Uproszczona instalacja SAS Forecast Server 3.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uproszczona instalacja SAS Forecast Server 3.1"

Transkrypt

1 SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Uproszczona instalacja SAS Forecast Server 3.1 W razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt z naszym Zespołem, telefonicznie na numer (22) lub elektronicznie pod adresem Prosimy o uwagi i spostrzeżenia, które pomogą nam w przygotowaniu następnych wersji tego dokumentu. Zawsze służąc Paostwu pomocą, Zespół Pomocy Technicznej Centrum Technologii SAS Polska

2 2 Spis treści Wstęp... 2 Przygotowanie do instalacji... 2 Instalacja... 3 Konfiguracja Forecast Servera Tworzenie kont administratora i użytkowników Forecast Servera w systemie operacyjnym Tworzenie kont administratora i użytkowników Forecast Servera w metadanych Konfiguracja środowiska SAS Forecast Servera Konfiguracja folderu raportów Forecast Servera w metadanych Konfiguracja folderu środowiska Forecast Servera w systemie operacyjnym Import przykładowych raportów( procesów gotowych) Weryfikacja instalacji SAS Forecast Servera Przykładowy projekt w SAS Forecast Studio Uruchomienie przykładowego raportu Definiowanie dodatkowych bibliotek dla środowiska Forecast Servera Wstęp Dokument opisuje instalację i konfigurację produktu SAS Forecast Server 3.1 na jednym stanowisku. Instalację client/server opisują inne dokumenty, dostępne na stronach SAS Customer Support. Przygotowanie do instalacji Przed instalacją w systemie operacyjnym trzeba stworzyd dwa konta: konto do instalacji systemu SAS i konto sassrv. Użytkownicy systemów Windows 7 i Windows 64-bitowych powinni zainstalowad Java SE Runtime Environment( JRE) 6 Update 14( 32-bitowe, należy wybrad platform: Windows, dotyczy to także użytkowników Windows 64-bitowych):

3 3 Konta w systemie operacyjnym, które trzeba utworzyd przed instalacją SAS Forecast Servera: Rekomendowany identyfikator w systemie operacyjnym Opis Uprawnienia użytkownika w systemie operacyjnym Windows Konto SAS sas Konto używane do instalacji SAS Administrator( należy do grupy Administratorzy ) SAS Installer sassrv Konto, w kontekście którego działają serwery procesów gotowych Logowanie w trybie wsadowym( domyślnie uprawnienie jest nadawane przez SAS Deployment Wizard) SAS Spawned Servers account Rekomendowane ustawienia konta sassrv: Użytkownik nie może zmienid hasła. Hasło nigdy nie wygasa. Instalacja Instalacja oprogramowania SAS 9.2 odbywa się za pomocą aplikacji SAS Deployment Wizard. Aplikacja ta jest zawarta w SAS Software Depot i uruchamia się ją za pomocą programu setup.exe. Należy zalogowad się na konto instalatora SAS( o rekomendowanym identyfikatorze sas ) i uruchomid program setup.exe w SAS Software Depot. Kolejne slajdy pokazują przebieg procesu instalacji:

4 4 Na początku jesteśmy proszeni o wybór języka instalacji. Wybieramy Install SAS software.

5 5 Wskazujemy odpowiedni SAS Software Order. Wskazujemy SAS Home- lokalizację, w której zainstalowany zostanie system SAS( najprościej zostawid wartośd domyślną).

6 6 Zaznaczamy Install SAS Software i Configure SAS Software. Możemy także wybrad tylko instalację a później ponownie uruchomid SAS Deployment Wizard( setup.exe) i przeprowadzid samą konfigurację. Wskazujemy standardowy plan instalacji: Forecast Server, one machine. W skład tego planu wchodzi też oczywiście SAS Foundation (zawiera Base SAS). Jednak jeśli oprócz Forecast Servera chcemy zainstalowad jeszcze takie produkty jak SAS Enterprise Guide czy SAS Enterprise Miner, powinniśmy użyd specjalnego, indywidualnego planu instalacji. W celu uzyskania takiego planu prosimy o kontakt z Centrum Technologii SAS Institute Polska.

7 7 W kolejnym oknie widzimy produkty wchodzące w skład wybranego przez nas planu. Wskazujemy plik licencyjny SID.

8 8 Wybieramy wersje językowe SAS, które chcemy zainstalowad. W przypadku Windows 32-bitowych (poza Windows 7) wybieramy rekomendowane Java Runtime Enviroment. Dla Windows 7 i Windows 64-bitowych wskazujemy zainstalowane wcześniej Java SE Runtime Environment 6 Update 14.

9 9 Wybieramy Configuration Prompting Level: Typical. Kolejne slajdy przedstawiają kluczowe kroki instalacji. W pozostałych krokach pozostawiamy ustawienia domyślne. Podajemy krótką i długą nazwę maszyny.

10 10 Tutaj SAS Deployment Wizard prosi o hasło użytkownika Windows, który przeprowadza instalację SAS. W tym kroku ustalamy hasło administratora SAS. Jest to konto wewnętrzne( rozpoznad to można po w ID) i nie ma odpowiadającego mu użytkownika w systemie operacyjnym.

11 11 SAS Trusted User to inne konto wewnętrzne. Jest ono używane przez niektóre procesy SAS. W tym kroku ustalamy jego hasło. Tu podajemy hasło użytkownika sassrv, którego należało stworzyd przed rozpoczęciem instalacji. Zwródmy uwagę na to, że jego identyfikator podajemy razem z domeną( nazwą komputera).

12 12 Dostępna jest opcja stworzenia pierwszego użytkownika SAS( SAS Demo User), jednak i tak później jego konto będzie wymagałoby dodatkowej konfiguracji, więc nie wybieramy tej opcji i użytkowników zdefiniujemy po instalacji. W tym kroku podajemy dane serwera poczty elektronicznej. Jeśli nie skonfigurowaliśmy takiego serwera możemy wpisad dowolne dane.

13 13 Jeśli instalujemy lub mamy zainstalowane SAS Enterprise Guide lub SAS Add-In for Microsoft Office, możemy zaznaczyd to pole, aby mied dostęp do projektów SAS Forecast Studio przez SAS Enterprise Guide lub programy Microsoft Office. Zaznaczamy opcję stworzenia środowiska SAS Forecast Servera przez SAS Deployment Wizard.

14 14 Tu wprowadzamy dane dotyczące tworzonego środowiska SAS Forecast Servera. Można zostawid wartości domyślne. Warto zwrócid uwagę, że SAS Deployment Wizard nie stworzy katalogu, jaki podamy w Content Location. Będzie go można stworzyd i nadad do niego uprawnienia odpowiednim użytkownikom po zakooczeniu instalacji. Utworzone środowisko SAS Forecast Servera także będzie wymagało dodatkowej konfiguracji po zakooczeniu instalacji.

15 15 Na koocu ukazuje się okno Deployment Summary. Instalacja i konfiguracja może potrwad kilka godzin. W pierwszym kroku sprawdzane są wymagania dotyczące systemu i ewentualnie doinstalowane potrzebne komponenty. Ten krok wymaga interakcji użytkownika. Możemy na przykład byd proszeni o podanie hasła lub ponowne uruchomienie systemu po zainstalowaniu komponentu po restarcie zwykle automatycznie włącza się SAS Deployment Wizard, ale jeśli tak się nie dzieje, należy po prostu uruchomid setup.exe, aby kontynuowad instalację. Po zakooczeniu instalacji zalecamy zainstalowad najnowsze hotfixy dla SAS Forecast Servera. Można je wyszukad na stronie:

16 16 Konfiguracja Forecast Servera 1. Tworzenie kont administratora i użytkowników Forecast Servera w systemie operacyjnym Po zakooczeniu instalacji trzeba stworzyd konto dla administratora Forecast Servera. W przeciwieostwie do konta administratora SAS, musi ono mied odpowiadającego mu użytkownika w systemie operacyjnym. Konta pozostałych użytkowników Forecast Servera też muszą byd utworzone w systemie operacyjnym. Jeśli jesteśmy jedynym użytkownikiem komputera, możemy użyd naszego konta jako administratora SAS Forecast Servera i nie definiowad dodatkowych użytkowników Forecast Servera. Konta w systemie operacyjnym, które trzeba utworzyd po instalacji SAS Forecast Servera: Opis Uprawnienia użytkownika w systemie operacyjnym Windows Konto SAS Konto administratora SAS Forecast Servera Konta pozostałych użytkowników SAS Forecast Servera Logowanie w trybie wsadowym Logowanie w trybie wsadowym SAS Forecast Server Administrative User Account

17 17 Aby nadad użytkownikom uprawnienia logowania w trybie wsadowym należy w Panelu Sterowania wybrad Narzędzia administracyjne-> Zasady zabezpieczeo lokalnych. Następnie w drzewie Ustawienia zabezpieczeo wejśd w Zasady Lokalne-> Przypisywanie praw użytkownika, otworzyd zasadę Logowanie w trybie wsadowym i dodad do niej użytkownika. Aby uniknąd powtarzania tej procedury przy każdym tworzeniu nowych użytkowników warto stworzyd grupę, np. SAS Users i nadad jej prawa logowania w trybie wsadowym, a nowych użytkowników już tylko dodawad do tej grupy.

18 18 2. Tworzenie kont administratora i użytkowników Forecast Servera w metadanych. Następnie trzeba zdefiniowad konta Administratora i użytkowników Forecast Servera w metadanych i powiązad je ze stworzonymi kontami w systemie Windows. Konto zwykłych użytkowników i administratora Forecast Servera tworzy się tak samo, jedynie administratorowi nadaje się więcej uprawnieo. 1. Uruchamiamy SAS Management Console( START-> Programy-> SAS-> SAS Management Console). 2. Następnie pojawia się okno Connection Profile Wizard. Tworzymy w nim profil połączenia dla administratora SAS( i logujemy się używając tego profilu. Wpisujemy hasło, które ustaliliśmy dla tego użytkownika w trakcie instalacji. 3. Po prawej stronie klikamy lewym przyciskiem myszy na plug-in User Manager i wybieramy New-> User.

19 19 4. W zakładce General wpisujemy nazwę użytkownika. Nie musi byd ona identyczna jak nazwa konta w Windows. Użytkownik logując się używa loginu z Windows. 5. Przypisujemy użytkownika do konta w Windows: klikamy przycisk New a następnie wpisujemy nazwę konta, koniecznie z domeną( nazwą komputera) w formacie <nazwa_domeny>\<nazwa_konta>. Możemy też wpisad jego hasło, ale nie jest to konieczne. Poniżej przedstawiony jest przykład dla administratora Forecast Servera.

20 20 Ostatni punkt dotyczy już tylko administratora Forecast Servera: 6. W zakładce Groups and Roles nadajmy administratorowi Forecast Servera odpowiednie uprawnienia: przenosimy grupę SAS Administrators i rolę Management Console: Advanced do okna Member of za pomocą dwukrotnego kliknięcia lub przycisku ze strzałką.

21 21 3. Konfiguracja środowiska SAS Forecast Servera 1. W SAS Management Console, po prawej stronie klikamy lewym przyciskiem myszy na plug-in Forecast Server. 2. Wpisujemy nazwę użytkownika i hasło administratora Forecast Servera, a jako serwer wpisujemy localhost z numerem portu: 6411 i logujemy się. 3. Jeśli w trakcie instalacji wybraliśmy opcję stworzenia środowiska Forecast Servera przez SAS Deployment Wizard powinniśmy zobaczyd środowisko o nazwie Default. Jeśli nie, aby je stworzyd należy kliknąd lewym przyciskiem myszy na plug-in Forecast Server, wejśd w New Enviroment, a później wybrad SASApp jako Host Name.

22 22 4. Klikamy lewym przyciskiem myszy na ikonkę środowiska Forecast Servera i wchodzimy w jego właściwości.

23 23 5. Należy teraz wybrad folder raportów( Reports Folder) dla środowiska. Zwródmy uwagę, że jest to folder w metadanych, a nie na dysku komputera. Przykładowo może to byd /Shared Data/Forecast Server 3.1( należy kliknąd Browse.. i stworzyd odpowiedni folder).

24 24 4. Konfiguracja folderu raportów Forecast Servera w metadanych W kroku 6. Poprzedniego punktu wybraliśmy folder raportów Forecast Servera. Należy jeszcze nadad użytkownikom odpowiednie uprawnienia do tego folderu: 1. W SAS Management Console klikamy zakładkę folders nad oknem po prawej stronie i przechodzimy do wybranego wcześniej folderu raportów Forecast Servera. 2. Prawym przyciskiem myszy klikamy na folder, wybieramy Properties i wchodzimy w zakładkę Authorization. 3. Użytkownicy i administrator Forecast Servera muszą mied nadane uprawnienie ReadMetadata dla tego folderu. Ponieważ są oni zarejestrowani w metadanych, automatycznie należą do grupy SASUSERS i wystarczy, aby ta grupa miała nadane uprawnienie ReadMetadata.

25 25 4. Konto wewnętrzne SAS Trusted User ( powinno mied nadane następujące uprawnienia do folderu raportów: ReadMetadata, WriteMetadata, WriteMemberMetadata, CheckinMetadata i Administer. Jeśli konta SAS Trusted User nie ma w górnej ramce, należy dodad je używając przycisku Add.

26 26 5. Konfiguracja folderu środowiska Forecast Servera w systemie operacyjnym Drugą ważną właściwością środowiska jest lego lokalizacja( Location) wskazującą folder na dysku komputera. SAS Deployment Wizard przy tworzeniu środowiska nadaje domyślną lokalizację, ale nie tworzy odpowiednich folderów. Jeśli nie istnieją, to musimy je stworzyd, aby lokalizacja była prawidłowa. Ponadto administrator i wszyscy użytkownicy Forecast Servera muszą mied nadane uprawnienie Pełna kontrola dla tego folderu: 1. Wchodzimy we właściwości folderu środowiska Forecast Servera( wskazywanego w Location). 2. Wybieramy zakładkę Zabezpieczenia. Jeśli nie jest ona widoczna, należy wyłączyd proste udostępnianie plików( Opcje folderów, zakładka Widok). 3. Administratorowi i użytkownikom Forecast Servera nadajemy uprawnienie Pełna kontrola. Tu także wygodnie jest stworzyd grupę, np. SAS Users i nadad uprawnienie całej grupie, a nowych użytkowników po prostu dodawad do tej grupy zamiast osobno nadawad im uprawnienia do folderu.

27 27 6. Import przykładowych raportów( procesów gotowych). 1. Logujemy się jako administrator Forecast Servera do środowiska Forecast Servera w SAS Management Console. 2. Klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonę Reports w środowisku Forecast Servera i wybieramy Deploy Samples.

28 28 3. W oknie pojawią się zaimportowane raporty:

29 29 Weryfikacja instalacji SAS Forecast Servera. 1. Przykładowy projekt w SAS Forecast Studio Na początku stworzymy prosty projekt w SAS Forecast Studio: 1. Uruchamiamy SAS Forecast Studio: Start menu-> Programy-> SAS-> SAS Forecast Studio-> SAS Forecast Studio Logujemy się używając identyfikatora i hasła z Windows jednego ze skonfigurowanych użytkowników Forecast Servera. Podajemy nazwę serwera: localhost z numerem portu: Pojawia się okno projekty. Klikamy w nim przycisk Nowy. 4. W pierwszym kroku wpisujemy nazwę projektu lub zostawiamy nazwę domyślną. Klikamy Dalej. 5. W kolejnym kroku wybieramy zbiór PRICEDATA w bibliotece SASHELP. Klikamy Dalej. 6. Jako zmienne klasyfikujące wybieramy product i productname. Klikamy Dalej. 7. Wybieramy zmienną date jako zmienną ID czasu. Klikamy Dalej. 8. Zmiennej sale przypisujemy rolę Zależna. Klikamy Dalej. 9. W pozostałych krokach zostawiamy wartości domyślne.

30 Klikamy Koniec i czekamy na wykonanie prognoz. 11. Po chwili widzimy wyniki i podsumowanie prognozy:

31 31 2. Uruchomienie przykładowego raportu. Możemy też uruchomid jeden z zaimportowanych wcześniej przykładowych raportów: 1. W SAS Forecast Studio wybieramy Narzędzia-> Raporty i procesy gotowe. 2. Wybieramy Raporty-> Samples- > Getting Started-> Introduction-> Wstęp do raportów i klikamy przycisk Uruchom. 3. Po chwili widzimy wyniki. Jeśli pozostawiliśmy domyślny format( HTML), otworzą się one w oknie przeglądarki internetowej.

32 32 Definiowanie dodatkowych bibliotek dla środowiska Forecast Servera. W SAS Forecast Studio dostępne są standardowe biblioteki SAS: SASUSER, SASHELP, MAPS, WORK oraz biblioteki zdefiniowane w metadanych( po instalacji są to SASDATA i STPSAMP). Aby korzystad w SAS Forecast Studio ze zbiorów w innych bibliotekach, należy zdefiniowad te biblioteki w metadanych za pomocą SAS Management Console: 1. Uruchamiamy SAS Management Console( START-> Programy-> SAS-> SAS Management Console). 2. W plug-inie Data Library Manager prawym przyciskiem myszy klikamy na Libraries i wybieramy New Library Wybieramy typ biblioteki, dla standardowych zbiorów SAS będzie to SAS Data-> SAS BASE Library. 4. Wpisujemy nazwę i opis biblioteki. Pod tą nazwą biblioteka będzie widoczna w SAS Management Console. Możemy też zmienid folder w metadanych, w którym widoczna będzie biblioteka, na przykład na /Shared Data/Forecast Server 3.1/Libraries. 5. Wybieramy serwer SASApp. 6. Wpisujemy libref. Pod tą nazwą biblioteka będzie widoczna w SAS Forecast Studio. Następnie przypisujemy bibliotece folder na dysku, w którym znajdują się zbiory SAS. Najlepiej też wejśd w Advanced Options i zaznaczyd opcję Library is pre-assigned. Wtedy nie trzeba rejestrowad zbiorów w metadanych, aby były widoczne w SAS Forecast Studio. Opcję tę można też zmienid we właściwościach biblioteki( przycisk Advanced Options, zakładka options). 7. Prawym przyciskiem myszy klikamy na nowo utworzoną bibliotekę, wybieramy Properties i wchodzimy w zakładkę Authorization. 8. Użytkownicy i administrator Forecast Servera powinni mied nadane prawa: ReadMetadata oraz Read i Write. Wystarczy jednak nadad te uprawnienia grupie SASUSERS, do której należą wszyscy użytkownicy zarejestrowani w metadanych.

33 33 Zbiory w nowej bibliotece nie są teraz zarejestrowane w metadanych i nie widad ich w SAS Management Console, ale będą widoczne w SAS Forecast Studio( przy opcji Library is pre-assigned ). Jeśli je zarejestrujemy w metadanych( klikając lewym przyciskiem myszy na bibliotekę i wybierając opcję Register Tables ) musimy zadbad, aby użytkownicy i administrator Forecast Servera mieli dla nich nadane prawa: ReadMetadata oraz Read i Write. W przeciwnym wypadku zbiory staną się widoczne w SAS Managenent Console, ale przestaną byd widoczne w SAS Forecast Studio. Można te prawa nadad na poziomie pojedynczego zbioru( w opcjach zbioru), albo folderu w metadanych, w której zbiory są widoczne. Należy wejśd w opcje tego folderu w zakładce folders a później otworzyd zakładkę Authorization. Zmiany zastosują się do wszystkich obiektów znajdujących się w tym folderze. Jeśli zbiory w bibliotece są zarejestrowane w metadanych, to biblioteka nie musi mied włączonej opcji pre-assigned.

Uproszczona instalacja SAS Forecast Server 4.1

Uproszczona instalacja SAS Forecast Server 4.1 SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Uproszczona instalacja SAS Forecast Server 4.1 W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszym Zespołem, telefonicznie na numer (22) 5604666 lub elektronicznie pod

Bardziej szczegółowo

Instalacja SAS Forecast Studio for Desktop 12.1

Instalacja SAS Forecast Studio for Desktop 12.1 , SAS Institute Polska styczeń 2013 Wstęp Dokument opisuje instalację i konfigurację produktu SAS Forecast Studio for Desktop. Jest to desktopowa wersja produktu SAS Forecast Server, z identycznym interfejsem

Bardziej szczegółowo

SAS 9.3 Instalacja SAS Enterprise Miner 7.1 w wersji Workstation

SAS 9.3 Instalacja SAS Enterprise Miner 7.1 w wersji Workstation SAS Institute TECHNICAL SUPPORT SAS 9.3 Instalacja SAS Enterprise Miner 7.1 w wersji Workstation Dokument i inne informacje związane z tematem będą publikowane na naszych stronach WWW pod adresem: www.sas.com/poland/services/

Bardziej szczegółowo

SAS 9.3 Instalacja SAS Education Analytical Suite

SAS 9.3 Instalacja SAS Education Analytical Suite SAS Institute TECHNICAL SUPPORT SAS 9.3 Instalacja SAS Education Analytical Suite Dokument i inne informacje związane z tematem będą publikowane na naszych stronach WWW pod adresem: www.sas.com/poland/services/

Bardziej szczegółowo

Instalacja SAS 9.4 Foundation i SAS Enterprise Guide

Instalacja SAS 9.4 Foundation i SAS Enterprise Guide SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Instalacja SAS 9.4 Foundation i SAS Enterprise Guide Niniejszy dokument pokazuje, jak na lokalnym komputerze zainstalować SAS Foundation i SAS Enterprise Guide. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Instalacja SAS 9.3 Foundation i SAS Enterprise Guide

Instalacja SAS 9.3 Foundation i SAS Enterprise Guide SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Instalacja SAS 9.3 Foundation i SAS Enterprise Guide Niniejszy dokument pokazuje, jak na lokalnym komputerze zainstalować SAS Foundation i SAS Enterprise Guide. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Przypisywanie bibliotek w architekturze SAS

Przypisywanie bibliotek w architekturze SAS SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Przypisywanie bibliotek w architekturze SAS Platforma SAS pozwala na zdefiniowanie wspólnych zasobów w metadanych oraz ustalanie praw dostępu dla użytkowników i grup. Ze

Bardziej szczegółowo

SAS Institute Technical Support

SAS Institute Technical Support SAS Institute Technical Support Optymalizacja kostek krok po kroku Pracując z kostkami OLAP często nie zdajemy sobie sprawy, że można przygotować je w taki sposób, aby praca z nimi była efektywniejsza

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja SAS PC Files Server

Instalacja i konfiguracja SAS PC Files Server , SAS Institute Polska listopad 2013 Szanowni Państwo! Niniejszy dokument stanowi opis procesu pobierania, instalacji oraz konfiguracji programu SAS PC Files Server. Program instalowany jest na komputerach

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu

Instrukcja instalacji systemu Instrukcja obsługi System do obsługi pizzerii Instrukcja instalacji systemu (rev 2.0) ANT.COM Andrzej Tomaszewski www.antcom.pl System do obsługi pizzerii instrukcja instalacji systemu 2 Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007

Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007 Tworzenie baz danych w programie Microsoft Access 2007 Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007 Po uruchomieniu program pokaże się nam strona widoczna

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera.

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Wchodzimy w Centrum sieci -> Połączenia sieciowe -> następnie do właściwości naszej karty sieciowej. Następnie przechodzimy do Protokół internetowy

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji Hakon Software sp. z o. o. Estomed2 Podręcznik instalacji 1. Wstęp Na wstępie dziękujemy za zakup systemu Estomed. Chcielibyśmy, żeby wiązał się on z uczestnictwem w tworzeniu i rozwoju naszego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl Spis treści Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Zawartośd płyty... 3 Procedura

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku).

Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku). Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku). www.einformatyka.com.pl Serwer wydruku jest znakomitym rozwiązaniem zarówno dla małych jak i dużych firm. Pozwala zaoszczędzić czas dzięki

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Instalacja oprogramowania dreryk na Windows 7 Professional 32 bity Windows 7 Professional 64 bity Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Pobranie...3 Instalacja...4

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_04/D5 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do grup dyskusyjnych na szkolnym serwerze Jak skonfigurować dostęp

Bardziej szczegółowo

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Sytuacja Te wymagania są rekomendowane do zrealizowania przed wykonaniem zdalnej instalacji agentów ShadowProtect. Pomogą one także rozwiązad

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA DZIAŁ OBSŁUGI I EKSPLOATACJI Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach opartych o system Windows 8 Krok 1. Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć mozliwość

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000. www.e-audytor.com

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000. www.e-audytor.com Zarządzanie Infrastrukturą IT Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000 Data modyfikacji: 2007-04-17, 15:46 opracował: Maciej Romanowski v 2.2 powered by Romanowski 2007-03-15

Bardziej szczegółowo

Instalacja serwera zarządzającego F-Secure Policy Manager

Instalacja serwera zarządzającego F-Secure Policy Manager Instalacja serwera zarządzającego F-Secure Policy Manager Serwer zarządzający Policy Manager składa się z dwóch części: Server serwera z którym komunikują się klienci. Console interfejsu graficznego do

Bardziej szczegółowo

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Dokument przedstawia sposób instalacji programu Sokrates na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows. Instalacja pracuje w sieci LAN. ERI Software 2013 Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x)

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) Silent Setup ( cicha instalacja oprogramowania) pozwala na instalację Enterprise Guide (lub całości oprogramowania SAS) na wielu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Instalacja pakietu Office 365 ProPlus wersja stand-alone/offline

Instalacja pakietu Office 365 ProPlus wersja stand-alone/offline Instalacja pakietu Office 365 ProPlus wersja stand-alone/offline 1. Pobranie oprogramowania Aby pozyskać pakiet Office 2016 w wersji stacjonarnej (offline, do zainstalowania na swoich komputerach) należy

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie środowiska Java do prawidłowej obsługi podpisu elektronicznego w epuap

Przygotowanie środowiska Java do prawidłowej obsługi podpisu elektronicznego w epuap Przygotowanie środowiska Java do prawidłowej obsługi podpisu elektronicznego w epuap Platforma epuap współpracuje z Internet Exploratorem oraz Mozilla Firefox. Doświadczenie użytkowników wskazuje, że najlepiej

Bardziej szczegółowo

Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik

Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik by Gecco-IT http://www.gecco-it.waw.pl info@gecco-it.waw.pl 1. Zanim przystąpimy do migracji należy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie oraz zarządzanie użytkownikami w AD -Win Serwer 2008

Tworzenie oraz zarządzanie użytkownikami w AD -Win Serwer 2008 Tworzenie oraz zarządzanie użytkownikami w AD -Win Serwer 2008 Jedną z podstawowych czynności jakie musi wykonad administrator zaraz po instalacji usługi domenowej w usłudze Active Directory jest utworzenie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Korzystanie z raportów zasad grupy/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Korzystanie z raportów zasad grupy/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Korzystanie z raportów zasad grupy/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie obiektu GPO dla standardowych komputerów osobistych W tym ćwiczeniu utworzysz obiekt GPO.! Utworzenie obiektu

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Procedura wygenerowania paczki instalacyjnej oprogramowania F-Secure

Procedura wygenerowania paczki instalacyjnej oprogramowania F-Secure 1 Procedura wygenerowania paczki instalacyjnej oprogramowania F-Secure Niestety firma F-Secure nie udostępnia paczki instalacyjnej EXE lub MSI do instalacji oprogramowania F-Secure Client Security. Paczkę

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

HELIOS pomoc społeczna

HELIOS pomoc społeczna Instrukcja przygotowania pliku wsadowego do zasilenia SEPI przy pomocy dodatkowej aplikacji HELSepi 1. Instalacja aplikacji Pobieramy plik instalacyjny HelSEPIsetup.exe ze strony internetowej www.ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Wraz z wersją R2 dla systemu Windows 2008 Server nazewnictwo usług terminalowych uległa zmianie. Poniższa tabela przedstawia nową nomenklaturą:

Wraz z wersją R2 dla systemu Windows 2008 Server nazewnictwo usług terminalowych uległa zmianie. Poniższa tabela przedstawia nową nomenklaturą: Informator Techniczny nr 137 27-04-2012 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Terminal Service RemoteApp Usługa Terminal Service RemoteApp różni się od standardowej sesji w przypadku Usług terminalowych (Terminal

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird i konfiguracji Thunderbird Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Outlook Web App... 4 2.1 Logowanie do poczty poprzez przeglądarkę... 4 2.2 Korzystanie z OWA... 7 2.2.1 Tworzenie nowej wiadomości... 7 2.2.2 Dodanie

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest ustawienie nowego abonenta VOIP w centrali Platan Libra, oraz konfiguracja programu do połączeń VOIP na komputerze i

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja instalacji wersji testowej programu LeftHand na Windows Ten dokument ma na celu

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Ograniczenie wyświetlania listy zmiennych w przeglądarce zmiennych ActiveFactory

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Ograniczenie wyświetlania listy zmiennych w przeglądarce zmiennych ActiveFactory Informator Techniczny nr 115 24-09-2009 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Ograniczenie wyświetlania listy zmiennych w przeglądarce zmiennych ActiveFactory Pakiet ActiveFactory zawiera zestaw programów umoŝliwiających

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Zdalny dostęp SSL. Przewodnik Klienta

Zdalny dostęp SSL. Przewodnik Klienta Zdalny dostęp SSL Przewodnik Klienta Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. DOSTĘP DO SSL VPN Z KOMPUTERA Z SYSTEMEM WINDOWS... 3 2.1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW SIGNET... 3 2.2. INSTALACJA TOKENA W SYSTEMIE WINDOWS

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja instalacyjna i konfiguracyjna Aplikacja ADR. Wersja dokumentu 1.0. Strona 1/9

Dokumentacja instalacyjna i konfiguracyjna Aplikacja ADR. Wersja dokumentu 1.0. Strona 1/9 Dokumentacja instalacyjna i konfiguracyjna Aplikacja ADR Wersja dokumentu 1.0 Strona 1/9 Spis treści 1. Instalacja binariów bazy danych... 3 2. Tworzenie struktury bazy... 5 2. Instalacja aplikacji ADR...

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager

Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager Wymagania systemowe dla aplikacji ImageManager przynajmniej 1 GB pamięci RAM (4 GB rekomendowane) przynajmniej 75 MB wolnego miejsca na dysku

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja instalacji Kalipso wywiady środowiskowe I. Na systemie operacyjnym Ubuntu (TM) II. Na systemie operacyjnym Windows INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROTEKTOR Instrukcja Obsługi

PROTEKTOR Instrukcja Obsługi PROTEKTOR Instrukcja Obsługi Uniwersalna Aplikacja Do Składania i Weryfikacji Podpis Elektronicznego W formacie XADES Wszystkich Dostawców Certyfikatów Wersja 1.0.0.1 Instrukcja użytkownika: 3 grudnia

Bardziej szczegółowo

Instalacja krok po kroku /instalacja programu, serwera bazy danych/

Instalacja krok po kroku /instalacja programu, serwera bazy danych/ http:// e-mail: przemyslaw.migacz@gmail.com Instalacja krok po kroku /instalacja programu, serwera bazy danych/ Wymagania: Maszyna wirtualna JAVA wersja 1.6 Partycja dysku NTFS W przypadku partycji FAT32

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnid się czy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji elektronicznego systemu obiegu dokumentów administracyjnych - esoda.

Instrukcja instalacji elektronicznego systemu obiegu dokumentów administracyjnych - esoda. Instrukcja instalacji elektronicznego systemu obiegu dokumentów administracyjnych - esoda. wersja 2.2 data 4 września 2008 SPIS TREŚCI: A. Instalacja oprogramowania esoda... 3 B. Rozwiązywanie problemów...

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Podstawy administrowania serwerem

Laboratorium A: Podstawy administrowania serwerem Rozdział 1: Podstawy administrowania serwerem 41 Laboratorium A: Podstawy administrowania serwerem Cele Scenariusz Uwagi administratora systemów Wymagania wstępne Po zrealizowaniu tego laboratorium uczestnik

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 Aplikacja mobilna systemu mlearning Wszystkie znaki handlowe i znaki towarowe stanowią własnośd ich legalnych posiadaczy. 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy Xopero Backup Build your private cloud backup environment Rozpoczęcie pracy 07.05.2015 Spis treści Wstęp... 2 Pobierz aplikację Management Center... 2 Przygotuj Xopero do pracy... 3 Zmień hasło administratora...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie informatyczne instalacja usługi BlackBerry Enterprise Server (BES)

Wsparcie informatyczne instalacja usługi BlackBerry Enterprise Server (BES) Wsparcie informatyczne instalacja usługi BlackBerry Enterprise Server (BES) Mobilne usługi informatyczne stają się coraz bardziej popularne w przedsiębiorstwach i instytucjach. Firma BlackBerry udostępnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 instrukcje instalacji

Załącznik 1 instrukcje instalacji Załącznik 1 instrukcje instalacji W poniższym załączniku przedstawione zostaną instrukcje instalacji programów wykorzystanych w trakcie tworzenia aplikacji. Poniższa lista przedstawia spis zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 153 25-03-2015 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Wonderware Historian 2014 R2 UWAGA! Przygotowując system operacyjny Windows na potrzeby oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Kancelaria instalacja programu

Kancelaria instalacja programu Kancelaria instalacja programu Program Kancelaria można zainstalować w wersji przeznaczonej na pojedynczy komputer (dane zgromadzone przez użytkownika nie będą udostępniane innym pracownikom firmy) lub

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware

Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware Informator Techniczny nr 107 24-10-2008 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware Komponenty Application Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure Viewer-a do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition Informator Techniczny Wonderware nr 164 27.06.2017 r. INSTALACJA MICROSOFT INTERNET

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 150 12-01-2015 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Wonderware InTouch 2014 R2 UWAGA! Informator przedstawia procedurę instalacji tylko dla aplikacji opartych

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy zostaje

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej:

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie Zadania egzaminacyjnego egzamin praktyczny z kwalifikacji e13 styczeń 2015

Rozwiązanie Zadania egzaminacyjnego egzamin praktyczny z kwalifikacji e13 styczeń 2015 Rozwiązanie Zadania egzaminacyjnego egzamin praktyczny z kwalifikacji e13 styczeń 2015 Poniższe zadanie egzaminacyjne wykonane jest na przykładzie systemu Windows Server 2008 R2 oraz Windows 7 professional.(zamiennie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT

Zarządzanie Infrastrukturą IT Zarządzanie Infrastrukturą IT Instalacja komponentu eserver na SQL Serwerze 2000 przy istniejącej instancji EAUDYTORINSTANCE Data modyfikacji: 2007-03-20, 14:36 opracował: Maciej Romanowski v 2.2.0 powered

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 152 24-03-2015 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Platforma Systemowa Wonderware 2014 R2 UWAGA! Przygotowując system operacyjny Windows na potrzeby oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. B P ra ca z bazą da nych MS SQL Server Wprowadzenie System RACS 5 umożliwia wykorzystanie środowiska zarządzania

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie. 3. Aby zmienid hasło należy przejśd do profilu wybierając Twój profil w głównym menu.

Pierwsze logowanie. 3. Aby zmienid hasło należy przejśd do profilu wybierając Twój profil w głównym menu. Oddajemy w paostwa ręce przewodnik, który w prosty i jasny sposób przeprowadza użytkownika przez pierwsze logowanie do usługi oraz pokazuje jak wykonad backup bazy danych Comarch OPT!MA z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum SmartSign 3.2 procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Spis treści 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 2. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 8

Bardziej szczegółowo

Warsztaty AVR. Instalacja i konfiguracja środowiska Eclipse dla mikrokontrolerów AVR. Dariusz Wika

Warsztaty AVR. Instalacja i konfiguracja środowiska Eclipse dla mikrokontrolerów AVR. Dariusz Wika Warsztaty AVR Instalacja i konfiguracja środowiska Eclipse dla mikrokontrolerów AVR Dariusz Wika 1.Krótki wstęp: Eclipse to rozbudowane środowisko programistyczne, które dzięki możliwości instalowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Systemu e-kt

Instrukcja instalacji oprogramowania Systemu e-kt Instrukcja instalacji oprogramowania Systemu e-kt Proces instalacji oprogramowania Systemu e-kt... 2 Konfiguracja programu Java... 9 Konfiguracja Systemu e-kt w przeglądarce Mozilla Firefox... 10 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

NIE WYŁACZANIE PROTOKOŁU TCP/IP POWODUJE ZNACZNE SPOWOLNIENIE DZIAŁANIA SIECI!!! PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ!

NIE WYŁACZANIE PROTOKOŁU TCP/IP POWODUJE ZNACZNE SPOWOLNIENIE DZIAŁANIA SIECI!!! PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ! Konfiguracja połączenia sieciowego z siecią PRIMANET 1. Instalujemy kartę sieciową w systemie operacyjnym z dołączonej płyty CD. Następnie przechodzimy do START ustawienia połączenia sieciowe połączenia

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA I URUCHOMIENIE KOMUNIKATORA

1. INSTALACJA I URUCHOMIENIE KOMUNIKATORA 1. INSTALACJA I URUCHOMIENIE KOMUNIKATORA Instalacja oprogramowania do szkoleń przez Internet odbywa się wyłącznie przy pomocy przeglądarki internetowej Internet Explorer. Aby rozpocząć proces instalacji

Bardziej szczegółowo

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Spis treści: Wprowadzenie... 2 Instalacja... 3 Uruchomienie... 7 Wybór układu ulotki... 8 Ekran główny... 11 Tworzenie ulotki... 12 Dodawanie własnego produktu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express 1. Przygotowanie do instalacji W celu zainstalowania aplikacji należy ze strony internetowej pobrać następujący plik: http://in.take.pl/arpunktor/instalacja.zip.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 119 12-02-2010 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2008 Express Edition dla oprogramowania Wonderware UWAGA! Przed instalowaniem

Bardziej szczegółowo