Dr Ireneusz Badowski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr Ireneusz Badowski"

Transkrypt

1 Dr Ireneusz Badowski Rola, miejsce i znaczenie sektora bankowego w systemie finansowym w gospodarce rynkowej Charakterystyka sektora bankowego w Polsce przemiany jakościowe w ujęciu historycznym Rozwój bankowości centralnej w Polsce na tle innych państw Rola i zadania Banku centralnego w Polsce po roku 1989 Zadania i funkcje nadzoru bankowego / Komisji Nadzoru Finansowego/w Polsce Bank jako instytucja zaufania publicznego Rola i znaczenie Dyrektyw Unii Europejskiego w funkcjonowaniu sektora bankowego w Polsce Rola i znaczenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego /BFG/ na rzecz poprawności działania banków komercyjnych Fuzje i przejęcia bankowe jako element przeobraŝeń systemu bankowego Rozwój polskiego systemu bankowego poprzez procesy konsolidacyjne Rola i znaczenie kapitału obcego dla funkcjonowania banków w Polsce Przemiany jakościowe w funkcjonowaniu banków komercyjnych w Polsce Przemiany organizacyjne w funkcjonowaniu banków komercyjnych w Polsce Działanie banków na rynkach finansowych / np. działanie biur maklerskich/. Działalność funduszy / inwestycyjnych, powierniczych, emerytalnych, ubezpieczeniowych/ na rynkach finansowych w Polsce Działalność bankowo-ubezpieczeniowa / bankassurance/ w Polsce Rola i znaczenie banków spółdzielczych w sektorze bankowym w Polsce Funkcjonowanie banków spółdzielczych na rzecz społeczności lokalnych Funkcjonowanie banku spółdzielczego X Kredyty preferencyjne udzielane przez banki spółdzielcze Rodzaje operacji bankowych wykonywanych przez banki komercyjne Charakterystyka operacji biernych banku komercyjnego Rola i znaczenie operacji aktywnych dla funkcjonowania banku komercyjnego Rodzaje operacji pośredniczących wykonywanych przez bank komercyjny Zarządzanie ryzykiem w działalności bankowej Rodzaje ryzyk bankowych Zarządzanie ryzykiem płynności w banku komercyjnym Sposoby zarządzania ryzykiem stopy procentowej przez bank komercyjny Zarządzanie ryzykiem kursu walutowego przez bank komercyjny Wizerunek nowoczesnego banku kreowany przez zarządzanie jego produktami. Operacje kapitałowe wykonywane przez bank komercyjny Kredyt w działalności banku komercyjnego. Działalność kredytowa banku komercyjnego na przykładzie banku X Analiza działalności kredytowej banku np. w kontekście dla osób fizycznych, podmiotów gospodarczych itp. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym Metody zarządzania ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym Metody oceny i badania zdolności kredytowej przedsiębiorstw Zdolność kredytowa osoby fizycznej Rodzaje kredytów dla osób fizycznych Kredyty samochodowe Kredyty mieszkaniowe Sposoby badania zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych Procedury udzielenia kredytu bankowego i realizacja umowy kredytowej Przygotowanie decyzji kredytowej na przykładzie Banku X Wyliczanie kosztu kredytu

2 Charakterystyka zabezpieczeń prawnych udzielonego kredytu Zabezpieczenia prawne udzielonego kredytu charakteru osobistego Zabezpieczenia prawne udzielonego kredytu charakteru rzeczowego Ubezpieczenie kredytu oraz problematyka księgi wieczystej dla nieruchomości Problematyka monitoringu kredytowego i postępowania upominawczo-egzekucyjnego Windykacja naleŝności bankowych Funkcjonowanie banku hipotecznego Rola i znaczenie Krajowej Izby Rozliczeniowej / KIR/ w rozliczeniach krajowych międzybankowych system ELIXIR Sposoby przeprowadzania rozliczeń bezgotówkowych przez banki komercyjne Rola i znaczenie banku komercyjnego w operacjach handlu zagranicznego Sposoby przeprowadzania rozliczeń w transakcjach handlu zagranicznego przy udziale banku komercyjnego / operacje uwarunkowane/ Akredytywa dokumentowa Inkaso dokumentowe Forfaiting Gwarancja bankowa Charakterystyka rozliczeń przy pomocy czeku Weksel i jego znaczenie w rozliczeniach Faktoring Leasing Uwarunkowania funkcjonowania bankowości elektronicznej Rola i znaczenie obrotu bezgotówkowego elektronicznego dla funkcjonowania systemu finansowego i banków komercyjnych Części składowe bankowości elektronicznej Charakterystyka rozwoju rynku kart płatniczych w Polsce Karty płatnicze w ofercie polskich banków Karty płatnicze jako instrument obrotu gotówkowego Kryteria doboru kart płatniczych dla osób fizycznych i prawnych Karty płatnicze na przykładzie Banku X Rola i znaczenie kart kredytowych w segmencie kart płatniczych Bankowość domowa / home banking, private banking/ Bankowość biurowa / office banking, corporate banking/ Bankowość internetowa Produkty i usługi bankowości internetowej Bezpieczeństwo obrotu w bankowości elektronicznej i internetowej Perspektywy rozwoju bankowości komercyjnej Wizerunek nowoczesnego banku kreowany przez zarządzanie jego produktami. Pakiety produktowo-usługowe oferowane przez banki swoim klientom Kompleksowość i trans graniczność usług bankowych / wpływ przynaleŝności Polski do Unii Europejskiej/ Rola i znaczenie Dyrektyw Unii Europejskiej dla funkcjonowania systemu bankowego w Polsce Obszary innowacji bankowych moŝliwości rozwoju. Elementy bankowości inwestycyjnej Polityka pienięŝna banku centralnego /NBP/ Nauka o finansach aspekty teoretyczne Podmiotowość finansów Przedmiotowość finansów Części składowe systemu finansowego

3 Finanse publiczne Tworzenie / zasady/ BudŜetu Państwa Tworzenie budŝetów terenowych/ gminy Analiza budŝetu samorządu terytorialnego/ jst/ w latach. Elementy rynków finansowych Rynek kapitałowy Rynek pienięŝny Rynek depozytowo-kredytowy Rynek pochodnych instrumentów finansowych Rynek akcji i funduszy inwestycyjnych Finansowanie MSP Polityka finansowania MSP kapitałem zewnętrznym/ faktoring, leasing../ Inne/ do uzgodnienia z promotorem/.

4 Dr Anna Irzyńska 1. Funkcjonowanie systemu rachunkowości w jednostce organizacyjnej. 2. Proces opracowywania, badania i zatwierdzania sprawozdań finansowych podmiotu gospodarczego. 3. Ewidencja obrotu papierami wartościowymi. 4. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego. 5. Ewidencja zmian w stanie i wartości środków trwałych. 6. Ewidencja aktywów pienięŝnych. 7. Ryzyka bankowe i metody ograniczania. 8. Bank jako podmiot gospodarujący. 9. Bilans jako statyczne ujęcie pozycji finansowej jednostki. 10. Rzeczowe aktywa obrotowe w prawie bilansowym. 11. Wykorzystanie informacji finansowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 12. Koszty i rachunek kosztów banku na przykładzie banku X. 13. Prawo podatkowe a ewidencja kosztów przedsiębiorstwa w księgach rachunkowych. 14. Etyka w rachunkowości. 15. Dawne i współczesne formy pieniądza polskiego. 16. Klasyfikacja i problemy ewidencyjne związane z aktywami trwałymi jednostki gospodarczej. 17. Proces opracowywania, badania i zatwierdzania sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych. 18. Rezerwy na zobowiązania. 19. Koszty i ich rola w funkcjonowaniu podmiotu gospodarczego. 20. Metody obliczania i ewidencjonowania podatku dochodowego od osób prawnych na przykładzie przedsiębiorstwa X. 21. Analiza porównawcza podstawowych operacji bankowych na przykładzie banku X i banku Y. 22. Nowoczesne formy sprzedaŝy usług bankowych. 23. Księgowy a podatkowy wynik finansowy. 24. Analiza finansowa jednostek gospodarczych na podstawie danych rachunkowości. 25. Obrót materiałowy i towarowy w ujęciu rachunkowości. 26. Odroczony podatek dochodowy. 27. Podatki i ich ujęcie w rachunkowości. 28. Rachunek przepływów pienięŝnych jako źródło informacji do oceny sytuacji finansowej jednostki gospodarczej. 29. RóŜnice kursowe według prawa bilansowego i prawa podatkowego. 30. Funkcjonowanie controllingu w przedsiębiorstwie.

5 dr Ryszard Kryjom Obszary, z których istnieje moŝliwość pisania prac, z zakresu: I. Finansów 1. Finanse przedsiębiorstw; 2. Finanse publiczne; 3. Finanse w Unii Europejskiej; 4. Rynki finansowe i kapitałowe; II. Rachunkowości 1. Rachunkowość finansowa; 2. Rachunkowość zarządcza; 3. Rachunkowość budŝetowa; III. Podatki

6 Dr Maciej Łuczak TEMATYKA PRAC LICENCJACKICH PoniŜsze przykładowe tematy naleŝy traktować jako ogólne informacje o obszarach tematycznych. Ostateczne sformułowanie tematu będzie uzaleŝnione od zainteresowań studentów oraz od moŝliwości pozyskania informacji, które zostaną w pracy wykorzystane. OBSZAR ZARZADZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów 2. Kultura organizacyjna jako element zarządzania zasobami ludzkimi 3. Motywowanie pracowników jako funkcja menedŝerska 4. Efektywność systemu oceniania pracowników 5. Ewolucja funkcji personalnej w przedsiębiorstwie 6. Nowoczesne metody zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem 7. Motywacyjna funkcja wynagrodzeń we współczesnym przedsiębiorstwie 8. Zarządzanie systemem motywacji w przedsiębiorstwie 9. Pozyskiwanie personelu do współczesnej firmy 10. Odchodzenie pracowników firmy jako problem współczesnego zarządzania 11. Rola kadry kierowniczej w motywowaniu pracowników do pracy 12. Rola i efektywność szkoleń pracowniczych w Firmie. 13. Style kierowania i uwarunkowania ich skuteczności OBSZAR EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Metody wyceny majątku przedsiębiorstwa (oddziału gospodarczego). 2. Negocjacje handlowe w przedsiębiorstwie. 3. Analiza porównawcza systemów zarządzania personelem w przedsiębiorstwie. 4. Etyczne zagadnienia marketingu i reklamy. 5. Rola reklamy w kampanii marketingowej. 6. Logistyka jako instrument realizacji celów strategicznych w przedsiębiorstwie. 7. Promocja produktów w zakładach Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem na przykładzie Potrzeby edukacyjne pracowników i ich realizacja. 10. Style kierowania i ich wpływ na efektywność zarządzania organizacją. 11. Pozyskiwanie pracowników (planowanie zasobów ludzkich). 12. Rola i miejsce motywowania w pracy. 13. Rola urzędów pracy w zagospodarowaniu zasobów ludzkich.

7 14. Analiza wykonania egzekucji podatków lokalnych(na przykładzie gminy. 15. Finanse publiczne szczebla gminnego. 16. Biznes plan jednostki gospodarczej wchodzącej na rynek. OBSZAR EKONOMIKI TURYSTYKI 1. Uwarunkowania strategii rozwoju turystyki na szczeblu lokalnym (gmina, powiat) 2. Funkcjonowanie gmin turystycznych, rekreacyjnych lub uzdrowiskowych (analiza ekonomiczna na szczeblu gminy, powiatu lub regionu) 3. Finansowanie sportu i rekreacji dzieci i młodzieŝy ' 4. Źródła finansowania uczniowskich klubów sportowych 5. Rekreacja jako zadanie własne gminy 6. Baza noclegowa w Polsce i kierunki jej zmian 7. Zatrudnienie w turystyce w Polsce 8. Wymagania kwalifikacyjne w turystyce a wejście Polski do Unii Europejskiej 9. Przykłady rozwiązań w zakresie organizacji i finansowania rekreacji i turystyki na szczeblu lokalnym w wybranych krajach 10. Strategia rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce 11. Analiza bazy hotelowej w Polsce i kierunki jej zmian 12. Analiza i ocena rozwoju ruchu turystycznego w Polsce OBSZAR EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA TURYSTYCZNEGO 1. Przedsiębiorstwo turystyczne w warunkach gospodarki rynkowej 2. Analiza strategiczna firmy turystycznej 3. Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa turystycznego 4. Analiza efektywności ekonomicznej wybranego przedsiębiorstwa turystycznego lub ośrodka sportu i rekreacji. 5. Przedsiębiorstwo turystyczne w warunkach UE 6. Ocena konkurencyjności firmy turystycznej na wybranym przykładzie 7. Działania przedsiębiorcze na przykładzie konkretnej firmy turystycznej 8. Zarządzanie przedsiębiorcze w turystyce. 9. ZałoŜenia koncepcji strategii wybranej firmy turystycznej 10. Koncepcja funkcjonowania firmy turystycznej 11. Zintegrowany system zarządzania jakością firmy turystycznej 12. Analiza efektywności ekonomicznej wybranego przedsiębiorstwa turystycznego lub ośrodka sportu i rekreacji. 13. Analiza przedsięwzięć innowacyjnych tub rozwojowych w działalności firmy

8 turystycznej 14. Monografia wybranej firmy turystycznej lub regionu turystycznego 15. Analiza dochodów i wydatków wybranego klubu sportowego 16. Analiza kosztów wybranej firmy 17. NadwyŜka finansowa firmy i jej źródła 18. Płynność finansowa firmy i jej determinanty 19. Motywowania pracowników firmy turystycznej TEMATYKA GOSPODARCZA 1. Uczestnictwo Polski w procesach globalizacji gospodarki światowej 2. Rola i znaczenie korporacji transnarodowych w procesach rozwoju gospodarczego Polski na przełomie XX i XXI wieku 3. Organy administracji celnej w Polsce po akcesji do UE 4. Rola i znaczenie systemu motywacyjnego w rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie.. 5. Infrastruktura transportowa w Polsce po Akcesji do UE 6. Metody finansowania działalności MSP w Polsce na przykładzie.. 7. Uczestnictwo Polski w strefie Euro przygotowania i perspektywy 8. Korporacje transnarodowe i ich inwestycje bezpośrednie w Europie Środkowo- Wschodniej

9 DR TADEUSZ MIŁOSZ 1 Rozwój rynku pienięŝnego w Polsce 2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej 3. Bankowość elektroniczna w Polsce 4. Hipoteka jako zabezpieczenie kredytu 5. Charakterystyka bankowości spółdzielczej w Polsce 6. Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 7. Działalność kredytowa banków 8. Rynek kapitałowy w Polsce 9. Giełda papierów wartościowych S.A. w Warszawie 10. Rola międzynarodowych instytucji finansowych w gospodarce światowej 11. System podatkowy w Polsce 12. Kredyty bankowe i ich zabezpieczenia 13. Metody oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego 14. Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym 15. Leasing jako źródło finansowania inwestycji 16. Finansowanie działalności gospodarczej 17. Analiza finansowa wybranego przedsiębiorstwa 18. Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce 19. Podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce 20. Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej 21. Rozwój rynku kart płatniczych w Polsce 22. Analiza bilansu wybranego przedsiębiorstwa 23. Wykorzystanie dotacji unijnych w sektorze MSP na wybranym przykładzie 24. Indeksy giełdowe 25. Ryzyko kredytowe i sposoby jego ograniczenia i zarządzania 26. Ryzyko operacyjne w banku

10 dr Iwona Przychocka 1. System bankowy w Polsce. 2. Rola i zadania banku centralnego w Polsce. 3. Nowe produkty bankowe. 4. Banki komercyjne a małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. 5. Wspieranie przedsiębiorczości przez banki komercyjne w Polsce. 6. Rozwój bankowości elektronicznej. 7. System bankowości spółdzielczej w Polsce. 8. Private Banking w Polsce. 9. Hipoteka jako zabezpieczenie kredytu. 10. Ryzyko bankowe w kredytowaniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 11. Polityka kredytowa banków komercyjnych w Polsce. 12. Ubezpieczenia społeczne w Polsce. 13. Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce. 14. Rynek ubezpieczeniowy w Polsce. 15. Rozwój funduszy inwestycyjnych w Polsce. 16. Rozwój rynku akcji w Polsce. 17. Działalność funduszy emerytalnych w Polsce. 18. Zmiany zachodzące w systemie emerytalnym w Polsce od 1999 roku. 19. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw. 20. Leasing jako zewnętrzne źródło finansowania działalności. 21. Franchising jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. 22. Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 23. Wpływ przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 24. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce na tle Unii Europejskiej. 25. Analiza finansowa jako podstawowy element badania zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. 26. Absorpcja funduszy unijnych przez gospodarkę polską. 27. Rynek kapitałowy jako źródło finansowania przedsiębiorstwa. 28. Przyczyny i skutki kryzysu finansowego w 2008 roku. 29. Skutki globalizacji we współczesnym świecie. 30. Wpływ kryzysu finansowego na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

11 Dr Ludmiła Stemplewska Proponowane tematy prac dyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi 1) Metody zarządzania wiedzą na przykładzie firmy X 2) Procesowe zarządzanie wiedza na przykładzie firmy X 3) Zarządzanie rozwojem talentów w firmie 4) Szkolenia pracowników i ich wpływ na rozwój przedsiębiorstwa 5) Rola menedŝera w zarządzaniu rozwojem kapitału ludzkiego 6) Szkolenie i doskonalenie kadr jako element zarządzania zasobami ludzkimi 7) Rozwój kadry kierowniczej - zarządzanie i planowanie kariery 8) Zarządzanie wiedzą jako czynnik sukcesu firmy 9) Szkolenia pracowników i ich wpływ na rozwój przedsiębiorstwa 10) Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie 11) Analiza efektywności stylów kierowania na przykładzie przedsiębiorstwa X 12) Analiza procesu kadrowego przedsiębiorstwa X 13) Analiza procesu tworzenia zespołu pracowniczego firmy X 14) Cel i rodzaj szkoleń a efektywność pracy 15) Elementy oceny pracowników 16) Doskonalenie struktury organizacyjnej na przykładzie przedsiębiorstwa X 17) Konflikty pracownicze i metody ich likwidowania 18) Metody zatrudniania i dobór pracowników 19) Wpływ doboru pracowników na rozwój przedsiębiorstwa 20) Rola rekrutacji w zarządzaniu firmą 21) Wpływ doboru pracowników na jakość zasobów ludzkich 22) Wpływ kultury organizacji na efektywność działań firmy 23) Wpływ oceniania pracowników na efektywność pracy 24) Ocena pracowników i tworzenie systemu ocen w przedsiębiorstwie 25) Ocena skuteczności zarządzania zasobami ludzkimi 26) Mobbing - patologia zarządzania 27) Restrukturyzacja przedsiębiorstwa 28) Sztuka podejmowania decyzji menedŝerskich 29) Kompetencje kadry kierowniczej w przedsiębiorstwie 30) Wpływ stylów kierowania na wyniki przedsiębiorstwa 31) Zarządzanie kompetencjami w firmie

12 Dr inŝ. Agnieszka Wrzochalska PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM LICENCJACKIEGO NA TEMAT ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Struktura aktywności zawodowej w Polsce na przestrzeni wybranego okresu Rola kapitału ludzkiego we współczesnym świecie Wyzwania i tendencje w sferze zarządzania zasobami ludzkimi Dysproporcje w zakresie inwestowania w zarządzanie Przeciwdziałanie rosnącemu bezrobociu poprzez szkolenia i nowy system edukacji zawodowej (na przykładzie wybranej gminy) Porozumienia międzynarodowe w sprawie transferów siły roboczej Rynek pracy w państwach wysokorozwiniętych Rola państwa i wybranych organizacji w łagodzeniu skutków bezrobocia Aspekty rynku pracy i klasyfikacji bezrobocia Pozycja kobiet na rynku pracy Problemy bezrobocia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji młodzieŝy Doświadczenia w ograniczaniu bezrobocia na przykładzie wybranego województwa Przemiany na rynku pracy w wybranym w województwie na przestrzeni ostatnich 10 lat. Aktywizacja terenów wiejskich- moŝliwości zatrudnienia w zawodach pozarolniczych Czynniki warunkujące stan zatrudnienia i bezrobocia Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie globalizacji i integracji Konkurencyjność i zatrudnienie w perspektywie integracji i globalizacji Pojęcie kapitału ludzkiego i jego znaczenie w kształtowaniu rynków pracy Wspieranie przedsiębiorczości w działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw Przedsiębiorczość a kapitał intelektualny

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy Spis treści Pieniądz i polityka pieniężna 1. Istota pieniądza... 15 2. Funkcje pieniądza... 15 3. Współczesne formy pieniądza... 17 4. Istota i cele polityki pieniężnej państwa... 19 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich WYDZIAŁ EKONOMICZNY Przykładowe tematy prac magisterskich KATEDRA EKONOMII, MATEMATYKI I INFORMATYKI ZAKŁAD EKONOMII, POLITYKI I ETYKI GOSPODARCZEJ prof. dr hab. Stanisław Zięba Temat seminarium: Polityka

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

/I'iio I 80,4. B 375915. Wydaimie III zmkelome. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

/I'iio I 80,4. B 375915. Wydaimie III zmkelome. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne /I'iio I 80,4. o o Wydaimie III zmkelome B 375915 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 15 Rozdział 1 POLSKI SYSTEM BANKOWY 17 1.1. System bankowy jako cząść systemu finansowego 18 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 39/2012. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 3 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 39/2012. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 3 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 39/2012 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia planu studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza działalności centrów logistycznych w Polsce w latach.. 2. Zarządzanie procesami w łańcuchach logistycznych dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zbigniew Dobosiewicz

Bankowość Zbigniew Dobosiewicz Bankowość Zbigniew Dobosiewicz Autor, Zbigniew Dobosiewicz, przedstawił najważniejsze problemy bankowości, ujęte w sposób syntetyczny, a w niektórych przypadkach bardzo skrótowy. W praktyce każdy rozdział,

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza działalności centrów logistycznych w Polsce w latach.. 2. Zarządzanie procesami w łańcuchach logistycznych dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse i Rachunkowość (Wydział

Bardziej szczegółowo

3.1.Osoba fizyczna- przedsiębiorca 3.2.Spółki handlowe 4.Spółka cywilna na tle nowego prawa działalności gospodarczej 5.Uwarunkowania prawne

3.1.Osoba fizyczna- przedsiębiorca 3.2.Spółki handlowe 4.Spółka cywilna na tle nowego prawa działalności gospodarczej 5.Uwarunkowania prawne Przedmowa Jerzy Dietl Wstęp Bogdan Piasecki Rozdział I. Mała firma w teoriach ekonomicznych Bogdan Piasecki 2.Przedsiębiorca, intraprzedsiębiorca i właściciel-menedżer małej firmy 2.1.Przedsiębiorca i

Bardziej szczegółowo

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA [AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA :Y Podręcznik akademicki Spis treś«wprowadzenie 11 Rozdział 1 System bankowy w Polsce 13 1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego 13 1.2. Instytucje centralne

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Administracja i gospodarka samorządowa Lp. Nazwa przedmiotu Grupa Koncepcje P 5 18 10 E 4. K 6 20 10 E strategiczne 10 Historia myśli 1 Prawo cywilne P 3 20 - Zk 12.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW

Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW Łódź Warszawa 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 ROZDZIAŁ I. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA FINANSE SFERY REALNEJ... 13 1. Istota finansów przedsiębiorstwa... 13 1.1. Podstawowe pojęcia...

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki F I N A N S E Rodzaj studiów: NIESTACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE Kierunek: ZARZĄDZANIE Specjalność: WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI 1. ROZLICZENIE GODZINOWE Semestr

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne w roku ak. 2014/2015 Zapisy 21.02.2015 r. o godz. 8.00 dr hab. Teresa H. Bednarczyk prof. nadzw. pok.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne Wykaz tematów z podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny 2012 2013 dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum Rozkład materiału według programu 44/PZS1/2012/2 dla klas: II TRA; III

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prezentacje SYLWETEK PRMOTORÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Spis tre ści. Część I. System finansowy przedsiębiorstwa... 8

Spis tre ści. Część I. System finansowy przedsiębiorstwa... 8 Spis tre ści Część I. System finansowy przedsiębiorstwa....................... 8 1. Majątek podmiotu gospodarczego................................. 8 1.1. Majątek i jego struktura......................................

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE... 13

Spis treści. Wstęp... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE... 13 Spis treści Wstęp......................................... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE..... 13 Rozdział 1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego.............................

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO Dr inŝ. Agnieszka Wrzochalska Warszawa 28.02.2011 PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Metody zarządzania personelem (w firmie X) 2. Relacje pomiędzy strategią

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW

1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW Spis treści Wstęp Rozdział 1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW 1.1. Etymologia terminu finanse i główne etapy rozwoju finansów 1.2. Współczesne rozumienie finansów 1.2.1. Ogólna charakterystyka finansów

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie... 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie. 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. rok studiów semestr wykłady l. godzin. ćwiczenia l. godzin stacjonarne I stopnia III 6 30 15 stacjonarne magisterskie

SYLLABUS. rok studiów semestr wykłady l. godzin. ćwiczenia l. godzin stacjonarne I stopnia III 6 30 15 stacjonarne magisterskie Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH w Siedlcach SYLLABUS Instytut Administracji, Samorządu i Prawa Kierunek Administracja Specjalność Administracja gospodarcza Przedmiot Podstawy bankowości (prawo

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne

Propozycje tematyczne Oferta tematyki seminaryjnej przedstawiona przez prowadzących seminaria dyplomowe na 2 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015 EKONOMIA Nazwisko i imię prowadzącego seminaria

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Lp. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy nauki o finansach 4 Elementy prawa 5 Makroekonomia 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania. Pojęcie finansów. Definiowanie pojęcia finansów publicznych i prywatnych

Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania. Pojęcie finansów. Definiowanie pojęcia finansów publicznych i prywatnych Zakres treści z przedmiotu Finanse Klasa 2TE1, 2TE2 LP Temat Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania 1 Pojęcie finansów Definiowanie pojęcia finansów

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw B 316447 Spis treści Wstęp 9 Rozdział I. Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Prawo A 30 3 30 4 Podstawy

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów:

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 752512 Temat: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego 23 Marzec - 9 Czerwiec Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Rok III / semestr VI Specjalność Bez specjalności Kod

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 13.

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 13. Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 13.15 prof. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc - pok. 404 I. SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce

System finansowy w Polsce System finansowy w Polsce Redakcja naukowa: Bogusław Pietrzak, Zbigniew Polański i Barbara Woźniak TOM 1 Przedmowa do drugiego wydania Przedmowa do pierwszego wydania 11 1. Wprowadzenie. System finansowy

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse. Wstêp... 13. 1. Pojêcie i funkcje finansów... 17. 2. Pieni¹dz...

Spis treœci. Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse. Wstêp... 13. 1. Pojêcie i funkcje finansów... 17. 2. Pieni¹dz... Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse Spis treœci Wstêp..................................................... 13 1. Pojêcie i funkcje finansów....................................... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Szczecin, 2010 Spis treści Wstęp... 11 CZĘŚĆ I OD WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ DO GOSPODARKI GLOBALNEJ Rozdział 1 HANDEL MIĘDZYNARODOWY....

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Lista seminariów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość i Doradztwo Finansowe

Lista seminariów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość i Doradztwo Finansowe Lista seminariów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość i Doradztwo Finansowe lp. Imię i Nazwisko Tytuł seminarium magisterskiego 1 dr Adam Barembruch Bankowość i doradztwo

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE. Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII. 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne

PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE. Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII. 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne 1.2. Rynek i mechanizmy rynkowe 1.3. Funkcje cen i ich rodzaje 1.4.

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku. Ekonomia w roku ak. 2014/2015

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku. Ekonomia w roku ak. 2014/2015 Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Zapisy 18.02.2014 r. godz. 13.15 prof. dr hab. Urszula Wich - pok. 515 Ekonomia w roku ak. 2014/2015 Uwarunkowania konkurencyjności regionów w

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. Część I WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1 Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Spis treści: Wstęp. Część I WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1 Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Bankowość korporacyjna. Maciej S. Wiatr Bankowość korporacyjna obejmuje w ujęciu szerokim zbiór specjalistycznych operacji finansowych wykonywanych przez banki komercyjne lub ich piony organizacyjne na

Bardziej szczegółowo

Tytuł seminarium: Bankowość i doradztwo finansowe. Prowadzący seminarium: dr Jerzy Gwizdała, Katedra Bankowości

Tytuł seminarium: Bankowość i doradztwo finansowe. Prowadzący seminarium: dr Jerzy Gwizdała, Katedra Bankowości Lista seminariów licencjackich na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość i Doradztwo Finansowe 1 dr Jerzy Gwizdała, Bankowość i doradztwo finansowe 2 dr Dorota Kowalczyk, Bankowość i doradztwo

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki

Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji 1.Niepewność i zmienność jako podstawowe czynniki określające współczesne zarządzanie organizacjami - Damian

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności:

ZARZĄDZANIE Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne S N S N S S

Propozycje tematyczne S N S N S S Oferta tematyki seminaryjnej przedstawiona przez prowadzących seminaria dyplomowe na 2 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2013/2014 Nazwisko i imię prowadzącego seminaria

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Seminaria magisterskie studia niestacjonarne 2 stopnia rok akademicki 2013/2014. zagadnienia z zakresu rachunkowości

Seminaria magisterskie studia niestacjonarne 2 stopnia rok akademicki 2013/2014. zagadnienia z zakresu rachunkowości zagadnienia z zakresu rachunkowości Prof. UE dr hab. Józef Pfaff Rachunkowości Prof. UE dr hab. Maria Smejda Rachunkowości Prof. UE dr hab. Andrzej Piosik Rachunkowości Dr Marzena Strojek- Filus Rachunkowości

Bardziej szczegółowo