PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO"

Transkrypt

1 Dr inŝ. Agnieszka Wrzochalska Warszawa PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Metody zarządzania personelem (w firmie X) 2. Relacje pomiędzy strategią firmy a praktyką zatrudnienia (w firmie X) 3. Wynagradzanie i rozwój pracowników- współdziałanie menedŝerów i działu personalnego 4. Techniki selekcji pracowników 5. Wpływ wybranych zagadnień psychologicznych na proces zarządzania personelem 6. Koszty i narzędzia adaptacji nowych pracowników 7. Praca zespołowa-wykorzystywanie róŝnic i podobieństw członków zespołów 8. Aktualne trendy w budowie systemów premiowania i nagradzania pracowników 9. Czynniki określające strategie wynagradzania 10. Wady i zalety wewnętrznych i zewnętrznych źródeł pozyskiwania pracowników 11. Etapy doboru pracowników 12. Metody i typy procedur selekcyjnych 13. Wybrane narzędzia adaptacji społeczno-zawodowej pracowników 14. Aktywna i pasywna polityka państwa na rynku pracy w Polsce/wybranych krajach UE 15. Polityka zatrudnienia w sektorze X i jej determinanty społeczno-ekonomiczne (na przykładzie ) 16. Telepraca jako elastyczna forma zatrudnienia i organizacji w gospodarce opartej na wiedzy 17. Wpływ stresu na zachowanie organizacyjne pracowników 18. Bariery w systemie zatrudniania osób niepełnosprawnych 19. rola kapitału społecznego w zatrudnianiu pracowników w województwie/powiecie 20. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w województwie/powiecie 21. Łączenie ról rodzinnych i zawodowych przez młode matki (kierunki zmian polityki rodzinnej) 22. Sytuacja osób po 50 roku Ŝycia na rynku pracy 23. RóŜnicowanie płac jako determinanta efektywnego wynagradzania pracowników w firmie

2 dr inŝ. Anna Limanowska Proponowane tematy prac magisterskich: 1. Rozwój polskiego rynku nieruchomości po 1990r.; 2. Podstawy i specyfika funkcjonowania rynku nieruchomości rolnych w Polsce; 3. Wpływ organów administracji samorządowej na dynamikę lokalnego rynku nieruchomości (najlepiej na przykładzie konkretnej gminy); 4. Walory przyrodnicze obszaru, a wartość nieruchomości miejskich; 5. Rola i odpowiedzialność rzeczoznawcy majątkowego (zarządcy, pośrednika) na rynku nieruchomości; 6. Obrót nieruchomościami gminnymi w świetle przepisów prawa, na przykładzie jednej gminy; 7. Wpływ rozwoju urbanistycznego gminy na wartość nieruchomości (na przykładzie jednej gminy); 8. Inwestycje mieszkaniowe oraz ich finansowanie na rynku nieruchomości; 9. Rozwój nieruchomości komercyjnych w warszawskim Centralnym Obszarze Biznesu po 1990r.; 10. Wpływ planów zagospodarowania przestrzennego na rozwój gminy (miasta, dzielnicy); 11. Środki finansowe z UE, a rozwój urbanistyczny gmin polskich. 12. Źródła finansowania budownictwa mieszkaniowego.

3 dr Artur Fiks Temat seminarium magisterskiego: Analiza, ekonomika, finanse i konkurencyjność przedsiębiorstw. 1. Charakterystyka ocena i cele prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. 2. Monografie wybranych przedsiębiorstw. 3. Przedsiębiorca i przedsiębiorczość w prowadzeniu działalności gospodarczej. 4. Procedura, metody oraz funkcje i cele planowania w przedsiębiorstwie (Biznes plan i jego funkcje przedsiębiorstwie, planowanie finansowe). 5. Procedura tworzenia nowego przedsiębiorstwa. 6. Proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa. 7. Charakterystyka i ocena procesów rozwojowych w wybranym przedsiębiorstwie. 8. Inwestycje w przedsiębiorstwie ich rodzaje, funkcje i efektywność. 9. Źródła, rodzaje, formy i metody finansowania przedsiębiorstw. 10. Nowoczesne źródła i instrumenty finansowania. 11. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie. 12. Procedura wejścia wybranej spółki akcyjnej na giełdę papierów wartościowych (Rynek kapitałowy jako miejsce i źródło pozyskiwania środków finansowych przez przedsiębiorstwo). 13. Analiza i zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie. 14. Charakterystyka i ocena strategii działania wybranych przedsiębiorstw. 15. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. 16. Konkurencyjność spółek giełdowych. 17. Konkurencyjność duŝych przedsiębiorstw. 18. Warunki i czynniki wzrostu potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa. 19. System zarządzania jakością jako czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa. 20. Systemy zarządzania logistyką jako czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa. 21. Ocena płynności finansowej wybranego przedsiębiorstwa. 22. Analiza i ocena sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaźnikowej. 23. Ocena zdolności kredytowej i pozycji rynkowej wybranego przedsiębiorstwa. 24. Ocena zdolności i wiarygodności kredytowej wybranego przedsiębiorstwa. 25. Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 26. Analiza mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa (Analiza SWOT). 27. Ekonomika działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. 28. Rola i znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. 29. Specyfika działalności duŝych, średnich i małych przedsiębiorstw (Analiza przypadku).

4 prof. dr hab. Paweł Czarnecki Propozycje tematów prac magisterskich na kierunku ekonomia: 1. Giełda Papierów Wartościowych. 2. Rada Polityki PienięŜnej. 3. Komisja Nadzoru Bankowego. 4. Szara strefa w Polsce. 5. Analiza budŝetu gminy, (innych ośrodków administracji publicznej) na przykładzie 6. Karty płatnicze na przykładzie banku 7. Weksel jako papier wartościowy. 8. Analiza ekonomiczna firmy na przykładzie 9. Potrzeby socjalne, kulturalne i oświatowe a ich realizacji i finansowanie przez gminy w Polsce. 10. Obligacje w Polsce i na świecie. 11. Polityka regionalna Unii Europejskiej. 12. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. 13. Bezrobocie w Polsce i innych krajach UE. 14. Charakterystyka runku pracy w Analiza zalet i wad podatku liniowego na przykładzie. 16. Gender mainstreaming w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 17. Filozofia firmy Kodeks etyczny formy. 19. Interwencjonizm jako narzędzie polityki gospodarczej państwa. 20. Zasada pomocniczości w Unii Europejskiej 21. Praca Katolickiej Nauce Społecznej. 22. Etyka biznesu. 23. Motywowanie pracowników.

5 SEMINARIUM MAGISTERSKIE NA KIERUNKU EKONOMIA. Prof. nadzw. dr hab. Hanna Zawistowska I. Blok tematyczny: Turystyka kulturowa (przykłady tematów): 1. Turystyka kulturowa w Polsce stan aktualny i perspektywy rozwoju. 2. Turystyka kulturowa wybranym województwie - stan aktualny i perspektywy rozwoju. 3. Turystyka kulturowa w politykach horyzontalnych i sektorowych UE. 4. MoŜliwości wykorzystania środków UE na rewitalizację zbytków. 5. Uwarunkowania rozwoju turystyki kulturowej. 6. Prawne uwarunkowania rozwoju turystyki kulturowej. II. III. Blok tematyczny: Turystyka społeczna (przykłady tematów) 1. Turystyka społeczna w Polsce stan aktualny i perspektywy rozwoju.. 2. Turystyka społeczna w działaniach UE. 3. Turystyka społeczna w wybranych państwach UE. 4. Uwarunkowania rozwoju turystyki społecznej. 5. Znaczenie turystyki społecznej dla przedsiębiorstw turystycznych. 6. Prawne uwarunkowania rozwoju turystyki społecznej Blok tematyczny: Turystyka biznesowa (przykłady tematów) 1. Turystyka biznesowa w Polsce stan aktualny i perspektywy rozwoju.. 2. Turystyka biznesowa wybranym województwie - stan aktualny i perspektywy rozwoju.. 3. Uwarunkowania rozwoju turystyki społecznej. 4. Prawne aspekty rozwoju turystyki biznesowej.

6 dr hab. Jakub Kraciuk Warszawa, Lista przykładowych tematów prac magisterskich I. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce i na świecie 1. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych stref ekonomicznych 2. Rola inwestorów zagranicznych w procesach prywatyzacyjnych w Europie Środkowo- Wschodniej 3. Rola BIZ w procesie transferu technologii i myśli naukowo-technicznej do Polski 4. Wpływ ekspansji inwestycyjnej zagranicznych sieci handlowych na polski handel detaliczny 5. Wpływ BIZ na rozwój sektora xxx w Polsce II. Wpływ procesów globalizacyjnych na gospodarkę światową i polską 6. Globalizacja a procesy liberalizacyjne w handlu międzynarodowym 7. ZagroŜenia globalne w gospodarce światowej 8. Wpływ procesów globalizacji na światowy i polski rynek pracy 9. Wpływ globalizacji ekonomicznej na rozwój rynków wschodzących na przykładzie xxx 10. Pomoc gospodarcze i jej wpływ na sytuację krajów Trzeciego Świata 11. Światowy rynek surowców energetycznych i jego wpływ na polski sektor paliwowy III. Korporacje transnarodowe na świecie i w Polsce 12. Fuzje i przejęcia w polskim sektorze xxx 13. Wrogie przejęcia na rynku kapitałowym w Polsce 14. Rola korporacji transnarodowych w rozwój rynku nowych technologii 15. Strategie działania korporacji transnarodowych na przykładzie firmy xxx 16. Wpływ ekspansji inwestycyjnej korporacji transnarodowych na rozwój sektora xxx w Polsce IV. Handel zagraniczny i międzynarodowy 17. Wpływ Światowej Organizacji Handlu na liberalizację handlu międzynarodowego 18. Wpływ integracji z UE na rozwój handlu zagranicznego Polski 19. Wpływ procesów integracyjnych na handel międzynarodowy na przykładzie (NAFTA, CEFTA, EFTA ) 20. Handel zagraniczny i jego wpływ na bilans płatniczy Polski 21. Tendencje w rozwoju handlu zagranicznym Polski artykułami xxx z krajami xxx V. Kryzysy walutowe oraz problem zadłuŝenia międzynarodowego 22. Wpływ zadłuŝenia zagranicznego na gospodarkę Polski 23. Wpływ zadłuŝenia zagranicznego krajów słabo rozwiniętych na ich gospodarki 24. Przyczyny i następstwa kryzysów walutowych 25. Ryzyko wybuchu kryzysu walutowego w Polsce VI. Procesy integracyjne, Polska w Unii Europejskiej 26. Rola Funduszy Strukturalnych UE w rozwoju województwa xxx 27. Wpływ procesu integracji na rozwój polskiego sektora xxx 28. Perspektywy przystąpienia Polski do Unii Gospodarczo Walutowej 29. Wpływ polityki społecznej UE na polski rynek pracy 30. Fundusze unijne a rozwój infrastruktury technicznej w Polsce Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej Curie

7 TEMATYKA PRAC MAGISTERSKICH (seminarium prof. dr hab. Janusza Gudowskiego, rok akad ) Zakres tematyczny prac (do wyboru): gospodarka samorządowa; zarządzanie zasobami ludzkimi; przekształcenia strukturalne gospodarki międzynarodowa polityka ekonomiczna polityka regionalna bankowość Skala odniesienia (do ustalenia): makro (gospodarka narodowa) mezo (ujęcie regionalne lub w skali miejscowości) mikro (podmiot gospodarczy: przedsiębiorstwo, gospodarstwo domowe; jednostka produkcyjna; lub teŝ pojedynczy rynek; dany produkt lub usługa) Przykładowe tematy: 1. Analiza rynku wybranego produktu w Polsce 2. Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce 3. Marketing produktu na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa 4. Koncepcja euroregionów i jej zastosowanie w Polsce 5. Współpraca transgraniczna na przykładzie województwa-gminymiejscowości-przedsiębiorstwa 6. Przemiany w handlu zagranicznym Polski po wejściu do UE 7. Analiza polityki gospodarczej w odniesieniu do wybranego kraju i dziedziny gospodarki (aspekty porównawcze) 8. Import energii w wybranych krajach UE 9. Rola zasobów finansowych w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego 10. Konkurencyjność usług bankowych dla klientów indywidualnych (analiza porównawcza) 11. Bankowość internetowa 12. Marketing informatyczny na rynku produktów i usług 13. Rynek rozrywki elektronicznej 14. Marketing elektroniczny na usługach MSP 15. Gospodarka finansowa w wybranej gminie 16. Przekształcenia własnościowe i ich efekty gospodarcze (przedsiębiorstwo, sektor gospodarki, region)

8 17. Rynek pracy. Formy przeciwdziałania bezrobociu (miasto, Rejonowy Urząd Pracy, województwo) 18. Komercjalizacja a sprawność działania (przedsiębiorstwo, gałąź gospodarki, region) 19. Wpływ gospodarki rynkowej na wyniki produkcji. Analiza finansowa 20. Analiza restrukturyzacji wybranego przedsiębiorstwa. Efekty produkcyjne i finansowe 21. Charakterystyka, analiza i ocena konkurencyjności wybranego produktu bankowego (wybrane banki, kredyty konsumpcyjne, inwestycyjne, karty płatnicze, inne) 22. Dochodowość wybranych dziedzin gospodarki. Analiza porównawcza 23. Analiza i ocena współpracy transgranicznej w zakresie ochrony środowiska 24. Ocena moŝliwości rozwoju turystyki ekologicznej na obszarach pogranicza (Polska-Litwa-Ukraina-Słowacja-Czechy-Niemcy) 25. Ocena realizacji ekorozwoju w Polsce 26. Projekt pozyskania funduszy strukturalnych na rzecz ochrony środowiska 27. Ocena efektów finansowania zadań lokalnych w zakresie ochrony środowiska 28. Rozwój agroturystyki w wybranym regionie Polski Kontakt: na seminarium oraz

9 Prof. dr hab. Janusz Soboń Tematy prac magisterskich z finansów: 1. Analiza budŝetu gminy x w latach 2. Analiza finansowa Gminy X 3. Analiza instrumentów pochodnych w działalności x 4. Analiza projektów inwestycyjnych na przykładzie x 5. Analiza z zastosowaniem wskaźników finansowych na przykładzie x 6. Bezpośrednie i pośrednie ujęcie przepływów pienięŝnych na przykładzie firmy x 7. Dochody jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu x 8. Finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne działalności przedsiębiorstwa x 9. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa x w czasie kryzysu finansowego 10. Gospodarka budŝetowa na przykładzie x 11. Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w latach Instrumenty oddziaływania banku x na klienta 13. Konstruowanie planu finansowego na przykładzie x 14. Planowanie i analiza finansów w firmie x 15. Pośrednicy finansowi działający na polskim rynku kapitałowym 16. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność przedsiębiorstwa x 17. Przyczyny i skutki deficytu budŝetowego na przykładzie x 18. Redystrybucja PKB w Polsce i na przykładzie wybranego kraju Unii Europejskiej 19. Ryzyko jako element zdolności kredytowej kontrahentów Sposoby ograniczania ryzyka finansowego na przykładzie x 21. Struktura sektora finansów publicznych po reformie 22. Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa x w latach Wpływ racjonalnych decyzji finansowych na efektywne funkcjonowania firmy x 24. Zarządzanie dochodami na przykładzie (gminy, powiatu) 25. Zarządzanie ryzykiem finansowym na przykładzie firmy x 26. Zastosowanie kontraktów terminowych w działalności firmy x 27. Źródła finansowania samorządu terytorialnego 28. Gospodarka finansowa państwa 29. Polityka Polski i Unii Europejskiej wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw 30. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 31. Kryzys na rynkach finansowych państw Unii Europejskiej

10 Tematy realizowane na seminarium prowadzone przez prof.dr hab. Jerzego Sikorskiego 1. Internet jako nowoczesny instrument wspomagania działalności przedsiębiorstwa. 2. Wpływ marketingu na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. 3. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce po wejściu do UE. 4. Wpływ funduszy unijnych na rozwój MSP, gminy czy innej jednostki organizacyjnej. 5. Analiza finansowa przedsiębiorstwa (na przykładzie wybranej firmy). 6. Analiza budŝetu gminy, powiatu za okres 5 lat. 7. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa. 8. Leasing 9. Finanse publiczne (róŝne problemy z tym związane). 10. Czynniki rozwoju gospodarki narodowej. 11. RóŜne aspekty globalizacji. (Tematy szczegółowo zostaną omówione z promotorem)

11 Dr hab. Jerzy Telep 1. Analiza dochodów i wydatków gospodarstw domowych jako podmiotów gospodarczych 2. Ocena moŝliwości rozwoju regionu pod względem ekonomicznym 3. Wpływ członkostwa w UE na efektywność róŝnych form przeciwdziałania bezrobociu w wybranych regionach 4. Znaczenia państwa w gospodarce rynkowej 5. Ocena wpływu reklamy na efekty ekonomiczne organizacji 6. Problemy ekonomiczne współczesnego świata / na wybranym przykładzie/ 7. Funkcjonowanie organizacji w układzie międzynarodowym 8. Analiza wzrostu i czynników wzrostu gospodarczego 9. Rynek i państwo w gospodarce wybranych państw 10. Porównanie gospodarki państw o róŝnym stopniu interwencjonizmu państwowego 11. Proces przejścia do społeczeństwa władzy 12. Wpływ globalizacji na gospodarkę róŝnych krajów 13. Polska w procesie globalizacji 14. Tendencje zmian wskaźników ekonomicznych w dobie globalizacji 15. Ocena jakości funkcjonowania organizacji 16. Automatyzacja działalności organizacji i związki z efektami ekonomicznymi 17. Problemy krajów rozwijających się 18. Rozwój regionów świata 19. Współpraca regionalna i międzynarodowa 20. Organizacje udzielające pomocy krajom rozwijającym się 21. Logistyka i transport międzynarodowy 22. Rozwój gospodarczy jednostek samorządowych

12 dr Krzysztof Kandefer Temat seminarium: Rozwój nowoczesnej gospodarki w dobie globalizacji 1. Działalność gospodarcza zakładanie i planowanie (na wybranym przykładzie). 2. Wykorzystanie nowych technologii i ich wpływ na wyniki ekonomiczne wybranej organizacji. 3. Znaczenie Internetu oraz e-technologii we współczesnych przedsiębiorstwie (na wybranym przykładzie). 4. Pieniądz i jego rola w gospodarce (od czasów prehistorycznych do postaci elektronicznej). 5. Rozwój e-rynku w Polsce (na przykładzie przedsiębiorstwa, regionu, branŝy, sektora gospodarki). 6. Analiza dochodów i wydatków gospodarstw domowych jako podmiotów gospodarczych. 7. Ocena moŝliwości rozwoju regionu pod względem ekonomicznym. 8. Wpływ członkowstwa w UE na polską gospodarkę (analiza wykorzystania wybranych funduszy). 9. Znaczenie państwa w gospodarce rynkowej. 10. Ocena wybranej organizacji gospodarczej. 11. Rozwój gospodarczy wybranego regionu. 12. Informacja jako jeden z elementów budowania wartości firmy. 13. Poprawa jakości funkcjonowania obiegu informacji na wybranym przykładzie (w przedsiębiorstwie, urzędzie, itd.) 14. Wpływ państwa na e-gospodarkę. 15. Usprawnianie działalności/funkcjonowania przedsiębiorstwa na wybranym przykładzie. 16. Ocena wybranej organizacji społeczno - gospodarczej. 17. Usługi turystyczne na rynku wirtualnym. 18. Rynek pracy analiza lokalna/regionalna. 19. Dystrybucja i promocja usług turystycznych w sieci. 20. Nowe obszary zastosowanie Internetu w działalności turystycznej. 21. Rynek turystyczny i jego rozwój (na wybranych przykładach). 22. Polityka UE wobec sektora turystycznego. 23. Działalność gospodarcza małej i średniej firmy. 24. Promowanie małej firmy na rynku. 25. Powiązanie małej firmy z bankiem. 26. Podatki w firmie, ich wpływ na wynik finansowy. 27. Źródła finansowania działalności gospodarczej. 28. Ocena lokalnej konkurencji na wybranym przykładzie. 29. Analiza rynku nieruchomości na wybranym. Istnieje moŝliwość wyboru tematu własnego.

13 Seminarium dyplomowe dr Piotr LISOWSKI P r o p o z y c j e problemów (tematów) prac dyplomowych 26 luty 2011 r. 1. Organizacja i zadania rachunkowości w jednostce sektora finansów publicznych na przykładzie. 2. Wykorzystanie sprawozdań finansowych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie Wykorzystanie analizy ekonomiczno-finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie 4. Procedury planowania, realizacji i kontroli budŝetu w jednostce samorządowej na przykładzie Urzędu Gminy...w latach Organizacja i zadania rachunkowości w jednostce gospodarczej na przykładzie 6. Wpływ aktywności zawodowej na przyszłą emeryturę /po reformie systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce/ 7. Wynagrodzenia w przedsiębiorstwie - obowiązki pracodawcy w zakresie naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i innych obciąŝeń funduszu płac 8. Aktualne rozwiązania systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce 9. Polityka kredytowa stosowana przez Banki na przykładzie Banku 10. Leasing jako forma finansowania rozwoju przedsiębiorstwa 11. Ocena efektywności zawierania transakcji leasingowych na przykładzie 12. Leasing jako alternatywna forma finansowania przedsiębiorstw 13. Karty płatnicze jako nowoczesna forma rozliczeń pienięŝnych 14. Karty płatnicze w polskim systemie pienięŝnym 15. Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy 16. Ewidencja obrotu pienięŝnego w przedsiębiorstwie na przykładzie Gospodarka zapasami w przedsiębiorstwie na przykładzie 18. Formy opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce 19. Powstanie i rozwój systemu bankowego w Polsce 20. Zabezpieczenia kredytów stosowane przez banki na przykładzie Banku 21. Kredyty bankowe jako obce źródło finansowania jednostki gospodarczej na podstawie Banku 22. Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa na przykładzie Ryzyko kredytowe i sposoby jego ograniczania na podstawie Banku Wynagrodzenia jako narzędzie motywowania ludzi do pracy 25. Organizacja systemu rachunkowości w firmie na przykładzie 26. Rola controllingu w optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwie 27. Narzędzia analizy i oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa 28. Pomiar i analiza wyniku finansowego na przykładzie 29. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w funkcjonowaniu jednostek sektora finansów publicznych 30. Amortyzacja środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym 31. Polityka rachunkowości w jednostce gospodarczej Warszawa, dn. 26 luty 2011r. dr Piotr LISOWSKI

14 Dr Wojciech Misiak Warszawa dn r Proponowane tematy prac magisterskich. Temat seminarium: Podstawowe zagadnienia bankowości i finansów publicznych. 1/ Funkcjonowanie banku komercyjnego z /uwzględnieniem uwarunkowań związanych ze wstąpieniem Polski do UE/. 2/ Bezpieczeństwo działalności banku komercyjnego podstawowe formy zabezpieczeń zwrotności udzielanych kredytów. 3 Uwarunkowania prawne poŝyczki i kredytu. 4/ Produkty bankowe dla osób fizycznych i prawnych. 5/ Ryzyko kredytowe i rodzaje działalności kredytowej. 6. Zagadnienia związane z windykacją naleŝności. 7/ Problematyka funkcjonowania kart płatniczych. 8/Finanse elektroniczne. Bankowość internetowa. Podpis elektroniczny. 9/ Leasing, faktoring i kredyt w działalności podmiotu gospodarczego. 10/Banvassurance integracja usług finansowych i ubezpieczeniowych /na wybranym przykładzie/. 11/ Podstawowe rodzaje rozliczeń w obrocie krajowym i zagranicznym. 12/Rynek kapitałowy i finansowy. 13/Instrumenty rynku kapitałowego. 14/Fundusze inwestycyjne. 15/Nadzór finansowy. 16/Funkcjonowanie podstawowych rodzajów papierów wartościowych na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 17/ Podstawowe rodzaje dochodów BudŜetu Państwa / VAT, akcyza PIT, CIT/. 18/Podatek dochodowy od osób fizycznych opodatkowanie progresywne i liniowe. 19/ Problematyka budŝetowa w systemie finansowym UE. 20/ Podstawowe zagadnienia finansów publicznych. 21/ Finansowanie kultury w warunkach gospodarki rynkowej. 22/ Finansowanie opieki społecznej w warunkach gospodarki rynkowej. 23/ Zakres i zadania sektora samorządowego. 24/BudŜetu zadaniowy. Charakterystyka procesu wdraŝania budŝetu zadaniowego. Podstawowe rodzaje kosztów. 25/ Podstawowe rodzaje dochodów jednostek samorządu terytorialnego /ze szczególnym uwzględnieniem dochodów własnych jednostek samorządowych /. 26/ Formy planowania i finansowania wydatków w jednostkach samorządowych 27/Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna. Regionalne izby obrachunkowe.

15 Zagadnienia nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego /na wybranym przykładzie/. 28/Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /na wybranym przykładzie/. 29/ Programowanie rozwoju regionalnego. 30/Źródła finansowania rozwoju regionalnego w UE i w Polsce.

16 dr hab. inŝ. Wojciech Werpachowski Tematy prac dyplomowych 1. Zintegrowany system zarządzania w zakładzie przemysłowym na przykładzie firmy 2. System zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001: Audyt systemu zarządzania według normy ISO narzędziem doskonalenia firmy 4. Zarządzanie współczesną organizacją na przykładzie firmy przemysłu lekkiego 5. DąŜenie do doskonałości w zarządzaniu firmą klasy MSP 6. Konsolidacja firm metodą nowoczesnego zarządzania 7. Ocena sektora MSP na przykładzie firm przemysłu lekkiego 8. Filozofie, metody i narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu współczesną organizacją 9. Zarządzanie wiedzą we współczesnej organizacji 10. Opracowanie systemu zarządzania jakością dla przedsiębiorstwa produkcji wyrobów metalowych 11. Audyt systemu HACCP na przykładzie firmy produkującej Ŝywność 12. Zintegrowany system HACCP na przykładzie firmy 13. System prewencyjno-zapobiegawczy na przykładzie firmy 14. Zastosowanie metod i narzędzi nowoczesnego zarządzania do ograniczania zmienności w firmie 15. Zarządzanie przez jakość na przykładzie firmy sektora MŚP 16. Wykorzystanie metody Just In Time w procesie produkcji na przykładzie firmy 17. Zarządzanie jakością procesów technologicznych na przykładzie przedsiębiorstwa 18. Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji 19. Badania i ocena przedsiębiorstw sektora MSP 20. Ocena techniczno-ekonomiczna programów poprawy jakości produktów i usług na przykładzie firmy 21. Metody oceny czynników wpływających na wybór funduszu emerytalnego 22. Zarządzanie jakością w zakładach opieki zdrowotnej 23. Wpływ zasobów ludzkich na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem 24. Zarządzanie małymi i średnimi firmami w gospodarce rynkowej 25. Motywowanie pracowników w systemie zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie firmy 26. Ocena finansowania innowacji i rozwoju technologicznego w odniesieniu do działań Unii Europejskiej 27. Wpływ zasobów ludzkich na jakość usług na przykładzie firmy 28. Zarządzanie logistyką we współczesnej organizacji 29. Audyt systemu procesu i wyrobu instrumentem nowoczesnego zarządzania 30. Czystsza produkcja aspektem procesowego podejścia do zarządzania

17 Prof.dr hab. Zbigniew Landau Tematyka prac magisterskich z zakresu gospodarki XX wieku

18 Dr Zdzisław Wojciechowski Przykładowe tematy prac dyplomowych 2011 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Planowanie, rekrutacja i selekcja pracowników 2. Doskonalenie potencjału pracowniczego w firmie 3. Komunikacja interpersonalna w procesie zarządzania 4. Motywacja pracowników w procesie pracy 5. Wpływ konfliktu na stosunki interpersonalne 6. Analiza procesu kadrowego w firmie 7. Wpływ ocen pracowniczych na ich motywację 8. Budowa systemu motywacyjnego pracowników w firmie 9. Zwolnienia pracowników jako element procesu kadrowego 10. Ocena pracowników w przedsiębiorstwie 11. Rekonwersja na lokalnym rynku pracy 12. Szkolenia pracownicze w procesie doskonalenia zawodowego 13. Formy zatrudnienia pracowników w Polsce 14. Rotacja pracowników w firmie 15. Ocena satysfakcji pracowników w firmie 16. Rola, zadania i funkcje współczesnych menedŝerów 17. Współczesne style kierowania. 18. Kierowanie małym zespołem 19. Marketing personalny w zarządzaniu zasobami ludzkimi 20. Funkcjonowanie komórki kadrowej w organizacji 21. Tworzenie i rozwój zespołów pracowniczych 22. Przepływ informacji (komunikacja) w firmie 23. Kariery zawodowe menedŝerów 24. Zasady zatrudniania kadry kierowniczej 25. Współczesne formy zatrudnia pracowników 26. Outplacement w procesie zwalniania pracowników 27. Controlling w procesie kadrowym 28. Kapitał ludzki w organizacji 29. Wartościowanie pracy 30. Zasady wynagradzania pracowników 31. Dysfunkcje w procesie zarządzania zasobami ludzkimi 32. Informatyzacja procesu kadrowego 33. Lub inny temat po uzgodnieniu LOGISTYKA 1. Analiza procesów logistycznych magazynowania 2. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie 3. Zarządzanie gospodarką magazynową 4. Analiza logistyki procesów zaopatrzenia w przedsiębiorstwie 5. Analiza logistyki procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie 6. Analiza logistyki procesów dystrybucji w przedsiębiorstwie 7. Nowoczesne koncepcje zarządzania w logistyce na przykładzie przedsiębiorstwa 8. Analiza wybranych procesów logistycznych w centrum logistycznym 9. Organizacja realizacja usług oraz procesów transportowych w firmie kurierskiej 10. Telematyka w procesach logistycznych na przykładzie przedsiębiorstwa transportowego 11. Analiza działalności spedycyjnej w firmie transportowej 12. Doskonalenie procesów produkcji w aspekcie jakościowym w przedsiębiorstwie 13. Transport ładunków niebezpiecznych 14. Recykling w działalności logistycznej przedsiębiorstwa 15. System oceny dostawców 16. Lub inny temat po uzgodnieniu

19 Przykładowe tematy prac magisterskich - prof. dr hab. Jan Szczepański 1.Ocena funkcjonowania gospodarki finansowej przedsiębiorstwa X W L Sytuacja finansowa wybranego przedsiębiorstwa w l ,jej przyczyny i skutki 3.Ocena wartości przedsiębiorstwa np. wybranej spółki akcyjnej. 4.Badania nad efektywnością przedsiębiorstwa np. firmy X. 5.Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa np. firmy X 6.Analiza poziomu i struktury majątku przedsiębiorstwa. 7.System motywacyjny funkcjonowania przedsiębiorstwa-aspekty finansowe. 8.Analiza wyników finansowych przedsiębiorstwa. 9.Strategia finansowa i kredytowa przedsiębiorstwa. 10.Metodey finansowania rozwoju przedsiębiorstw. 11.Projekty inwestycyjne i ich finansowanie w przedsiębiorstwie. 12.Wpływ sposobu finansowania na efektywność działalności przedsiębiorstwa. 13.Emisja krótkoterminowych papierów dłuŝnych jako źródło finansowania przedsiębiorstwa. 14.Finansowanie środków obrotowych w przedsiębiorstwie. 15.Efektywność fuzji i przejęć przedsiębiorstw przyczyny i skutki finansowe. 16.Wpływ polityki fiskalnej na gospodarkę polskich przedsiębiorstw. 17.Polityka kredytowa NBP a gospodarka przedsiębiorstw w Polsce. 18.Polityka pienięŝno-kredytowa państwa a funkcjonowanie gospodarki przedsiębiorstw. 19.Ewolucja podatku dochodowego w latach.. skutki dla przedsiębiorstw. 20.Pozyskiwanie środków finansowych z funduszy UE przez małe i średnie przedsiębiorstw. 21.Fundusze podwyŝszonego ryzyka w finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce. 22.Kredyt bankowy jako źródło finansowania przedsiębiorstwa. 23.Rola kredytu towarowego w finansowaniu przedsiębiorstwa. 24.Leasing formą finansowania przedsiębiorstwa. 25.Factoring jako źródło finansowania przedsiębiorstwa. 26.Franchising formą finansowania przedsiębiorstwa. 27.ObciąŜenie przedsiębiorstwa na rzecz ubezpieczeń społecznych. 28.ObciąŜenie przedsiębiorstwa na rzecz funduszy parabudŝetowych. 29. Wpływ podatków pośrednich i bezpośrednich na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 30. Problemy motywacji młodych pracowników za pomocą narzędzi finansowych w przedsiębiorstwie w Polsce.

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo

Dr Ireneusz Badowski

Dr Ireneusz Badowski Dr Ireneusz Badowski Rola, miejsce i znaczenie sektora bankowego w systemie finansowym w gospodarce rynkowej Charakterystyka sektora bankowego w Polsce przemiany jakościowe w ujęciu historycznym Rozwój

Bardziej szczegółowo

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji. 2. Wykorzystanie współczynnika elastyczności w analizie popytu na... 3. Wpływ funduszy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich WYDZIAŁ EKONOMICZNY Przykładowe tematy prac magisterskich KATEDRA EKONOMII, MATEMATYKI I INFORMATYKI ZAKŁAD EKONOMII, POLITYKI I ETYKI GOSPODARCZEJ prof. dr hab. Stanisław Zięba Temat seminarium: Polityka

Bardziej szczegółowo

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy Katedra: Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Motywacja,

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dr Adam Baszyński Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową 1. Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych 2. Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy motywacja, motywowanie

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

FINANSE I INWESTYCJE EKONOMIKA TRANSPORTU GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

FINANSE I INWESTYCJE EKONOMIKA TRANSPORTU GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Lp. Nazwisko, imię Specjalnośd, której dotyczy seminarium Zakres tematyki prac magisterskich 1. Osioska Magdalena, prof. dr hab. FINANSE I INWESTYCJE 1. Charakterystyka procesów zachodzących na rynku pieniężnym,

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 179 F-001 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB, FP, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Usługowy charakter operacji

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

Studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia Studia drugiego stopnia Studia pierwszego i drugiego stopnia mają charakter autonomiczny. Przyjęcie na studia drugiego stopnia odbywa się bez wyznaczania róŝnic programowych wymagany jest jedynie dyplom

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Kierunek Finanse i Rachunkowość Sylabusy przedmiotów ch na studiach II stopnia Warszawa 2009 Polityka pienięŝna FOM101 1 dr

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 273 Z-001 Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Doradztwo organizacyjne 2. Prowadzący: dr hab. Janusz Czekaj, dr Tomasz Kafel D ZX: ZF S1 6 15/0 W ZX: ZF S1 5 20/0 Z ZX: ZF S1 6

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 27 E-001 Katedra Mikroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 2. Prowadzący: prof. dr hab. Zofia Dach, dr hab. Krystyna Przybylska, dr Adam Cygan, dr Janusz Grabowski, dr Elżbieta Maciejowska, dr Zofia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI Inkubator Innowacyjności Oferta naukowo-badawcza Wydziału Zarządzania dla gospodarki Bydgoszcz 2014 Bezpłatny materiał informacyjny Spis treści

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI 1. INSTYTUT ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI: - Katedra Badań Operacyjnych Modelowanie procesów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk.

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk. WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk. 2012/2013 Odniesienie do treści podstawy programowej Materiał nauczania Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Podstawowy (ocena dostateczna) wymienia cechy osoby przedsiębiorczej. i charakteryzuje

Podstawowy (ocena dostateczna) wymienia cechy osoby przedsiębiorczej. i charakteryzuje Dział programu Lp. Temat lekcji KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja społeczna Wymagania edukacyjne z podstaw

Bardziej szczegółowo