dotyczy umów zawartych po 25 grudnia 2014 r.!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dotyczy umów zawartych po 25 grudnia 2014 r.!"

Transkrypt

1 UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA I NA ODLEGŁOŚĆ dotyczy umów zawartych po 25 grudnia 2014 r.! UMOWA POZA LOAKLEM PRZEDSIĘBIORSTWA odwiedziny akwizytora w naszym domu, miejscu pracy UMOWA NA ODLEGŁOŚĆ zakupy w sklepie internetowym, na portalu aukcyjnym nagabywanie na ulicy umowa zawarta telefonicznie publiczne prezentacje /np. w restauracji/ umowa zawarta przez sms atrakcyjne finansowo wyjazdy połączone z możliwością dokonania zakupu zakupy w sklepie wysyłkowym OBOWIĄZKI INFORMACYJNEPRZEDSIĘBIORCY: Gdy zawieramy umowę z przedsiębiorcę poza jego lokalem lub na odległość to najpóźniej w chwili wyrażenia przez nas zgody na zawarcie umowy, przedsiębiorca jest obowiązany poinformować nas o w sposób jasny i zrozumiały o: głównych cechach świadczenia swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie i numerze, pod którym została zarejestrowana działalność /KRS lub NIP/ adresie, pod jakim działa a także adresie poczty elektronicznej i numerach telefonu lub faxu jeżeli są dostępne /np. w celu sprawnego i szybkiego kontaktu/ adresie, pod którym można złożyć reklamację, łącznej cenie lub wynagrodzeniu wynikających z umowy /wraz z podatkami/ kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy gdy są one wyższe od opłat zwykle stosowanych za korzystanie z niego /dot. to np. kosztów połączenia telefonicznego/ sposobie i terminie zapłaty sposobie i terminie realizacji umowy przez przedsiębiorcę i stosowanej przez niego procedurze rozpatrywania reklamacji sposobie i terminie realizacji prawa do odstąpienia od umowy a także wzorze formularza odstąpienia od umowy kosztach zwrotu towaru, które poniesie konsument w przypadku odstąpienia od umowy obowiązku zwrotu przedsiębiorcy uzasadnionych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy w razie rozpoczęcia świadczenia usługi wyjątkowych sytuacjach, w których nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy obowiązku przedsiębiorcy związanych z dostarczeniem towarów bez wad istnieniu, treści i sposobie realizacji gwarancji i zakresie usług posprzedażnych kodeksie dobrych praktyk i sposobie zapoznania się z nim czasie trwania umowy lub sposobie i przesłankach jej wypowiedzenia jeżeli jest zawarta na czas nieokreślony lub ma ulegać automatycznemu przedłużeniu

2 minimalnym czasie, przez który konsument jest zobowiązany do spełnienia określonych świadczeń wynikających z umowy, np. regulowania comiesięcznych należności za usługę wykonywaną przez przedsiębiorcę wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany udzielić na żądanie przedsiębiorcy funkcjonalności treści cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ochrony mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem możliwościach skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur W przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa w/w informacje powinny zostać przedstawione na papierze lub jeżeli konsument wyrazi na to zgodę na innym trwałym nośniku. W tai sam sposób powinno zostać wydane potwierdzenie zawarcia umowy. W przypadku umów zawieranych na odległość w/w informacje powinny zostać dostarczone w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość, np. w przypadku umowy zawartej za pośrednictwem strony internetowej może on przedstawić wymagane informacje na tej stronie. Przedsiębiorca ma również obowiązek potwierdzić zawarcie umowy zawartej na odległość. Potwierdzenie może zostać przekazane konsumentowi na trwałym nośniku, w rozsądnym czasie po jej zawarciu ale nie później niż w chwili dostarczenia rzeczy lub rozpoczęcia świadczenia usługi. W przypadku sprzedaży usług lub towarów przez telefon, przedsiębiorca oprócz obowiązku poinformowania konsumenta na początku rozmowy o celu tej rozmowy /zawarcie umowy/ ma obowiązek potwierdzić jej treść na papierze lub innym trwałym nośniku. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZESYŁKĘ Gdy konsument zawiera umowę na odległość /np. podczas zakupów w sklepie internetowym/, najczęściej wybiera dostawę do domu lub innego wyznaczonego miejsca. W takiej sytuacji sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru aż do momentu, w którym konsument go otrzyma. Jeżeli jednak to konsument wybierze samodzielnie przewoźnika i zleci mu odebranie towaru od sprzedawcy, ponosi on odpowiedzialność za ten towar od momentu wydania go przewoźnikowi. ODSTĄPIENIE OD UMOWY TERMIN W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, konsument ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni /kalendarzowych/ bez podawania przyczyny. Jest to tzw. prawo do namysłu. Jeżeli konsument skorzysta z tego prawa, umowę uważa się za niezawartą i obie strony mają obowiązek rozliczenia się. Aby oświadczenie o odstąpieniu od umowy było skuteczne należy wysłać je przed upływem 14 dni od otrzymania towaru czy zawarcia umowy. W przypadku umowy sprzedaży towaru termin liczymy od dnia otrzymania rzeczy, w przypadku umowy o świadczenie usługi termin liczymy od dnia zawarcia umowy.

3 FORMA Oświadczenie o odstąpieniu od umowy najlepiej złożyć w formie pisemnej /listownie/. Niektórzy przedsiębiorcy umożliwiają złożenie oświadczenia odstąpienia do umowę w formie elektronicznej. W tym przypadku przedsiębiorca jest zobowiązany potwierdzić otrzymanie oświadczenie czyli np. przesłać widomość na adres mailowy konsumenta. UWAGA: Jeżeli przedsiębiorca nie poinformuje konsumenta o prawie odstąpienia od umowy, termin na odstąpienie od niej wydłuża się do 12 miesięcy! SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY W wyniku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy uważa się ją za niezawartą. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrócić wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Przedsiębiorca może jednak powstrzymać się od zwrotu płatności do momentu gdy otrzyma zwracany produkt lub dowód jego odesłania. Na odesłanie towaru konsument ma 14 dni od chwili odstąpienia od umowy. UWAGA! Przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić konsumentowi koszty związane z najtańszym spośród zawartych w ofercie sprzedawcy sposobów jego dostarczenia! WAŻNE! Wraz z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte z przedsiębiorcą czy też z innymi podmiotami, z którymi on się porozumiewał. Obowiązek informowania tych ostatnich o wygaśnięciu umowy spoczywa na sprzedawcy. W okresie tzw. prawa do namysłu /14 dni/ konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem niewłaściwego korzystania. Konsument ma prawo ocenić i przetestować rzecz w taki sposób, w jaki robiłby to w sklepie stacjonarnym /np. sprawdzić jej kompletność czy zgodność parametrów technicznych z zapewnieniami producenta/ ale nie może jej normalnie użytkować. W takim przypadku, jeżeli konsument odstąpi od umowy, może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku z e zmniejszeniem wartości rzeczy. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ Z OBOWIĄZKIEM ZAPAŁTY Jeżeli umowa zawarta na odległość przy użyciu środków komunikacji elektronicznej /np. za pomocą Internetu/ wiąże się z koniecznością zapłaty, przedsiębiorca ma obowiązek bezpośrednio przed złożeniem zamówienia poinformować konsumenta w sposób widoczny i zrozumiały o takich elementach jak: dokładna cena lub wynagrodzenie główne cechy świadczenia okres, na jaki zostanie zawarta umowa Przedsiębiorca musi zapewnić konsumentowi takie warunki, aby miał on pełna świadomość, że zamówienie które składa wiąże się z obowiązkiem zapłaty określonej ceny.

4 Jeżeli zamówienie składane jest za pomocą przycisku lub podobnej funkcji, to musi ono być w czytelny sposób oznaczone komunikatem zamówienie z obowiązkiem zapłaty albo innym równoważnym określeniem. Przykład : Maja poszukiwała w sieci e-booka. Znalazła stronę www, która umożliwiła do niego dostęp po wcześniejszej rejestracji. Maja założyła konto pobrała materiał. Po dwóch tygodniach otrzymała wezwanie do zapłaty w związku z zawarciem umowy na 2 lata. Ponieważ na stronie internetowej nie było żadnych jednoznacznych informacji wskazujących na odpłatny charakter rejestracji czy konieczność zawarcia umowy na określony czas, umowę traktuje się tak, jakby nigdy nie była zawarta. Przedsiębiorcy nie przysługuje żadne roszczenie związane z założeniem przez Maję konta w serwisie. KIEDY PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY NIE PRZYSŁUGUJE? W przypadku zawarcia umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa konsument nie zawsze może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy. Są to umowy: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał usługę za wyraźną zgodą konsumenta a przed rozpoczęciem świadczenie konsument został poinformowany, że po jego zakończeniu utraci prawo od odstąpienia np. zlecenie zainstalowania anteny satelitarnej w mieszkaniu konsumenta, w których towar został wyprodukowany wg zaleceń konsumenta np. zamówienie mebli na wymiar, w których towar ulega szybkiemu zepsuciu np. zakup nabiału w sklepie internetowym, w których towaru dostarczonego w zapieczętowanym opakowaniu nie można zwrócić ze względów higienicznych lub na ochronę zdrowia np. zamówienie w e sklepie i otwarcie opakowania soczewek kontaktowych, w których konsument wyraził żądanie aby przedsiębiorca przyjechał do niego do domu w celu wykonania pilnej naprawy np. wizyta hydraulika służąca naprawie uszkodzonej zmywarki o dostarczanie periodyków, czasopism z wyj. umowy o prenumeratę zawarte w drodze aukcji publicznej w których towarem są nagrania wizualne lub dźwiękowe albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na runku finansowym w których towarem są napoje alkoholowe, jeżeli cena została uzgodniona w chwili zawarcia umowy sprzedaży, dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni a wartość napojów zależy od wahań na rynku, niezależnych od przedsiębiorcy

5

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przez ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Zakupy przez Internet

Zakupy przez Internet Zakupy przez Internet Zakupy dokonywane przez Internet cieszą się coraz większą popularnością wśród polskich konsumentów. Pozwalają zaoszczędzić czas, a często także pieniądze. Warto zatem poznać prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki stron, wynikające z korzystania ze sklepu internetowego, umieszczonego pod

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego EURO FASHION dostępnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego RANAILS dostępnego pod adresem:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271. USTAWA z dnia 2 marca 2000 r.

Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271. USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1225. USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1)

USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1) Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi Neostrada

regulamin świadczenia usługi Neostrada regulamin świadczenia usługi Neostrada Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Cennik cennik usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 97/7/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość

DYREKTYWA 97/7/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość DYREKTYWA 97/7/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Stanowisko dotyczące relacji ustaw Prawo telekomunikacyjne i o prawach konsumenta

Stanowisko dotyczące relacji ustaw Prawo telekomunikacyjne i o prawach konsumenta Stanowisko dotyczące relacji ustaw Prawo telekomunikacyjne i o prawach konsumenta Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 10.12.2014r. W związku z wchodzącą w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014

REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014 REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014 Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania z Butiku Internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.butik.paprockibrzozowski.com

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO multilampy.pl ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: LEMIR Wosik i Wesołek Sp.j. Libidza k/częstochowy, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo