WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ EKONOMICZNY Przykładowe tematy prac magisterskich KATEDRA EKONOMII, MATEMATYKI I INFORMATYKI ZAKŁAD EKONOMII, POLITYKI I ETYKI GOSPODARCZEJ prof. dr hab. Stanisław Zięba Temat seminarium: Polityka Gospodarcza 1. Integracja pionowa w przemyśle rolno-spożywczym na przykładzie branży mleczarskiej (cukrowniczej, mięsnej, drobiarskiej, olejowej). 2. Modyfikacja Wspólnej Polityki Rolnej UE a polskie rolnictwo 3. Ocena ekonomiczno-społeczna KRUS na tle systemów ubezpieczenia rolników wybranych krajów UE 4. Zmiany legislacyjne w systemie ubezpieczeń zdrowotnych rolników.. Rolniczy system podatkowy w Polsce i kierunki jego zmian (socjalny czy ekonomiczny charakter). 6. Znaczenie gospodarki polskiej w obrotach handlowych Jednolitego Europejskiego Rynku w 4 lata po integracji. 7. Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu w Polsce (na przykładzie; powiatu, województwa). prof. dr hab. Zdzisław Bombera Temat seminarium: Problemy i dylematy etyczne w gospodarowaniu i działalności zawodowej 1. Bezrobocie a wartości etyczne pracy. 2. Czy i jak korupcja deformuje alokacji inwestycji. 3. Czy można odpowiedzieć tym samym, jeśli przeciwnik w biznesie stosuje wobec nas nieetyczne metody. 4. Kodeksy etyczne i ich rola w regulowaniu stosunków społecznych.. Relacja praca kapitał w doktrynach: katolickiej i marksowskiej. 6. Czy złota reguła etyki jest uświadamiana i akceptowana w zbiorowościach ludzkich. prof. dr hab. Anatoliy Afonin Temat seminarium: Polskie przedsiębiorstwo na nowoczesnym rynku. 1. Efektywność działalności gospodarczej. 2. Założenie i prowadzenie przedsiębiorstwa. 3. Nowoczesne systemy zarządzania firmą. ZAKŁAD MATEMATYKI, STATYSTYKI I INFORMATYKI prof. dr Franciszek Kubiczek Seminarium: zagadnienia zrównoważonego rozwoju kraju i regionów Przykładowe tematy prac dyplomowych 1. Strategie społeczno-gospodarczego rozwoju kraju i regionów; analiza realizacji strategii za okres Przestrzenne zagospodarowanie kraju; koncepcja do 2030 r. Problemy zagospodarowania przestrzennego na poziomie regionalnym i lokalnym. 3. Zintegrowane strategie rozwojowe Polski w perspektywie do Fundusze europejskie, programy operacyjne, narodowa strategia spójności w latach Regionalne programy operacyjne.. Umowa Partnerstwa. Programy Operacyjne Wspólna polityka handlowa UE. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. 7. Współpraca transgraniczna i euroregionalna. Programy transgraniczne. 8. Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju kraju. Polityka ludnościowa. 9. Systemy emerytalne: ZUS, OFE, IKE. 10. Analizy tendencji i struktur demograficznych w skali kraju i regionów oraz UE. 11. Europejski system statystyczny. Statystyka publiczna. 12. Indeksy monitorujące realizację Strategii UE Gospodarka regionalna i lokalna. Finanse JST. 14. Rynek pracy i bezrobocie. Strona 1 z

2 1. Kapitał ludzki. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój Problem wykluczenia i ubóstwa. Warunki życia. 17. Ubezpieczenia majątkowe i na życie. KATEDRA FINANSÓW, BANKOWOŚCI I RACHUNKOWOŚCI ZAKŁAD FINANSÓW PUBLICZNYCH I BANKOWOŚCI prof. dr hab. Romuald Poliński Temat seminarium: Finansowanie rozwoju regionalnego w Polsce i euroregionów 1. Źródła i zasady finansowania rozwoju regionalnego w Polsce (na przykładzie określonych województw). 2. Finansowe podstawy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. 3. Finansowanie rozwoju euroregionów (na przykładzie określonych euroregionów). Temat seminarium: Finanse i bankowość 1. Finansowanie podmiotów gospodarczych. 2. Zarządzanie i ekonomika banku. 3. System finansowy banków w Polsce: działalność depozytowa, działalność kredytowa, działalność rozliczeniowa, inwestycje kapitałowe. 4. Finansowanie podmiotów gospodarczych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).. Planowanie strategiczne banku komercyjnego. 6. Polityka pieniężna Polski. 7. Zarządzanie podatkami (VAT, CIT) w przedsiębiorstwie. 8. Finansowa pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w Polsce. 9. Bankowość elektroniczna (na przykładzie wybranego banku). 10. Fundusze inwestycyjne VC i PE. 11. Polityka budżetowa w Polsce. dr Wojciech Misiak Temat seminarium: Podstawowe zagadnienia finansów publicznych i bankowości 1. Podstawowe rodzaje dochodów budżetu państwa (VAT, akcyza, PIT, CIT), finansowanie kultury i opieki społecznej w warunkach gospodarki rynkowej, źródła finansowania rozwoju regionalnego w UE i w Polsce, środki pomocowe UE. Przykłady wykorzystywania środków pomocowych UE 2. Zakres i zadania sektora samorządowego, podstawowe rodzaje dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem dochodów własnych gmin. 3. Funkcjonowanie banku komercyjnego (z uwzględnieniem uwarunkowań związanych z członkostwem Polski w UE), produkty bankowe dla osób fizycznych i prawnych, podstawowe rodzaje rozliczeń w obrocie krajowym i zagranicznym, bezpieczeństwo działalności banku komercyjnego, karty płatnicze, finanse elektroniczne, bankowość internetowa. 4. Problematyka budżetowa w systemie finansowym UE.. Rynek kapitałowy i finansowy, instrumenty rynku kapitałowego, giełdy papierów wartościowych, fundusze inwestycyjne, nadzór finansowy. ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI dr Jan Wąsik Temat seminarium: Polityka (zasady) współczesnej rachunkowości 1. Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym 2. Analiza porównawcza kosztów i przychodów 3. Podatkowe i księgowe aspekty kosztów i przychodów. 4. Analiza sytuacji finansowo-majątkowej firmy w latach.... Nowoczesne systemy rachunku kosztów. 6. Ocena źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstwa. 7. Analiza budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 8. Analiza wykorzystania majątku w sektorze publicznym. Strona 2 z

3 KATEDRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I BIZNESU MIĘDZYNARODOWEGO ZAKŁAD BIZNESU MIĘDZYNARODOWEGO I EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTW prof. dr hab. Katarzyna Duczkowska-Małysz 1. Integracja europejska i globalizacja 2. Unia Europejska 3. Wspólne polityki gospodarcze UE i Jednolity Rynek UE 4. Stadia integracji europejskiej Unia Gospodarcza i Walutowa. Polityka spójności UE i rozwój regionalny 6. Fundusze strukturalne UE i fundusz spójności prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska - Piasecka 1. Marketing międzynarodowy 2. Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie 3. Korporacje transnarodowe 4. Strategie konkurencji. Zarządzanie w biznesie międzynarodowym 6. Budowa strategii biznesowej przedsiębiorstwa dr Wojciech Daniecki 1. strategiczna zmiana w przedsiębiorstwie, 2. negocjacje menedżerskie i handlowe, 3. motywacja przyścia do firmy i efektywnej pracy, 4. stymulowanie twórczości,. przywództwo. ZAKŁAD ZARZĄDZANIA dr Leon Grela Gospodarowanie Kapitałem Ludzkim przykładowa tematyka prac dyplomowych 1) Procedury rekrutacji i selekcji pracowników na wewnętrznym i zewnętrznym rynku pracy. 2) Funkcja (cele), kryteria i procedura oceniania pracowników. 3) Systemy motywowania pracowników w organizacji. 4) Systemy wynagradzania pracy. ) Funkcja (cele), kryteria i procedura oceniania pracowników. Systemy oceniania pracowników. 6) Wartościowanie pracy jako kryterium oceny jakości stanowiska pracy. 7) Rozwój zawodowy i szkolenia pracowników w organizacji. 8) Planowanie karier jako oddziaływanie motywacyjne dla rozwoju pracownika. 9) Kultura organizacyjna i jej znaczenie dla kierowania ludźmi. 10) Konflikty w pracy i sposoby ich przezwyciężania. 11) Komunikacja społeczna jako czynnik efektywności funkcjonowania firmy. 12) Praca zespołowa i jej wpływ na efektywność organizacji. Polityka społeczna przykładowa tematyka prac dyplomowych 1) Kwestia bezpieczeństwa socjalnego jako cel polityki społecznej. 2) Gmina i jej rola w polityce społecznej. 3) Agencje pozarządowe w Polsce i ich rola w polityce społecznej. 4) Infrastruktura społeczna jej rola społeczna i ekonomiczna. ) Polityka ludnościowa państwa polskiego. 6) Edukacja i nierówności społeczne. 7) Szkolnictwo wyższe w Polsce i jego rozwój. 8) Szkolnictwo wyższe dla pracujących w systemie kształcenia /studenci zaoczni/. 9) Ubezpieczenia zdrowotne w Polsce i ich uwarunkowania społeczne i ekonomiczne. Strona 3 z

4 10) Ubezpieczenia emerytalne i ich ewolucja. 11) Ubóstwo jako kwestia społeczna. 12) Prostytucja kwestia społeczna i przeciwdziałanie. Strona 4 z

5 Polityka zatrudnienia i rynku pracy przykładowa tematyka prac 1) Aktywność zawodowa Polaków, jej ewolucja i uwarunkowania. 2) Bezrobocie przyczyny, skutki przeciwdziałanie /różne grupy społeczno demograficzne, np. kobiety, młodzież, osoby o niskich kwalifikacjach, mieszkańcy wsi, osoby starsze/. 3) Instytucje rynku pracy. 4) Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i skutki bezrobocia. ) Pasywne formy przeciwdziałania bezrobociu. 6) Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. 7) Fundusze celowe polityki zatrudnienia. 8) Zjawiska dyskryminacji na rynku pracy /np. kobiety, młodzież osoby niepełnosprawne, osoby w wieku około emerytalnym/. 9) Osoby niepełnosprawne na rynku pracy problemy zatrudnienia. 10) Kwestia tranzycji czyli przejście młodzieży ze szkoły na rynek pracy. 11) Bezrobocie a młodzież w polityce społecznej. 12) Elastyczne formy zatrudniania pracowników. 13) Elastyczność zatrudnienia a koszty pracy. 14) Praca tymczasowa jako przejściowa forma zatrudnienia. Strona z

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo

FINANSE I INWESTYCJE EKONOMIKA TRANSPORTU GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

FINANSE I INWESTYCJE EKONOMIKA TRANSPORTU GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Lp. Nazwisko, imię Specjalnośd, której dotyczy seminarium Zakres tematyki prac magisterskich 1. Osioska Magdalena, prof. dr hab. FINANSE I INWESTYCJE 1. Charakterystyka procesów zachodzących na rynku pieniężnym,

Bardziej szczegółowo

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy Katedra: Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Motywacja,

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI 1. INSTYTUT ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI: - Katedra Badań Operacyjnych Modelowanie procesów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA A. SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA TYP SZKOŁY: PRZEDMIOT: AUTOR:

PROGRAM NAUCZANIA A. SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA TYP SZKOŁY: PRZEDMIOT: AUTOR: PROGRAM NAUCZANIA TYP SZKOŁY: PRZEDMIOT: AUTOR: LICEUM I TECHNIKUM PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROMAN SOBIECKI (Program dopuszczony do użytku szkolnego na podstawie Decyzji Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 27 E-001 Katedra Mikroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 2. Prowadzący: prof. dr hab. Zofia Dach, dr hab. Krystyna Przybylska, dr Adam Cygan, dr Janusz Grabowski, dr Elżbieta Maciejowska, dr Zofia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS KL.3 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie II?

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS KL.3 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie II? WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS KL.3 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie II? 2. Integracja w Europie. 3. Jak funkcjonuje Unia Europejska.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 2. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 3. Role społeczne i rodzaje zachowań 4. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

KATADRA ZARZĄDZANIA KULTURĄ FIZYCZNĄ I TURYSTYKĄ

KATADRA ZARZĄDZANIA KULTURĄ FIZYCZNĄ I TURYSTYKĄ 1 Tematyka prac licencjackich na kierunku Zarządzanie KATADRA ZARZĄDZANIA KULTURĄ FIZYCZNĄ I TURYSTYKĄ Dr hab. prof. nadzw. Janusz Szopa 1. Metody matematyczne w zarządzaniu kapitałem. 2. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Struktury wybranych prac magisterskich napisanych na seminarium prowadzonym przez G. Buciora.

Struktury wybranych prac magisterskich napisanych na seminarium prowadzonym przez G. Buciora. Struktury wybranych prac magisterskich napisanych na seminarium prowadzonym przez G. Buciora. I. Prace z zakresu rachunkowości budżetowej i gospodarki budżetowej jednostek sektora publicznego Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Plan wynikowy z mi edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych W planie ujęte są treści, których realizacja nie jest zawarta w podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości 1. Temat: Organizacja pracy na lekcjach podstaw przedsiębiorczości Dział I. Człowiek istota przedsiębiorcza Ścieżki edukacyjne: -------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

OFERTA SEMINARIÓW LICENCJACKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM.

OFERTA SEMINARIÓW LICENCJACKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM. OFERTA SEMINARIÓW LICENCJACKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM. 5 Lp. Imię i nazwisko wykładowcy Temat seminarium licencjackiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo