PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO"

Transkrypt

1 Dr inŝ. Agnieszka Wrzochalska Warszawa PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Metody zarządzania personelem (w firmie X) 2. Relacje pomiędzy strategią firmy a praktyką zatrudnienia (w firmie X) 3. Wynagradzanie i rozwój pracowników- współdziałanie menedŝerów i działu personalnego 4. Techniki selekcji pracowników 5. Wpływ wybranych zagadnień psychologicznych na proces zarządzania personelem 6. Koszty i narzędzia adaptacji nowych pracowników 7. Praca zespołowa-wykorzystywanie róŝnic i podobieństw członków zespołów 8. Aktualne trendy w budowie systemów premiowania i nagradzania pracowników 9. Czynniki określające strategie wynagradzania 10. Wady i zalety wewnętrznych i zewnętrznych źródeł pozyskiwania pracowników 11. Etapy doboru pracowników 12. Metody i typy procedur selekcyjnych 13. Wybrane narzędzia adaptacji społeczno-zawodowej pracowników 14. Aktywna i pasywna polityka państwa na rynku pracy w Polsce/wybranych krajach UE 15. Polityka zatrudnienia w sektorze X i jej determinanty społeczno-ekonomiczne (na przykładzie ) 16. Telepraca jako elastyczna forma zatrudnienia i organizacji w gospodarce opartej na wiedzy 17. Wpływ stresu na zachowanie organizacyjne pracowników 18. Bariery w systemie zatrudniania osób niepełnosprawnych 19. rola kapitału społecznego w zatrudnianiu pracowników w województwie/powiecie 20. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w województwie/powiecie 21. Łączenie ról rodzinnych i zawodowych przez młode matki (kierunki zmian polityki rodzinnej) 22. Sytuacja osób po 50 roku Ŝycia na rynku pracy 23. RóŜnicowanie płac jako determinanta efektywnego wynagradzania pracowników w firmie

2 dr inŝ. Anna Limanowska Proponowane tematy prac magisterskich: 1. Rozwój polskiego rynku nieruchomości po 1990r.; 2. Podstawy i specyfika funkcjonowania rynku nieruchomości rolnych w Polsce; 3. Wpływ organów administracji samorządowej na dynamikę lokalnego rynku nieruchomości (najlepiej na przykładzie konkretnej gminy); 4. Walory przyrodnicze obszaru, a wartość nieruchomości miejskich; 5. Rola i odpowiedzialność rzeczoznawcy majątkowego (zarządcy, pośrednika) na rynku nieruchomości; 6. Obrót nieruchomościami gminnymi w świetle przepisów prawa, na przykładzie jednej gminy; 7. Wpływ rozwoju urbanistycznego gminy na wartość nieruchomości (na przykładzie jednej gminy); 8. Inwestycje mieszkaniowe oraz ich finansowanie na rynku nieruchomości; 9. Rozwój nieruchomości komercyjnych w warszawskim Centralnym Obszarze Biznesu po 1990r.; 10. Wpływ planów zagospodarowania przestrzennego na rozwój gminy (miasta, dzielnicy); 11. Środki finansowe z UE, a rozwój urbanistyczny gmin polskich. 12. Źródła finansowania budownictwa mieszkaniowego.

3 dr Artur Fiks Temat seminarium magisterskiego: Analiza, ekonomika, finanse i konkurencyjność przedsiębiorstw. 1. Charakterystyka ocena i cele prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. 2. Monografie wybranych przedsiębiorstw. 3. Przedsiębiorca i przedsiębiorczość w prowadzeniu działalności gospodarczej. 4. Procedura, metody oraz funkcje i cele planowania w przedsiębiorstwie (Biznes plan i jego funkcje przedsiębiorstwie, planowanie finansowe). 5. Procedura tworzenia nowego przedsiębiorstwa. 6. Proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa. 7. Charakterystyka i ocena procesów rozwojowych w wybranym przedsiębiorstwie. 8. Inwestycje w przedsiębiorstwie ich rodzaje, funkcje i efektywność. 9. Źródła, rodzaje, formy i metody finansowania przedsiębiorstw. 10. Nowoczesne źródła i instrumenty finansowania. 11. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie. 12. Procedura wejścia wybranej spółki akcyjnej na giełdę papierów wartościowych (Rynek kapitałowy jako miejsce i źródło pozyskiwania środków finansowych przez przedsiębiorstwo). 13. Analiza i zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie. 14. Charakterystyka i ocena strategii działania wybranych przedsiębiorstw. 15. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. 16. Konkurencyjność spółek giełdowych. 17. Konkurencyjność duŝych przedsiębiorstw. 18. Warunki i czynniki wzrostu potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa. 19. System zarządzania jakością jako czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa. 20. Systemy zarządzania logistyką jako czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa. 21. Ocena płynności finansowej wybranego przedsiębiorstwa. 22. Analiza i ocena sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaźnikowej. 23. Ocena zdolności kredytowej i pozycji rynkowej wybranego przedsiębiorstwa. 24. Ocena zdolności i wiarygodności kredytowej wybranego przedsiębiorstwa. 25. Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 26. Analiza mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa (Analiza SWOT). 27. Ekonomika działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. 28. Rola i znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. 29. Specyfika działalności duŝych, średnich i małych przedsiębiorstw (Analiza przypadku).

4 prof. dr hab. Paweł Czarnecki Propozycje tematów prac magisterskich na kierunku ekonomia: 1. Giełda Papierów Wartościowych. 2. Rada Polityki PienięŜnej. 3. Komisja Nadzoru Bankowego. 4. Szara strefa w Polsce. 5. Analiza budŝetu gminy, (innych ośrodków administracji publicznej) na przykładzie 6. Karty płatnicze na przykładzie banku 7. Weksel jako papier wartościowy. 8. Analiza ekonomiczna firmy na przykładzie 9. Potrzeby socjalne, kulturalne i oświatowe a ich realizacji i finansowanie przez gminy w Polsce. 10. Obligacje w Polsce i na świecie. 11. Polityka regionalna Unii Europejskiej. 12. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. 13. Bezrobocie w Polsce i innych krajach UE. 14. Charakterystyka runku pracy w Analiza zalet i wad podatku liniowego na przykładzie. 16. Gender mainstreaming w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 17. Filozofia firmy Kodeks etyczny formy. 19. Interwencjonizm jako narzędzie polityki gospodarczej państwa. 20. Zasada pomocniczości w Unii Europejskiej 21. Praca Katolickiej Nauce Społecznej. 22. Etyka biznesu. 23. Motywowanie pracowników.

5 SEMINARIUM MAGISTERSKIE NA KIERUNKU EKONOMIA. Prof. nadzw. dr hab. Hanna Zawistowska I. Blok tematyczny: Turystyka kulturowa (przykłady tematów): 1. Turystyka kulturowa w Polsce stan aktualny i perspektywy rozwoju. 2. Turystyka kulturowa wybranym województwie - stan aktualny i perspektywy rozwoju. 3. Turystyka kulturowa w politykach horyzontalnych i sektorowych UE. 4. MoŜliwości wykorzystania środków UE na rewitalizację zbytków. 5. Uwarunkowania rozwoju turystyki kulturowej. 6. Prawne uwarunkowania rozwoju turystyki kulturowej. II. III. Blok tematyczny: Turystyka społeczna (przykłady tematów) 1. Turystyka społeczna w Polsce stan aktualny i perspektywy rozwoju.. 2. Turystyka społeczna w działaniach UE. 3. Turystyka społeczna w wybranych państwach UE. 4. Uwarunkowania rozwoju turystyki społecznej. 5. Znaczenie turystyki społecznej dla przedsiębiorstw turystycznych. 6. Prawne uwarunkowania rozwoju turystyki społecznej Blok tematyczny: Turystyka biznesowa (przykłady tematów) 1. Turystyka biznesowa w Polsce stan aktualny i perspektywy rozwoju.. 2. Turystyka biznesowa wybranym województwie - stan aktualny i perspektywy rozwoju.. 3. Uwarunkowania rozwoju turystyki społecznej. 4. Prawne aspekty rozwoju turystyki biznesowej.

6 dr hab. Jakub Kraciuk Warszawa, Lista przykładowych tematów prac magisterskich I. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce i na świecie 1. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych stref ekonomicznych 2. Rola inwestorów zagranicznych w procesach prywatyzacyjnych w Europie Środkowo- Wschodniej 3. Rola BIZ w procesie transferu technologii i myśli naukowo-technicznej do Polski 4. Wpływ ekspansji inwestycyjnej zagranicznych sieci handlowych na polski handel detaliczny 5. Wpływ BIZ na rozwój sektora xxx w Polsce II. Wpływ procesów globalizacyjnych na gospodarkę światową i polską 6. Globalizacja a procesy liberalizacyjne w handlu międzynarodowym 7. ZagroŜenia globalne w gospodarce światowej 8. Wpływ procesów globalizacji na światowy i polski rynek pracy 9. Wpływ globalizacji ekonomicznej na rozwój rynków wschodzących na przykładzie xxx 10. Pomoc gospodarcze i jej wpływ na sytuację krajów Trzeciego Świata 11. Światowy rynek surowców energetycznych i jego wpływ na polski sektor paliwowy III. Korporacje transnarodowe na świecie i w Polsce 12. Fuzje i przejęcia w polskim sektorze xxx 13. Wrogie przejęcia na rynku kapitałowym w Polsce 14. Rola korporacji transnarodowych w rozwój rynku nowych technologii 15. Strategie działania korporacji transnarodowych na przykładzie firmy xxx 16. Wpływ ekspansji inwestycyjnej korporacji transnarodowych na rozwój sektora xxx w Polsce IV. Handel zagraniczny i międzynarodowy 17. Wpływ Światowej Organizacji Handlu na liberalizację handlu międzynarodowego 18. Wpływ integracji z UE na rozwój handlu zagranicznego Polski 19. Wpływ procesów integracyjnych na handel międzynarodowy na przykładzie (NAFTA, CEFTA, EFTA ) 20. Handel zagraniczny i jego wpływ na bilans płatniczy Polski 21. Tendencje w rozwoju handlu zagranicznym Polski artykułami xxx z krajami xxx V. Kryzysy walutowe oraz problem zadłuŝenia międzynarodowego 22. Wpływ zadłuŝenia zagranicznego na gospodarkę Polski 23. Wpływ zadłuŝenia zagranicznego krajów słabo rozwiniętych na ich gospodarki 24. Przyczyny i następstwa kryzysów walutowych 25. Ryzyko wybuchu kryzysu walutowego w Polsce VI. Procesy integracyjne, Polska w Unii Europejskiej 26. Rola Funduszy Strukturalnych UE w rozwoju województwa xxx 27. Wpływ procesu integracji na rozwój polskiego sektora xxx 28. Perspektywy przystąpienia Polski do Unii Gospodarczo Walutowej 29. Wpływ polityki społecznej UE na polski rynek pracy 30. Fundusze unijne a rozwój infrastruktury technicznej w Polsce Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej Curie

7 TEMATYKA PRAC MAGISTERSKICH (seminarium prof. dr hab. Janusza Gudowskiego, rok akad ) Zakres tematyczny prac (do wyboru): gospodarka samorządowa; zarządzanie zasobami ludzkimi; przekształcenia strukturalne gospodarki międzynarodowa polityka ekonomiczna polityka regionalna bankowość Skala odniesienia (do ustalenia): makro (gospodarka narodowa) mezo (ujęcie regionalne lub w skali miejscowości) mikro (podmiot gospodarczy: przedsiębiorstwo, gospodarstwo domowe; jednostka produkcyjna; lub teŝ pojedynczy rynek; dany produkt lub usługa) Przykładowe tematy: 1. Analiza rynku wybranego produktu w Polsce 2. Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce 3. Marketing produktu na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa 4. Koncepcja euroregionów i jej zastosowanie w Polsce 5. Współpraca transgraniczna na przykładzie województwa-gminymiejscowości-przedsiębiorstwa 6. Przemiany w handlu zagranicznym Polski po wejściu do UE 7. Analiza polityki gospodarczej w odniesieniu do wybranego kraju i dziedziny gospodarki (aspekty porównawcze) 8. Import energii w wybranych krajach UE 9. Rola zasobów finansowych w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego 10. Konkurencyjność usług bankowych dla klientów indywidualnych (analiza porównawcza) 11. Bankowość internetowa 12. Marketing informatyczny na rynku produktów i usług 13. Rynek rozrywki elektronicznej 14. Marketing elektroniczny na usługach MSP 15. Gospodarka finansowa w wybranej gminie 16. Przekształcenia własnościowe i ich efekty gospodarcze (przedsiębiorstwo, sektor gospodarki, region)

8 17. Rynek pracy. Formy przeciwdziałania bezrobociu (miasto, Rejonowy Urząd Pracy, województwo) 18. Komercjalizacja a sprawność działania (przedsiębiorstwo, gałąź gospodarki, region) 19. Wpływ gospodarki rynkowej na wyniki produkcji. Analiza finansowa 20. Analiza restrukturyzacji wybranego przedsiębiorstwa. Efekty produkcyjne i finansowe 21. Charakterystyka, analiza i ocena konkurencyjności wybranego produktu bankowego (wybrane banki, kredyty konsumpcyjne, inwestycyjne, karty płatnicze, inne) 22. Dochodowość wybranych dziedzin gospodarki. Analiza porównawcza 23. Analiza i ocena współpracy transgranicznej w zakresie ochrony środowiska 24. Ocena moŝliwości rozwoju turystyki ekologicznej na obszarach pogranicza (Polska-Litwa-Ukraina-Słowacja-Czechy-Niemcy) 25. Ocena realizacji ekorozwoju w Polsce 26. Projekt pozyskania funduszy strukturalnych na rzecz ochrony środowiska 27. Ocena efektów finansowania zadań lokalnych w zakresie ochrony środowiska 28. Rozwój agroturystyki w wybranym regionie Polski Kontakt: na seminarium oraz

9 Prof. dr hab. Janusz Soboń Tematy prac magisterskich z finansów: 1. Analiza budŝetu gminy x w latach 2. Analiza finansowa Gminy X 3. Analiza instrumentów pochodnych w działalności x 4. Analiza projektów inwestycyjnych na przykładzie x 5. Analiza z zastosowaniem wskaźników finansowych na przykładzie x 6. Bezpośrednie i pośrednie ujęcie przepływów pienięŝnych na przykładzie firmy x 7. Dochody jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu x 8. Finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne działalności przedsiębiorstwa x 9. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa x w czasie kryzysu finansowego 10. Gospodarka budŝetowa na przykładzie x 11. Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w latach Instrumenty oddziaływania banku x na klienta 13. Konstruowanie planu finansowego na przykładzie x 14. Planowanie i analiza finansów w firmie x 15. Pośrednicy finansowi działający na polskim rynku kapitałowym 16. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność przedsiębiorstwa x 17. Przyczyny i skutki deficytu budŝetowego na przykładzie x 18. Redystrybucja PKB w Polsce i na przykładzie wybranego kraju Unii Europejskiej 19. Ryzyko jako element zdolności kredytowej kontrahentów Sposoby ograniczania ryzyka finansowego na przykładzie x 21. Struktura sektora finansów publicznych po reformie 22. Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa x w latach Wpływ racjonalnych decyzji finansowych na efektywne funkcjonowania firmy x 24. Zarządzanie dochodami na przykładzie (gminy, powiatu) 25. Zarządzanie ryzykiem finansowym na przykładzie firmy x 26. Zastosowanie kontraktów terminowych w działalności firmy x 27. Źródła finansowania samorządu terytorialnego 28. Gospodarka finansowa państwa 29. Polityka Polski i Unii Europejskiej wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw 30. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 31. Kryzys na rynkach finansowych państw Unii Europejskiej

10 Tematy realizowane na seminarium prowadzone przez prof.dr hab. Jerzego Sikorskiego 1. Internet jako nowoczesny instrument wspomagania działalności przedsiębiorstwa. 2. Wpływ marketingu na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. 3. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce po wejściu do UE. 4. Wpływ funduszy unijnych na rozwój MSP, gminy czy innej jednostki organizacyjnej. 5. Analiza finansowa przedsiębiorstwa (na przykładzie wybranej firmy). 6. Analiza budŝetu gminy, powiatu za okres 5 lat. 7. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa. 8. Leasing 9. Finanse publiczne (róŝne problemy z tym związane). 10. Czynniki rozwoju gospodarki narodowej. 11. RóŜne aspekty globalizacji. (Tematy szczegółowo zostaną omówione z promotorem)

11 Dr hab. Jerzy Telep 1. Analiza dochodów i wydatków gospodarstw domowych jako podmiotów gospodarczych 2. Ocena moŝliwości rozwoju regionu pod względem ekonomicznym 3. Wpływ członkostwa w UE na efektywność róŝnych form przeciwdziałania bezrobociu w wybranych regionach 4. Znaczenia państwa w gospodarce rynkowej 5. Ocena wpływu reklamy na efekty ekonomiczne organizacji 6. Problemy ekonomiczne współczesnego świata / na wybranym przykładzie/ 7. Funkcjonowanie organizacji w układzie międzynarodowym 8. Analiza wzrostu i czynników wzrostu gospodarczego 9. Rynek i państwo w gospodarce wybranych państw 10. Porównanie gospodarki państw o róŝnym stopniu interwencjonizmu państwowego 11. Proces przejścia do społeczeństwa władzy 12. Wpływ globalizacji na gospodarkę róŝnych krajów 13. Polska w procesie globalizacji 14. Tendencje zmian wskaźników ekonomicznych w dobie globalizacji 15. Ocena jakości funkcjonowania organizacji 16. Automatyzacja działalności organizacji i związki z efektami ekonomicznymi 17. Problemy krajów rozwijających się 18. Rozwój regionów świata 19. Współpraca regionalna i międzynarodowa 20. Organizacje udzielające pomocy krajom rozwijającym się 21. Logistyka i transport międzynarodowy 22. Rozwój gospodarczy jednostek samorządowych

12 dr Krzysztof Kandefer Temat seminarium: Rozwój nowoczesnej gospodarki w dobie globalizacji 1. Działalność gospodarcza zakładanie i planowanie (na wybranym przykładzie). 2. Wykorzystanie nowych technologii i ich wpływ na wyniki ekonomiczne wybranej organizacji. 3. Znaczenie Internetu oraz e-technologii we współczesnych przedsiębiorstwie (na wybranym przykładzie). 4. Pieniądz i jego rola w gospodarce (od czasów prehistorycznych do postaci elektronicznej). 5. Rozwój e-rynku w Polsce (na przykładzie przedsiębiorstwa, regionu, branŝy, sektora gospodarki). 6. Analiza dochodów i wydatków gospodarstw domowych jako podmiotów gospodarczych. 7. Ocena moŝliwości rozwoju regionu pod względem ekonomicznym. 8. Wpływ członkowstwa w UE na polską gospodarkę (analiza wykorzystania wybranych funduszy). 9. Znaczenie państwa w gospodarce rynkowej. 10. Ocena wybranej organizacji gospodarczej. 11. Rozwój gospodarczy wybranego regionu. 12. Informacja jako jeden z elementów budowania wartości firmy. 13. Poprawa jakości funkcjonowania obiegu informacji na wybranym przykładzie (w przedsiębiorstwie, urzędzie, itd.) 14. Wpływ państwa na e-gospodarkę. 15. Usprawnianie działalności/funkcjonowania przedsiębiorstwa na wybranym przykładzie. 16. Ocena wybranej organizacji społeczno - gospodarczej. 17. Usługi turystyczne na rynku wirtualnym. 18. Rynek pracy analiza lokalna/regionalna. 19. Dystrybucja i promocja usług turystycznych w sieci. 20. Nowe obszary zastosowanie Internetu w działalności turystycznej. 21. Rynek turystyczny i jego rozwój (na wybranych przykładach). 22. Polityka UE wobec sektora turystycznego. 23. Działalność gospodarcza małej i średniej firmy. 24. Promowanie małej firmy na rynku. 25. Powiązanie małej firmy z bankiem. 26. Podatki w firmie, ich wpływ na wynik finansowy. 27. Źródła finansowania działalności gospodarczej. 28. Ocena lokalnej konkurencji na wybranym przykładzie. 29. Analiza rynku nieruchomości na wybranym. Istnieje moŝliwość wyboru tematu własnego.

13 Seminarium dyplomowe dr Piotr LISOWSKI P r o p o z y c j e problemów (tematów) prac dyplomowych 26 luty 2011 r. 1. Organizacja i zadania rachunkowości w jednostce sektora finansów publicznych na przykładzie. 2. Wykorzystanie sprawozdań finansowych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie Wykorzystanie analizy ekonomiczno-finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie 4. Procedury planowania, realizacji i kontroli budŝetu w jednostce samorządowej na przykładzie Urzędu Gminy...w latach Organizacja i zadania rachunkowości w jednostce gospodarczej na przykładzie 6. Wpływ aktywności zawodowej na przyszłą emeryturę /po reformie systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce/ 7. Wynagrodzenia w przedsiębiorstwie - obowiązki pracodawcy w zakresie naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i innych obciąŝeń funduszu płac 8. Aktualne rozwiązania systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce 9. Polityka kredytowa stosowana przez Banki na przykładzie Banku 10. Leasing jako forma finansowania rozwoju przedsiębiorstwa 11. Ocena efektywności zawierania transakcji leasingowych na przykładzie 12. Leasing jako alternatywna forma finansowania przedsiębiorstw 13. Karty płatnicze jako nowoczesna forma rozliczeń pienięŝnych 14. Karty płatnicze w polskim systemie pienięŝnym 15. Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy 16. Ewidencja obrotu pienięŝnego w przedsiębiorstwie na przykładzie Gospodarka zapasami w przedsiębiorstwie na przykładzie 18. Formy opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce 19. Powstanie i rozwój systemu bankowego w Polsce 20. Zabezpieczenia kredytów stosowane przez banki na przykładzie Banku 21. Kredyty bankowe jako obce źródło finansowania jednostki gospodarczej na podstawie Banku 22. Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa na przykładzie Ryzyko kredytowe i sposoby jego ograniczania na podstawie Banku Wynagrodzenia jako narzędzie motywowania ludzi do pracy 25. Organizacja systemu rachunkowości w firmie na przykładzie 26. Rola controllingu w optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwie 27. Narzędzia analizy i oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa 28. Pomiar i analiza wyniku finansowego na przykładzie 29. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w funkcjonowaniu jednostek sektora finansów publicznych 30. Amortyzacja środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym 31. Polityka rachunkowości w jednostce gospodarczej Warszawa, dn. 26 luty 2011r. dr Piotr LISOWSKI

14 Dr Wojciech Misiak Warszawa dn r Proponowane tematy prac magisterskich. Temat seminarium: Podstawowe zagadnienia bankowości i finansów publicznych. 1/ Funkcjonowanie banku komercyjnego z /uwzględnieniem uwarunkowań związanych ze wstąpieniem Polski do UE/. 2/ Bezpieczeństwo działalności banku komercyjnego podstawowe formy zabezpieczeń zwrotności udzielanych kredytów. 3 Uwarunkowania prawne poŝyczki i kredytu. 4/ Produkty bankowe dla osób fizycznych i prawnych. 5/ Ryzyko kredytowe i rodzaje działalności kredytowej. 6. Zagadnienia związane z windykacją naleŝności. 7/ Problematyka funkcjonowania kart płatniczych. 8/Finanse elektroniczne. Bankowość internetowa. Podpis elektroniczny. 9/ Leasing, faktoring i kredyt w działalności podmiotu gospodarczego. 10/Banvassurance integracja usług finansowych i ubezpieczeniowych /na wybranym przykładzie/. 11/ Podstawowe rodzaje rozliczeń w obrocie krajowym i zagranicznym. 12/Rynek kapitałowy i finansowy. 13/Instrumenty rynku kapitałowego. 14/Fundusze inwestycyjne. 15/Nadzór finansowy. 16/Funkcjonowanie podstawowych rodzajów papierów wartościowych na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 17/ Podstawowe rodzaje dochodów BudŜetu Państwa / VAT, akcyza PIT, CIT/. 18/Podatek dochodowy od osób fizycznych opodatkowanie progresywne i liniowe. 19/ Problematyka budŝetowa w systemie finansowym UE. 20/ Podstawowe zagadnienia finansów publicznych. 21/ Finansowanie kultury w warunkach gospodarki rynkowej. 22/ Finansowanie opieki społecznej w warunkach gospodarki rynkowej. 23/ Zakres i zadania sektora samorządowego. 24/BudŜetu zadaniowy. Charakterystyka procesu wdraŝania budŝetu zadaniowego. Podstawowe rodzaje kosztów. 25/ Podstawowe rodzaje dochodów jednostek samorządu terytorialnego /ze szczególnym uwzględnieniem dochodów własnych jednostek samorządowych /. 26/ Formy planowania i finansowania wydatków w jednostkach samorządowych 27/Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna. Regionalne izby obrachunkowe.

15 Zagadnienia nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego /na wybranym przykładzie/. 28/Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /na wybranym przykładzie/. 29/ Programowanie rozwoju regionalnego. 30/Źródła finansowania rozwoju regionalnego w UE i w Polsce.

16 dr hab. inŝ. Wojciech Werpachowski Tematy prac dyplomowych 1. Zintegrowany system zarządzania w zakładzie przemysłowym na przykładzie firmy 2. System zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001: Audyt systemu zarządzania według normy ISO narzędziem doskonalenia firmy 4. Zarządzanie współczesną organizacją na przykładzie firmy przemysłu lekkiego 5. DąŜenie do doskonałości w zarządzaniu firmą klasy MSP 6. Konsolidacja firm metodą nowoczesnego zarządzania 7. Ocena sektora MSP na przykładzie firm przemysłu lekkiego 8. Filozofie, metody i narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu współczesną organizacją 9. Zarządzanie wiedzą we współczesnej organizacji 10. Opracowanie systemu zarządzania jakością dla przedsiębiorstwa produkcji wyrobów metalowych 11. Audyt systemu HACCP na przykładzie firmy produkującej Ŝywność 12. Zintegrowany system HACCP na przykładzie firmy 13. System prewencyjno-zapobiegawczy na przykładzie firmy 14. Zastosowanie metod i narzędzi nowoczesnego zarządzania do ograniczania zmienności w firmie 15. Zarządzanie przez jakość na przykładzie firmy sektora MŚP 16. Wykorzystanie metody Just In Time w procesie produkcji na przykładzie firmy 17. Zarządzanie jakością procesów technologicznych na przykładzie przedsiębiorstwa 18. Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji 19. Badania i ocena przedsiębiorstw sektora MSP 20. Ocena techniczno-ekonomiczna programów poprawy jakości produktów i usług na przykładzie firmy 21. Metody oceny czynników wpływających na wybór funduszu emerytalnego 22. Zarządzanie jakością w zakładach opieki zdrowotnej 23. Wpływ zasobów ludzkich na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem 24. Zarządzanie małymi i średnimi firmami w gospodarce rynkowej 25. Motywowanie pracowników w systemie zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie firmy 26. Ocena finansowania innowacji i rozwoju technologicznego w odniesieniu do działań Unii Europejskiej 27. Wpływ zasobów ludzkich na jakość usług na przykładzie firmy 28. Zarządzanie logistyką we współczesnej organizacji 29. Audyt systemu procesu i wyrobu instrumentem nowoczesnego zarządzania 30. Czystsza produkcja aspektem procesowego podejścia do zarządzania

17 Prof.dr hab. Zbigniew Landau Tematyka prac magisterskich z zakresu gospodarki XX wieku

18 Dr Zdzisław Wojciechowski Przykładowe tematy prac dyplomowych 2011 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Planowanie, rekrutacja i selekcja pracowników 2. Doskonalenie potencjału pracowniczego w firmie 3. Komunikacja interpersonalna w procesie zarządzania 4. Motywacja pracowników w procesie pracy 5. Wpływ konfliktu na stosunki interpersonalne 6. Analiza procesu kadrowego w firmie 7. Wpływ ocen pracowniczych na ich motywację 8. Budowa systemu motywacyjnego pracowników w firmie 9. Zwolnienia pracowników jako element procesu kadrowego 10. Ocena pracowników w przedsiębiorstwie 11. Rekonwersja na lokalnym rynku pracy 12. Szkolenia pracownicze w procesie doskonalenia zawodowego 13. Formy zatrudnienia pracowników w Polsce 14. Rotacja pracowników w firmie 15. Ocena satysfakcji pracowników w firmie 16. Rola, zadania i funkcje współczesnych menedŝerów 17. Współczesne style kierowania. 18. Kierowanie małym zespołem 19. Marketing personalny w zarządzaniu zasobami ludzkimi 20. Funkcjonowanie komórki kadrowej w organizacji 21. Tworzenie i rozwój zespołów pracowniczych 22. Przepływ informacji (komunikacja) w firmie 23. Kariery zawodowe menedŝerów 24. Zasady zatrudniania kadry kierowniczej 25. Współczesne formy zatrudnia pracowników 26. Outplacement w procesie zwalniania pracowników 27. Controlling w procesie kadrowym 28. Kapitał ludzki w organizacji 29. Wartościowanie pracy 30. Zasady wynagradzania pracowników 31. Dysfunkcje w procesie zarządzania zasobami ludzkimi 32. Informatyzacja procesu kadrowego 33. Lub inny temat po uzgodnieniu LOGISTYKA 1. Analiza procesów logistycznych magazynowania 2. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie 3. Zarządzanie gospodarką magazynową 4. Analiza logistyki procesów zaopatrzenia w przedsiębiorstwie 5. Analiza logistyki procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie 6. Analiza logistyki procesów dystrybucji w przedsiębiorstwie 7. Nowoczesne koncepcje zarządzania w logistyce na przykładzie przedsiębiorstwa 8. Analiza wybranych procesów logistycznych w centrum logistycznym 9. Organizacja realizacja usług oraz procesów transportowych w firmie kurierskiej 10. Telematyka w procesach logistycznych na przykładzie przedsiębiorstwa transportowego 11. Analiza działalności spedycyjnej w firmie transportowej 12. Doskonalenie procesów produkcji w aspekcie jakościowym w przedsiębiorstwie 13. Transport ładunków niebezpiecznych 14. Recykling w działalności logistycznej przedsiębiorstwa 15. System oceny dostawców 16. Lub inny temat po uzgodnieniu

19 Przykładowe tematy prac magisterskich - prof. dr hab. Jan Szczepański 1.Ocena funkcjonowania gospodarki finansowej przedsiębiorstwa X W L Sytuacja finansowa wybranego przedsiębiorstwa w l ,jej przyczyny i skutki 3.Ocena wartości przedsiębiorstwa np. wybranej spółki akcyjnej. 4.Badania nad efektywnością przedsiębiorstwa np. firmy X. 5.Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa np. firmy X 6.Analiza poziomu i struktury majątku przedsiębiorstwa. 7.System motywacyjny funkcjonowania przedsiębiorstwa-aspekty finansowe. 8.Analiza wyników finansowych przedsiębiorstwa. 9.Strategia finansowa i kredytowa przedsiębiorstwa. 10.Metodey finansowania rozwoju przedsiębiorstw. 11.Projekty inwestycyjne i ich finansowanie w przedsiębiorstwie. 12.Wpływ sposobu finansowania na efektywność działalności przedsiębiorstwa. 13.Emisja krótkoterminowych papierów dłuŝnych jako źródło finansowania przedsiębiorstwa. 14.Finansowanie środków obrotowych w przedsiębiorstwie. 15.Efektywność fuzji i przejęć przedsiębiorstw przyczyny i skutki finansowe. 16.Wpływ polityki fiskalnej na gospodarkę polskich przedsiębiorstw. 17.Polityka kredytowa NBP a gospodarka przedsiębiorstw w Polsce. 18.Polityka pienięŝno-kredytowa państwa a funkcjonowanie gospodarki przedsiębiorstw. 19.Ewolucja podatku dochodowego w latach.. skutki dla przedsiębiorstw. 20.Pozyskiwanie środków finansowych z funduszy UE przez małe i średnie przedsiębiorstw. 21.Fundusze podwyŝszonego ryzyka w finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce. 22.Kredyt bankowy jako źródło finansowania przedsiębiorstwa. 23.Rola kredytu towarowego w finansowaniu przedsiębiorstwa. 24.Leasing formą finansowania przedsiębiorstwa. 25.Factoring jako źródło finansowania przedsiębiorstwa. 26.Franchising formą finansowania przedsiębiorstwa. 27.ObciąŜenie przedsiębiorstwa na rzecz ubezpieczeń społecznych. 28.ObciąŜenie przedsiębiorstwa na rzecz funduszy parabudŝetowych. 29. Wpływ podatków pośrednich i bezpośrednich na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 30. Problemy motywacji młodych pracowników za pomocą narzędzi finansowych w przedsiębiorstwie w Polsce.

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich WYDZIAŁ EKONOMICZNY Przykładowe tematy prac magisterskich KATEDRA EKONOMII, MATEMATYKI I INFORMATYKI ZAKŁAD EKONOMII, POLITYKI I ETYKI GOSPODARCZEJ prof. dr hab. Stanisław Zięba Temat seminarium: Polityka

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Dr Ireneusz Badowski

Dr Ireneusz Badowski Dr Ireneusz Badowski Rola, miejsce i znaczenie sektora bankowego w systemie finansowym w gospodarce rynkowej Charakterystyka sektora bankowego w Polsce przemiany jakościowe w ujęciu historycznym Rozwój

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie... 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie. 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne w roku ak. 2014/2015 Zapisy 21.02.2015 r. o godz. 8.00 dr hab. Teresa H. Bednarczyk prof. nadzw. pok.

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza działalności centrów logistycznych w Polsce w latach.. 2. Zarządzanie procesami w łańcuchach logistycznych dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza działalności centrów logistycznych w Polsce w latach.. 2. Zarządzanie procesami w łańcuchach logistycznych dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Administracja i gospodarka samorządowa Lp. Nazwa przedmiotu Grupa Koncepcje P 5 18 10 E 4. K 6 20 10 E strategiczne 10 Historia myśli 1 Prawo cywilne P 3 20 - Zk 12.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prezentacje SYLWETEK PRMOTORÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2015/2016 prof. dr hab. Janusz Soboń Zakład Polityki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse i Rachunkowość (Wydział

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Redakcja naukowa Mirosław Czapka

Ekonomiczno-finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Redakcja naukowa Mirosław Czapka Ekonomiczno-finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw Redakcja naukowa Mirosław Czapka Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu Bytom 2011 3 Wstęp (Mirosław Czapka)......................................

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności:

ZARZĄDZANIE Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac kwalifikacyjnych na studia III-go stopnia doktoranckie

Propozycje tematów prac kwalifikacyjnych na studia III-go stopnia doktoranckie Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji Dr hab. prof. US Henryk Babis 1. Problemy regulacji rynku telekomunikacyjnego 2. Problemy regulacji rynku pocztowego 3. Metodyczne aspekty oceny systemu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. Kierunek Zarządzanie. Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. Kierunek Zarządzanie. Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING 21. Pojęcie i istota controllingu. 22. Analiza rachunku zysków i strat. 23. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. 24. Metody oceny efektywności

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

3.1.Osoba fizyczna- przedsiębiorca 3.2.Spółki handlowe 4.Spółka cywilna na tle nowego prawa działalności gospodarczej 5.Uwarunkowania prawne

3.1.Osoba fizyczna- przedsiębiorca 3.2.Spółki handlowe 4.Spółka cywilna na tle nowego prawa działalności gospodarczej 5.Uwarunkowania prawne Przedmowa Jerzy Dietl Wstęp Bogdan Piasecki Rozdział I. Mała firma w teoriach ekonomicznych Bogdan Piasecki 2.Przedsiębiorca, intraprzedsiębiorca i właściciel-menedżer małej firmy 2.1.Przedsiębiorca i

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2011r SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: ANALIZA FINANSOWA DLA NIEFINANSISTÓW 26-28 września ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 28-29 listopada 5-7 grudnia Łódź- 1100 ANALIZA I

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne Wykaz tematów z podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny 2012 2013 dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum Rozkład materiału według programu 44/PZS1/2012/2 dla klas: II TRA; III

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku. Ekonomia w roku ak. 2014/2015

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku. Ekonomia w roku ak. 2014/2015 Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Zapisy 18.02.2014 r. godz. 13.15 prof. dr hab. Urszula Wich - pok. 515 Ekonomia w roku ak. 2014/2015 Uwarunkowania konkurencyjności regionów w

Bardziej szczegółowo

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie...

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie... SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie.... 15 I. Repetytorium. Kwalifikacja A.35.

Bardziej szczegółowo

dr Maciej Dębski zakres seminarium:

dr Maciej Dębski zakres seminarium: dr Maciej Dębski zakres seminarium: Gospodarowanie zasobami ludzkimi Ekonomika i zarządzanie turystyką Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym Polityka społeczno-ekonomiczna 1. Strategie produktów turystycznych

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny Seminarium grupa Menadżer Logistyki i Menadżer Transportu i Spedycji. Promotor: dr Alfred Juchniewicz

Zakres tematyczny Seminarium grupa Menadżer Logistyki i Menadżer Transportu i Spedycji. Promotor: dr Alfred Juchniewicz Promotor: dr Alfred Juchniewicz logistyczna obsługa klienta logistyka procesów zaopatrzenia logistyka procesów produkcyjnych logistyka procesów dystrybucji logistyka spedycyjna funkcjonowanie sektora handlu

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra Badan

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

2 Z 30 30. 1 Bankowość 2 Z 30 30. jednego z dwóch proponowanych) RAZEM 30 4 192 108 72 12 SEMESTR III. 1 Język angielski* 2 Z 30 30

2 Z 30 30. 1 Bankowość 2 Z 30 30. jednego z dwóch proponowanych) RAZEM 30 4 192 108 72 12 SEMESTR III. 1 Język angielski* 2 Z 30 30 Studia I stopnia - niestacjonarne KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Inwestycje i nieruchomości 6 Wdw (Filozofia, Psychologia - wybór jednego z dwóch 1 Bankowość I 4 E 8 8 3 Język angielski* 6 Rynek nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw B 316447 Spis treści Wstęp 9 Rozdział I. Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne S N S N S S

Propozycje tematyczne S N S N S S Oferta tematyki seminaryjnej przedstawiona przez prowadzących seminaria dyplomowe na 2 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2013/2014 Nazwisko i imię prowadzącego seminaria

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Załącznik nr 1 do umowy DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorstwa Adres przedsiębiorstwa Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 13.

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 13. Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 13.15 prof. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc - pok. 404 I. SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy Spis treści Pieniądz i polityka pieniężna 1. Istota pieniądza... 15 2. Funkcje pieniądza... 15 3. Współczesne formy pieniądza... 17 4. Istota i cele polityki pieniężnej państwa... 19 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT G-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY OBROTU GOSPODARCZEGO. Podstawy ekonomii. Podstawy finansów i bankowości. Pojęcie gospodarki i obrotu gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Prawo A 30 3 30 4 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji 1.Niepewność i zmienność jako podstawowe czynniki określające współczesne zarządzanie organizacjami - Damian

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 Wybrane zagadnienia zarządzania Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa 2 godz. Nowoczesne koncepcje

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. Kierunek Zarządzanie. Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. Kierunek Zarządzanie. Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING 21. Pojęcie i istota controllingu. 22. Analiza rachunku zysków i strat. 23. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. 24. Metody oceny efektywności

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne

Propozycje tematyczne Oferta tematyki seminaryjnej przedstawiona przez prowadzących seminaria dyplomowe na 2 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015 EKONOMIA Nazwisko i imię prowadzącego seminaria

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Instytut Ekonomii Lista proponowanych promotorów prac dyplomowych: Profesorowie: Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Tytuł seminarium: Bankowość i doradztwo finansowe. Prowadzący seminarium: dr Jerzy Gwizdała, Katedra Bankowości

Tytuł seminarium: Bankowość i doradztwo finansowe. Prowadzący seminarium: dr Jerzy Gwizdała, Katedra Bankowości Lista seminariów licencjackich na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość i Doradztwo Finansowe 1 dr Jerzy Gwizdała, Bankowość i doradztwo finansowe 2 dr Dorota Kowalczyk, Bankowość i doradztwo

Bardziej szczegółowo