Prawa konsumenta w umowach zawieranych na odległość

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawa konsumenta w umowach zawieranych na odległość"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 783 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Katedra Prawa Publicznego Prawa konsumenta w umowach zawieranych na odległość 1. Pojęcie i specyfika umów zawieranych na odległość W polskim systemie prawnym głównym aktem normatywnym regulującym kwestie zawierania umów na odległość jest Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzURP nr 22, poz. 271). Celem (ratio legis) uchwalenia tej regulacji prawnej było wyrównanie pozycji rynkowej stron takich umów, w których źródła tej nierównowagi upatruje się głównie w deficycie informacji, i to zarówno o podmiocie świadczącym usługi lub oferującym towary, jak i o warunkach przyszłej umowy, a także w niemożliwości obejrzenia towaru w chwili zawierania umów [Prawo Internetu 2004, s. 235] 1. Ten brak równowagi kontraktowej został wyrównany przez zagwarantowanie słabszej stronie, czyli konsumentowi, określonych praw, np. prawa do uzyskania stosownych informacji, zwłaszcza na temat przedsiębiorcy i oferowanych przez niego dóbr. W myśl art. 6 ust. 1 cyt. ustawy umowami zwieranymi na odległość są umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, jeżeli kontrahentem konsumenta jest przedsiębiorca, który w ten sposób zorganizował swoją działalność. Z umową zawartą na odległość mamy więc do czynienia, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: umowa musi zostać zawarta pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, umowa musi zostać zawarta bez jednoczesnej obecności stron, umowa musi zostać zawarta tylko i wyłącznie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, 1 Zob. także [Łętowska 2004, s. 127 i nast.].

2 106 przedsiębiorca musi tak zorganizować swą działalność, aby taki sposób zawierania umów był zasadą funkcjonowania przedsiębiorstwa, tzn. aby takie działanie było jego immanentną cechą [Łętowska 2001, s. 48]. Ostatni warunek wyklucza sytuacje, gdy zawarcie tego typu umów z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość ma charakter incydentalny (nadzwyczajny). Przy czym, jak się wydaje, nie jest konieczne, aby zawieranie umów na odległość było jedyną formą kontaktów z konsumentami w działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Cechą regulacji dotyczącej umów zawieranych na odległość jest uniwersalny charakter przyjętych w niej rozwiązań prawnych, zwłaszcza w zakresie środków porozumiewania się na odległość. Ustawa w art. 6 ust. 1 za takie środki uznaje w szczególności: drukowany lub elektroniczny formularz zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, list seryjny w postaci drukowanej lub elektronicznej, reklamę prasową z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamę w postaci elektronicznej, katalog, telefon, telefaks, radio, telewizję, automatyczne urządzenie wywołujące, wizjofon, wideotekst 2, pocztę elektroniczną lub inny środek komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzURP nr 144, poz. 1204). Podany katalog środków porozumiewania się na odległość nie jest zamknięty, a zatem obejmuje również wszelkie inne techniki komunikowania się, które mogą zostać wykorzystane do zawarcia umowy, jeśli nie wymagają jednoczesnej obecności obu stron w tym samym miejscu. Środki porozumiewania się na odległość (techniki komunikowania) można podzielić na cztery zasadnicze grupy: techniki wykorzystujące nośnik papierowy, techniki komunikacji telefonicznej, techniki komunikacji telewizyjnej i radiowej oraz techniki komunikacji teleinformatycznej [Łętowska 2001, s ]. Jeśli chodzi o pojęcie przedsiębiorcy, to na gruncie przepisów chroniących konsumenta należy je interpretować szeroko (sensu largo) [Prawo Internetu 2004, s. 242]. Należy nim również objąć podmioty prowadzące działalność z naruszeniem prawa lub nielegalnie, tj. takie, które podają się za przedsiębiorców, choć w rzeczywistości nimi nie są. Jak się słusznie zauważa, nieobjęcie tych podmiotów określeniem przedsiębiorcy powodowałoby, iż nieuzasadnionemu pogorszeniu uległaby sytuacja konsumenta pozbawionego w kontaktach z pseudoprzedsiębiorcą należnej ochrony prawnej [Prawo Internetu 2004, s. 243]. 2 Znaczenia takich terminów jak wizjofon czy wideotekst należy szukać w dyrektywie 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość (DzUrz UE L 144 z 4 czerwca 1997 r., s. 19), będącej unijnym pierwowzorem regulacji polskiej. Termin wideotekst (videotex) określa w szczególności mikrokomputery wyposażone w klawiaturę lub ekran dotykowy.

3 Prawa konsumenta w umowach zawieranych na odległość 107 Wyłączenia pewnej kategorii umów spod reżimu prawnego dotyczącego umów zawieranych na odległość zostały określone w art. 16 ustawy, zgodnie z którym przepisów o umowach zawieranych na odległość nie stosuje się do: umów z wykorzystaniem automatów sprzedających, w tym automatów umieszczonych w miejscach prowadzenia handlu, umów zawartych z operatorami telekomunikacji z wykorzystaniem publicznych automatów telefonicznych, umów dotyczących nieruchomości, z wyjątkiem najmu, rent, sprzedaży z licytacji. Należy zaznaczyć, że katalog wyłączeń jest zamknięty, a jego interpretacja rozszerzająca jest niedopuszczalna z uwagi na nadrzędną zasadę ochrony praw konsumenta [Prawo Internetu 2004, s. 247]. Wyłączenie stosowania przepisów ustawy o umowach zawieranych na odległość w odniesieniu do sprzedaży z licytacji oznacza, że przepisy te nie mogą być stosowane do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Internetu w drodze różnego rodzaju licytacji (aukcji) 3. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny nakłada na przedsiębiorcę wiele obowiązków w wypadku zawierania umów na odległość 4. Konsument ma prawo do uzyskania jasnej i rzetelnej informacji, do odstąpienia od umowy i do prywatności oraz inne szczególne uprawnienia. 2. Prawo do jasnej i rzetelnej informacji Obowiązek informacyjny ciążący na przedsiębiorcy w wypadku umów na odległość ma na celu umożliwić konsumentowi zarówno identyfikację przedsiębiorcy, jak również prawidłową ocenę i podjęcie decyzji w zakresie przedmiotu umowy, tylko i wyłącznie na podstawie podanych przez przedsiębiorcę informacji. Słusznym sformułowaniem jest zatem zapis art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, stanowiący, że propozycja zawarcia umowy w postaci oferty, zaproszenia do składania ofert lub zamówień albo do podjęcia rokowań powinna jednoznacznie i w sposób zrozumiały informować o zamiarze 3 Nawet gdyby aukcje internetowe nie podlegały wyłączeniu spod stosowania przepisów ustawy, to i tak bardzo popularne ostatnio aukcje internetowe w segmencie C2C (tzn. konsument konsument) nie zostałyby objęte kategorią umów na odległość ze względu na to, że stronami tak zawartej umowy byliby konsumenci. 4 Zob. [Jagielska 2000, s ; Kocot 2000a, s , 2000b, s ; Biskupski 2003].

4 108 zawarcia umowy przez tego, kto ją składa. Zapis ten pozwala wysnuć następujące wnioski: z propozycją zawarcia umowy może wyjść zarówno konsument, jak i przedsiębiorca; propozycja zawarcia umowy musi zawierać jednoznacznie sformułowany zamiar jej zawarcia, który powinien wynikać z odpowiednich zapisów 5 ; różnego rodzaju prezentacje towarów czy usług mogą być traktowane zarówno jako zaproszenia do składania ofert lub podjęcia rokowań, jak i jako oferty; uznanie danej prezentacji za ofertę będzie zależeć od tego, czy ma ona cechy oferty, czy też formy prowadzącej do zawarcia umowy. Na szczególną uwagę zasługuje warunek jednoznaczności i zrozumiałości przekazywanych informacji, który odnosi się do treści przekazu oraz do jego formy [Prawo Internetu 2004, s. 251]. Przekaz musi cechować się odpowiednim poziomem jasności, tak aby był on zrozumiały dla osoby o przeciętnej bystrości [Stosio 2002, s. 259] czy inaczej mówiąc, dla przeciętnego i rozważnego konsumenta [Prawo Internetu 2004, s. 251]. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji zawierania umów za pośrednictwem Internetu, w której nawet niewielka nieprecyzyjność i niejasność zapisu może doprowadzić do złożenia przez konsumenta niepotrzebnego zamówienia (np. w wyniku kliknięcia źle oznaczonej ikony na stronie WWW). Niespełnienie wymogu jednoznaczności i zrozumiałości 6 przekazywanych informacji skutkuje tym, że wszelkie ryzyko zniekształcenia przekazu ponosi przedsiębiorca. Wśród form propozycji zawarcia umowy wymienionych w art. 6 ust. 2 ustawy pojawia się zaproszenie do składania zamówień. Nie można go traktować jako odrębnego sposobu zawierania umowy, a jedynie jako formę przejściową prowadzącą do złożenia oferty lub będącą zaproszeniem do składania ofert [Stosio 2002, s. 259]. W myśl art. 9 ust. 1 cyt. ustawy 7 za pomocą środka porozumiewania się na odległość i najpóźniej w chwili złożenia konsumentowi propozycji zawarcia umowy powinien on uzyskać informacje, które można podzielić na trzy rodzaje: 5 Animus contrahendi (art. 6 ust. 2 ustawy) musi być znany konsumentowi od samych początków kontaktu z przedsiębiorcą. Moment właściwy wyznacza zarówno złożenie oferty, jak i materiałów realizujących invitatio ad offerendum i invitatio ad negotiationem kierowane przez przedsiębiorcę do konsumenta [Łętowska 2001, s. 49]. 6 Według E. Łętowskiej, pojęcie jednoznaczności odnosi się tylko do treści przekazu, natomiast pojęcie zrozumiałości zarazem do jego formy i postaci (czytelność, wielkość czcionki, techniczne możliwości zapoznania się z przekazem oświetlenie, hałas, czytelność itp.), jak i treści przekazu (percepcji) [Łętowska 2001, s. 49]. 7 Z art. 9 cytowanej ustawy koresponduje art. 16b, zawarty w rozdziale 2a (Szczególne przepisy o umowach zawieranych na odległość dotyczących usług finansowych), dodanym Ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzURP nr 116, poz. 1204).

5 Prawa konsumenta w umowach zawieranych na odległość 109 dotyczące tożsamości przedsiębiorcy, oferowanych dóbr i ich właściwości oraz samej umowy. Obowiązek informacyjny, szeroko ujęty w art. 9, jest jednym z filarów reżimu ochronnego umów zawieranych na odległość, w wypadku których wszystkie informacje, jakie jest zobowiązany podać przedsiębiorca, przyczyniają się do zwiększenia zaufania konsumenta przez przełamanie bariery anonimowości przedsiębiorstwa [Łętowska 2001, s. 54]. Zasadą zawierania umów na odległość jest udzielanie informacji przez przedsiębiorcę w sposób nieprzymuszony, samorzutnie; nie zaś tylko umożliwienie konsumentowi jej uzyskania, w razie inicjatywy konsumenta [Łętowska 2001, s. 54]. Celem uchronienia konsumenta przed ryzykiem utraty udzielonych mu informacji przedsiębiorcy są zobowiązani do potwierdzenia ich na piśmie 8, najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia. Obowiązek przedmiotowego potwierdzenia nie dotyczy jednorazowych świadczeń, które same są spełniane przy użyciu środków porozumiewania się na odległość i za które rachunek wystawia osoba fizyczna lub prawna, która w ramach swojego przedsiębiorstwa udostępnia co najmniej jeden środek porozumiewania się na odległość, dostępny dla konsumenta i przedsiębiorcy (operator środków porozumiewania się) (art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r.). Niemniej jednak i w tym przypadku należy podać informacje dotyczące imienia i nazwiska (nazwy), adresu zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz organu, który zarejestrował jego działalność gospodarczą, a także numer, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany. Niedopełnienie obowiązku potwierdzenia informacji skutkuje przedłużeniem okresu, w którym konsument może odstąpić od umowy, do trzech miesięcy. Omawiając prawo do informacji, należy pamiętać, że oprócz obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, pewne wymogi zostały także sformułowane m.in. w art. 21 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzURP nr 173, poz. 1807). Przepis tego artykułu zobowiązuje przedsiębiorcę oferującego określone dobra (towary lub usługi) w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych do podawania w ofercie przynajmniej nazwy swojej firmy, siedziby i adresu oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Zatem nawet gdy przedmiot świadczenia przedsiębiorcy jest wyłączony na mocy art. 16 ustawy, to i tak muszą zostać spełnione pewne obowiązki informacyjne zawarte w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. 8 O ile forma udzielenia informacji przedkontraktowej nie jest określona ustawowo (z istoty umów wynika tylko, że jest ona udzielana za pomocą środków komunikowania się na odległość), o tyle potwierdzenie udzielonych informacji wymaga formy pisemnej.

6 110 Należy także pamiętać o art k.c. 9, mającym zastosowanie przede wszystkim w wypadku prezentacji (przybierającej postać oferty lub zaproszenia) towarów i usług na stronie WWW. Stwierdza się w nim, że obowiązkiem przedsiębiorcy składającego ofertę w postaci elektronicznej jest udzielenie kontrahentowi (zarówno konsumentowi, jak i przedsiębiorcy) wyczerpujących i jednoznacznych informacji dotyczących przyjęcia oferty i całokształtu okoliczności związanych z procedurą elektronicznego zawierania umowy przed jej zawarciem. 3. Prawo do odstąpienia od umowy Uzupełnieniem prawa do informacji jest prawo do odstąpienia od umowy, określane jako czas do namysłu (tempus ad deliberandum). Jest ono wyjątkiem od obowiązującej w polskim systemie prawnym zasady pacta sunt servanda. Zostało ustanowione z uwagi na ochronę konsumenta, celem umożliwienia mu podjęcia decyzji dotyczącej dokonanej transakcji. Dzięki niemu można zrezygnować z transakcji podjętych pod wpływem chwili [Umowy elektroniczne 2005, s ]. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, mające charakter bezwarunkowy (tzn. nie wymaga się podawania przyczyn), jest jednym z najistotniejszych praw, jakie przyznaje konsumentowi Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Zgodnie z art. 7 ust. 1 konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni 10. Konsument może odstąpić od umowy w ciągu 10 dni od dnia wydania rzeczy, a gdy dotyczy ona świadczenia usługi od dnia jej zawarcia (art. 10 ust. 1) 11. Zgodnie z art. 7 ust. 1 zd. 2 cyt. ustawy do zachowania przedmiotowego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia (w formie pisemnej pod rygorem ad probationem) przed upływem określonego czasu. Nie ma więc w tym wypadku zastosowania art. 61 k.c., którego regulacja spowodowałaby skrócenie tego terminu, co ograniczyłoby to ważne prawo konsumenta. Istnieją pewne wyjątki od zasad odstępowania od umów zawieranych na odległość dotyczące umów o usługi finansowe. W myśl art. 16c ust. 1 ustawy 9 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego (DzURP nr 16, poz. 93). 10 Treść artykułu została podana w brzmieniu nadanym Ustawą z dnia 19 września 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzURP nr 188, poz. 1837). 11 Termin, do którego można odstąpić od umowy, jest terminem zawitym wraz z jego upływem wygasa określone prawo. Strony, co do zasady, nie mogą decydować o jego długości, z uwagi jednak na semiimperatywny charakter uregulowań tej ustawy (przepisy zostały ustanowione w interesie konsumenta) dopuszcza się umowne wydłużenie go.

7 Prawa konsumenta w umowach zawieranych na odległość 111 konsument, który zawarł na odległość umowę o usługi finansowe, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia wymaganych informacji, jeżeli jest to termin późniejszy. W wypadku umów, których przedmiotem są czynności ubezpieczeniowe, termin ten ulega wydłużeniu i wynosi 30 dni od dnia poinformowania konsumenta o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 16b ust. 3, jeżeli jest to termin późniejszy. Wyjątkowo, gdy przedsiębiorca nie dopełni obowiązków, o których mowa w art. 16b ust. 1 3 ustawy, prawo odstąpienia od umowy ma charakter bezterminowy, tzn. konsument ma prawo odstąpić od umowy w każdej chwili, a dodatkowo w myśl art. 16d ustawy bez konieczności ponoszenia kosztów należnych przedsiębiorcy. Prawo odstąpienia jest uprawnieniem jednostronnym przysługującym konsumentowi, mającym charakter kształtujący, tj. przyznającym możliwość zakończenia istniejącego stosunku prawnego mocą jednostronnej czynności prawnej podmiotu uprawnionego [Prawo Internetu 2004, s. 257]. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą (skutek ex tunc), a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań (art. 7 ust. 3 oraz art. 16c ust. 4). To, co strony sobie świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (restitutio ad integrum) 12, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zasadą jest, że zwrot ten winien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni. Wyjątek odnoszący się do umów o usługi finansowe został określony w art. 16c ust. 4, w którym ustanowiono 30-dniowy termin liczony od dnia odstąpienia od umowy w wypadku świadczeń konsumenta albo od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy w wypadku świadczeń przedsiębiorcy. Jeżeli konsument dokonał przedpłaty, należą się od niej odsetki ustawowe od daty jej dokonania (art. 7 ust. 3 zd. 4). Jak się wydaje, ratio legis takiego zapisu było wprowadzenie mechanizmu zniechęcającego przedsiębiorców do zastrzegania w umowach obowiązku uiszczania przedpłat przez konsumentów. Skorzystanie z prawa odstąpienia nie może się wiązać z koniecznością poniesienia przez konsumenta dodatkowych kosztów, nie może być zastrzeżone jako możliwe do dochodzenia dopiero za zapłatą oznaczonej sumy, tzw. odstępnego (art. 7 ust. 2 oraz art. 16c ust. 3). Kto powinien ponosić koszty zwrotu rzeczy: przedsiębiorca czy konsument? Ustawodawca nie ustanowił obowiązku ponoszenia kosztów przez przedsiębiorcę, jedynie w art. 12 ust. 4 expressis verbis wskazał sytuację, w której takie koszty ponosi przedsiębiorca. Wnioskując a con- 12 W wypadku rozpoczętego za zgodą konsumenta świadczenia usług finansowych przed upływem terminów przewidzianych na odstąpienie przedsiębiorca może żądać zapłaty ceny za usługę rzeczywiście wykonaną, chyba że rozpoczął świadczenie usług bez zgody konsumenta, a także jeżeli nie wskazał wysokości ceny, którą konsument jest zobowiązany zapłacić za część usługi wykonanej do momentu odstąpienia.

8 112 trario, należy stwierdzić, że we wszystkich innych sytuacjach zwrot taki winien następować na koszt konsumenta [Szczygielska 2003, s. 419]. Inne rozumowanie, tj. założenie, że generalną zasadą jest zwrot na koszt przedsiębiorcy, powodowałoby, że wprowadzenie tego zapisu w odniesieniu do konkretnego, wąsko ujętego przypadku stanowiłoby superfluum [Prawo Internetu 2004, s. 263]. Ponadto sformułowanie konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań należy, jak się wydaje, odnosić tylko do zobowiązań wynikających z umowy, od której się odstępuje. To zwolnienie dotyczy przede wszystkim nieżądania od konsumenta zapłaty za korzystanie z rzeczy. Termin 10-dniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, ulega przedłużeniu do trzech miesięcy, jeżeli przedsiębiorca nie potwierdzi na piśmie informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy. W tym wypadku termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi od dnia jej zawarcia. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu tego okresu otrzyma od przedsiębiorcy przedmiotowe potwierdzenie, termin ten ulega skróceniu do 10 dni od tej daty. W razie odstąpienia od umowy przedsiębiorca ma obowiązek poświadczyć konsumentowi na piśmie zwrot świadczenia. Jeżeli ma ono zostać wypełnione przez konsumenta dzięki kredytowi lub pożyczce udzielonym przez przedsiębiorcę albo gdy umowa przewidywała wykorzystanie kredytu udzielonego na podstawie porozumienia kredytodawcy z przedsiębiorcą, odstąpienie od umowy obejmuje także umowę kredytu lub pożyczki zawartą przez konsumenta. Określony w art. 13 ust. 1 obowiązek poświadczenia konsumentowi zwrotu świadczenia ma ułatwiać kwestie dowodowe na wypadek sporu stron 13. Uregulowanie w ust. 2 kwestii tzw. pakietowego zawarcia umowy zasadniczej i umowy kredytującej ją ma z kolei na celu niedopuszczanie do sytuacji, w której pomimo rozwiązania umowy zasadniczej (obsługiwanej) kredyt i jego koszty mogłyby obciążać konsumenta [Łętowska 2001, s. 64] 14. Odstąpienie od umowy następuje ze skutkiem ex tunc i oznacza pełną restytucję świadczeń stron, co powoduje, iż nie jest dopuszczalne potrącanie jakichkolwiek kosztów manipulacyjnych i obsługi kredytu za okres, w którym umowa wiązała strony [Łętowska 2001, s. 64]. Prawo odstąpienia od umowy, jeśli strony nie umówiły się inaczej, zostało wyłączone w enumeratywnie określonych przypadkach (art. 10 ust. 3) 15, tj. gdy: 13 W razie istnienia sporu stron dotyczącego typu zawartej umowy konsument, chcąc skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, będzie zmuszony wykazać, że świadczenie zostało mu zaproponowane za pomocą środków komunikowania się na odległość, a zawarta umowa ma wszystkie cechy umowy zawartej na odległość. 14 Zob. także [Łętowska 2004, s ]. 15 W odniesieniu do umów zawieranych na odległość dotyczących usług finansowych właściwy jest art. 16c ust. 7 pkt 1 3, stanowiący, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje

9 Prawa konsumenta w umowach zawieranych na odległość 113 dotyczy usług w zakresie gier hazardowych, rozpoczęto za zgodą konsumenta świadczenie usługi przed upływem 10-dniowego terminu przeznaczonego na odstąpienie od umowy 16, przedmiot umowy dotyczy nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania 17, przedmiot umowy dotyczy świadczeń, których cena (wynagrodzenie) zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, przedmiotem umowy jest dostarczanie prasy 18, przedmiotem umowy jest świadczenie o cechach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, przedmiotem umowy jest świadczenie, które ze względu na swój charakter nie może zostać zwrócone 19 lub którego przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu. Przepis art. 16 ust. 2 poszerza ten katalog, stanowiąc, że przepisów dotyczących umów zawieranych na odległość w zakresie prawa odstąpienia od umowy, obowiązków informacyjnych o przedsiębiorcy i procesie zawarcia umowy oraz 30-dniowego terminu przeznaczonego na wykonanie umowy nie stosuje się do: sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do mieszkania lub miejsca pracy konsumenta, usług w zakresie zakwaterowania, transportu, gastronomii i rozrywek; w wypadku rozrywek na świeżym powietrzu przedsiębiorca może zastrzec także wyłączenie obowiązku zawiadomienia o niemożności spełnienia świadczenia, jednak tylko we wskazanych w umowie okolicznościach. Takie wyłączenie jest zrozumiałe i słuszne ze względu na specyfikę konsumentowi w wypadkach: umów całkowicie wykonanych na jego żądanie, przed upływem terminów odstąpienia, umów dotyczących instrumentów rynku pieniężnego, zbywalnych papierów wartościowych, tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, sprzedaży papierów wartościowych z zobowiązaniem do ich odkupu oraz terminowych operacji finansowych, umów ubezpieczenia dotyczących podróży i bagażu lub innych podobnych, jeżeli zostały zawarte na okres krótszy niż 30 dni. 16 Jak podkreśla E. Łętowska [2001, s. 58], w tym wypadku decyduje motyw, iż volenti non fit iniuria i podjęcie przez konsumenta ryzyka wykonania umowy oznacza dorozumiane zrzeczenie się ochrony. 17 Jest to tzw. klauzula celofanowa, zapobiegająca sytuacjom, w których kupujący zdejmuje opakowanie, kopiuje dostarczone programy lub nagrania i nie zostawia śladu dokonania tych czynności. Zob. [Łętowska 2001, s. 58]. 18 Dotyczy to zarówno zamawiania prasy w wydaniu tradycyjnym, jak i w formie elektronicznej, np. biuletynu elektronicznego dostępnego po zalogowaniu się na stronie WWW czy w postaci subskrypcji. 19 W odniesieniu do umów zawieranych za pośrednictwem Internetu wchodzą w grę umowy polegające na dostarczaniu (przesyłaniu) dóbr w postaci zdigitalizowanej, np. programów komputerowych czy utworów muzycznych w formacie MP3.

10 114 branż. Umożliwienie konsumentom wypowiadania tego rodzaju umów mogłoby zniechęcić przedsiębiorców do ich zawierania. Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w art. 12 ust. 2 i 3 reguluje szczególne przypadki odstąpienia od umowy. Jeżeli przedsiębiorca nie może spełnić świadczenia, ponieważ przedmiot świadczenia nie jest dostępny, musi niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić mu całą otrzymaną od niego kwotę. W przepisie tym określono termin spełnienia świadczenia w sposób dyspozytywny, co umożliwia umowne określenie go (zarówno wydłużenie, jak i skrócenie). Tylko milczenie stron powoduje obowiązywanie terminu ustawowego [Łętowska 2001, s. 60]. Przepis art. 12 ust. 2 reguluje szczególną postać niemożności spełnienia świadczenia, polegającą na niedostępności przedmiotu świadczenia [Łętowska 2001, s. 61]. Wskutek niedostępności przedmiotu świadczenia przestaje obowiązywać zasada pacta sunt servanda przedsiębiorcy przyznaje się swoiste prawo odstąpienia od umowy. Choć w ustawie nie posłużono się tym sformułowaniem, to sposób unormowania skutków zawiadomienia świadczy jednak o tym, że chodzi o odstąpienie będące szczególną postacią odstąpienia z art. 493 k.c. [Łętowska 2001, s. 61]. Podkreślenie w art. 12 ust. 2, że chodzi o zawiadomienie konsumenta i zwrócenie otrzymanych pieniędzy, powoduje, że przewidziany 30-dniowy termin odnosi się nie tylko do poinformowania konsumenta, ale także do zwrotu otrzymanych od niego należności [Łętowska 2001, s ]. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny za terminowe wywiązanie się z tego zobowiązania. Jeżeli nie może tego zrobić z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia zgodnego z zamówieniem konsumenta, może (jeśli takie zastrzeżenie zawarto w umowie) zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego o tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę (lub wynagrodzenie). W takiej sytuacji przedsiębiorca musi jednak poinformować konsumenta na piśmie o przysługującym mu prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy na koszt przedsiębiorcy. Z obowiązkiem informacyjnym i prawem odstąpienia od umowy wiąże się kwestia błędnych oświadczeń woli. Wynika to z faktu, że należyte wywiązywanie się z tych obowiązków niewątpliwie zmniejsza ryzyko wystąpienia błędów w oświadczeniach woli składanych przez konsumentów. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy jest w pewnym sensie alternatywą uchylenia się od skutków prawnych błędnego oświadczenia woli [Drozdowicz 2001, s. 31]. Należy także zauważyć, że uprawnienie odstąpienia w stosunku do uprawnienia z art k.c. jest ograniczone krótkim, 10-dniowym terminem zawitym.

11 Prawa konsumenta w umowach zawieranych na odległość Prawo do prywatności i inne szczególne uprawnienia Prawo do prywatności, oprócz prawa do jasnej i rzetelnej informacji oraz prawa do odstąpienia od umowy, należy do głównych praw konsumenckich, które mają zabezpieczać przed zagrożeniami związanymi z posługiwaniem się środkami komunikowania się na odległość. Powodem przyznania konsumentowi prawa do prywatności jest to, że w kontaktach na odległość jest on narażony na składanie mu różnych propozycji kontraktowych, niejednokrotnie w sposób uniemożliwiający ich sprawdzenie z punktu widzenia prawidłowości i zgodności z jego interesem ekonomicznym i prawnym [Kocot 2004, s. 159]. Prawo do prywatności jest jednym z głównych praw (wartości) chronionych przez normy konstytucyjne. Zgodnie z art. 47 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 20 każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Doniosłość tego prawa niejednokrotnie podkreślał w swych orzeczeniach także Trybunał Konstytucyjny 21. W Ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny prawo do prywatności zostało wyrażone w art. 6 ust. 3. Stanowi on, że posłużenie się telefonem, wizjofonem, telefaksem, pocztą elektroniczną, automatycznym urządzeniem wywołującym lub innym środkiem komunikacji elektronicznej w celu złożenia propozycji zawarcia umowy wymaga uprzedniej zgody konsumenta. Postawione przez ustawodawcę wymaganie uzyskania uprzedniej zgody (tzw. technika opt in) 22 jest przeciwieństwem zakładania domniemanej zgody na 20 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzURP nr 78, poz. 483). 21 Zob.: wyrok TK z 20 listopada 2002 r. (K. 41/2002), w którym stwierdza się, że doniosłość prawa do prywatności [...] uwidacznia m.in. okoliczność, że prawo to jest zgodnie z art. 233 ust. 1 Konstytucji nienaruszalne nawet w ustawach ograniczających inne prawa, wydawanych w stanie wojennym i wyjątkowym. Oznacza to, że nawet warunki tak wyjątkowe i ekstremalne nie zezwalają ustawodawcy na złagodzenie przesłanek, przy spełnieniu których można wkroczyć w sferę życia prywatnego, nie narażając się na zarzut niekonstytucyjnej arbitralności. Ochrona prywatności i autonomia informacyjna nie mają charakteru absolutnego [...]. Wszelkie jednak ingerencje w prywatność muszą mieć na uwadze jej ochronę jako dobra konstytucyjnie chronionego i zasady konstytucyjne wskazujące na granice i przesłanki, jakie muszą być zachowane na wypadek ingerencji. 22 Technika opt in i opt out są przeciwstawnymi sposobami (systemami) radzenia sobie z niepożądaną korespondencją, rozsyłaną np. pocztą elektroniczną. System opt in wymaga uprzedniej zgody adresata na otrzymywanie jakichkolwiek przesyłek komercyjnych za pomocą określonego środka komunikacji na odległość. W systemie tym każde (nawet pierwsze) przesłanie ofert komercyjnych (informacji handlowych) bez uprzedniej zgody użytkownika jest niedozwolone. Zgoda użytkownika musi zostać wyrażona expressis verbis (nie może być dorozumiana), choć nadawca może ją pozyskać w dowolny sposób. W systemie opt out jest dozwolone wysyłanie przesyłek komercyjnych do momentu wyraźnego sprzeciwu adresata, co powoduje, że dalsze kierowanie

12 116 używanie danego środka porozumiewania się na odległość do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez konsumenta (tzw. technika opt out) [Łętowska 2001, s. 50; Prawo Internetu 2004, s. 254]. Niedozwolone jest posługiwanie się środkami komunikacji na odległość, którymi najłatwiej jest dotrzeć do konsumenta, a w konsekwencji naruszyć jego prywatność. Zawarta w art. 6 ust. 3 norma określająca zasadę ochrony prywatności konsumenta nie dopuszcza żadnych wyjątków. Zgodnie z art. 6 ust. 4 posłużenie się środkami porozumiewania się na odległość w celu złożenia propozycji zawarcia umowy nie może odbywać się na koszt konsumenta. Znaczenie prawa do prywatności podkreśla także Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity, DzURP z 2003 r., nr 153, poz. 1503, z późn. zm.). Wedle art. 16 ust. 1 pkt 5 użycie poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej do wysłania przekazu spełniającego przesłankę reklamy uciążliwej (takiej, która ingeruje w sferę prywatności, w szczególności przez przesyłanie na koszt klienta niezamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji) jest czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy. Przesłankę istotnej ingerencji w sferę prywatności, gdzie prywatność jest rozumiana jako wolność od niepokojenia, jako pewien stan spokoju wewnętrznego, z punktu widzenia użytkownika poczty elektronicznej należy rozpatrywać ze względu na częstotliwość otrzymywania niezamawianych informacji reklamowych, rozmiar tych wiadomości i ewentualnie ich treść [Kasprzycki 2004]. W art. 4 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny przyznaje się konsumentowi szczególne prawo żądania unieważnienia na koszt przedsiębiorcy zapłaty dokonanej kartą płatniczą w razie niewłaściwego wykorzystania tej karty w wykonaniu umowy zawartej na odległość 23. Pojęcie niewłaściwego wykorzystania karty jak podkreśla E. Łętowska [2001, s. 65] dotyczy nie tylko sytuacji, w których posłużono się kartą w sposób karalny, ale dotyczy każdego użycia karty w sposób abuzywny. Skorzystanie z prawa żądania unieważnienia zapłaty dokonanej kartą płatniczą jest niezależne od tego, kto się takiego naruszenia dopuścił, jeśli tylko udostępnienie karty ma związek z zapłatą za świadczenie w umowie zawartej na odległość [Łętowska 2001, s. 65]. Przepis przewiduje do niego korespondencji jest zabronione. W celu zatrzymania napływu określonej korespondencji w systemie tym jest więc konieczna pewna aktywność odbiorcy, sprowadzająca się np. do kliknięcia stosownego linku albo wysłania listu zwrotnego z odpowiednią komendą [Prawo Internetu 2004, s. 492]. 23 Art. 8 Dyrektywy 97/7/WE zobowiązał państwa członkowskie UE do zapewnienia konsumentowi odpowiednich środków prawnych umożliwiających mu wystąpienie o unieważnienie płatności w sytuacjach, gdy oszukańczo posłużono się jego kartą płatniczą w związku z zawarciem umowy na odległość.

13 Prawa konsumenta w umowach zawieranych na odległość 117 zarówno unieważnienie zapłaty, jak i niezależne od tego żądanie naprawienia szkody. Obowiązek unieważnienia zapłaty dokonanej kartą płatniczą spoczywa na wydawcy (emitencie) karty niezależnie od tego, kto (wydawca, akceptant, osoba trzecia) swym działaniem spowodował abuzywne wykorzystanie karty [Prawo Internetu 2004, s. 267]. Powinnością wydawcy karty jest anulowanie zapłaty i przywrócenie poprzedniego stanu [Łętowska 2001, s. 66]. Powinien on zatem unieważnić obciążenie konta posiadacza karty (jeśli środki nie zostały jeszcze pobrane), przywrócić posiadaczowi karty limit kredytowy (w wypadku kart kredytowych) albo zwrócić środki bezzasadnie pobrane z konta posiadacza karty [Prawo Internetu 2004, s. 266]. Warunkiem sine qua non żądania anulowania zapłaty na podstawie art. 14 cyt. ustawy jest niewłaściwe użycie karty podczas zawierania umowy na odległość. W ten sposób stworzono poza systemem bankowym sformalizowaną prawnie ochronę przed nieuzasadnionym wykorzystaniem kart płatniczych. Przepis ten ze względu na duży stopień ogólności w praktyce nie daje konsumentom żadnych szczególnych uprawnień. Wyjątkowe uprawnienie ustawodawca przyznał konsumentom w art. 15 ustawy, stanowiąc, że spełnienie świadczenia niezamówionego przez konsumenta następuje na ryzyko przedsiębiorcy i nie nakłada na konsumenta żadnych zobowiązań. W ten sposób została uregulowana kwestia uciążliwej praktyki marketingowej określanej jako inertia selling [Łętowska 2001, s. 67]. Polega ona na przysyłaniu konsumentowi niezamówionych dóbr, niejednokrotnie z rachunkiem (fakturą) oraz wezwaniem do zapłaty, opatrzonym klauzulami w rodzaju: brak odpowiedzi w terminie 7 dni zostanie poczytany za akceptację warunków przesyłki czy koszty przesyłki zwrotnej pokrywa konsument. Nie są objęte zakazem jako inertia selling różnego rodzaju przesyłki reklamowe (choć niejednokrotnie są uciążliwe) zawierające darmowe próbki i gadżety reklamowe, o ile nie zawierają żądania np. zwrotu kosztów przesyłki. Konsument, który otrzymał świadczenie niezamówione, nie ma obowiązku informowania przedsiębiorcy o odmowie przyjęcia tego świadczenia, nie musi go także odsyłać. Świadczenia niezamówione są dostarczane zawsze na ryzyko przedsiębiorcy i nie nakłada to na konsumenta żadnych zobowiązań (szerzej zob. [Jagielska 2000, s. 564]). Kończąc rozważania, należy jeszcze podkreślić, że ustawa zabrania wyłączać lub ograniczać w drodze umowy prawa konsumenta określone w przepisach dotyczących umów zawieranych na odległość, także w razie dokonania wyboru prawa obcego. Postanowienia umów wyłączające lub ograniczające prawa konsumenckie będą zawsze sprzeczne z ustawą. W literaturze podkreśla się, że w niniejszym przepisie jest mowa o umownym wyłączeniu praw konsumenta, co może nie

14 118 oznaczać automatycznego przyjęcia, że prawa te obowiązują także ponad ogólnymi regułami ustalania prawa właściwego [Drozdowicz 2001, s. 27], zawartymi w Ustawie z dnia 12 listopada 1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe (DzURP nr 46, poz. 290), w wypadku braku wyboru prawa przez strony umowy. Literatura Biskupski Z. [2003], Nowe prawo konsumenckie uprawnienia nabywcy, samoobrona sprzedawcy, Gazeta Prawna, nr 12. Drozdowicz M. [2001], Błąd w elektronicznych czynnościach prawnych. Wybrane zagadnienia na tle pojęć z zakresu handlu elektronicznego, Przegląd Prawa Handlowego, nr 9. Jagielska M. [2000], Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, Monitor Prawniczy, nr 9. Kasprzycki D. [2004], Jak reklamować się zgodnie z prawem, używając poczty elektronicznej?, LexPolonica (elektroniczna baza prawna). Kocot W. [2000a], Nowe zasady zawierania i wykonywania umów z udziałem konsumentów (I), Przegląd Prawa Handlowego, nr 11. Kocot W. [2000b], Nowe zasady zawierania i wykonywania umów z udziałem konsumentów (II), Przegląd Prawa Handlowego, nr 12. Kocot W.J. [2004], Wpływ Internetu na prawo umów, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa. Łętowska E. [2001], Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa. Łętowska E. [2004], Europejskie prawo umów konsumenckich, C.H. Beck, Warszawa. Prawo Internetu [2004], red. P. Podrecki, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa. Stosio A. [2002], Umowy zawierane przez Internet, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa. Szczygielska K. [2003], Odstąpienie od umowy zawartej na odległość w prawie niemieckim i polskim, Kwartalnik Prawa Prywatnego, R. XII, z. 2. Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym [2005], red. J. Gołaczyński, Difin, Warszawa. The Rights of the Consumer in Distance Contracts Distance contracts are contracts concluded with the consumer without both parties being present and using remote communication, if the customer s contracting party is an enterprise that has organised its activities in this way. The main rights enjoyed by consumers in distance contracts include: 1) The right to clear and reliable information, both in terms of form and content. This is to enable the consumer both to identify the enterprise as well as to correctly assess

15 Prawa konsumenta w umowach zawieranych na odległość 119 and undertake decisions in regard to the terms of the contract solely on the basis of the information supplied by the enterprise. 2) The right to withdraw from the contract, which is a departure from the pacta sunt servanda principle enshrined in law. Withdrawal is one of the most important rights and should not entail having to state a reason or incur additional costs. 3) The right to privacy, which, for the purpose of submitting (sending) a commercial proposal, requires the consumer s prior consent and may not entail any cost for the consumer. If the consumer is aware of his rights and their scope, he will be able to consciously and effectively take advantage of them, which, consequently, will reduce the imbalance that characterises distance contracts. This imbalance is rooted in the deficit of information, both about the entity providing the good or service and about the terms of the future contract, and is also due to not being able to see the product at the moment this type of contract is concluded.

USTAWA. z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1)

USTAWA. z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1) Dz.U.2012.1225 USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Umowy zawierane

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271. USTAWA z dnia 2 marca 2000 r.

Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271. USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1225. USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż internetowa 1. Jakie obowiązki ma przedsiębiorca składając konsumentowi propozycję zawarcia umowy za pośrednictwem Internetu?

Sprzedaż internetowa 1. Jakie obowiązki ma przedsiębiorca składając konsumentowi propozycję zawarcia umowy za pośrednictwem Internetu? Sprzedaż internetowa 1. Jakie obowiązki ma przedsiębiorca składając konsumentowi propozycję zawarcia umowy za pośrednictwem Internetu? Przedsiębiorca proponując konsumentowi zawarcie umowy za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Ochrona konsumenta w umowach zawieranych przez Internet

Ochrona konsumenta w umowach zawieranych przez Internet Ochrona konsumenta w umowach zawieranych przez Internet Krzysztof Wąs, 10 wrzesień 2010 Umowy zawierane przez Internet z udziałem konsumentów mają swój specyficzny reżim prawny. Powodem tego jest przede

Bardziej szczegółowo

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki Prawa Konsumenta w Unii Europejskiej Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki Małgorzata Furmańska Europejskie Centrum Konsumenckie Polska Warszawa, CIE 13.10.2010 r. 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość

Umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość Umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość Dr hab. Edyta Rutkowska- Tomaszewska Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Usługi finansowe w

Bardziej szczegółowo

Ochrona konsumenta w zawieraniu umów na odległość. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner

Ochrona konsumenta w zawieraniu umów na odległość. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Ochrona konsumenta w zawieraniu umów na odległość Umowy w internecie zawieranie umów poza lokalem przedsiębiorstwa oraz umów na odległość ustawa z dnia 3 lutego 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów

Bardziej szczegółowo

Prawa konsumenta w Internecie

Prawa konsumenta w Internecie W T Y M N U M E R Z E: Umowa zawierana na odległość Świadczenie niezamówione Kiedy należy uregulować należność przy umowach na odległość? Termin wykonania umowy Miejsce i sposób składania reklamacji Umowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://klockowo.pl Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://klockowo.pl prowadzony jest przez Włodzimierz Stroiński

Bardziej szczegółowo

Paweł Czerniewski radca prawny. Zawieranie umów drogą elektroniczną zadbaj o swoje interesy

Paweł Czerniewski radca prawny. Zawieranie umów drogą elektroniczną zadbaj o swoje interesy Paweł Czerniewski radca prawny Zawieranie umów drogą elektroniczną zadbaj o swoje interesy Umowa - definicja Umowa to oświadczenia woli co najmniej dwóch podmiotów (stron), wyrażające zgodny zamiar wywołania

Bardziej szczegółowo

Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro.

Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro. Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro. Regulamin Allegro jest dostępny tutaj i znajduje on zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Zwrot przedmiotu zakupionego na aukcji internetowej Paweł Mądry

Zwrot przedmiotu zakupionego na aukcji internetowej Paweł Mądry Zwrot przedmiotu zakupionego na aukcji internetowej Paweł Mądry W polskim systemie prawnym, w ślad za rozwiązaniami obowiązującymi na obszarze całej Unii Europejskiej, przyjęto szereg przepisów chroniących

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty prowadzenia strony internetowej

Prawne aspekty prowadzenia strony internetowej Prawne aspekty prowadzenia strony internetowej Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Piotr Waglowski Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul.

Bardziej szczegółowo

szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. 1 Prawa konsumenta a. Podstawowym aktem prawnym określającym prawa uprawnienia konsumenta i odpowiadające im obowiązki przedsiębiorcy jest ustawa z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży

Bardziej szczegółowo

dotyczy umów zawartych po 25 grudnia 2014 r.!

dotyczy umów zawartych po 25 grudnia 2014 r.! UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA I NA ODLEGŁOŚĆ dotyczy umów zawartych po 25 grudnia 2014 r.! UMOWA POZA LOAKLEM PRZEDSIĘBIORSTWA odwiedziny akwizytora w naszym domu, miejscu pracy UMOWA NA

Bardziej szczegółowo

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2.

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KROPKASHOES.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy kropkashoes.com, dalej Sklep, działający pod adresem internetowym www.kropkashoes.com, dalej strona internetowa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze naruszenia praw konsumentów. Agnieszka Ciucias

Najczęstsze naruszenia praw konsumentów. Agnieszka Ciucias Najczęstsze naruszenia praw konsumentów Agnieszka Ciucias sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy z 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra

Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra PRAWO HANDLU ELEKTRONICZNEGO Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra Rozdział I OŚWIADCZENIE WOLI W POSTACI ELEKTRONICZNEJ I PODPIS ELEKTRONICZNY 1. 2. Złożenie

Bardziej szczegółowo

Prawa Konsumentów zawierających umowę poza lokalem przedsiębiorstwa

Prawa Konsumentów zawierających umowę poza lokalem przedsiębiorstwa Prawa Konsumentów zawierających umowę poza lokalem przedsiębiorstwa Każda umowa w obrocie konsumenckim zawierana jest przez co najmniej dwie strony. Jedną jest konsument podmiot nieprofesjonalny, uznawany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez: Firma Grandios z siedzibą w Nowej Wsi, woj. Śląskie Gm. Kłobuck NIP-573-100-41-10,REGON- 150660906 dalej nazywanym Sprzedającym

Bardziej szczegółowo

Odstąpienie od umowy w sklepie internetowym a koszty z nim związane

Odstąpienie od umowy w sklepie internetowym a koszty z nim związane Odstąpienie od umowy w sklepie internetowym a koszty z nim związane Sklepy internetowe cieszą się rosnącym zainteresowaniem konsumentów, a coraz więcej transakcji w obrocie handlowym jest zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

USTAWA. z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Dz.U.00.22.271 2003-03-10 zm. Dz.U.02.144.1204 art.27 2003-06-15 zm. Dz.U.03.84.774 art.8 2003-12-06 zm. Dz.U.03.188.1837 art.1 USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży

Regulamin Sklepu internetowego  1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży Regulamin Sklepu internetowego www.sklep.peiter.pl Realizacja sprzedaży przez Sklep internetowy www.sklep.peiter.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

Zakupy przez Internet

Zakupy przez Internet Zakupy przez Internet Zakupy dokonywane przez Internet cieszą się coraz większą popularnością wśród polskich konsumentów. Pozwalają zaoszczędzić czas, a często także pieniądze. Warto zatem poznać prawa

Bardziej szczegółowo

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Plan Wykładu I. Charakterystyka przedsiębiorcy II. Podstawowe zasady obowiązujące w obrocie profesjonalnym:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.1)

USTAWA. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.1) USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.1) (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) Rozdział 1 Umowy zawierane

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Rozdział 1 Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.ligeroo.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.ligeroo.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.ligeroo.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; OBOWIĄZKI przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Kancelaria Sejmu s. 1/15 USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez

Bardziej szczegółowo

Ustawa o prawach konsumenta. Katowice, 3 listopada 2014 r.

Ustawa o prawach konsumenta. Katowice, 3 listopada 2014 r. Ustawa o prawach konsumenta Katowice, 3 listopada 2014 r. Akty prawne 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę

Bardziej szczegółowo

Nowa dyrektywa konsumencka a zakupy przez Internet - co zyskają konsumenci?

Nowa dyrektywa konsumencka a zakupy przez Internet - co zyskają konsumenci? Nowa dyrektywa konsumencka a zakupy przez Internet - co zyskają konsumenci? Europejskie Centrum Konsumenckie Polska MSZ CIE Warszawa, 14 marca 2012 r. 1 Plan wykładu 1. Wprowadzenie 2. Założenia Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWA KONSUMENTA. Zwrot towaru zakupionego przez internet

NOWE PRAWA KONSUMENTA. Zwrot towaru zakupionego przez internet NOWE PRAWA KONSUMENTA Zwrot towaru zakupionego przez internet Sprzedaż towarów i usług przez Internet, ze względu na swoje walory praktyczne, ma coraz większe znaczenie dla klienta także tego, a może przede

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

USTAWA. z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Stan prawny: 23.09.2005 USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Rozdział 1 Umowy zawierane poza lokalem

Bardziej szczegółowo

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami.

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami. 25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa, której celem jest unifikacja i doprecyzowanie regulacji prawnych w obszarze zawierania umów na odległość. Ustawa w szczególności dotyczy następujących zagadnień:

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego Wydawnictwa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (obowiązywał do 23.12.2014 roku) I. Słownik pojęć Sprzedawca Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, przy al.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.oneled.pl prowadzony jest przez Magdalenę Rewucką prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie znajdują się w art. 812 4 k.c. oraz art. 830 k.c.

Podstawowe regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie znajdują się w art. 812 4 k.c. oraz art. 830 k.c. Anna Dąbrowska główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie Regulacje prawne Podstawowe regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Postanowienia ogólne. 1. Właścicielem i administratorem Sklepu internetowego działającego pod adresem www.ewenementshoes.

REGULAMIN Postanowienia ogólne. 1. Właścicielem i administratorem Sklepu internetowego działającego pod adresem www.ewenementshoes. REGULAMIN Postanowienia ogólne. 1. Właścicielem i administratorem Sklepu internetowego działającego pod adresem www.ewenementshoes.pl, prowadzącego sprzedaż m.in. za pośrednictwem platformy handlowej Allegro,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) Rozdział 1. Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa

USTAWA. z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) Rozdział 1. Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa Dz.U.00.22.271 2003.03.10 zm. Dz.U.02.144.1204 art. 27 2003.06.15 zm. Dz.U.03.84.774 art. 8 2003.12.06 zm. Dz.U.03.188.1837 art. 1 2004.05.01 zm. Dz.U.04.96.959 art. 34 2004.08.25 zm. Dz.U.04.116.1204

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.k lockowo.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.k lockowo.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.k lockowo.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 lipca 2000 r.

USTAWA z dnia 13 lipca 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny,

Bardziej szczegółowo

Telefoniczny System Zamówień Towarów. w sklepie nr 18

Telefoniczny System Zamówień Towarów. w sklepie nr 18 Podwawelska Spółdzielnia Spożywców z siedzibą w Krakowie Telefoniczny System Zamówień Towarów w sklepie nr 18 (obszar obejmujacy usługę: al. Pokoju, ul. Zwycięstwa i ul. Świtezianki) Regulamin I. Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.) wyciąg. Tytuł III. OGÓLNE PRZEPISY O ZźOBOWIĄ ZANIACH UMOWNYCH

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.) wyciąg. Tytuł III. OGÓLNE PRZEPISY O ZźOBOWIĄ ZANIACH UMOWNYCH Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.) wyciąg Tytuł III. OGÓLNE PRZEPISY O ZźOBOWIĄ ZANIACH UMOWNYCH Art. 384. 1. Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

WZORY DOKUMENTÓW. Reklamacja

WZORY DOKUMENTÓW. Reklamacja WZORY DOKUMENTÓW Wzór reklamacji dotyczącej naprawy towaru 1 Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu towar jest niezgodny z umową. Z uwagi na powyższe żądam, na podstawie art. 8 ust. 1

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1)

USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1) Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1)

USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1) Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować Regulamin sklepu internetowego ALS Polska (stan na 2015-10-24) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy ALS Polska prowadzony jest przez ALS Miłosz Korcz wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu 1 Postanowienia ogólne Sklep Internetowy Selana działający pod adresem http://www.selana.pl, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez Rubicello, ul.łukasiewicza

Bardziej szczegółowo

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014 NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014 W dniu 30 maja br. Sejm uchwalił ustawę o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia br. ( Ustawa ). Ustawa stanowi implementację

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Słownik:

Spis treści: Słownik: Regulamin sklepu internetowego Sklep riester.pl dostępny w domenie riester.pl, prowadzony jest przez firmę InfoGEM Mirosław Gryszpiński z siedzibą w Opolu przy ul. Grunwaldzkiej 32/1A wpisaną do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Sklep to sklep internetowy CHIC CHIC, prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.chicchic.pl

Sklep to sklep internetowy CHIC CHIC, prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.chicchic.pl Regulamin serwisu I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym CHIC CHIC działającym pod adresem: www.chicchic.pl, który prowadzony jest przez

Bardziej szczegółowo

Czyje prawo? Czyj sąd?

Czyje prawo? Czyj sąd? ABC ochrony konsumenta w Unii Europejskiej: Czyje prawo? Czyj sąd? Problematyka kolizyjno-prawna i jurysdykcyjna w transgranicznych sporach obrotu konsumenckiego (możliwość otrzymania certyfikatu uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: html Regulamin można także utrwalić,

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej:  html Regulamin można także utrwalić, Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://mera.auto.pl/pliki/regulaminsklepu. html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

WIIH. Timeshare sposób na udane wakacje? Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku

WIIH. Timeshare sposób na udane wakacje? Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku WIIH Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku Timeshare sposób na udane wakacje? Timeshare polega na korzystaniu z nieruchomości: domów lub lokali, usytuowanych w ośrodkach turystycznych, hotelach

Bardziej szczegółowo

Ważne terminy w prawie konsumenckim

Ważne terminy w prawie konsumenckim Ważne terminy w prawie konsumenckim Termin Przepis Akt prawny Znaczenie Sprzedaż konsumencka (dla towarów zakupionych po 25 grudnia 2014 r.) 14 dni Art.561 5 Brak terminu (z ostrożności najlepiej jak najszybciej)

Bardziej szczegółowo

Siedziba/adres korespondencyjny: Terrano Sp. z o.o. ul.obornicka 337 60-689 Poznań NIP: 9721236602 Regon: 301963270

Siedziba/adres korespondencyjny: Terrano Sp. z o.o. ul.obornicka 337 60-689 Poznań NIP: 9721236602 Regon: 301963270 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://terrano.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez:

Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez: Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez: Grażyna Górecka FERT ul. Kazimierza Wielkiego 54 A, 30-074 Kraków, NIP 677-007-36-24; REGON 350651189.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.sklepnazdrowie.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.sklepnazdrowie.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.sklepnazdrowie.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

W imieniu agenta ubezpieczeniowego występują osoby wykonujące czynności agencyjne wskazane w dokumencie oferty.

W imieniu agenta ubezpieczeniowego występują osoby wykonujące czynności agencyjne wskazane w dokumencie oferty. Działając w oparciu o treść art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 roku poz. 827) w związku z wyrażeniem przez konsumenta woli związania się umową, jako przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Dz.U USTAWA. z dnia 2 marca 2000 r.

Dz.U USTAWA. z dnia 2 marca 2000 r. Dz.U.00.22.271 2003.03.10 zm. Dz.U.02.144.1204 2003.06.15 zm. Dz.U.03.84.774 2003.12.06 zm. Dz.U.03.188.1837 2004.05.01 zm. Dz.U.04.96.959 2004.08.25 zm. Dz.U.04.116.1204 USTAWA z dnia 2 marca 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Szanowni Państwo, złożenie zamówienia w naszym sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Prawo odstąpienia od umowy Kupując jako Konsumenci (osoby fizyczne wykonujące czynność z przedsiębiorcą niezwiązaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.bunet.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.bunet.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.bunet.pl (regulamin aktualny od 20 luty 2013 do 24.12.2014) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym www.bunet.pl prowadzony

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA EUROPEJSKA W SPRAWIE PRAW KONSUMENTÓW CO ZMIENI SIĘ W 2014/2015 R. I. Wprowadzenie

DYREKTYWA EUROPEJSKA W SPRAWIE PRAW KONSUMENTÓW CO ZMIENI SIĘ W 2014/2015 R. I. Wprowadzenie DYREKTYWA EUROPEJSKA W SPRAWIE PRAW KONSUMENTÓW CO ZMIENI SIĘ W 2014/2015 R. I. Wprowadzenie Dnia 30 maja 2014 r. Sejm RP uchwalił Ustawę o prawach konsumenta stanowiącą implementację dyrektywy Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp Regulamin sprzedaży 1 Wstęp 1. Sklep internetowy pod adresem www.lediplex.pl. (dalej sklep internetowy) prowadzi Kinga Lewandowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Grafnet Kinga Lewandowska,

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Marcina Dudka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r.

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Prawo bankowe Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Nr 126 Kredyt konsumencki kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł

Bardziej szczegółowo

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: REGULAMIN serwisu egeodeta24.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem serwisu egeodeta24.pl oraz wydawcą GEODETY Cyfrowego jest Geodeta Spółka z o.o., zwana dalej Geodetą lub firmą Geodeta, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Ogólne. Definicje. Regulamin sklepu internetowego shopgold obowiązujący dla umów zawartych do 24 grudnia 2014 roku.

Postanowienia Ogólne. Definicje. Regulamin sklepu internetowego shopgold obowiązujący dla umów zawartych do 24 grudnia 2014 roku. Regulamin sklepu internetowego shopgold obowiązujący dla umów zawartych do 24 grudnia 2014 roku. Postanowienia Ogólne Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.shopgold.pl prowadzony jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REDVELVET.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REDVELVET.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REDVELVET.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Słownik:

Spis treści: Słownik: Regulamin sklepu internetowego Sklep riester.pl dostępny w domenie riester.pl, prowadzony jest przez firmę InfoGEM Mirosław Gryszpiński z siedzibą w Opolu przy ul. Grunwaldzkiej 32/1A wpisaną do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Praktyczne informacje na temat handlu transgranicznego czyli co przedsiębiorca musi wiedzieć decydując się na handel transgraniczny?

Praktyczne informacje na temat handlu transgranicznego czyli co przedsiębiorca musi wiedzieć decydując się na handel transgraniczny? Praktyczne informacje na temat handlu transgranicznego czyli co przedsiębiorca musi wiedzieć decydując się na handel transgraniczny? ANNA ŻOCHOWSKA - SYCHOWICZ Plan Wykładu I. Prawo właściwe dla zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność umowna. obowiązek wykonania zobowiązania odpowiedzialność odszkodowawcza odsetki dodatkowe postanowienia umowy

Odpowiedzialność umowna. obowiązek wykonania zobowiązania odpowiedzialność odszkodowawcza odsetki dodatkowe postanowienia umowy Prawo umów 1 Odpowiedzialność umowna obowiązek wykonania zobowiązania odpowiedzialność odszkodowawcza odsetki dodatkowe postanowienia umowy 2 Kontraktowa odpowiedzialność odszkodowawcza Art. 471 Dłużnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL REGULAMIN Sklep internetowy higio.com.pl ( Sklep ) prowadzony jest przez Partner in Pet Food Polska SA z siedzibą przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C.

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.koder.krakow.pl prowadzony jest przez KODER S.C. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Szczęśliwej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ. www.fert.krakow.pl

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ. www.fert.krakow.pl Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez: Grażyna Górecka FERT ul. Kazimierza Wielkiego 54 A, 30-074 Kraków, NIP 677-007-36-24; REGON 350651189.

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. www.alkomaty.org

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. www.alkomaty.org REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym www.alkomaty.org Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1225 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 14 września 2012 r.

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1225 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 14 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1225 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://1000drzwi.pl/regulamin_sklepu_internetowego/26/ REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1000drzwi.pl 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Lusti-Polska. Informacje ogólne

Regulamin Sklepu Internetowego Lusti-Polska. Informacje ogólne Regulamin Sklepu Internetowego Lusti-Polska 12 Informacje ogólne 1. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia

Bardziej szczegółowo