Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)"

Transkrypt

1 Opis serii Wilo-TOP-Z Konstrukcja Cyrkulacyjna pompa bezd awnicowa z przy czem gwintowanym lub ko nierzowym. Wst pnie wybierane stopnie pr dko ci do regulacji wydajno ci. Zastosowanie Systemy cyrkulacyjne wody u ytkowej i podobne w technologii przemys owej i technice budowlanej (np. cyrkulacja wody ch odniczej). Oznaczenie typu Przyk ad: Wilo-TOP-Z /7 TOP Pompa standardowa (pompa z przy czem gwintowanym lub ko nierzowym) -Z Pompa cyrkulacyjna / rednica znamionowa przy cza 7 Zakres znamionowej wysoko ci podnoszenia [m] przy = m /h Cechy charakterystyczne/zalety produktu R czne dopasowanie wydajno ci za pomoc stopni pr dko ci obrotowej. Seryjne wyposa enie w izolacj termiczn. atwa instalacja dzi ki zastosowaniu ko nierza kombinowanego P /P (przy D - D ). Doprowadzenie przewodu do skrzynki zaciskowej mo liwe z obydwu stron (od P 8 W) ze zintegrowanym uchwytem kablowym odci aj cym. Dopuszczalne przet aczane media (inne media na zapytanie) Woda grzewcza (zgodnie z VDI ) Mieszaniny woda-glikol (max :; od % domieszki nale y sprawdzi dane wydajno ci pompy) Woda u ytkowa i woda dla przemys u spo ywczego zgodnie z TrinkwV (tylko przy korpusach pomp z br zu i Inoxu) Dopuszczalny zakres zastosowania Zakres temperatury przy zastosowaniu w instalacjach HVAC od - C do + C przy max temperaturze otoczenia + C Zakres temp. przy zastosowaniu w systemach cyrkulacyjnych wody u ytkowej przy max temp. otoczenia + C Zakres temp. przy zastosowaniu w systemach cyrkulacyjnych wody u ytkowej przy temp. otoczenia + C w trybie pracy krótkiej h Max dopuszczalna twardo wody w systemach cyrkulacyjnych wody u ytkowej Pod czenie elektryczne od do +8 C (+ C dla / i /) + C (+8 C dla / i /),7 mmol/l ( dh) (, mmol/l (8 dh) dla / i /) ~ V, Hz (w zale no ci od typu) ~ V, Hz Silnik/uk ad elektroniczny Generowanie zak óce E -- Odporno na zak ócenia E -- Stopie ochrony IP Klasa izolacji H = dopuszczalne, - = niedopuszczalne Wskazówka do korpusu pompy: Materia br z (CC 99K) wg E 98 zgodnie z TrinkwV, sk adniki stopu wg DI 9- Wyprodukowano na certyfikowanym papierze ekologicznym z recyclingu.

2 Opis serii Wilo-TOP-Z H[m] 9 Wilo-TOP-Z 8 / / 7 / 8/ /7 / / /7 /7 Ciep a woda u ytkowa 8 [m³/h] Wyposa enie/funkcje Rodzaje pracy Prze czanie stopni pr dko ci obrotowej Funkcje r czne Ustawianie stopni pr dko ci obrotowej - stopnie pr dko ci Funkcje automatyczne Pe ne zabezpieczenie silnika ze zintegrowanym uk adem wyzwalacza (tylko w pompach ~ o P 8 W) Funkcje sygnalizacji i wskaza Pojedyncza/zbiorcza sygnalizacja awarii (bezpotencja owy styk rozwierny) (we wszystkich typach wyposa onych w Wilo-Protect-Modu C) Zbiorcza sygnalizacja awarii (bezpotencja owy styk rozwierny) (wyposa enie seryjne tylko w pompach ~ o P 8 W, opcjonalnie we wszystkich typach wyposa onych w Wilo-Protect-Modu C) Pojedyncza sygnalizacja pracy (bezpotencja owy styk zwierny) (opcjonalnie we wszystkich typach wyposa onych w Wilo-Protect-Modu C) Styk zabezpieczenia uzwojenia (WSK, bezpotencja owy styk rozwierny) (tylko w pompach ~ o P =8 W) Dioda komunikatu awarii (wyposa enie seryjne tylko w pompach ~ o P 8 W, opcjonalnie we wszystkich typach wyposa onych w Wilo-Protect-Modu C) Dioda sygnalizacji kierunku obrotów (tylko w pompach ~ ) Zarz dzanie pompami podwójnymi (pompa podwójna lub pompy pojedyncze) Praca pompy podstawowej/praca z rezerw (automatyczne prze czanie awaryjne/zamiana pomp zale na od czasu pracy): opcjonalnie we wszystkich typach wyposa onych w Wilo-Protect-Modu C Wyposa enie W przypadku pomp ko nierzowych: modele ko nierzy - model standardowy dla pomp od D do D : ko nierz kombinowany P / (ko nierz P wg E 9-) dla przeciwko nierza P i P, - model standardowy dla pomp D 8: ko nierz P (zaprojektowany P wg E 9-) dla przeciwko nierza P, - model specjalny dla pomp od D do D 8: ko nierz P (wg E 9-) dla przeciwko nierza P, Mo liwo pod czenia przewodu z obydwu stron (tylko w pompach ~ oraz ~ o P 8 W) Seryjna izolacja termiczna Zakres dostawy Pompa Izolacja termiczna Uszczelki przy po czeniu za pomoc z cza gwintowanego Podk adki do rub mocuj cych ko nierze (przy rednicach znamionowych D - D ) Instrukcja monta u i obs ugi Opcje Modele specjalne dla ci nienia roboczego P (za dop at ) Model dla napi specjalnych na zapytanie Wyposa enie dodatkowe Z cza gwintowane przy po czeniu za pomoc z cza gwintowanego Elementy wyrównawcze Urz dzenie do sterowania czasowego Wilo-SK Dla pomp ~ V: - Wilo-Protect-Modu C ~ V Dla pomp ~ V: - urz dzenie wyzwalaj ce Wilo-SK /SK dla pe nego zabezpieczenia silnika - Wilo-Protect-Modu C ~V Wilo Katalog: Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo - Hz - Wydanie / Zmiany techniczne zastrze one. 7

3 Wilo-TOP-Z / (Inox, ~ V) Pr d jednofazowy,,,,,,,, Wilo-TOP-Z / ~ V - Rp ¾ P [W] H [m] [m /h],,,7, [l/s], 7,, [lgpm] [m /h] ~ V, Hz Wewn trzne zabezpieczenie przed zbyt wysok temperatur uzwojenia Wewn trzne przerwanie napi cia silnika Automatyczny po och odzeniu silnika Rp ¾ 7 G ¼ Typ TOP-Z / r art. 9 Ci nienie znamionowe P Przy cze gwintowane Moc znamionowa silnika P Pobór mocy ~ V P Pr d przy ~V I Kondensator na dop ywie przy /8/ C Rp ¾ ~ V, Hz //79 obr/min W /8/ W,/,/, A,7 F/ VDB kg /8/ m Stal nierdzewna Tworzywo sztuczne (P) okre l. handl. oryl Ceramiczny 8 Wyprodukowano na certyfikowanym papierze ekologicznym z recyclingu.

