NOWE PRAWA KONSUMENTA. Zwrot towaru zakupionego przez internet

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWE PRAWA KONSUMENTA. Zwrot towaru zakupionego przez internet"

Transkrypt

1 NOWE PRAWA KONSUMENTA Zwrot towaru zakupionego przez internet

2 Sprzedaż towarów i usług przez Internet, ze względu na swoje walory praktyczne, ma coraz większe znaczenie dla klienta także tego, a może przede wszystkim tego będącego konsumentem. Stad też niezwykle istotne jest aby konsumenci i przedsiębiorcy znali swoje prawa i obowiązki wynikające z umów zawieranych w formie elektronicznej. 2

3 GDZIE SZUKAĆ WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW? Prawa i obowiązki konsumentów i przedsiębiorców w zakresie sprzedaży konsumenckiej uregulowane są w art. 76 Konstytucji RP, który to przepis stanowi wytyczną mówiącą o tym, że władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Natomiast sam zakres ochrony konsumentów określają ustawy. Są to przede wszystkim Kodeks cywilny (k.c.), gdyż reguluje on ogóle zasady zawierania i wykonania umów, w tym umów sprzedaży (art ) oraz ustanawia reguły reklamowania przez konsumentów wadliwego towaru, tj. określa zasady odpowiedzialności sprzedawcy towaru z tytułu rękojmi oraz gwarancji (art ). Kolejnym istotnym aktem prawnym jest obowiązująca od dnia 25 grudnia 2014 r. ustawa o prawach konsumenta (u.p.k.), która określa obowiązki przedsiębiorców zarówno przy sprzedaży tradycyjnej, jak i przy umowach zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa. Ustawa ta reguluje także uprawnienia konsumenta związane z powyższymi umowami, w szczególności opisuje istotne dla analizowanego zagadnienia prawo konsumenta do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź na odległość. 3

4 KIM JEST KONSUMENT? Ustawa o prawach konsumenta znajduje zastosowanie do wszystkich umów, w których jedną stroną jest przedsiębiorca, a drugą konsument. Pojęcia te należy interpretować w oparciu o definicje zawarte w Kodeksie cywilnym. Omawiana ustawa zmieniła zamieszczoną w Kodeksie cywilnym definicję konsumenta. Obecnie zgodnie ze znowelizowanym art. 22[1] k.c. za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Ustawa zdefiniowała również pojęcie umów zawieranych na odległość i umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa. Umowa zawierana na odległość to między innymi zakup towaru przez Internet. Jest to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (art. 2 pkt 1 u.p.k.). 4

5 OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PRZEDSIĘBIORCY W UMOWACH ZAWIERANYCH NA ODLEGŁOŚĆ Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy w umowach zawieranych przez Internet są dużo bardziej rozbudowane w porównaniu z umowami zawieranymi w sposób typowy. Uzasadnienie swoje znajduje to po części w tym, że z reguły w przypadku zawarcia umów w taki sposób konsument może działać pod wpływem emocji czy też zachęcony do zakupu przez interesującą reklamę produktu. Ponadto zdjęcie produktu z ekranu monitora czy tableta może różnić się od jego rzeczywistych cech. W przypadku umów zawieranych na odległość konsument z reguły nie ma możliwości zbadania wiarygodności przedsiębiorcy czy też jakości dostarczanego przez niego towaru. Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy w tego rodzaju umowach uregulowane zostały w rozdziale 3 u.p.k. Najważniejsze z nich to obowiązek poinformowania konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o: głównych cechach świadczenia adresie, pod którym konsument może składać reklamacje (dotyczy to także adresu poczty elektronicznej); sposobie i terminie zapłaty; sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia; istnieniu i treści gwarancji; czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy; minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy; istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiocie; cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, w tym opłaty i podatki, a w przypadku niemożności określenia dokładnej ceny lub wynagrodzenia podstawie obliczenia ceny lub wynagrodzenia umożliwiającej konsumentowi dokonanie ich weryfikacji; kosztach dodatkowych. z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem; 5

6 W JAKI SPOSÓB ZAWIERANA JEST UMOWA? Zgodnie z u.p.k. przedsiębiorca zapewnia, aby konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. W takiej sytuacji funkcja zamówienia musi być oznaczona w czytelny sposób słowami zamówienie z obowiązkiem zapłaty lub zawierać inne równoznaczne sformułowanie. Co istotne brak, któregoś z powyższych elementów powoduje, że umowa nie zostaje zawarta. zamieszczać informacje na swoich stronach internetowych o wszelkich ograniczeniach dotyczących dostarczania towaru oraz o akceptowalnych systemach płatności. Należy też zauważyć, że obowiązkiem przedsiębiorcy (tu: sprzedawcy) jest przekazanie konsumentowi potwierdzenia zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku informacji w rozsądnym terminie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru. Przedsiębiorca w sposób jasny i czytelny powinien 6

7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY Konsument, który zawarł umowę przez Internet, może w ciągu 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i zasadniczo bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów opisanych w w/w ustawie. Bieg terminu, od którego konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku wydania rzeczy, rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta (doręczenie rzeczy), jeśli jednak wydanie obejmuje wiele rzeczy od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Inaczej przedstawia się powyższe uprawnienie konsumenta, jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy. Wówczas prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Jeżeli jednak konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia przed upływem tego terminu, wówczas termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie. Odstąpienie od umowy, następuje w drodze oświadczenia składanego przedsiębiorcy, przy czym konsument może skorzystać, ze wzoru oświadczenia, który został zamieszczony w u.p.k. Co istotne oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać przed upływem terminu na wykonanie prawa odstąpienia od umowy, a możliwe jest to również w formie elektronicznej, jeżeli przedsiębiorca zapewnia taką możliwość: a) przy wykorzystaniu wzoru formularza z u.p.k., lub b) przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej przez Internet, umowę taką uważa się za niezawartą. 7

8 ZWROT CENY I TOWARU W terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot płatności przez przedsiębiorcę następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili uzyskania zwrotu rzeczy lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności Obowiązek zwrotu rzeczy przedsiębiorcy lub osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru rzeczy, spoczywa na konsumencie w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej przez Internet wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta. od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta. 8

9 OGRANICZENIA W WYKONANIU PRAWA ODSTĄPIENIA Prawo odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej przez Internet nie dotyczy jednak wszystkich umów. Szczegółowe regulacje w tej materii zostały opisane w art. 38 u.p.k. Przykładowo można wskazać tu na umowę, której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca przydatności do użycia czy też rzeczy dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin 9

10 ZMIANY KORZYSTNE DLA KONSUMENTÓW Regulacje zawarte w u.p.k. oraz w znowelizowanych postanowieniach k.c. przynoszą wiele nowych rozwiązań korzystnych dla konsumentów i są one wynikiem wdrożenia regulacji unijnych w zakresie praw konsumentów, sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji. Szczególne znaczenie w tym zakresie mają niewątpliwie uprawnienia od umowy zawartej przez Internet oraz zwrotu tak nabytego towaru, co jest to o tyle istotne, że nabywając towary w rzeczywistości wirtualnej jako konsumenci nie jesteśmy zawsze i w pełnym zakresie w stanie zweryfikować nabywanych towarów, a dopiero fizyczny kontakt daje nam możliwość zbadania właściwości ich właściwości i jakości. konsumenta dotyczące możliwości odstąpienia 10

11 AUTORZY OPRACOWANIA Dr Marlena Wach radca prawny, Kancelaria Chałas i Wspólnicy Paweł Zyśko radca prawny, Kancelaria Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy ul. Grzybowska 45, Warszawa Tel.: , Chałas i Wspólnicy to jedna z największych firm prawniczych i jedna z najsilniejszych marek na rynku usług prawnych w Polsce. Specjalizuje się w obsłudze dużych podmiotów gospodarczych, najliczniejszą grupę Klientów stanowią wiodące zagraniczne koncerny. Jest kancelarią o mocno zaznaczonym międzynarodowym profilu, obsługa prawna świadczona jest poprzez sieć biur oraz kancelarii partnerskich zlokalizowanych w ponad 20 krajach świata. Międzynarodowy zespół prawników oferuje Klientom zintegrowane usługi doradztwa prawnego najwyższej jakości.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przez ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271. USTAWA z dnia 2 marca 2000 r.

Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271. USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1225. USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Zakupy przez Internet

Zakupy przez Internet Zakupy przez Internet Zakupy dokonywane przez Internet cieszą się coraz większą popularnością wśród polskich konsumentów. Pozwalają zaoszczędzić czas, a często także pieniądze. Warto zatem poznać prawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1)

USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1) Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego EURO FASHION dostępnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego RANAILS dostępnego pod adresem:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki stron, wynikające z korzystania ze sklepu internetowego, umieszczonego pod

Bardziej szczegółowo

Stanowisko dotyczące relacji ustaw Prawo telekomunikacyjne i o prawach konsumenta

Stanowisko dotyczące relacji ustaw Prawo telekomunikacyjne i o prawach konsumenta Stanowisko dotyczące relacji ustaw Prawo telekomunikacyjne i o prawach konsumenta Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 10.12.2014r. W związku z wchodzącą w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH MACIEJ CZAPLIŃSKI Warszawa, sierpień 2012 Copyright by Maciej Czapliński and Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi Neostrada

regulamin świadczenia usługi Neostrada regulamin świadczenia usługi Neostrada Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Cennik cennik usługi

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp Rozdział 1. Czym jest pożyczka typu chwilówka? Kto jej udziela?

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014

REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014 REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014 Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania z Butiku Internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.butik.paprockibrzozowski.com

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 97/7/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość

DYREKTYWA 97/7/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość DYREKTYWA 97/7/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO multilampy.pl ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: LEMIR Wosik i Wesołek Sp.j. Libidza k/częstochowy, ul.

Bardziej szczegółowo