Cennik Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)"

Transkrypt

1 Cennik Rodzina pomp Wilo-Stratos o ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

2 Spis tre ci Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo Systemy solarne, geotermia Bezd awnicowe pompy o najwy szej sprawno ci Bezd awnicowe pompy o najwy szej sprawno ci Wilo-Yonos PICO 9 Wilo-Stratos ECO-ST Wilo-Stratos PICO Wilo-Stratos Bezd awnicowe pompy standardowe Wilo-Stratos-D 9 Wilo-Star-ST Wilo-Star-RSG 9 Bezd awnicowe pompy standardowe Wilo-Smart Systemy Urz dzenia do przet aczania kondensatu Bezd awnicowe pompy standardowe Wilo-DrainLift Con Wilo-Star-RS/ RSL Wilo-TOP-RL Wyposa enie dodatkowe Wilo-TOP-S 8 Urz dzenia obs ugowo-serwisowe Wilo-TOP-D 8 Wilo-IR-Monitor, Wilo-IR-Stick, Wilo-DKG-II Wilo-TOP-SD Wilo-TOP-RSD Z czki gwintowane Z czki gwintowane z eliwa ci gliwego D awnicowe pompy o najwy szej sprawno ci Z czki gwintowane z br zu Wilo-Stratos GIGA Elementy wyrównawcze Energooszcz dne pompy d awnicowe Wilo-R Wilo-VeroLine IP-E Wilo-RF 7 Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-F 8 Wilo-CronoLine IL-E Wilo-CronoTwin DL-E 7 Izolacja termiczna pomp Pokrywy izolacji termiczne D awnicowe pompy standardowe Wilo-VeroLine IPL 7 Modu y silnikowe Wilo Wilo-VeroTwin DPL 77 Silniki zapasowe RMOT do Wilo-TOP-E/-ED/-EV Wilo-CronoLine IL 8 Silniki zapasowe RMOT do Wilo-Stratos-Z, Stratos-ZD Wilo-CronoTwin DL 88 Silniki zapasowe RMOT do Wilo-Stratos, Stratos-D Silniki zapasowe RMOT do Wilo-P/-RP/-DOP Specjalne pompy d awnicowe Zestawienie Wilo-VeroLine IPH, IPS 9 Konsole, urz dzenie wyzwalaj ce termistora, czujnik PTC Konsole 7 D awnicowe pompy blokowe Urz dzenie wyzwalaj ce termistora 7 Wilo-CronoBloc BL 9 Zestaw PTC 7 D awnicowe pompy standardowe Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Wilo-CronoNorm-NL 99 Wilo-S R-h 9 Wilo-VeroNorm-NPG Wilo-SK Wilo-SCP Wilo-System VR-HVAC Wilo-System CCe-HVAC Ciep a woda u ytkowa Wilo-System CRn 8 Bezd awnicowe pompy o najwy szej sprawno ci Wilo-System CC HVAC 9 Wilo-Star-Z NOVA Wilo-System CR Wilo-Stratos ECO-Z Modu y interfejsów Wilo (IF-Modu y Stratos, IF-Modu y) Wilo-Stratos-Z 7 Wilo-Protect Modu C do pomp pojedynczych Wilo-Stratos-ZD Wilo-Protect Modu C do pomp podwójnych 7 Bezd awnicowe pompy standardowe Wilo-Star-Z Wilo-TOP-Z Specjalne pompy bezd awnicowe Wilo-VeroLine-IP-Z Prawo do zmian zastrze one Podane ceny nie zawieraj podatku VAT. Obowi zuj ogólne warunki handlowe i us ug firmy Wilo (patrz wa ne od...

3 Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo Ogrzewnictwo Cyrkulacja wody u ytkowej Ogrzewanie pod ogowe Wentylacja/klimatyzacja Ciep o solarne Zastosowania przemys owe Zaopatrzenie w wod Zaopatrzenie we w asn wod Zraszanie Nawadnianie Podlewanie Zasilanie kot a Technologia procesów przetwórczych Cyrkulacja wody u ytkowej Wykorzystanie wody deszczowej (w po czeniu ze zbiornikiem w ziemi lub cystern ) Zaopatrzenie w wod ze studni i cystern Obni anie poziomu wód gruntowych Urz dzenia do podwy szania ci nienia Myjnie Zastosowania przemys owe Obiegi wody ch odz cej Obiegi wody zimnej Obiegi wody czystej Woda zanieczyszczona, odwodnienia, cieki Woda zanieczyszczona/odwadnianie Woda zanieczyszczona/grube zanieczyszczenia cieki/fekalia cieki przemys owe Kondensat, kot y kondensacyjne/klimatyzatory Termin : L - produkt dost pny z magazynu Wilo Polska, K - produkt dost pny w ci gu - tygodni od zamówienia, A - produkt na zamówienie wg indywidualnych uzgodnie.

4 Grupy cenowe wy, Grupy C = cenowe produkcja Oznaczenia zamówienie grup cenowych, ok. tygodnie, kody terminów K = produkcja dostaw na zamówienie Prawo do zmian ok. zastrze one tygodnie, A = Podane termin ceny nie na zawieraj danie podatku VAT. Obowi zuj Ogólne warunki i us ug firmy Wilo (patrz wa ne od.. w Niemczech = gotowo, L = stan magazyno- Grupa cenowa W Grupa cenowa W Grupa cenowa W Grupa cenowa W Wszystkie ma e pompy z przy czem gwintowanym. Wszystkie typy pomp Star: Star-RS, Star-Z NOVA, Star-RSD, od Star-Z TT do Z /, Star-ST, Star-RSG. Smart. Yonos PICO Pompy o wysokiej sprawno ci, regulowane elektronicznie z przy czami gwintowanymi i ko nierzowymi Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, silniki zapasowe do ww. pomp, Stratos PICO, Stratos ECO, Stratos ECO-Z, Stratos ECO-ST, silniki zapasowe do TOP-E, TOP-ED i TOP-EV Pompy sta oobrotowe z przy czami gwintowanymi i ko nierzowymi TOP-S, TOP-SD, TOP-D, TOP-Z, silniki zapasowe do ww. pomp, silniki zapasowe do RP, P, DOP Sterowanie/regulacja pompy, wyposa enie dodatkowe Modu Protect, system CC, CR/CRn, system VR-HVAC, modu y wtykowe, pe ne zabezpieczenie silnika, z czki gwintowane, elementy dopasowuj ce, kondensatory Grupa cenowa W Grupa cenowa W Grupa cenowa W Grupa cenowa W7 Pompy d awnicowe. Pompy energooszcz dne: VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E. Pompy standardowe: VeroLine-IPL, IP-Z, IPS, VeroLine-IPH-W, IPH-O, VeroTwin-DPL, CronoLine-IL, CronoTwin-DL, CronoBloc-BL, BAC, CronoNorm-NL, NPG, SCP Zaopatrzenie w wod Pompy i systemy dla domu, wykorzystanie wody deszczowej, pompy g binowe, wysokoci nieniowe pompy g binowe, wyposa enie dodatkowe cieki Pompy do wody zanieczyszczonej/drena owej (z wyj tkiem Wilo-EMU KS patrz grupa cenowa W8), pompy do cieków/fekalii (z wyj tkiem Wilo-EMU FA - patrz grupa cenowa W8), urz dzenia do przet aczania kondensatu/wody zanieczyszczonej/drena owej, do odwadniania, urz dzenia do przet aczania cieków/fekalii, zbiorniki przepompowni cieków z tworzywa sztucznego Systemy techniki sanitarnej Urz dzenie do podwy szania ci nienia i urz dzenia ga nicze, wyposa enie dodatkowe Grupa cenowa W8 Grupa cenowa W9/WD Grupa cenowa WE Pompy do wody zanieczyszczonej: Wilo-EMU KS, cieki/fekalia: Wilo-EMU FA Serwis Cz ci zamienne, us ugi, serwis techniczny Pompy d awnicowe o najwy szej sprawno ci Stratos GIGA Wszystkie ilustracje oferowanych produktów maj charakter symboliczny. Obowi zuje od.. na terenie RP. Numer artyku u wyt uszczon czcionk - produkty nowe lub zmodyfikowane Prawo do zmian zastrze one Podane ceny nie zawieraj podatku VAT. Obowi zuj ogólne warunki handlowe i us ug firmy Wilo (patrz wa ne od...

5 Ogólne wskazówki i skróty godnie, Ogólne wskazówki K = produkcja i skróty na zamówienie Prawo do zmian ok. tygodnie, zastrze one A = termin Podane ceny nie na zawieraj danie podatku VAT. Obowi zuj Ogólne warunki i us ug firmy Wilo (patrz wa ne od.. w Niemczech = gotowo, L = stan magazynowy, C = produkcja na zamówienie ok. ty- Skrót Znaczenie ~ Pr d -fazowy ~ Pr d -fazowy Autopilot blsf BACnet CAN DM DN p p-c p-t p- T EBM Technologia ECM EM ESM Ext. Off Ext. Min FI GA GRD/GLRD dh H IF Wewn. MS IR KDS KLF Pow oka KTL KTW LON Funkcja samoregulacji hydraulicznej. Parametry pracy pompy s automatycznie dopasowywane do potrzeb obiegu grzewczego np. podczas zredukowanej pracy kot ów (obni enie nocne). Odporny na pr d przy zablokowaniu. Nie jest wymagane zabezpieczenie silnika. Mi dzynarodowy standard dot. transmisji danych w systemach automatyzacji budynków (ISO 8-). CAN (Controller Area Network) System komunikacyjny typu Multimaster, w którym kilka równorz dnych urz dze CAN mo e si ze sob komunikowa przez - y ow magistral w bardzo krótkich cyklach czasowych. Magistrala Wilo-CAN-Bus funkcjonuje wed ug niezale nego od dostawcy standardu CANopen (EN -) Silnik -fazowy rednica nominalna przy cza ko nierzowego Ró nica ci nie Rodzaj regulacji zapewniaj cy utrzymanie sta ej ró nicy ci nie Rodzaj regulacji ró nicy ci nie w zale no ci od temperatury przet aczanej cieczy Rodzaj regulacji zapewniaj cy utrzymanie kontrolowanej zmiennej ró nicy ci nie Ró nica temperatur Indywidualna sygnalizacja pracy Elektronicznie komutowany silnik. Nowatorska koncepcja silnika z mokrym wirnikiem dla pomp o najwy szej sprawno ci Silnik -fazowy Indywidualna sygnalizacja awarii Wej cie steruj ce Wy czenie z priorytetem Wej cie steruj ce Prze czanie na minimaln pr dko obrotow, z priorytetem Wy cznik ró nicowo-pr dowy System automatyki budynku Uszczelnienie mechaniczne Oznaczenie twardo ci wody w stopniach niemieckich. Jednostka u ywana wcze niej do oceny twardo ci wody. Od wprowadzenia jednostki SI mmol/l nie jest ju stosowana. Przeliczanie: dh =,78 mmol/l Wysoko podnoszenia Interfejs ( cze komunikacyjne) Wewn trzne zabezpieczenie silnika: pompy ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed nadmiern temperatur uzwoje. cze komunikacyjne na podczerwie Kondensator Termistorowy czujnik temperatury PTC Katodowe elektrolityczne lakierowanie zanurzeniowe (pow oka kataforetyczna): pow oka lakiernicza o wysokiej przyczepno ci zapewniaj ca d ugotrwa ochron przeciwkorozyjn Dopuszczenie dla produktów z tworzyw sztucznych, stosowanych w instalacjach wody u ytkowej Local Operating Network (otwarty, niezale ny od producenta, znormalizowany system magistrali danych wed ug standardu LONWORKS) Skrót Modbus mmol/l MOT P PLR (V) RMOT SBM SSM Wej cie steruj ce - V TrinkwV VDI Wilo-Control WRAS WSK + Znaczenie Protokó komunikacyjny oparty na architekturze Master/Slae. Do transmisji stosowane s cza Ethernet i RS8. Szeroko rozpowszechniony w systemach automatyki przemys u i budynków. Milimol na litr; jednostka uk adu SI u ywana mi dzy innymi do okre lania twardo ci wody (okre la twardo ca kowit lub zawarto wolnych jonów alkalicznych) Modu silnika (silnik nap dowy + wirnik + skrzynka zaciskowa/modu elektroniczny), cz zamienna Pobór mocy (dostarczona moc z sieci elektrycznej) Interfejs komunikacyjny pos uguj cy si protoko em Wilo. Przep yw Silnik zapasowy (silnik nap dowy + wirnik + skrzynka zaciskowa/modu elektroniczny) do wymiany. Sygnalizacja pracy lub zbiorcza sygnalizacja pracy Sygnalizacja awarii lub zbiorcza sygnalizacja awarii Wej cie analogowe do zewn trznego sterowania funkcjami Niemiecka ustawa dot. wody u ytkowej z roku (wa ne od..) Wytyczna VDI dot. unikania szkód w wodnych instalacjach grzewczych Grupa urz dze steruj cych pompami oraz akcesoriów do komunikacji z systemami automatyki budynków. Water Regulations Adisory Scheme (Rozporz dzenie dot. wody u ytkowej w Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó nocnej) Styki ochrony termicznej uzwojenia (w silniku, do kontroli temperatury uzwojenia, umo liwia pe ne zabezpieczenie silnika przy u yciu dodatkowego urz dzenia wyzwalaj cego) Oznaczenie rodzaju pracy pomp podwójnych: przemienna praca dwóch pomp (praca-rezerwa) Oznaczenie rodzaju pracy pomp podwójnych: jednoczesna praca dwóch pomp Oznaczenie ilo ci biegunów w silnikach elektrycznych: Silnik -biegunowy = ok. 9 obr/min przy Hz Oznaczenie ilo ci biegunów w silnikach elektrycznych: Silnik -biegunowy = ok. obr/min przy Hz Oznaczenie ilo ci biegunów w silnikach elektrycznych: Silnik -biegunowy = ok. 9 obr/min przy Hz Termin : L - produkt dost pny z magazynu Wilo Polska, K - produkt dost pny w ci gu - tygodni od zamówienia, A - produkt na zamówienie wg indywidualnych uzgodnie.

6 Ogólne wskazówki i skróty Materia Znaczenie. Stal chromowa XCr Ogólne godnie, wskazówki K = produkcja i skróty na zamówienie Prawo do zmian ok. tygodnie, zastrze one A = termin Podane ceny nie na zawieraj danie podatku VAT. Obowi zuj Ogólne warunki i us ug firmy Wilo (patrz wa ne od.. w Niemczech = gotowo, L = stan magazynowy, C = produkcja na zamówienie ok. ty-. Stal chromowa XCr.7 Stal chromowa X7CrNi-. Stal chromowa X9CrMo7-. Stal chromowo-niklowa XCrNi8-. Stal chromowo-niklowa X8CrNiS8-9. Stal chromowo-niklowa XCrNi Abrazyt Al Ceram Composite EN-GJL EN-GJS G-CuSn GfK GG GJMW GGG Inox NiAl-Bz PPO PP-GF PUR SiC St VA VA Stal chromowo-niklowo-molibdenowa XCrNiMo7-- Stal chromowo-niklowo-molibdenowa GXCrNiMo9-- Stal chromowo-niklowo-molibdenowa XCrNiMoN-- Stal chromowo-niklowa z dodatkiem tytanu XCrNiTi8- Stal chromowo-niklowa z dodatkiem miedzi i niobu XCrNiCuNb- Stal chromowo-niklowa z dodatkiem tytanu XCrNiMoTi7-- Materia z eliwa utwardzanego stosowany w mediach powoduj cych siln abrazj Aluminium (metal lekki) Pow oka o wysokiej przyczepno ci zapewniaj ca d ugotrwa ochron przeciwkorozyjn Tworzywo sztuczne o du ej wytrzyma o ci Lane eliwo szare z grafitem p ytkowym. W przypadku zastosowania odlewu eliwnego (EN-GJL- i EN-GJS- ) w instalacjach wody u ytkowej nale y przestrzega dyrektywy w sprawie jako ci wody przeznaczonej do spo ycia przez ludzi 98/8/WE i odpowiednich przepisów technicznych. Lane eliwo sferoidalne. W przypadku zastosowania odlewu eliwnego (EN-GJL- i EN-GJS- ) w instalacjach wody u ytkowej nale y przestrzega dyrektywy w sprawie jako ci wody przeznaczonej do spo ycia przez ludzi 98/ 8/WE i odpowiednich przepisów technicznych. Br z bez dodatku cynku Tworzywo wzmocnione w óknem szklanym Patrz EN-GJL Specjalny rodzaj eliwa: eliwo ci gliwe bia e (poprzednia nazwa: GTW) Patrz EN-GJS Stal nierdzewna Br z niklowo-aluminiowy Nazwa handlowa: Noryl, tworzywo wzmocnione w óknem szklanym Polipropylen z dodatkiem % w ókien szklanych. Poliuretan W glik krzemu Stal Grupa materia owa gatunków stali, np..,. Grupa materia owa gatunków stali, np..,.7 Zu ycie Pompy lub cz ci pomp podlegaj ce zu yciu ciernemu powinny odpowiada normom (DIN /DIN-EN ). Wymienione w cenniku produkty oraz komponenty w cznie z podzespo ami elektrycznymi/elektronicznymi mog ulega zu yciu w ró nym czasie w zale no ci od parametrów pracy (temperatura, ci nienie, pr dko obrotowa, w a ciwo ci wody) oraz sposobu monta u i u ytkowania. Cz ciami ulegaj cymi zu yciu s wszystkie podzespo y wiruj ce lub elementy elektroniczne, obci one napi ciem, a w szczególno ci: uszczelnienia (z uszczelnieniem mechanicznym), pier cienie uszczelniaj ce d awnice o yska i wa y wirniki i elementy pomp pier cienie ruchome i szczelinowe pier cienie cierne/p yty cierne urz dzenie tn ce kondensator przeka niki/styczniki/prze czniki uk ady elektroniczne, elementy pó przewodnikowe, itd. W przypadku pomp i maszyn przep ywowych (takich jak mieszad a zanurzeniowe i pompy recyrkulacyjne) oraz ich powleczonych komponentów (pow oka kataforetyczna, K lub ceramiczna), pow oka ta jest nara ona na ci g e zu ycie z powodu substancji ciernych znajduj cych si w medium. Dlatego w przypadku tych urz dze pow oka te jest cz ci zu ywaj c si. Naturalne zu ycie materia ów eksploatacyjnych nie jest obj te gwarancj. Wskazówka Zgodnie z rozporz dzeniem o oszcz dno ci energii EnEV (Niemcy) z.. systemy z kot ami o mocy powy ej kw nale y wyposa y w uk ady do automatycznej regulacji wydajno ci lub zastosowa pompy regulowane elektronicznie. Zgodnie z TrinkwV i DIN 9- nale y w systemach cyrkulacyjnych wody u ytkowej stosowa wy cznie pompy obiegowe posiadaj ce odporn na korozj obudow ze stali nierdzewnej lub br zu (CC 99K). Wymiana pompy Szczegó owe informacje na temat Zamiany pomp grzewczych patrz aktualny program doboru Wilo-Select lub aktualne listy zamienników pomp grzewczych publikowanych przez Wilo. Wilo Ogólne warunki handlowe i us ug Ogólne warunki handlowe i us ug znajd Pa stwo w Internecie na stronie Prawo do zmian zastrze one Podane ceny nie zawieraj podatku VAT. Obowi zuj ogólne warunki handlowe i us ug firmy Wilo (patrz wa ne od... 7

7 Wytyczne Dyrektywy ErP (w sprawie ekoprojektu) na Wytyczne zamówienie Dyrektywy ok. tygodnie, ErP (w sprawie K = produkcja ekoprojektu) na zamówienie Prawo do zmian ok. tygodnie, zastrze one A = termin Podane ceny nie na zawieraj danie podatku VAT. Obowi zuj Ogólne warunki i us ug firmy Wilo (patrz wa ne od.. w Niemczech = gotowo, L = stan magazynowy, C = produkcja Dyrektywa ErP (9//EU) W roku, Unia Europejska wprowadzi a now dyrektyw //EC okre laj c wymagania dla przyjaznych rodowisku produktów wykorzystuj cych energi. Znana jest ona równie pod nazw dyrektywy EuP lub Eko-projekt (ang. Eco-design). Pod skrótem EuP kryj si produkty zu ywaj ce energi (ang. energy-using products), co oznacza, e dyrektywa obejmuje wszystkie produkty korzystaj ce z energii, z wyj tkiem pojazdów mechanicznych i publicznych rodków transportu. Z dniem listopada 9 roku, dyrektywa ta zast piona zosta a now dyrektyw 9//EC, której nawa niejsz zmian jest rozszerzenie jej zastosowania z produktów nap dzanych energi na produkty zwi zane z energi. W zwi zku z powy szym, w odniesieniu do nowej dyrektywy u ywa si skrótu dyrektywa ErP. Dyrektywa ErP obejmuje równie pompy obiegowe o konstrukcji bezd awnicowej oraz silniki elektryczne pomp d awnicowych. W roku 9, Komisja Europejska zdefiniowa a w dwóch rozporz dzeniach minimalne wymagania dotycz ce ich sprawno ci. Dla pomp bezd awnicowych nowe wymagania przekraczaj znacz co obowi zuj ce do.. roku klasy sprawno ci energetycznej. Natomiast dla silników elektrycznych stosowanych w pompach d awnicowych nowe, wy sze wymagania wesz y ju w ycie od.. roku. drugiego etapu wdra ania rozporz dzenia (sierpie rok) dotycz ce bezd awnicowych pomp obiegowych. Mog si one zatem przyczyni do osi gni cia wy szej sprawno ci systemów grzewczych nie od roku, ale ju teraz! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Bezd awnicowe pompy obiegowe Nowe rozporz dzenia znacz co wp yn na rynek pomp bezd awnicowych, jako e dotychczas w wielu krajach Unii Europejskiej praktycznie wszystkie modele b d ce w u yciu nie posiadaj kontroli pr dko ci. Pompy te cechuje bardzo du e zu ycie energii. Alternatywnie, dzi ki wykorzystaniu pomp o wysokiej sprawno ci, mo liwe jest osi gni cie znacznych oszcz dno ci energii oraz redukcj emisji gazów cieplarnianych. Do czasu trzeciego etapu implementacji w roku, dyrektywa mo e zatem przyczyni si do oszcz dno ci oko o po owy energii zu ywanej przez bezd awnicowe pompy obiegowe w ca ej Europie. Równa si to gigantycznej ilo ci terawatogodzin energii rocznie. Jest to równowa ne produkcji energii przez oko o sze redniej wielko ci elektrowni w glowych. Odpowiada to redukcji europejskiej emisji CO o oko o milionów ton rocznie. Podstaw dla okre lenia które typy pomp zostan w przysz o ci dopuszczone do u ytku jest wspó czynnik sprawno ci energetycznej (EEI). Sposób obliczania wspó czynnika opisany zosta w rozporz dzeniu (EC) /9. rednia moc elektryczna pompy okre lana jest na podstawie profilu obci enia w porównywaniu do referencyjnej pompy obiegowej, czyli przeci tnej pompy o zbli onych parametrach hydraulicznych. Planowana jest implenetacja w trzech etapach:. Od stycznia, warto graniczna wspó czynnika EEI dla bezd awnicowych pomp obiegowych zainstalowanych poza ród em ciep a wynosi powinna nie wi cej ni.7. Tym samym, okre lone dotychczas klasy sprawno ci energetycznej przestan obowi zywa, a pompy powinny cechowa si sprawno ci wy sz ni pompy spe niaj ce miminalne wymagania dzisiejszej klasy A. Dlatego te etykiety klas sprawno ci energetycznej zast pione zostan oznaczeniem EEI na pompie.. Od sierpnia, wspó czynnik EEI zostanie obni ony do warto ci nie wi kszej ni,. Wspó czynnik b dzie obowi zywa równie dla bezd awnicowych pomp obiegowych dla nowo instalowanych róde ciep a i systemów solarnych (pompy zintegrowane z produktami)..w ostatnim etapie implementacji, przepisy obowi zuj ce od roku b d równie mia y zastosowanie przy wymianie pomp w istniej cych ród ach ciep a oraz systemach solarnych i klimatyzacji. Wyj tkiem s pompy obiegowe ciep ej wody u ytkowej. Wysokosprawne pompy typu: Wilo-Stratos, Wilo-Stratos PICO oraz Wilo-Yonos PICO ju dzi spe niaj restrykcyjne wymagania 8 Termin : L - produkt dost pny z magazynu Wilo Polska, K - produkt dost pny w ci gu - tygodni od zamówienia, A - produkt na zamówienie wg indywidualnych uzgodnie.

8 Wytyczne Dyrektywy ErP (w sprawie ekoprojektu) na Wytyczne zamówienie Dyrektywy ok. tygodnie, ErP (w sprawie K = produkcja ekoprojektu) na zamówienie Prawo do zmian ok. tygodnie, zastrze one A = termin Podane ceny nie na zawieraj danie podatku VAT. Obowi zuj Ogólne warunki i us ug firmy Wilo (patrz wa ne od.. w Niemczech = gotowo, L = stan magazynowy, C = produkcja Pompy d awnicowe Odpowiednie rozporz dzenie Unii Europejskiej dla konwencjonalnych silników elektrycznych zosta o wprowadzone wcze niej ni rozporz dzenie zaplanowane dla bezd awnicowych pomp obiegowych. Dotyczy ono równie silników montowanych w pompach d awnicowych do ogrzewnictwa, klimatyzacji, zaopatrzenia w wod, podnoszenia ci nienia oraz odprowadzania cieków. Klasy sprawno ci energetycznej zosta y zdefiniowane na nowo. Klasy sprawno ci IFF zosta y zast pione klasami IE Od czerwca roku, silniki pomp d awnicowych musz charakteryzowa si sprawno ci o klasie minimum IE. "IE oznacza mi dzynarodow sprawno (ang. International Efficiency) i okre la globalnie stosowane klasy sprawno ci energetycznej dla niskonapi ciowych trójfazowych silników asynchronicznych AC o zakresie mocy od.7 do 7 kw. Podstaw tych klas stanowi nowy standard IEN -:8. Przesta obowi zywa podzia na trzy klasy, od EFF do EFF, wprowadzony w Unii Europejskiej od roku 998. ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Zdefiniowane zosta y nast puj ce klasy sprawno ci silników: IE = standardowa sprawno, porównywalna do EFF IE = wysoka sprawno, porównywalna do EFF IE = sprawno premium IE = sprawno super-premium (wed ug IEC TS - Ed.) Zmiana obejmuje trzy etapy:. Od czerwca wszystkie silniki elektryczne wprowadzane na rynek, z wyj tkiem kilku typów konstrukcji i obszarów zastosowa, musz spe nia wymagania sprawno ci na poziomie IE.. Od stycznia, konieczne b dzie spe nienie wymaga bardziej rygorystycznego poziomu sprawno ci IE. Do tego czasu, silniki o mocy wyj ciowej od 7. do 7 kw mog ten poziom osi gn. Alternatywnie, wspomniane silniki mog cechowa si sprawno ci na poziomie IE pod warunkiem wyposa enia ich w bezstopniow regulacj pr dko ci obrotowej.. Od stycznia 7, wymagania te b d mia y równie zastosowanie do silników o mocy wyj ciowej.7 do 7 kw. W zwi zku z powy szym, od stycznia roku wszystkie pompy d awnicowe dostarczane przez Wilo wyposa one s w silniki o klasie IE. Oznacza to, e wymagania pierwszego etapu dyrektywy ErP zosta y spe nione przed czasem. Z uwagi na fakt, i dyrektywa dotyczy równie pomp stosowanych w systemach podnoszenia ci nienia, Wilo oferuje gam wysoko-ci nieniowych pomp od rodkowych Helix, które w standardzie wyposa one s w silniki o klasie IE. Pompy te spe niaj zatem wymagania dyrektywy obowi zuj ce od po owy roku. Typoszereg wysokosprawnych pomp Wilo-Stratos GIGA, przeznaczona do instalacji grzewczych, wody zimnej i ch odniczych jest zupe nie now konstrukcj. Po raz pierwszy pompy d awnicowe nap dzane s silnikami EC o wyj tkowo niskim zu yciu energii. Sprawno silnika opiera si na nowym, wydajniejszym nap dzie HED (ang. HED High Efficiency Drie) konstrukcji Wilo i przewy sza warto ci graniczne najwy szej okre lonej klasie sprawno ci IE (wed ug IEC TS - Ed.). Tym samym znacznie przekroczone zosta y równie wszystkie specyfikacje rozporz dzenia UE, dotycz ce dat: czerwca roku, stycznia roku czy stycznia 7 roku. Wymagania Europejskiej Dyrektywy w sprawie Ekoprojektu, dotycz cej sprawno ci energetycznej silników elektrycznych spe nione s z ogromnym zapasem. Prawo do zmian zastrze one Podane ceny nie zawieraj podatku VAT. Obowi zuj ogólne warunki handlowe i us ug firmy Wilo (patrz wa ne od... 9

9 Ogólne wskazówki dotycz ce projektowania - Pompy bezd awnicowe Dobór pompy: Wskazówki ogólne Pompy obiegowe nale y dobiera w taki sposób, aby punkt pracy znajdowa si na charakterystyce w punkcie najwy szej sprawno ci (najwy sza sprawno ) lub jak najbli ej tego punktu. Urz dzenia steruj ce do czasowego automatycznego w czania/ wy czania pompy: Urz dzenie steruj ce Wilo-SK N do pomp cyrkulacyjnych. Maks. ( ) Min. ( ) ( ) Rys. Charakterystyka pompy Je eli zadany punkt pracy znajduje si pomi dzy dwoma charakterystykami, wówczas uzasadniony jest dobór punktu opisanego mniejszymi warto ciami wysoko ci podnoszenia i przep ywu. maks. maks. B Rys. Dobór pompy A Przepływ Najwyższa sprawność Punkt pracy Niewielkie zmniejszenie przep ywu nie ma istotnego wp ywu na efektywn moc ciepln systemu grzewczego. Natomiast w przypadku doboru pomp do instalacji klimatyzacyjnych i ch odniczych zmniejszenie przep ywu nale y wzi pod uwag. Dobór pompy: Systemy cyrkulacji wody u ytkowej Przep yw nale y ustali na podstawie obowi zuj cych norm, a nast pnie oszacowa opory hydrauliczne obiegu cyrkulacji ciep ej wody u ytkowej. Zgodnie z ogólnymi zasadami dobieramy pomp na wyznaczone parametry. Je eli hydrauliczny punkt obliczeniowy znajduje si pomi dzy dwoma charakterystykami, nale y wówczas, wybra nast pn z kolei wi ksz pomp cyrkulacyjn lub wy szy stopie pr dko ci obrotowej. Straty ciep a w ruroci gach pionowych i cyrkulacyjnych wody u ytkowej nale y ograniczy do minimum, wykonuj c fachow izolacj termiczn. W wi kszo ci instalacji cyrkulacyjnych wody u ytkowej zalecane jest okresowe wy czanie pompy obiegowej (g ównie w nocy). Do wyposa enia standardowego powinien nale e zegar steruj cy do automatycznego za czania i wy czania pompy. Dobr praktyk jest okresowe uruchamianie urz dze w obiegu c.w.u., w tym pompy cyrkulacyjnej na czas procesu termicznej dezynfekcji przeciw bakterii Legionella. Maksymalna temperatura ciep ej wody u ytkowej Systemy cyrkulacji wody u ytkowej nie powinny by eksploatowane w temperaturze powy ej C ze wzgl du na obecno w wodzie czynników powoduj cych zwi kszenie twardo ci wody. To ograniczenie zapobiega wytr caniu si kamienia kot owego. Ruroci gi cyrkulacyjne Firma Wilo zaleca zainstalowanie urz dzenia zapobiegaj cego przep ywowi grawitacyjnemu przy wy czonej pompie, aby nie dopuszcza do powstawania niepo danej cyrkulacji w systemie. Rys. Urz dzenie steruj ce Wilo-SK N Wersja do monta u na ciennego, stopie ochrony IP Bezpo rednie pod czenie dla pomp na pr d jednofazowy (EM) bez styków ochronnych uzwojenia (WSK). Przy pompach na pr d trójfazowy lub pr d jednofazowy z WSK stosowa w po czeniu z Wilo-SK N lub stycznikiem Zegar steruj cy do programu dziennego za./wy. z -minutowym interwa em prze czeniowym Zegar steruj cy w wersji specjalnej z programem dziennym/ tygodniowym i rezerw dzia ania ( godz.), ze wska nikiem cyfrowym Prze czanie pr dko ci obrotowej Z praktyki wynika, e prze czanie pr dko ci obrotowej w pompach obiegowych w systemach cyrkulacyjnych wody u ytkowej wymagane jest tylko przy pierwszym ustawieniu. Nie jest konieczne automatyczne prze czanie pr dko ci obrotowej. Nale y jednak przewidzie zale ne od czasu za czanie/wy czanie w ka dej instalacji. Zabezpieczenie silnika pomp cyrkulacyjnych Pompy z silnikiem odpornym na pr d przy zablokowaniu i ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed nadmiern temperatur uzwoje nie potrzebuj dodatkowych urz dze zabezpieczaj cych silnika. Wszystkie pozosta e pompy wyposa one s w pe ne, zintgrowane zabezpieczenie silnika, w cznie z wyzwalaczem elektronicznym b d pe ne zabezpieczenie silnika termicznym wy cznikiem (WSK) w po czeniu z urz dzeniami wyzwalaj cymi Wilo-SK N/SK N. Podzia wydajno ci pomp Ogólna charakterystyka pomp podwójnych Dwie pompy w jednym korpusie rozdzielone klap prze czaj c Cechy charakterystyczne jak dla pomp pojedynczych Mo liwo zast pienia pompy pojedynczej o takiej samej wydajno ci i identycznej d ugo ci monta owej Dzielenie wydajno ci pomp Dzi ki rozdzieleniu maksymalnej wydajno ci obliczeniowej na dwie pompy lub pomp podwójn pracuj c równolegle uzyskuje si, szczególnie w zakresie grzewczym, o wiele lepsze dopasowanie do stanów cz ciowego obci enia oraz optymaln sprawno. Przez ponad 8% sezonu grzewczego wystarczaj ca jest praca wy cznie jednej pompy; na okres pe nego obci enia do dyspozycji jest druga pompa do czana w trybie równoleg ym. Zalety rozdzielenia wydajno ci na dwie pompy Redukcja kosztów eksploatacji od % do 7% Zwi kszenie niezawodno ci dzi ki drugiej, b d cej stale do dyspozycji, pompie rezerwowej. Przedstawione w katalogu charakterystyki pomp podwójnych odnosz si do wydajno ci hydraulicznej zarówno jednej pompy, jak i dwóch pomp pracuj cych równolegle. Rodzaje pracy pomp podwójnych Pompy podwójne mog realizowa dwa rodzaje pracy: Praca z rezerw Praca z do czaniem Termin : L - produkt dost pny z magazynu Wilo Polska, K - produkt dost pny w ci gu - tygodni od zamówienia, A - produkt na zamówienie wg indywidualnych uzgodnie.

10 Ogólne wskazówki dotycz ce projektowania - Pompy bezd awnicowe Praca z rezerw (RESERVE) Praca z do czaniem (ADDITION) W odpowiednich tabelach podane s minimalne warto ci ci nienia nap ywu dla pomp bezd awnicowych. Te warto ci orientacyjne dotycz instalacji grzewczych o temperaturze zasilania do C po o onych na wysoko ci do m nad poziomem morza. Przy wy szych po o eniach nale y doda :, m na ka de m ró nicy wysoko ci. W przypadku pompowania cieczy o wy szej temperaturze, mniejszej g sto ci, wi kszych oporach hydraulicznych w kró cu ssawnym pompy lub niskiego ci nienia atmosferycznego podane w tabelach warto ci nale y odpowiednio zwi kszy. Wskazówki dot. monta u i eksploatacji Dopuszczalna temperatura otoczenia: od C do + C Monta Instalacja w obr bie budynku Pompy bezd awnicowe nale y instalowa w suchym, wentylowanym i zabezpieczonym przed mrozem pomieszczeniu. Pracuje pompa I lub pompa II Pracuj obie pompy Potrzebn wydajno zapewnia pompa podstawowa pracuj ca pojedynczo. Druga pompa stanowi rezerw prze czan w zale no ci od czasu pracy lub awaryjnie. Pr dko ci przep ywu w ruroci gu i pompie Wymiarowanie przekrojów rur okre la pr dko przep ywu przet aczanego czynnika w sieci ruroci gów. Nie nale y przekracza wymienionych poni ej warto ci: Nominalna rednica przy cza DN [Ø mm] Potrzebn wydajno zapewniaj dwie pompy pracuj ce jednocze nie. W okresach cz ciowego obci enia jedna pompa mo e zosta wy czona. Pr dko przep ywu [m/s] Instalacje w budynkach Do Rp ¼ lub DN do, DN i DN do, DN i DN 8 do,8 DN i wi ksze do, Ruroci gi zewn trzne od, do, (sie ciep ownicza) We wszystkich charakterystykach pomp Wilo pr dko ci przep ywu [m/s] w pompie podawane s jako funkcje wydajno ci pompy. Lepko przet aczanych cieczy Wszystkie zawarte w katalogu charakterystyki pomp dotycz przet aczania wody (lepko kinematyczna = mm /s). W przypadku t oczenia cieczy o ró nej g sto ci i/lub lepko ci (np. mieszanek woda-glikol) zmieniaj si hydrauliczne warto ci dla pompy i ruroci gu. Materia y s u ce do obliczania wspó czynników korekcyjnych w przypadku wybranej pompy mo na zamówi w firmie Wilo. Producent pomp nie podaje natomiast wspó czynników korekcyjnych do przeliczania systemu ruroci gów (zwi kszona strata ci nienia, zmniejszenie wydajno ci cieplnej). Wspó czynniki te powinien okre li projektant przy wspó pracy z producentem armatury i producentem dodatków uszlachetniaj cych. Minimalne ci nienie na dop ywie zabezpieczaj ce przed kawitacj W celu unikni cia kawitacji (tworzenie p cherzyków pary wewn trz pompy) w kró cu ss cym pompy nale y utrzymywa sta e, odpowiednie nadci nienie (wysoko s upa wody na dop ywie) w stosunku do ci nienia parowania przet aczanej cieczy. Instalacja poza budynkiem (ustawienie na zewn trz) Do ustawienia na zewn trz nadaj si pompy bezd awnicowe nast puj cych typów: Wilo-Stratos/-D Wilo-TOP-S/-SD Nale y przestrzega nast puj cych warunków: Zainstalowa pomp w studzience (np. studzience wietlika, studzience pier cieniowej) z pokryw lub w szafie/korpusie jako zabezpieczenie przed warunkami pogodowymi Unika bezpo redniego nas oneczniania pompy Zabezpieczy pomp przed deszczem. Skroplina od góry jest dopuszczalna pod warunkiem, e pod czenie elektryczne wykonano wg "Instrukcji monta u i obs ugi" oraz skrzynka zaciskowa jest prawid owo zamkni ta W przypadku warto ci wy szych/ni szych od dopuszczalnej temperatury otoczenia nale y zadba o dostateczn wentylacj / ogrzewanie Dopuszczalna temperatura otoczenia przy ustawieniu na zewn trz: Stratos/-D: od - C do + C TOP-S/-SD: od - C do + C Wykraplanie pary wodnej z otoczenia (roszenie) Wszystkie pompy pracuj ce z zimn wod, standardowo przystosowane do przet aczania cieczy o temperaturze - C/- C s odporne na skraplaj c si par wodn. W celu zabezpieczenia eliwnych powierzchni korpusu pompy typu Stratos/Stratos-D TOP-S/-SD TOP-D wyposa one s w specjaln pow ok (KTL: katodowe, elektryczne lakierowanie zanurzeniowe). Zaletami tej pow oki s : Optymalna ochrona przed korozj w przypadku powstawania kondensatu na korpusie pompy w instalacjach wody zimnej Bardzo wysoka odporno na zadrapania i uderzenia Praca przerywana Pompy typu: Stratos/Stratos-D/Stratos-Z/Stratos-ZD Star-RS/RSD TOP-S/-SD TOP-D TOP-Z mog by równie stosowane w warunkach pracy przerywanej. Ci nienie robocze Maksymalne ci nienie w systemie (ci nienie robocze) oraz wykonanie ko nierzy pomp podano w odpowiednich tabelach. Wszystkie ko nierze pomp bezd awnicowych (za wyj tkiem Stratos, Stratos-Z, Stratos-D i Stratos-ZD) posiadaj przy cza do pomiaru ci nienia R / 8. Prawo do zmian zastrze one Podane ceny nie zawieraj podatku VAT. Obowi zuj ogólne warunki handlowe i us ug firmy Wilo (patrz wa ne od...

Urządzenia do podwyższania ciśnienia

Urządzenia do podwyższania ciśnienia Katalog Zaopatrzenie w wodę Urządzenia do podwyższania ciśnienia Urządzenia jedno- i wielopompowe oraz wyposażenie dodatkowe Katalog B4-5 Hz - 27 B4 1 8 2 3 4 6 5 7 8 11 9 1 Wilo- CronoBloc-BL A3 Seria

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku.

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno budowlany (br. sanitarna) ADRES: Bra sk, ul. Kopernika DZIA KI OBJ TE INWESTYCJ : 1312, 1381,

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE.

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. (Brak modelu) 2 arkusze- Arkusz 1. N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. Nr 568,176. Opatentowano 22 wrze nia 1896 r.. Rys. 1 wiadkowie : Wynalazca

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Andrejko Dariusz, Kania Mariusz, atka Anna, Rydzak Leszek MOTROL, 2011, 13, 7 13 WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Dariusz Andrejko*,

Bardziej szczegółowo

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ISSN 1730-2609 Nr 3 (39) LIPIEC WRZESIEŃ 2012 LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ADVIVE Naświetlacz LED jak elektroniczny tablet Plafoniery z czujnikiem ruchu BRIPOWER lampy metalohalogenkowe

Bardziej szczegółowo

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika Model No. VS14833 TCO informacja Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Nazwa zadania: Wykonanie systemu kontroli dost pu w budynku nr 1 Oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych w Legnicy Zakres robót według Wspólnego Słownika Zamówie : Adres:

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

P 44 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA

P 44 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA NAVODILO ZA UPORABO UNI EVALEC DOKUMENTOV ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ IRATMEGSEMMISÍT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo