TAJEMNICZA DEKRA. Sobotni wieczór. Rozmowa kontrolowana. Poznajcie Mystery Shopping...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TAJEMNICZA DEKRA. Sobotni wieczór. Rozmowa kontrolowana. Poznajcie Mystery Shopping..."

Transkrypt

1 TAJEMNICZA DEKRA Jest tylko jeden szef. Klient. On moŝe zwolnić kaŝdego w firmie, od prezesa w dół po prostu wydając swoje pieniądze gdzie indziej. Sam Wolton, załoŝyciel sieci sklepów Wal-Mart Sobotni wieczór Sobotni wieczór, centrum miasta. Siedzę ze znajomym w barze luksusowego hotelu i dopijam kolorowego drinka. Jest zabawnie, gdyŝ natrafiliśmy na grupę Anglików i wymieniamy z nimi nieco sarkastyczne uwagi o róŝnicach kulturowych pomiędzy naszymi krajami. Barmanka podaje kolejne napoje, nikt się nigdzie nie śpieszy, humory dopisują. Po chwili postanawiamy zmienić otoczenie i zjeść późną kolację. Proszę o rachunek, płacimy i wychodzimy. Barmanka mówiąc dobranoc, właśnie zbliŝa do ust napełniony kieliszek. Kilkaset metrów dalej siadamy we włoskiej knajpce. Zanim zamówię, wyciągam z torebki wydrukowaną ankietę i zaczynam ją wypełniać. Wielka szkoda, Ŝe widziałam ten kieliszek i muszę to zaraportować Szybko zapisuję najwaŝniejsze informacje, aby nic mi nie umknęło. Mam 24 godziny na wypełnienie ankiety. Rozmowa kontrolowana Od wielu lat zawodowo zajmuję się kompleksową realizacją badań Mystery Shopping dla firm posiadających sieci sprzedaŝy lub usług na terenie Polski. Dla duŝych koncernów i małych lokalnych sklepów; dla branŝy spoŝywczej i hotelarskiej. Dla firm, w których kupujesz ubrania, dla banku, w którym masz konto, dla producenta leku, który bierzesz na przeziębienie, a nawet dla urzędu, w którym płacisz podatki. Hobbystycznie pracuję jako Tajemniczy Klient dla kilku firm. Właśnie za pośrednictwem jednej z nich przyjęłam zlecenie na badanie we wspomnianym powyŝej hotelowym barze. Ta wizyta miała między innymi sprawdzić, czy pracodawca barmanki nie jest oszukiwany przez swoich pracowników. Mój raport o złamanym zakazie picia alkoholu w pracy i innych zaobserwowanych nieprawidłowościach pewnie juŝ wkrótce trafi na biurko jej przełoŝonego. Pomimo Ŝe nie jest łatwo pozostać obiektywnym, a badania są zlecane dość nieregularnie, realizacja takich wizyt moŝe stać się pasją. Poznajcie Mystery Shopping DEKRA Certification Sp. z o.o. 1/6

2 Badania przeprowadzone przez MSPA (Mystery Shopping Providers Association), wskazują, Ŝe powodem utraty klienta jest: 68% nieodpowiednia obsługa 14% zła jakość produktu 9% przejście do konkurencji bez wyraźnej przyczyny 5% inne 3% wyjazd, przeprowadzka 1% śmierć (źródło: Spośród tych niezadowolonych tylko 4% informuje o tym firmę. Natomiast pozostałe 96% przestrzega przed tą firmą znajomych i rodzinę! Koszty utraty jednego niezadowolonego klienta są więc duŝo większe, niŝ mogłoby się wydawać. Koszt utrzymania juŝ raz zdobytego klienta jest średnio pięć razy niŝszy. Znane powiedzenie handlowe mówi, Ŝe zadowolony klient powie o tym jednej osobie, a niezadowolony powie dziesięciu. Trzeba tu jednak podkreślić, Ŝe w dobie Internetu szczególnie ci niezadowoleni klienci mają duŝo większe pole do wyraŝenia swoich negatywnych odczuć. Jak zatem zatrzymać tego klienta, nie naraŝając się na zbyt duŝe koszty? Jak poznać, co myśli klient? Z pewnością konieczna jest konsekwentna realizacja przemyślanych standardów jakości obsługi klienta. Najlepiej byłoby sprawdzić realizację wytycznych w praktyce, dowiedzieć się teŝ, jakie sytuacje spotykają klienta w naszym punkcie sprzedaŝy, co go zachwyca, a co denerwuje. Niestety bezpośrednie badanie satysfakcji nie da prawidłowego wyniku z uwagi fakt, Ŝe zapytany przez ankietera klient, szczególnie w cztery oczy, ma skłonność do idealizowania i upiększania swoich odczuć odnośnie obsługi (bo skoro korzystam z usług tej firmy, to chyba nie jest tam aŝ tak źle, prawda?! ). Dodatkowo, zapytany respondent będzie odnosił się do firmy jaką zna od jakiegoś czasu, tak więc wpływ na jego ocenę będą miały równieŝ kontakty z pracownikami na przykład sprzed kilku miesięcy. RównieŜ jawne badanie punktów sprzedaŝy nie pozwoli na uzyskanie obiektywnych informacji. Pracownik, który ma świadomość, Ŝe jego zachowanie podlega ocenie, będzie się zachowywał nienaturalnie. KaŜdy z nas, w sytuacji kiedy jest obserwowany, stara się wypaść jak najlepiej i wywrzeć pozytywne, jednak zazwyczaj odmienne od rzeczywistego, wraŝenie. Jest jedno rozwiązanie. Mystery Shopping to ukryte badanie jakości obsługi klienta. Największą zaletą tej metody jest niewątpliwie obiektywizm i niezaleŝność. Nie zbiera ona subiektywnych opinii czy deklaracji klientów, ale jednoznacznie stwierdza fakty odnośnie doświadczeń klienta w punkcie sprzedaŝy. Dodatkowo jest ona przeprowadzana w czasie rzeczywistym, a więc jej wyniki są zawsze aktualne DEKRA Certification Sp. z o.o. 2/6

3 Obiektywizm jest tutaj moŝliwy dzięki odpowiedniej konstrukcji kwestionariusza uŝywanego do badania. Pytania w nim zawarte mają często formę zamkniętą i dotyczą faktów zaobserwowanych podczas wizyty. Tajemniczy Klient opisuje stan obecny, potwierdzając obecność danego aspektu standardów obsługi w firmie lub jego brak. Podczas realizacji badania naleŝy postępować zgodnie ze scenariuszem i pozostać bezstronnym. Tajemnicza armia Tajemniczy Klient ma wiele nazw: Mystery Shopper, Audytor, Klient Testowy, Tajny Klient, Sekretny Gość, Tajemniczy Pacjent, Obserwator, Złoty Klient, Secret Customer, Mystery Client, Secret User, Service Checker, Mystery Guest, Secret Shopper, Store Checker, Shop Controler, Mystery Customer, Mystery Call, Ghost Client. Wszyscy spotkaliśmy się kiedyś z mizerną obsługą. Ze znudzoną panią w sklepie obuwniczym, która nie ma zamiaru pomóc klientowi w wyciągnięciu pudełka z jego rozmiarem. Z doradcą bankowym pochłoniętym rozmową z kolegą, podczas gdy kolejka petentów czeka. Z instruktorem fitness, który nie zwraca uwagi na podopiecznych, bo w trakcie zajęć flirtuje w z jedną z uczestniczek. Z kasjerką, która zamiast kasować zakupy, rozmawia przez telefon o wieczornym spotkaniu. To właśnie dzięki Tajemniczym Klientom firma moŝe się dowiedzieć, co się dzieje w jej punktach sprzedaŝy. Tajemniczy klient nie ocenia i nie interpretuje jedynie stwierdza fakty, opisuje zdarzenia zastane na miejscu. Tajemniczy Klient to często człowiek z misją. Taka osoba wie, Ŝe brak profesjonalnego podejścia i arogancja ze strony obsługi nie są normą i nie powinny się zdarzać. Oprócz moŝliwości dorobienia sobie do pensji, w pracy Tajemniczego Klienta waŝna jest świadomość tego, Ŝe ma się wpływ na wzrost poziomu jakości obsługi nie tylko w swojej okolicy, ale i w całej Polsce. Główna zasada: zawsze ukryty Tajemniczy Klient musi się wykazać umiejętnością szybkiej adaptacji do warunków. Pomimo Ŝe badanie jest szczegółowo zaplanowane, zdarza się, Ŝe wydarzenia przybierają nieprzewidziany obrót. Podczas wizyty Tajemniczego Klienta moŝe zaskoczyć na przykład nagła ewakuacja w wyniku ćwiczeń przeciwpoŝarowych. Zdarza się teŝ, Ŝe umówiony konsultant wskazany do oceny w ostatniej chwili zamienia się ze swoim kolegą, albo nadgorliwy ochroniarz sklepu poprosi o pokazanie zawartości kieszeni. W takim momencie naleŝy szybko podjąć decyzję o dalszych działaniach, mając na uwadze przede wszystkim tajność realizacji badania. Kolejne waŝne cechy Tajemniczego Klienta to obiektywność, dobra pamięć, odporność na stres, umiejętności aktorskie, brak uprzedzeń. Najchętniej zatrudniane są teŝ osoby punktualne, z dobrą dykcją, umiejące poprawnie pisać w języku polskim. Wykształcenie, 2013 DEKRA Certification Sp. z o.o. 3/6

4 wiek, płeć, zawód czy teŝ status materialny zwykle nie są istotne, chyba Ŝe scenariusz badania wyraźnie wyklucza którąś z grup. Ogromnym atutem, a najczęściej teŝ warunkiem współpracy jest niewyróŝnianie się. Podczas badania naleŝy maksymalnie odwzorować ścieŝkę postępowania zwykłego klienta firmy, dlatego niewskazany jest wygląd czy teŝ zachowanie odbiegające od przeciętnego. Kiedy wdroŝyć badania Mystery Shopping Oprócz oczywistego powodu jakim jest docelowa chęć zatrzymania klientów w firmie, zapotrzebowanie wzrasta gdy: Firma dopiero planuje wdroŝenie standardów obsługi klienta (konieczne jest ustalenie faktów i skonfrontowanie ich z oczekiwaniami managementu, dopiero na tej podstawie standardy zostaną opracowane); Firma wdroŝyła juŝ standardy obsługi klienta (badanie sprawdza, czy są one zasadne); Firma modyfikuje system wynagradzania pracowników (rezultat badania będzie miał wpływ np. na wysokość premii); Firma planuje szkolenia (chce wiedzieć, które obszary wymagają poprawy); Firma chciałaby poznać konkurencję (szukanie słabych i mocnych stron rywali); Firma ma coraz częściej sygnały od klientów o tym, Ŝe jakość obsługi nie jest zadowalająca (czyli gdy potrzebna jest diagnoza obecnej sytuacji); Główne korzyści i efekty Badania Mystery Shopping przynoszą szereg efektów i korzyści w wielu obszarach. Obszerny materiał do dalszych analiz na ich podstawie uzyska dział HR i szkoleń, wynikami pochwalić się moŝe PR, dzięki wnioskom ergonomię punktów sprzedaŝy i materiały POSM moŝe zmodyfikować Marketing, a kaŝdy menedŝer w sieci sprzedaŝy otrzymane wnioski z łatwością wykorzysta do lepszego motywowania i zarządzania podwładnymi. Ile moŝesz zyskać, sprawdzisz na poniŝszym rysunku (strona 5): 2013 DEKRA Certification Sp. z o.o. 4/6

5 NaleŜy pamiętać, Ŝe jednorazowe badanie w punkcie sprzedaŝy zwykle nie jest wystarczające. Wpływ na rezultat ma wtedy wiele niezaleŝnych od pracowników czynników. Tylko cykliczne monitorowanie poziomu jakości obsługi gwarantuje całościowe i wiarygodne spojrzenie na diagnozowane procesy. Etyka a realizacja badań Ze względu na delikatny charakter badań Mystery Shopping, oraz fakt Ŝe z zasady ta metoda ma bardziej oceniać firmę, niŝ jej pojedynczych pracowników, ustalono surowy zbiór norm etycznych i kodeks dobrych praktyk, które w skrócie moŝna zawrzeć w trzech punktach: Nieetyczna jest negatywna motywacja pracowników na podstawie wyników pojedynczych obserwacji (w szczególności nagana, odbiór premii czy zwolnienie z pracy). Etyczna jest motywacja pozytywna, czyli nagrody i wyróŝnienia pracowników, którzy wypadli najlepiej. Pracownicy badanej firmy powinni mieć świadomość prowadzonych badań Mystery Shopping oraz wiedzę co jest badane i w jakim celu. W szczególność pracownicy powinni wiedzieć i wyrazić zgodę na utrwalanie ich głosu lub obrazu, podczas badań 2013 DEKRA Certification Sp. z o.o. 5/6

6 z uŝyciem wideo lub podsłuchu oraz ustalić razem z badana firmą w jaki sposób materiały te będą przechowywane i niszczone. W Polsce zasady dotyczące nagrywania regulowane są przez ustawę o ochronie danych osobowych. Scenariusze stosowane przy badaniach Mystery Shopping muszą być legalne, nie powinny naraŝać na fizyczne ryzyko, i nie mogą wymagać ujawnienia danych osobowych klientów testowych wbrew ich woli. Powinny być teŝ realistyczne, czyli nie odbiegać od przeciętnych zachowań typowych konsumentów. (źródło: Jesteśmy wszędzie Mystery Shopping zaistniał w Stanach Zjednoczonych w latach 40. ubiegłego wieku. W latach 90. nastąpił znaczny wzrost ilości realizowanych badań, co zostało spowodowane powszechnym dostępem do Internetu. Początkowo metoda była stosowana jednie w bankach i w sklepach detalicznych, jednak szybko doceniły ją takŝe inne branŝe. Obecnie Tajemniczy Klient odwiedza urząd miejski, serwis samochodowy, a nawet szpital. Według MSPA badania Mystery Shopping na świecie są warte 1.5 miliarda dolarów. Firmy z całego świata chcą dowiedzieć się jak klienci widzą ich biznes i produkty. W dzisiejszych czasach wyniki z badań są coraz szybciej agregowane i dostarczają coraz więcej informacji, a klienci są jeszcze bardziej świadomi i wymagający. Z pewnością sektor ten będzie się rozrastał. W czasie gdy przez kilka dni pisałam ten artykuł, przeprowadziłam wizytę w oddziale banku oraz w jednym ze sklepów popularnej sieci z ubraniami. MoŜe właśnie przed Tobą stałam w kolejce? Zapraszamy do współpracy! Zespół DEKRA Certification 2013 DEKRA Certification Sp. z o.o. 6/6

5.4. Indeks podstawowych terminów

5.4. Indeks podstawowych terminów 5. WYKAZY I INDEKSY 5.4. Indeks podstawowych terminów A ACTA... 5, 62, 63, 158, 159, 160, 165, 345 Aktualizacja programu Patch... 238 Upgrade... 238 Anonymous... 62, 63 ASP...183, 195 Ataki na serwery

Bardziej szczegółowo

Znajomość oczekiwań pracodawców i pracobiorców w zakresie umiejętności i kwalifikacji zawodowych - kluczem do walki z bezrobociem

Znajomość oczekiwań pracodawców i pracobiorców w zakresie umiejętności i kwalifikacji zawodowych - kluczem do walki z bezrobociem Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budŝetu państwa. Znajomość oczekiwań pracodawców i pracobiorców w zakresie umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Top 100 Jakości Obsługi 2010

Top 100 Jakości Obsługi 2010 Top 100 Jakości Obsługi 2010 Dodatek specjalny Największe uznanie i zaufanie konsumentów Mamy wyniki największego w Polsce badania jakości obsługi obejmującego 200 branż i kategorii działalności! Które

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

Największym. Josh Bersin: problemem HR jest brak umiejętności str. 4. Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata?

Największym. Josh Bersin: problemem HR jest brak umiejętności str. 4. Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata? Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata? Czy jesteśmy w stanie w pełni obiektywnie ocenić drugiego człowieka? str. 14 02 2011 System MBO lekarstwo czy trucizna? Chodzi o to, aby robić

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

SZTUKA PREZENTACJI JARPOL ENTERPRISE. Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk WWW.JARPOL.NET.PL

SZTUKA PREZENTACJI JARPOL ENTERPRISE. Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk WWW.JARPOL.NET.PL JARPOL ENTERPRISE WWW.JARPOL.NET.PL SZTUKA PREZENTACJI Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk 2010 0 2-7 3 8 W A R S Z A W A, U L. D O M I N I K A Ń S K A 4 2 Szkolenie dla przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Biblioteka 6/2005 Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Venture capital - szansą dla przedsiębiorczych Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Przedsiębiorczości Warszawa 2005 Spis treści Wstęp...3 I.

Bardziej szczegółowo

TEMAT NUMERU: BEZPIECZEŃSTWO. GIODO O SKLEPACH INTERNETOWYCH Rozmowa z dr. Wojciechem Wiewiórowskim. Certyfikaty dla sklepów czy warto?

TEMAT NUMERU: BEZPIECZEŃSTWO. GIODO O SKLEPACH INTERNETOWYCH Rozmowa z dr. Wojciechem Wiewiórowskim. Certyfikaty dla sklepów czy warto? www.prevent-magazine.pl KWIECIEŃ 2013 (nr 4) E-Commerce po północy Co się wtedy dzieje w Twoim sklepie? GIODO O SKLEPACH INTERNETOWYCH Rozmowa z dr. Wojciechem Wiewiórowskim Certyfikaty dla sklepów czy

Bardziej szczegółowo

EMPLOYABILITY LEARNING ENVIRONMENT (ELE-55+) Numer umowy 2008-1927/001-001. www.ele-55plus.eu

EMPLOYABILITY LEARNING ENVIRONMENT (ELE-55+) Numer umowy 2008-1927/001-001. www.ele-55plus.eu E E 55+ EMPLOYABILITY LEARNING ENVIRONMENT (ELE-55+) Numer umowy 2008-1927/001-001 www.ele-55plus.eu RAPORT KRAJU PARTNERSKIEGO Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD GRUP DOCELOWYCH Polska 2009 Ten projekt jest

Bardziej szczegółowo

Poradnik E-konsumenta 5. Ranking E-sklepów Opineo.pl 17. Wstęp 3. Wiarygodność daje przewagę 6. Konsument pod specjalnym nadzorem 8

Poradnik E-konsumenta 5. Ranking E-sklepów Opineo.pl 17. Wstęp 3. Wiarygodność daje przewagę 6. Konsument pod specjalnym nadzorem 8 Wstęp 3 Poradnik E-konsumenta 5 Wiarygodność daje przewagę 6 Konsument pod specjalnym nadzorem 8 Jak skutecznie zapobiegać nadmiernemu zadłużaniu się? 13 Niecierpliwy e-konsument 15 Ranking E-sklepów Opineo.pl

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl

Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl czyli jak skutecznie badać rynek Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do trzeciego wydania 11 Wstęp do czwartego wydania 13 1. Wstęp i pierwsze kroki 15. 2. Marketing, sprzedaż i reklama 37

Spis treści. Wstęp do trzeciego wydania 11 Wstęp do czwartego wydania 13 1. Wstęp i pierwsze kroki 15. 2. Marketing, sprzedaż i reklama 37 Spis treści Wstęp do trzeciego wydania 11 Wstęp do czwartego wydania 13 1. Wstęp i pierwsze kroki 15 1.1. Cel tego rozdziału 15 1.2. Jak to jest prowadzić małą firmę? 15 1.3. Wymagania wobec Ciebie i innych

Bardziej szczegółowo

Moje miłe media, czyli jak poskromić cyklon. Spis treści

Moje miłe media, czyli jak poskromić cyklon. Spis treści Bogusław Feliszek Spis treści 1. Po co nam media?... 3 2. Czy media mogą się poprawić?... 5 3. Kilka słów prawdy o dziennikarzach... 9 4. Masz prawo do milczenia... 12 5. Jak unikać konfliktu z dziennikarzem...

Bardziej szczegółowo

bo same finanse już nie wystarczają

bo same finanse już nie wystarczają 1/2014 bo same finanse już nie wystarczają Magazyn klientów i partnerów Archman 04 07 Doświadczenie ludzi kluczem do rozwoju Business Intelligence Trzy stopnie wtajemniczenia Business Intelligence 10 Business

Bardziej szczegółowo

FIELD MARKETING. Skuteczne zastosowania marketingu terenowego. Przełożyła Kaja Wacowska

FIELD MARKETING. Skuteczne zastosowania marketingu terenowego. Przełożyła Kaja Wacowska Alison WILLIAMS Roddy MULLIN FIELD MARKETING Skuteczne zastosowania marketingu terenowego Przełożyła Kaja Wacowska Warszawa 2011 Spis treści O autorach 11 Przedmowa 13 Wstęp 15 Wprowadzenie 33 Definicja,

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jarosz w rozmowie ze Stanisławem Bochnakiem oraz Robertem Jesionkiem

Krzysztof Jarosz w rozmowie ze Stanisławem Bochnakiem oraz Robertem Jesionkiem Optymalizacja IT 1 2 Spis treści Optymalizacja jest koniecznością 5 kroków budowania zespołu wg Łukasza Kruczka Barbara Mejssner, it-manager.pl Redukcja kosztów w IT Jak mierzyć efektywność IT Stanisław

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH Katowice, dn. 31.12.2013r. RKT-61-35/12/SB DECYZJA Nr RKT-55/2013 Stosowanie do art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

Bardziej szczegółowo

Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. BEZPIECZNE FINANSE SENIORA Andrzej Baranowski Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. Andrzej Baranowski

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH Analiza potrzeb szkoleniowych stanowi pierwszy etap cyklu szkoleniowego w szkoleniach zamkniętych, przeznaczonych dla pracowników konkretnej firmy. Pozwala ona ustalić, czy

Bardziej szczegółowo

Biznes Plan dla Jednoosobowego Przedsiębiorstwa

Biznes Plan dla Jednoosobowego Przedsiębiorstwa Biznes Plan dla Jednoosobowego Przedsiębiorstwa Pracę wykonała Renata Szuwart Uczennica klasy Va Liceum Ekonomicznego pod kierunkiem mgr Beaty Janik Tomaszów Mazowiecki, Marzec 2005r. Spis treści Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI te m ek pr oj tu ni ki ys m SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Poznań 2011 Człowiek - najlepsza inwestycja! Podręcznik przygotowany na potrzeby projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

Wstęp: Co trzeba zrobić, aby być gotowym na sukces w branży e-commerce?

Wstęp: Co trzeba zrobić, aby być gotowym na sukces w branży e-commerce? 2015-03-05 RAPORT E-commerce: Jak sprostać wyzwaniom dynamicznego Wstęp: Co trzeba zrobić, aby być gotowym na sukces w branży e-commerce? Od kilkunastu lat obserwujemy dynamiczny rozwój handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Pomysł na biznes Kreatywny

Pomysł na biznes Kreatywny Pomysł na biznes Kreatywny przedsiębiorca Pomysł na biznes redakcja naukowa recenzenci dr Sławomir Jarka dr Andrzej Filipowicz dr Anna Marianowska prof. dr hab. Janina Sawicka Kreatywny przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo