EPIDEMIOLOGIA ANALITYCZNA. Dr Bogumiła Braczkowska Katedra i Zakład Epidemiologii ŚUM Katowice 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EPIDEMIOLOGIA ANALITYCZNA. Dr Bogumiła Braczkowska Katedra i Zakład Epidemiologii ŚUM Katowice 2011"

Transkrypt

1 EPIDEMIOLOGIA ANALITYCZNA Dr Bogumiła Braczkowska Katedra i Zakład Epidemiologii ŚUM Katowice 2011

2 Plan ćwiczeń 1. Badanie naukowe etapy 2. Epidemiologia analityczna zakres badań 3. Typy badań epidemiologicznych 4. Poprawność badania

3 BADANIA NAUKOWE Francis Bacon angielski filozof żyjący w na początku XVII wieku, jeden z twórców nowożytnej koncepcji nauki w swoich pismach kwestionował wartość ówczesnej wiedzy naukowej. Zadawał pytanie, czy możemy w pełni polegać na naszej wiedzy. Starożytni filozofowie na podstawie istniejącej wiedzy budowali podstawy logicznej dedukcji. Dla Bacona nie było to wystarczające. Doszedł on do wniosku, że hipotezę naukową należy potwierdzać za pomocą obserwacji i eksperymentu w warunkach kontrolowanych. Teorie naukowe, zanim zostaną zaakceptowane, muszą być wielokrotnie potwierdzone przez wielu niezależnych badaczy. Poszukiwanie prawdy jest najwyższym dobrem człowieka (F.Bacon)

4 Plan badania Sformułowanie celów i założeń badawczych Wybór metody badania naukowego (np. badanie opisowe) Zdefiniowanie populacji dobór badanych wielkość próby Określenie zmiennych i skal pomiarowych Wybór metody pomiaru zmiennych (np. wywiad standaryzowany, badanie diagnostyczne) Wzory zaprojektowanych dokumentów badań Organizacja zbierania danych Wybór metody przetwarzania danych Plan analizy wyników

5 Epidemiologia analityczna Zakres badań Weryfikacja hipotez zmierzających do określenia związków przyczynowo- skutkowych pomiędzy narażeniem a skutkiem zdrowotnym (A Dictionary of Epidemiology J.M. Last 2001) Epidemiologia analityczna: planowanie, prowadzenie i analiza badań nad grupami ludzi, mających na celu ocenę potencjalnych związków pomiędzy czynnikami ryzyka i wynikami zdarzeń zdrowotnych; celem jest udzielenie odpowiedzi na pytanie Dlaczego? (John Gay Washington State University)

6 TYPY BADAŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH I Typ badania Inna nazwa Jednostka badania BADANIA OBSERWACYJNE Badania opisowe Badania analityczne (etiologiczne) ekologiczne przekrojowe kliniczno kontrolne badanie przypadków kohortowe Korelacyjne Rozpowszechnienie zjawisk zdrowotnych Porównawcze badanie przypadków (case control study, case referent study) Długofalowe (follow up) Populacje! Osoby Osoby Osoby

7 TYPY BADAŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH II Typ badania Inna nazwa Jednostka badania BADANIA EKSPERYMENTALNE Losowe badania kontrolowane Badania interwencyjne Próby kliniczne Randomizowane próby kontrolowane Pacjenci Próby terenowe Ludzie zdrowi Środowiskowe badania interwencyjne Próba środowiskowa środowisko [Źródło: R. Beaglehole, R. Bonita, T. Kjellstrom, Podstawy epidemiologii, Łódź 2002]

8 BADANIA EPIDEMIOLOGICZNE BADANIA OPISOWE BADANIA ANALITYCZNE OBSERWACYJNE EKSPERYMENTALNE B. ANALITYCZNE B. ANALITYCZNE (wg J.E.Zejda) B. ekologiczne B. przekrojowe B. Kliniczne B. kohortowe B. kliniczno -kontrolne B. populacyjne

9 Klasyfikacja badań epidemiologicznych Cel Konstrukcja badania Sposób prowadzenia

10 Klasyfikacja badań Cel badania Badania opisowe Statystyczna prezentacja zjawisk zdrowotnych (ocena częstości występowania wybranych zjawisk zdrowotnych) Badania analityczne Ocena uwarunkowań zjawisk zdrowotnych (ustalenie związku między badanymi zjawiskami a czynnikami środowiskowymi, Interpretacja obserwowanych zależności w kategoriach przyczynowo-skutkowych)! Praktyczne wykorzystanie wyników badań w medycynie zapobiegawczej

11 Klasyfikacja badań Konstrukcja badania Badanie ekologiczne Pozostałe typy badań (jednostką badania jest populacja lub grupa ludzi) (jednostką badania jest człowiek)

12 Klasyfikacja badań Sposób pozyskiwania danych Badania prospektywne Badania retrospektywne

13 Badanie opisowe (model badania) Czas Początek i koniec obserwacji Populacja badana Choroba obecna (%) a Choroba obecna (%) Populacja kontrolna Istotne wskaźniki b Porównanie częstości choroby w populacji badanej i kontrolnej: a/b

14 Badanie opisowe Pierwszy etap badania epidemiologicznego Opiera się na danych ze źródeł statystycznych (statystyki zgonów, GUS) Istotą badania jest opis występowania chorób w zależności od cech związanych z: osobą, miejscem, czasem Nie analizuje powiązań między narażeniem i skutkiem

15 Badanie opisowe Pozwala na formułowanie hipotez o szczególnych warunkach determinujących rozprzestrzenianie się choroby w populacji. Implikacje administracyjne np. rozdział środków inwestycyjnych, programowanie ochrony zdrowia na różnych poziomach organizacyjnych

16 Liczba hospitalizacji dzieci i młodzieży z powodu wybranych zaburzeń odżywiania w woj.śląskim (Zdrowie dzieci i młodzieży w woj.ślaskim,śczp, Katowice 2006)

17 Badanie opisowe (wsp.zapadalności na raka płuc) (CA Cancer J Clin 2005;55;74-108)

18 BADANIE PRZEKROJOWE (model badania) Czas Początek i koniec obserwacji Grupa badana Grupa kontrolna Narażenie obecne nieobecne Choroba obecna nieobecna obecna nieobecna

19 BADANIE PRZEKROJOWE Badanie przekrojowe mierzy rozpowszechnienie zjawisk zdrowotnych w populacji Jednostką badania jest pojedynczy człowiek zbierane są dane indywidualne, zestawiane i interpretowane jako dane grupowe

20 BADANIE PRZEKROJOWE ZALETY podstawowe narzędzie w epidemiologii opisowej prosta ocena częstości badanych zjawisk zdrowotnych stosunkowo niski koszt możliwość generowania hipotez badawczych WADY Trudna ocena narażenia Brak czułości wobec sekwencji czasowej wydarzeń (pomiar zapadalności - niemożliwy) Brak możliwości pomiaru ryzyka względnego

21 BADANIE PRZEKROJOWE (przykład) Częstość dodatnich testów anty-hcv i ich podstawowe uwarunkowania wsród studentów medycyny w Katowicach, Polska Grupa badana 566 studentów ŚAM w Katowicah Grupa kontrolna 517 studentów UŚ w Katowicach Metoda: Ocena częstości przeciwciał anty-hcv metodą immunoenzymatyczną (test EIA 3 generacji, test WB) Wyniki: Częstość przeciwciał anty-hcv: grupa badana 1,4% grupa kontrolna- 1,9% (B.Braczkowska, M. Kowalska, J. E. Zejda i wsp. Przegląd Lekarski, 2006/63/7)

22 Częstość dodatnich testów anty-hcv i ich potencjalne uwarunkowania wśród studentów w woj. śląskim Bogumiła Braczkowska, Małgorzata Kowalska, Zakład Epidemiologii, KZP Wydział Zdrowia Publicznego ŚAM, Katowice Praca finansowana ze środków KBN nr projektu 3 PO5D

23 METODYKA BADAŃ Epidemiologiczne badanie typu przekrojowego Studenci medycyny IV,V,VI rok (52%) XI III osób Studenci UŚ (48%) Grupa narażonych Grupa kontrolna Test EIA III generacji Test Western Blot Kwestionariusz

24 WNIOSKI Częstość występowania przeciwciał anty- HCV wśród studentów wynosi 1,7% Częstość ta jest wyższa w grupie studentów kierunków nie medycznych niż w grupie studentów medycyny (odpowiednio: 1,9% i 1,4%)

25 BADANIE EKOLOGICZNE (model badania) POPULACJA CHOROBA WSKAŹNIK NARAŻENIA A (N A osób) obecna u a osób (a/n A ) Nar A B (N B osób) obecna u b osób (b/n B ) Nar B Przedstawiony schemat umożliwia określenie, czy większej częstości choroby w jednej populacji odpowiada większa wartość wskaźnika reprezentującego narażenie w tej populacji ( badanie korelacyjne )? Analiza tzw. korelacji przestrzennych porównanie dwóch lub więcej populacji w tym samym czasie Analiza tzw. korelacji czasowych badanie tej samej populacji w odstępach czasowych (wg J.E. Zejda)

26 Badanie ekologiczne Najprostsze epidemiologiczne badanie etiologiczne Ma zastosowanie w ocenie zależności pomiędzy zjawiskami zdrowotnymi a narażeniem, mierzonym na poziomie populacji (Morgenstern 1982; Poole 1994)

27 BADANIE EKOLOGICZNE Badanie ekologiczne opiera się na danych gromadzonych do innych celów: dane publikowane w rocznikach statystycznych, biuletynach statystycznych, dane o zgonach, rejestry nowotworów, rejestry chorób zawodowych,statystyki szpitalne itp. Analizowanymi jednostkami są grupy lub populacje Badane zjawiska zdrowotne tzw.zagregowane dane np. współczynniki zapadalności, umieralności, średnia wartość parametru biologicznego Zagregowane dane dot. dotyczace narażenia np. średnie zanieczyszczenie powietrza na danym terenie Atrakcyjne z powodu prostoty i łatwości prowadzenia badania.

28 ICD-10 Źródła danych w badaniach ekologicznych Specyficzne systemy Sprawozdawczości (rejestry chorób podlegających obowiazkowemu zgłoszeniu:... Jakość i wiarygodność danych

29 Badanie ekologiczne Sezonowa zmienność dobowej umieralności Season Total number of deaths Number of deaths from CVD and RD Spring 53,8 ± 8,1 27,2 ± 5,7 Summer 50,5 ± 7,6 25,0 ± 5,3 Fall 52,7 ± 8,2 26,7 ± 5,5 Winter 57,8 ± 7,5 30,9 ± 6, (M. Kowalska 2006) average daily count of death winter spring summer fall season CVD RD suden

30 Współczynniki korelacji 80 correlation coefficient: r = 0, total number of deaths PM10_Ave 95% CI Zależność pomiędzy dobową umieralnością a średniodobowym stężeniem PM10 na Śląsku ( ). Kowalska, Praga 2006

31 Badanie ekologiczne Is ecological study useful in explaining spatial variation in infant mortality due to congenital malformations in Silesia voivodeship (Poland)? Bogumiła Braczkowska, Małgorzata Kowalska, Jan E. Zejda

32 BADANIE EKOLOGICZNE Trudna interpretacja wyników - możliwość popełnienia pułapki ekologicznej Pułapka ekologiczna wyciąganie niewłaściwych wniosków z danych ekologicznych

33 BADANIE EKOLOGICZNE (pułapka ekologiczna) Pułapka ekologiczna - polega na niezgodnej z rzeczywistością interpretacji zależności pomiędzy narażeniem i stanem zdrowia, sugerowanej jednakże przez wyniki badania. Wynika ona z faktu, że zależność pomiędzy stanem zdrowia i narażeniem określanymi przez zagregowane wskaźniki populacyjne nie zawsze odzwierciedla rzeczywistą zależność pomiędzy stanem zdrowia i narażeniem określanymi na poziomie indywidualnym. (J. E. Zejda)

34 BADANIE EKOLOGICZNE (pułapka ekologiczna) SCENARIUSZ: RAK PŁUC A ŚRODOWISKOWE NARAŻENIE NA WWA MIASTO A MIASTO B Zapadalność na raka płuc > Zapadalność na raka płuc Stężenie WWA (stacja pomiarowa centrum miasta) > Stężenie WWA (stacja pomiarowa centrum miasta) WNIOSEK: środowiskowe narażenie na WWA w stężeniach występujących w mieście A jest czynnikiem ryzyka raka płuc ALE analiza przypadek po przypadku może wykazać, że w mieście A osoby zapadające na raka płuc to w znaczącym odsetku mężczyźni a) zatrudnieni w przeszłości w koksowni; b) zatrudnieni w przeszłości w radonowej kopalni (wyłączenie [a] i [b] z analizy może wykazać podobną zapadalność na raka płuc w mieście A i B)

35 Czynniki zakłócające w badaniach epidemiologicznych

36 Czynnik ryzyka Indywidualna cecha związana ze stylem życia lub narażeniem środowiskowym, lub cecha wrodzona albo odziedziczona, która w świetle dowodów epidemiologicznych - jest związana ze stanem zdrowotnym uzasadniającym postępowanie zapobiegawcze

37 Narodziny pojęcia - Czynnik Ryzyka Długofalowe epidemiologiczne badania populacji Framigham (USA-1948) Cel badań- poznanie czynników ryzyka chorób układu krążenia i choroby niedokrwienej serca Z ponad 250 poznanych dziś czynników, trzy uznano za najważniejsze niezależne czynniki przyczynowe choroby: - zaburzenia lipidowe - niekontrolowane nadciśnienie tętnicze - palenie tytoniu

38 CZYNNIK ZAKŁÓCAJĄCY Jest to czynnik związany w danym badaniu zarówno z czynnikami ryzyka, jak i z efektem zdrowotnym, zniekształcający wyniki analizy przyczynowo - skutkowej

39 Czynniki zakłócające Zmienne zakłócające mogą stwarzać pozory istnienia zależności przyczynowo skutkowych, które faktycznie nie mają miejsca Wiek, klasa społeczna - są częstymi czynnikami zakłócającymi Przykład działania czynnika zakłócającego NARAŻENIE (picie kawy) CHOROBA (choroba serca) ZMIENNA ZAKŁÓCAJĄCA (palenie papierosów)

40 Kontrolowanie wpływu czynników zakłócających Etap projektowania badania: Randomizacja (badania eksperymentalne) Restrykcja- ograniczenie (zasięgu badania, kryteria włączenia ) Kojarzenie ( parowanie obserwacji ) Etap analizy danych: Stratyfikacja (procedura Mantel-Haenszel) Statystyczna analiza wielu zmiennych (analiza regresji)

41 Kontrolowanie czynników zakłócających RANDOMIZACJA losowy dobór badanych z populacji, co oznacza, że każda jednostka danej populacji posiada jednakową szansę dostania się do grupy badanej. OGRANICZENIE (restrykcja) objęcie badaniem tylko tych osób, u których występuje określona cecha KOJARZENIE (parowanie) uczestnicy dobierani są do badania parami ze względu na potencjalne zmienne zakłócające (jedna osoba zaliczana jest do jednej grupy,druga do drugiej grupy)

42 ETAP ANALIZY DANYCH Stratyfikacja Analiza wielu zmiennych

43 Badania kohortowe (plan badania) narażone choroba Brak choroby populacja Osoby zdrowe nienarażone choroba Brak choroby Źródło: R. Beaglehole, R. Bonita, T. Kjellstrom, Podstawy epidemiologii, Łódź 2002

44 Badanie kohortowe przykład Badanie umieralności niemowląt w południowej Brazylii w zależności od masy urodzeniowej. - próba 5914 dzieci - najwyższa umieralność w ciągu pierwszego roku życia wśród dzieci z najmniejsza wagą urodzeniową

45 Badania kohortowe (sposoby na zmniejszenie kosztów badania) Objęcie badaniem kohorty historycznej, tzn. kohorty określonej na podstawie historycznych rejestrów narażenia PRZYKŁAD Badanie przyczynowej roli opadu w powstawaniu nowotworów w ciągu ostatnich 30 lat, na podstawie rejestrów sił zbrojnych (narażenie personelu na opad promieniotwórczy na terenach prób nuklearnych)

46 Badania kohortowe Ryzyko względne Stosunek współczynników choroby w grupie narażonej do współczynników w grupie nienarażonej Ryzyko względne (RW) = współczynnik zapadalności w grupie eksponowanej współczynnik zapadalności w grupie nieeksponowanej

47 Ryzyko względne RR = (a/a+b) (c/c+d) Chorzy Zdrowi RAZEM Narażenie a b a + b Brak narażenia c d c + d a + c b + d n

48 Dziedziczność a nadciśnienie tętnicze Dziedziczność Nadciśnienie Ogółem (+) (-) (+) a 150 b 200 a+b 350 (-) c 50 d 600 C+d 650 a+c 200 b+d RW = (150/350) (50/650) RW = 5,6 (duże ryzyko) SE (RW) = 1, 02 95% PU = RW ± (1,96 x 1,02) = 3,57 7,57

49 Interpretacja RW RW Interpretacja 0,0-0,3 duży wpływ ochronny 0,4-0,5 średni wpływ ochronny 0,6-0,8 mały wpływ ochronny 0,9-1,1 brak wpływu 1,2 1,6 małe ryzyko 1,7 2,5 średnie ryzyko > 2,6 duże ryzyko Brak dowodu na obecność wpływu narażenia na wystąpienie choroby: - Gdy poziom istotności p >0,05

50 Badania kohortowe (przykład badania kohortowego) Zatrucie wokół fabryki pestycydów w Bhopalu w Indiach w 1984 r. Wyciek związku chemicznego izocyjanin magnezu Śmierć 2000 osób, zatrucie ponad Możliwość obserwowania przewlekłych skutków za pomocą metody kohortowej Źródło: R. Beaglehole, R. Bonita, T. Kjellstrom, Podstawy epidemiologii, Łódź 2002

51 Badania kohortowe Grupę lub grupy osób (kohorty) określa się przed wystąpieniem choroby, na podstawie określonych cech Wybrane grupy obserwuje się przez pewien czas dla ustalenia częstości choroby (zapadalności, umieralności) Źródło: W. Jędrychowski, Epidemiologia, Warszawa 1986

52 Uwagi dotyczące prowadzenia badań epidemiologicznych określenie choroby i narażenia Jednoznaczne zdefiniowanie przypadku, objawów, oznak, innych cech określających osobę jako chorą na daną chorobę Przykład Cel: Ocena ogólnopolskiej i regionalnej chorobowości (choroby układu krążenia, choroba niedokrwienna serca, cukrzyca) oraz częstości występowania klasycznych i nowych czynników ryzyka chorób układu krążenia; ocena stopnia kontroli modyfikowalnych czynników ryzyka, stylu życia i wiedzy Polaków na temat prewencji chorób układu krążenia, ocena realizacji zasad prewencji przez lekarzy POZ oraz ocena wpływu ww. parametrów na regionalne różnice umieralności. WOBASZ ( ) Materiał i metodyka: Zakład Epidemiologii i Prewencji Chorób Układu Krążenia Instytutu Kardiologii w Warszawie,badanie na reprezentacyjnej próbie osób (6392 mężczyzn i 7153 kobiet). Kryteria rozpoznania nadciśnienia: ciśnienie skurczowe ł140 mmhg i/lub rozkurczowe ł90 mmhg lub aktualne przyjmowanie leków obniżających ciśnienie. Kryteria rozpoznania hipercholesterolemii: stężenie cholesterolu całkowitego ł5 mmol/l lub LDL-cholesterolu ł3 mmol/l; niskiego stężenia cholesterolu HDL: HDL-cholesterol <1 mmol/l u mężczyzn i <1,2 mmol/l u kobiet; hipertriglicerydemii: stężenie trójglicerydów >1,2 mmol/l.

53 Określenie narażenia Jednoznaczna definicja osoby narażonej (tj. wyników pomiarów, innych charakterystyk określających osobę jako eksponowaną na badany czynnik np. ekspozycja na czynniki biologiczne w środowisku pracy)

54 Badania kohortowe Z A L E T Y pozwalają na określenie bezpośrednich mierników ryzyka rozwoju choroby w populacji (współczynnik zapadalności) kryteria i procedury diagnostyczne są z góry ściśle ustalone i wystandaryzowane, co pozwala na zmniejszenie błędów obciążających informacje o badanych czynnikach pozwalają ustalić związek badanych czynników także w stosunku do innych chorób pomiar ryzyka względnego

55 W A D Y wymagają wysokich nakładów finansowych, ponieważ potrzebne są duże grupy populacyjne i wymagany długi okres obserwacji konieczne jest zapewnienie tego samego standardu diagnostycznego w toku długoletnich obserwacji nieprzydatne są do badania chorób o niskiej zapadalności.

56 Badania kohortowe Tabela czteropolowa dla obliczenia ryzyka względnego choroba ogółem ( + ) ( - ) Czynnik ( + ) p 1 p 2 p 1 + p 2 Czynnik ( - ) p 3 p 4 p 3 + p 4 Ogółem p 1 + p 3 p 2 + p 4 N RW = p1 p 3 : p 1 + p 2 p 3 + p 4

57 Efekt kohorty Zniekształcenie wyników epidemiologicznego badania opisowego wskutek zróżnicowania stanu zdrowia ludzi urodzonych w różnych okresach, charakteryzujących się różnym narażeniem na czynniki wpływające na stan zdrowia SKUTKI Trudności w interpretacji wyników badań epidemiologii opisowej i analitycznej Szczególnie obserwowany przy porównywaniu profilu zdrowotnego (umieralności, chorobowość) różnych kohort urodzeniowych (kohorty osób o zbliżonych latach urodzenia) Identyfikacja efektu kohorty może być źródłem hipotezy na temat historii naturalnej chorób np. Badanie umieralności z powodu raka żołądka w Europie ( ) (N. Aragones et al.. Ann Epidemiol 1997;7:

58 Efekt kohorty 1. Zmniejszenie umieralności u mężczyzn po 70 roku życia przyczyny?

59 Możliwe hipotezy wyjaśniające, np: zjawisko konkurencyjności zgonów Znaczenie struktury populacji w ocenie analizowanego zjawiska (populacja oceniana w latach , składa się z grup mężczyzn urodzonych w różnych latach (tj. kohort definiowanych przez zbliżone daty urodzenia) Różne profile umieralności z powodu raka płuc w poszczególnych kohortach: Dla 55-latków urodzonych w 1870r- 4/ , dla 55-latków urodzonych w 1880r 16/ dla 55-latków urodzonych 1890r. 40/ Każda kohorta urodzeniowa ma indywidualny profil umieralności (wzrost rozpowszechnienia nałogu palenia tytoniu na przestrzeni analizowanego okresu- kohorta urodzonych w 1860r. była mniej obciążona nałogiem palenia niż kohorta z roku 1870) Literatura zalecana: J.E. Zejda.: Efekt kohorty. Medycyna Środowiskowa, 2004, 7(1), s

60 BADANIE KLINICZNO KONTROLNE (plan badania) czas Kierunek zbierania informacji narażeni nienarażeni Punkt wyjścia Przypadki (osoby chore) Populacja narażeni nienarażeni Kontrolne (osoby zdrowe, bez danej choroby)

61 BADANIE KLINICZNO KONTROLNE Z A L E T Y badania nad etiologią rzadkich chorób mała liczba badanych dokładna diagnoza choroby mały koszt badania W A D Y ograniczona informacja o narażeniu ryzyko wystąpienia błędu systematycznego konieczność skrupulatnego doboru grupy referencyjnej

62 BADANIE KLINICZNO KONTROLNE (wybór grupy przypadków i grupy kontrolnej) Reprezentatywność grup dla odpowiednich populacji generalnych - ogółu chorych na daną chorobę oraz ogółu osób niewykazujących tej choroby. Jednorodność grupy przypadków określenie jednostki chorobowej, dokładne sprecyzowanie stadium klinicznego lub postaci choroby Grupa kontrolna - dobierana spośród pacjentów hospitalizowanych lub osób z populacji generalnej. Źródło: W. Jędrychowski, Podstawy epidemiologii, Kraków 2002

63 BADANIE KLINICZNO KONTROLNE (wybór grupy przypadków i grupy kontrolnej) Wybór przypadków z populacji generalnej Wybór przypadków spośród pacjentów hospitalizowanych + zapewnia wysoki stopień porównywalności między grupami + umożliwia uogólnienie wniosków - kosztowna i czasochłonna metoda - trudniejsza współpraca z osobami wybranymi z populacji generalnej niż z pacjentami + pacjenci są łatwo dostępni badaniom + takie same warunki psychologiczne osób z grupy przypadków i grupy kontrolnej (szpital) + podobny sposób traktowania obu grup, ze względu na hospitalizację - podobna ekspozycja etiologiczna obu grup grupy kontrolne spośród różnych kategorii diagnostycznych

64 BADANIE KLINICZNO KONTROLNE (liczba grup kontrolnych) W sytuacji kiedy jest pod dostatkiem przypadków chorobowych i kontrolnych oraz nie ma trudności w zdobywaniu odpowiednich danych od przypadków i od grupy kontrolnej, to liczebność obu grup powinna być taka sama. W sytuacji kiedy liczba dostępnych przypadków jest mała lub uzyskanie informacji trudne do osiągnięcia, to stosunek liczby osób w grupie kontrolnej do liczby przypadków w grupie klinicznej powinien wynosić 2 : 1, 3 : 1 lub nawet 4 : 1 Źródło: W. Jędrychowski, Podstawy epidemiologii, Kraków 2002

65 BADANIE KLINICZNO KONTROLNE ILORAZ SZANS (ang.odds ratio) Oszacowanie ryzyka względnego na podstawie ilorazu wskaźnika ekspozycji w grupie chorych i grupie kontrolnej choroba choroba ogółem ( + ) ( - ) Czynnik ( + ) a b a+b Czynnik ( - ) c d c+d Iloraz szans (OR)= a x d / c x b -W celu sprawdzenia czy zaobserwowane różnice pomiędzy iloczynami ad i bc nie są przypadkowe należy wykonać test Chi 2 (dla jednego stopnia swobody) -Kryterium p=0,05

66 BADANIE KLINICZNO KONTROLNE (przykład) Związek między spożywaniem w ostatnim okresie mięsa i martwiczym zapaleniem jelit (Millar i wsp.1985) Spożywanie mięsa TAK NIE Ogółem Martwicze zapalenie jelit TAK NIE Ogółem

67 ILORAZ SZANS-mierzy związek narażenia z chorobą w badaniu kliniczno kontrolnym WYNIKI OR (ang. odds ratio) jest to stosunek szans napotkania narażenia w grupie przypadków podzielony przez stosunek szans napotkania narażenia w grupie kontrolnej Dla danych z wyżej przedstawionej tabeli OR = 11,6 (prawdopodobieństwo spożycia mięsa jest dla przypadków 11,6 razy większe niż dla kontroli)

68 Badanie kliniczno- kontrolne (case-control) Badania skutków zdrowotnych (ryzyka zachorowania na guzy mózgu) ekspozycji na pola elektromagnetyczne (PEM), osób mieszkających w pobliżu stacji bazowych Grupa badana przypadków guzów mózgu osób w wieku od 30 do 69 lat Grupa kontrolna przypadki WYNIKI OR - 0,82 (95% przedział ufności: 0,29 2,33) dla glejaka OR - 0,83 (0,29 2,36) dla oponiaka. Wnioski: Nie stwierdzono zwiększonego ryzyka zachorowania na guzy mózgu (Schuz J., Bohler E., Schlehofer B.i wsp.radiofrequency electromagnetic fields emitted from base sttions of DECT cordless phones and the risk of glioma and meningioma, Radiat. Res, 2006;166 (1Pt 1):

69 Badanie kliniczno- kontrolne (case-control) Dorota Mrożek-Budzyn, Agnieszka Kiełtyka, Renata Majewska BRAK ZWIĄZKU MIĘDZY SZCZEPIENIAMI SKOJARZONĄ SZCZEPIONKĄ PRZECIW ODRZE, ŚWINCE I RÓŻYCZCE (MMR) A WYSTĘPOWANIEM AUTYZMU U DZIECI WYNIKI BADANIA KLINICZNO- KONTROLNEGO (LACK OF ASSOCIATION BETWEEN MMR VACCINATION AND THE INCIDENCE OF AUTISM IN CHILDREN: A CASE-CONTROL STUDY) PRZEGL EPIDEMIOL 2009; 63:

70 WARTOŚĆ DOWODOWA WYNIKÓW BADAŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH Minimum Badanie ekologiczne Badanie przekrojowe Badanie kliniczno-kontrolne Maximum Badanie kohortowe

71 Poprawność badania epidemilogicznego Zdolność do opisu rzeczywistości Poprawny, rzetelny i wiarygodny opis rzeczywistości; (określenie rzeczywistych czynników ryzyka, rozpowszechnienia choroby, Określenie rzeczywistej skuteczności leku)

72 Jakość pomiaru zmiennej Precyzja metody pomiaru (powtarzalności) Powtarzalność pomiaru zależy od: - dokładności pomiaru - stałości badanego zjawiska - umiejętności badacza rejestracji i interpretowania zaobserwowanych zjawisk Trafność pomiaru Ocena trafności : - porównanie z pomiarem referencyjnym - dla zmiennych skategoryzowanych obliczenie czułości i swoistości - dla zmiennych ilościowych ustalenie średniej różnicy pomiędzy metodą referencyjną i metodą zastosowaną w badaniu

73 - Poprawność wewnętrzna (Internal validity) określa, czy obserwowane zależności pomiędzy grupami są prawdziwe - zależy od stopnia podobieństwa porównywanych grup - Poprawność zewnętrzna (External validity) określa czy można uogólniać wyniki na populację docelową (przy zachowanej poprawności wewnętrznej - zależy od prawidłowego doboru próby (popualcji badanej) Brak poprawności zew. gdy występuje błąd próby

74 Błąd próby (sampling bias) Gdy występują systematyczne różnice pomiędzy populacją badaną a populacja docelową Powoduje utratę poprawności zewnętrznej Nie pozwala na uogólnianie wyników na populację docelową

75 EPIDEMIOLOGICZNE BADANIA ANALITYCZNE -PODSUMOWANIE- BADANIE: JEDNOST KA BADANIA ZDOLNOŚĆ UJAWNIANIA ZALEŻNOŚC I SIŁA DOWODU NA OBECNOŚĆ CZYNNIKA RYZYKA EKOLOGICZNE Grupa +/- - PRZEKROJOWE Osoba + +/- KOHORTOWE Osoba KLINICZNO- KONTROLNE Osoba ++ +

76 Literatura Podstawowa: R. Beaglehole, R. Bonita, T. Kjellstrom, Podstawy epidemiologii, Łódź 2002 Zalecana: W. Jędrychowski. Zasady planowania i prowadzenia badań naukowych w medycynie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2004

PODSTAWY EPIDEMIOLOGII

PODSTAWY EPIDEMIOLOGII PODSTAWY EPIDEMIOLOGII Podręcznik dla słuchaczy studiów przed- i podyplomowych oraz słuchaczy Szkoły Zdrowia Publicznego Świa towa Organizacj a Zdrowia jes t specjalis tyczną agendą Organizacji Narodów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 3. 2. Streszczenie kierownicze 5. 3. Metodyka badania 9. 3.1. Koszty cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych 9

Spis treści. 1. Wstęp 3. 2. Streszczenie kierownicze 5. 3. Metodyka badania 9. 3.1. Koszty cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych 9 KPMG w polsce Analiza zmian społeczno-demograficznych oraz wpływu złego odżywiania, niedostatecznej aktywności fizycznej, nałogów i innych czynników ryzyka na rozpowszechnienie oraz koszty cukrzycy i chorób

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Maria Cisek Edukacja zdrowotna a zmiana częstości występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn do 50 roku życia Praca

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA Pod redakcją Bogdana Wojtyniaka Pawła Goryńskiego i Bożeny Moskalewicz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny Warszawa 212

Bardziej szczegółowo

STAN ZDROWIA, POSTAWY I ZACHOWANIA ZDROWOTNE MIESZKAŃCÓW TORUNIA w latach 2000/2001 i 2006/2007. OCENA TRENDÓW I DYNAMIKi ZMIAN

STAN ZDROWIA, POSTAWY I ZACHOWANIA ZDROWOTNE MIESZKAŃCÓW TORUNIA w latach 2000/2001 i 2006/2007. OCENA TRENDÓW I DYNAMIKi ZMIAN STAN ZDROWIA, POSTAWY I ZACHOWANIA ZDROWOTNE MIESZKAŃCÓW TORUNIA w latach 2000/2001 i 2006/2007 OCENA TRENDÓW I DYNAMIKi ZMIAN Raport przygotowany w Katedrze Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Jacek Jóźwiak Śląskie Laboratoria Analityczne, Dział Badań Naukowych, Katowice

Jacek Jóźwiak Śląskie Laboratoria Analityczne, Dział Badań Naukowych, Katowice OCENA GOSPODARKI LIPIDOWEJ, STANU ODŻYWIENIA I ŚWIADOMOŚCI PROZDROWOTNEJ POPULACJI OBJĘTEJ OPIEKĄ LEKARZY RODZINNYCH 21 Jacek Jóźwiak Śląskie Laboratoria Analityczne, Dział Badań Naukowych, Katowice 1

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 Załącznik do uchwały Nr 473/XXXIX/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 czerwca 2014 r. Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 WPROWADZENIE Pojęcie zdrowia można rozpatrywać

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23. DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23. DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2013 r. Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

STAN ZDROWIA, POSTAWY I ZACHOWANIA ZDROWOTNE MIESZKAŃCÓW TORUNIA

STAN ZDROWIA, POSTAWY I ZACHOWANIA ZDROWOTNE MIESZKAŃCÓW TORUNIA STAN ZDROWIA, POSTAWY I ZACHOWANIA ZDROWOTNE MIESZKAŃCÓW TORUNIA Raport końcowy z badań wykonanych w Katedrze Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej UM w Łodzi, na zlecenie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r. Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Poz. 417 DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02

Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci: mgr

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 29 stycznia 2007 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 29 stycznia 2007 r. DECYZJE: A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 29 stycznia 2007 r. Nr 1 TREŚĆ: Poz.: DECYZJE: 1 Nr 3/MON z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie

Bardziej szczegółowo

Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych po przebytym zawale serca do osób bez klinicznych objawów tej choroby

Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych po przebytym zawale serca do osób bez klinicznych objawów tej choroby Stanisławska Hygeia Public J Health i wsp. Porównanie 2014, 49(1): występowania 127-133 czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych... 127 Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych...

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych... Przedmowa do wydania trzeciego...9 1. Czym są badania marketingowe?...13 Badania przeprowadzane w celu podjęcia decyzji marketingowych...14 Rynki a badania marketingowe...17 Zakres informacji, jakie należy

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz.

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz. Rak piersi w Polsce leczenie to inwestycja Autorzy: Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz Sequence HC Partners Jerzy Gryglewicz Uczelnia Łazarskiego Autorzy: Sequence

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 107/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. o projekcie programu Program profilaktyki chorób układu krążenia miasta Sieradza

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli Warszawa, czerwiec 2013 Autorzy: dr hab. Michał Federowicz dr Jacek Haman dr Jan Herczyński Kamila Hernik Magdalena Krawczyk-Radwan

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych

SPRAWOZDANIE. Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych SPRAWOZDANIE z wykonania zadania publicznego Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych w okresie od 20.02.2007 do 31.12.2008 określonego w umowie nr KB/94/0Z/3/W/2007 zawartej

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO

ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO redakcja Jan Szewieczek Jan Duława Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM

OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM Wstęp Nadciśnienie tętnicze jest schorzeniem układu sercowo-naczyniowego należącym do grupy najbardziej rozpowszechnionych chorób cywilizacyjnych. Według

Bardziej szczegółowo

Raport Siemensa 2012. Zdrowie męska rzecz

Raport Siemensa 2012. Zdrowie męska rzecz Raport Siemensa 2012 Zdrowie męska rzecz Raport Siemensa 2012 Zdrowie męska rzecz dr hab. n. med. Dorota Cianciara Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Narodowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015 Druga edycja Indeksu daje nowe możliwości analityczne. Oprócz porównań międzywojewódzkich, jesteśmy po raz pierwszy w stanie zaobserwować zmiany zachodzące w czasie, w tym samym województwie. Indeks Sprawności

Bardziej szczegółowo

Katowice, styczeń 2010 r.

Katowice, styczeń 2010 r. Projekt: KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego) Tytuł Zadania

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP)

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) Załącznik do Uchwały Nr 327/234/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2013 roku Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) projekt do konsultacji społecznych Data: 28.03.2013

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLINICZNA HEXYL AMINOLEWULINIANU (HEXVIX) W ZABIEGU PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GUZA PĘCHERZA MOCZOWEGO

ANALIZA KLINICZNA HEXYL AMINOLEWULINIANU (HEXVIX) W ZABIEGU PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GUZA PĘCHERZA MOCZOWEGO ANALIZA KLINICZNA HEXYL AMINOLEWULINIANU (HEXVIX) W ZABIEGU PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GUZA PĘCHERZA MOCZOWEGO Wersja 2.00 ************************ ************************ ************************

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych mgr Magdalena Ankiersztejn-Bartczak PSYCHOSPOŁECZNA SYTUACJA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV I CHORYCH NA AIDS W POLSCE Praca doktorska Praca wykonana pod

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Piotr Zaborek Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi specyfikę wykorzystania studium przypadku jako metody przygotowania, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej

Departament Polityki Zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Zdrowotnej Program zdrowotny pn.: NARODOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ PRZEWLEKŁYM CHOROBOM NIEZAKAŹNYM POPRZEZ POPRAWĘ ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3.

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3. WYDZIAŁ INFORMATYKI Paweł WŁOCH Rozprawa doktorska Metoda analizy poziomu ryzyka powielarnych procesów biznesowych z wykorzystaniem algorytmów stochastycznych Promotor: Dr hab. inż. Leonard Rozenberg,

Bardziej szczegółowo