4 Wilo-TOP-Z / (Inox, ~ V),,,,,,,, Wilo-TOP-Z / ~ V - Rp ¾ P [W] H [m] [m /h],,,7, [l/s] 9 8 7, 7,, [lgpm] ~ V, Hz Wewn trzne zabezpieczenie przed zbyt wysok temperatur uzwojenia Wewn trzne przerwanie fazy silnika Od czy napi cie, odczeka, a silnik si och odzi, ponownie w czy napi cie Ciep a woda u ytkowa [m /h] Rp ¾ 7 G ¼ Typ TOP-Z / r art. Ci nienie znamionowe P Przy cze gwintowane Moc znamionowa silnika P Pobór mocy P Pr d przy ~V I na dop ywie przy /8/ C Rp ¾ ~ V, Hz //8 obr/min W // W,/,/, A kg /8/ m Stal nierdzewna Tworzywo sztuczne (P) okre l. handl. oryl Ceramiczny Wilo Katalog: Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo - Hz - Wydanie / Zmiany techniczne zastrze one. 9

5 Wilo-TOP-Z / (Inox, ~ V) Pr d jednofazowy 7,,, Wilo-TOP-Z / ~ V - Rp P [W] H [m] [m /h],,,7,, [l/s], 7,, 7, [lgpm] 8 8 [m /h] ~ V, Hz Wewn trzne zabezpieczenie przed zbyt wysok temperatur uzwojenia Wewn trzne przerwanie napi cia silnika Automatyczny po och odzeniu silnika Rp 8 9 G ½ Typ TOP-Z / r art. Ci nienie znamionowe P Przy cze gwintowane Rp Moc znamionowa silnika P Pobór mocy ~ V P Pr d przy ~V I Kondensator na dop ywie przy /8/ C ~ V, Hz /8/9 obr/min W /7/ W,/,9/, A, F/ VDB, kg /8/ m Stal nierdzewna Tworzywo sztuczne (P) okre l. handl. oryl Ceramiczny Wyprodukowano na certyfikowanym papierze ekologicznym z recyclingu.

6 Wilo-TOP-Z / (Inox, ~ V) 7,,, Wilo-TOP-Z / ~ V - Rp P [W] H [m] [m /h],,,7,, [l/s], 7,, 7, [lgpm] 8 8 [m /h] ~ V, Hz Wewn trzne zabezpieczenie przed zbyt wysok temperatur uzwojenia Wewn trzne przerwanie fazy silnika Od czy napi cie, odczeka, a silnik si och odzi, ponownie w czy napi cie Ciep a woda u ytkowa Rp 8 9 G ½ Typ TOP-Z / r art. Ci nienie znamionowe P Przy cze gwintowane Rp Moc znamionowa silnika P Pobór mocy P Pr d przy ~V I na dop ywie przy /8/ C ~ V, Hz 9/88/ obr/min W 9// W,/,/, A, kg /8/ m Stal nierdzewna Tworzywo sztuczne (P) okre l. handl. oryl Ceramiczny Wilo Katalog: Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo - Hz - Wydanie / Zmiany techniczne zastrze one.

7 Wilo-TOP-Z / (RG, ~ V) Pr d jednofazowy Rp¼ Rp H[m] Wilo-TOP-Z / Wilo-TOP-Z / ~ V - Rp / Rp ¼ WSK WSK 8 8 [m³/h],,,,,, [l/s] [Igpm] P [W] 8 [m³/h] ~ V, Hz WSK = Styk zabezpieczenia uzwojenia Pe ne zabezpieczenie silnika na wszystkich stopniach pr dko ci obrotowej za pomoc opcjonalnego urz dzenia wyzwalaj cego Wilo-SK /SK /Protect-Modu C lub innego urz dzenia steruj cego/ regulacyjnego z mo liwo ci pod czenia WSK Wyzwalanie zewn trzne na urz dzeniu steruj cym/regulacyjnym Konieczny r czny restart na urz dzeniu steruj cym/regulacyjnym (Schemat pod czenia SK / patrz rozdzia Serwis/wyposa enie dodatkowe ) G ½ Rp 7 Typ TOP-Z / r art. 9 Ci nienie znamionowe P Przy cze gwintowane Rp Moc znamionowa silnika P Pobór mocy ~ V P Pr d przy ~V I Kondensator na dop ywie przy /8/ C ~ V, Hz //8 obr/min 8 W 9// W,/,8/, A 8, F/ VDB Opcjonalny wyzwalacz SK /, Protect-Modu -C,7 kg /8/ m Br z (CC 99K) wg E 98, zgodnie z TrinkwV Tworzywo sztuczne (P) okre l. handl. oryl Stal nierdzewna (X9CrMo7-) Wyprodukowano na certyfikowanym papierze ekologicznym z recyclingu.

8 Wilo-TOP-Z / (RG, ~ V) Rp¼ Rp H[m] Wilo-TOP-Z / Wilo-TOP-Z / ~ V - Rp / Rp ¼ 8 ~ V, Hz Pe ne zabezpieczenie silnika z wbudowanym wyzwalaczem elektronicznym w skrzynce zaciskowej dla wszystkich pr dko ci obrotowych 8,,,,, P [W] [m³/h] [l/s] [Igpm] Od czenie silnika na wszystkich biegunach przez wbudowany wyzwalacz elektroniczny Konieczny restart na skrzynce zaciskowej Obci alno bezpotencja owego styku rozwiernego zgodnie z VDI 8 dla zbiorczej sygnalizacji o awarii () A, V ~ Funkcja patrz katalog Wilo, rozdzia Zarz dzanie pompami Wilo-Control, wskazówki dotycz ce doboru Ciep a woda u ytkowa 8 [m³/h] G ½ Rp 7 Typ TOP-Z / r art. 9 Ci nienie znamionowe P Przy cze gwintowane Rp Moc znamionowa silnika P Pobór mocy P Pr d przy ~V I na dop ywie przy /8/ C ~ V, Hz //7 obr/min 8 W 7// W,/,/,77 A,7 kg /8/ m Br z (CC 99K) wg E 98, zgodnie z TrinkwV Tworzywo sztuczne (P) okre l. handl. oryl Stal nierdzewna (X9CrMo7-) Wilo Katalog: Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo - Hz - Wydanie / Zmiany techniczne zastrze one.

9 Wilo-TOP-Z /7 (RG, ~ V) Pr d jednofazowy,,, Wilo-TOP-Z /7 ~ V - Rp ¼ P [W] H [m] 7 [m /h],, [l/s] [lgpm] 7 ~ V, Hz Wewn trzne zabezpieczenie przed zbyt wysok temperatur uzwojenia Wewn trzne przerwanie napi cia silnika Automatyczny po och odzeniu silnika 7 7 [m /h] G Rp ¼ 7 9 Typ TOP-Z /7 r art. 8 Ci nienie znamionowe P Przy cze gwintowane Moc znamionowa silnika P Pobór mocy ~ V P Pr d przy ~V I Kondensator na dop ywie przy /8/ C Rp ¼ ~ V, Hz //7 obr/min 9 W // W,/,7/,8 A, F/ VDB, kg /8/ m Br z (CC 99K) wg E 98, zgodnie z TrinkwV Tworzywo sztuczne (P) okre l. handl. oryl Stal nierdzewna (X9CrMo7-) Wyprodukowano na certyfikowanym papierze ekologicznym z recyclingu.

10 Wilo-TOP-Z /7 (RG, ~V),,, Wilo-TOP-Z /7 ~ V - Rp ¼ P [W] H [m] 7 [m /h],, [l/s] [lgpm] 8 7 [m /h] ~ V, Hz Wewn trzne zabezpieczenie przed zbyt wysok temperatur uzwojenia Wewn trzne przerwanie fazy silnika Od czy napi cie, odczeka, a silnik si och odzi, ponownie w czy napi cie Ciep a woda u ytkowa G Rp ¼ 7 9 Typ TOP-Z /7 r art. 8 Ci nienie znamionowe P Przy cze gwintowane Moc znamionowa silnika P Pobór mocy P Pr d przy ~V I na dop ywie przy /8/ C Rp ¼ ~ V, Hz //7 obr/min 9 W 8// W,/,/, A, kg /8/ m Br z (CC 99K) wg E 98, zgodnie z TrinkwV Tworzywo sztuczne (P) okre l. handl. oryl Stal nierdzewna (X9CrMo7-) Wilo Katalog: Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo - Hz - Wydanie / Zmiany techniczne zastrze one.

11 Wilo-TOP-Z / (RG, ~ V) Pr d jednofazowy Rp¼ Rp H[m] Wilo-TOP-Z / Wilo-TOP-Z / ~ V - Rp / Rp ¼ WSK WSK 8 8 [m³/h],,,,,, [l/s] [Igpm] P [W] 8 [m³/h] ~ V, Hz WSK = Styk zabezpieczenia uzwojenia Pe ne zabezpieczenie silnika na wszystkich stopniach pr dko ci obrotowej za pomoc opcjonalnego urz dzenia wyzwalaj cego Wilo-SK /SK /Protect-Modu C lub innego urz dzenia steruj cego/ regulacyjnego z mo liwo ci pod czenia WSK Wyzwalanie zewn trzne na urz dzeniu steruj cym/regulacyjnym Konieczny r czny restart na urz dzeniu steruj cym/regulacyjnym (Schemat pod czenia SK / patrz rozdzia Serwis/wyposa enie dodatkowe ) G Rp ¼ 7 Typ TOP-Z / r art. 987 Ci nienie znamionowe P Przy cze gwintowane Moc znamionowa silnika P Pobór mocy ~ V P Pr d przy ~V I Kondensator na dop ywie przy /8/ C Rp ¼ ~ V, Hz //8 obr/min 8 W 9// W,/,8/, A 8, F/ VDB Opcjonalny wyzwalacz SK /, Protect-Modu -C,7 kg /8/ m Br z (CC 99K) wg E 98, zgodnie z TrinkwV Tworzywo sztuczne (P) okre l. handl. oryl Stal nierdzewna (X9CrMo7-) Wyprodukowano na certyfikowanym papierze ekologicznym z recyclingu.

12 Wilo-TOP-Z / (RG, ~ V) Rp¼ Rp H[m] Wilo-TOP-Z / Wilo-TOP-Z / ~ V - Rp / Rp ¼ 8 ~ V, Hz Pe ne zabezpieczenie silnika z wbudowanym wyzwalaczem elektronicznym w skrzynce zaciskowej dla wszystkich pr dko ci obrotowych 8,,,,, P [W] [m³/h] [l/s] [Igpm] Od czenie silnika na wszystkich biegunach przez wbudowany wyzwalacz elektroniczny Konieczny restart na skrzynce zaciskowej Obci alno bezpotencja owego styku rozwiernego zgodnie z VDI 8 dla zbiorczej sygnalizacji o awarii () A, V ~ Ciep a woda u ytkowa Funkcja patrz katalog Wilo, rozdzia Zarz dzanie pompami Wilo-Control, wskazówki dotycz ce doboru 8 [m³/h] G Rp ¼ 7 Typ TOP-Z / r art. 988 Ci nienie znamionowe P Przy cze gwintowane Moc znamionowa silnika P Pobór mocy P Pr d przy ~V I na dop ywie przy /8/ C Rp ¼ ~ V, Hz //7 obr/min 8 W 7// W,/,/,77 A,7 kg /8/ m Br z (CC 99K) wg E 98, zgodnie z TrinkwV Tworzywo sztuczne (P) okre l. handl. oryl Stal nierdzewna (X9CrMo7-) Wilo Katalog: Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo - Hz - Wydanie / Zmiany techniczne zastrze one. 7

13 Wilo-TOP-Z /7 (RG i GG, ~ V) Pr d jednofazowy 7,,, Wilo-TOP-Z /7 ~ V - D WSK WSK P [W] H [m] 8 [m /h] [l/s] [lgpm] 8 [m /h] ~ V, Hz WSK = Styk zabezpieczenia uzwojenia Pe ne zabezpieczenie silnika na wszystkich stopniach pr dko ci obrotowej za pomoc opcjonalnego urz dzenia wyzwalaj cego Wilo-SK /SK /Protect-Modu C lub innego urz dzenia steruj cego/ regulacyjnego z mo liwo ci pod czenia WSK Wyzwalanie zewn trzne na urz dzeniu steruj cym/regulacyjnym Konieczny r czny restart na urz dzeniu steruj cym/regulacyjnym (Schemat pod czenia SK / patrz rozdzia Serwis/wyposa enie dodatkowe ) R /8 R / ko nierza Ø Ø Ø Ø 8 D D 8 9 Typ TOP-Z /7 TOP-Z /7 r art. 7 Ci nienie znamionowe P / rednica znamionowa przy cza ko nierzowego D Moc znamionowa silnika P Pobór mocy ~ V P Pr d przy ~V I ~ V, Hz //7 obr/min 8 W // W,/,/, A Kondensator 8, F/ VDB 8, F/ VDB Opcjonalny wyzwalacz SK /, Protect-Modu -C kg, kg na dop ywie przy /8/ C /8/ m x Ø x Ø9 Br z (CC 99K) wg E 98, zgodnie z TrinkwV eliwo szare (E-GJ-) Tworzywo sztuczne (P) okre l. handl. oryl Stal nierdzewna (X9CrMo7-) 8 Wyprodukowano na certyfikowanym papierze ekologicznym z recyclingu.

14 Wilo-TOP-Z /7 (RG i GG, ~ V) 7,,, Wilo-TOP-Z /7 ~ V - D P [W] H [m] 8 [m /h] [l/s] [lgpm] ~ V, Hz Pe ne zabezpieczenie silnika z wbudowanym wyzwalaczem elektronicznym w skrzynce zaciskowej dla wszystkich pr dko ci obrotowych Od czenie silnika na wszystkich biegunach przez wbudowany wyzwalacz elektroniczny Konieczny restart na skrzynce zaciskowej Obci alno bezpotencja owego styku rozwiernego zgodnie z VDI 8 dla zbiorczej sygnalizacji o awarii () A, V ~ Funkcja patrz katalog Wilo, rozdzia Zarz dzanie pompami Wilo-Control, wskazówki dotycz ce doboru Ciep a woda u ytkowa 8 [m /h] R /8 R / ko nierza x Ø x Ø9 Ø Ø Ø Ø 8 D D 8 9 Typ TOP-Z /7 TOP-Z /7 r art. 8 Ci nienie znamionowe P / rednica znamionowa przy cza ko nierzowego D Moc znamionowa silnika P Pobór mocy P Pr d przy ~V I ~V, Hz //7 obr/min 8 W 8// W,/,/,7 A kg, kg na dop ywie przy /8/ C Br z (CC 99K) wg E 98, zgodnie z TrinkwV /8/ m eliwo szare (E-GJ-) Tworzywo sztuczne (P) okre l. handl. oryl Stal nierdzewna (X9CrMo7-) Wilo Katalog: Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo - Hz - Wydanie / Zmiany techniczne zastrze one. 9

15 Wilo-TOP-Z /7 (RG i GG, ~ V) 8 7,,,, Wilo-TOP-Z /7 ~ V - D P [W] H [m] [m /h] [l/s] [lgpm] ~ V, Hz Pe ne zabezpieczenie silnika z wbudowanym wyzwalaczem elektronicznym w skrzynce zaciskowej dla wszystkich pr dko ci obrotowych Od czenie silnika na wszystkich biegunach przez wbudowany wyzwalacz elektroniczny Konieczny restart na skrzynce zaciskowej Obci alno bezpotencja owego styku rozwiernego zgodnie z VDI 8 dla zbiorczej sygnalizacji o awarii () A, V ~ Funkcja patrz katalog Wilo, rozdzia Zarz dzanie pompami Wilo-Control, wskazówki dotycz ce doboru [m /h] R /8 R / ko nierza x Ø x Ø9 Ø Ø Ø Ø 99 D 7 7 D 97 9 Typ TOP-Z /7 TOP-Z /7 r art. 9 Ci nienie znamionowe P / rednica znamionowa przy cza ko nierzowego D Moc znamionowa silnika P Pobór mocy P Pr d przy ~V I ~ V, Hz //7 obr/min W 9//8 W,9/,9/,8 A 8,8 kg kg na dop ywie przy /8/ C 8// m Br z (CC 99K) wg E 98, zgodnie z TrinkwV eliwo szare (E-GJ-) Tworzywo sztuczne (P) okre l. handl. oryl Stal nierdzewna (X9CrMo7-) Wyprodukowano na certyfikowanym papierze ekologicznym z recyclingu.

16 Wilo-TOP-Z / (RG i GG, ~/ V) 9 8,,, Wilo-TOP-Z / ~ V - D 7 P [W] H [m] [m /h] [l/s] 8 [lgpm] [m /h] ~ V, Hz Pe ne zabezpieczenie silnika z wbudowanym wyzwalaczem elektronicznym w skrzynce zaciskowej dla wszystkich pr dko ci obrotowych Od czenie silnika na wszystkich biegunach przez wbudowany wyzwalacz elektroniczny Konieczny restart na skrzynce zaciskowej Obci alno bezpotencja owego styku rozwiernego zgodnie z VDI 8 dla zbiorczej sygnalizacji o awarii () A, V ~ Funkcja patrz katalog Wilo, rozdzia Zarz dzanie pompami Wilo-Control, wskazówki dotycz ce doboru Ciep a woda u ytkowa R /8 R / ko nierza x Ø x Ø9 Ø 8 Ø Ø Ø 8 D 7 8 D 9 Typ TOP-Z / TOP-Z / r art. Ci nienie znamionowe P / rednica znamionowa przy cza ko nierzowego D Moc znamionowa silnika P Pobór mocy P Pr d przy ~V I ~ V, Hz /7/8 obr/min 7 W 7/8/ W,/,/, A 8, kg, kg na dop ywie przy /8/ C 8// m Br z (CC 99K) wg E 98, zgodnie z TrinkwV eliwo szare (E-GJ-) Tworzywo sztuczne (P) okre l. handl. oryl Stal nierdzewna (X9CrMo7-) Wilo Katalog: Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo - Hz - Wydanie / Zmiany techniczne zastrze one.

17 Wilo-TOP-Z 8/ P (RG i GG, ~ V) 9 8,,, Wilo-TOP-Z 8/ ~ V - D 8 7 P [W] H [m] [m /h] 8 8 [l/s] 9 8 [lgpm] [m /h] ~ V, Hz Pe ne zabezpieczenie silnika z wbudowanym wyzwalaczem elektronicznym w skrzynce zaciskowej dla wszystkich pr dko ci obrotowych Od czenie silnika na wszystkich biegunach przez wbudowany wyzwalacz elektroniczny Konieczny restart na skrzynce zaciskowej Obci alno bezpotencja owego styku rozwiernego zgodnie z VDI 8 dla zbiorczej sygnalizacji o awarii () A, V ~ Funkcja patrz katalog Wilo, rozdzia Zarz dzanie pompami Wilo-Control, wskazówki dotycz ce doboru ko nierza P R /8 R /8 8 8 D Typ TOP-Z 8/ TOP-Z 8/ r art. Ci nienie znamionowe P rednica znamionowa przy cza ko nierzowego Moc znamionowa silnika P Pobór mocy P Pr d przy ~V I D 8 ~ V, Hz //8 obr/min W 9// W,8/,/,9 A, kg 8 kg na dop ywie przy /8/ C 8// m x Ø Ø Ø Ø D Br z (CC 99K) wg E 98, zgodnie z TrinkwV eliwo szare (E-GJ-) Tworzywo sztuczne (P) okre l. handl. oryl Stal nierdzewna (X9CrMo7-) Wyprodukowano na certyfikowanym papierze ekologicznym z recyclingu.

18 Wilo-TOP-Z 8/ P (RG i GG, ~ V) 9 8,,, Wilo-TOP-Z 8/ ~ V - D 8 7 P [W] H [m] [m /h] 8 8 [l/s] 9 8 [lgpm] [m /h] ~ V, Hz Pe ne zabezpieczenie silnika z wbudowanym wyzwalaczem elektronicznym w skrzynce zaciskowej dla wszystkich pr dko ci obrotowych Od czenie silnika na wszystkich biegunach przez wbudowany wyzwalacz elektroniczny Konieczny restart na skrzynce zaciskowej Obci alno bezpotencja owego styku rozwiernego zgodnie z VDI 8 dla zbiorczej sygnalizacji o awarii () A, V ~ Funkcja patrz katalog Wilo, rozdzia Zarz dzanie pompami Wilo-Control, wskazówki dotycz ce doboru Ciep a woda u ytkowa ko nierza P 8 x Ø 9 R /8 R /8 8 Ø Ø Ø D D Typ TOP-Z 8/ TOP-Z 8/ r art. Ci nienie znamionowe P rednica znamionowa przy cza ko nierzowego Moc znamionowa silnika P Pobór mocy P Pr d przy ~V I D 8 ~ V, Hz //8 obr/min W 9// W,8/,/,9 A kg kg na dop ywie przy /8/ C 8// m Br z (CC 99K) wg E 98, zgodnie z TrinkwV eliwo szare (E-GJ-) Tworzywo sztuczne (P) okre l. handl. oryl Stal nierdzewna (X9CrMo7-) Wilo Katalog: Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo - Hz - Wydanie / Zmiany techniczne zastrze one.

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze) Opis serii Wilo-Star-Z Konstrukcja Cyrkulacyjna pompa bezd awnicowa z przy czem gwintowanym. Zastosowanie Systemy cyrkulacyjne wody u ytkowej i podobne w technologii przemys owej i technice budowlanej.

Bardziej szczegółowo

H/m Z25/30/10 Z25/6 Z20/4 4 Z50/7 2 Z30/7

H/m Z25/30/10 Z25/6 Z20/4 4 Z50/7 2 Z30/7 Wilo-TOP-Z 8 Z// Z/7 Z/ Z/ Z/7 Z/7 Z/ Z8/ r Zobacz w katalogu On line Budowa Bezdławnicowa pompa cyrkulacyjna z przyłączem gwintowanym lub kołnierzowym. Wstępnie wybierane stopnie prędkości obrotowej w

Bardziej szczegółowo

Wielostopniowe pompy wirowe Pompy pojedyncze

Wielostopniowe pompy wirowe Pompy pojedyncze Przegl d wariantów Wilo-Multivert MVIS Wilo-Multivert MVIS Materia Stopa pompy EN-GJL-25 z pow ok kataforetyczn. Hydraulika z 1.431/1.444 (AISI 34/316L) Cz ci maj ce styczno z medium z 1.431 (AISI 34)

Bardziej szczegółowo

Wielostopniowe pompy wirowe Pompy pojedyncze

Wielostopniowe pompy wirowe Pompy pojedyncze Przegl d wariantów Wilo-Multivert MVI Wilo-Multivert MVI 1/2/4/8/16-6 16/32/52 32..C/52..C/7/95 Materia Stopa pompy EN-GJL-25 z pow ok kataforetyczn. Hydraulika z 1.431/1.44 (AISI 34/316L) Cz ci maj ce

Bardziej szczegółowo

Wilo Yonos MAXO e ) ~

Wilo Yonos MAXO e ) ~ ROZSZERZENIE TYPOSZEREGU /,5-5//,5-5/,5-9 5//,5-7 /,5- /,5-5/,5- /5/,5-5//,5-5/,5-5/,5-9 5/,5- ()/,5-5/,5- /,5-5 ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Zobacz w katalogu On line e

Bardziej szczegółowo

Wilo Star Z. Wilo-Star-Z. Ciepła woda użytkowa Bezdławnicowe pompy standardowe. Budowa Bezdławnicowa pompa cyrkulacyjna z przyłączem gwintowanym.

Wilo Star Z. Wilo-Star-Z. Ciepła woda użytkowa Bezdławnicowe pompy standardowe. Budowa Bezdławnicowa pompa cyrkulacyjna z przyłączem gwintowanym. 16 5 3 Star-Z 2/5 Star-Z 2/ Star-Z 2/7 Star-Z 25/6 Wilo-Star-Z 2 Star-Z 25/2 DM Star-Z 25/2 EM 1 Star-Z 15 TT Star-Z 2/1,5 1 2 3 Zobacz w katalogu On line Budowa Bezdławnicowa pompa cyrkulacyjna z przyłączem

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Yonos MAXO

Opis serii: Wilo-Yonos MAXO Opis serii: Wilo-Yonos MAXO H/m Wilo-Yonos MAXO 16 1 /,5-1 1 1 8 6 5/3/,5-1 65/,5-9 5/3/,5-7 /,5- /,5-16 5/,5-1 /5/,5-8 5/3/,5-1 65/,5-1 5/,5-9 5/,5-16 8(1)/,5-1 65/,5-16 8/,5-6 1 3 5 Budowa Bezdławnicowa

Bardziej szczegółowo

r e u ) ~ Wilo-Stratos-Z Ciepła woda użytkowa Pompy bezdławnicowe o najwyższej sprawności H/m 12 40/ / / /1-8 25(30)/1-8 50/1-9

r e u ) ~ Wilo-Stratos-Z Ciepła woda użytkowa Pompy bezdławnicowe o najwyższej sprawności H/m 12 40/ / / /1-8 25(30)/1-8 50/1-9 137 1 1 /1-1 Wilo-Stratos-Z 5(3)/1-3/1-1 /1-5/1-1 5/1-9 5 1 15 5 3 Zobacz w katalogu On line ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Budowa Bezdławnicowa pompa cyrkulacyjna z przyłączem

Bardziej szczegółowo

Ogrzewnictwo, klimatyzacja, chłodnictwo - Pompy bezdławnicowe o najwyższej sprawności. ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Ogrzewnictwo, klimatyzacja, chłodnictwo - Pompy bezdławnicowe o najwyższej sprawności. ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Ogrzewnictwo, klimatyzacja, chłodnictwo - Pompy bezdławnicowe o najwyższej sprawności Wilo-Stratos H[m] ()/- ()/- (,,,)/- ()/- /- /- /- /- ()/- /- /-9 /-9 /- Wilo-Stratos ()/- Ogrzewnictwo, klimatyzacja,

Bardziej szczegółowo

ETHERMA - ETHERMA E POMPY OBIEGOWE. Materia y. Opis. Specyfikacja. Zastosowania. Cechy szczególne. Zakres warunków roboczych

ETHERMA - ETHERMA E POMPY OBIEGOWE. Materia y. Opis. Specyfikacja. Zastosowania. Cechy szczególne. Zakres warunków roboczych 6-110-2 (D) ETHERMA - ETHERMA E BRÑZ Pompy obiegowe - ETHERMA - ETHERMA E Opis Pompy obiegowe, bezd awnicowe, czterobiegowe. Ró ne charakterystyki hydrauliczne wybierane prze àcznikiem, dajà mo liwoêç

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

H/m 7 25, 30/ , 25, 30/ , 25, 30/1-4

H/m 7 25, 30/ , 25, 30/ , 25, 30/1-4 ,, /-, /-8,, /- Zobacz w katalogu On line ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERY RELATED PRODUCTS) Budowa Bezdławnicowa pompa obiegowa z przyłączem gwintowanym, silnikiem EC odpornym na prąd przy zablokowaniu

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

Wilo Stratos e ) ~ Wilo-Stratos. Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja Bezdławnicowe pompy premium o najwyższej sprawności

Wilo Stratos e ) ~ Wilo-Stratos. Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja Bezdławnicowe pompy premium o najwyższej sprawności 51 MODYFIKACJA TYPOSZEREGU Wilo-Stratos 1 1 1 /... 1 5/... 5(3)/... 5/... 3/... (1)/... 1 3 5 Zobacz w katalogu On line ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) e ) ~ Budowa Bezdławnicowa

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-Yonos MAXO

Opis typoszeregu: Wilo-Yonos MAXO Opis typoszeregu: Wilo- Rysunek podobny Budowa Bezdławnicowa pompa obiegowa z przyłączem gwintowanym lub kołnierzowym, silnikiem EC i automatycznym dopasowaniem wydajności Zastosowanie Wodne instalacje

Bardziej szczegółowo

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 WĘZŁY POMPOWE 2016 ŁATWY MONTAŻ OBUDOWA WYKONANA Z EPP NATYCHMIASTOWA DOSTĘPNOŚĆ ATRAKCYJNA CENA Węzły pompowe VTS Węzły pompowe - to gotowe do podłączenia hydrauliczne układy regulacji wydajności nagrzewnic

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06. Opis techniczny. Właściwości. Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji

Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06. Opis techniczny. Właściwości. Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji CV 216, 316 RGA 3 15 5 GB Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06 Opis techniczny Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji Funkcje CV 216 RGA CV 316 RGA przełączający Dwudrogowy

Bardziej szczegółowo

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych Wilo Yonos PICO-S Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych DANE TECHNICZNE Budowa: Bezd awnicowa pompa obiegowa z przy czem gwintowanym, silnikiem synchronicznym EC (elektronicznie komutowanym) odpornym na

Bardziej szczegółowo

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4",6",8", 10" pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4,6,8, 10 pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej Typoszereg pomp SP Spis treści Informacje ogólne Zakres wydajności Specyfikacja materiałowa Pompy głębionowe 4" Pompy głębionowe 6" Pompy głębionowe 8" Pompy głębionowe 10" Charakterystyki wydajności /

Bardziej szczegółowo

SILNIKI INDUKCYJNE GÓRNICZE 3SG4 315M-4 STRONA 1/5

SILNIKI INDUKCYJNE GÓRNICZE 3SG4 315M-4 STRONA 1/5 3SG4 315M-4 STRONA 1/5 ZASTOSOWANIE Silniki jednobiegowe typu 3S4 315M-4 są przeznaczone do napędu maszyn i urządzeń górniczych, w szczególności do napędu organu urabiającego kombajnów chodnikowych. Silniki

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Dane techniczne Ceny: patrz cennik VITOTRANS 333. wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej

VIESMANN. Dane techniczne Ceny: patrz cennik VITOTRANS 333. wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej VIESMANN VITOTRANS 333 Wymiennik ciepła spaliny/woda wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej Dane techniczne Ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka Vitotec, rejestr 24 VITOTRANS

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

SILNIKI INDUKCYJNE TRÓJFAZOWE BUDOWY PRZECIWWYBUCHOWEJ TYPU SG7 650M-4, SG7B 650M-4, 2SG7 650M-4, 2SG7B 650M-4

SILNIKI INDUKCYJNE TRÓJFAZOWE BUDOWY PRZECIWWYBUCHOWEJ TYPU SG7 650M-4, SG7B 650M-4, 2SG7 650M-4, 2SG7B 650M-4 STRONA 1/6 ZASTOSOWANIE Silniki typu SG7 650M-4, SG7B 650M-4, 2SG7 650M-4, przeznaczone są do napędu organów urabiających w kombajnach ścianowych. Silniki mogą być stosowane w podziemnych częściach kopalń

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21)

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Zastosowanie AFP / VFG 2 (VFG 21) jest regulatorem różnicy ciśnień bezpośredniego działania, stosowanym głównie do regulacji układów ciepłowniczych. Regulator

Bardziej szczegółowo

poprzez szeregow instalacj nagrzewnic. Wszystkie nagrzewnice trójfazowe cz si mi dzy sob wg schematu Nagrzewnica kana owa NK U z wbudowan regulacj

poprzez szeregow instalacj nagrzewnic. Wszystkie nagrzewnice trójfazowe cz si mi dzy sob wg schematu Nagrzewnica kana owa NK U z wbudowan regulacj NAGRZEWNICE Seria NOWO 2015 Seria U Kana owa nagrzewnica elektryczna Kana owa nagrzewnica elektryczna z modu em regulacji temperatury Kana owa nagrzewnica elektryczna z blokiem sterowania Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości 5 192 Przemienniki częstotliwości SED2 Przemienniki częstotliwości do regulacji obrotów silników zasilanych napięciem trójfazowym, służących do napędu pomp i wentylatorów. Zakres mocy: 0.37 kw do 90 kw

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich.

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. Znak Postępowania: ZGM/OZ-343-187/2015. Załącznik nr 1a Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. FORMULARZ CENOWY Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

Małe elektroniczne pompy obiegowe do c.o.

Małe elektroniczne pompy obiegowe do c.o. PRZEZNACZENIE Pompy typoszeregu zostały przewidziane do stosowania w instalacjach ciepłowniczych. Pompowana ciecz powinna być wolna od zanieczyszczeń, niewybuchowa, niezawierająca cząstek stałych, nie

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-Stratos-ZD

Opis typoszeregu: Wilo-Stratos-ZD Opis typoszeregu: Wilo-Stratos-ZD Rysunek podobny Budowa Bezdławnicowa podwójna pompa cyrkulacyjna z przyłączem kołnierzowym, silnikiem EC i automatycznym dopasowaniem wydajności Zastosowanie Instalacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-VeroTwin-DPL

Opis serii: Wilo-VeroTwin-DPL Opis serii: Wilo-VeroTwin-DPL H/m 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 DPL 4 DPL 32 DPL 5 Wilo-VeroTwin-DPL Y /,. DPL 65 DPL 1 DPL 8 5 1 15 2 Q/m³/h Budowa Podwójna pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z przyłączem

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNE SI OWNIKI LINIOWE ESL-13-

ELEKTRYCZNE SI OWNIKI LINIOWE ESL-13- ELEKTRYCZNE SI OWNIKI LINIOWE ESL-1- dla ciep³ownictwa i klimatyzacji wymagania wg PN-EN 61010-1, Lipiec 2004 silnik z hamulcem regulacyjne ELEKTRYCZNE SI OWNIKI LINIOWE TYP ESL-1- (STA OPRÊDKOŒCIOWE)

Bardziej szczegółowo

Seria OVK. Osiowy wentylator o niskim. Silnik Przy produkcji wentylatora wykorzystywane s asynchroniczne

Seria OVK. Osiowy wentylator o niskim. Silnik Przy produkcji wentylatora wykorzystywane s asynchroniczne K Osiowy wentylator o niskim ci nieniu spr ania, w obudowie ze stali, wydajno do 12 200 m 3 /h. Przeznaczony do monta u ciennego. Osiowy wentylator o niskim ci nieniu spr ania, w obudowie ze stali, wydajno

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Pozycja Ilość Opis 1 TP 4-3/2 A-F-A-BAQE Dane: 1/27/216 Nr katalogowy: 9686914 Jednostopniowa pojedyncza pompa wirowa in-line: - pierścień bieżny z brązu - malowanie kataforetyczne - sztywne sprzęgło tulejowe

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Zawory regulacyjne z si³ownikami elektrycznymi dla ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji

Zawory regulacyjne z si³ownikami elektrycznymi dla ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji Zawory regulacyjne z si³ownikami elektrycznymi dla ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji Wydanie: kwiecieñ 2013 (11/11) Karta katalogowa T 5800 PL Kryteria doboru zaworów regulacyjnych dla instalacji

Bardziej szczegółowo

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Karta katalogowa 404753 Strona 1/6 JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Typ 404753 II 1/2 G Ex ia IIC T4 do T6 (IP65) II 1/2 D Ex ia IIIC T100 C do T60 C

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNE SI OWNIKI LINIOWE ESL-13-

ELEKTRYCZNE SI OWNIKI LINIOWE ESL-13- 0 ELEKTRYCZNE SI OWNIKI LINIOWE ESL-1- dla ciep³ownictwa i klimatyzacji wymagania wg PN-EN 61010-1, Lipiec 004 silnik z hamulcem regulacyjne ELEKTRYCZNE SI OWNIKI LINIOWE TYP ESL-1- (STA OPRÊDKOŒCIOWE)

Bardziej szczegółowo

Seria VKH EC. w obudowie stalowej z poziomym wyrzutem powietrza.

Seria VKH EC. w obudowie stalowej z poziomym wyrzutem powietrza. WENTYLATORY DACHOWE Seria VKV EC Seria Od rodkowy wentylator dachowy, o wydajno ci do 11400 m 3 /h, w obudowie stalowej z pionowym wyrzutem powietrza. Od rodkowy wentylator dachowy, o wydajno ci do 11400

Bardziej szczegółowo

Cyrkulacja ciepłej wody sanitarnej

Cyrkulacja ciepłej wody sanitarnej Przegląd serii Seria: Wilo-Yonos PARA Z r Series: Wilo-Stratos PARA-Z >Zastosowanie Systemy cyrkulacji ciepłej wody sanitarnej wszystkich rodzajów, systemy grzewcze wody grzejnej wszystkich rodzajów. >Cechy

Bardziej szczegółowo

Stacje wody zmieszanej Elektroniczna zblokowana stacja wody zmieszanej

Stacje wody zmieszanej Elektroniczna zblokowana stacja wody zmieszanej z orurowaniem ze stali szlachetnej z orurowaniem ze stali szlachetnej do utrzymania sta ej temperatury wody zmieszanej do dyspozycji w pomieszczeniach do mycia i k pieli oraz instalacjach przemys owych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min

INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min 1. Opis hydrauliczny pompy model RP10B60: Znamionowy punkt pracy pompy: wydajność - 21 000 l/min przy Całkowitej Dynamicznej Wysokości Podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 573 SQS35.50, SQS35.53, SQS65.5 ze sprężyną powrotną / bez sterowania ręcznego SQS35.00, SQS35.03, SQS65, SQS65.2 SQS85.00, SQS85.03 bez sprężyny powrotnej / ze sterowaniem ręcznym Siłowniki elektryczne

Bardziej szczegółowo

Zawory regulacyjne z si³ownikami elektrycznymi dla ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji

Zawory regulacyjne z si³ownikami elektrycznymi dla ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji Zawory regulacyjne z si³ownikami elektrycznymi dla ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji Wydanie: lipiec 2015 (04/13) Karta katalogowa T 5800 PL Kryteria doboru zaworów regulacyjnych dla instalacji przemys³owych

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-CronoTwin-DL

Opis serii: Wilo-CronoTwin-DL Opis serii: Wilo-CronoTwin-DL H/m 60 50 DL 40 DL 32 DL 50 DL 65 DL 80 Wilo-CronoTwin-DL + /,. 40 DL 100 30 20 DL 125 DL 150 DL 200 10 0 0 200 400 600 800 1000Q/m³/h Budowa Podwójna pompa dławnicowa o konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Seria VH Seria VK Seria VHS Seria VKS WSKAŹNIKI POZIOMU

Seria VH Seria VK Seria VHS Seria VKS WSKAŹNIKI POZIOMU Seria VH Seria VK Seria VHS Seria VKS WSKAŹNIKI POZIOMU Technicon 2/205 Bezpieczeństwo na wysokim poziomie! Zasada działania Wskaźniki poziomu SIKA są łatwym i godnym zaufania rozwiązaniem do monitorowania

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-CronoLine-IL

Opis serii: Wilo-CronoLine-IL IL 40 IL 32 Opis serii: Wilo-CronoLine-IL H/m 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 IL 50 IL 65 IL 80 IL 100 IL 125 IL 150 Wilo-CronoLine-IL,. - IL 250 IL 200 100 200 300 400 500 600 700 Q/m³/h Budowa Pompa

Bardziej szczegółowo

CITOTIG 240 & 310 AC/DC

CITOTIG 240 & 310 AC/DC CITOTIG 20 & 310 AC/DC Urządzenia do spawania metodą TIG prądem AC/DC dla bardzo wymagających specjalistów www.airliquidewelding.pl CITOTIG AC/DC CITOTIG AC/DC gwarantuje poprawę jakości i wydajności spawania.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1A. TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1. TECHNICZNE Katedra InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego WYMAGANE Wolnostojący, DESTYLATOR ELEKTRYCZNY Przystosowany do pracy ciągłej

Bardziej szczegółowo

ARMATURA GAZOWA. Słowo wstępne KATALOG PRODUKTÓW

ARMATURA GAZOWA. Słowo wstępne KATALOG PRODUKTÓW ARMATURA GAZOWA Słowo wstępne KATALOG PRODUKTÓW 1 Spis treści SPIS TREŚCI FM FMC FGM Filtry gazu...4 M16/RMO N.A. M16/RM N.A. Zawory odcinające normalnie otwarte...8 M16/RMO N.C. M16/RM N.C. Zawory odcinające

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa ŁĄCZNIK REGULACYJNY. Nr kat. 9211. Dyrektor Techniczny

Dokumentacja techniczno-ruchowa ŁĄCZNIK REGULACYJNY. Nr kat. 9211. Dyrektor Techniczny Dokumentacja techniczno-ruchowa ŁĄCZNIK REGULACYJNY Nr kat. 9211 Zatwierdził do stosowania Dyrektor Techniczny : InŜ. Wacław Pilut Nieprzestrzeganie przez uŝytkownika wskazówek i przepisów zawartych w

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektrohydrauliczne

Siłowniki elektrohydrauliczne 4 56 Siłowniki elektrohydrauliczne ze skokiem 2 mm SKD82... : Napięcie zasilania 23 V AC, 3-punktowy sygnał sterujący SKD82...: Napięcie zasilania 24 V AC, 3-punktowy sygnał sterujący Wersje siłownika

Bardziej szczegółowo

Zawór 2 drogowy (NO) odciążony hydraulicznie (PN 25) VG gwint zewnętrzny VGF kołnierz

Zawór 2 drogowy (NO) odciążony hydraulicznie (PN 25) VG gwint zewnętrzny VGF kołnierz Arkusz informacyjny Zawór 2 drogowy (NO) odciążony hydraulicznie (PN 25) VG gwint zewnętrzny VGF kołnierz Opis VG i VGF są 2-drogowymi, normalnie otwartymi (NO) zaworami odciążonymi hydraulicznie przeznaczonymi

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZWA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZWA Satchwell Polska Toruń Pracownia Projektowa Satchwell Polska Toruń sp.zo.o. ul. Olsztyńska 93/95 87-100 Toruń (0-56)659-89-12 (0-56) 639-00-96 egzemplarz nr 3/3 projekt nr 098/02/2007 DOKUMENTACJA WYKONAWCZWA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montaŝu. Moduł świeŝej wody BSP FW Moduł cyrkulacyjny. Art. nr 30 61 737-0607 Zmiany zastrzeŝone 06/07

Instrukcja montaŝu. Moduł świeŝej wody BSP FW Moduł cyrkulacyjny. Art. nr 30 61 737-0607 Zmiany zastrzeŝone 06/07 Instrukcja montaŝu Moduł świeŝej wody BSP FW Moduł cyrkulacyjny BSP ZP Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. 04-028 Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 61 A, tel. 22/5162060 www.wolf-polska.pl Art. nr 30 61

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: 2010-03-18

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: 2010-03-18 1. 1 UPS 5-3 F Cena na zapytanie Nr katalogowy: 962 Bezdławnicowe pompy obiegowe z mokrym wirnikiem silnika. Pompa i silnik tworzą optymalnie dopasowaną jednostkę, uszczelnioną tylko dwoma uszczelkami

Bardziej szczegółowo

Przepustnica z tarczą centryczną iwykładziną typu TEFLON R. DN 40 do DN 300 mm korpus pierścieniowy i z otworami gwintowanymi

Przepustnica z tarczą centryczną iwykładziną typu TEFLON R. DN 40 do DN 300 mm korpus pierścieniowy i z otworami gwintowanymi Karta katalogowa 0166.1/2-61 KE Przepustnica z tarczą centryczną iwykładziną typu TEFLON R 40 do 300 mm korpus pierścieniowy 350 do 600 mm korpus dzielony w formie "U" Maksymalne ciśnienie robocze (P rmax

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-DrainLift KH 32

Opis serii: Wilo-DrainLift KH 32 Opis serii: Wilo-DrainLift KH 32 H[m] Wilo-DrainLift KH 32 4 3 2 1 Budowa Małe urządzenie do przetłaczania (instalacja nadpodłogowa) Zastosowanie Gotowe do podłączenia urządzenie do przetłaczania fekaliów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Rozdzielni budowlanych RB

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Rozdzielni budowlanych RB DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Rozdzielni budowlanych RB W P P R WARSZTAT PRODUKCYJNO-PRZEMYS OWY W.P.P. ZDZIS AW LITY SKI 97-427 Rogowiec k/be chatowa, tel/fax. (044) 735-15-97; (044) 735-17-21 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

Czujnik ruchu i obecności PIR

Czujnik ruchu i obecności PIR Czujnik ruchu i obecności PIR MD-48B2 zewnętrzny Instrukcja obs³ugi i specyfikacja techniczna UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją

Bardziej szczegółowo

Ciepła woda we właściwym czasie: Inteligentna energooszczędna pompa do wody użytkowej. AXW smart. Więcej niż pompy

Ciepła woda we właściwym czasie: Inteligentna energooszczędna pompa do wody użytkowej. AXW smart. Więcej niż pompy AXWsmart 08 0450.0111_AXWsmart_Prospekt 28.10.11 17:59 Seite 1 Więcej niż pompy Ciepła woda we właściwym czasie: Inteigentna energooszczędna pompa do wody użytkowej AXW smart AXWsmart 08 0450.0111_AXWsmart_Prospekt

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z

PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z instrukcja obsługi 1 2 Spis treści 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 5 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki hydroforowe

Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki przeponowe stosowane w układach hydroforowych. Dopuszczalna temperatura pracy: od 0 C do 100 C. Zbiorniki wstępnie napełnione są powietrzem do ciśnienia 1,5 bar dla zbiorników

Bardziej szczegółowo

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP 5 WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZYCZEPY DO NACIĄGANIA KABLOWE LINII NAPOWIETRZNEJ A110-0 wersja 17:14 EN F157 Kołyska do szpuli przeznaczona do podnoszenia i rozwijania nawiniętego przewodu. Wykonana

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-VeroLine-IPL

Opis typoszeregu: Wilo-VeroLine-IPL Opis typoszeregu: Wilo-VeroLine-IPL Rysunek podobny Budowa Pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z przyłączem gwintowanym lub kołnierzowym Zastosowanie Tłoczenie wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody

Bardziej szczegółowo

POMPY G BINOWE MONOBLOKOWE

POMPY G BINOWE MONOBLOKOWE POMPY G BINOWE MONOBLOKOWE TYP: POMPY WIRNIKOWE ZASTOSOWANIE: domy jednorodzinne, dzia ki rekreacyjne, ma e gospodarstwa rolne, niewielkie zak ady produkcyjne. Pompa przeznaczona do pompowania wody z wierconych

Bardziej szczegółowo

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zgodne z normą EN 215 Zastosowanie Wersja prosta Korpusy zaworów RA-N stosowane są w dwururowych instalacjach centralnego ogrze wania. Fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Seria. TwinFresh Comfo R

Seria. TwinFresh Comfo R JEDNORUROWE SYSTEMY WENTYLACJI Seria Comfo S Seria Comfo R System jednorurowy Comfo z systemem zdalnego sterowania o wydajno ci do 54 m 3 /h. Zastosowanie Do energooszcz dnej wentylacji pojedynczych pomieszcze

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM generacja 1

Moduł GSM generacja 1 Moduł GSM generacja 1 Instrukcja instalacji Moduł wykonawczy dla systemu: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania modułu gsm... 3 3. Instalacja i uruchomienie urządzenia... 3 3.1 Elementy urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-VeroLine-IPL

Opis serii: Wilo-VeroLine-IPL Opis serii: Wilo-VeroLine-IPL H/m 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 IPL 4 IPL 32 IPL 25 IPL 3 2 IPL 5 IPL 65 Wilo-VeroLine-IPL,. IPL 8 IPL 1 4 6 8 1 12 14 16 Q/m³/h Budowa Pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z

Bardziej szczegółowo

ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY Z WIELOFUNKCYJNYM. sterowaniem elektropneumatycznym ISO 5599/01 Wielkość 2 2,5 W. Złącze ISO 4400 190 3 W

ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY Z WIELOFUNKCYJNYM. sterowaniem elektropneumatycznym ISO 5599/01 Wielkość 2 2,5 W. Złącze ISO 4400 190 3 W Seria /PH ZAWÓR ROZDZILAJĄCY Z WILOFUNKCYJNYM sterowaniem elektrom ISO 99/0 Wielkość DAN TCHNICZN MDIUM : Powietrze lub gaz obojętny, filtrowany, olejony lub nie CIŚNINI :. do 0 bar (z wewnętrznym zasilaniem

Bardziej szczegółowo

Kurtyny TL. Opis. Charakterystyka

Kurtyny TL. Opis. Charakterystyka 1 Opis Charakterystyka zwarta i samonośna konstrukcja z malowanej proszkowo blachy stalowej, kolor RAL 9010 bez widocznych na zewnątrz obudowy śrub i nitów kratka ssawna z perforowanej blachy stalowej,

Bardziej szczegółowo

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sterowaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

Zawory regulacyjne sk³adaj¹ siê z zaworu trzydrogowego typu 3260 i si³ownika elektrycznego, elektrohydraulicznego lub pneumatycznego.

Zawory regulacyjne sk³adaj¹ siê z zaworu trzydrogowego typu 3260 i si³ownika elektrycznego, elektrohydraulicznego lub pneumatycznego. Zawory trzydrogowe z si³ownikami elektrycznymi typ 3260/5857, 3260/5824, 3260/5825, 3260/3374, 3260/3274 Zawory trzydrogowe z si³ownikami pneumatycznymi typ 3260/2780, 3260/3371, 3260/3372, 3260-1, 3260-7

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

MB 1 22 01/1. Rodzaje linii ssących

MB 1 22 01/1. Rodzaje linii ssących Wstęp Linie ssące stanowią zmontowane wstępnie, łatwe w użyciu zespoły do podłączenia po stronie ssawnej pomp dozujących. Głównym elementem roboczym jest zawór stopowy który zabezpiecza przed powrotem

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. W danej grupie wyrobów asortyment ma być wykonany w całości przez jednego producenta. 1. Zasuwa kołnierzowa krótka

Bardziej szczegółowo

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe.

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe. BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2015-06-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp. Wyposażenie standardowe: Szczotka tarczowa System zbiornik w zbiorniku. Dane techniczne

Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp. Wyposażenie standardowe: Szczotka tarczowa System zbiornik w zbiorniku. Dane techniczne Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp Kompaktowa, zwrotna szorowarka prowadzone ręcznie przeznaczona do czyszczenia zachowawczego i polerowania małych powierzchni. Zasilana bateryjnie. Ze szczotką tarczową.

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

OPASKI ZACISKOWE. Strona 46 ceny netto loco Gliwice. Strona 47

OPASKI ZACISKOWE. Strona 46 ceny netto loco Gliwice. Strona 47 Strona 46 ceny netto loco Gliwice Strona 47 RS-1 BUDOWA OPASKI Opaski naprawcze SANIT przeznaczone są do łączenia i naprawy uszkodzonych rur wodociągowych ze stali, żeliwa szarego i sferoidalnego, PE,

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo