Zróżnicowanie umieralności spowodowanej chorobami układu krążenia w Polsce w 2007 roku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zróżnicowanie umieralności spowodowanej chorobami układu krążenia w Polsce w 2007 roku."

Transkrypt

1 Zróżnicowanie umieralności spowodowanej chorobami układu krążenia w Polsce w 2007 roku.

2 Objaśnienia. Materiałem badawczym były informacje zawarte w kartach zgonów, które przeniesione zostały na komputerowy zbiór danych w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS) i przekazane do Zakładu Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia Instytutu Kardiologii w Warszawie w 2009 roku. Każdy indywidualny (nie w pełni identyfikowalny) rekord zawierał nast. informacje: 1. Rok zgonu. 2. Województwo stałego zameldowania zmarłego. 3. Płeć zmarłego. 4. Przyczyna zgonu według klasyfikacji X Międzynarodowej Rewizji Klasyfikacji Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów (M. K. Ch.). 5. Wiek zmarłego. W celu obliczenia współczynników zgonów na mieszkańców w województwie wykorzystano dane dotyczące struktury ludności Polski według płci, grupy wieku i województwa stałego zameldowania. Dane dotyczą liczebności ludności według stanu na 30 czerwca 2007 roku.

3 Podstawą rozpoznania jest główna przyczyna zgonu sklasyfikowana w następujących grupach jednostek chorobowych: X Rewizja M. K. Ch. Zgony ogółem Choroby układu krążenia (Ch.U.K.) I00-I99 Nadciśnienie tętnicze (N.T.) I10-I15 Choroba niedokrwienna serca (Ch.N.S.) I20-I25 Zawał serca (Z.S.) I21-I22 Choroby naczyń mózgu (Ch.N.M.) I60-I66, I68 Pozostałe Ch.U.K Ch.U.K. N.T. Ch.N.S. Ch.N.M. Zgony nagłe (Z.N.) I46.1, R96.0, R96.1

4 Jako szczególnie ważną dla przebadania uznano umieralność w wieku produkcyjnym (25-64 lata) i dlatego obok analizy dla zakresu wieku 1 rok i więcej, przeanalizowano grupę lata oddzielnie. Rezygnacja z uwzględniania umieralności w wieku niemowlęcym wynika z faktu, że dotyczy ona w niewielkim tylko zakresie chorób układu krążenia. Dla każdej kategorii klasyfikacji: płeć x rok x grupa wieku x jednostka chorobowa x województwo, wyznaczone zostały specyficzne współczynniki zgonów w jako: gdzie: w = d/n, d - liczba zgonów w danej kategorii, N - liczebność populacji w danej kategorii = liczba osób narażonych na ryzyko w dniu roku (mid-year population).

5 Na podstawie wyznaczonych współczynników wi dla i tych grup wieku wyznaczone zostały współczynniki standaryzowane (ważone strukturą populacji europejskiej 5-letnich grup wiekowych) standard europejski. Standaryzację przeprowadzono metodą bezpośrednią opartą na wzorze: wp = wi Ii /Sp, gdzie wp współczynnik standaryzowany dla zakresu wieku p; wi surowy współczynnik dla i tej grupy wieku; Ii indeks standaryzacji dla i tej grupy wieku; Sp suma indeksów standaryzacji Ii w przedziale wieku p. Współczynniki wp policzono dla dwóch przedziałów wieku odpowiednio: 1. Pełny zakres od 1-go roku życia [1+). 2. Przedział wieku lata [25-64].

6 Strukturę standardową dla przedziału wiekowego [1+) wg standardu europejskiego zawiera tabela: Grupa wieku Indeks I 1-4 6, Razem S[1+) 98,4

7 Dla przedziału wiekowego p = [25-64] suma indeksów S[25-64] wynosi 53: Grupa wieku Indeks I Razem S[25-64] 53

8 Prezentacja składa się z 36-ciu rycin dotyczących 9-ciu następujących jednostek chorobowych: 1. Umieralność ogółem. 2. Umieralność spowodowana chorobami układu krążenia (Ch.U.K.). 3. Udział umieralności spowodowanej Ch.U.K. w umieralności ogólnej. 4. Umieralność spowodowana nadciśnieniem tętniczym (N.T.). 5. Umieralność spowodowana chorobą niedokrwienną serca (Ch.N.S.). 6. Umieralność spowodowana zawałem serca (Z.S.). 7. Umieralność spowodowana chorobami naczyń mózgowych (Ch.N.M.). 8. Umieralność spowodowana zgonami nagłymi (Z.N.). 9. Umieralność spowodowana pozostałymi chorobami układu krążenia. Dla każdej wyżej wymienionej jednostki chorobowej przedstawiona jest rycina oddzielnie dla obu płci i dla dwóch przedziałów wieku zmarłych: 1. Pełny zakres od 1-go roku życia [1+). 2. Przedział wieku lata [25-64].

9 W części górnej opisu w konturze województwa podana jest wartość standaryzowanego współczynnika umieralności wp. W cześci dolnej podana jest wartość stosunku umieralności obserwowanej w danym województwie (wp) do umieralności ludności Polski (wt): ST = wp / wt. Wartości ST większe od 1 wskazują na nadumieralność obserwowaną w danym województwie.

10 Dla uzyskania informacji o intensywności badanego zjawiska wykreślone mapki są kolorowane jednolicie w zależności od wartości ST. 1,15 typ 1 [1,05-1,15) typ 2 [0,95-1,05) typ 3 [0,85-0,95) typ 4 < 0,85 typ 5

11 Dominacja barwy typu 3 wskazuje na małe zróżnicowanie geograficzne rozpatrywanego wskaźnika umieralności. Występowanie wszystkich lub tylko krańcowych barw 1 i 5 pozwala zaobserwować województwa o umieralności wyraźnie odbiegającej od średniego poziomu krajowego.

12 Ryc. 1. Umieralność ogólna mężczyzn w wieku powyżej 1. roku życia według województw Total mortality. Men aged 1+ year according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

13 Ryc. 2. Umieralność ogólna mężczyzn w wieku lata według województw Total mortality. Men aged according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

14 Ryc. 3. Umieralność ogólna kobiet w wieku powyżej 1. roku życia według województw Total mortality. Women aged 1+ year according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

15 Ryc. 4. Umieralność ogólna kobiet w wieku lata według województw Total mortality. Women aged according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

16 Ryc. 5. Umieralność spowodowana chorobami układu krążenia (ChUK) mężczyzn w wieku powyżej 1. roku życia według województw CVD mortality. Men aged 1+ year according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

17 Ryc. 6. Umieralność spowodowana chorobami układu krążenia (ChUK) mężczyzn w wieku lata według województw CVD mortality. Men aged according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

18 Ryc. 7. Umieralność spowodowana chorobami układu krążenia (ChUK) kobiet w wieku powyżej 1. roku życia według województw CVD mortality. Women aged 1+ year according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

19 Ryc. 8. Umieralność spowodowana chorobami układu krążenia (ChUK) kobiet w wieku lata według województw CVD mortality. Women aged year according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

20 Ryc. 9. Udział umieralności spowodowanej chorobami układu krążenia (ChUK) w umieralności ogólnej mężczyzn w wieku powyżej 1. roku życia według województw Percentage (%) of CVD mortality in total mortality. Men aged 1+ year according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

21 Ryc. 10. Udział umieralności spowodowanej chorobami układu krążenia (ChUK) w umieralności ogólnej mężczyzn w wieku lata według województw Percentage (%) of CVD mortality in total mortality. Men aged according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

22 Ryc. 11. Udział umieralności spowodowanej chorobami układu krążenia (ChUK) w umieralności ogólnej kobiet w wieku powyżej 1. roku życia według województw Percentage (%) of CVD mortality in total mortality. Women aged 1+ year according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

23 Ryc. 12. Udział umieralności spowodowanej chorobami układu krążenia (ChUK) w umieralności ogólnej kobiet w wieku lata według województw Percentage (%) of CVD mortality in total mortality. Women aged year according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

24 Ryc. 13. Umieralność spowodowana nadciśnieniem tętniczym (NT) mężczyzn w wieku powyżej 1. roku życia według województw HT mortality. Men aged 1+ year according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

25 Ryc. 14. Umieralność spowodowana nadciśnieniem tętniczym (NT) mężczyzn w wieku lata według województw HT mortality. Men aged according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

26 Ryc. 15. Umieralność spowodowana nadciśnieniem tętniczym (NT) kobiet w wieku powyżej 1. roku życia według województw HT mortality. Women aged 1+ year according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

27 Ryc. 16. Umieralność spowodowana nadciśnieniem tętniczym (NT) kobiet w wieku lata według województw HT mortality. Women aged according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

28 Ryc. 17. Umieralność spowodowana chorobą niedokrwienną serca (ChNS) mężczyzn w wieku powyżej 1. roku życia według województw CHD mortality. Men aged 1+ year according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

29 Ryc. 18. Umieralność spowodowana chorobą niedokrwienną serca (ChNS) mężczyzn w wieku lata według województw CHD mortality. Men aged according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

30 Ryc. 19. Umieralność spowodowana chorobą niedokrwienną serca (ChNS) kobiet w wieku powyżej 1. roku życia według województw CHD mortality. Women aged 1+ year according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

31 Ryc. 20. Umieralność spowodowana chorobą niedokrwienną serca (ChNS) kobiet w wieku lata według województw CHD mortality. Women aged according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

32 Ryc. 21. Umieralność spowodowana zawałem serca (ZS) mężczyzn w wieku powyżej 1. roku życia według województw MI mortality. Men aged 1+ year according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

33 Ryc. 22. Umieralność mężczyzn spowodowana zawałem serca (ZS) w wieku lata według województw MI mortality. Men aged according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

34 Ryc. 23. Umieralność spowodowana zawałem serca (ZS) kobiet w wieku powyżej 1. roku życia według województw MI mortality. Women aged 1+ year according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

35 Ryc. 24. Umieralność spowodowana zawałem serca (ZS) kobiet w wieku lata według województw MI mortality. Women aged according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

36 Ryc. 25. Umieralność spowodowana chorobami naczyń mózgu (ChNM) mężczyzn w wieku powyżej 1. roku życia według województw CRVD mortality. Men aged 1+ year according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

37 Ryc. 26. Umieralność spowodowana chorobami naczyń mózgu (ChNM) mężczyzn w wieku lata według województw CRVD mortality. Men aged according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

38 Ryc. 27. Umieralność spowodowana chorobami naczyń mózgu (ChNM) kobiet w wieku powyżej 1. roku życia według województw CRVD mortality. Women aged 1+ year according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

39 Ryc. 28. Umieralność spowodowana chorobami naczyń mózgu (ChNM) kobiet w wieku lata według województw CRVD mortality. Women aged according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

40 Ryc. 29. Umieralność spowodowana zgonami nagłymi mężczyzn w wieku powyżej 1. roku życia według województw SD mortality. Men aged 1+ year according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

41 Ryc. 30. Umieralność spowodowana zgonami nagłymi mężczyzn w wieku lata według województw SD mortality. Men aged year according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

42 Ryc. 31. Umieralność spowodowana zgonami nagłymi kobiet w wieku powyżej 1. roku życia według województw SD mortality. Women aged 1+ year according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

43 Ryc. 32. Umieralność spowodowana zgonami nagłymi kobiet w wieku lata według województw SD mortality. Women aged year according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

44 Ryc. 33. Umieralność spowodowana pozostałymi chorobami układu krążenia mężczyzn w wieku powyżej 1. roku życia według województw Others CVD mortality. Men aged 1+ year according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

45 Ryc. 34. Umieralność spowodowana pozostałymi chorobami układu krążenia mężczyzn w wieku lata według województw Others CVD mortality. Men aged according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

46 Ryc. 35. Umieralność spowodowana pozostałymi chorobami układu krążenia kobiet w wieku powyżej 1. roku życia według województw Others CVD mortality. Women aged 1+ year according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

47 Ryc. 36. Umieralność spowodowana pozostałymi chorobami układu krążenia kobiet w wieku lata według województw Others CVD mortality. Women aged according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

48 WYNIKI Wyznaczone współczynniki standaryzowane umieralności w 2007 roku dla całej Polski porównane zostały ze średnimi współczynników z lat pochodzącymi z Atlasu [1]. Przytoczone dane pozwalają zaobserwować zmiany czasowe umieralności w okresie

49 1. Umieralność ogólna. Tabela 1. Wartości współczynników standaryzowanych na mieszkańców. Średni współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. Procent zmiany Opis populacji Mężczyźni, wiek , ,91-3,8 Mężczyźni, wiek ,05 781,18 0,3 Kobiety, wiek ,09 601,41-6,2 Kobiety, wiek ,96 284,33-0,2

50 2. Umieralność spowodowana chorobami układu krążenia (Ch.U.K.). Tabela 2. Wartości współczynników standaryzowanych na mieszkańców. Średni współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. Procent zmiany Opis populacji Mężczyźni, wiek ,15 479,94-7,9 Mężczyźni, wiek ,44 231,52-3,3 Kobiety, wiek ,44 289,91-9,8 Kobiety, wiek ,81 65,97-8,1

51 3. Udział umieralności spowodowanej Ch.U.K. w umieralności ogólnej. Tabela 3. Wartości współczynników standaryzowanych na mieszkańców. Średni współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. Procent zmiany Opis populacji Mężczyźni, wiek 1+ 43,28 41,45-4,2 Mężczyźni, wiek ,74 29,64-3,6 Kobiety, wiek 1+ 50,13 48,21-3,8 Kobiety, wiek ,2 23,2-7,9

52 4. Umieralność spowodowana nadciśnieniem tętniczym (NT). Tabela 4. Wartości współczynników standaryzowanych na mieszkańców. Średni współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. Procent zmiany Opis populacji Mężczyźni, wiek 1+ 13,01 14,94 14,8 Mężczyźni, wiek ,4 9,93 18,2 Kobiety, wiek 1+ 10,82 11,03 1,9 Kobiety, wiek ,57 3,6 0,8

53 5. Umieralność spowodowana chorobą niedokrwienną serca (Ch.N.S.). Tabela 5. Wartości współczynników standaryzowanych na mieszkańców. Średni współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. Procent zmiany Opis populacji Mężczyźni, wiek ,1 153,58-11,8 Mężczyźni, wiek ,14 90,33-10,7 Kobiety, wiek 1+ 82,31 70,86-13,9 Kobiety, wiek ,61 19,08-11,7

54 6. Umieralność spowodowana zawałem serca (Z.S.). Tabela 6. Wartości współczynników standaryzowanych na mieszkańców. Średni współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. Procent zmiany Opis populacji Mężczyźni, wiek 1+ 93,5 75,62-19,1 Mężczyźni, wiek ,98 57,2-19,4 Kobiety, wiek 1+ 34,32 28,55-16,8 Kobiety, wiek ,87 11,73-21,1

55 7. Umieralność spowodowana chorobami naczyń mózgowych (Ch.N.M.). Tabela 7. Wartości współczynników standaryzowanych na mieszkańców. Opis populacji Średni współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. Procent zmiany Mężczyźni, wiek 1+ 94,51 84,06-11,1 Mężczyźni, wiek ,24 41,58-6 Kobiety, wiek 1+ 69,66 58,95-15,4 Kobiety, wiek ,54 18,36-14,8

56 8.Umieralność spowodowana zgonami nagłymi (Z.N.). Tabela 8. Wartości współczynników standaryzowanych na mieszkańców. Średni współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. Procent zmiany Opis populacji Mężczyźni, wiek 1+ 38,24 48,3 26,3 Mężczyźni, wiek ,76 57,96 29,5 Kobiety, wiek 1+ 10,55 13,16 24,7 Kobiety, wiek ,8 11,78 33,9

57 9.Umieralność spowodowana pozostałymi chorobami układu krążenia. Tabela 9. Wartości współczynników standaryzowanych na mieszkańców. Średni współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. Procent zmiany Opis populacji Mężczyźni, wiek ,54 227,36-5,1 Mężczyźni, wiek ,66 89,67 4,7 Kobiety, wiek ,65 149,08-6 Kobiety, wiek ,09 24,93-0,6

58 OMÓWIENIE WYNIKÓW Podsumowując uzyskane wyniki zwrócimy uwagę na zmiany procentowe współczynników umieralności powyżej 5-ciu punktów procentowych. 1. Dla populacji polskiej w wieku 1+. Zaobserwowano spadek umieralności z powodu ChUK, ChNS, ZS, ChNM i pozostałych ChUK zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet oraz spadek umieralności ogólnej wśród kobiet. Zaobserwowano wzrost umieralności na NT wśród mężczyzn oraz blisko 25-cio procentowy wzrost współczynników umieralności z powodu zgonów nagłych zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet.

59 2. Dla populacji w wieku lata. Zaobserwowano spadek umieralności z powodu ChNS, ZS i ChNM zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet oraz spadek umieralności z powodu ChUK, udział ChUK w umieralności ogółem wśród kobiet. Zaobserwowano wzrost umieralności na NT wśród mężczyzn oraz blisko 30-sto procentowy wzrost współczynników umieralności z powodu zgonów nagłych zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet. Szczególnie niepokojącym jest tak znaczny wzrost liczby zgonów nagłych.

60 LITERATURA 1. B. Jasiński, W. Piotrowski, P. Kurjata, W. Salaterski, G. Broda, W. Drygas: Atlas umieralności spowodowanej chorobami układu krążenia w Polsce w latach Instytut Kardiologii, Biblioteka Kardiologiczna Nr 96. Warszawa 2008

61 DODATEK Przedstawione zostaną poniżej tabele z ponad 5-cio procentowymi wzrostami standaryzowanych współczynników umieralności w roku 2007 względem średnich standaryzowanych współczynników umieralności dla lat , w rozbiciu na poszczególne województwa.

62 UMIERALNOŚĆ OGÓLNA CHOROBA PŁEĆ ZAKRES WIEKU WOJEWÓDZTWO Średni współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. PROCENT ZMIAN OGÓŁEM Mężczyźni [25-64] ŁÓDZKIE 950, ,59 7,3 OGÓŁEM Kobiety [25-64] POMORSKIE 288,87 303,96 5,2

63 UMIERALNOŚĆ Z POWODU CHUK CHOROBA PŁEĆ ZAKRES WIEKU WOJEWÓDZTWO Średni Współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. PROCENT ZMIAN ChUK Mężczyźni [25-64] MAZOWIECKIE 202,14 225,71 11,7 ChUK Kobiety [1+) LUBUSKIE 268,08 291,26 8,6

64 UDZIAŁ UMIERALNOŚCI Z POWODU CHUK W UMIERALNOŚCI OGÓLNEJ CHOROBA PŁEĆ ZAKRES WIEKU WOJEWÓDZTWO Średni współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. PROCENT ZMIAN UDZIAŁ Mężczyźni [1+) LUBUSKIE 38,54 40,52 5,1 UDZIAŁ Mężczyźni [1+) PODLASKIE 36,57 38,8 6,1 UDZIAŁ Mężczyźni [25-64] MAZOWIECKIE 26,02 28,61 10 UDZIAŁ Mężczyźni [25-64] PODLASKIE 27,04 28,49 5,4 UDZIAŁ Kobiety [1+) LUBUSKIE 40,53 45,76 12,9 UDZIAŁ Kobiety [1+) PODLASKIE 41,4 45,31 9,4

65 UMIERALNOŚĆ Z POWODU NT MĘŻCZYZN POW. 1 ROKU ŻYCIA CHOROBA PŁEĆ ZAKRES WIEKU WOJEWÓDZTWO Średni współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. PROCENT ZMIAN NT Mężczyźni [1+) LUBELSKIE 11,53 12,85 11,4 NT Mężczyźni [1+) MAZOWIECKIE 10,06 17,96 78,5 NT Mężczyźni [1+) OPOLSKIE 3,37 13, NT Mężczyźni [1+) PODLASKIE 18,59 21,14 13,7 NT Mężczyźni [1+) ŚLĄSKIE 9,96 12,74 27,9 NT Mężczyźni [1+) ŚWIĘTOKRZYSKIE 9,68 10,76 11,2 NT Mężczyźni [1+) WARMIŃSKO-MAZ. 26,58 33,8 27,2 NT Mężczyźni [1+) WIELKOPOLSKIE 18,57 22,58 21,6 NT Mężczyźni [1+) ZACHODNIOPOM. 17,4 22,44 29

66 UMIERALNOŚĆ Z POWODU NT MĘŻCZYZN W WIEKU LATA CHOROBA PŁEĆ ZAKRES WIEKU WOJEWÓDZTWO Średni współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. PROCENT ZMIAN NT Mężczyźni [25-64] KUJAWSKO-POM. 7,84 9,09 15,9 NT Mężczyźni [25-64] LUBELSKIE 9,46 10,86 14,8 NT Mężczyźni [25-64] MAZOWIECKIE 5,48 11, NT Mężczyźni [25-64] OPOLSKIE 2,83 10,73 279,2 NT Mężczyźni [25-64] PODLASKIE 9,67 12,2 26,2 NT Mężczyźni [25-64] ŚLĄSKIE 7,27 11,31 55,6 NT Mężczyźni [25-64] ŚWIĘTOKRZYSKIE 5,05 6,95 37,6 NT Mężczyźni [25-64] WARMIŃSKO-MAZ. 16,73 20,65 23,4 NT Mężczyźni [25-64] WIELKOPOLSKIE 10,65 11,87 11,5 NT Mężczyźni [25-64] ZACHODNIOPOM. 10,03 14,4 43,6

67 UMIERALNOŚĆ Z POWODU NT KOBIET CHOROBA PŁEĆ ZAKRES WIEKU WOJEWÓDZTWO Średni współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. PROCENT ZMIAN NT Kobiety [1+) MAŁOPOLSKIE 9,02 9,52 5,5 NT Kobiety [1+) MAZOWIECKIE 8,79 13,83 57,3 NT Kobiety [1+) OPOLSKIE 3,34 7,44 122,8 NT Kobiety [1+) ŚWIĘTOKRZYSKIE 8,65 9,16 5,9 NT Kobiety [1+) WARMIŃSKO-MAZ. 22,58 24,6 8,9 NT Kobiety [1+) WIELKOPOLSKIE 17,14 19,09 11,4 NT Kobiety [1+) ZACHODNIOPOM. 13,52 18,01 33,2 NT Kobiety [25-64] MAZOWIECKIE 2,62 3,92 49,6 NT Kobiety [25-64] OPOLSKIE 1,5 1,99 32,7 NT Kobiety [25-64] POMORSKIE 1,64 2,58 57,3 NT Kobiety [25-64] ŚLĄSKIE 2,97 4,09 37,7 NT Kobiety [25-64] ŚWIĘTOKRZYSKIE 1,91 2,16 13,1 NT Kobiety [25-64] ZACHODNIOPOM. 5,24 6,23 18,9

68 UMIERALNOŚĆ Z POWODU CHNS CHOROBA PŁEĆ ZAKRES WIEKU WOJEWÓDZTWO Średni Współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. PROCENT ZMIAN ChNS Mężczyźni [1+) LUBUSKIE 125,97 156,21 24 ChNS Mężczyźni [1+) MAŁOPOLSKIE 165,89 181,14 9,2 ChNS Mężczyźni [1+) PODLASKIE 125,89 141,6 12,5 ChNS Mężczyźni [1+) ZACHODNIOPOM. 172,52 187,11 8,5 ChNS Mężczyźni [25-64] LUBUSKIE 83,65 98,93 18,3 ChNS Mężczyźni [25-64] MAŁOPOLSKIE 100,34 118,22 17,8 ChNS Kobiety [1+) LUBUSKIE 50,55 75,75 49,9 ChNS Kobiety [1+) MAŁOPOLSKIE 68,03 75,66 11,2 ChNS Kobiety [1+) PODLASKIE 44,42 57,91 30,4 ChNS Kobiety [1+) WIELKOPOLSKIE 85,81 90,22 5,1 ChNS Kobiety [1+) ZACHODNIOPOM. 74,93 90,12 20,3 ChNS Kobiety [25-64] LUBUSKIE 19,23 21,55 12,1 ChNS Kobiety [25-64] MAŁOPOLSKIE 18,65 24,34 30,5 ChNS Kobiety [25-64] PODLASKIE 13,84 15,62 12,9

69 UMIERALNOŚĆ Z POWODU ZS CHOROBA PŁEĆ ZAKRES WIEKU WOJEWÓDZTWO Średni współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. PROCENT ZMIAN ZS Mężczyźni [1+) LUBUSKIE 72,42 82,09 13,4 ZS Mężczyźni [25-64] LUBUSKIE 54,12 70,5 30,3

70 UMIERALNOŚĆ Z POWODU CHNM CHOROBA PŁEĆ ZAKRES WIE KU WOJEWÓDZTWO Średni współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. PROCENT ZMIAN ChNM Mężczyźni [1+) LUBELSKIE 103,79 109,19 5,2 ChNM Mężczyźni [25-64] ŁÓDZKIE 58,76 62,12 5,7 ChNM Mężczyźni [25-64] ZACHODNIOPOM. 34,41 40,43 17,5 ChNM Kobiety [25-64] PODKARPACKIE 15,55 17,13 10,2

71 UMIERALNOŚĆ Z POWODU ZN MĘŻCZYZN POWYŻEJ 1 ROKU ŻYCIA CHOROBA PŁEĆ ZAKRES WIEKU WOJEWÓDZTWO Średni współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. PROCENT ZMIAN ZN Mężczyźni [1+) DOLNOŚLĄSKIE 45,16 52,99 17,3 ZN Mężczyźni [1+) KUJAWSKO-POM. 37,36 42,94 14,9 ZN Mężczyźni [1+) LUBELSKIE 58,49 67,71 15,8 ZN Mężczyźni [1+) LUBUSKIE 29,99 42,56 41,9 ZN Mężczyźni [1+) ŁÓDZKIE 48,99 76,41 56 ZN Mężczyźni [1+) MAZOWIECKIE 57,02 82,18 44,1 ZN Mężczyźni [1+) OPOLSKIE 41,13 50,52 22,8 ZN Mężczyźni [1+) PODKARPACKIE 33,5 35,31 5,4 ZN Mężczyźni [1+) PODLASKIE 47,6 52,6 10,5 ZN Mężczyźni [1+) POMORSKIE 27,28 43,39 59,1 ZN Mężczyźni [1+) ŚLĄSKIE 17,51 21,6 23,4 ZN Mężczyźni [1+) ŚWIĘTOKRZYSKIE 34,39 40,45 17,6 ZN Mężczyźni [1+) WARMIŃSKO-MAZ. 77,61 94,16 21,3 ZN Mężczyźni [1+) WIELKOPOLSKIE 25,78 35,38 37,2 ZN Mężczyźni [1+) ZACHODNIOPOM. 47,9 52,16 8,9

72 UMIERALNOŚĆ Z POWODU ZN MĘŻCZYZN W WIEKU LATA CHOROBA PŁEĆ ZAKRES WIEKU WOJEWÓDZTWO Średni współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. PROCENT ZMIAN ZN Mężczyźni [25-64] DOLNOŚLĄSKIE 55,17 72,29 31 ZN Mężczyźni [25-64] KUJAWSKO-POM. 39,75 50,23 26,4 ZN Mężczyźni [25-64] LUBELSKIE 71,17 82,22 15,5 ZN Mężczyźni [25-64] ŁÓDZKIE 60,29 90,89 50,8 ZN Mężczyźni [25-64] MAZOWIECKIE 67,29 105,35 56,6 ZN Mężczyźni [25-64] OPOLSKIE 39,11 49,95 27,7 ZN Mężczyźni [25-64] PODLASKIE 65,56 79,69 21,6 ZN Mężczyźni [25-64] POMORSKIE 27,65 50,94 84,2 ZN Mężczyźni [25-64] ŚLĄSKIE 21,73 27,89 28,3 ZN Mężczyźni [25-64] ŚWIĘTOKRZYSKIE 41,81 51,85 24 ZN Mężczyźni [25-64] WARMIŃSKO-MAZ. 88,56 108,05 22 ZN Mężczyźni [25-64] WIELKOPOLSKIE 29,47 34,32 16,5

73 UMIERALNOŚĆ Z POWODU ZN KOBIET POWYŻEJ 1 ROKU ŻYCIA CHOROBA PŁEĆ ZAKRES WIEKU WOJEWÓDZTWO Średni współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. PROCENT ZMIAN ZN Kobiety [1+) DOLNOŚLĄSKIE 12,74 14,1 10,7 ZN Kobiety [1+) KUJAWSKO-POM. 11,41 13,52 18,5 ZN Kobiety [1+) LUBELSKIE 13,03 16,29 25 ZN Kobiety [1+) LUBUSKIE 6,85 18,8 174,5 ZN Kobiety [1+) ŁÓDZKIE 13,84 18,97 37,1 ZN Kobiety [1+) MAZOWIECKIE 14,91 19,1 28,1 ZN Kobiety [1+) OPOLSKIE 13,71 19,25 40,4 ZN Kobiety [1+) PODLASKIE 9,02 9,56 6 ZN Kobiety [1+) POMORSKIE 8,95 15,24 70,3 ZN Kobiety [1+) ŚLĄSKIE 4,67 6,56 40,5 ZN Kobiety [1+) ŚWIĘTOKRZYSKIE 8,67 10,34 19,3 ZN Kobiety [1+) WARMIŃSKO-MAZ. 24,38 28,98 18,9 ZN Kobiety [1+) WIELKOPOLSKIE 8,04 10,31 28,2

74 UMIERALNOŚĆ Z POWODU ZN KOBIET W WIEKU LATA CHOROBA PŁEĆ ZAKRES WIEKU WOJEWÓDZTWO Średni współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. PROCENT ZMIAN ZN Kobiety [25-64] DOLNOŚLĄSKIE 12,98 15,11 16,4 ZN Kobiety [25-64] KUJAWSKO-POM. 7,95 10,66 34,1 ZN Kobiety [25-64] LUBELSKIE 11,1 14,05 26,6 ZN Kobiety [25-64] ŁÓDZKIE 12,96 19,38 49,5 ZN Kobiety [25-64] MAZOWIECKIE 11,4 18,01 58 ZN Kobiety [25-64] OPOLSKIE 10,05 13,05 29,9 ZN Kobiety [25-64] PODKARPACKIE 6,12 7,91 29,2 ZN Kobiety [25-64] PODLASKIE 10,21 11,67 14,3 ZN Kobiety [25-64] POMORSKIE 6,71 13,3 98,2 ZN Kobiety [25-64] ŚLĄSKIE 4,39 7,76 76,8 ZN Kobiety [25-64] ŚWIĘTOKRZYSKIE 6,71 7,72 15,1 ZN Kobiety [25-64] WARMIŃSKO-MAZ. 18,23 24,33 33,5 ZN Kobiety [25-64] WIELKOPOLSKIE 6,15 7,03 14,3

75 UMIERALNOŚĆ Z POWODU POZOSTAŁYCH CHUK CHOROBA PŁEĆ ZAKRES WIEKU WOJEWÓDZTWO Średni Współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. PROCENT ZMIAN POZOST Mężczyźni [1+) MAZOWIECKIE 161,64 217,22 34,4 POZOST Mężczyźni [1+) POMORSKIE 189,89 206,12 8,5 POZOST Mężczyźni [25-64] DOLNOŚLĄSKIE 109,62 118,79 8,4 POZOST Mężczyźni [25-64] KUJAWSKO-POM. 72,82 94,15 29,3 POZOST Mężczyźni [25-64] ŁÓDZKIE 106,53 131,3 23,3 POZOST Mężczyźni [25-64] MAZOWIECKIE 68,7 98,27 43 POZOST Mężczyźni [25-64] OPOLSKIE 99,19 121,91 22,9 POZOST Mężczyźni [25-64] POMORSKIE 87,26 99,32 13,8 POZOST Mężczyźni [25-64] ŚWIĘTOKRZYSKIE 90,87 103,84 14,3 POZOST Kobiety [1+) LUBUSKIE 119,21 145,94 22,4 POZOST Kobiety [1+) MAZOWIECKIE 102,8 141,33 37,5 POZOST Kobiety [1+) POMORSKIE 118,42 129,42 9,3 POZOST Kobiety [25-64] KUJAWSKO-POM. 23,73 27,44 15,6 POZOST Kobiety [25-64] ŁÓDZKIE 30,18 37,07 22,8 POZOST Kobiety [25-64] MAZOWIECKIE 18,81 23,93 27,2 POZOST Kobiety [25-64] OPOLSKIE 32,79 36,18 10,3 POZOST Kobiety [25-64] POMORSKIE 25,83 29,72 15,1

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej 11-5-217 XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 217 sezon 216/217 A1 9. Łódzkie Świętokrzyskie "A" 11-5-217 A2 1.3 Pomorskie Kujawsko-Pomorskie "A" 11-5-217 A3 12. Świętokrzyskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego Analiza opracowana na podstawie publikacji GUS, Departamentu Badań Demograficznych

Bardziej szczegółowo

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy Klasówka po szkole podstawowej Historia Edycja 2006/2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela 1. Podział liczby

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA 214-25 DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Niniejsza informacja została opracowana na podstawie prognozy ludności na lata 214 25 dla województw (w podziale na część miejską

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2016 r. Warszawa 2017 Opracowanie: Ewa

Bardziej szczegółowo

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r.

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r. Warszawa 2016 Opracowanie: Ewa

Bardziej szczegółowo

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...]

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] 6. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Spisy powszechne ludności są jedynym badaniem pełnym, którego wyniki pozwalają ustalić liczbę osób

Bardziej szczegółowo

Klasówka po gimnazjum biologia. Edycja 2006\2007. Raport zbiorczy

Klasówka po gimnazjum biologia. Edycja 2006\2007. Raport zbiorczy Klasówka po gimnazjum biologia Edycja 2006\2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela. Podział liczby uczniów

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO VI ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Uwagi ogólne Fundusz Alimentacyjny funkcjonuje od 1975 r. Wypłacane z niego świadczenia mają charakter pozaubezpieczeniowy. Dysponentem Funduszu jest Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR Warszawa 2012 Opracował: Akceptowała: Andrzej Kania Specjalista Izabela

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w zakresie zachorowań na raka szyjki macicy w woj. dolnośląskim w latach 2005-2011

Sytuacja w zakresie zachorowań na raka szyjki macicy w woj. dolnośląskim w latach 2005-2011 Sytuacja w zakresie zachorowań na raka szyjki macicy w woj. dolnośląskim w latach 25-211 Ostatnie, opublikowane w roku 212 dane dla Polski [1] wskazują, że w latach 28-29 w woj. dolnośląskim stwierdzano

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne

EPIDEMIOLOGIA. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH EPIDEMIOLOGIA prof. dr hab. med. Jan Kornafel Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej AM we Wrocławiu Mierniki epidemiologiczne Mierniki epidemiologiczne

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia gruźlicy w Polsce i na świecie. Maria Korzeniewska-Koseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Epidemiologia gruźlicy w Polsce i na świecie. Maria Korzeniewska-Koseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Epidemiologia gruźlicy w Polsce i na świecie Maria KorzeniewskaKoseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Zapadalność na gruźlicę na świecie w 2013 roku 8,6 mln 9,4 mln nowych zachorowań Zapadalność

Bardziej szczegółowo

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Konferencja Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 15 13.5 12 1.5 procent uczniów 9 7.5 6 4.5 3 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU Warszawa 2005 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie pomorskim,

Nowotwory złośliwe w województwie pomorskim, Nowotwory złośliwe w województwie pomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem raka płuca Prof. Jan Skokowski - prezes Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca Źródło: Pomorski Rejestr Nowotworów, Gdańsk 2014 Lista

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2011 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Załącznik 1

Spis treści. Załącznik 1 Załącznik 1 do Oceny stanu zdrowia oraz określenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego na potrzeby opracowywania programów polityki zdrowotnej realizowanych przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2014 Głównego Urzędu Statystycznego) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW według

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2009 ROKU - UAKTUALNIENIE Infectious diseases and poisonings in Poland in 2009 - Update

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2009 ROKU - UAKTUALNIENIE Infectious diseases and poisonings in Poland in 2009 - Update CHOROBY ZAKAŹNE ZATRUCA W POLSCE W 00 ROKU UAKTUALNENE nfectious diseases and poisonings in Poland in 00 Update Zmiany zgłoszone do Zakładu Epidemiologii NZPPZH w okresie od października 00 r. do grudnia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR I RENT

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR I RENT ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR I RENT Warszawa 2007 SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE...5 II. ŚWIADCZENIOBIORCY WYCHODZĄCY Z SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2015 Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany 15 stycznia 2016 r.) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2016 Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany 15 stycznia 2017 r.) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW

Bardziej szczegółowo

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r.

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r. Warszawa 2015 Opracowanie: Ewa

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2010 Głównego Urzędu Statystycznego) ROLNICZE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW WEDŁUG WOJEWÓDZTW użytki

Bardziej szczegółowo

Podstawy oraz wyniki, niezbędnej dla realizacji metody IMPACT, korekty oficjalnych danych dotyczących umieralności w Polsce w latach

Podstawy oraz wyniki, niezbędnej dla realizacji metody IMPACT, korekty oficjalnych danych dotyczących umieralności w Polsce w latach Kraków 04 grudnia 2009 Podstawy oraz wyniki, niezbędnej dla realizacji metody IMPACT, korekty oficjalnych danych dotyczących umieralności w Polsce w latach 1991-2006. Bogdan Jasiński, Warszawa Plan prezentacji:

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego)

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego) ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW według

Bardziej szczegółowo

Raport o zdrowiu mieszkańców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach

Raport o zdrowiu mieszkańców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach Raport o zdrowiu mieszkańców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach Urząd Miasta Krakowa Kraków, 2015 Opracowanie: IBMed Sp. z o.o. ul. Emaus 14a 30 201 Kraków Na zlecenie: Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu

Bardziej szczegółowo

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco:

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco: STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W SIERPNIU 2006r. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w sierpniu

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 25 22.5 2 17.5 procent uczniów 15 12.5 1 7.5 5 2.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 5 4.5 4 3.5 procent uczniów 3 2.5 2 1.5 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Dr Krzysztof Szwarc Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Gdańsk 2011 Po transformacji gospodarczej nastąpiły w Polsce diametralne zmiany

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne 1. DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tabulogramy opracowane w latach 1999 2005 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w październiku 2006

Bardziej szczegółowo

Sytuacja młodych na rynku pracy

Sytuacja młodych na rynku pracy Sytuacja młodych na rynku pracy Plan prezentacji Zamiany w modelu: w obrębie każdego z obszarów oraz zastosowanych wskaźników cząstkowych w metodologii obliczeń wskaźników syntetycznych w obrębie syntetycznego

Bardziej szczegółowo

Znajomość serwisów internetowych instytucji publicznych

Znajomość serwisów internetowych instytucji publicznych 50 Czy słyszałaś/eś o: Platforma Usług Elektronicznych ZUS 66% 34% epuap 60% profil zaufany epuap 48% 52% obywatel.gov.pl 47% 53% Elektroniczna Księga Wieczysta 45% 55% biznes.gov.pl 60% danepubliczne.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r. Warszawa, 17.3.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 214 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 214 r. oddano do użytkowania 2378 mieszkań, tj. o 4,9% mniej w porównaniu z analogicznym

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2007 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2007 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2007 ROKU Warszawa 2008 Opracowali: Akceptowała: Małgorzata Łabęcka Andrzej Kania

Bardziej szczegółowo

Struktura ludności według płci, wieku, stanu cywilnego i wykształcenia

Struktura ludności według płci, wieku, stanu cywilnego i wykształcenia Struktura ludności według płci, wieku, stanu cywilnego i wykształcenia Struktura ludności wg płci i wieku Stanowi podstawę większości analiz demograficznych, determinuje w poważnym stopniu kształtowanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI Łódź grudzień 2014 WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI UL. ROOSEVELTA

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka chorób nowotworowych diagnostyka i rola lekarzy rodzinnych. dla Fundacji Onkologia 2025

Profilaktyka chorób nowotworowych diagnostyka i rola lekarzy rodzinnych. dla Fundacji Onkologia 2025 Profilaktyka chorób nowotworowych diagnostyka i rola lekarzy rodzinnych P R E Z E N T A C J A W Y N I K Ó W B A D A N I A dla Fundacji Onkologia 2025 21 listopada 2014 Badania diagnostyczne rekomendowane

Bardziej szczegółowo

MINISTER ZDROWIA. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata

MINISTER ZDROWIA. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata MINISTER ZDROWIA AKCEPTUJĘ... (Minister Zdrowia) Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013 2016 Podstawa prawna: art.

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r. Warszawa, 17.1.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 213 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 213 r. oddano do użytkowania 146122 mieszkania, tj. o 4,4% mniej niż w 212 r.

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji Warszawa, 18.2. 213 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 213 r. a) Według wstępnych danych, w styczniu br. oddano

Bardziej szczegółowo

Pomiary urodzeń według płci noworodka i województwa.podział na miasto i wieś.

Pomiary urodzeń według płci noworodka i województwa.podział na miasto i wieś. Pomiary urodzeń według płci noworodka i województwa.podział na miasto i wieś. Województwo Urodzenia według płci noworodka i województwa. ; Rok 2008; POLSKA Ogółem Miasta Wieś Pozamałżeńskie- Miasta Pozamałżeńskie-

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 2 18 16 14 procent uczniów 12 1 8 6 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R.

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu września 2014 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 2014 ze środków Funduszu Pracy

Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 2014 ze środków Funduszu Pracy Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 201 ze środków Funduszu Pracy L.p. Województwo L.p. nazwa dziedziny 1 2 Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2009 r.

Emerytury i renty przyznane w 2009 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2009 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 331,4 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,3 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r.

Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Narodowy Fundusz Zdrowia miał zawarte umowy z 313 świadczeniodawcami na wykonywanie endoprotezoplastyki stawowej. W 2012 roku

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZGRYWEK nr 18/2016/2017

KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZGRYWEK nr 18/2016/2017 L.dz. 2266/2016 Warszawa, dnia 22 grudnia 2016 r. KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZGRYWEK nr 18/2016/2017 dot. końcowej weryfikacji turniejów półfinałowych OOM dziewcząt i chłopców Wydział Rozgrywek Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

zdecydowanie nie raczej nie raczej tak zdecydowanie tak RAZEM 30,5% 36,0% 17,7% 2,4% 13,4% 1000

zdecydowanie nie raczej nie raczej tak zdecydowanie tak RAZEM 30,5% 36,0% 17,7% 2,4% 13,4% 1000 Trwa debata na temat osiedlania się w Polsce ludzi z innych krajów i kontynentów. Jedni wskazują na dobroczynne skutki imigracji, inni na zagrożenia. Czy Pana/Pani zdaniem Polska powinna bardziej niż do

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Ruchu Drogowego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2014 roku miały miejsce:

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wstępnych danych Raportu z działalności funduszy pożyczkowych w 2015 r. Walne Zebranie Członków PZFP, 17 marca 2016 r.

Prezentacja wstępnych danych Raportu z działalności funduszy pożyczkowych w 2015 r. Walne Zebranie Członków PZFP, 17 marca 2016 r. Prezentacja wstępnych danych Raportu z działalności funduszy pożyczkowych w 2015 r. Walne Zebranie Członków PZFP, 17 marca 2016 r., Mszczonów Podsumowanie oraz porównanie do 2014 r. Dane za 2015 rok (71

Bardziej szczegółowo

Spis tabel. Tabela 5.6. Indeks rywalizacyjności oraz efektywna liczba partii w wyborach

Spis tabel. Tabela 5.6. Indeks rywalizacyjności oraz efektywna liczba partii w wyborach Tabela 1.1. Wydatki z budżetów wojewódzkich (2011 rok), według wyodrębnionych kategorii, w wybranych województwach...25 Tabela 2.1. Powierzchnia i ludność województw...36 Tabela 2.2. Struktura zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 5 4.5 4 3.5 procent uczniów 3 2.5 2 1.5 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 3 611 wypadków drogowych, w których 355 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2006 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2006 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2006 ROKU Warszawa 2007 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu lutego 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry rozkładu

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry rozkładu wyników

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO LEKARSKIE O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

ORZECZNICTWO LEKARSKIE O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY VII ORZECZNICTWO LEKARSKIE Uwagi ogólne 1. Orzecznictwo lekarskie wchodzi w zakres zadań lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1 września 1997 r. Lekarze orzecznicy orzekają niezdolność

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Angelika Koprowicz Rzecznik prasowy Urzędu Statystycznego w Rzeszowie

Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Angelika Koprowicz Rzecznik prasowy Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Urząd Statystyczny w Rzeszowie Angelika Koprowicz Rzecznik prasowy Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Przez gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY. Oddział Zamiejscowy w Toruniu

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY. Oddział Zamiejscowy w Toruniu KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu HOSPITALIZACJE W SZPITALACH UZDROWISKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry rozkładu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 marca 2007

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie listy programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2010 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2010 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2010 ROKU Warszawa 2011 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

Klasówka po gimnazjum język polski

Klasówka po gimnazjum język polski Klasówka po gimnazjum język polski Rok 2005 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne...3 Informacje dotyczące wyników testu...4 2 Informacje ogólne Tegoroczna

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2005 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2005 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2005 ROKU Warszawa 2006 Opracowali: Akceptowała: Małgorzata Łabęcka Andrzej Kania

Bardziej szczegółowo

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz Źródło: www.stat.gov.pl (GUS) Rozdział V. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA LUDNOŚ CI 16. Źródła utrzymania W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz odrębnie

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian - 8 kwietnia 2008 roku

Sprawdzian - 8 kwietnia 2008 roku Sprawdzian - 8 kwietnia 2008 roku marzec 2008 r. Ogółem na sprawdzian 8 kwietnia 2008 roku zgłoszonych zostało 427 999 uczniów z 13 105 szkół. W poniższej tabeli prezentujemy liczbę uczniów i szkół zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2010 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ODPADAMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WSI, W ŚWIETLE DANYCH STATYSTYCZNYCH Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Prof.

GOSPODAROWANIE ODPADAMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WSI, W ŚWIETLE DANYCH STATYSTYCZNYCH Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Prof. GOSPODAROWANIE ODPADAMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WSI, W ŚWIETLE DANYCH STATYSTYCZNYCH Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Prof. dr hab. inż. Edmund Kaca Plan wystąpienia: 1) Wstęp, 2)

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2006 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2006 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2006 ROKU Warszawa 2007 Opracowali: Akceptowała: Małgorzata Łabęcka Andrzej Kania

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE Z PUNKTÓW KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNYCH

WYBRANE DANE Z PUNKTÓW KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNYCH WYBRANE DANE Z PUNKTÓW KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNYCH SPOTKANIE ZESPOŁU DS. REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS 7 grudnia 2016 r. DANE SKUMULOWANE (dane NIZP-PZH)

Bardziej szczegółowo

Potencjał demograficzny

Potencjał demograficzny Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo

Polska Siatkówka w liczbach

Polska Siatkówka w liczbach Polska Siatkówka w liczbach mgr Barbara Nowak dr Bartłomiej Szade Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Polska Ludność - 38mln Województwa - 16 Miasta - 89 Powiaty - 379 pomorskie

Bardziej szczegółowo

Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie kardiologii dla województwa lubelskiego

Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie kardiologii dla województwa lubelskiego Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie kardiologii dla województwa lubelskiego Spis treści Spis treści I Aspekty demograficzne i epidemiologiczne 3 1.1 Struktura ludności województwa................................

Bardziej szczegółowo

i Środowisko. Projekt nr 4 z 25 maja br.

i Środowisko. Projekt nr 4 z 25 maja br. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Projekt nr 4 z 25 maja br. Priorytet XIII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Ministerstwo Zdrowia Centrum Systemów Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry rozkładu wyników

Bardziej szczegółowo

analiza wyników I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Karola Miarki w Mikołowie Oprac. Adam Loska

analiza wyników I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Karola Miarki w Mikołowie Oprac. Adam Loska analiza wyników I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Karola Miarki w Mikołowie Oprac. Adam Loska Zdawalność egzaminu w kraju województwo zdawalność lubuskie, małopolskie, podlaskie 77% łódzkie, mazowieckie, świętokrzyskie,

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu czerwca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2014 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2014 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2014 ROKU Warszawa 2015 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 5 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2016 r.

Emerytury i renty przyznane w 2016 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2016 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 314,8 tys. osób Średni wiek emerytów: Średni

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 30 maja 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Podstawowe dane demograficzne o dzieciach

Bardziej szczegółowo

w województwie śląskim wybrane aspekty

w województwie śląskim wybrane aspekty URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Aurelia Hetmańska Sytuacja ludzi młodych Sytuacja ludzi młodych w województwie śląskim wybrane aspekty Katowice, listopad 2013 r. Województwo śląskie w skali kraju koncentruje:

Bardziej szczegółowo