Cennik Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)"

Transkrypt

1 Cennik Rodzina pomp Wilo-Stratos o ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

2 Spis tre ci Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo Systemy solarne, geotermia Bezd awnicowe pompy o najwy szej sprawno ci Bezd awnicowe pompy o najwy szej sprawno ci Wilo-Yonos PICO 9 Wilo-Stratos ECO-ST Wilo-Stratos PICO Wilo-Stratos Bezd awnicowe pompy standardowe Wilo-Stratos-D 9 Wilo-Star-ST Wilo-Star-RSG 9 Bezd awnicowe pompy standardowe Wilo-Smart Systemy Urz dzenia do przet aczania kondensatu Bezd awnicowe pompy standardowe Wilo-DrainLift Con Wilo-Star-RS/ RSL Wilo-TOP-RL Wyposa enie dodatkowe Wilo-TOP-S 8 Urz dzenia obs ugowo-serwisowe Wilo-TOP-D 8 Wilo-IR-Monitor, Wilo-IR-Stick, Wilo-DKG-II Wilo-TOP-SD Wilo-TOP-RSD Z czki gwintowane Z czki gwintowane z eliwa ci gliwego D awnicowe pompy o najwy szej sprawno ci Z czki gwintowane z br zu Wilo-Stratos GIGA Elementy wyrównawcze Energooszcz dne pompy d awnicowe Wilo-R Wilo-VeroLine IP-E Wilo-RF 7 Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-F 8 Wilo-CronoLine IL-E Wilo-CronoTwin DL-E 7 Izolacja termiczna pomp Pokrywy izolacji termiczne D awnicowe pompy standardowe Wilo-VeroLine IPL 7 Modu y silnikowe Wilo Wilo-VeroTwin DPL 77 Silniki zapasowe RMOT do Wilo-TOP-E/-ED/-EV Wilo-CronoLine IL 8 Silniki zapasowe RMOT do Wilo-Stratos-Z, Stratos-ZD Wilo-CronoTwin DL 88 Silniki zapasowe RMOT do Wilo-Stratos, Stratos-D Silniki zapasowe RMOT do Wilo-P/-RP/-DOP Specjalne pompy d awnicowe Zestawienie Wilo-VeroLine IPH, IPS 9 Konsole, urz dzenie wyzwalaj ce termistora, czujnik PTC Konsole 7 D awnicowe pompy blokowe Urz dzenie wyzwalaj ce termistora 7 Wilo-CronoBloc BL 9 Zestaw PTC 7 D awnicowe pompy standardowe Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Wilo-CronoNorm-NL 99 Wilo-S R-h 9 Wilo-VeroNorm-NPG Wilo-SK Wilo-SCP Wilo-System VR-HVAC Wilo-System CCe-HVAC Ciep a woda u ytkowa Wilo-System CRn 8 Bezd awnicowe pompy o najwy szej sprawno ci Wilo-System CC HVAC 9 Wilo-Star-Z NOVA Wilo-System CR Wilo-Stratos ECO-Z Modu y interfejsów Wilo (IF-Modu y Stratos, IF-Modu y) Wilo-Stratos-Z 7 Wilo-Protect Modu C do pomp pojedynczych Wilo-Stratos-ZD Wilo-Protect Modu C do pomp podwójnych 7 Bezd awnicowe pompy standardowe Wilo-Star-Z Wilo-TOP-Z Specjalne pompy bezd awnicowe Wilo-VeroLine-IP-Z Prawo do zmian zastrze one Podane ceny nie zawieraj podatku VAT. Obowi zuj ogólne warunki handlowe i us ug firmy Wilo (patrz wa ne od...

3 Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo Ogrzewnictwo Cyrkulacja wody u ytkowej Ogrzewanie pod ogowe Wentylacja/klimatyzacja Ciep o solarne Zastosowania przemys owe Zaopatrzenie w wod Zaopatrzenie we w asn wod Zraszanie Nawadnianie Podlewanie Zasilanie kot a Technologia procesów przetwórczych Cyrkulacja wody u ytkowej Wykorzystanie wody deszczowej (w po czeniu ze zbiornikiem w ziemi lub cystern ) Zaopatrzenie w wod ze studni i cystern Obni anie poziomu wód gruntowych Urz dzenia do podwy szania ci nienia Myjnie Zastosowania przemys owe Obiegi wody ch odz cej Obiegi wody zimnej Obiegi wody czystej Woda zanieczyszczona, odwodnienia, cieki Woda zanieczyszczona/odwadnianie Woda zanieczyszczona/grube zanieczyszczenia cieki/fekalia cieki przemys owe Kondensat, kot y kondensacyjne/klimatyzatory Termin : L - produkt dost pny z magazynu Wilo Polska, K - produkt dost pny w ci gu - tygodni od zamówienia, A - produkt na zamówienie wg indywidualnych uzgodnie.

4 Grupy cenowe wy, Grupy C = cenowe produkcja Oznaczenia zamówienie grup cenowych, ok. tygodnie, kody terminów K = produkcja dostaw na zamówienie Prawo do zmian ok. zastrze one tygodnie, A = Podane termin ceny nie na zawieraj danie podatku VAT. Obowi zuj Ogólne warunki i us ug firmy Wilo (patrz wa ne od.. w Niemczech = gotowo, L = stan magazyno- Grupa cenowa W Grupa cenowa W Grupa cenowa W Grupa cenowa W Wszystkie ma e pompy z przy czem gwintowanym. Wszystkie typy pomp Star: Star-RS, Star-Z NOVA, Star-RSD, od Star-Z TT do Z /, Star-ST, Star-RSG. Smart. Yonos PICO Pompy o wysokiej sprawno ci, regulowane elektronicznie z przy czami gwintowanymi i ko nierzowymi Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, silniki zapasowe do ww. pomp, Stratos PICO, Stratos ECO, Stratos ECO-Z, Stratos ECO-ST, silniki zapasowe do TOP-E, TOP-ED i TOP-EV Pompy sta oobrotowe z przy czami gwintowanymi i ko nierzowymi TOP-S, TOP-SD, TOP-D, TOP-Z, silniki zapasowe do ww. pomp, silniki zapasowe do RP, P, DOP Sterowanie/regulacja pompy, wyposa enie dodatkowe Modu Protect, system CC, CR/CRn, system VR-HVAC, modu y wtykowe, pe ne zabezpieczenie silnika, z czki gwintowane, elementy dopasowuj ce, kondensatory Grupa cenowa W Grupa cenowa W Grupa cenowa W Grupa cenowa W7 Pompy d awnicowe. Pompy energooszcz dne: VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E. Pompy standardowe: VeroLine-IPL, IP-Z, IPS, VeroLine-IPH-W, IPH-O, VeroTwin-DPL, CronoLine-IL, CronoTwin-DL, CronoBloc-BL, BAC, CronoNorm-NL, NPG, SCP Zaopatrzenie w wod Pompy i systemy dla domu, wykorzystanie wody deszczowej, pompy g binowe, wysokoci nieniowe pompy g binowe, wyposa enie dodatkowe cieki Pompy do wody zanieczyszczonej/drena owej (z wyj tkiem Wilo-EMU KS patrz grupa cenowa W8), pompy do cieków/fekalii (z wyj tkiem Wilo-EMU FA - patrz grupa cenowa W8), urz dzenia do przet aczania kondensatu/wody zanieczyszczonej/drena owej, do odwadniania, urz dzenia do przet aczania cieków/fekalii, zbiorniki przepompowni cieków z tworzywa sztucznego Systemy techniki sanitarnej Urz dzenie do podwy szania ci nienia i urz dzenia ga nicze, wyposa enie dodatkowe Grupa cenowa W8 Grupa cenowa W9/WD Grupa cenowa WE Pompy do wody zanieczyszczonej: Wilo-EMU KS, cieki/fekalia: Wilo-EMU FA Serwis Cz ci zamienne, us ugi, serwis techniczny Pompy d awnicowe o najwy szej sprawno ci Stratos GIGA Wszystkie ilustracje oferowanych produktów maj charakter symboliczny. Obowi zuje od.. na terenie RP. Numer artyku u wyt uszczon czcionk - produkty nowe lub zmodyfikowane Prawo do zmian zastrze one Podane ceny nie zawieraj podatku VAT. Obowi zuj ogólne warunki handlowe i us ug firmy Wilo (patrz wa ne od...

5 Ogólne wskazówki i skróty godnie, Ogólne wskazówki K = produkcja i skróty na zamówienie Prawo do zmian ok. tygodnie, zastrze one A = termin Podane ceny nie na zawieraj danie podatku VAT. Obowi zuj Ogólne warunki i us ug firmy Wilo (patrz wa ne od.. w Niemczech = gotowo, L = stan magazynowy, C = produkcja na zamówienie ok. ty- Skrót Znaczenie ~ Pr d -fazowy ~ Pr d -fazowy Autopilot blsf BACnet CAN DM DN p p-c p-t p- T EBM Technologia ECM EM ESM Ext. Off Ext. Min FI GA GRD/GLRD dh H IF Wewn. MS IR KDS KLF Pow oka KTL KTW LON Funkcja samoregulacji hydraulicznej. Parametry pracy pompy s automatycznie dopasowywane do potrzeb obiegu grzewczego np. podczas zredukowanej pracy kot ów (obni enie nocne). Odporny na pr d przy zablokowaniu. Nie jest wymagane zabezpieczenie silnika. Mi dzynarodowy standard dot. transmisji danych w systemach automatyzacji budynków (ISO 8-). CAN (Controller Area Network) System komunikacyjny typu Multimaster, w którym kilka równorz dnych urz dze CAN mo e si ze sob komunikowa przez - y ow magistral w bardzo krótkich cyklach czasowych. Magistrala Wilo-CAN-Bus funkcjonuje wed ug niezale nego od dostawcy standardu CANopen (EN -) Silnik -fazowy rednica nominalna przy cza ko nierzowego Ró nica ci nie Rodzaj regulacji zapewniaj cy utrzymanie sta ej ró nicy ci nie Rodzaj regulacji ró nicy ci nie w zale no ci od temperatury przet aczanej cieczy Rodzaj regulacji zapewniaj cy utrzymanie kontrolowanej zmiennej ró nicy ci nie Ró nica temperatur Indywidualna sygnalizacja pracy Elektronicznie komutowany silnik. Nowatorska koncepcja silnika z mokrym wirnikiem dla pomp o najwy szej sprawno ci Silnik -fazowy Indywidualna sygnalizacja awarii Wej cie steruj ce Wy czenie z priorytetem Wej cie steruj ce Prze czanie na minimaln pr dko obrotow, z priorytetem Wy cznik ró nicowo-pr dowy System automatyki budynku Uszczelnienie mechaniczne Oznaczenie twardo ci wody w stopniach niemieckich. Jednostka u ywana wcze niej do oceny twardo ci wody. Od wprowadzenia jednostki SI mmol/l nie jest ju stosowana. Przeliczanie: dh =,78 mmol/l Wysoko podnoszenia Interfejs ( cze komunikacyjne) Wewn trzne zabezpieczenie silnika: pompy ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed nadmiern temperatur uzwoje. cze komunikacyjne na podczerwie Kondensator Termistorowy czujnik temperatury PTC Katodowe elektrolityczne lakierowanie zanurzeniowe (pow oka kataforetyczna): pow oka lakiernicza o wysokiej przyczepno ci zapewniaj ca d ugotrwa ochron przeciwkorozyjn Dopuszczenie dla produktów z tworzyw sztucznych, stosowanych w instalacjach wody u ytkowej Local Operating Network (otwarty, niezale ny od producenta, znormalizowany system magistrali danych wed ug standardu LONWORKS) Skrót Modbus mmol/l MOT P PLR (V) RMOT SBM SSM Wej cie steruj ce - V TrinkwV VDI Wilo-Control WRAS WSK + Znaczenie Protokó komunikacyjny oparty na architekturze Master/Slae. Do transmisji stosowane s cza Ethernet i RS8. Szeroko rozpowszechniony w systemach automatyki przemys u i budynków. Milimol na litr; jednostka uk adu SI u ywana mi dzy innymi do okre lania twardo ci wody (okre la twardo ca kowit lub zawarto wolnych jonów alkalicznych) Modu silnika (silnik nap dowy + wirnik + skrzynka zaciskowa/modu elektroniczny), cz zamienna Pobór mocy (dostarczona moc z sieci elektrycznej) Interfejs komunikacyjny pos uguj cy si protoko em Wilo. Przep yw Silnik zapasowy (silnik nap dowy + wirnik + skrzynka zaciskowa/modu elektroniczny) do wymiany. Sygnalizacja pracy lub zbiorcza sygnalizacja pracy Sygnalizacja awarii lub zbiorcza sygnalizacja awarii Wej cie analogowe do zewn trznego sterowania funkcjami Niemiecka ustawa dot. wody u ytkowej z roku (wa ne od..) Wytyczna VDI dot. unikania szkód w wodnych instalacjach grzewczych Grupa urz dze steruj cych pompami oraz akcesoriów do komunikacji z systemami automatyki budynków. Water Regulations Adisory Scheme (Rozporz dzenie dot. wody u ytkowej w Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó nocnej) Styki ochrony termicznej uzwojenia (w silniku, do kontroli temperatury uzwojenia, umo liwia pe ne zabezpieczenie silnika przy u yciu dodatkowego urz dzenia wyzwalaj cego) Oznaczenie rodzaju pracy pomp podwójnych: przemienna praca dwóch pomp (praca-rezerwa) Oznaczenie rodzaju pracy pomp podwójnych: jednoczesna praca dwóch pomp Oznaczenie ilo ci biegunów w silnikach elektrycznych: Silnik -biegunowy = ok. 9 obr/min przy Hz Oznaczenie ilo ci biegunów w silnikach elektrycznych: Silnik -biegunowy = ok. obr/min przy Hz Oznaczenie ilo ci biegunów w silnikach elektrycznych: Silnik -biegunowy = ok. 9 obr/min przy Hz Termin : L - produkt dost pny z magazynu Wilo Polska, K - produkt dost pny w ci gu - tygodni od zamówienia, A - produkt na zamówienie wg indywidualnych uzgodnie.

6 Ogólne wskazówki i skróty Materia Znaczenie. Stal chromowa XCr Ogólne godnie, wskazówki K = produkcja i skróty na zamówienie Prawo do zmian ok. tygodnie, zastrze one A = termin Podane ceny nie na zawieraj danie podatku VAT. Obowi zuj Ogólne warunki i us ug firmy Wilo (patrz wa ne od.. w Niemczech = gotowo, L = stan magazynowy, C = produkcja na zamówienie ok. ty-. Stal chromowa XCr.7 Stal chromowa X7CrNi-. Stal chromowa X9CrMo7-. Stal chromowo-niklowa XCrNi8-. Stal chromowo-niklowa X8CrNiS8-9. Stal chromowo-niklowa XCrNi Abrazyt Al Ceram Composite EN-GJL EN-GJS G-CuSn GfK GG GJMW GGG Inox NiAl-Bz PPO PP-GF PUR SiC St VA VA Stal chromowo-niklowo-molibdenowa XCrNiMo7-- Stal chromowo-niklowo-molibdenowa GXCrNiMo9-- Stal chromowo-niklowo-molibdenowa XCrNiMoN-- Stal chromowo-niklowa z dodatkiem tytanu XCrNiTi8- Stal chromowo-niklowa z dodatkiem miedzi i niobu XCrNiCuNb- Stal chromowo-niklowa z dodatkiem tytanu XCrNiMoTi7-- Materia z eliwa utwardzanego stosowany w mediach powoduj cych siln abrazj Aluminium (metal lekki) Pow oka o wysokiej przyczepno ci zapewniaj ca d ugotrwa ochron przeciwkorozyjn Tworzywo sztuczne o du ej wytrzyma o ci Lane eliwo szare z grafitem p ytkowym. W przypadku zastosowania odlewu eliwnego (EN-GJL- i EN-GJS- ) w instalacjach wody u ytkowej nale y przestrzega dyrektywy w sprawie jako ci wody przeznaczonej do spo ycia przez ludzi 98/8/WE i odpowiednich przepisów technicznych. Lane eliwo sferoidalne. W przypadku zastosowania odlewu eliwnego (EN-GJL- i EN-GJS- ) w instalacjach wody u ytkowej nale y przestrzega dyrektywy w sprawie jako ci wody przeznaczonej do spo ycia przez ludzi 98/ 8/WE i odpowiednich przepisów technicznych. Br z bez dodatku cynku Tworzywo wzmocnione w óknem szklanym Patrz EN-GJL Specjalny rodzaj eliwa: eliwo ci gliwe bia e (poprzednia nazwa: GTW) Patrz EN-GJS Stal nierdzewna Br z niklowo-aluminiowy Nazwa handlowa: Noryl, tworzywo wzmocnione w óknem szklanym Polipropylen z dodatkiem % w ókien szklanych. Poliuretan W glik krzemu Stal Grupa materia owa gatunków stali, np..,. Grupa materia owa gatunków stali, np..,.7 Zu ycie Pompy lub cz ci pomp podlegaj ce zu yciu ciernemu powinny odpowiada normom (DIN /DIN-EN ). Wymienione w cenniku produkty oraz komponenty w cznie z podzespo ami elektrycznymi/elektronicznymi mog ulega zu yciu w ró nym czasie w zale no ci od parametrów pracy (temperatura, ci nienie, pr dko obrotowa, w a ciwo ci wody) oraz sposobu monta u i u ytkowania. Cz ciami ulegaj cymi zu yciu s wszystkie podzespo y wiruj ce lub elementy elektroniczne, obci one napi ciem, a w szczególno ci: uszczelnienia (z uszczelnieniem mechanicznym), pier cienie uszczelniaj ce d awnice o yska i wa y wirniki i elementy pomp pier cienie ruchome i szczelinowe pier cienie cierne/p yty cierne urz dzenie tn ce kondensator przeka niki/styczniki/prze czniki uk ady elektroniczne, elementy pó przewodnikowe, itd. W przypadku pomp i maszyn przep ywowych (takich jak mieszad a zanurzeniowe i pompy recyrkulacyjne) oraz ich powleczonych komponentów (pow oka kataforetyczna, K lub ceramiczna), pow oka ta jest nara ona na ci g e zu ycie z powodu substancji ciernych znajduj cych si w medium. Dlatego w przypadku tych urz dze pow oka te jest cz ci zu ywaj c si. Naturalne zu ycie materia ów eksploatacyjnych nie jest obj te gwarancj. Wskazówka Zgodnie z rozporz dzeniem o oszcz dno ci energii EnEV (Niemcy) z.. systemy z kot ami o mocy powy ej kw nale y wyposa y w uk ady do automatycznej regulacji wydajno ci lub zastosowa pompy regulowane elektronicznie. Zgodnie z TrinkwV i DIN 9- nale y w systemach cyrkulacyjnych wody u ytkowej stosowa wy cznie pompy obiegowe posiadaj ce odporn na korozj obudow ze stali nierdzewnej lub br zu (CC 99K). Wymiana pompy Szczegó owe informacje na temat Zamiany pomp grzewczych patrz aktualny program doboru Wilo-Select lub aktualne listy zamienników pomp grzewczych publikowanych przez Wilo. Wilo Ogólne warunki handlowe i us ug Ogólne warunki handlowe i us ug znajd Pa stwo w Internecie na stronie Prawo do zmian zastrze one Podane ceny nie zawieraj podatku VAT. Obowi zuj ogólne warunki handlowe i us ug firmy Wilo (patrz wa ne od... 7

7 Wytyczne Dyrektywy ErP (w sprawie ekoprojektu) na Wytyczne zamówienie Dyrektywy ok. tygodnie, ErP (w sprawie K = produkcja ekoprojektu) na zamówienie Prawo do zmian ok. tygodnie, zastrze one A = termin Podane ceny nie na zawieraj danie podatku VAT. Obowi zuj Ogólne warunki i us ug firmy Wilo (patrz wa ne od.. w Niemczech = gotowo, L = stan magazynowy, C = produkcja Dyrektywa ErP (9//EU) W roku, Unia Europejska wprowadzi a now dyrektyw //EC okre laj c wymagania dla przyjaznych rodowisku produktów wykorzystuj cych energi. Znana jest ona równie pod nazw dyrektywy EuP lub Eko-projekt (ang. Eco-design). Pod skrótem EuP kryj si produkty zu ywaj ce energi (ang. energy-using products), co oznacza, e dyrektywa obejmuje wszystkie produkty korzystaj ce z energii, z wyj tkiem pojazdów mechanicznych i publicznych rodków transportu. Z dniem listopada 9 roku, dyrektywa ta zast piona zosta a now dyrektyw 9//EC, której nawa niejsz zmian jest rozszerzenie jej zastosowania z produktów nap dzanych energi na produkty zwi zane z energi. W zwi zku z powy szym, w odniesieniu do nowej dyrektywy u ywa si skrótu dyrektywa ErP. Dyrektywa ErP obejmuje równie pompy obiegowe o konstrukcji bezd awnicowej oraz silniki elektryczne pomp d awnicowych. W roku 9, Komisja Europejska zdefiniowa a w dwóch rozporz dzeniach minimalne wymagania dotycz ce ich sprawno ci. Dla pomp bezd awnicowych nowe wymagania przekraczaj znacz co obowi zuj ce do.. roku klasy sprawno ci energetycznej. Natomiast dla silników elektrycznych stosowanych w pompach d awnicowych nowe, wy sze wymagania wesz y ju w ycie od.. roku. drugiego etapu wdra ania rozporz dzenia (sierpie rok) dotycz ce bezd awnicowych pomp obiegowych. Mog si one zatem przyczyni do osi gni cia wy szej sprawno ci systemów grzewczych nie od roku, ale ju teraz! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Bezd awnicowe pompy obiegowe Nowe rozporz dzenia znacz co wp yn na rynek pomp bezd awnicowych, jako e dotychczas w wielu krajach Unii Europejskiej praktycznie wszystkie modele b d ce w u yciu nie posiadaj kontroli pr dko ci. Pompy te cechuje bardzo du e zu ycie energii. Alternatywnie, dzi ki wykorzystaniu pomp o wysokiej sprawno ci, mo liwe jest osi gni cie znacznych oszcz dno ci energii oraz redukcj emisji gazów cieplarnianych. Do czasu trzeciego etapu implementacji w roku, dyrektywa mo e zatem przyczyni si do oszcz dno ci oko o po owy energii zu ywanej przez bezd awnicowe pompy obiegowe w ca ej Europie. Równa si to gigantycznej ilo ci terawatogodzin energii rocznie. Jest to równowa ne produkcji energii przez oko o sze redniej wielko ci elektrowni w glowych. Odpowiada to redukcji europejskiej emisji CO o oko o milionów ton rocznie. Podstaw dla okre lenia które typy pomp zostan w przysz o ci dopuszczone do u ytku jest wspó czynnik sprawno ci energetycznej (EEI). Sposób obliczania wspó czynnika opisany zosta w rozporz dzeniu (EC) /9. rednia moc elektryczna pompy okre lana jest na podstawie profilu obci enia w porównywaniu do referencyjnej pompy obiegowej, czyli przeci tnej pompy o zbli onych parametrach hydraulicznych. Planowana jest implenetacja w trzech etapach:. Od stycznia, warto graniczna wspó czynnika EEI dla bezd awnicowych pomp obiegowych zainstalowanych poza ród em ciep a wynosi powinna nie wi cej ni.7. Tym samym, okre lone dotychczas klasy sprawno ci energetycznej przestan obowi zywa, a pompy powinny cechowa si sprawno ci wy sz ni pompy spe niaj ce miminalne wymagania dzisiejszej klasy A. Dlatego te etykiety klas sprawno ci energetycznej zast pione zostan oznaczeniem EEI na pompie.. Od sierpnia, wspó czynnik EEI zostanie obni ony do warto ci nie wi kszej ni,. Wspó czynnik b dzie obowi zywa równie dla bezd awnicowych pomp obiegowych dla nowo instalowanych róde ciep a i systemów solarnych (pompy zintegrowane z produktami)..w ostatnim etapie implementacji, przepisy obowi zuj ce od roku b d równie mia y zastosowanie przy wymianie pomp w istniej cych ród ach ciep a oraz systemach solarnych i klimatyzacji. Wyj tkiem s pompy obiegowe ciep ej wody u ytkowej. Wysokosprawne pompy typu: Wilo-Stratos, Wilo-Stratos PICO oraz Wilo-Yonos PICO ju dzi spe niaj restrykcyjne wymagania 8 Termin : L - produkt dost pny z magazynu Wilo Polska, K - produkt dost pny w ci gu - tygodni od zamówienia, A - produkt na zamówienie wg indywidualnych uzgodnie.

8 Wytyczne Dyrektywy ErP (w sprawie ekoprojektu) na Wytyczne zamówienie Dyrektywy ok. tygodnie, ErP (w sprawie K = produkcja ekoprojektu) na zamówienie Prawo do zmian ok. tygodnie, zastrze one A = termin Podane ceny nie na zawieraj danie podatku VAT. Obowi zuj Ogólne warunki i us ug firmy Wilo (patrz wa ne od.. w Niemczech = gotowo, L = stan magazynowy, C = produkcja Pompy d awnicowe Odpowiednie rozporz dzenie Unii Europejskiej dla konwencjonalnych silników elektrycznych zosta o wprowadzone wcze niej ni rozporz dzenie zaplanowane dla bezd awnicowych pomp obiegowych. Dotyczy ono równie silników montowanych w pompach d awnicowych do ogrzewnictwa, klimatyzacji, zaopatrzenia w wod, podnoszenia ci nienia oraz odprowadzania cieków. Klasy sprawno ci energetycznej zosta y zdefiniowane na nowo. Klasy sprawno ci IFF zosta y zast pione klasami IE Od czerwca roku, silniki pomp d awnicowych musz charakteryzowa si sprawno ci o klasie minimum IE. "IE oznacza mi dzynarodow sprawno (ang. International Efficiency) i okre la globalnie stosowane klasy sprawno ci energetycznej dla niskonapi ciowych trójfazowych silników asynchronicznych AC o zakresie mocy od.7 do 7 kw. Podstaw tych klas stanowi nowy standard IEN -:8. Przesta obowi zywa podzia na trzy klasy, od EFF do EFF, wprowadzony w Unii Europejskiej od roku 998. ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Zdefiniowane zosta y nast puj ce klasy sprawno ci silników: IE = standardowa sprawno, porównywalna do EFF IE = wysoka sprawno, porównywalna do EFF IE = sprawno premium IE = sprawno super-premium (wed ug IEC TS - Ed.) Zmiana obejmuje trzy etapy:. Od czerwca wszystkie silniki elektryczne wprowadzane na rynek, z wyj tkiem kilku typów konstrukcji i obszarów zastosowa, musz spe nia wymagania sprawno ci na poziomie IE.. Od stycznia, konieczne b dzie spe nienie wymaga bardziej rygorystycznego poziomu sprawno ci IE. Do tego czasu, silniki o mocy wyj ciowej od 7. do 7 kw mog ten poziom osi gn. Alternatywnie, wspomniane silniki mog cechowa si sprawno ci na poziomie IE pod warunkiem wyposa enia ich w bezstopniow regulacj pr dko ci obrotowej.. Od stycznia 7, wymagania te b d mia y równie zastosowanie do silników o mocy wyj ciowej.7 do 7 kw. W zwi zku z powy szym, od stycznia roku wszystkie pompy d awnicowe dostarczane przez Wilo wyposa one s w silniki o klasie IE. Oznacza to, e wymagania pierwszego etapu dyrektywy ErP zosta y spe nione przed czasem. Z uwagi na fakt, i dyrektywa dotyczy równie pomp stosowanych w systemach podnoszenia ci nienia, Wilo oferuje gam wysoko-ci nieniowych pomp od rodkowych Helix, które w standardzie wyposa one s w silniki o klasie IE. Pompy te spe niaj zatem wymagania dyrektywy obowi zuj ce od po owy roku. Typoszereg wysokosprawnych pomp Wilo-Stratos GIGA, przeznaczona do instalacji grzewczych, wody zimnej i ch odniczych jest zupe nie now konstrukcj. Po raz pierwszy pompy d awnicowe nap dzane s silnikami EC o wyj tkowo niskim zu yciu energii. Sprawno silnika opiera si na nowym, wydajniejszym nap dzie HED (ang. HED High Efficiency Drie) konstrukcji Wilo i przewy sza warto ci graniczne najwy szej okre lonej klasie sprawno ci IE (wed ug IEC TS - Ed.). Tym samym znacznie przekroczone zosta y równie wszystkie specyfikacje rozporz dzenia UE, dotycz ce dat: czerwca roku, stycznia roku czy stycznia 7 roku. Wymagania Europejskiej Dyrektywy w sprawie Ekoprojektu, dotycz cej sprawno ci energetycznej silników elektrycznych spe nione s z ogromnym zapasem. Prawo do zmian zastrze one Podane ceny nie zawieraj podatku VAT. Obowi zuj ogólne warunki handlowe i us ug firmy Wilo (patrz wa ne od... 9

9 Ogólne wskazówki dotycz ce projektowania - Pompy bezd awnicowe Dobór pompy: Wskazówki ogólne Pompy obiegowe nale y dobiera w taki sposób, aby punkt pracy znajdowa si na charakterystyce w punkcie najwy szej sprawno ci (najwy sza sprawno ) lub jak najbli ej tego punktu. Urz dzenia steruj ce do czasowego automatycznego w czania/ wy czania pompy: Urz dzenie steruj ce Wilo-SK N do pomp cyrkulacyjnych. Maks. ( ) Min. ( ) ( ) Rys. Charakterystyka pompy Je eli zadany punkt pracy znajduje si pomi dzy dwoma charakterystykami, wówczas uzasadniony jest dobór punktu opisanego mniejszymi warto ciami wysoko ci podnoszenia i przep ywu. maks. maks. B Rys. Dobór pompy A Przepływ Najwyższa sprawność Punkt pracy Niewielkie zmniejszenie przep ywu nie ma istotnego wp ywu na efektywn moc ciepln systemu grzewczego. Natomiast w przypadku doboru pomp do instalacji klimatyzacyjnych i ch odniczych zmniejszenie przep ywu nale y wzi pod uwag. Dobór pompy: Systemy cyrkulacji wody u ytkowej Przep yw nale y ustali na podstawie obowi zuj cych norm, a nast pnie oszacowa opory hydrauliczne obiegu cyrkulacji ciep ej wody u ytkowej. Zgodnie z ogólnymi zasadami dobieramy pomp na wyznaczone parametry. Je eli hydrauliczny punkt obliczeniowy znajduje si pomi dzy dwoma charakterystykami, nale y wówczas, wybra nast pn z kolei wi ksz pomp cyrkulacyjn lub wy szy stopie pr dko ci obrotowej. Straty ciep a w ruroci gach pionowych i cyrkulacyjnych wody u ytkowej nale y ograniczy do minimum, wykonuj c fachow izolacj termiczn. W wi kszo ci instalacji cyrkulacyjnych wody u ytkowej zalecane jest okresowe wy czanie pompy obiegowej (g ównie w nocy). Do wyposa enia standardowego powinien nale e zegar steruj cy do automatycznego za czania i wy czania pompy. Dobr praktyk jest okresowe uruchamianie urz dze w obiegu c.w.u., w tym pompy cyrkulacyjnej na czas procesu termicznej dezynfekcji przeciw bakterii Legionella. Maksymalna temperatura ciep ej wody u ytkowej Systemy cyrkulacji wody u ytkowej nie powinny by eksploatowane w temperaturze powy ej C ze wzgl du na obecno w wodzie czynników powoduj cych zwi kszenie twardo ci wody. To ograniczenie zapobiega wytr caniu si kamienia kot owego. Ruroci gi cyrkulacyjne Firma Wilo zaleca zainstalowanie urz dzenia zapobiegaj cego przep ywowi grawitacyjnemu przy wy czonej pompie, aby nie dopuszcza do powstawania niepo danej cyrkulacji w systemie. Rys. Urz dzenie steruj ce Wilo-SK N Wersja do monta u na ciennego, stopie ochrony IP Bezpo rednie pod czenie dla pomp na pr d jednofazowy (EM) bez styków ochronnych uzwojenia (WSK). Przy pompach na pr d trójfazowy lub pr d jednofazowy z WSK stosowa w po czeniu z Wilo-SK N lub stycznikiem Zegar steruj cy do programu dziennego za./wy. z -minutowym interwa em prze czeniowym Zegar steruj cy w wersji specjalnej z programem dziennym/ tygodniowym i rezerw dzia ania ( godz.), ze wska nikiem cyfrowym Prze czanie pr dko ci obrotowej Z praktyki wynika, e prze czanie pr dko ci obrotowej w pompach obiegowych w systemach cyrkulacyjnych wody u ytkowej wymagane jest tylko przy pierwszym ustawieniu. Nie jest konieczne automatyczne prze czanie pr dko ci obrotowej. Nale y jednak przewidzie zale ne od czasu za czanie/wy czanie w ka dej instalacji. Zabezpieczenie silnika pomp cyrkulacyjnych Pompy z silnikiem odpornym na pr d przy zablokowaniu i ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed nadmiern temperatur uzwoje nie potrzebuj dodatkowych urz dze zabezpieczaj cych silnika. Wszystkie pozosta e pompy wyposa one s w pe ne, zintgrowane zabezpieczenie silnika, w cznie z wyzwalaczem elektronicznym b d pe ne zabezpieczenie silnika termicznym wy cznikiem (WSK) w po czeniu z urz dzeniami wyzwalaj cymi Wilo-SK N/SK N. Podzia wydajno ci pomp Ogólna charakterystyka pomp podwójnych Dwie pompy w jednym korpusie rozdzielone klap prze czaj c Cechy charakterystyczne jak dla pomp pojedynczych Mo liwo zast pienia pompy pojedynczej o takiej samej wydajno ci i identycznej d ugo ci monta owej Dzielenie wydajno ci pomp Dzi ki rozdzieleniu maksymalnej wydajno ci obliczeniowej na dwie pompy lub pomp podwójn pracuj c równolegle uzyskuje si, szczególnie w zakresie grzewczym, o wiele lepsze dopasowanie do stanów cz ciowego obci enia oraz optymaln sprawno. Przez ponad 8% sezonu grzewczego wystarczaj ca jest praca wy cznie jednej pompy; na okres pe nego obci enia do dyspozycji jest druga pompa do czana w trybie równoleg ym. Zalety rozdzielenia wydajno ci na dwie pompy Redukcja kosztów eksploatacji od % do 7% Zwi kszenie niezawodno ci dzi ki drugiej, b d cej stale do dyspozycji, pompie rezerwowej. Przedstawione w katalogu charakterystyki pomp podwójnych odnosz si do wydajno ci hydraulicznej zarówno jednej pompy, jak i dwóch pomp pracuj cych równolegle. Rodzaje pracy pomp podwójnych Pompy podwójne mog realizowa dwa rodzaje pracy: Praca z rezerw Praca z do czaniem Termin : L - produkt dost pny z magazynu Wilo Polska, K - produkt dost pny w ci gu - tygodni od zamówienia, A - produkt na zamówienie wg indywidualnych uzgodnie.

10 Ogólne wskazówki dotycz ce projektowania - Pompy bezd awnicowe Praca z rezerw (RESERVE) Praca z do czaniem (ADDITION) W odpowiednich tabelach podane s minimalne warto ci ci nienia nap ywu dla pomp bezd awnicowych. Te warto ci orientacyjne dotycz instalacji grzewczych o temperaturze zasilania do C po o onych na wysoko ci do m nad poziomem morza. Przy wy szych po o eniach nale y doda :, m na ka de m ró nicy wysoko ci. W przypadku pompowania cieczy o wy szej temperaturze, mniejszej g sto ci, wi kszych oporach hydraulicznych w kró cu ssawnym pompy lub niskiego ci nienia atmosferycznego podane w tabelach warto ci nale y odpowiednio zwi kszy. Wskazówki dot. monta u i eksploatacji Dopuszczalna temperatura otoczenia: od C do + C Monta Instalacja w obr bie budynku Pompy bezd awnicowe nale y instalowa w suchym, wentylowanym i zabezpieczonym przed mrozem pomieszczeniu. Pracuje pompa I lub pompa II Pracuj obie pompy Potrzebn wydajno zapewnia pompa podstawowa pracuj ca pojedynczo. Druga pompa stanowi rezerw prze czan w zale no ci od czasu pracy lub awaryjnie. Pr dko ci przep ywu w ruroci gu i pompie Wymiarowanie przekrojów rur okre la pr dko przep ywu przet aczanego czynnika w sieci ruroci gów. Nie nale y przekracza wymienionych poni ej warto ci: Nominalna rednica przy cza DN [Ø mm] Potrzebn wydajno zapewniaj dwie pompy pracuj ce jednocze nie. W okresach cz ciowego obci enia jedna pompa mo e zosta wy czona. Pr dko przep ywu [m/s] Instalacje w budynkach Do Rp ¼ lub DN do, DN i DN do, DN i DN 8 do,8 DN i wi ksze do, Ruroci gi zewn trzne od, do, (sie ciep ownicza) We wszystkich charakterystykach pomp Wilo pr dko ci przep ywu [m/s] w pompie podawane s jako funkcje wydajno ci pompy. Lepko przet aczanych cieczy Wszystkie zawarte w katalogu charakterystyki pomp dotycz przet aczania wody (lepko kinematyczna = mm /s). W przypadku t oczenia cieczy o ró nej g sto ci i/lub lepko ci (np. mieszanek woda-glikol) zmieniaj si hydrauliczne warto ci dla pompy i ruroci gu. Materia y s u ce do obliczania wspó czynników korekcyjnych w przypadku wybranej pompy mo na zamówi w firmie Wilo. Producent pomp nie podaje natomiast wspó czynników korekcyjnych do przeliczania systemu ruroci gów (zwi kszona strata ci nienia, zmniejszenie wydajno ci cieplnej). Wspó czynniki te powinien okre li projektant przy wspó pracy z producentem armatury i producentem dodatków uszlachetniaj cych. Minimalne ci nienie na dop ywie zabezpieczaj ce przed kawitacj W celu unikni cia kawitacji (tworzenie p cherzyków pary wewn trz pompy) w kró cu ss cym pompy nale y utrzymywa sta e, odpowiednie nadci nienie (wysoko s upa wody na dop ywie) w stosunku do ci nienia parowania przet aczanej cieczy. Instalacja poza budynkiem (ustawienie na zewn trz) Do ustawienia na zewn trz nadaj si pompy bezd awnicowe nast puj cych typów: Wilo-Stratos/-D Wilo-TOP-S/-SD Nale y przestrzega nast puj cych warunków: Zainstalowa pomp w studzience (np. studzience wietlika, studzience pier cieniowej) z pokryw lub w szafie/korpusie jako zabezpieczenie przed warunkami pogodowymi Unika bezpo redniego nas oneczniania pompy Zabezpieczy pomp przed deszczem. Skroplina od góry jest dopuszczalna pod warunkiem, e pod czenie elektryczne wykonano wg "Instrukcji monta u i obs ugi" oraz skrzynka zaciskowa jest prawid owo zamkni ta W przypadku warto ci wy szych/ni szych od dopuszczalnej temperatury otoczenia nale y zadba o dostateczn wentylacj / ogrzewanie Dopuszczalna temperatura otoczenia przy ustawieniu na zewn trz: Stratos/-D: od - C do + C TOP-S/-SD: od - C do + C Wykraplanie pary wodnej z otoczenia (roszenie) Wszystkie pompy pracuj ce z zimn wod, standardowo przystosowane do przet aczania cieczy o temperaturze - C/- C s odporne na skraplaj c si par wodn. W celu zabezpieczenia eliwnych powierzchni korpusu pompy typu Stratos/Stratos-D TOP-S/-SD TOP-D wyposa one s w specjaln pow ok (KTL: katodowe, elektryczne lakierowanie zanurzeniowe). Zaletami tej pow oki s : Optymalna ochrona przed korozj w przypadku powstawania kondensatu na korpusie pompy w instalacjach wody zimnej Bardzo wysoka odporno na zadrapania i uderzenia Praca przerywana Pompy typu: Stratos/Stratos-D/Stratos-Z/Stratos-ZD Star-RS/RSD TOP-S/-SD TOP-D TOP-Z mog by równie stosowane w warunkach pracy przerywanej. Ci nienie robocze Maksymalne ci nienie w systemie (ci nienie robocze) oraz wykonanie ko nierzy pomp podano w odpowiednich tabelach. Wszystkie ko nierze pomp bezd awnicowych (za wyj tkiem Stratos, Stratos-Z, Stratos-D i Stratos-ZD) posiadaj przy cza do pomiaru ci nienia R / 8. Prawo do zmian zastrze one Podane ceny nie zawieraj podatku VAT. Obowi zuj ogólne warunki handlowe i us ug firmy Wilo (patrz wa ne od...

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych Wilo Yonos PICO-S Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych DANE TECHNICZNE Budowa: Bezd awnicowa pompa obiegowa z przy czem gwintowanym, silnikiem synchronicznym EC (elektronicznie komutowanym) odpornym na

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Pozycja Ilość Opis 1 TP 4-3/2 A-F-A-BAQE Dane: 1/27/216 Nr katalogowy: 9686914 Jednostopniowa pojedyncza pompa wirowa in-line: - pierścień bieżny z brązu - malowanie kataforetyczne - sztywne sprzęgło tulejowe

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Yonos MAXO

Opis serii: Wilo-Yonos MAXO Opis serii: Wilo-Yonos MAXO H/m Wilo-Yonos MAXO 16 1 /,5-1 1 1 8 6 5/3/,5-1 65/,5-9 5/3/,5-7 /,5- /,5-16 5/,5-1 /5/,5-8 5/3/,5-1 65/,5-1 5/,5-9 5/,5-16 8(1)/,5-1 65/,5-16 8/,5-6 1 3 5 Budowa Bezdławnicowa

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Dane techniczne Ceny: patrz cennik VITOTRANS 333. wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej

VIESMANN. Dane techniczne Ceny: patrz cennik VITOTRANS 333. wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej VIESMANN VITOTRANS 333 Wymiennik ciepła spaliny/woda wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej Dane techniczne Ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka Vitotec, rejestr 24 VITOTRANS

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21)

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Zastosowanie AFP / VFG 2 (VFG 21) jest regulatorem różnicy ciśnień bezpośredniego działania, stosowanym głównie do regulacji układów ciepłowniczych. Regulator

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4",6",8", 10" pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4,6,8, 10 pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej Typoszereg pomp SP Spis treści Informacje ogólne Zakres wydajności Specyfikacja materiałowa Pompy głębionowe 4" Pompy głębionowe 6" Pompy głębionowe 8" Pompy głębionowe 10" Charakterystyki wydajności /

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

Stacje wody zmieszanej Elektroniczna zblokowana stacja wody zmieszanej

Stacje wody zmieszanej Elektroniczna zblokowana stacja wody zmieszanej z orurowaniem ze stali szlachetnej z orurowaniem ze stali szlachetnej do utrzymania sta ej temperatury wody zmieszanej do dyspozycji w pomieszczeniach do mycia i k pieli oraz instalacjach przemys owych

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Małe elektroniczne pompy obiegowe do c.o.

Małe elektroniczne pompy obiegowe do c.o. PRZEZNACZENIE Pompy typoszeregu zostały przewidziane do stosowania w instalacjach ciepłowniczych. Pompowana ciecz powinna być wolna od zanieczyszczeń, niewybuchowa, niezawierająca cząstek stałych, nie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

SERIA 3D ZNORMALIZOWANE ORAZ MONOBLOKOWE POMPY ODŚRODKOWE ZGODNE Z NORMĄ EN 733 (EX DIN 24255) 3DS 3DP

SERIA 3D ZNORMALIZOWANE ORAZ MONOBLOKOWE POMPY ODŚRODKOWE ZGODNE Z NORMĄ EN 733 (EX DIN 24255) 3DS 3DP Żeliwne, monoblokowe (3D) oraz znormalizowane, zgodne z normą EN 733 (3DS3DP) pompy odśrodkowe. ZASTOSOWANIA Pompowanie wody oraz czystych, nieagresywnych mediów chemicznych Zaopatrzenie w wodę Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 160/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.6.2012 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 523/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

Bardziej szczegółowo

System centralnego ogrzewania

System centralnego ogrzewania System centralnego ogrzewania Zadaniem systemu ogrzewania jest zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza wewnątrz pomieszczeń w okresie zimy. Ogrzewanie wodne Ciepło dostarczane jest do budynku (instalacji

Bardziej szczegółowo

Ogrzewnictwo, klimatyzacja,

Ogrzewnictwo, klimatyzacja, Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ODPOWIADA A ZAŁOŻENIOM DYREKTYWYY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) ODPOWIADA A ZAŁOŻENIOM DYREKTYWYY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona!

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min

INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min 1. Opis hydrauliczny pompy model RP10B60: Znamionowy punkt pracy pompy: wydajność - 21 000 l/min przy Całkowitej Dynamicznej Wysokości Podnoszenia

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 WĘZŁY POMPOWE 2016 ŁATWY MONTAŻ OBUDOWA WYKONANA Z EPP NATYCHMIASTOWA DOSTĘPNOŚĆ ATRAKCYJNA CENA Węzły pompowe VTS Węzły pompowe - to gotowe do podłączenia hydrauliczne układy regulacji wydajności nagrzewnic

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki hydroforowe

Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki przeponowe stosowane w układach hydroforowych. Dopuszczalna temperatura pracy: od 0 C do 100 C. Zbiorniki wstępnie napełnione są powietrzem do ciśnienia 1,5 bar dla zbiorników

Bardziej szczegółowo

Metrologia cieplna i przepływowa

Metrologia cieplna i przepływowa Metrologia cieplna i przepływowa Systemy, Maszyny i Urządzenia Energetyczne, I rok mgr Pomiar małych ciśnień Instrukcja do ćwiczenia Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska AGH Kraków

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości 5 192 Przemienniki częstotliwości SED2 Przemienniki częstotliwości do regulacji obrotów silników zasilanych napięciem trójfazowym, służących do napędu pomp i wentylatorów. Zakres mocy: 0.37 kw do 90 kw

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 Strona 1 z 5 Świat pomiaru przepływu Miernik zużycia Muti-Fow-Midi (MFM 1.0) Numer produktu 503594 Muti-Fow-Midi MFM 1.0 jest eektronicznym

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Karta katalogowa 404753 Strona 1/6 JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Typ 404753 II 1/2 G Ex ia IIC T4 do T6 (IP65) II 1/2 D Ex ia IIIC T100 C do T60 C

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane, pełnoizolowane)

Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane, pełnoizolowane) SOM/ST/2004/04 Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane, pełnoizolowane) 1. Warunki ogólne 1.1. Zamawiane i dostarczane urządzenia

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ 1.Wprowadzenie 3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ Sprężarka jest podstawowym przykładem otwartego układu termodynamicznego. Jej zadaniem jest między innymi podwyższenie ciśnienia gazu w celu: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe.

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe. BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2015-06-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-CronoLine-IL

Opis typoszeregu: Wilo-CronoLine-IL Opis typoszeregu: Wilo-CronoLine-IL Rysunek podobny Budowa Pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z przyłączem kołnierzowym Zastosowanie Tłoczenie wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody zimnej i mieszanin

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Procedura Analizy Awarii. 4" Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy

Procedura Analizy Awarii. 4 Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy Procedura Analizy Awarii 4" Pompy Zatapialne GS 1) Zastosowania pompy Dystrybucja wody; odzysk deszczówki; mycie przemysłowe; odzysk skroplin; zwiększanie ciśnienia; nawadnianie; układy przemysłowe; układy

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-VeroLine-IPL

Opis serii: Wilo-VeroLine-IPL Opis serii: Wilo-VeroLine-IPL H/m 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 IPL 4 IPL 32 IPL 25 IPL 3 2 IPL 5 IPL 65 Wilo-VeroLine-IPL,. IPL 8 IPL 1 4 6 8 1 12 14 16 Q/m³/h Budowa Pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z

Bardziej szczegółowo

Seria. TwinFresh Comfo R

Seria. TwinFresh Comfo R JEDNORUROWE SYSTEMY WENTYLACJI Seria Comfo S Seria Comfo R System jednorurowy Comfo z systemem zdalnego sterowania o wydajno ci do 54 m 3 /h. Zastosowanie Do energooszcz dnej wentylacji pojedynczych pomieszcze

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa ŁĄCZNIK REGULACYJNY. Nr kat. 9211. Dyrektor Techniczny

Dokumentacja techniczno-ruchowa ŁĄCZNIK REGULACYJNY. Nr kat. 9211. Dyrektor Techniczny Dokumentacja techniczno-ruchowa ŁĄCZNIK REGULACYJNY Nr kat. 9211 Zatwierdził do stosowania Dyrektor Techniczny : InŜ. Wacław Pilut Nieprzestrzeganie przez uŝytkownika wskazówek i przepisów zawartych w

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych oraz wyrobów wykorzystujących energię podlegających

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ROZWI ZANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEP EJ WODY U YTKOWEJ

KOMPLEKSOWE ROZWI ZANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEP EJ WODY U YTKOWEJ KOMPLEKSOWE ROZWI ZANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEP EJ WODY U YTKOWEJ Modu HYDRO KIT zapewniaj cy ogrzewanie pod ogowe i ciep wod u ytkow czyni MULTI V kompletnym systemem HVAC. 128 HYDRO KIT atwa instalacja

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Moduł pomiarów elektrycznych, MDRC EM/S 3.16.1

ABB i-bus KNX Moduł pomiarów elektrycznych, MDRC EM/S 3.16.1 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu Moduł pomiarów elektrycznych to urządzenie do montażu szeregowego o konstrukcji Pro M do zabudowy w rozdzielaczach. Prąd obciążenia na wyjście wynosi 20 A. Do

Bardziej szczegółowo

Aparatura Przemysłu Chemicznego Projekt: Wymiennik ciepła

Aparatura Przemysłu Chemicznego Projekt: Wymiennik ciepła Aparatura Przemysłu Chemicznego Projekt: Wymiennik ciepła Opracowanie: mgr inż. Anna Dettlaff Obowiązkowa zawartość projektu:. Strona tytułowa 2. Tabela z punktami 3. Dane wyjściowe do zadania projektowego

Bardziej szczegółowo

SILNIKI INDUKCYJNE TRÓJFAZOWE BUDOWY PRZECIWWYBUCHOWEJ TYPU SG7 650M-4, SG7B 650M-4, 2SG7 650M-4, 2SG7B 650M-4

SILNIKI INDUKCYJNE TRÓJFAZOWE BUDOWY PRZECIWWYBUCHOWEJ TYPU SG7 650M-4, SG7B 650M-4, 2SG7 650M-4, 2SG7B 650M-4 STRONA 1/6 ZASTOSOWANIE Silniki typu SG7 650M-4, SG7B 650M-4, 2SG7 650M-4, przeznaczone są do napędu organów urabiających w kombajnach ścianowych. Silniki mogą być stosowane w podziemnych częściach kopalń

Bardziej szczegółowo

Przykłady oszczędności energii w aplikacjach napędowych

Przykłady oszczędności energii w aplikacjach napędowych Przykłady oszczędności energii w aplikacjach napędowych Doradca Techniczny: Roman Dziaduch Rev 5058-CO900C Oszczędności energetyczne dla pomp i wentylatorów z użyciem przemienników PowerFlex Rev 5058-CO900C

Bardziej szczegółowo

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce Systemy techniki budowlanej www.ustec.pl GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce 72 godzinny serwis dostawy Gwarantowana jakość Światowa sieć dystrybucji Obsługa Klienta i serwis na życzenie dla wszystkich produktów

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni 15 Nawiewniki JHP OPIS Nawiewniki JHP przeznaczone są do wyporowej dystrybucji powietrza. Przystosowane zostały do wentylacji pomieszczeń kuchennych, gdzie występują

Bardziej szczegółowo

Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06. Opis techniczny. Właściwości. Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji

Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06. Opis techniczny. Właściwości. Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji CV 216, 316 RGA 3 15 5 GB Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06 Opis techniczny Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji Funkcje CV 216 RGA CV 316 RGA przełączający Dwudrogowy

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/39/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 11 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/39/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 11 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/39/2015 RADY GMINY KRZESZYCE z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń zasilanych elektrycznie pom techniczne przy fontannie na placu Lp Urządzenie Moc nominalna Napięcie Moc całkowita

Zestawienie urządzeń zasilanych elektrycznie pom techniczne przy fontannie na placu Lp Urządzenie Moc nominalna Napięcie Moc całkowita OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji uzdatniania wody i zasilania fontanny zewnętrznej zlokalizowanej w stawie w parku miejskim

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Czujnik pogody, natynkowy WES/A 3.1, 2CDG120046R0011

ABB i-bus KNX Czujnik pogody, natynkowy WES/A 3.1, 2CDG120046R0011 Dane techniczne 2CDC504093D4002 ABB i-bus KNX Opis produktu Czujnik pogody WES/A 3.1 rejestruje prędkość wiatru, deszcz, jasność w trzech kierunkach świata, zmierzch, temperaturę oraz za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Ciepła woda we właściwym czasie: Inteligentna energooszczędna pompa do wody użytkowej. AXW smart. Więcej niż pompy

Ciepła woda we właściwym czasie: Inteligentna energooszczędna pompa do wody użytkowej. AXW smart. Więcej niż pompy AXWsmart 08 0450.0111_AXWsmart_Prospekt 28.10.11 17:59 Seite 1 Więcej niż pompy Ciepła woda we właściwym czasie: Inteigentna energooszczędna pompa do wody użytkowej AXW smart AXWsmart 08 0450.0111_AXWsmart_Prospekt

Bardziej szczegółowo

WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI

WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI HYDRO-POMP WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI ANDRZEJ BŁASZCZYK GRZEGORZ KOŹBA MARIUSZ NAWROCKI ADAM PAPIERSKI ARTUR STANISZEWSKI MARIUSZ SUSIK DARIUSZ WOŹNIAK Licheń 2013 Modernizacje

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 czerwca 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 czerwca 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 czerwca 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0153 (NLE) 9707/16 UD 117 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające

Bardziej szczegółowo

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna korpus oparty o ram samono n wykonan z systemowych proþ li aluminiowych, wybór: mo liwo dowolnej konþ guracji wymiarowej malowanie farb proszkow poliestrow na

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna materiałów dla linii napowietrzych niskiego napięcia (linie nieizolowane i pełnoizolowane)

Specyfikacja techniczna materiałów dla linii napowietrzych niskiego napięcia (linie nieizolowane i pełnoizolowane) SM/ST/2008/06 Specyfikacja techniczna materiałów dla linii napowietrzych niskiego napięcia (linie nieizolowane i pełnoizolowane) 1. Warunki ogólne 1.1. Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne muszą podlegać

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. W danej grupie wyrobów asortyment ma być wykonany w całości przez jednego producenta. 1. Zasuwa kołnierzowa krótka

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

SILNIKI INDUKCYJNE GÓRNICZE 3SG4 315M-4 STRONA 1/5

SILNIKI INDUKCYJNE GÓRNICZE 3SG4 315M-4 STRONA 1/5 3SG4 315M-4 STRONA 1/5 ZASTOSOWANIE Silniki jednobiegowe typu 3S4 315M-4 są przeznaczone do napędu maszyn i urządzeń górniczych, w szczególności do napędu organu urabiającego kombajnów chodnikowych. Silniki

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA RUROWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DETONACJI

DOKUMENTACJA TECHNICZNA RUROWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DETONACJI DOKUMENTACJA TECHNICZNA RUROWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DETONACJI NIESTABILNEJ RODZAJU 2 TYPU DFA SPIS TREŚCI: Numer Tytuł działu Strona 1 Opis oraz zastosowanie 2 2 Dane techniczne 2 3 Wymiary 3 4 Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Seria VH Seria VK Seria VHS Seria VKS WSKAŹNIKI POZIOMU

Seria VH Seria VK Seria VHS Seria VKS WSKAŹNIKI POZIOMU Seria VH Seria VK Seria VHS Seria VKS WSKAŹNIKI POZIOMU Technicon 2/205 Bezpieczeństwo na wysokim poziomie! Zasada działania Wskaźniki poziomu SIKA są łatwym i godnym zaufania rozwiązaniem do monitorowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL DDL-X-Tool. Broszura katalogowa

Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL DDL-X-Tool. Broszura katalogowa Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL Broszura katalogowa 2 Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL model V, Opcjonalne narzędzie ułatwiające uruchamianie komponentów DDL 3 Przyłącza magistrali

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 I. Cel ćwiczenia: Poznanie poprzez samodzielny pomiar, parametrów elektrycznych zasilania

Bardziej szczegółowo

str. 1 WSTĘP Instrukcja użytkowania dla zaciskarek ręcznych typów SYQ 14-20A i SYQ14-32A (lipiec 2008) Złączki F5 profil U Złączki F7 profil TH

str. 1 WSTĘP Instrukcja użytkowania dla zaciskarek ręcznych typów SYQ 14-20A i SYQ14-32A (lipiec 2008) Złączki F5 profil U Złączki F7 profil TH WSTĘP Instrukcja użytkowania dla zaciskarek ręcznych typów SYQ 14-20A i SYQ14-32A (lipiec 2008) Złączki F5 profil U Złączki F7 profil TH Zaciskarki ręczne produkowane są w dwóch typach : SYQ 14-20A i SYQ14-32A.

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: No. 91364 013 DOP 2013-12-03 Declaration of Performance (DOP) Wielowarstwowy system odprowadzania spalin ze stali Typ NIKO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP 5 WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZYCZEPY DO NACIĄGANIA KABLOWE LINII NAPOWIETRZNEJ A110-0 wersja 17:14 EN F157 Kołyska do szpuli przeznaczona do podnoszenia i rozwijania nawiniętego przewodu. Wykonana

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. Wyszczególnienie

Wyszczególnienie. Wyszczególnienie TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące na terenie Gminy Miasta Tarnowa w roku taryfowym 2009 (od 1 marca 2009 r. do 28 lutego 2010 r.) Niniejsze taryfy

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE FILTRY ZASILANIA

INSTALACYJNE FILTRY ZASILANIA INSTALACYJNE FILTRY ZASILANIA Dolnoprzepustowe filtry zasilania zaprojektowane przez firmę MPE Limited w celu uzyskania największego możliwego tłumienia przy założonych niewielkich gabarytach. Uniwersalna

Bardziej szczegółowo