Uproszczona instalacja SAS Forecast Server 3.1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uproszczona instalacja SAS Forecast Server 3.1"

Transkrypt

1 SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Uproszczona instalacja SAS Forecast Server 3.1 W razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt z naszym Zespołem, telefonicznie na numer (22) lub elektronicznie pod adresem Prosimy o uwagi i spostrzeżenia, które pomogą nam w przygotowaniu następnych wersji tego dokumentu. Zawsze służąc Paostwu pomocą, Zespół Pomocy Technicznej Centrum Technologii SAS Polska

2 2 Spis treści Wstęp... 2 Przygotowanie do instalacji... 2 Instalacja... 3 Konfiguracja Forecast Servera Tworzenie kont administratora i użytkowników Forecast Servera w systemie operacyjnym Tworzenie kont administratora i użytkowników Forecast Servera w metadanych Konfiguracja środowiska SAS Forecast Servera Konfiguracja folderu raportów Forecast Servera w metadanych Konfiguracja folderu środowiska Forecast Servera w systemie operacyjnym Import przykładowych raportów( procesów gotowych) Weryfikacja instalacji SAS Forecast Servera Przykładowy projekt w SAS Forecast Studio Uruchomienie przykładowego raportu Definiowanie dodatkowych bibliotek dla środowiska Forecast Servera Wstęp Dokument opisuje instalację i konfigurację produktu SAS Forecast Server 3.1 na jednym stanowisku. Instalację client/server opisują inne dokumenty, dostępne na stronach SAS Customer Support. Przygotowanie do instalacji Przed instalacją w systemie operacyjnym trzeba stworzyd dwa konta: konto do instalacji systemu SAS i konto sassrv. Użytkownicy systemów Windows 7 i Windows 64-bitowych powinni zainstalowad Java SE Runtime Environment( JRE) 6 Update 14( 32-bitowe, należy wybrad platform: Windows, dotyczy to także użytkowników Windows 64-bitowych):

3 3 Konta w systemie operacyjnym, które trzeba utworzyd przed instalacją SAS Forecast Servera: Rekomendowany identyfikator w systemie operacyjnym Opis Uprawnienia użytkownika w systemie operacyjnym Windows Konto SAS sas Konto używane do instalacji SAS Administrator( należy do grupy Administratorzy ) SAS Installer sassrv Konto, w kontekście którego działają serwery procesów gotowych Logowanie w trybie wsadowym( domyślnie uprawnienie jest nadawane przez SAS Deployment Wizard) SAS Spawned Servers account Rekomendowane ustawienia konta sassrv: Użytkownik nie może zmienid hasła. Hasło nigdy nie wygasa. Instalacja Instalacja oprogramowania SAS 9.2 odbywa się za pomocą aplikacji SAS Deployment Wizard. Aplikacja ta jest zawarta w SAS Software Depot i uruchamia się ją za pomocą programu setup.exe. Należy zalogowad się na konto instalatora SAS( o rekomendowanym identyfikatorze sas ) i uruchomid program setup.exe w SAS Software Depot. Kolejne slajdy pokazują przebieg procesu instalacji:

4 4 Na początku jesteśmy proszeni o wybór języka instalacji. Wybieramy Install SAS software.

5 5 Wskazujemy odpowiedni SAS Software Order. Wskazujemy SAS Home- lokalizację, w której zainstalowany zostanie system SAS( najprościej zostawid wartośd domyślną).

6 6 Zaznaczamy Install SAS Software i Configure SAS Software. Możemy także wybrad tylko instalację a później ponownie uruchomid SAS Deployment Wizard( setup.exe) i przeprowadzid samą konfigurację. Wskazujemy standardowy plan instalacji: Forecast Server, one machine. W skład tego planu wchodzi też oczywiście SAS Foundation (zawiera Base SAS). Jednak jeśli oprócz Forecast Servera chcemy zainstalowad jeszcze takie produkty jak SAS Enterprise Guide czy SAS Enterprise Miner, powinniśmy użyd specjalnego, indywidualnego planu instalacji. W celu uzyskania takiego planu prosimy o kontakt z Centrum Technologii SAS Institute Polska.

7 7 W kolejnym oknie widzimy produkty wchodzące w skład wybranego przez nas planu. Wskazujemy plik licencyjny SID.

8 8 Wybieramy wersje językowe SAS, które chcemy zainstalowad. W przypadku Windows 32-bitowych (poza Windows 7) wybieramy rekomendowane Java Runtime Enviroment. Dla Windows 7 i Windows 64-bitowych wskazujemy zainstalowane wcześniej Java SE Runtime Environment 6 Update 14.

9 9 Wybieramy Configuration Prompting Level: Typical. Kolejne slajdy przedstawiają kluczowe kroki instalacji. W pozostałych krokach pozostawiamy ustawienia domyślne. Podajemy krótką i długą nazwę maszyny.

10 10 Tutaj SAS Deployment Wizard prosi o hasło użytkownika Windows, który przeprowadza instalację SAS. W tym kroku ustalamy hasło administratora SAS. Jest to konto wewnętrzne( rozpoznad to można po w ID) i nie ma odpowiadającego mu użytkownika w systemie operacyjnym.

11 11 SAS Trusted User to inne konto wewnętrzne. Jest ono używane przez niektóre procesy SAS. W tym kroku ustalamy jego hasło. Tu podajemy hasło użytkownika sassrv, którego należało stworzyd przed rozpoczęciem instalacji. Zwródmy uwagę na to, że jego identyfikator podajemy razem z domeną( nazwą komputera).

12 12 Dostępna jest opcja stworzenia pierwszego użytkownika SAS( SAS Demo User), jednak i tak później jego konto będzie wymagałoby dodatkowej konfiguracji, więc nie wybieramy tej opcji i użytkowników zdefiniujemy po instalacji. W tym kroku podajemy dane serwera poczty elektronicznej. Jeśli nie skonfigurowaliśmy takiego serwera możemy wpisad dowolne dane.

13 13 Jeśli instalujemy lub mamy zainstalowane SAS Enterprise Guide lub SAS Add-In for Microsoft Office, możemy zaznaczyd to pole, aby mied dostęp do projektów SAS Forecast Studio przez SAS Enterprise Guide lub programy Microsoft Office. Zaznaczamy opcję stworzenia środowiska SAS Forecast Servera przez SAS Deployment Wizard.

14 14 Tu wprowadzamy dane dotyczące tworzonego środowiska SAS Forecast Servera. Można zostawid wartości domyślne. Warto zwrócid uwagę, że SAS Deployment Wizard nie stworzy katalogu, jaki podamy w Content Location. Będzie go można stworzyd i nadad do niego uprawnienia odpowiednim użytkownikom po zakooczeniu instalacji. Utworzone środowisko SAS Forecast Servera także będzie wymagało dodatkowej konfiguracji po zakooczeniu instalacji.

15 15 Na koocu ukazuje się okno Deployment Summary. Instalacja i konfiguracja może potrwad kilka godzin. W pierwszym kroku sprawdzane są wymagania dotyczące systemu i ewentualnie doinstalowane potrzebne komponenty. Ten krok wymaga interakcji użytkownika. Możemy na przykład byd proszeni o podanie hasła lub ponowne uruchomienie systemu po zainstalowaniu komponentu po restarcie zwykle automatycznie włącza się SAS Deployment Wizard, ale jeśli tak się nie dzieje, należy po prostu uruchomid setup.exe, aby kontynuowad instalację. Po zakooczeniu instalacji zalecamy zainstalowad najnowsze hotfixy dla SAS Forecast Servera. Można je wyszukad na stronie:

16 16 Konfiguracja Forecast Servera 1. Tworzenie kont administratora i użytkowników Forecast Servera w systemie operacyjnym Po zakooczeniu instalacji trzeba stworzyd konto dla administratora Forecast Servera. W przeciwieostwie do konta administratora SAS, musi ono mied odpowiadającego mu użytkownika w systemie operacyjnym. Konta pozostałych użytkowników Forecast Servera też muszą byd utworzone w systemie operacyjnym. Jeśli jesteśmy jedynym użytkownikiem komputera, możemy użyd naszego konta jako administratora SAS Forecast Servera i nie definiowad dodatkowych użytkowników Forecast Servera. Konta w systemie operacyjnym, które trzeba utworzyd po instalacji SAS Forecast Servera: Opis Uprawnienia użytkownika w systemie operacyjnym Windows Konto SAS Konto administratora SAS Forecast Servera Konta pozostałych użytkowników SAS Forecast Servera Logowanie w trybie wsadowym Logowanie w trybie wsadowym SAS Forecast Server Administrative User Account

17 17 Aby nadad użytkownikom uprawnienia logowania w trybie wsadowym należy w Panelu Sterowania wybrad Narzędzia administracyjne-> Zasady zabezpieczeo lokalnych. Następnie w drzewie Ustawienia zabezpieczeo wejśd w Zasady Lokalne-> Przypisywanie praw użytkownika, otworzyd zasadę Logowanie w trybie wsadowym i dodad do niej użytkownika. Aby uniknąd powtarzania tej procedury przy każdym tworzeniu nowych użytkowników warto stworzyd grupę, np. SAS Users i nadad jej prawa logowania w trybie wsadowym, a nowych użytkowników już tylko dodawad do tej grupy.

18 18 2. Tworzenie kont administratora i użytkowników Forecast Servera w metadanych. Następnie trzeba zdefiniowad konta Administratora i użytkowników Forecast Servera w metadanych i powiązad je ze stworzonymi kontami w systemie Windows. Konto zwykłych użytkowników i administratora Forecast Servera tworzy się tak samo, jedynie administratorowi nadaje się więcej uprawnieo. 1. Uruchamiamy SAS Management Console( START-> Programy-> SAS-> SAS Management Console). 2. Następnie pojawia się okno Connection Profile Wizard. Tworzymy w nim profil połączenia dla administratora SAS( i logujemy się używając tego profilu. Wpisujemy hasło, które ustaliliśmy dla tego użytkownika w trakcie instalacji. 3. Po prawej stronie klikamy lewym przyciskiem myszy na plug-in User Manager i wybieramy New-> User.

19 19 4. W zakładce General wpisujemy nazwę użytkownika. Nie musi byd ona identyczna jak nazwa konta w Windows. Użytkownik logując się używa loginu z Windows. 5. Przypisujemy użytkownika do konta w Windows: klikamy przycisk New a następnie wpisujemy nazwę konta, koniecznie z domeną( nazwą komputera) w formacie <nazwa_domeny>\<nazwa_konta>. Możemy też wpisad jego hasło, ale nie jest to konieczne. Poniżej przedstawiony jest przykład dla administratora Forecast Servera.

20 20 Ostatni punkt dotyczy już tylko administratora Forecast Servera: 6. W zakładce Groups and Roles nadajmy administratorowi Forecast Servera odpowiednie uprawnienia: przenosimy grupę SAS Administrators i rolę Management Console: Advanced do okna Member of za pomocą dwukrotnego kliknięcia lub przycisku ze strzałką.

21 21 3. Konfiguracja środowiska SAS Forecast Servera 1. W SAS Management Console, po prawej stronie klikamy lewym przyciskiem myszy na plug-in Forecast Server. 2. Wpisujemy nazwę użytkownika i hasło administratora Forecast Servera, a jako serwer wpisujemy localhost z numerem portu: 6411 i logujemy się. 3. Jeśli w trakcie instalacji wybraliśmy opcję stworzenia środowiska Forecast Servera przez SAS Deployment Wizard powinniśmy zobaczyd środowisko o nazwie Default. Jeśli nie, aby je stworzyd należy kliknąd lewym przyciskiem myszy na plug-in Forecast Server, wejśd w New Enviroment, a później wybrad SASApp jako Host Name.

22 22 4. Klikamy lewym przyciskiem myszy na ikonkę środowiska Forecast Servera i wchodzimy w jego właściwości.

23 23 5. Należy teraz wybrad folder raportów( Reports Folder) dla środowiska. Zwródmy uwagę, że jest to folder w metadanych, a nie na dysku komputera. Przykładowo może to byd /Shared Data/Forecast Server 3.1( należy kliknąd Browse.. i stworzyd odpowiedni folder).

24 24 4. Konfiguracja folderu raportów Forecast Servera w metadanych W kroku 6. Poprzedniego punktu wybraliśmy folder raportów Forecast Servera. Należy jeszcze nadad użytkownikom odpowiednie uprawnienia do tego folderu: 1. W SAS Management Console klikamy zakładkę folders nad oknem po prawej stronie i przechodzimy do wybranego wcześniej folderu raportów Forecast Servera. 2. Prawym przyciskiem myszy klikamy na folder, wybieramy Properties i wchodzimy w zakładkę Authorization. 3. Użytkownicy i administrator Forecast Servera muszą mied nadane uprawnienie ReadMetadata dla tego folderu. Ponieważ są oni zarejestrowani w metadanych, automatycznie należą do grupy SASUSERS i wystarczy, aby ta grupa miała nadane uprawnienie ReadMetadata.

25 25 4. Konto wewnętrzne SAS Trusted User ( powinno mied nadane następujące uprawnienia do folderu raportów: ReadMetadata, WriteMetadata, WriteMemberMetadata, CheckinMetadata i Administer. Jeśli konta SAS Trusted User nie ma w górnej ramce, należy dodad je używając przycisku Add.

26 26 5. Konfiguracja folderu środowiska Forecast Servera w systemie operacyjnym Drugą ważną właściwością środowiska jest lego lokalizacja( Location) wskazującą folder na dysku komputera. SAS Deployment Wizard przy tworzeniu środowiska nadaje domyślną lokalizację, ale nie tworzy odpowiednich folderów. Jeśli nie istnieją, to musimy je stworzyd, aby lokalizacja była prawidłowa. Ponadto administrator i wszyscy użytkownicy Forecast Servera muszą mied nadane uprawnienie Pełna kontrola dla tego folderu: 1. Wchodzimy we właściwości folderu środowiska Forecast Servera( wskazywanego w Location). 2. Wybieramy zakładkę Zabezpieczenia. Jeśli nie jest ona widoczna, należy wyłączyd proste udostępnianie plików( Opcje folderów, zakładka Widok). 3. Administratorowi i użytkownikom Forecast Servera nadajemy uprawnienie Pełna kontrola. Tu także wygodnie jest stworzyd grupę, np. SAS Users i nadad uprawnienie całej grupie, a nowych użytkowników po prostu dodawad do tej grupy zamiast osobno nadawad im uprawnienia do folderu.

27 27 6. Import przykładowych raportów( procesów gotowych). 1. Logujemy się jako administrator Forecast Servera do środowiska Forecast Servera w SAS Management Console. 2. Klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonę Reports w środowisku Forecast Servera i wybieramy Deploy Samples.

28 28 3. W oknie pojawią się zaimportowane raporty:

29 29 Weryfikacja instalacji SAS Forecast Servera. 1. Przykładowy projekt w SAS Forecast Studio Na początku stworzymy prosty projekt w SAS Forecast Studio: 1. Uruchamiamy SAS Forecast Studio: Start menu-> Programy-> SAS-> SAS Forecast Studio-> SAS Forecast Studio Logujemy się używając identyfikatora i hasła z Windows jednego ze skonfigurowanych użytkowników Forecast Servera. Podajemy nazwę serwera: localhost z numerem portu: Pojawia się okno projekty. Klikamy w nim przycisk Nowy. 4. W pierwszym kroku wpisujemy nazwę projektu lub zostawiamy nazwę domyślną. Klikamy Dalej. 5. W kolejnym kroku wybieramy zbiór PRICEDATA w bibliotece SASHELP. Klikamy Dalej. 6. Jako zmienne klasyfikujące wybieramy product i productname. Klikamy Dalej. 7. Wybieramy zmienną date jako zmienną ID czasu. Klikamy Dalej. 8. Zmiennej sale przypisujemy rolę Zależna. Klikamy Dalej. 9. W pozostałych krokach zostawiamy wartości domyślne.

30 Klikamy Koniec i czekamy na wykonanie prognoz. 11. Po chwili widzimy wyniki i podsumowanie prognozy:

31 31 2. Uruchomienie przykładowego raportu. Możemy też uruchomid jeden z zaimportowanych wcześniej przykładowych raportów: 1. W SAS Forecast Studio wybieramy Narzędzia-> Raporty i procesy gotowe. 2. Wybieramy Raporty-> Samples- > Getting Started-> Introduction-> Wstęp do raportów i klikamy przycisk Uruchom. 3. Po chwili widzimy wyniki. Jeśli pozostawiliśmy domyślny format( HTML), otworzą się one w oknie przeglądarki internetowej.

32 32 Definiowanie dodatkowych bibliotek dla środowiska Forecast Servera. W SAS Forecast Studio dostępne są standardowe biblioteki SAS: SASUSER, SASHELP, MAPS, WORK oraz biblioteki zdefiniowane w metadanych( po instalacji są to SASDATA i STPSAMP). Aby korzystad w SAS Forecast Studio ze zbiorów w innych bibliotekach, należy zdefiniowad te biblioteki w metadanych za pomocą SAS Management Console: 1. Uruchamiamy SAS Management Console( START-> Programy-> SAS-> SAS Management Console). 2. W plug-inie Data Library Manager prawym przyciskiem myszy klikamy na Libraries i wybieramy New Library Wybieramy typ biblioteki, dla standardowych zbiorów SAS będzie to SAS Data-> SAS BASE Library. 4. Wpisujemy nazwę i opis biblioteki. Pod tą nazwą biblioteka będzie widoczna w SAS Management Console. Możemy też zmienid folder w metadanych, w którym widoczna będzie biblioteka, na przykład na /Shared Data/Forecast Server 3.1/Libraries. 5. Wybieramy serwer SASApp. 6. Wpisujemy libref. Pod tą nazwą biblioteka będzie widoczna w SAS Forecast Studio. Następnie przypisujemy bibliotece folder na dysku, w którym znajdują się zbiory SAS. Najlepiej też wejśd w Advanced Options i zaznaczyd opcję Library is pre-assigned. Wtedy nie trzeba rejestrowad zbiorów w metadanych, aby były widoczne w SAS Forecast Studio. Opcję tę można też zmienid we właściwościach biblioteki( przycisk Advanced Options, zakładka options). 7. Prawym przyciskiem myszy klikamy na nowo utworzoną bibliotekę, wybieramy Properties i wchodzimy w zakładkę Authorization. 8. Użytkownicy i administrator Forecast Servera powinni mied nadane prawa: ReadMetadata oraz Read i Write. Wystarczy jednak nadad te uprawnienia grupie SASUSERS, do której należą wszyscy użytkownicy zarejestrowani w metadanych.

33 33 Zbiory w nowej bibliotece nie są teraz zarejestrowane w metadanych i nie widad ich w SAS Management Console, ale będą widoczne w SAS Forecast Studio( przy opcji Library is pre-assigned ). Jeśli je zarejestrujemy w metadanych( klikając lewym przyciskiem myszy na bibliotekę i wybierając opcję Register Tables ) musimy zadbad, aby użytkownicy i administrator Forecast Servera mieli dla nich nadane prawa: ReadMetadata oraz Read i Write. W przeciwnym wypadku zbiory staną się widoczne w SAS Managenent Console, ale przestaną byd widoczne w SAS Forecast Studio. Można te prawa nadad na poziomie pojedynczego zbioru( w opcjach zbioru), albo folderu w metadanych, w której zbiory są widoczne. Należy wejśd w opcje tego folderu w zakładce folders a później otworzyd zakładkę Authorization. Zmiany zastosują się do wszystkich obiektów znajdujących się w tym folderze. Jeśli zbiory w bibliotece są zarejestrowane w metadanych, to biblioteka nie musi mied włączonej opcji pre-assigned.