PoniŜsze przykładowe tematy naleŝy traktować jako ogólne informacje o obszarach tematycznych. Ostateczne sformułowanie tematu będzie uzaleŝnione od zainteresowań studentów oraz od moŝliwości pozyskania informacji, które zostaną w pracy wykorzystane. OBSZAR ZARZADZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów 2. Kultura organizacyjna jako element zarządzania zasobami ludzkimi 3. Motywowanie pracowników jako funkcja menedŝerska 4. Efektywność systemu oceniania pracowników 5. Ewolucja funkcji personalnej w przedsiębiorstwie 6. Nowoczesne metody zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem 7. Motywacyjna funkcja wynagrodzeń we współczesnym przedsiębiorstwie 8. Zarządzanie systemem motywacji w przedsiębiorstwie 9. Pozyskiwanie personelu do współczesnej firmy 10. Odchodzenie pracowników firmy jako problem współczesnego zarządzania 11. Rola kadry kierowniczej w motywowaniu pracowników do pracy 12. Rola i efektywność szkoleń pracowniczych w Firmie. 13. Style kierowania i uwarunkowania ich skuteczności OBSZAR EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Metody wyceny majątku przedsiębiorstwa (oddziału gospodarczego). 2. Negocjacje handlowe w przedsiębiorstwie. 3. Analiza porównawcza systemów zarządzania personelem w przedsiębiorstwie. 4. Etyczne zagadnienia marketingu i reklamy. 5. Rola reklamy w kampanii marketingowej. 6. Logistyka jako instrument realizacji celów strategicznych w przedsiębiorstwie. 7. Promocja produktów w zakładach Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem na przykładzie Potrzeby edukacyjne pracowników i ich realizacja. 10. Style kierowania i ich wpływ na efektywność zarządzania organizacją. 11. Pozyskiwanie pracowników (planowanie zasobów ludzkich). 12. Rola i miejsce motywowania w pracy. 13. Rola urzędów pracy w zagospodarowaniu zasobów ludzkich.

7 14. Analiza wykonania egzekucji podatków lokalnych(na przykładzie gminy. 15. Finanse publiczne szczebla gminnego. 16. Biznes plan jednostki gospodarczej wchodzącej na rynek. OBSZAR EKONOMIKI TURYSTYKI 1. Uwarunkowania strategii rozwoju turystyki na szczeblu lokalnym (gmina, powiat) 2. Funkcjonowanie gmin turystycznych, rekreacyjnych lub uzdrowiskowych (analiza ekonomiczna na szczeblu gminy, powiatu lub regionu) 3. Finansowanie sportu i rekreacji dzieci i młodzieŝy ' 4. Źródła finansowania uczniowskich klubów sportowych 5. Rekreacja jako zadanie własne gminy 6. Baza noclegowa w Polsce i kierunki jej zmian 7. Zatrudnienie w turystyce w Polsce 8. Wymagania kwalifikacyjne w turystyce a wejście Polski do Unii Europejskiej 9. Przykłady rozwiązań w zakresie organizacji i finansowania rekreacji i turystyki na szczeblu lokalnym w wybranych krajach 10. Strategia rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce 11. Analiza bazy hotelowej w Polsce i kierunki jej zmian 12. Analiza i ocena rozwoju ruchu turystycznego w Polsce OBSZAR EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA TURYSTYCZNEGO 1. Przedsiębiorstwo turystyczne w warunkach gospodarki rynkowej 2. Analiza strategiczna firmy turystycznej 3. Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa turystycznego 4. Analiza efektywności ekonomicznej wybranego przedsiębiorstwa turystycznego lub ośrodka sportu i rekreacji. 5. Przedsiębiorstwo turystyczne w warunkach UE 6. Ocena konkurencyjności firmy turystycznej na wybranym przykładzie 7. Działania przedsiębiorcze na przykładzie konkretnej firmy turystycznej 8. Zarządzanie przedsiębiorcze w turystyce. 9. ZałoŜenia koncepcji strategii wybranej firmy turystycznej 10. Koncepcja funkcjonowania firmy turystycznej 11. Zintegrowany system zarządzania jakością firmy turystycznej 12. Analiza efektywności ekonomicznej wybranego przedsiębiorstwa turystycznego lub ośrodka sportu i rekreacji. 13. Analiza przedsięwzięć innowacyjnych tub rozwojowych w działalności firmy

8 turystycznej 14. Monografia wybranej firmy turystycznej lub regionu turystycznego 15. Analiza dochodów i wydatków wybranego klubu sportowego 16. Analiza kosztów wybranej firmy 17. NadwyŜka finansowa firmy i jej źródła 18. Płynność finansowa firmy i jej determinanty 19. Motywowania pracowników firmy turystycznej TEMATYKA GOSPODARCZA 1. Uczestnictwo Polski w procesach globalizacji gospodarki światowej 2. Rola i znaczenie korporacji transnarodowych w procesach rozwoju gospodarczego Polski na przełomie XX i XXI wieku 3. Organy administracji celnej w Polsce po akcesji do UE 4. Rola i znaczenie systemu motywacyjnego w rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie.. 5. Infrastruktura transportowa w Polsce po Akcesji do UE 6. Metody finansowania działalności MSP w Polsce na przykładzie.. 7. Uczestnictwo Polski w strefie Euro przygotowania i perspektywy 8. Korporacje transnarodowe i ich inwestycje bezpośrednie w Europie Środkowo- Wschodniej

9 DR TADEUSZ MIŁOSZ 1 Rozwój rynku pienięŝnego w Polsce 2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej 3. Bankowość elektroniczna w Polsce 4. Hipoteka jako zabezpieczenie kredytu 5. Charakterystyka bankowości spółdzielczej w Polsce 6. Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 7. Działalność kredytowa banków 8. Rynek kapitałowy w Polsce 9. Giełda papierów wartościowych S.A. w Warszawie 10. Rola międzynarodowych instytucji finansowych w gospodarce światowej 11. System podatkowy w Polsce 12. Kredyty bankowe i ich zabezpieczenia 13. Metody oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego 14. Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym 15. Leasing jako źródło finansowania inwestycji 16. Finansowanie działalności gospodarczej 17. Analiza finansowa wybranego przedsiębiorstwa 18. Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce 19. Podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce 20. Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej 21. Rozwój rynku kart płatniczych w Polsce 22. Analiza bilansu wybranego przedsiębiorstwa 23. Wykorzystanie dotacji unijnych w sektorze MSP na wybranym przykładzie 24. Indeksy giełdowe 25. Ryzyko kredytowe i sposoby jego ograniczenia i zarządzania 26. Ryzyko operacyjne w banku

10 dr Iwona Przychocka 1. System bankowy w Polsce. 2. Rola i zadania banku centralnego w Polsce. 3. Nowe produkty bankowe. 4. Banki komercyjne a małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. 5. Wspieranie przedsiębiorczości przez banki komercyjne w Polsce. 6. Rozwój bankowości elektronicznej. 7. System bankowości spółdzielczej w Polsce. 8. Private Banking w Polsce. 9. Hipoteka jako zabezpieczenie kredytu. 10. Ryzyko bankowe w kredytowaniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 11. Polityka kredytowa banków komercyjnych w Polsce. 12. Ubezpieczenia społeczne w Polsce. 13. Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce. 14. Rynek ubezpieczeniowy w Polsce. 15. Rozwój funduszy inwestycyjnych w Polsce. 16. Rozwój rynku akcji w Polsce. 17. Działalność funduszy emerytalnych w Polsce. 18. Zmiany zachodzące w systemie emerytalnym w Polsce od 1999 roku. 19. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw. 20. Leasing jako zewnętrzne źródło finansowania działalności. 21. Franchising jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. 22. Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 23. Wpływ przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 24. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce na tle Unii Europejskiej. 25. Analiza finansowa jako podstawowy element badania zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. 26. Absorpcja funduszy unijnych przez gospodarkę polską. 27. Rynek kapitałowy jako źródło finansowania przedsiębiorstwa. 28. Przyczyny i skutki kryzysu finansowego w 2008 roku. 29. Skutki globalizacji we współczesnym świecie. 30. Wpływ kryzysu finansowego na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

11 Dr Ludmiła Stemplewska Proponowane tematy prac dyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi 1) Metody zarządzania wiedzą na przykładzie firmy X 2) Procesowe zarządzanie wiedza na przykładzie firmy X 3) Zarządzanie rozwojem talentów w firmie 4) Szkolenia pracowników i ich wpływ na rozwój przedsiębiorstwa 5) Rola menedŝera w zarządzaniu rozwojem kapitału ludzkiego 6) Szkolenie i doskonalenie kadr jako element zarządzania zasobami ludzkimi 7) Rozwój kadry kierowniczej - zarządzanie i planowanie kariery 8) Zarządzanie wiedzą jako czynnik sukcesu firmy 9) Szkolenia pracowników i ich wpływ na rozwój przedsiębiorstwa 10) Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie 11) Analiza efektywności stylów kierowania na przykładzie przedsiębiorstwa X 12) Analiza procesu kadrowego przedsiębiorstwa X 13) Analiza procesu tworzenia zespołu pracowniczego firmy X 14) Cel i rodzaj szkoleń a efektywność pracy 15) Elementy oceny pracowników 16) Doskonalenie struktury organizacyjnej na przykładzie przedsiębiorstwa X 17) Konflikty pracownicze i metody ich likwidowania 18) Metody zatrudniania i dobór pracowników 19) Wpływ doboru pracowników na rozwój przedsiębiorstwa 20) Rola rekrutacji w zarządzaniu firmą 21) Wpływ doboru pracowników na jakość zasobów ludzkich 22) Wpływ kultury organizacji na efektywność działań firmy 23) Wpływ oceniania pracowników na efektywność pracy 24) Ocena pracowników i tworzenie systemu ocen w przedsiębiorstwie 25) Ocena skuteczności zarządzania zasobami ludzkimi 26) Mobbing - patologia zarządzania 27) Restrukturyzacja przedsiębiorstwa 28) Sztuka podejmowania decyzji menedŝerskich 29) Kompetencje kadry kierowniczej w przedsiębiorstwie 30) Wpływ stylów kierowania na wyniki przedsiębiorstwa 31) Zarządzanie kompetencjami w firmie

12 Dr inŝ. Agnieszka Wrzochalska PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM LICENCJACKIEGO NA TEMAT ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Struktura aktywności zawodowej w Polsce na przestrzeni wybranego okresu Rola kapitału ludzkiego we współczesnym świecie Wyzwania i tendencje w sferze zarządzania zasobami ludzkimi Dysproporcje w zakresie inwestowania w zarządzanie Przeciwdziałanie rosnącemu bezrobociu poprzez szkolenia i nowy system edukacji zawodowej (na przykładzie wybranej gminy) Porozumienia międzynarodowe w sprawie transferów siły roboczej Rynek pracy w państwach wysokorozwiniętych Rola państwa i wybranych organizacji w łagodzeniu skutków bezrobocia Aspekty rynku pracy i klasyfikacji bezrobocia Pozycja kobiet na rynku pracy Problemy bezrobocia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji młodzieŝy Doświadczenia w ograniczaniu bezrobocia na przykładzie wybranego województwa Przemiany na rynku pracy w wybranym w województwie na przestrzeni ostatnich 10 lat. Aktywizacja terenów wiejskich- moŝliwości zatrudnienia w zawodach pozarolniczych Czynniki warunkujące stan zatrudnienia i bezrobocia Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie globalizacji i integracji Konkurencyjność i zatrudnienie w perspektywie integracji i globalizacji Pojęcie kapitału ludzkiego i jego znaczenie w kształtowaniu rynków pracy Wspieranie przedsiębiorczości w działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw Przedsiębiorczość a kapitał intelektualny

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy Katedra: Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Motywacja,

Bardziej szczegółowo

FINANSE I INWESTYCJE EKONOMIKA TRANSPORTU GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

FINANSE I INWESTYCJE EKONOMIKA TRANSPORTU GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Lp. Nazwisko, imię Specjalnośd, której dotyczy seminarium Zakres tematyki prac magisterskich 1. Osioska Magdalena, prof. dr hab. FINANSE I INWESTYCJE 1. Charakterystyka procesów zachodzących na rynku pieniężnym,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 179 F-001 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB, FP, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Usługowy charakter operacji

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zbigniew Dobosiewicz

Bankowość Zbigniew Dobosiewicz Bankowość Zbigniew Dobosiewicz Autor, Zbigniew Dobosiewicz, przedstawił najważniejsze problemy bankowości, ujęte w sposób syntetyczny, a w niektórych przypadkach bardzo skrótowy. W praktyce każdy rozdział,

Bardziej szczegółowo

Podstawowy (ocena dostateczna) wymienia cechy osoby przedsiębiorczej. i charakteryzuje

Podstawowy (ocena dostateczna) wymienia cechy osoby przedsiębiorczej. i charakteryzuje Dział programu Lp. Temat lekcji KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja społeczna Wymagania edukacyjne z podstaw

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzaminacyjnych dla kierunku Ekonomia studia II stopnia

Zestaw zagadnień egzaminacyjnych dla kierunku Ekonomia studia II stopnia Grupa I zagadnienia kierunkowe Zestaw zagadnień egzaminacyjnych dla kierunku Ekonomia studia II stopnia 1. Istota oraz wady i zalety prognozowania przy wykorzystaniu liniowych modeli ekonometrycznych.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 2. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 3. Role społeczne i rodzaje zachowań 4. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Krok w przedsiębiorczość rok szkolny 2013/2015

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości 1. Temat: Organizacja pracy na lekcjach podstaw przedsiębiorczości Dział I. Człowiek istota przedsiębiorcza Ścieżki edukacyjne: -------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zamiejscowym w Zduńskiej Woli Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2013/2014 Specjalność - Marketing i

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Struktury wybranych prac magisterskich napisanych na seminarium prowadzonym przez G. Buciora.

Struktury wybranych prac magisterskich napisanych na seminarium prowadzonym przez G. Buciora. Struktury wybranych prac magisterskich napisanych na seminarium prowadzonym przez G. Buciora. I. Prace z zakresu rachunkowości budżetowej i gospodarki budżetowej jednostek sektora publicznego Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe Uczeń poprawnie: I. KOMUNIKJ INTERPERSONLN Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości Osoba przedsiębiorcza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Obowiązuje od 1 września 2013r. I Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od: 1 września 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Zarządzanie

Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Zarządzanie Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Zarządzanie Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie Katedra

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo