Propozycje tematyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Propozycje tematyczne"

Transkrypt

1 Oferta tematyki seminaryjnej przedstawiona przez prowadzących seminaria dyplomowe na 2 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015 EKONOMIA Nazwisko i imię prowadzącego seminaria Propozycje tematyczne Administracja i Finanse Sektora Publicznego Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw Fundusze i Projekty Unii Europejskiej Ekonomika Turystyki i Rekreacji dr Paweł Drobny 1. Proces tworzenia i wykorzystania kapitału ludzkiego na rynku pracy. 2. Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarczym. 3. Finansowanie działalności przedsiębiorstw. 4. Rola przedsiębiorczości i przedsiębiorców w rozwoju gospodarczym. 5. Konkurencyjność przedsiębiorstw. 6. Polityka konkurencji w Polsce i UE. 1. Polityka regionalna UE a zwiększanie spójności społecznej i gospodarczej między państwami członkowskimi i ich regionami. S N S N S S dr Stanisław Drobny 2. Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie. 3. Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności jako podstawowe instrumenty finansowe polityki regionalnej UE. 4. Warunki wykorzystania unijnych funduszy strukturalnych. 5. Zasady i procedury aplikacyjne przy pozyskiwaniu unijnej pomocy finansowej. 6. Wpływ wspólnej polityki rolnej UE na charakter przeobraŝeń w polskim rolnictwie. 7. Pomoc unijna a dywersyfikacja działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. 8. Fundusze unijne a ochrona środowiska naturalnego i wspieranie działań na rzecz zrównowaŝonego rozwoju. 9. Polityka Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw. 1. Dochody i wydatki publiczne. 2. Efektywność zadań inwestycyjnych gminy. 3. Gospodarka finansowa jednostek budŝetowych. 4. Źródła finansowania działalności gospodarczej. 5. Analiza finansowa podmiotu gospodarczego. dr Jolanta Juza 6. Rola i znaczenie kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie. 7. Rola Banku Centralnego w kształtowaniu polityki pienięŝnej państwa. 8. Działalność kredytowa i depozytowa banków (rodzaje kredytów, ryzyko kredytowe, zdolność kredytowa, rodzaje depozytów, formy i motywy gromadzenia oszczędności). 9. Rozliczenie krajowe i zagraniczne prowadzone przez banki. 10. Bankowość elektroniczna. 1. Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego miast i gmin, powiatów, województw:

2 prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz, prof. zw. dr Tomasz Maślanka dr hab. Bogusz Mikuła, prof. nadzw. analizy czynników rozwoju, np. rozwój poprzez turystykę, przedsiębiorczość, jakość kapitału ludzkiego, programy rozwoju, w tym strategie, programy operacyjne (np. rozwoju usług publicznych, inwestycji, itd.), gospodarcze, ekologiczne i przestrzenne aspekty zadań samorządu terytorialnego, rynek pracy w rozwoju miast, gmin i regionów, finansowanie rozwoju regionalnego i lokalnego. 2. Zagospodarowanie przestrzenne miast i regionów; m.in.: zagospodarowanie w infrastrukturę techniczną, drogową. 3. Rozwój regionalny i lokalny z uwzględnieniem instrumentów polityki Unii Europejskiej. 1. Analiza finansowa. 2. Zarządzanie kapitałem obrotowym. 3. Zarządzanie płynnością finansową. 4. Planowanie finansowe, budŝetowanie, biznes plan. 5. Koszt i struktura kapitału. 6. Rachunek przepływów pienięŝnych. 7. Ocena efektywności inwestycji. 8. Wycena przedsiębiorstw. 9. Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw. 10. Ryzyko w działalności gospodarczej. 1. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. 2. Kapitał intelektualny organizacji (pomiar i rozwój). 3. Zachowania ludzi w organizacjach. 4. Zarządzanie wiedzą. 5. Koncepcje realizacji funkcji personalnej. 1. Marketing w zarządzaniu firmą turystyczną (segmentacja; strategia produktu/ceny/dystrybucji/promocji/personelu). dr hab. Agata Niemczyk, prof. nadzw. 2. UŜyteczność badań marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem turystycznym. 3. Otoczenie funkcjonowania wytwórców produktów turystycznych. 4. Zachowania konsumentów na rynku turystycznym. 5. Stymulatory i bariery rozwoju turystyki (np. kataklizmy, terroryzm). 6. Rynek usług gastronomicznych. 7. Rynek usług hotelarskich. 8. Rodzaje turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki kulturowej/biznesowej i ich form. 1. Nowoczesne formy załatwiania spraw przez urzędy miast i gmin. 2. Elektroniczna forma załatwiania spraw przez administrację rządową i samorządową. 3. Akty prawa miejscowego podstawą prawną decyzji administracyjnych. 4. Pomoc materialna dla uczniów i studentów. dr Janusz Pater 5. Wybór formy opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa. 6. Podatkowe grupy kapitałowe prawo i praktyka. 7. Wpływy z podatków i opłat lokalnych w budŝecie miasta/gminy. 8. Podatek od spadków i darowizn jako źródło dochodów własnych miasta/gminy.

3 dr Katarzyna Peter- Bombik 9. Wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych na obszarze działania Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu (albo innego wybranego Urzędu). 10. Odpis 1% z podatku dochodowego na rzecz organizacji pozarządowych. 1. Organizacyjno-prawno-finansowe uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. 2. Sektor Małych i Średnich przedsiębiorstw (MSP) i jego funkcjonowanie, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu finansowego. 3. Wybrane źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa. 4. Podatki w działalności przedsiębiorstw. 5. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. 6. Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie. 7. Współpraca podmiotów gospodarczych. doc. dr Marek Reichel 1. Organizacja samorządu terytorialnego. 2. Analiza dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego. 3. Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego. 4. Fundusze Unii Europejskiej pozyskiwanie, wykorzystanie i rozliczanie przez jednostki samorządu terytorialnego. 5. Problemy rozwoju lokalnego. 6. Rynek pracy w rozwoju miast, gmin i regionów. 7. Analiza czynników rozwoju (przedsiębiorczość, innowacyjność, jakość kapitału ludzkiego). 8. Konkurencyjność i innowacyjność jednostek samorządu terytorialnego. 9. Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym. Zarządzanie miastem. 10. Polityka regionalna Unii Europejskiej. dr Robert Rogowski prof. dr hab. Leszek Rudnicki, prof. zw. 1. Analiza rynku usług turystycznych. 2. Projekt własnej działalności gospodarczej (biznes plan). 3. Problemy etyczne w branŝy turystycznej. 4. Badanie potrzeb wypoczynkowych wybranej grupy społecznej. 5. Badanie stanu i moŝliwości rozwoju turystyki i rekreacji w wybranym regionie. 6. Badanie działalności władz lokalnych w zakresie promocji i rozwoju turystyki. 7. Wykorzystanie środków unijnych w rozwoju turystyki. 8. Opracowanie strategii marketingowej wybranego przedsiębiorstwa turystycznego. 9. Analiza rynku ubezpieczeń turystycznych. 10. Analiza zachowań konsumentów na rynku turystycznym. 11. Wykorzystanie narzędzi marketingowych w branŝy turystycznej. 12. Wykorzystanie czasu wolnego przez ludzi w róŝnym wieku. 13. Badanie jakości obsługi w obiektach turystycznych. 14. Wpływ turystyki na rozwój lokalny i regionalny. 1. Konsumpcja w gospodarstwach domowych. 2. Warunki bytu gospodarstw domowych. 3. Marketing mix i jego elementy. 4. Zachowania konsumentów na rynku. 5. Bezrobocie w kraju, regionie i gminie. 6. Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego.

4 7. Turystyka i jej uwarunkowania. 8. Zagospodarowanie turystyczne regionów. dr Adam Rybarski, prof. nadzw. 1. Rodzaje podatków płaconych przez przedsiębiorstwo. 2. Podatek liniowy w Polsce. 3. ObciąŜenia podatkiem dochodowym spółek kapitałowych w Polsce oraz w wybranych krajach. 4. Zryczałtowane formy opodatkowania działalności gospodarczej. 5. MoŜliwości wyboru formy opodatkowania przez małe i średnie przedsiębiorstwa. 6. Podatek VAT i jego pobór. 7. Cło i jego pobór. 8. Podatek akcyzowy i jego pobór. 1. Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej (spółki, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia). 2. Osoby fizyczne zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. 3. Rola zamówień publicznych w działalności przedsiębiorstw. dr Sylwia Sadowska dr Piotr Serafin 4. Funkcjonowanie banków jako przedsiębiorstw działających w oparciu o prawo bankowe. 5. Sposoby walki z bezrobociem w zakresie współpracy administracji publicznej z przedsiębiorcami (dotacje dla bezrobotnych na zakładanie działalności gospodarczej, staŝe, prace interwencyjne). 6. Aspekty prawne zatrudniania pracowników w przedsiębiorstwach. 7. Podatki w działalności przedsiębiorstw. 1. Ocena skuteczności wybranego projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach obszarów wsparcia przewidywanych w krajowych programach operacyjnych. 2. Ewaluacja wybranego projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach obszarów wsparcia przewidywanych w regionalnych programach operacyjnych. 3. Znaczenie funduszy europejskich w rozwoju gmin i powiatów. 4. Rola funduszy europejskich w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej w gminach. 5. Wsparcie funduszy europejskich w zakresie rozwoju kultury na wybranym obszarze. 6. Ranga funduszy europejskich w zakresie rozwoju sportu na wybranym obszarze. 7. Wpływ funduszy europejskich na rozwój turystyki na wybranym obszarze. 8. Wsparcie rozwoju kapitału ludzkiego ze środków EFS na wybranym obszarze. 9. MoŜliwości rozwoju obszarów przygranicznych z wykorzystaniem środków pomocowych UE na wybranym przykładzie. 10. MoŜliwości współfinansowania rozwoju JST z środków wspólnotowych w perspektywie finansowej Fundusze unijne w rozwoju instytucji wsi oraz rolnictwa (skala województwo, powiat, gmina) 1. Etyka funkcjonowania instytucji publicznych. 2. Wykluczenie społeczne i jego przezwycięŝanie. 3. Etyka przedsiębiorczości. dr hab. Kazimierz Sosenko, prof. nadzw. 4. Etyczne aspekty zarządzania organizacją. 5. Etyczne aspekty reklamy. 6. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR). 7. Dobrobyt, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna. 8. Społeczne skutki bezrobocia.

5 prof. dr hab. Krzysztof Surówka, prof. zw. dr Zofia Szafrańska 9. Patologie społeczno-gospodarcze i ich przezwycięŝanie. 1. Funkcjonowanie budŝetu państwa. 2. Systemy podatkowe. 3. Ubezpieczenia społeczne. 4. Ubezpieczenia zdrowotne. 5. Finanse samorządu terytorialnego. 1. Analiza realizacji zadań własnych gminy x w zakresie Analiza dostosowania polskiego prawa w zakresie podatku Vat do standardów unijnych. 3. Rola skarbowych papierów wartościowych w pozyskiwaniu środków na finansowanie deficytu budŝetu państwa. 4. Pomoc państwa dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce aspekcie członkowska UE. 5. Wykorzystanie unijnych funduszy strukturalnych na przykładzie gminy x. 6. Zagadnienia związane z partnerstwem publiczno-prywatnym. 1. Uwzględnienie w analizie funkcjonowania przedsiębiorstwa metod statystyki opisowej i modelowania ekonometrycznego. dr Wit Urban dr Bartłomiej Wrona 2. Charakterystyka i opis dynamiki procesów ekonomicznych. 3. Wnioskowanie statystyczne. 1. Polityka rachunkowości przedsiębiorstwa. 2. Rachunkowość finansowa, ze szczególnym uwzględnieniem: aktywów trwałych we współczesnej rachunkowości, amortyzacji w przepisach bilansowych i podatkowych, kosztów w ujęciu bilansowym i podatkowym, pomiaru zuŝycia środków trwałych, zasad tworzenia i prezentacji rezerw, gospodarki materiałowej przedsiębiorstwa, inwentaryzacja, zasady i metody jej przeprowadzania w przedsiębiorstwie. 3. Sprawozdawczość finansowa: sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości, potencjał informacyjny sprawozdania finansowego, analiza wyniku finansowego. 4. Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna: audyt wewnętrzny w jednostkach gospodarczych, audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. 5. Rachunkowość budŝetowa: polityka rachunkowości jednostki budŝetowej, szczególne rozwiązania rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych, sprawozdawczość finansowa i budŝetowa w jednostkach budŝetowych. 6. Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza. układy ewidencyjne kosztów a wynik finansowy, kalkulacja kosztów dla celów decyzyjnych,

6 dr Paweł Zamora dr Helena Zielińska S wykorzystanie rachunku kosztów w podejmowaniu decyzji gospodarczych. 7. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń, organizacji poŝytku publicznego. 8. Rachunkowość banku. 1. Problemy mikroekonomiczne; ocena działalności przedsiębiorstwa, analiza wskaźnikowa, SWOT, analiza rynków, wpływ państwa na rynki itp. 2. Problemy makroekonomiczne; finanse sektora publicznego (budŝet państwa załoŝenia, struktura, stopień wykonania, budŝet jednostki samorządowej. 3. Dochody budŝetu państwa, gminy /źródła, struktura, dynamika. 4. Wydatki budŝetu państwa, gminy /kierunki wydatków, struktura, dynamika/. 5. Podatki ich rodzaje, struktura. 6. Deficyt budŝetu, źródła finansowania, dług publiczny. 7. Inflacja, bezrobocie, wzrost gospodarczy oraz finansowe konsekwencje bezrobocia w kraju, regionie, gminie. 8. Integracja gospodarcza. 9. Ugrupowania integracyjne np. Unia Europejska itp., programy pomocowe z Unii Europejskiej. 10. Polityka społeczna i ekonomiczna w Polsce. 11. ObciąŜenia podatkowe w Polsce na tle innych krajów UE. 1. Specyfika funkcjonowania i gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. 2. Bilans majątkowy i jego wartość poznawcza. 3. Kształtowanie się kosztów i przychodów podstawowej i pozostałej działalności operacyjnej wybranego przedsiębiorstwa. 4. Determinanty wyniku finansowego. 5. Główne źródła i metody oceny płynności finansowej przedsiębiorstw. 6. Znaczenie uproszczonej i pełnej ewidencji dla decyzji zarządczych. 7. Analiza struktury finansowania i zdolności kredytowej wybranego przedsiębiorstwa. 8. Wpływ wyceny zapasów na wynik finansowy wybranego przedsiębiorstwa. 9. Analiza porównawcza wyniku finansowego i podstawy opodatkowania. 10. Ocena efektywności gospodarowania w wybranym przedsiębiorstwie. STACJONARNE N NIESTACJONARNE

Dr Ireneusz Badowski

Dr Ireneusz Badowski Dr Ireneusz Badowski Rola, miejsce i znaczenie sektora bankowego w systemie finansowym w gospodarce rynkowej Charakterystyka sektora bankowego w Polsce przemiany jakościowe w ujęciu historycznym Rozwój

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO Dr inŝ. Agnieszka Wrzochalska Warszawa 28.02.2011 PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Metody zarządzania personelem (w firmie X) 2. Relacje pomiędzy strategią

Bardziej szczegółowo

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji. 2. Wykorzystanie współczynnika elastyczności w analizie popytu na... 3. Wpływ funduszy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich WYDZIAŁ EKONOMICZNY Przykładowe tematy prac magisterskich KATEDRA EKONOMII, MATEMATYKI I INFORMATYKI ZAKŁAD EKONOMII, POLITYKI I ETYKI GOSPODARCZEJ prof. dr hab. Stanisław Zięba Temat seminarium: Polityka

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia 1. Mierzenie gospodarki w skali makro. 2. Determinanty dochodu narodowego. 3. Budżet państwa i polityka fiskalna. 4. Główne teorie bezrobocia - przyczyny bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy Katedra: Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Motywacja,

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

2 prof. zw. dr hab. Anna Buchner-Jeziorska Człowiek wobec zagrożeń cywilizacji XXI wieku Socjologia, Praca socjalna 0600-BUCA2C

2 prof. zw. dr hab. Anna Buchner-Jeziorska Człowiek wobec zagrożeń cywilizacji XXI wieku Socjologia, Praca socjalna 0600-BUCA2C WYKAZ SEMINARIÓW MAGISTERSKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE II STOPNIA: ROK I, SEM. 2 Lp. Imię i nazwisko wykładowcy Temat seminarium

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dr Adam Baszyński Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową 1. Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych 2. Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy motywacja, motywowanie

Bardziej szczegółowo

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, doskonalenia narzędzi finansowych

Bardziej szczegółowo

Struktury wybranych prac magisterskich napisanych na seminarium prowadzonym przez G. Buciora.

Struktury wybranych prac magisterskich napisanych na seminarium prowadzonym przez G. Buciora. Struktury wybranych prac magisterskich napisanych na seminarium prowadzonym przez G. Buciora. I. Prace z zakresu rachunkowości budżetowej i gospodarki budżetowej jednostek sektora publicznego Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI 1. INSTYTUT ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI: - Katedra Badań Operacyjnych Modelowanie procesów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A.

Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A. Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A. Seminarium Dzień z przedsiębiorczością akademicką na Politechnice Gdańskiej 13 listopada 2013 r Agencja Rozwoju Pomorza S.A. - Tomasz

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzaminacyjnych dla kierunku Ekonomia studia II stopnia

Zestaw zagadnień egzaminacyjnych dla kierunku Ekonomia studia II stopnia Grupa I zagadnienia kierunkowe Zestaw zagadnień egzaminacyjnych dla kierunku Ekonomia studia II stopnia 1. Istota oraz wady i zalety prognozowania przy wykorzystaniu liniowych modeli ekonometrycznych.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SEMINARIÓW LICENCJACKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM.

OFERTA SEMINARIÓW LICENCJACKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM. OFERTA SEMINARIÓW LICENCJACKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM. 5 Lp. Imię i nazwisko wykładowcy Temat seminarium licencjackiego

Bardziej szczegółowo

FINANSE I INWESTYCJE EKONOMIKA TRANSPORTU GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

FINANSE I INWESTYCJE EKONOMIKA TRANSPORTU GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Lp. Nazwisko, imię Specjalnośd, której dotyczy seminarium Zakres tematyki prac magisterskich 1. Osioska Magdalena, prof. dr hab. FINANSE I INWESTYCJE 1. Charakterystyka procesów zachodzących na rynku pieniężnym,

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

KATADRA ZARZĄDZANIA KULTURĄ FIZYCZNĄ I TURYSTYKĄ

KATADRA ZARZĄDZANIA KULTURĄ FIZYCZNĄ I TURYSTYKĄ 1 Tematyka prac licencjackich na kierunku Zarządzanie KATADRA ZARZĄDZANIA KULTURĄ FIZYCZNĄ I TURYSTYKĄ Dr hab. prof. nadzw. Janusz Szopa 1. Metody matematyczne w zarządzaniu kapitałem. 2. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Kierunek Finanse i Rachunkowość Sylabusy przedmiotów ch na studiach II stopnia Warszawa 2009 Polityka pienięŝna FOM101 1 dr

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo