Prawne i organizacyjne aspekty medycyny (G) 4. Status modułu/przedmiotu 5. Poziom kształcenia Język prowadzenia zajęć

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawne i organizacyjne aspekty medycyny (G) 4. Status modułu/przedmiotu 5. Poziom kształcenia Język prowadzenia zajęć"

Transkrypt

1 KARTA MODUŁU/PRZEDMIOTU 1... Nazwa modułu/przedmiotu Kod modułu/przedmiotu Przynależność do grupy przedmiotów Higiena i epidemiologia Prawne i organizacyjne aspekty medycyny (G) 4. Status modułu/przedmiotu 5. Poziom kształcenia Forma studiów Profil kształcenia Język prowadzenia zajęć jednolite studia magisterskie ogólnoakademicki polski 9. Kierunek lekarski Rok Semestr drugi trzeci i czwarty 1. Ilość realizowanych godzin dydaktycznych W:8 S:10 Ćw:7 1. Jednostka realizująca moduł/przedmiot Katedra i Zakład Epidemiologii Nr Nr omówienie znaczenia higieny oraz epidemiologii wśród nauk medycznych C1 C C przekazanie wiedzy na temat wpływu czynników środowiskowych na stan zdrowia i metod oceny tych zależności C4 C5 przekazanie wiedzy na temat aktualnych metod epidemiologii klinicznej 0. Efekty kształcenia (EK) Nr EK Adres/telefon/strona internetowa Kierownik jednostki Osoba odpowidzialna za prowadzenie przedmiotu (kierownik ćwiczeń: imię, nazwisko, ) Nauczyciele akademiccy realizujący przedmiot (imię, nazwisko, ) Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji Opis wymagania Cele kształcenia Opis celu przekazanie wiedzy na temat znaczenia higieny i epidemiologii dla kształtowania prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w odniesieniu do indywidualnych i zbiorowych potrzeb zdrowotnych Student, który zaliczył przedmiot wie/umie/ potrafi: wiedza Katowice 40-75, ul. Medyków 18, prof. dr hab. n med. Jan E. Zejda student posiada wiedzę na temat podstawowych uwarunkowań stanu zdrowia jednostki i populacji, zna systemy klasyfikacji chorób EK.W1 Odniesienie do celów kształcenia C i C4 Odniesienie do EK dla origramu brak wymagań zapoznanie z metodami oceny stanu zdrowia populacji, z uwzględnieniem danych demograficznych i międzynarodowej klasyfikacji chorób oraz podstawowych typów badań epidemiologicznych Opis efektu kształcenia i odniesienie do celów przedmiotu, EK dla programu i EK ze standardu Małgorzata Kowalska, Jan E. Zejda Bogumiła Braczkowska Grzegorz Brożek Małgorzata Kowalska Anna Korczyńska Kamil Barański Odniesie nie do EK ze standar du G.W1 student zna metody pozyskiwania danych niezbędnych dla oceny stanu zdrowia, a także bazy danych przydatne dla oceny stanu zdrowia populacji EK.W C i C G.W1

2 student zna epidemiologię chorób zakaźnych i przewlekłych, sposoby zapobiegania ich występowaniu na różnych etapach naturalnej historii choroby EK.W oraz zna rolę nadzoru epidemiologicznego student zna podstawy działań interwencyjnych wobec pojedynczych osób i grup EK.W4 społecznych student zna sposoby identyfikacji i badania czynników ryzyka, wady i zaletry różnego typu badań epidemiologicznych oraz miary świadczące o obecności EK.W5 zależności przyczynowo-skutkowej student zna regulacje dotyczace prowadzenia badań epidemiologicznych EK.W6 student zna zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w zakresie karty EK.W7 zgonu i karty zgłoszenia wybranych chorób C i C C i C4 C1 i C C i C5 C1 G.W G.W G.W G.W9 G.W1 student interpretuje miary częstości występowania chorób i niepełnosprawności, EK.W8 ocenia sytuację epidemiologiczną chorób powszechnie występujących w kraju umiejętności EK.U1 EK.U EK.U EK.U4 student umie ocenić problemy zdrowotne wybranej populacji student potrafi zebrać informacje na temat obecności czynników ryzyka chorób zakaźnych i przewlekłych student potrafi zaplanować badanie epidemiologiczne student umie dokonać krytycznego przeglądu doniesień naukowych i poddać interpretacji ich wyniki kompetencje EK.K1 przestrzega tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania EK.K się posiada umiejętność pracy w zespole profesjonalistów aktywnych w obszarze EK.K epidemiologii 1. Treści programowe C i C C C i C G.W1 G.U1 G.U C, C4 i C5 G.U4 C, C4 i C5 D.U17 C C1-C5 C1 G.W6 i D.U14 D.U16 D.U11 i D.U Forma zajęć: WYKŁADY Liczba godzin W1 Podstawy epidemiologii - I W Podstawy epidemiologii - II W Epidemiologia środowiskowa W4 Podstawy biostatystyki Σ Forma zajęć: SEMINARIA Liczba godzin Epidemiologia opisowa - zalety i wady modelu badania opisowego, możliwości pozyskiwania danych do opisu sytuacji zdrowotnej wskazanej populacji z uwzględnieniem m.in. czasu, miejsca oraz innych czynników S1 (pierwotne i wtórne dane) Epidemiologia analityczna - Metodologia badań epidemiologicznych. Charakterystyka podstawowych typów badań cele, sposób realizacji i przykłady epidemiologicznego badania ekologicznego, przekrojowego, kohortowego i kliniczno-referencyjnego: zalety i ograniczenia w/w badań. Błędy w badaniach epidemiologicznych; źródła, znaczenie błędu przypadkowego i systematycznego oraz możliwości ograniczenia S ich wpływu na wyniki badań Epidemiologia środowiskowa koncepcja dziedziny i jej znaczenie dla zdrowia publicznego, możliwości oceny ryzyka zdrowotnego z wykorzystaniem wyników badań epidemiologicznych i umiejętność interpretacji S poszczególnych miar ryzyka na wybranych przykładach Epidemiologia chorób zakaźnych - podstawy prawne i wytyczne dotyczące zgłaszalności, podejrzeń i rozpoznanych chorób zakaźnych. Międzynarodowe przepisy zdrowotne (źródła informacji). Nowe zagrożenia czynnikami zakaźnymi. Okoliczności sprzyjające szerzeniu się chorób zakaźnych. S4 Nadzór epidemiologiczny: ogólna i szczegółowa charakterystyka w stosunku do wybranych chorób.

3 Higiena i medycyna pracy definicja higieny pracy i medycyny pracy, pojęcie choroby zawodowej i choroby związanej z wykonywaniem pracy, demonstracja listy chorób zawodowych, omówienie procedury rozpoznawania i zgłaszania chorób zawodowych, możliwości działań profilaktycznych w higienie i medycynie S5 pracy Σ Forma zajęć: ĆWICZENIA Liczba godzin Interpretacja wyników badań epidemiologicznych. Koncepcje bezwarunkowej i warunkowej zależności przyczynowo-skutkowej w opisie etiopatogenezy chorób. Postulaty Henle-Koch a i kryteria Hill a w ocenie związków przyczynowo-skutkowych w epidemiologii. Definicja i przykłady ustrojowych (osobniczych) i C1 środowiskowych czynników ryzyka. Definicja i przykłady czynników zakłócających. Koncepcja ryzyka i jego miary (ryzyko bezwzględne, ryzyko względne i ryzyko przypisane narażeniu). Doniesienie naukowe - poszukiwanie błędów i czynników zakłócających w doniesieniu naukowym, obliczanie miar ryzyka oraz różnicy ryzyka, praktyczna interpretacja przedziału ufności Epidemiologia kliniczna definicja i zadania epidemiologii klinicznej, koncepcja i ustalanie wartości należnej. C Wiarygodność testów diagnostycznych, eksperymentalne badanie kliniczne, znamienność statystyczna a kliniczna wyniku. C C4 Epidemiologia analityczna - protokół badawczy, przygotowanie standardowego protokołu epidemiologicznego badania opisowego, przekrojowego, kohortowego, i kliniczno-referencyjnego. Interpretacja wyników badań. Epidemiologia środowiskowa - realizacja zadań praktycznych zmierzających do poznania aktualnych dowodów C5 rakotwórczości dla wskazanych czynników lub okoliczności wg IARC, do wykształcenia umiejętności interpretacji wyników biomonitoringu, a także prowadzenia i interpretacji procedury oceny ryzyka zdrowotnego Epidemiologia chorób zakaźnych - analiza sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na zakażenia szerzące się drogą krwi: wzw B, wzw C, HIV/AIDS. C6 Szczegółowa analiza sytuacji w zakresie gruźlicy w Polsce i w wybranych krajach Europy. Zakażenia szpitalne metody badań stosowane w nadzorze epidemiologicznym zakażeń. Metody profilaktyki - standardy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z zakładach opieki zdrowotnej. Kalendarz szczepień. C7 Badanie kwestionariuszowe - konstrukcja kwestionariusza badań oraz ocena jego wiarygodności Higiena i medycyna pracy - demonstracja listy chorób zawodowych, procedura rozpoznawania i zgłaszania C8 wybranych chorób zawodowych, możliwości działań profilaktycznych na praktycznych przykładach; epidemiologia chorób zawodowych i parazawodowych w Polsce Biostatystyka przykłady zastosowania i interpretacji wyników prostych testów statystycznej znamienności C9 różnic i zależności w medycznych badaniach naukowych. Σ 7. Stosowane narzędzia dydaktyczne 1. prezentacje multimedialne... Nr EK Epidemiologia opisowa realizacja zadań praktycznych w oparciu o dane zawarte w bazach danych: HFA-Db, krajowym rejestrze nowotworów, epimeldunkach w zakresie chorób zakaźnych, bazie chorobowości hospitalizowanej NIZP-PZH. Standaryzacja współczynników opisujacych stan zdrowia bezpośredni kontakt nauczyciela akademickiego ze studentami w trakcie realizacji przydzielonych zadań wraz z interaktywną dyskusją uzyskanych wyników lub poczynionych obserwacji konspekty zajęć i treści zadań przeznaczone do pracy własnej studenta, umieszczone na stronie internetowej Katedry i Zakładu Epidemiologii, dostępne dla każdego studenta po zalogowaniu Sposoby weryfikacji efektów kształcenia i sposoby oceny Sposoby weryfikacji Warunki zaliczenia

4 EK.W1 EK.W EK.W EK.W4 EK.W5 EK.W6 EK.W7

5 EK.W8 weryfikacja przez osobę prowadzącą umiejętności studenta w zakresie oceny problemów zdrowotnych populacji na podstawie wyników zadań przeznaczonych do pracy własnej studenta podczas EK.U1 zajęć ćwiczeniowych weryfikacja przez osobę prowadzącą umiejętności studenta w zakresie poprawności zbierania aktualnych informacji na temat obecności czynników ryzyka chorób zakaźnych i przewlekłych wraz z interpretacją trendów czasowych i zróżnicowania geograficznego EK.U podczas zajęć ćwiczeniowych EK.U EK.U4 EK.K1 EK.K EK.K 4. weryfikacja przez osobę prowadzącą umiejętności studenta w zakresie planowania badania epidemiologicznego poprzez dobór właściwego typu badania dla postawionego celu, konstrukcję badania i krytyczną ocenę uzyskanych wyników - praca w grupach - osobowych i dyskusja wyników na forum całej grupy weryfikacja przez osobę prowadzącą umiejętności studenta w zakresie krytycznego przeglądu doniesień naukowych wraz z dyskusją wyników - praca w zespołach osobowych i dyskusja na forum całej grupy weryfikacja przez prowadzącego zajęcia kwalifikacji studenta w zakresie umiejętności dochowania tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta wraz z ochroną danych osobowych pozyskiwanych w trakcie badań epidemiologicznych - praca z kwestionariuszem badawczym weryfikacja umiejętności stałego dokształcania się poprzez ocenę studenta w zakresie wiedzy dostępnej w materiałach zamieszczonych na stronie internetowej Katedry i Zakładu Epidemiologii - weryfikacja umiejętności pracy w zespole kolegów z grupy poprzez ocenę aktywności studenta w poszczególnych pracach grupowych oraz umiejętność prowadzenia dyskusji Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) Forma aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Samodzielna praca studenta warunkiem zaliczenia jest przedstawienie przez studenta krótkiego raportu wraz z podsumowaniem wyników w trakcie zajęć ćwiczeniowych warunkiem zaliczenia jest potwierdzona praktycznie umiejętność pracy studenta ze wskazanymi bazami danych podczas zajęć ćwiczeniowych oraz krótkie sprawozdanie z uzyskanych wyników warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej opinii prowadzącego dla ocenianej grupy, a także pozytywny wynik indywidualnego końcowego testu egzaminacyjnego warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej opinii prowadzącego dla ocenianej grupy, a także pozytywny wynik indywidualnego końcowego testu egzaminacyjnego warunkiem zaliczenia jest pozytywna ocena kwestionariusza badawczego konstruowanego podczas zajęć ćwiczeniowych sprawdzenie umiejętności samokształcenia z wykorzystaniem formy e- testu egzaminacyjnego learningu warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej opinii prowadzącego na zadane pytania, a także pozytywny wynik indywidualnego końcowego warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej opinii prowadzącego podczas zajęć seminaryjnych i ćwiczeniowych odbywających się w grupach Przecietna ilość godzin na zrealizowanie aktywności udział w wykładach 8 udział w seminariach 10 udział w ćwiczeniach 7 Σ 45 przygotowanie do ćwiczeń 0 przygotowanie do zaliczenia 0 przygotowanie do egzaminu 15 Σ 15 Łącznia ilość godzin 60 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5. Sumaryczne wskażniki charakteryzujące przedmiot Liczba punktów ECTS, które student uzyskuje na zajęciach wymagajacych bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 1

6 Liczba punktów ECTS, które student uzyskuje na zajęcaich o charakterze praktycznym 1 6. Literatura 6.1 Literatura podstawowa 1 Beaglehole R., Bonita R., Kjellstrom T.: Podstawy epidemiologii. Wydawnictwo Instytutu Medycyny Pracy. Łódź 00 Kolarzyk E. (red.): Wybrane problemy higieny i ekologii człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 008 Materiały dydaktyczne zamieszczone na stronie internetowej Katedry ( 6. Literatura uzupełniająca Ustawa z dnia 5 grudnia 008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z dnia 0 1 grudnia 008 r.) konspekty zajęć umieszczone na stronie internetowej Katedry i Zakładu Epidemiologii dostępne dla każdego studenta po zalogowaniu 7. Formy oceny - szczegóły Na ocenę Na ocenę Na ocenę 4 Na ocenę 5 student bardzo dobrze zna podstawowych podstawowe podstawowe uwarunkowania stanu student zna podstawowe uwarunkowań stanu uwarunkowania stanu zdrowia jednostki i populacji, potrafi uwarunkowania stanu zdrowia zdrowia jednostki i zdrowia jednostki i je kontrolować w trakcie badania jednostki i populacji, zna system populacji, nie zna populacji, zna systemy epidemiologicznego, zna aktualnie klasyfikacji chorób ICD-10 klasyfikacji chorób i obowiązujące systemy klasyfikacji systemów klasyfikacji EK.W1 chorób metod pozyskiwania danych niezbędnych dla oceny stanu zdrowia, a także baz danych przydatnych dla oceny EK.W stanu zdrowia epidemiologii chorób zakaźnych i przewlekłych, nie zna sposobów zapobiegania ich występowaniu, nie zna roli nadzoru EK.W epidemiologicznego podstaw działań interwencyjnych wobec pojedynczych osób i grup EK.W4 społecznych student zna podstawowe metody pozyskiwania danych niezbędnych dla oceny stanu zdrowia, a także wie jakie są podstawowe bazy danych przydatne dla oceny stanu zdrowia populacji student orientuje się w epidemiologii chorób zakaźnych i przewlekłych, potrafi wymienić sposoby zapobiegania ich występowaniu oraz zna rolę nadzoru epidemiologicznego student zna podstawy działań interwencyjnych wobec pojedynczych osób i grup społecznych wie w jaki sposób z metody pozyskiwania danych niezbędnych dla oceny stanu zdrowia, a także umie korzystać z baz danych przydatnych epidemiologię chorób zakaźnych i przewlekłych, zna sposoby zapobiegania ich występowaniu na różnych etapach naturalnej historii choroby oraz dobrze wie jaką rolę spełnia student jest dobrze zorientowany w zakresie mozliwości działań interwencyjnych wobec pojedynczych chorób i potrafi dokonać student bardzo dobrze zna metody pozyskiwania danych niezbędnych dla oceny stanu zdrowia, biegle pracuje z bazami danych przydatnymi dla oceny stanu zdrowia populacji student jest doskonale zorientowany w epidemiologii chorób zakaźnych i przewlekłych w skali regionu, kraju i w skali globalnej, zna sposoby zapobiegania ich występowaniu na różnych etapach naturalnej historii choroby oraz doskonale zna rolę nadzoru epidemiologicznego w sprawowaniu kontroli i zapobieganiu chorobom zakaźnym student bardzo dobrze opanował podstawy działań interwencyjnych wobec pojedynczych osób i grup społecznych, potrafi zaplanować i wykonać takie działanie

7 zasad prowadzenia dokumentacji medycznej w zakresie karty zgonu i karty zgłoszenia wybranych chorób EK.W7 student nie umie zinterpretować miar częstości występowania chorób i niepełnosprawności, nie potrafi prawidłowo EK.W8 ocenić sytuacji EK.U1 EK.U EK.U EK.U4 student nie potrafi ocenić problemów zdrowotnych wybranej populacji student nie potrafi zebrać informacji na temat obecności czynników ryzyka chorób zakaźnych i przewlekłych student nie potrafi zaplanować badania epidemiologicznego student nie umie dokonać krytycznego przeglądu doniesień naukowych i poddać interpretacji ich wyniki sposobów identyfikacji i badania czynników ryzyka, wad i zalet różnego typu badań epidemiologicznych oraz miar świadczących o obecności zależności EK.W5 przyczynowo- regulacji dotyczacych prowadzenia badań EK.W6 epidemiologicznych student zna sposoby identyfikacji i badania czynników ryzyka, potrafi wymienić wady i zaletry różnego typu badań epidemiologicznych oraz miary świadczące o obecności zależności przyczynowoskutkowej student wie jakie są regulacje dotyczące prowadzenia badań epidemiologicznych student zna podstawowe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w zakresie karty zgonu i karty zgłoszenia wybranych chorób student interpretuje w stopniu wystarczającym miary częstości występowania chorób i niepełnosprawności, potrafi ocenić sytuację epidemiologiczną chorób powszechnie występujących w kraju student w zadowalający sposób umie ocenić problemy zdrowotne wybranej populacji student potrafi zebrać informacje na temat obecności czynników ryzyka chorób zakaźnych i przewlekłych w Polsce student zna typy badań epidemiologicznych i potrafi zaplanować proste badanie typu przekrojowego student w sposób dostateczny umie dokonać krytycznego przeglądu doniesień naukowychw języku polskim i poddać interpretacji ich wyniki sposoby identyfikacji i badania czynników ryzyka, potrafi wymienić wady i zaletry różnego typu badań epidemiologicznych oraz zna i umie zinterpretować miary regulacje dotyczące prowadzenia badań epidemiologicznych zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w zakresie karty zgonu i karty zgłoszenia wybranych chorób, zna wady i zalety prowadzonej student dobrze interpretuje miary częstości występowania chorób i niepełnosprawności, dobrze radzi sobie z oceną sytuacji student dobrze radzi sobie z oceną problemów zdrowotnych wybranej populacji - zna bazy danych student i dobrze potrfi z radzi nich sobie ze zbieraniem informacji na temat obecności czynników ryzyka chorób zakaźnych i przewlekłych w naszym kraju - zna student potrafi zaplanować badanie epidemiologiczne typu przekrojowego i kliniczno-kontrolnego student dobrze radzi sobie z krytycznym przeglądem doniesień naukowych w języku polskim i angielskim oraz zna zasady student bardzo dobrze umie zidentyfikować i ocenić czynniki ryzyka, potrafi kontrolować je na poziomie planowania badania i analizy danych, dobrze zna ograniczenia i zaletry różnego typu badań epidemiologicznych oraz zna i umie zinterpretować miary świadczące o obecności zależności przyczynowo-skutkowej student bardzo dobrze zna regulacje dotyczące prowadzenia badań epidemiologicznych i potrafi je zastosować w planowanym badaniu - student bardzo dobrze orientuje się w zakresie zalet i mankamentów dotyczących zasad prowadzenia dokumentacji medycznej w zakresie karty zgonu i kart zgłoszenia wybranych chorób - potrafi przeprowadzić krytyczną dyskusję zebranych danych statystycznych w student prawidłowo interpretuje miary częstości występowania chorób i niepełnosprawności oraz wie jakie są ich ograniczenia oraz zalety, doskonale ocenia sytuację epidemiologiczną chorób powszechnie występujących w kraju i student jest doskonale przygotowany do oceny problemów zdrowotnych wybranej populacji - zna bazy danych, biegle je wykorzystuje i potrafi jasno sformułować wnioski student w stopniu bardzo dobrym opanował technikę zbierania informacji na temat obecności czynników ryzyka chorób zakaźnych i przewlekłych zarówno z baz polskich jak i międzynarodowych i świetnie radzi sobie z interpretacją uzyskanych danych student jest dobrze przygotowany do planowania i realizacji każdego z rodzajów badań epidemiologicznych student bardzo dobrze dokonuje krytycznego przeglądu doniesień naukowych zarówno w języku polskim jak i angielskim, a także umie zinterpretowaći ich wyniki

8 EK.K1 EK.K EK.K 8. Inne przydatne informacje o module/przedmiocie 8.1 zasad opisujących konieczność przestrzegania tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta student nie posiada świadomości własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się student nie potrafi współpracować w grupie Liczebność grup student zna zasady opisujące konieczność przestrzegania tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta student jest świadomy konieczności ustawicznego kształcenia się, korzysta z proponowanej formy e-learningu i wykonuje zadania powierzone przez prowadzącego zajęcia - student potrafi współpracować w zespole w zakresie powierzonych zajęć zasady opisujące konieczność przestrzegania tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta - wie, że powinny być wykorzystywane seminaryjnych 17 ćwiczeniowych 4 podczas pracy nad student jest dobrze i systematycznie przygotowany na kolejne zajęcia seminaryjne i ćwiczeniowe, także z student dobrze odnajduje się w pracy grupowej, przejmuje zadania lidera grupy w momencie małej aktywności student bardzo dobrze zna zasady opisujące konieczność przestrzegania tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta - umie je wykorzystać podczas pracy nad kwestionariuszem badawczym konstruowanym podczas zajęć ćwiczeniowych student jest bardzo dobrze przygotowany na kolejne zajęcia dydaktyczne a jego wiedza wykracza poza proponowane treści programowe zawarte w literaturze uzupełniającej student jest najczęściej liderem grupy, jest kreatywny, potrafi dyskutować, wykazuje umiejętność słuchania kolegów i potrafi zmienić zdanie, gdy kontrargumenty są do zaakceptowania 8. Miejsce odbywania się zajęć Miejsce i godziny konsultacji 8. Materiały do zajęć sala 1/1 oraz sala 401 zgodnie z regulaminem zajęć dostępnym na stronie internetowej Katedry i Zakładu Epidemiologii dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Katedry i Zakładu Epidemiologii

KARTA MODUŁU/PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU/PRZEDMIOTU 18. 19. 0. Nr Nr 1. C C4 C5 1. Efekty kształcenia (EK) Nr EK LK_hiep_W01 LK_hiep_W0 LK_hiep_W0 LK_hiep_W04 KARTA MODUŁU/PRZEDMIOTU 1... Nazwa modułu/przedmiotu Kod modułu/przedmiotu Przynależność do grupy

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU/PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU/PRZEDMIOTU 1. Nazwa modułu/przedmiotu 2. Kod modułu/przedmiotu. Przynależność do grupy przedmiotów 4. Status modułu/przedmiotu przedmiot obowiązkowy 5. 6. 7. 8. Poziom kształcenia Forma studiów Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU/PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU/PRZEDMIOTU . 2. 3. Nazwa modułu/przedmiotu Kod modułu/przedmiotu Przynależność do grupy przedmiotów 4. Status modułu/przedmiotu 5. Poziom kształcenia 6. 7. Forma studiów Profil kształcenia stacjonarne praktyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU/PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU/PRZEDMIOTU 1. 2.. Nazwa modułu/przedmiotu Kod modułu/przedmiotu Przynależność do grupy przedmiotów INFORMATYKA TERŚCI PODSTAWOWE 4. Status modułu/przedmiotu OBOWIĄZKOWY 5. 6. 7. 8. Poziom kształcenia Forma studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW_I_ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW_I_ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW_I_ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Higiena 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku:

Bardziej szczegółowo

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr n. hum. Małgorzata Posłuszna - Lamperska. Liczba godzin dydaktycznych

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr n. hum. Małgorzata Posłuszna - Lamperska. Liczba godzin dydaktycznych Sylabus Wydział / Kierunek / Specjalność WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU KIERUNEK INFORMACJE OGÓLNE Studia (odpowiednie podkreślić) I stopnia - stacjonarne I stopnia - niestacjonarne I stopnia - pomostowe: poziom

Bardziej szczegółowo

Karta modułu/higiena

Karta modułu/higiena Karta modułu/higiena Informacje ogólne o module/przedmiocie. Poziom : studia pierwszego stopnia 1. Kierunek studiów: Kosmetologia 3. Forma studiów: stacjonarne 4. Rok: I 5. Semestr: II 6. Nazwa modułu/przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

BIOSTATYSTYKA. Liczba godzin. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej

BIOSTATYSTYKA. Liczba godzin. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU :Epidemiologia 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

I nforma cje ogólne. Zdrowie Publiczne

I nforma cje ogólne. Zdrowie Publiczne Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /2012 S YL AB US ZROWIE PUBLICZN E I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. rok akad. 2017/2018. KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu ZDROWIE PUBLICZNE. Zakład Zdrowia Publicznego

Liczba godzin. rok akad. 2017/2018. KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu ZDROWIE PUBLICZNE. Zakład Zdrowia Publicznego rok akad. 2017/2018 Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Opis przedmiotu kształcenia. Nazwa modułu/przedmiotu Statystyka medyczna Grupa szczegółowych efektów kształcenia

Sylabus. Opis przedmiotu kształcenia. Nazwa modułu/przedmiotu Statystyka medyczna Grupa szczegółowych efektów kształcenia Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne () Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w warunkach symulowanych (CS) Zajęcia praktyczne

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Socjologia medycyny

I nforma c j e ogólne. Socjologia medycyny Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma c j e ogólne Socjologia medycyny Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, seminarium PROPEDEUTYKA NAUK MEDYCZNYCH Propedeutica Medical Sciences Forma

Bardziej szczegółowo

Ergonomia i higiena pracy. forma studiów: studia niestacjonarne. Liczba godzin/zjazd: 1W, 1Ćw

Ergonomia i higiena pracy. forma studiów: studia niestacjonarne. Liczba godzin/zjazd: 1W, 1Ćw Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: kierunkowy obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Sem. Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: studia I stopnia Ergonomia i higiena pracy forma studiów: studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: DEMOGRAFIA I EPIDEMIOLOGIA

Przedmiot: DEMOGRAFIA I EPIDEMIOLOGIA Przedmiot: DEMOGRAFIA I EPIDEMIOLOGIA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom (np. pierwszego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Zdrowie Publiczne ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Zdrowie Publiczne ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Ratownictwo Medyczne Profil kształcenia ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU :Epidemiologia 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis

SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Stany nagłe w chorobach zakaźnych 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ-RM--39 5 Kierunek, kierunek: Ratownictwo Medyczne

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne ZDROWIE PUBLICZNE

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne ZDROWIE PUBLICZNE S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Nazwa modułu ZDROWIE PUBLICZNE Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Wieloczynnikowe problemy uzależnień

Bardziej szczegółowo

Zakład Higieny, Epidemiologii i Ergonomii. Prof. dr hab. Małgorzata Żendzian-Piotrowska. dr Jolanta Ustymowicz-Farbiszewska

Zakład Higieny, Epidemiologii i Ergonomii. Prof. dr hab. Małgorzata Żendzian-Piotrowska. dr Jolanta Ustymowicz-Farbiszewska Cykl 15 Rok akademicki 2016/2017 KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Załącznik nr 5b do Uchwały senatu UMB nr 61/2016 z dnia 30.05.2016 Kierunek Zdrowie Publiczne Profil kształcenia x ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy klinicznej w pulmonologii

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Zarządzanie w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Zdrowie publiczne Profil kształcenia X ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Cykl 15 Rok akademicki 2017/18 Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek ZDROWIE PUBLICZNE KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Profil kształcenia ogólnoakademicki praktyczny inny jaki Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek RATOWNICTWO MEDYCZNE Profil kształcenia ogólnoakademicki X praktyczny inny jaki Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medycyna rodzinna Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-MRodz Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Opis przedmiotu kształcenia. Nazwa modułu/przedmiotu Technologie informacyjne Grupa szczegółowych efektów kształcenia

Sylabus. Opis przedmiotu kształcenia. Nazwa modułu/przedmiotu Technologie informacyjne Grupa szczegółowych efektów kształcenia 10 Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne () Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w warunkach symulowanych (CS) Zajęcia praktyczne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Socjologia medycyny

I nforma c j e ogólne. Socjologia medycyny Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma c j e ogólne Socjologia medycyny Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy klinicznej w psychiatrii

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO

ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 5b do Uchwały senatu UMB nr 61/2016 z dnia 30.05.2016 KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek ZDROWIE PUBLICZNE Profil kształcenia ogólnoakademicki praktyczny inny jaki.

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: WYBRANE ELEMENTY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

Sylabus przedmiotu: WYBRANE ELEMENTY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Sylabus przedmiotu: WYBRANE ELEMENTY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Nazwa przedmiotu Wybrane elementy podstawowej opieki zdrowotnej Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Załącznik nr 5b do Uchwały senatu UMB nr 61/2016 z dnia 30.05.2016 Kierunek Fizjoterapia Profil kształcenia x ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 201/2015 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-D Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Fizjoterapia oparta na dowodach

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej. tel./fax (85) dr Robert Milewski

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej. tel./fax (85) dr Robert Milewski Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. ORGANIZACJA OCHRONY ZDROWIA W ECTS Kod przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. ORGANIZACJA OCHRONY ZDROWIA W ECTS Kod przedmiotu Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Ratownictwo medyczne Profil kształcenia ogólnoakademicki X praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin dydaktyczny ch

Liczba godzin dydaktyczny ch Sylabus Wydział / Kierunek / Specjalność WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU KIERUNEK INFORMACJE OGÓLNE Studia (odpowiednie podkreślić) I stopnia - stacjonarne I stopnia - niestacjonarne I stopnia - pomostowe: poziom

Bardziej szczegółowo

Żywienie człowieka. Nauk o Zdrowiu. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Zdrowie Publiczne Studia II stopnia Stacjonarne

Żywienie człowieka. Nauk o Zdrowiu. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Zdrowie Publiczne Studia II stopnia Stacjonarne Sylabus Przedmiotu: ŻYWIENIE CZŁOWIEKA Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Żywienie człowieka Wydział Medyczny UR, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Kod przedmiotu Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Kierunek studiów: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Załącznik nr 5b do Uchwały senatu UMB nr 61/2016 z dnia 30.05.2016 Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email):

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Wykład OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Wykład OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/UGS USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne Economic and social insurance

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2015-2017 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Warsztat badawczy socjologa

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

Sylabus przedmiotu: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Sylabus przedmiotu: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2022 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Zdrowie publiczne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Zdrowie publiczne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod BZP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Zdrowie publiczne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 1)

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 1) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo medyczne polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/014 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Kreacja wizerunku administracji Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Programy zdrowotne. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Zdrowie publiczne Studia II stopnia stacjonarne. Cele zajęć z przedmiotu

Programy zdrowotne. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Zdrowie publiczne Studia II stopnia stacjonarne. Cele zajęć z przedmiotu Sylabus : PROGRAMY ZDROWOTNE Nazwa Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Programy zdrowotne Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o zdrowiu, Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego Kod Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Diagnostyka laboratoryjna w pediatrii 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Higiena żywności i żywienia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma seminar Forma studiów: stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma Seminar Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Statystyka społeczna. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Statystyka społeczna. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Analityka gospodarcza I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Statystyka społeczna Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu polski

Bardziej szczegółowo

SYLABUS x 8 x

SYLABUS x 8 x SYLABUS Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Reumatologia Lekarski I Lekarski Jednolite magisterskie 5-letnie Stacjonarne polski Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia.

SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: pecjalności: YLABU Część A - Opis przedmiotu kształcenia. ZDROWIE PUBLICZNE Kod modułu LK.3.G.003 I Wydział Lekarski z Oddziałem tomatologicznym II

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. obowiązkowy X fakultatywny kierunkowy podstawowy X polski X angielski inny

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. obowiązkowy X fakultatywny kierunkowy podstawowy X polski X angielski inny Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1441 z dnia 24 września 2014 r. Nazwa modułu/przedmiotu Wydział Kierunek studiów Specjalności Poziom studiów Sylabus Część A - Opis

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Metody organizacji pracy Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma studiów: specjalnościowy studia II stopnia studia niestacjonarne Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: Seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma Seminar Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Metody analizy przestrzennej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Liczba godzin dydaktycznych. materiału

Sylabus. Liczba godzin dydaktycznych. materiału Sylabus Wydział / Kierunek / Specjalność WYDZIAŁ Nauk o Zdrowiu/ Zdrowie Publiczne INFORMACJE OGÓLNE Studia (odpowiednie podkreślić) I stopnia - stacjonarne I stopnia - niestacjonarne I stopnia - pomostowe:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwach agrobiznesu R.D1.8

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwach agrobiznesu R.D1.8 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Wprowadzenie do metodologii badań Kod przedmiotu: Przedmiot w języku

Bardziej szczegółowo

Karta modułu/przedmiotu

Karta modułu/przedmiotu Karta modułu/przedmiotu Informacje ogólne o module/przedmiocie 1. Kierunek studiów: Analityka Medyczna 2. Poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie 3. Forma studiów: stacjonarne 4. Rok: II 5. Semestr:

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Podstawy socjologia

I nforma c j e ogólne. Podstawy socjologia Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma c j e ogólne Podstawy socjologia Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 010/011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: projekt ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA Public Health Management

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of Public International Law

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of Public International Law Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Podstawy prawa międzynarodowego Kod przedmiotu: publicznego Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Drugiego stopnia Niestacjonarne Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY I DOKUMENTACJA PRAC SPAWALNICZYCH REGULATIONS AND DOCUMENTATION OF WELDING. Liczba godzin/tydzień: 1W, 1S PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEPISY I DOKUMENTACJA PRAC SPAWALNICZYCH REGULATIONS AND DOCUMENTATION OF WELDING. Liczba godzin/tydzień: 1W, 1S PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: wykład, seminarium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Zarządzanie i Procedury w BHP Management and Procedures for Safety Kierunek: Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Management of Safety and Work Hygiene Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Zdrowie publiczne Studia II stopnia Stacjonarne. mgr Maja Wolan. mgr Maja Wolan

Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Zdrowie publiczne Studia II stopnia Stacjonarne. mgr Maja Wolan. mgr Maja Wolan Sylabus przedmiotu: PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Planowanie i zarządzanie strategiczne Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałZdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/EIR/OKK USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Ochrona konkurencji i konsumenta w UE Competition and consumer

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Nadzór sanitarno-epidemiologiczny

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Wydział Zdrowia Publicznego Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Nazwa modułu Kod modułu Jednostka realizująca SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Zakład Higieny Komunalnej i Nadzoru Sanitarnego Katedra Toksykologii

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Zdrowie Publiczne. Poziom studiów: drugi. Profil: ogólny

Wydział Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Zdrowie Publiczne. Poziom studiów: drugi. Profil: ogólny LISTA PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZNANE NA PODSTAWIE OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH NA DRODZE EDUKACJI POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek: Zdrowie

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2015/2016

Sylabus na rok 2015/2016 Sylabus na rok 2015/2016 Nazwa przedmiotu ZAKAŻENIA SZPITALNE Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Przedmiot humanistyczny: Podstawy psychologii lekarskiej

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Przedmiot humanistyczny: Podstawy psychologii lekarskiej Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1441 z dnia 24 września 2014 r. Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Przedmiot humanistyczny: Podstawy

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD PIERWSZY: PODSTAWY EPIDEMIOLOGII (A)

WYKŁAD PIERWSZY: PODSTAWY EPIDEMIOLOGII (A) SUM - WLK 2013 WYKŁAD PIERWSZY: PODSTAWY EPIDEMIOLOGII (A) Prof. dr hab. med. Jan E. Zejda POLSKI STANDARD KSZTAŁCENIA HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA Uwarunkowania stanu zdrowia. Znaczenie chorobotwórcze czynników

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 202/203 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( I MMUNOLOGIA ) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( I MMUNOLOGIA ) I nforma cje ogólne Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /2012 S YL AB US MODUŁ U ( I MMUNOLOGIA ) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek ZDROWIE PUBLICZNE Profil kształcenia ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Rok: I Socjologia Sociology Semestr: I Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania inżynierskiego WF-ST1-GI--12/13Z-ZASA. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30

Zasady projektowania inżynierskiego WF-ST1-GI--12/13Z-ZASA. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Zasady projektowania inżynierskiego Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Samorząd terytorialny Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu polski

Bardziej szczegółowo

Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE

Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE Zdrowie publiczne Kierunek studiów Pielęgniarstwo Jednostka prowadząca Zakład Zdrowia Publicznego Kierownik jednostki Dr hab. n. med. Beata Karakiewicz Osoba/y prowadzące Dr

Bardziej szczegółowo