PowerShell dla administratorów SQL Server: Wybrane przykłady zastosowań cz. II (Policy-Based Management)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PowerShell dla administratorów SQL Server: Wybrane przykłady zastosowań cz. II (Policy-Based Management)"

Transkrypt

1 PowerShell dla administratorów SQL Server: Wybrane przykłady zastosowań cz. II (Policy-Based Management) Autor: Damian Widera PowerShell to nowy język skryptowy firmy Microsoft, którego istnienia nie sposób pominąd. Można co prawda zadad sobie pytanie po co uczyd się i poznawad kolejny język programowania? Pierwszy artykuł z serii prezentował ogólne możliwości, które daje użycie tego języka. W drugim artykule postanowiłem pokazad, w jaki sposób można użyd skryptu PowerShell do programowania i zarządzania systemem zarządzania politykami serwera. Wprowadzenie do Policy-Based Management System zarządzania politykami serwera (ang. Policy-Based Management, PBM) jest z całą pewnością jedną z najważniejszych nowości, która została wprowadzona do SQL Server PBM pozwala na zarządzanie instancjami SQL Server poprzez definiowanie polityk (ang. policies). Administratorzy baz danych mogą używad PBM między innymi za pomocą SQL Server Management Studio (SSMS),czyli tworzyd polityki oraz zarządzad serwerem, bazami danych, tabelami, indeksami lub innymi obiektami zawartymi w SQL Server. W SQL Server 2008 zostały przygotowane szablony reguł oparte o najlepsze praktyki zaimplementowane w narzędziu Best Practices Analyzer, używanym przez administratorów z poprzednimi wersjami systemu SQL Server. System Policy Based Management ma strukturę hierarchiczną i składa się z trzech podstawowych elementów: PBM management facets jest to zestaw reguł modelujących zachowanie lub charakterystykę określonego obiektu. Liczba i charakterystyka własności jest wbudowana w każdą regułę i może być zmieniona (dodana, usunięta) tylko przez twórcę reguły. Każda polityka może wykorzystywać jedną lub więcej reguł. PBM conditions są to warunki określające zestaw dozwolonych stanów, w których może znaleźć się obiekt kontrolowany przez politykę zarządzania serwerem. Dozwolone stany dla każdego obiektu są określane przez omówione powyżej zestawy reguł i charakterystyk (facets). PBM policies polityki składają się z warunków, które wymuszają określone zachowanie obiektu. Polityka może zawierać tylko jeden warunek. Polityki zarządzania serwerem w konsoli PowerShell Po zainstalowaniu SQL Server 2008 dostępny jest host oraz konsola PowerShell, z poziomu której można mied dostęp do obiektów serwera. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, aby programowad oraz zarządzad serwerem SQL, o ile tylko użytkownik ma do tego odpowiednie uprawnienia. 1

2 W niniejszym artykule przedstawię przykład, w którym pokażę, w jaki sposób wykonad warunek i politykę sprawdzającą, czy funkcjonalności dostępne we wcześniejszych wersjach systemu w narzędziu Surface Area Configuration (SAC) są odpowiednio skonfigurowane (dokładny opis znaczenia każdego z wyżej wymienionych opcji można znaleźd w Books Online): AdHocRemoteQueriesEnabled ustawione na false, ClrIntegrationEnabled ustawione na false, Databas Enabled ustawione na false, OleAutomationEnabled ustawione na false, RemoteDacEnabled ustawione na false, ServiceBrokerEndpointActive ustawione na false, SoapEndpointsEnabled ustawione na false, SqlMailEnabled ustawione na false, WebAssistantEnabled ustawione na false, XPCmdShellEnabled ustawione na false. Zapewne wielu użytkowników wie, jak należy wykonad to zadanie z poziomu SSMS, ponieważ to zagadnienie było tematem artykułów na stronach TechNet. Osoby, które zaczynają poznawad nowe funkcje SQL Server 2008 odsyłam do Akademii SQL (publikowanej również na polskich stronach TechNet), w ramach której na jednej z pierwszych lekcji pokazano krok po kroku, jak należy rozpocząd pracę z PBM. Wykonanie skryptu tworzącego politykę zarządzania serwerem SQL. Aby w pełni skorzystad z obiektów SQL Server 2008 oraz znacząco ułatwid sobie wykonanie skryptu należy w konsoli PowerShell załadowad odpowiednie biblioteki. Można to zrobid wybierając jeden z poniższych sposobów: Umieścić referencje do bibliotek w pliku profilu hosta, i ładować biblioteki za każdym razem, kiedy uruchamiany jest host PowerShell, Umieścić referencje do bibliotek w skrypcie, który będzie uruchamiany w ramach tego zadania; z obiektów zawartych w bibliotekach można będzie skorzystać dopiero po załadowaniu skryptu, Załadować biblioteki ręcznie w konsoli PowerShell. Używając słowa host PowerShell mam na myśli mini konsolę PowerShell, czyli aplikację sqlps.exe, która zostaje zainstalowana w momencie instalacji SQL Server Ekran aplikacji pokazano na rys. 1. Rysunek 1. Aplikacja sqlps.exe. 2

3 Można także skorzystad z systemowego hosta PowerShell, czyli aplikacji powershell.exe pod warunkiem jednak, że doinstalowany zostanie provider SQL Server (zostało to opisane w *1+). Ekran aplikacji powershell.exe pokazano na rys. 2. Rysunek 2. Aplikacja powershell.exe. Komendy ładujące biblioteki mają postad: [reflection.assembly]::loadwithpartialname("microsoft.sqlserver.connectioninfo") [reflection.assembly]::loadwithpartialname("microsoft.sqlserver.smo") [reflection.assembly]::loadwithpartialname("microsoft.sqlserver.smoenum") [reflection.assembly]::loadwithpartialname("microsoft.sqlserver.dmf") [reflection.assembly]::loadwithpartialname("microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc") [reflection.assembly]::loadwithpartialname("microsoft.sqlserver.policyenum") Pamiętając architekturę systemu PBM należy postępowad według następującego schematu: a) Utworzyć nowy warunek lub warunki korzystając z listy dostępnych obiektów (ang. facets). b) Utworzyć politykę zarządzania serwerem bazując na wcześniej wykonanych warunkach. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby raz wykonane warunki użyd w wielu politykach, ponieważ warunki same w sobie nie definują polityki; należy je raczej rozumied jako brzegowe ograniczenia, których obiekt nie może pokonad jeśli nie chce naruszad polityki. Poniżej zaprezentowany kod ma za zadanie przygotowad zmienne, które będą wykorzystywane w trakcie przykładu: #zmienna pcname przechowa nazwę komputera. $pcname = get-item env:\computername #ścieżka do servera $serverpath = ('SQLSERVER:\SQL\' + $pcname.value + '\default') $servername = get-item $serverpath # ścieżka do obiektu polityk zarządzania serwerem $policiespath = ('SQLSERVER:\SQLPOLICY\' + $pcname.value + '\default') $policies = get-item $policiespath #nazwa biblioteki $PBM = 'Microsoft.SqlServer.Management.Dmf.' Pierwsza zmienna - $pcname przechowuje informację o nazwie komputera, na którym wykonywany jest skrypt. Nazwa ta jest pobierana ze zmiennych środowiskowych systemu operacyjnego, których pełna lista jest dostępna po wykonaniu poleceo: get-psdrive 3

4 Cd env: DIR Druga i trzecia zmienna przechowują ścieżki do obiektu serwera i obiektów polityk dla instancji domyślnej. Czwarta zmienna - $PBM przechowuje stałą tekstową stanowiącą, która umożliwi tworzenie pozostałych obiektów, takich jak warunki czy polityki. Utwórzmy zatem nowy warunek. W tym celu należy stworzyd obiekt klasy Microsoft.SqlServer.Management.Dmf.Condition, nadad mu unikalną nazwę oraz wskazad, jakiego obiektu (ang. facet) będzie on dotyczył: $cond = new-object ($PBM + 'Condition') $policies, "SAC 2005 Config" $cond.facet = "ISurfaceAreaFacet" Póki co wykonaliśmy jedynie definicję warunku. Można sprawdzid, że nie zawiera ona jeszcze żadnych zdefiniowanych własności: Rysunek 3. Definicja warunku SAC 2005 Config. Wstawmy w utworzoną powyżej definicję informacje obiektu SurfaceAreaFacet, które muszą zostad sprawdzone. Zanim do tego przejdziemy należy zdefiniowad kilka stałych, które uproszczą tworzenie warunków: $war_and = [Microsoft.SqlServer.Management.Dmf.OperatorType]::AND $war_rowne = [Microsoft.SqlServer.Management.Dmf.OperatorType]::EQ $wyl_false = [Microsoft.SqlServer.Management.Dmf.ExpressionNodeFunction+Function]::False $O_FALSE = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeFunction') $wyl_false Pierwsza stała- $war_and pozwoli łączyd ze sobą elementy warunku tak, że jeśli jeden z tych elementów nie będzie spełniony, to cała polityka zostanie naruszona (w analogiczny sposób można utworzyd zmienną, która wykona operację OR). Stała $war_rowne pozwoli wykonad operację porównywania wartości, którą posiada sprawdzana własnośd sprawdzanego obiektu do innej wartości. W naszym przypadku będziemy porównywad z wartością false, która jest reprezentowana przez obiekt $O_FALSE. Zdefiniujmy zatem te własności obiektu SurfaceAreaConfiguration, które zostaną sprawdzone w polityce: $wl_adhoc = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeAttribute') "AdHocRemoteQueriesEnabled" $wl_clr = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeAttribute') "ClrIntegrationEnabled" $wl_dbmail = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeAttribute') "Databas Enabled" 4

5 $wl_ole = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeAttribute') "OleAutomationEnabled" $wl_dac = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeAttribute') "RemoteDacEnabled" $wl_broker = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeAttribute') "ServiceBrokerEndpointActive" $wl_soap = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeAttribute') "SoapEndpointsEnabled" $wl_sqlmail = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeAttribute') "SqlMailEnabled" $wl_web = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeAttribute') "WebAssistantEnabled" $wl_cmd = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeAttribute') "XPCmdShellEnabled" Mając zdefiniowane własności obiektu, możemy dla każdej z nich wypełnid definicje warunku. Polega to na zbudowaniu kolejnego obiektu, w którym wskazujemy sposób sprawdzania wartości dla danej własności. W naszym przypadku każda wartośd własności obiektu SurfaceAreaConfiguration ma byd przyrównana do wartości false: $o_adhoc = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeOperator') $war_rowne, $wl_adhoc, $O_FALSE $o_clr = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeOperator') $war_rowne, $wl_clr, $O_FALSE $o_dbmail = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeOperator') $war_rowne, $wl_dbmail, $O_FALSE $o_ole = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeOperator') $war_rowne, $wl_ole, $O_FALSE $o_dac = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeOperator') $war_rowne, $wl_dac, $O_FALSE $o_broker = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeOperator') $war_rowne, $wl_broker, $O_FALSE $o_soap = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeOperator') $war_rowne, $wl_soap, $O_FALSE $o_sqlmail = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeOperator') $war_rowne, $wl_sqlmail, $O_FALSE $o_web = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeOperator') $war_rowne, $wl_web, $O_FALSE $o_cmd = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeOperator') $war_rowne, $wl_cmd, $O_FALSE Nadeszła pora, aby powiązad utworzone obiekty relacjami, które pomiędzy nimi występują. W przypadku, który omawianym w tym artykule, wszystkie własności obiektu SurfaceAreaConfiguration połączone są relacją AND, to znaczy wszystkie własności muszą byd spełnione, aby nie została naruszona polityka: $o_wszystkie = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeOperator') $war_and, $o_adhoc, $o_clr $o_wszystkie = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeOperator') $war_and, $o_wszystkie,$o_dbmail $o_wszystkie = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeOperator') $war_and, $o_wszystkie,$o_ole $o_wszystkie = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeOperator') $war_and, $o_wszystkie,$o_dac $o_wszystkie = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeOperator') $war_and, $o_wszystkie, $o_broker $o_wszystkie = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeOperator') $war_and, $o_wszystkie,$o_soap $o_wszystkie = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeOperator') $war_and, $o_wszystkie,$o_sqlmail $o_wszystkie = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeOperator') $war_and, $o_wszystkie,$o_web $o_wszystkie = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeOperator') $war_and, $o_wszystkie,$o_cmd Można zauważyd, że wykorzystałem jeden obiekt $o_wszystkie do skonstruowania relacji pomiędzy wcześniej wykonanymi obiektami. Z drugiej strony w każdym przypisaniu relacji można tworzyd nowy obiekt i podawad go jako jeden z parametrów do kolejnego obiektu. Obiekt $o_wszystkie jest obiektem klasy Microsoft.SqlServer.Management.Dmf.ExpressionOperatorNode, a jego zadaniem jest utworzenie wyrażenia w postaci: 5

6 Left OpType Right Lewa częśd wyrażenia (Left) zostanie połączona z prawą częścią (Right) za pomocą operatora OpType. Analizując ten zapis można stwierdzic, że w ten sposób można skonstruowad znacznie bardziej logicznie skomplikowany warunek, niż użyty w naszym przykładzie, w którym wszystkie wyrażenia łączone są operatorem AND. Na rysunku 4 pokazałem zawartośd obiektu $o_wszystkie po wykonaniu komend opisanych na wcześniejszych fragmentach kodu: Rysunek 4. Obiekt $o_wszystkie. Definiowanie warunku można uznad za zakooczone i jedynym krokiem, który pozostał do wykonania, to jego formalne zatwierdzenie przy użyciu komendy Create(). Dodatkowo, należy przypisad do własności ExpressionNode obiektu Condition obiekt $o_wszystkie: $cond.expressionnode = $o_wszystkie $cond.create() Po wykonaniu opisanych powyżej komend można przekonad się, że warunek został utworzony i jest możliwe jego wykorzystanie przy tworzeniu polityk zarządzania serwerem (rysunek 5). Rysunek 5. Lista warunków widziana z poziomu konsoli PowerShell. Warunek można także odnaleźd w Eksploratorze Obiektów w konsoli SSMS. W tym celu należy rozwinąd folder Management i przejśd do węzła Conditions, jak pokazano na rysunku 6: 6

7 Rysunek 6. Widok Eksploratora Obiektów z utworzonym warunkiem. Mając utworzony warunek można przystąpid do zbudowania polityki zarządzania serwerem. Nie jest to zadanie trudne i w najprostszym przypadku polega na wykonaniu poniżej opisanych kroków: 1. Zbudowaniu obiektu klasy Microsoft.SqlServer.Management.Dmf.Policy podając ścieżkę do elementu Policies oraz nazwę nowego obiektu (polityki) 2. Zapisaniu w własności Condition nazwy warunku, na bazie którego zostanie wykonana polityka 3. Określeniu sposobu uruchomienia polityki, mając do wyboru jeden z czterech trybów: a. CheckOnChanges, który uaktywnia sprawdzanie polityki w sytuacji dokonywania zmian w obiekcie, którego ta polityka dotyczy. Rozwiązane jest to przy pomocy mechanizmu Event Notification, b. CheckOnSchedule, w którym zostaje utworzone zadanie usługi Agent, które uruchamiane jest zgodnie z podanym interwałem, c. Enforce, która działa w ten sam sposób, co opisany wcześniej tryb CheckOnChanges, ale zapobiega zatwierdzeniu zmian, jeśli naruszają politykę, d. None, w którym polityka nie jest sprawdzana. 4. Ustawieniu własności Enabled polityki na jedną z wartości: True lub False. Domyślna wartość własności Enabled to False co oznacza, że polityka nie będzie uruchomiona nawet jeśli jej tryb jest inny niż None. 5. Wywołaniu metody Create()na obiekcie klasy Microsoft.SqlServer.Management.Dmf.Policy. Poniższy kod demonstruje opisane powyżej kroki: #zmienna wyliczeniowa przechowująca informacje o sposobie uwuchamiania polityki $pol_exec = [Microsoft.SqlServer.Management.Dmf.AutomatedPolicyEvaluationMode]::None $policyobject = new-object ($PBM + 'Policy') $policies, "SAC 2005 Policy" $policyobject.condition = "SAC 2005 Config" $policyobject.automatedpolicyevaluationmode = $pol_exec 7

8 $policyobject.enabled = $false $policyobject.create() Krótkie sprawdzenie przy użyciu konsoli PowerShell pozwala upewnid się, że polityka została pomyślnie utworzona i może zostad użyta zgodnie z przypisanymi jej własnościami (rys. 7): Rysunek 7. Lista polityk zarządzania serwerem widziana z poziomu konsoli PowerShell. Narzędzie wspomagające tworzenie skryptów PowerShell Skrypty PowerShell można pisad na wiele sposobów i używając wielu dostępnych narzędzi. Ze zrozumiałych względów najbardziej zainteresowany byłem użyciem narzędzi darmowych. Można do nich zaliczyd dostępną w systemie operacyjnym Windows aplikację Notepad, która jednak w tym przypadku nie jest wygodnym w użyciu edytorem. Dużo łatwiejsze staje się tworzenie skryptów PowerShell przy użyciu programu PowerGUI firmy Quest, który posiada wiele ulepszeo istotnych dla każdego programisty: a) Wbudowany debugger, b) Wbudowany mechanizm IntelliSense, c) Sprawdzanie poprawności wpisywanego kodu Nie są to oczywiście wszystkie zalety wspomnianej aplikacji, ale te ułatwiają kodowanie od samego początku. Przykładowy ekran aplikacji pokazałem na rys. 8. 8

9 Rysunek 8. Ekran aplikacji PowerGUI Podsumowanie W artykule zaprezentowałem niektóre aspekty praktycznego zastosowania języka PowerShell do zarządzania i programowania SQL Server. Zawarte fragmenty kodu były łatwe i niezbyt długie, ale to w zupełności powinno wystarczyd, aby przekonad o możliwościach, które oferuje PowerShell. Nie są to oczywiście jedyne możliwości tego języka. Mając na uwadze przyszłośd, jaka otwiera się przed PowerShell należy poważnie zastanowid się nie tylko nad przyswojeniem sobie reguł, które tym językiem rządzą, ale również nauczyd się używad go na co dzieo. Literatura [1] Medrala, Potasiński, Szeliga, Widera: Serwer Administracja i programowanie, wyd. Helion Załącznik W załączniku znajduje się kompletny skrypt, który posłużył do wykonania opisanego w artykule przykładu: [reflection.assembly]::loadwithpartialname("microsoft.sqlserver.connectioninfo") [reflection.assembly]::loadwithpartialname("microsoft.sqlserver.smo") [reflection.assembly]::loadwithpartialname("microsoft.sqlserver.smoenum") [reflection.assembly]::loadwithpartialname("microsoft.sqlserver.dmf") [reflection.assembly]::loadwithpartialname("microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc") [reflection.assembly]::loadwithpartialname("microsoft.sqlserver.policyenum") #zmienna pcname przechowa nazwe komputera. 9

10 $pcname = get-item env:\computername #sciezka do servera $serverpath = ('SQLSERVER:\SQL\' + $pcname.value + '\default') $servername = get-item $serverpath # sciezka do obiektu polityk zarzadzania serwerem $policiespath = ('SQLSERVER:\SQLPOLICY\' + $pcname.value + '\default') $policies = get-item $policiespath #nazwa biblioteki $PBM = 'Microsoft.SqlServer.Management.Dmf.' $cond = new-object ($PBM + 'Condition') $policies, "SAC 2005 Config" $cond.facet = "ISurfaceAreaFacet" $war_and = [Microsoft.SqlServer.Management.Dmf.OperatorType]::AND $war_rowne = [Microsoft.SqlServer.Management.Dmf.OperatorType]::EQ $wyl_false = [Microsoft.SqlServer.Management.Dmf.ExpressionNodeFunction+Function]::False $O_FALSE = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeFunction') $wyl_false $wl_adhoc = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeAttribute') "AdHocRemoteQueriesEnabled" $wl_clr = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeAttribute') "ClrIntegrationEnabled" $wl_dbmail = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeAttribute') "Databas Enabled" $wl_ole = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeAttribute') "OleAutomationEnabled" $wl_dac = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeAttribute') "RemoteDacEnabled" $wl_broker = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeAttribute') "ServiceBrokerEndpointActive" $wl_soap = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeAttribute') "SoapEndpointsEnabled" $wl_sqlmail = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeAttribute') "SqlMailEnabled" $wl_web = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeAttribute') "WebAssistantEnabled" $wl_cmd = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeAttribute') "XPCmdShellEnabled" $o_adhoc = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeOperator') $war_rowne, $wl_adhoc, $O_FALSE $o_clr = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeOperator') $war_rowne, $wl_clr, $O_FALSE $o_dbmail = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeOperator') $war_rowne, $wl_dbmail, $O_FALSE $o_ole = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeOperator') $war_rowne, $wl_ole, $O_FALSE $o_dac = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeOperator') $war_rowne, $wl_dac, $O_FALSE $o_broker = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeOperator') $war_rowne, $wl_broker, $O_FALSE $o_soap = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeOperator') $war_rowne, $wl_soap, $O_FALSE $o_sqlmail = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeOperator') $war_rowne, $wl_sqlmail, $O_FALSE $o_web = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeOperator') $war_rowne, $wl_web, $O_FALSE $o_cmd = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeOperator') $war_rowne, $wl_cmd, $O_FALSE $o_wszystkie = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeOperator') $war_and, $o_adhoc, $o_clr $o_wszystkie = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeOperator') $war_and, $o_wszystkie,$o_dbmail $o_wszystkie = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeOperator') $war_and, $o_wszystkie,$o_ole 10

11 $o_wszystkie = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeOperator') $war_and, $o_wszystkie,$o_dac $o_wszystkie = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeOperator') $war_and, $o_wszystkie, $o_broker $o_wszystkie = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeOperator') $war_and, $o_wszystkie,$o_soap $o_wszystkie = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeOperator') $war_and, $o_wszystkie,$o_sqlmail $o_wszystkie = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeOperator') $war_and, $o_wszystkie,$o_web $o_wszystkie = new-object ($PBM + 'ExpressionNodeOperator') $war_and, $o_wszystkie,$o_cmd $cond.expressionnode = $o_wszystkie $cond.create() $pol_exec = [Microsoft.SqlServer.Management.Dmf.AutomatedPolicyEvaluationMode]::None $policyobject = new-object ($PBM + 'Policy') $policies, "SAC 2005 Policy" $policyobject.condition = "SAC 2005 Config" $policyobject.automatedpolicyevaluationmode = $pol_exec $policyobject.enabled = $false $policyobject.create() Autor Damian Widera (MCT, MCITP DBA, MCSD.NET) Od 8 lat zajmuje się projektowaniem, tworzeniem i wdrażaniem aplikacji wykorzystujących platformę.net, SQL Server oraz Oracle. Obecnie pracuje jako project manager dla LGBS Polska. Pracował także jako trener, programista, administrator baz danych, twórca dokumentacji oraz analityk biznesowy. Aktywnie współpracuje z polskim oddziałem Microsoft publikując artykuły, webcasty oraz porady z zakresu SQL Server na stronach TechNet. Jest współautorem książki Serwer SQL Administracja i programowanie. Prelegent na wielu konferencjach, m.in. Microsoft Heroes Happen Here, C2C, European PASS Conference, Microsoft Technology Summit, Energy Launch, TechED. Jest współtwórcą oraz liderem jednej z największych grup pasjonatów SQL Server w Polsce Śląskiej Regionalnej Grupy Microsoft (PLSSUG Katowice). Od listopada 2008 jest prezesem Polish SQL Server Users Group (PLSSUG) w Polsce. W styczniu 2009 nagrodzony tytułem MVP w kategorii SQL Server. 11

Obiektowy PHP. Czym jest obiekt? Definicja klasy. Składowe klasy pola i metody

Obiektowy PHP. Czym jest obiekt? Definicja klasy. Składowe klasy pola i metody Obiektowy PHP Czym jest obiekt? W programowaniu obiektem można nazwać każdy abstrakcyjny byt, który programista utworzy w pamięci komputera. Jeszcze bardziej upraszczając to zagadnienie, można powiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik

Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik by Gecco-IT http://www.gecco-it.waw.pl info@gecco-it.waw.pl 1. Zanim przystąpimy do migracji należy

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja zadań usługi SQL Agent do zdalnych instancji

Dystrybucja zadań usługi SQL Agent do zdalnych instancji Dystrybucja zadań usługi SQL Agent do zdalnych instancji Autor: Krzysztof Stachyra SQL Server Agent może działad w trybie indywidualnej niezależnej usługi lub byd związana z inną usługą, która będzie dla

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

Procedura aktualizacji systemu TelkomBud. dla serwera DBfC w wersji 4.x

Procedura aktualizacji systemu TelkomBud. dla serwera DBfC w wersji 4.x Procedura aktualizacji systemu TelkomBud dla serwera DBfC w wersji 4.x Ostatnią aktualizacją, która jest ładowana według tej procedury to 139.0 lub 138.9! Główna zasada kolejności instalacji aktualizacji.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie informatyczne instalacja usługi BlackBerry Enterprise Server (BES)

Wsparcie informatyczne instalacja usługi BlackBerry Enterprise Server (BES) Wsparcie informatyczne instalacja usługi BlackBerry Enterprise Server (BES) Mobilne usługi informatyczne stają się coraz bardziej popularne w przedsiębiorstwach i instytucjach. Firma BlackBerry udostępnia

Bardziej szczegółowo

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl Spis treści Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Zawartośd płyty... 3 Procedura

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0067_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0067_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH WWW ORAZ FTP

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH WWW ORAZ FTP Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH WWW ORAZ FTP Opracował Sławomir Zielioski Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Nabycie praktycznych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kopii zapasowej baz danych programu Lotus Connections 3.0 (oraz 3.0.1)

Tworzenie kopii zapasowej baz danych programu Lotus Connections 3.0 (oraz 3.0.1) 1 Tworzenie kopii zapasowej baz danych programu Lotus Connections 3.0 (oraz 3.0.1) Istnieją dwie strategie tworzenia kopii zapasowych offline backup, oraz online backup. Różnica pomiędzy nimi polega na

Bardziej szczegółowo

enova Systemowe Narzędzia Projektowe

enova Systemowe Narzędzia Projektowe enova Systemowe Narzędzia Projektowe Sebastian Wabnik Spis treści Opis rozwiązania...3 Dostęp do narzędzia...3 Wywoływanie narzędzia...4 Zakładka Logi czasu...4 SQL Stat...5 Zakładka Liczniki...7 Zakładka

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera :

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : Oracle Designer Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : - modelowanie procesów biznesowych - analizę systemu informatycznego - projektowanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja instalacyjna i konfiguracyjna Aplikacja ADR. Wersja dokumentu 1.0. Strona 1/9

Dokumentacja instalacyjna i konfiguracyjna Aplikacja ADR. Wersja dokumentu 1.0. Strona 1/9 Dokumentacja instalacyjna i konfiguracyjna Aplikacja ADR Wersja dokumentu 1.0 Strona 1/9 Spis treści 1. Instalacja binariów bazy danych... 3 2. Tworzenie struktury bazy... 5 2. Instalacja aplikacji ADR...

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z Deployment Console. Wdrażanie klientów poprzez PXE przy użyciu adresu MAC. Szybki przewodnik

Pierwsze kroki z Deployment Console. Wdrażanie klientów poprzez PXE przy użyciu adresu MAC. Szybki przewodnik Pierwsze kroki z Deployment Console. Wdrażanie klientów poprzez PXE przy użyciu adresu MAC Szybki przewodnik Wstęp... 3 Instalacja składników Deployment Console na serwerze... 3 Tworzenie obrazu głównego

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

SQL Server Analysis Services Procedury składowane. Grzegorz Stolecki

SQL Server Analysis Services Procedury składowane. Grzegorz Stolecki Media Partners SQL Server Analysis Services Procedury składowane Grzegorz Stolecki O mnie Konsultant w JCommerce S.A. Trener w Centrum Szkoleniowym COMARCH S.A. Freelancer Gun for Hire ;-) Microsoft MVP

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Tworzenie oraz zarządzanie użytkownikami w AD -Win Serwer 2008

Tworzenie oraz zarządzanie użytkownikami w AD -Win Serwer 2008 Tworzenie oraz zarządzanie użytkownikami w AD -Win Serwer 2008 Jedną z podstawowych czynności jakie musi wykonad administrator zaraz po instalacji usługi domenowej w usłudze Active Directory jest utworzenie

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA USŁUGI ZSIMED NA SERWERZE ZDALNYM

KONFIGURACJA USŁUGI ZSIMED NA SERWERZE ZDALNYM KONFIGURACJA USŁUGI ZSIMED NA SERWERZE ZDALNYM Spis treści Wstęp... 2 1. Zarządzanie usługą... 2 1.1. Instalacja usługi ZSIMED... 2 1.2. Inicjowanie usługi ZSIMED... 3 1.3. Zatrzymanie usługi... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji elektronicznego systemu obiegu dokumentów administracyjnych - esoda.

Instrukcja instalacji elektronicznego systemu obiegu dokumentów administracyjnych - esoda. Instrukcja instalacji elektronicznego systemu obiegu dokumentów administracyjnych - esoda. wersja 2.2 data 4 września 2008 SPIS TREŚCI: A. Instalacja oprogramowania esoda... 3 B. Rozwiązywanie problemów...

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000. www.e-audytor.com

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000. www.e-audytor.com Zarządzanie Infrastrukturą IT Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000 Data modyfikacji: 2007-04-17, 15:46 opracował: Maciej Romanowski v 2.2 powered by Romanowski 2007-03-15

Bardziej szczegółowo

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Sytuacja Te wymagania są rekomendowane do zrealizowania przed wykonaniem zdalnej instalacji agentów ShadowProtect. Pomogą one także rozwiązad

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu

Instrukcja instalacji systemu Instrukcja obsługi System do obsługi pizzerii Instrukcja instalacji systemu (rev 2.0) ANT.COM Andrzej Tomaszewski www.antcom.pl System do obsługi pizzerii instrukcja instalacji systemu 2 Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008)

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0018 Wersja: 2011-08-26 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z

Bardziej szczegółowo

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:2015-03-04 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych.

Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych. Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych. W związku z przekształceniem 79 Sądów w Wydziały Zamiejscowe i związane z tym liczne zapytania odnośnie strony technicznej i sposobu przygotowania baz danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Virtual Box-a i SQLPLUS-a

Instrukcja korzystania z Virtual Box-a i SQLPLUS-a Instrukcja korzystania z Virtual Box-a i SQLPLUS-a Wstęp W tej instrukcji zawarte są procedury dotyczące użytkowania VirtualBox-a i SQLPLUS-a w zakresie: 1. Virtual Box a. podłączanie zewnętrznych współdzielonych

Bardziej szczegółowo

Instalacja Microsoft SQL Server 2014 Express

Instalacja Microsoft SQL Server 2014 Express Pomoc instalatora aplikacji Asseco WAPRO Instalacja Microsoft SQL Server 2014 Express Pobierz Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 1 (SP1) Express (online) Pytania i odpowiedzi (online) Instalacja Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0058_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0058_01.mspx Strona 1 z 6 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

www.premiumsolutions.pl SOLIDWORKS PDM Tworzenie kopii zapasowych.

www.premiumsolutions.pl SOLIDWORKS PDM Tworzenie kopii zapasowych. Narzędzie SOLIDWORKS PDM zapewnia dostęp do chronionej przechowalni (repozytorium dokumentów), zdejmując z użytkowników obowiązek tworzenia kopii zapasowych przechowywanych na plikach lokalnych. Aby jednak,

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania i uruchamiania następujących wersji programu Acronis Backup & Recovery

Bardziej szczegółowo

Część I Wprowadzenie do zasad grupy

Część I Wprowadzenie do zasad grupy Spis treści Wprowadzenie... xiii Część I Wprowadzenie do zasad grupy 1 Przystawka Zasady grupy... 3 Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zasad grupy... 3 Zasady grupy w przeszłości... 3 Zasady grupy

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

LINQ TO SQL w dużym skrócie jest to zintegrowany język zapytao pozwalający na mapowanie relacyjnych baz danych na model obiektowy.

LINQ TO SQL w dużym skrócie jest to zintegrowany język zapytao pozwalający na mapowanie relacyjnych baz danych na model obiektowy. LINQ TO SQL w dużym skrócie jest to zintegrowany język zapytao pozwalający na mapowanie relacyjnych baz danych na model obiektowy. Zanim ktokolwiek postanowi użyd tego w swoim projekcie, należy zaznaczyd

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Piotr Dynia. PowerPivot. narzędzie do wielowymiarowej analizy danych

Piotr Dynia. PowerPivot. narzędzie do wielowymiarowej analizy danych Piotr Dynia PowerPivot narzędzie do wielowymiarowej analizy danych Od autora Wraz z wprowadzeniem na rynek nowej wersji pakietu Office: Microsoft Office 2010 udostępniono darmowy dodatek dla Excela o nazwie

Bardziej szczegółowo

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Edvaldo Alessandro Cardoso Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Poradnik praktyczny Ponad 60 przepisów do administracji i zarządzania programem Microsoft System Center Virtual Machine Manager

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

System zdalnego dostępu (VPN) do sieci Wydziału Elektrycznego PW

System zdalnego dostępu (VPN) do sieci Wydziału Elektrycznego PW System zdalnego dostępu (VPN) do sieci Wydziału Elektrycznego PW Dokument dostęny do pobrania Z początkiem bieżącego roku akademickiego 2011/2012 zotał uruchomiony nowy system zdalnego dostępu do sieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Continuous Integration z ClickOnce

Continuous Integration z ClickOnce Continuous Integration z ClickOnce To, że Continuous Integration (z ang. ciągła integracja) to proces polegający na stałym, możliwie częstym konsolidowaniu (kompilacji, testowaniu, publikacji) wyników

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci?

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Problemy techniczne SQL Server Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być używane

Bardziej szczegółowo

Python wstęp. Michał Bereta www.michalbereta.pl

Python wstęp. Michał Bereta www.michalbereta.pl Python wstęp Michał Bereta www.michalbereta.pl Wprowadzenie... 1 Źródła wiedzy... 1 Uruchomienie interpretera Pythona... 2 Python jako kalkulator użycie interaktyne... 2 Uruchamianie skryptów z plików...

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server

Bardziej szczegółowo

UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu

UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu 1. Wersje i warianty programu Nr wersji programu składa się z trzech liczb oddzielonych kropkami: człon pierwszy oznacza główny nr wersji

Bardziej szczegółowo

Program Rabator dla Microsoft Windows.

Program Rabator dla Microsoft Windows. Program Rabator dla Microsoft Windows. Do czego służy program? Często zdarza się, że klient prosi o informację na temat ceny danego towaru. Pracownik posiadając jedynie ceny katalogowe musi własnoręcznie

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0055_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0055_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja tworzenia aplikacji bazodanowej opartej o technologię Oracle i platformę.net

Instrukcja tworzenia aplikacji bazodanowej opartej o technologię Oracle i platformę.net Instrukcja tworzenia aplikacji bazodanowej opartej o technologię Oracle i platformę.net Aby móc uzyskaćdostęp do bazy danych z zewnętrznych aplikacji, w tym wypadku aplikacji.net, niezbędne jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji. Instalacja lokalna

Instrukcja Instalacji. Instalacja lokalna Aplikacja: Instalator Wydział Pracy I Instancja Wersja: 2.0 Data: 2015-04-02 Instrukcja Instalacji Instalator wspiera wszystkie systemy operacyjne z rodziny systemów operacyjnych Microsoft Windows począwszy

Bardziej szczegółowo

Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird

Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird W przypadku, gdy podczas pracy programu KS-Apteka Windows pojawiają się błędy jak na rysunku 1, (takie błędy w szczegółach zaczynają się od słów: internal gds

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnid się czy

Bardziej szczegółowo

Uproszczona instalacja SAS Forecast Server 3.1

Uproszczona instalacja SAS Forecast Server 3.1 SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Uproszczona instalacja SAS Forecast Server 3.1 W razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt z naszym Zespołem, telefonicznie na numer (22) 5604666 lub elektronicznie pod

Bardziej szczegółowo

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Marta Grum, Administrator Systemów Microsoft w Grupie Unity OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Usługa Office365 jest niezbędnym pakietem narzędzi wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu

Konfiguracja programu Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS. Krok po kroku

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS. Krok po kroku z wykorzystaniem systemu ADONIS Krok po kroku BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji serwera bazy danych Microsoft SQL Server Express 2014

Instrukcja instalacji serwera bazy danych Microsoft SQL Server Express 2014 Instrukcja instalacji serwera bazy danych Microsoft SQL Server Express 2014 Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników systemu Bibliotekarz.NET Web Platform. Instrukcja została przygotowana 26.07.2016.

Bardziej szczegółowo

Analiza Exchange Granular Recovery

Analiza Exchange Granular Recovery Analiza Exchange Granular Recovery Wstęp Tworzenie archiw jest wciąż najlepszym sposobem na ochronę danych w świecie komputerowym. Tworzenie kopii zapasowych jest równie ważne jak dane znajdujące się na

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 23 KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2013 Cel ćwiczenia Nabycie praktycznych

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+?

Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+? MOL Optivum Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+? MOL NET+ to nowa wersja programu MOL Optivum. Działa ona w tzw. chmurze

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i obsługa wirtualnego laboratorium komputerowego

Tworzenie i obsługa wirtualnego laboratorium komputerowego Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Michał Ochociński nr albumu: 236401 Praca magisterska na kierunku informatyka stosowana Tworzenie i obsługa wirtualnego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

5.1. POSMOBILE POSMOBILE. INSTALACJA ORAZ URUCHOMIENIE USŁUGI

5.1. POSMOBILE POSMOBILE. INSTALACJA ORAZ URUCHOMIENIE USŁUGI 5.1. POSMOBILE POSMobile to wersja zdalnego bonownika przeznaczona do prowadzenia sprzedaży na urządzeniach z systemem Android. Do działania potrzebuje urządzenia z systemem Android w wersji co najmniej

Bardziej szczegółowo

System Center Configuration Manager 2007: Konfiguracja systemu (część 2)

System Center Configuration Manager 2007: Konfiguracja systemu (część 2) System Center Configuration Manager 2007: Konfiguracja systemu (część 2) Autor: Jacek Doktór W pierwszej części artykułu dotyczącego konfiguracji systemu opisałem czynności, jakie należy wykonad, aby:

Bardziej szczegółowo

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Środowisko pracy programu i elementy konfiguracji

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Środowisko pracy programu i elementy konfiguracji Procedury techniczne modułu Forte Kontroling Środowisko pracy programu i elementy konfiguracji Środowisko pracy programu i elementy konfiguracji Strona 2 z 5 Moduł Kontroling Systemu Zarzadzania Forte

Bardziej szczegółowo

Przypisywanie bibliotek w architekturze SAS

Przypisywanie bibliotek w architekturze SAS SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Przypisywanie bibliotek w architekturze SAS Platforma SAS pozwala na zdefiniowanie wspólnych zasobów w metadanych oraz ustalanie praw dostępu dla użytkowników i grup. Ze

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu oscommerce 2.3.x - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do biblioteki klas C++

Wprowadzenie do biblioteki klas C++ Instrukcja laboratoryjna nr 7 Programowanie w języku C 2 (C++ poziom zaawansowany) Wprowadzenie do biblioteki klas C++ WxWidgets mgr inż. Lasota Maciej dr inż. Kaczmarek Tomasz dr inż. Wilk-Jakubowski

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 10g

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 10g Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 10g Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wymaganej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleo OFEK 2010

Katalog szkoleo OFEK 2010 Katalog szkoleo OFEK 2010 A 1. Podstawy użytkowania i zastosowao komputera 24 godz./216 zł Kurs ma na celu wprowadzenie do użytkowania komputera. Przeznaczony jest dla początkujących użytkowników komputera.

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus

7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus 7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami

Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami 106 Plan prezentacji 107 Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami Schematy a użytkownicy Tworzenie użytkowników, uwierzytelnianie Przywileje systemowe i obiektowe, role Profile kontrola wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Pobieranie komunikatów GIF

Pobieranie komunikatów GIF Spis treści Wstęp... 2 1. Ustawienia harmonogramu zadań... 3 1.1. Tryby pracy AswPlan... 3 2. System KS-EWD... 4 2.1. Instalacja KS-EWD... 5 3. Inauguracja OSOZ... 6 3.1. Zdefiniowanie zadania pobierania

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

Aleksander Galisz. Gf aktura 1.0. Podręcznik użytkownika 2011-07-19

Aleksander Galisz. Gf aktura 1.0. Podręcznik użytkownika 2011-07-19 Aleksander Galisz Gf aktura 1.0 Podręcznik użytkownika 2011-07-19 1 Spis treści 1. Wymagania systemowe... 4 2. Instalacja... 4 2.1. Instalacja.NET Framework 3.5 SP1... 4 2.2. Instalacja programu Wkhtmltopdf...

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Magento 1.4 1.9 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4. Użytkownicy

Ćwiczenie 4. Użytkownicy Ćwiczenie 4. Użytkownicy 1. Uruchomienie/sprawdzenie środowiska do ćwiczeń Czas trwania: 10 minut Dwiczenie będzie realizowane na wirtualnej maszynie, na której został zainstalowany system zarządzania

Bardziej szczegółowo

Instalacja pakietu MS SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Service

Instalacja pakietu MS SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Service Instalacja pakietu MS SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Service SZRBD SQL Server 2012 jest dostępny w darmowej wersji jako Express Edition. W niniejszym materiale zostanie omówiony proces instalacji

Bardziej szczegółowo

Migracja serwera Exchange 2003 do wersji Exchange 2010 poradnik

Migracja serwera Exchange 2003 do wersji Exchange 2010 poradnik Migracja serwera Exchange 2003 do wersji Exchange 2010 poradnik dcs.pl Sp. z o.o. 02-785 Warszawa, Puławska 303, tel. +48 (22) 548 6000, fax +48 (22) 548 6001, info@dcs.pl, www.dcs.pl Za r e j es t r o

Bardziej szczegółowo

Communication Assistant v3 Przegląd

Communication Assistant v3 Przegląd Communication Assistant v3 Przegląd Communication Assistant Communication Assistant Zestaw aplikacji ujednoliconej komunikacji zapewniający pracownikom biurowym narzędzie biznesowe zwiększające produktywność

Bardziej szczegółowo

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410)

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) Spis treści Dzień 1 I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) I-3 VBS w WinCC - Informacje ogólne I-4 Zastosowanie VBS w WinCC Runtime I-5 Wykorzystanie i wydajność

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu humansoft MiniCorax

Instalacja systemu humansoft MiniCorax Instalacja systemu humansoft MiniCorax Instalator systemu humansoft MiniCorax umożliwia przeprowadzenie procesu instalacji w trzech trybach: standardowy pełny niestandardowy Instalacja Standardowa zawiera

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1

MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1 MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1 NetCrunch 7 monitoruje systemy MS Windows bez instalowania dodatkowych agentów. Jednakże, ze względu na zaostrzone zasady bezpieczeństwa, zdalne monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Sigplus. Galeria w Joomla

Sigplus. Galeria w Joomla Sigplus Galeria w Joomla Cel prezentacji Pokazanie że Sigplus jest prosty w konfiguracji; Metody konfiguracji Sigplusa; Jest jednym z najczęściej używanych dodatków w tworzeniu galerii na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW

Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW Pomoc dla użytkowników systemu Asix 8 www.asix.com.pl Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW Dok. Nr PLP8E014 Wersja: 2014-07-31 Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki firmy

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania i uruchamiania następujących wersji programu Acronis Backup & Recovery

Bardziej szczegółowo