Zróżnicowanie umieralności spowodowanej chorobami układu krążenia w Polsce w 2007 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zróżnicowanie umieralności spowodowanej chorobami układu krążenia w Polsce w 2007 roku."

Transkrypt

1 Zróżnicowanie umieralności spowodowanej chorobami układu krążenia w Polsce w 2007 roku.

2 Objaśnienia. Materiałem badawczym były informacje zawarte w kartach zgonów, które przeniesione zostały na komputerowy zbiór danych w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS) i przekazane do Zakładu Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia Instytutu Kardiologii w Warszawie w 2009 roku. Każdy indywidualny (nie w pełni identyfikowalny) rekord zawierał nast. informacje: 1. Rok zgonu. 2. Województwo stałego zameldowania zmarłego. 3. Płeć zmarłego. 4. Przyczyna zgonu według klasyfikacji X Międzynarodowej Rewizji Klasyfikacji Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów (M. K. Ch.). 5. Wiek zmarłego. W celu obliczenia współczynników zgonów na mieszkańców w województwie wykorzystano dane dotyczące struktury ludności Polski według płci, grupy wieku i województwa stałego zameldowania. Dane dotyczą liczebności ludności według stanu na 30 czerwca 2007 roku.

3 Podstawą rozpoznania jest główna przyczyna zgonu sklasyfikowana w następujących grupach jednostek chorobowych: X Rewizja M. K. Ch. Zgony ogółem Choroby układu krążenia (Ch.U.K.) I00-I99 Nadciśnienie tętnicze (N.T.) I10-I15 Choroba niedokrwienna serca (Ch.N.S.) I20-I25 Zawał serca (Z.S.) I21-I22 Choroby naczyń mózgu (Ch.N.M.) I60-I66, I68 Pozostałe Ch.U.K Ch.U.K. N.T. Ch.N.S. Ch.N.M. Zgony nagłe (Z.N.) I46.1, R96.0, R96.1

4 Jako szczególnie ważną dla przebadania uznano umieralność w wieku produkcyjnym (25-64 lata) i dlatego obok analizy dla zakresu wieku 1 rok i więcej, przeanalizowano grupę lata oddzielnie. Rezygnacja z uwzględniania umieralności w wieku niemowlęcym wynika z faktu, że dotyczy ona w niewielkim tylko zakresie chorób układu krążenia. Dla każdej kategorii klasyfikacji: płeć x rok x grupa wieku x jednostka chorobowa x województwo, wyznaczone zostały specyficzne współczynniki zgonów w jako: gdzie: w = d/n, d - liczba zgonów w danej kategorii, N - liczebność populacji w danej kategorii = liczba osób narażonych na ryzyko w dniu roku (mid-year population).

5 Na podstawie wyznaczonych współczynników wi dla i tych grup wieku wyznaczone zostały współczynniki standaryzowane (ważone strukturą populacji europejskiej 5-letnich grup wiekowych) standard europejski. Standaryzację przeprowadzono metodą bezpośrednią opartą na wzorze: wp = wi Ii /Sp, gdzie wp współczynnik standaryzowany dla zakresu wieku p; wi surowy współczynnik dla i tej grupy wieku; Ii indeks standaryzacji dla i tej grupy wieku; Sp suma indeksów standaryzacji Ii w przedziale wieku p. Współczynniki wp policzono dla dwóch przedziałów wieku odpowiednio: 1. Pełny zakres od 1-go roku życia [1+). 2. Przedział wieku lata [25-64].

6 Strukturę standardową dla przedziału wiekowego [1+) wg standardu europejskiego zawiera tabela: Grupa wieku Indeks I 1-4 6, Razem S[1+) 98,4

7 Dla przedziału wiekowego p = [25-64] suma indeksów S[25-64] wynosi 53: Grupa wieku Indeks I Razem S[25-64] 53

8 Prezentacja składa się z 36-ciu rycin dotyczących 9-ciu następujących jednostek chorobowych: 1. Umieralność ogółem. 2. Umieralność spowodowana chorobami układu krążenia (Ch.U.K.). 3. Udział umieralności spowodowanej Ch.U.K. w umieralności ogólnej. 4. Umieralność spowodowana nadciśnieniem tętniczym (N.T.). 5. Umieralność spowodowana chorobą niedokrwienną serca (Ch.N.S.). 6. Umieralność spowodowana zawałem serca (Z.S.). 7. Umieralność spowodowana chorobami naczyń mózgowych (Ch.N.M.). 8. Umieralność spowodowana zgonami nagłymi (Z.N.). 9. Umieralność spowodowana pozostałymi chorobami układu krążenia. Dla każdej wyżej wymienionej jednostki chorobowej przedstawiona jest rycina oddzielnie dla obu płci i dla dwóch przedziałów wieku zmarłych: 1. Pełny zakres od 1-go roku życia [1+). 2. Przedział wieku lata [25-64].

9 W części górnej opisu w konturze województwa podana jest wartość standaryzowanego współczynnika umieralności wp. W cześci dolnej podana jest wartość stosunku umieralności obserwowanej w danym województwie (wp) do umieralności ludności Polski (wt): ST = wp / wt. Wartości ST większe od 1 wskazują na nadumieralność obserwowaną w danym województwie.

10 Dla uzyskania informacji o intensywności badanego zjawiska wykreślone mapki są kolorowane jednolicie w zależności od wartości ST. 1,15 typ 1 [1,05-1,15) typ 2 [0,95-1,05) typ 3 [0,85-0,95) typ 4 < 0,85 typ 5

11 Dominacja barwy typu 3 wskazuje na małe zróżnicowanie geograficzne rozpatrywanego wskaźnika umieralności. Występowanie wszystkich lub tylko krańcowych barw 1 i 5 pozwala zaobserwować województwa o umieralności wyraźnie odbiegającej od średniego poziomu krajowego.

12 Ryc. 1. Umieralność ogólna mężczyzn w wieku powyżej 1. roku życia według województw Total mortality. Men aged 1+ year according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

13 Ryc. 2. Umieralność ogólna mężczyzn w wieku lata według województw Total mortality. Men aged according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

14 Ryc. 3. Umieralność ogólna kobiet w wieku powyżej 1. roku życia według województw Total mortality. Women aged 1+ year according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

15 Ryc. 4. Umieralność ogólna kobiet w wieku lata według województw Total mortality. Women aged according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

16 Ryc. 5. Umieralność spowodowana chorobami układu krążenia (ChUK) mężczyzn w wieku powyżej 1. roku życia według województw CVD mortality. Men aged 1+ year according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

17 Ryc. 6. Umieralność spowodowana chorobami układu krążenia (ChUK) mężczyzn w wieku lata według województw CVD mortality. Men aged according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

18 Ryc. 7. Umieralność spowodowana chorobami układu krążenia (ChUK) kobiet w wieku powyżej 1. roku życia według województw CVD mortality. Women aged 1+ year according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

19 Ryc. 8. Umieralność spowodowana chorobami układu krążenia (ChUK) kobiet w wieku lata według województw CVD mortality. Women aged year according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

20 Ryc. 9. Udział umieralności spowodowanej chorobami układu krążenia (ChUK) w umieralności ogólnej mężczyzn w wieku powyżej 1. roku życia według województw Percentage (%) of CVD mortality in total mortality. Men aged 1+ year according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

21 Ryc. 10. Udział umieralności spowodowanej chorobami układu krążenia (ChUK) w umieralności ogólnej mężczyzn w wieku lata według województw Percentage (%) of CVD mortality in total mortality. Men aged according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

22 Ryc. 11. Udział umieralności spowodowanej chorobami układu krążenia (ChUK) w umieralności ogólnej kobiet w wieku powyżej 1. roku życia według województw Percentage (%) of CVD mortality in total mortality. Women aged 1+ year according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

23 Ryc. 12. Udział umieralności spowodowanej chorobami układu krążenia (ChUK) w umieralności ogólnej kobiet w wieku lata według województw Percentage (%) of CVD mortality in total mortality. Women aged year according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

24 Ryc. 13. Umieralność spowodowana nadciśnieniem tętniczym (NT) mężczyzn w wieku powyżej 1. roku życia według województw HT mortality. Men aged 1+ year according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

25 Ryc. 14. Umieralność spowodowana nadciśnieniem tętniczym (NT) mężczyzn w wieku lata według województw HT mortality. Men aged according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

26 Ryc. 15. Umieralność spowodowana nadciśnieniem tętniczym (NT) kobiet w wieku powyżej 1. roku życia według województw HT mortality. Women aged 1+ year according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

27 Ryc. 16. Umieralność spowodowana nadciśnieniem tętniczym (NT) kobiet w wieku lata według województw HT mortality. Women aged according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

28 Ryc. 17. Umieralność spowodowana chorobą niedokrwienną serca (ChNS) mężczyzn w wieku powyżej 1. roku życia według województw CHD mortality. Men aged 1+ year according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

29 Ryc. 18. Umieralność spowodowana chorobą niedokrwienną serca (ChNS) mężczyzn w wieku lata według województw CHD mortality. Men aged according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

30 Ryc. 19. Umieralność spowodowana chorobą niedokrwienną serca (ChNS) kobiet w wieku powyżej 1. roku życia według województw CHD mortality. Women aged 1+ year according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

31 Ryc. 20. Umieralność spowodowana chorobą niedokrwienną serca (ChNS) kobiet w wieku lata według województw CHD mortality. Women aged according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

32 Ryc. 21. Umieralność spowodowana zawałem serca (ZS) mężczyzn w wieku powyżej 1. roku życia według województw MI mortality. Men aged 1+ year according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

33 Ryc. 22. Umieralność mężczyzn spowodowana zawałem serca (ZS) w wieku lata według województw MI mortality. Men aged according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

34 Ryc. 23. Umieralność spowodowana zawałem serca (ZS) kobiet w wieku powyżej 1. roku życia według województw MI mortality. Women aged 1+ year according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

35 Ryc. 24. Umieralność spowodowana zawałem serca (ZS) kobiet w wieku lata według województw MI mortality. Women aged according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

36 Ryc. 25. Umieralność spowodowana chorobami naczyń mózgu (ChNM) mężczyzn w wieku powyżej 1. roku życia według województw CRVD mortality. Men aged 1+ year according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

37 Ryc. 26. Umieralność spowodowana chorobami naczyń mózgu (ChNM) mężczyzn w wieku lata według województw CRVD mortality. Men aged according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

38 Ryc. 27. Umieralność spowodowana chorobami naczyń mózgu (ChNM) kobiet w wieku powyżej 1. roku życia według województw CRVD mortality. Women aged 1+ year according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

39 Ryc. 28. Umieralność spowodowana chorobami naczyń mózgu (ChNM) kobiet w wieku lata według województw CRVD mortality. Women aged according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

40 Ryc. 29. Umieralność spowodowana zgonami nagłymi mężczyzn w wieku powyżej 1. roku życia według województw SD mortality. Men aged 1+ year according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

41 Ryc. 30. Umieralność spowodowana zgonami nagłymi mężczyzn w wieku lata według województw SD mortality. Men aged year according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

42 Ryc. 31. Umieralność spowodowana zgonami nagłymi kobiet w wieku powyżej 1. roku życia według województw SD mortality. Women aged 1+ year according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

43 Ryc. 32. Umieralność spowodowana zgonami nagłymi kobiet w wieku lata według województw SD mortality. Women aged year according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

44 Ryc. 33. Umieralność spowodowana pozostałymi chorobami układu krążenia mężczyzn w wieku powyżej 1. roku życia według województw Others CVD mortality. Men aged 1+ year according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

45 Ryc. 34. Umieralność spowodowana pozostałymi chorobami układu krążenia mężczyzn w wieku lata według województw Others CVD mortality. Men aged according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

46 Ryc. 35. Umieralność spowodowana pozostałymi chorobami układu krążenia kobiet w wieku powyżej 1. roku życia według województw Others CVD mortality. Women aged 1+ year according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

47 Ryc. 36. Umieralność spowodowana pozostałymi chorobami układu krążenia kobiet w wieku lata według województw Others CVD mortality. Women aged according to counties Współczynniki umieralności w 2007 roku na mieszkańców Mortality rate for 2007 per 100,000 inhabitants

48 WYNIKI Wyznaczone współczynniki standaryzowane umieralności w 2007 roku dla całej Polski porównane zostały ze średnimi współczynników z lat pochodzącymi z Atlasu [1]. Przytoczone dane pozwalają zaobserwować zmiany czasowe umieralności w okresie

49 1. Umieralność ogólna. Tabela 1. Wartości współczynników standaryzowanych na mieszkańców. Średni współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. Procent zmiany Opis populacji Mężczyźni, wiek , ,91-3,8 Mężczyźni, wiek ,05 781,18 0,3 Kobiety, wiek ,09 601,41-6,2 Kobiety, wiek ,96 284,33-0,2

50 2. Umieralność spowodowana chorobami układu krążenia (Ch.U.K.). Tabela 2. Wartości współczynników standaryzowanych na mieszkańców. Średni współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. Procent zmiany Opis populacji Mężczyźni, wiek ,15 479,94-7,9 Mężczyźni, wiek ,44 231,52-3,3 Kobiety, wiek ,44 289,91-9,8 Kobiety, wiek ,81 65,97-8,1

51 3. Udział umieralności spowodowanej Ch.U.K. w umieralności ogólnej. Tabela 3. Wartości współczynników standaryzowanych na mieszkańców. Średni współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. Procent zmiany Opis populacji Mężczyźni, wiek 1+ 43,28 41,45-4,2 Mężczyźni, wiek ,74 29,64-3,6 Kobiety, wiek 1+ 50,13 48,21-3,8 Kobiety, wiek ,2 23,2-7,9

52 4. Umieralność spowodowana nadciśnieniem tętniczym (NT). Tabela 4. Wartości współczynników standaryzowanych na mieszkańców. Średni współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. Procent zmiany Opis populacji Mężczyźni, wiek 1+ 13,01 14,94 14,8 Mężczyźni, wiek ,4 9,93 18,2 Kobiety, wiek 1+ 10,82 11,03 1,9 Kobiety, wiek ,57 3,6 0,8

53 5. Umieralność spowodowana chorobą niedokrwienną serca (Ch.N.S.). Tabela 5. Wartości współczynników standaryzowanych na mieszkańców. Średni współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. Procent zmiany Opis populacji Mężczyźni, wiek ,1 153,58-11,8 Mężczyźni, wiek ,14 90,33-10,7 Kobiety, wiek 1+ 82,31 70,86-13,9 Kobiety, wiek ,61 19,08-11,7

54 6. Umieralność spowodowana zawałem serca (Z.S.). Tabela 6. Wartości współczynników standaryzowanych na mieszkańców. Średni współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. Procent zmiany Opis populacji Mężczyźni, wiek 1+ 93,5 75,62-19,1 Mężczyźni, wiek ,98 57,2-19,4 Kobiety, wiek 1+ 34,32 28,55-16,8 Kobiety, wiek ,87 11,73-21,1

55 7. Umieralność spowodowana chorobami naczyń mózgowych (Ch.N.M.). Tabela 7. Wartości współczynników standaryzowanych na mieszkańców. Opis populacji Średni współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. Procent zmiany Mężczyźni, wiek 1+ 94,51 84,06-11,1 Mężczyźni, wiek ,24 41,58-6 Kobiety, wiek 1+ 69,66 58,95-15,4 Kobiety, wiek ,54 18,36-14,8

56 8.Umieralność spowodowana zgonami nagłymi (Z.N.). Tabela 8. Wartości współczynników standaryzowanych na mieszkańców. Średni współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. Procent zmiany Opis populacji Mężczyźni, wiek 1+ 38,24 48,3 26,3 Mężczyźni, wiek ,76 57,96 29,5 Kobiety, wiek 1+ 10,55 13,16 24,7 Kobiety, wiek ,8 11,78 33,9

57 9.Umieralność spowodowana pozostałymi chorobami układu krążenia. Tabela 9. Wartości współczynników standaryzowanych na mieszkańców. Średni współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. Procent zmiany Opis populacji Mężczyźni, wiek ,54 227,36-5,1 Mężczyźni, wiek ,66 89,67 4,7 Kobiety, wiek ,65 149,08-6 Kobiety, wiek ,09 24,93-0,6

58 OMÓWIENIE WYNIKÓW Podsumowując uzyskane wyniki zwrócimy uwagę na zmiany procentowe współczynników umieralności powyżej 5-ciu punktów procentowych. 1. Dla populacji polskiej w wieku 1+. Zaobserwowano spadek umieralności z powodu ChUK, ChNS, ZS, ChNM i pozostałych ChUK zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet oraz spadek umieralności ogólnej wśród kobiet. Zaobserwowano wzrost umieralności na NT wśród mężczyzn oraz blisko 25-cio procentowy wzrost współczynników umieralności z powodu zgonów nagłych zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet.

59 2. Dla populacji w wieku lata. Zaobserwowano spadek umieralności z powodu ChNS, ZS i ChNM zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet oraz spadek umieralności z powodu ChUK, udział ChUK w umieralności ogółem wśród kobiet. Zaobserwowano wzrost umieralności na NT wśród mężczyzn oraz blisko 30-sto procentowy wzrost współczynników umieralności z powodu zgonów nagłych zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet. Szczególnie niepokojącym jest tak znaczny wzrost liczby zgonów nagłych.

60 LITERATURA 1. B. Jasiński, W. Piotrowski, P. Kurjata, W. Salaterski, G. Broda, W. Drygas: Atlas umieralności spowodowanej chorobami układu krążenia w Polsce w latach Instytut Kardiologii, Biblioteka Kardiologiczna Nr 96. Warszawa 2008

61 DODATEK Przedstawione zostaną poniżej tabele z ponad 5-cio procentowymi wzrostami standaryzowanych współczynników umieralności w roku 2007 względem średnich standaryzowanych współczynników umieralności dla lat , w rozbiciu na poszczególne województwa.

62 UMIERALNOŚĆ OGÓLNA CHOROBA PŁEĆ ZAKRES WIEKU WOJEWÓDZTWO Średni współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. PROCENT ZMIAN OGÓŁEM Mężczyźni [25-64] ŁÓDZKIE 950, ,59 7,3 OGÓŁEM Kobiety [25-64] POMORSKIE 288,87 303,96 5,2

63 UMIERALNOŚĆ Z POWODU CHUK CHOROBA PŁEĆ ZAKRES WIEKU WOJEWÓDZTWO Średni Współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. PROCENT ZMIAN ChUK Mężczyźni [25-64] MAZOWIECKIE 202,14 225,71 11,7 ChUK Kobiety [1+) LUBUSKIE 268,08 291,26 8,6

64 UDZIAŁ UMIERALNOŚCI Z POWODU CHUK W UMIERALNOŚCI OGÓLNEJ CHOROBA PŁEĆ ZAKRES WIEKU WOJEWÓDZTWO Średni współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. PROCENT ZMIAN UDZIAŁ Mężczyźni [1+) LUBUSKIE 38,54 40,52 5,1 UDZIAŁ Mężczyźni [1+) PODLASKIE 36,57 38,8 6,1 UDZIAŁ Mężczyźni [25-64] MAZOWIECKIE 26,02 28,61 10 UDZIAŁ Mężczyźni [25-64] PODLASKIE 27,04 28,49 5,4 UDZIAŁ Kobiety [1+) LUBUSKIE 40,53 45,76 12,9 UDZIAŁ Kobiety [1+) PODLASKIE 41,4 45,31 9,4

65 UMIERALNOŚĆ Z POWODU NT MĘŻCZYZN POW. 1 ROKU ŻYCIA CHOROBA PŁEĆ ZAKRES WIEKU WOJEWÓDZTWO Średni współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. PROCENT ZMIAN NT Mężczyźni [1+) LUBELSKIE 11,53 12,85 11,4 NT Mężczyźni [1+) MAZOWIECKIE 10,06 17,96 78,5 NT Mężczyźni [1+) OPOLSKIE 3,37 13, NT Mężczyźni [1+) PODLASKIE 18,59 21,14 13,7 NT Mężczyźni [1+) ŚLĄSKIE 9,96 12,74 27,9 NT Mężczyźni [1+) ŚWIĘTOKRZYSKIE 9,68 10,76 11,2 NT Mężczyźni [1+) WARMIŃSKO-MAZ. 26,58 33,8 27,2 NT Mężczyźni [1+) WIELKOPOLSKIE 18,57 22,58 21,6 NT Mężczyźni [1+) ZACHODNIOPOM. 17,4 22,44 29

66 UMIERALNOŚĆ Z POWODU NT MĘŻCZYZN W WIEKU LATA CHOROBA PŁEĆ ZAKRES WIEKU WOJEWÓDZTWO Średni współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. PROCENT ZMIAN NT Mężczyźni [25-64] KUJAWSKO-POM. 7,84 9,09 15,9 NT Mężczyźni [25-64] LUBELSKIE 9,46 10,86 14,8 NT Mężczyźni [25-64] MAZOWIECKIE 5,48 11, NT Mężczyźni [25-64] OPOLSKIE 2,83 10,73 279,2 NT Mężczyźni [25-64] PODLASKIE 9,67 12,2 26,2 NT Mężczyźni [25-64] ŚLĄSKIE 7,27 11,31 55,6 NT Mężczyźni [25-64] ŚWIĘTOKRZYSKIE 5,05 6,95 37,6 NT Mężczyźni [25-64] WARMIŃSKO-MAZ. 16,73 20,65 23,4 NT Mężczyźni [25-64] WIELKOPOLSKIE 10,65 11,87 11,5 NT Mężczyźni [25-64] ZACHODNIOPOM. 10,03 14,4 43,6

67 UMIERALNOŚĆ Z POWODU NT KOBIET CHOROBA PŁEĆ ZAKRES WIEKU WOJEWÓDZTWO Średni współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. PROCENT ZMIAN NT Kobiety [1+) MAŁOPOLSKIE 9,02 9,52 5,5 NT Kobiety [1+) MAZOWIECKIE 8,79 13,83 57,3 NT Kobiety [1+) OPOLSKIE 3,34 7,44 122,8 NT Kobiety [1+) ŚWIĘTOKRZYSKIE 8,65 9,16 5,9 NT Kobiety [1+) WARMIŃSKO-MAZ. 22,58 24,6 8,9 NT Kobiety [1+) WIELKOPOLSKIE 17,14 19,09 11,4 NT Kobiety [1+) ZACHODNIOPOM. 13,52 18,01 33,2 NT Kobiety [25-64] MAZOWIECKIE 2,62 3,92 49,6 NT Kobiety [25-64] OPOLSKIE 1,5 1,99 32,7 NT Kobiety [25-64] POMORSKIE 1,64 2,58 57,3 NT Kobiety [25-64] ŚLĄSKIE 2,97 4,09 37,7 NT Kobiety [25-64] ŚWIĘTOKRZYSKIE 1,91 2,16 13,1 NT Kobiety [25-64] ZACHODNIOPOM. 5,24 6,23 18,9

68 UMIERALNOŚĆ Z POWODU CHNS CHOROBA PŁEĆ ZAKRES WIEKU WOJEWÓDZTWO Średni Współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. PROCENT ZMIAN ChNS Mężczyźni [1+) LUBUSKIE 125,97 156,21 24 ChNS Mężczyźni [1+) MAŁOPOLSKIE 165,89 181,14 9,2 ChNS Mężczyźni [1+) PODLASKIE 125,89 141,6 12,5 ChNS Mężczyźni [1+) ZACHODNIOPOM. 172,52 187,11 8,5 ChNS Mężczyźni [25-64] LUBUSKIE 83,65 98,93 18,3 ChNS Mężczyźni [25-64] MAŁOPOLSKIE 100,34 118,22 17,8 ChNS Kobiety [1+) LUBUSKIE 50,55 75,75 49,9 ChNS Kobiety [1+) MAŁOPOLSKIE 68,03 75,66 11,2 ChNS Kobiety [1+) PODLASKIE 44,42 57,91 30,4 ChNS Kobiety [1+) WIELKOPOLSKIE 85,81 90,22 5,1 ChNS Kobiety [1+) ZACHODNIOPOM. 74,93 90,12 20,3 ChNS Kobiety [25-64] LUBUSKIE 19,23 21,55 12,1 ChNS Kobiety [25-64] MAŁOPOLSKIE 18,65 24,34 30,5 ChNS Kobiety [25-64] PODLASKIE 13,84 15,62 12,9

69 UMIERALNOŚĆ Z POWODU ZS CHOROBA PŁEĆ ZAKRES WIEKU WOJEWÓDZTWO Średni współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. PROCENT ZMIAN ZS Mężczyźni [1+) LUBUSKIE 72,42 82,09 13,4 ZS Mężczyźni [25-64] LUBUSKIE 54,12 70,5 30,3

70 UMIERALNOŚĆ Z POWODU CHNM CHOROBA PŁEĆ ZAKRES WIE KU WOJEWÓDZTWO Średni współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. PROCENT ZMIAN ChNM Mężczyźni [1+) LUBELSKIE 103,79 109,19 5,2 ChNM Mężczyźni [25-64] ŁÓDZKIE 58,76 62,12 5,7 ChNM Mężczyźni [25-64] ZACHODNIOPOM. 34,41 40,43 17,5 ChNM Kobiety [25-64] PODKARPACKIE 15,55 17,13 10,2

71 UMIERALNOŚĆ Z POWODU ZN MĘŻCZYZN POWYŻEJ 1 ROKU ŻYCIA CHOROBA PŁEĆ ZAKRES WIEKU WOJEWÓDZTWO Średni współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. PROCENT ZMIAN ZN Mężczyźni [1+) DOLNOŚLĄSKIE 45,16 52,99 17,3 ZN Mężczyźni [1+) KUJAWSKO-POM. 37,36 42,94 14,9 ZN Mężczyźni [1+) LUBELSKIE 58,49 67,71 15,8 ZN Mężczyźni [1+) LUBUSKIE 29,99 42,56 41,9 ZN Mężczyźni [1+) ŁÓDZKIE 48,99 76,41 56 ZN Mężczyźni [1+) MAZOWIECKIE 57,02 82,18 44,1 ZN Mężczyźni [1+) OPOLSKIE 41,13 50,52 22,8 ZN Mężczyźni [1+) PODKARPACKIE 33,5 35,31 5,4 ZN Mężczyźni [1+) PODLASKIE 47,6 52,6 10,5 ZN Mężczyźni [1+) POMORSKIE 27,28 43,39 59,1 ZN Mężczyźni [1+) ŚLĄSKIE 17,51 21,6 23,4 ZN Mężczyźni [1+) ŚWIĘTOKRZYSKIE 34,39 40,45 17,6 ZN Mężczyźni [1+) WARMIŃSKO-MAZ. 77,61 94,16 21,3 ZN Mężczyźni [1+) WIELKOPOLSKIE 25,78 35,38 37,2 ZN Mężczyźni [1+) ZACHODNIOPOM. 47,9 52,16 8,9

72 UMIERALNOŚĆ Z POWODU ZN MĘŻCZYZN W WIEKU LATA CHOROBA PŁEĆ ZAKRES WIEKU WOJEWÓDZTWO Średni współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. PROCENT ZMIAN ZN Mężczyźni [25-64] DOLNOŚLĄSKIE 55,17 72,29 31 ZN Mężczyźni [25-64] KUJAWSKO-POM. 39,75 50,23 26,4 ZN Mężczyźni [25-64] LUBELSKIE 71,17 82,22 15,5 ZN Mężczyźni [25-64] ŁÓDZKIE 60,29 90,89 50,8 ZN Mężczyźni [25-64] MAZOWIECKIE 67,29 105,35 56,6 ZN Mężczyźni [25-64] OPOLSKIE 39,11 49,95 27,7 ZN Mężczyźni [25-64] PODLASKIE 65,56 79,69 21,6 ZN Mężczyźni [25-64] POMORSKIE 27,65 50,94 84,2 ZN Mężczyźni [25-64] ŚLĄSKIE 21,73 27,89 28,3 ZN Mężczyźni [25-64] ŚWIĘTOKRZYSKIE 41,81 51,85 24 ZN Mężczyźni [25-64] WARMIŃSKO-MAZ. 88,56 108,05 22 ZN Mężczyźni [25-64] WIELKOPOLSKIE 29,47 34,32 16,5

73 UMIERALNOŚĆ Z POWODU ZN KOBIET POWYŻEJ 1 ROKU ŻYCIA CHOROBA PŁEĆ ZAKRES WIEKU WOJEWÓDZTWO Średni współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. PROCENT ZMIAN ZN Kobiety [1+) DOLNOŚLĄSKIE 12,74 14,1 10,7 ZN Kobiety [1+) KUJAWSKO-POM. 11,41 13,52 18,5 ZN Kobiety [1+) LUBELSKIE 13,03 16,29 25 ZN Kobiety [1+) LUBUSKIE 6,85 18,8 174,5 ZN Kobiety [1+) ŁÓDZKIE 13,84 18,97 37,1 ZN Kobiety [1+) MAZOWIECKIE 14,91 19,1 28,1 ZN Kobiety [1+) OPOLSKIE 13,71 19,25 40,4 ZN Kobiety [1+) PODLASKIE 9,02 9,56 6 ZN Kobiety [1+) POMORSKIE 8,95 15,24 70,3 ZN Kobiety [1+) ŚLĄSKIE 4,67 6,56 40,5 ZN Kobiety [1+) ŚWIĘTOKRZYSKIE 8,67 10,34 19,3 ZN Kobiety [1+) WARMIŃSKO-MAZ. 24,38 28,98 18,9 ZN Kobiety [1+) WIELKOPOLSKIE 8,04 10,31 28,2

74 UMIERALNOŚĆ Z POWODU ZN KOBIET W WIEKU LATA CHOROBA PŁEĆ ZAKRES WIEKU WOJEWÓDZTWO Średni współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. PROCENT ZMIAN ZN Kobiety [25-64] DOLNOŚLĄSKIE 12,98 15,11 16,4 ZN Kobiety [25-64] KUJAWSKO-POM. 7,95 10,66 34,1 ZN Kobiety [25-64] LUBELSKIE 11,1 14,05 26,6 ZN Kobiety [25-64] ŁÓDZKIE 12,96 19,38 49,5 ZN Kobiety [25-64] MAZOWIECKIE 11,4 18,01 58 ZN Kobiety [25-64] OPOLSKIE 10,05 13,05 29,9 ZN Kobiety [25-64] PODKARPACKIE 6,12 7,91 29,2 ZN Kobiety [25-64] PODLASKIE 10,21 11,67 14,3 ZN Kobiety [25-64] POMORSKIE 6,71 13,3 98,2 ZN Kobiety [25-64] ŚLĄSKIE 4,39 7,76 76,8 ZN Kobiety [25-64] ŚWIĘTOKRZYSKIE 6,71 7,72 15,1 ZN Kobiety [25-64] WARMIŃSKO-MAZ. 18,23 24,33 33,5 ZN Kobiety [25-64] WIELKOPOLSKIE 6,15 7,03 14,3

75 UMIERALNOŚĆ Z POWODU POZOSTAŁYCH CHUK CHOROBA PŁEĆ ZAKRES WIEKU WOJEWÓDZTWO Średni Współczynnik umieralności z lat Współczynnik umieralności w 2007 r. PROCENT ZMIAN POZOST Mężczyźni [1+) MAZOWIECKIE 161,64 217,22 34,4 POZOST Mężczyźni [1+) POMORSKIE 189,89 206,12 8,5 POZOST Mężczyźni [25-64] DOLNOŚLĄSKIE 109,62 118,79 8,4 POZOST Mężczyźni [25-64] KUJAWSKO-POM. 72,82 94,15 29,3 POZOST Mężczyźni [25-64] ŁÓDZKIE 106,53 131,3 23,3 POZOST Mężczyźni [25-64] MAZOWIECKIE 68,7 98,27 43 POZOST Mężczyźni [25-64] OPOLSKIE 99,19 121,91 22,9 POZOST Mężczyźni [25-64] POMORSKIE 87,26 99,32 13,8 POZOST Mężczyźni [25-64] ŚWIĘTOKRZYSKIE 90,87 103,84 14,3 POZOST Kobiety [1+) LUBUSKIE 119,21 145,94 22,4 POZOST Kobiety [1+) MAZOWIECKIE 102,8 141,33 37,5 POZOST Kobiety [1+) POMORSKIE 118,42 129,42 9,3 POZOST Kobiety [25-64] KUJAWSKO-POM. 23,73 27,44 15,6 POZOST Kobiety [25-64] ŁÓDZKIE 30,18 37,07 22,8 POZOST Kobiety [25-64] MAZOWIECKIE 18,81 23,93 27,2 POZOST Kobiety [25-64] OPOLSKIE 32,79 36,18 10,3 POZOST Kobiety [25-64] POMORSKIE 25,83 29,72 15,1

Epidemiologia gruźlicy w Polsce i na świecie. Maria Korzeniewska-Koseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Epidemiologia gruźlicy w Polsce i na świecie. Maria Korzeniewska-Koseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Epidemiologia gruźlicy w Polsce i na świecie Maria KorzeniewskaKoseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Zapadalność na gruźlicę na świecie w 2013 roku 8,6 mln 9,4 mln nowych zachorowań Zapadalność

Bardziej szczegółowo

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Konferencja Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w zakresie zachorowań na raka szyjki macicy w woj. dolnośląskim w latach 2005-2011

Sytuacja w zakresie zachorowań na raka szyjki macicy w woj. dolnośląskim w latach 2005-2011 Sytuacja w zakresie zachorowań na raka szyjki macicy w woj. dolnośląskim w latach 25-211 Ostatnie, opublikowane w roku 212 dane dla Polski [1] wskazują, że w latach 28-29 w woj. dolnośląskim stwierdzano

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Załącznik 1

Spis treści. Załącznik 1 Załącznik 1 do Oceny stanu zdrowia oraz określenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego na potrzeby opracowywania programów polityki zdrowotnej realizowanych przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie pomorskim,

Nowotwory złośliwe w województwie pomorskim, Nowotwory złośliwe w województwie pomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem raka płuca Prof. Jan Skokowski - prezes Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca Źródło: Pomorski Rejestr Nowotworów, Gdańsk 2014 Lista

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU Warszawa 2005 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne

EPIDEMIOLOGIA. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH EPIDEMIOLOGIA prof. dr hab. med. Jan Kornafel Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej AM we Wrocławiu Mierniki epidemiologiczne Mierniki epidemiologiczne

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR Warszawa 2012 Opracował: Akceptowała: Andrzej Kania Specjalista Izabela

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR I RENT

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR I RENT ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR I RENT Warszawa 2007 SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE...5 II. ŚWIADCZENIOBIORCY WYCHODZĄCY Z SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r. Warszawa, 17.1.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 213 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 213 r. oddano do użytkowania 146122 mieszkania, tj. o 4,4% mniej niż w 212 r.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja młodych na rynku pracy

Sytuacja młodych na rynku pracy Sytuacja młodych na rynku pracy Plan prezentacji Zamiany w modelu: w obrębie każdego z obszarów oraz zastosowanych wskaźników cząstkowych w metodologii obliczeń wskaźników syntetycznych w obrębie syntetycznego

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka chorób nowotworowych diagnostyka i rola lekarzy rodzinnych. dla Fundacji Onkologia 2025

Profilaktyka chorób nowotworowych diagnostyka i rola lekarzy rodzinnych. dla Fundacji Onkologia 2025 Profilaktyka chorób nowotworowych diagnostyka i rola lekarzy rodzinnych P R E Z E N T A C J A W Y N I K Ó W B A D A N I A dla Fundacji Onkologia 2025 21 listopada 2014 Badania diagnostyczne rekomendowane

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2009 ROKU - UAKTUALNIENIE Infectious diseases and poisonings in Poland in 2009 - Update

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2009 ROKU - UAKTUALNIENIE Infectious diseases and poisonings in Poland in 2009 - Update CHOROBY ZAKAŹNE ZATRUCA W POLSCE W 00 ROKU UAKTUALNENE nfectious diseases and poisonings in Poland in 00 Update Zmiany zgłoszone do Zakładu Epidemiologii NZPPZH w okresie od października 00 r. do grudnia

Bardziej szczegółowo

i Środowisko. Projekt nr 4 z 25 maja br.

i Środowisko. Projekt nr 4 z 25 maja br. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Projekt nr 4 z 25 maja br. Priorytet XIII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Ministerstwo Zdrowia Centrum Systemów Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Dane statystyczne zebrała Jadwiga Zarębska Opracowanie raportu: Zespół Wydziału Informacji i Promocji ORE SPIS TREŚCI UWAGI OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. 1. Źródło danych Opracowanie zostało sporządzone na podstawie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działającej

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 5 4.5 4 3.5 procent uczniów 3 2.5 2 1.5 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja województw według ich konkurencyjności przy pomocy metod taksonomicznych oraz sieci neuronowych.

Klasyfikacja województw według ich konkurencyjności przy pomocy metod taksonomicznych oraz sieci neuronowych. Klasyfikacja województw według ich konkurencyjności przy pomocy metod taksonomicznych oraz sieci neuronowych. Krzysztof Karpio, Piotr Łukasiewicz, rkadiusz Orłowski, rkadiusz Gralak Katedra Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 30 maja 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Podstawowe dane demograficzne o dzieciach

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na terenie powiatu wieruszowskiego.

Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na terenie powiatu wieruszowskiego. Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na terenie powiatu wieruszowskiego. Konferencja otwierająca realizację projektu. Wieruszów, 28.04.2015 DLACZEGO PROFILAKTYKA?

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Stosowanie pasów bezpieczeństwa w Polsce w 2015 roku

Stosowanie pasów bezpieczeństwa w Polsce w 2015 roku Stosowanie pasów bezpieczeństwa w Polsce w 2015 roku I Sesja pomiarowa Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928

Bardziej szczegółowo

Struktura demograficzna powiatu

Struktura demograficzna powiatu Struktura demograficzna powiatu Gminą o największej ilości mieszkańców w Powiecie Lubelskim są Niemce posiadająca według stanu na dzień 31.12.29 r. ponad 17 tysięcy mieszkańców, co stanowi 12% populacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS

Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS Posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej Warszawa, 18 czerwca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., Od dnia 01.07.2008 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązują ceny gruntów rolnych stosowane Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE W SZPITALACH UZDROWISKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2002,

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XI 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XI 2014 r. Warszawa, 17.12.2014 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XI 2014 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-listopad 2014 r. oddano do użytkowania 127595 mieszkań, tj. o 1,2% mniej w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy Warszawa 2011 Opracowanie: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny i ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r.

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r. Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej Andrzej Regulski 28 września 2015 r. moduł 1 moduł 2 moduł 3 Analiza zmian społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w Polsce 2012/2013 Dane o zachorowaniach na gruźlicę w Polsce pochodzą z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę, który prowadzony jest w Instytucie Gruźlicy i Chorób

Bardziej szczegółowo

raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007

raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007 raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007 (c) Copyright by Estymator Warszawa 2007-1 - www.estymator.com.pl SPIS TREŚCI str treść 3 Zawartość raportu 3 Treść pytań

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2012 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2012 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2012 ROKU Warszawa 2013 Opracowały Akceptowała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Agnieszka Sikora Dyrektor

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2011 ROKU Warszawa 2012 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

Wydatki mieszkaniowe gospodarstw domowych i ubóstwo energetyczne Skala zjawiska i grupy wrażliwe

Wydatki mieszkaniowe gospodarstw domowych i ubóstwo energetyczne Skala zjawiska i grupy wrażliwe Wydatki mieszkaniowe gospodarstw domowych i ubóstwo energetyczne Skala zjawiska i grupy wrażliwe dr Piotr Kurowski Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa 23-VI-2014 Plan 1. Ubóstwo w Polsce: trendy

Bardziej szczegółowo

Zakres prezentacji źródła danych

Zakres prezentacji źródła danych Artur Malczewski Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowe Biuro ds. Pzeciwdziałania Narkomanii SYTUACJA W ZAKRESIE ZAGROŻEŃ UZALEŻNIENIAMI. EPIDEMIOLOGIA: POMORSKIE NA TLE POLSKI III debata

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 1 Rozpoczęcie zajęć dydaktycznowychowawczych 1 września 2014 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 2 Zimowa przerwa świąteczna 22-31 grudnia

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Spójrzmy na efektywność wiejskich gimnazjów

Spójrzmy na efektywność wiejskich gimnazjów Badania międzynarodowe i wzory zagraniczne w diagnostyce edukacyjnej Anna Rappe Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Spójrzmy na efektywność wiejskich gimnazjów W Polsce 10 lat temu rozpoczęły pracę

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2013 ROKU Warszawa 2014 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa według stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 SPIS TREŚCI

Załącznik 2 SPIS TREŚCI Załącznik 2 do Oceny stanu zdrowia oraz określenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego na potrzeby opracowywania programów polityki zdrowotnej realizowanych przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAREK MIKA Polski Związek Funduszy Pożyczkowych Dane na 31.12 2011r. LICZBA POZIOM KAPITAŁU ROZKŁAD TERYTORIALNY Pierwszy fundusz pożyczkowy powstał w 1992 roku. Obecnie w Polsce

Bardziej szczegółowo

Jakość próbek do badań serologicznych w ramach monitoringu szczepień lisów przeciwko wściekliźnie. Główny Inspektorat Weterynarii

Jakość próbek do badań serologicznych w ramach monitoringu szczepień lisów przeciwko wściekliźnie. Główny Inspektorat Weterynarii Jakość próbek do badań serologicznych w ramach monitoringu szczepień lisów przeciwko wściekliźnie Główny Inspektorat Weterynarii Podstawy prawne monitoringu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Hipoteczne listy zastawne (HLZ) w obrocie

Hipoteczne listy zastawne (HLZ) w obrocie kurs kurs fixingowy NBP dzień raportu EUR/PLN 4,1944 2015-06-30 USD/PLN 3,7645 ( kurs fixingowy NBP z dnia raportu) ZABEZPIECZENIE HIPOTECZNYCH LISTÓW ZASTAWNYCH - RAPORT KWARTALNY Emitent Hipoteczne Listy

Bardziej szczegółowo

Aktualne problemy w opiece paliatywno-hospicyjnej p yj j nad dziećmi w Polsce Tomasz Dangel Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci Problemy: 1. Pacjenci kwalifikacja 2. Polityka zdrowotna państwa (MZ,

Bardziej szczegółowo

Leszek Jerzy Jasiński PODATKÓW RUCH MIĘDZY REGIONAMI

Leszek Jerzy Jasiński PODATKÓW RUCH MIĘDZY REGIONAMI Leszek Jerzy Jasiński PODATKÓW RUCH MIĘDZY REGIONAMI Finanse publiczne można rozpatrywać z różnych punktów widzenia. Dosyć rzadko analizuje się, w jaki sposób strumienie dochodów powstających w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o orzecznictwie sądów powszechnych w sprawach o rozwód

Podstawowe informacje o orzecznictwie sądów powszechnych w sprawach o rozwód Marlena Gilewicz Naczelnik Wydziału Statystyki w Departamencie Organizacyjnym w Ministerstwie Sprawiedliwości Podstawowe informacje o orzecznictwie sądów powszechnych w sprawach o rozwód W latach 2000

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

Bezdomność dzieci zjawisko w świetle danych GUS i MPiPS

Bezdomność dzieci zjawisko w świetle danych GUS i MPiPS Cytowanie: Szczygieł E., Bezdomność dzieci zjawisko w świetle danych GUS i MPiPS, Ekonomia społeczna szansą na rozwój gospodarczy w dobie kryzysu. Prace Naukowe Nr 1 Instytutu Ekonomiczno-Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2013 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2013 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2013 ROKU Warszawa 2014 Opracowały Akceptowała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Agnieszka Sikora Dyrektor

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2011 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 2 Zimowa przerwa świąteczna 23 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Badanie Regionalnych Ośrodków EFS metodą Mystery Calling i Mystery Shopping. Krajowy Ośrodek EFS Centrum Projektów Europejskich

Badanie Regionalnych Ośrodków EFS metodą Mystery Calling i Mystery Shopping. Krajowy Ośrodek EFS Centrum Projektów Europejskich Badanie Regionalnych Ośrodków EFS metodą Mystery Calling i Mystery Shopping Krajowy Ośrodek EFS Centrum Projektów Europejskich Seminarium Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego i Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Stosowanie kasków ochronnych przez użytkowników motocykli, motorowerów i rowerów w Polsce w 2014 roku

Stosowanie kasków ochronnych przez użytkowników motocykli, motorowerów i rowerów w Polsce w 2014 roku Stosowanie kasków ochronnych przez użytkowników motocykli, motorowerów i rowerów w Polsce w 2014 roku Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Główne przyczyny hospitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny

Główne przyczyny hospitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny Główne przyczyny hospitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia P. Goryński, M.J. Wysocki, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny Narodowy Instytut Zdrowia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2011 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2011 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2011 ROKU Warszawa 2012 Opracowały Akceptowała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Agnieszka Sikora Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1 Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała 2.2. Organizacje poŝytku publicznego 2.2.1. Profil statystyczny 1 Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. w rejestrze organizacji poŝytku publicznego KRS zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Wpływ wsparcia unijnego na regionalne zróŝnicowanie dochodów w w rolnictwie

Wpływ wsparcia unijnego na regionalne zróŝnicowanie dochodów w w rolnictwie Instytucje w procesie przemian strukturalnych i społeczno eczno-ekonomicznych ekonomicznych na polskiej wsi i w rolnictwie w świetle wsparcia unijnego Kraków,10 czerwca 2012 r. Wpływ wsparcia unijnego

Bardziej szczegółowo

- dbaj o układ krążenia

- dbaj o układ krążenia Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej WYBIERZ ŻYCIE - dbaj o układ krążenia Katowice 2007 Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS

Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS 17 maja Warszawa 2015 Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS obchodzony jest w trzecią niedzielę maja od 1984 roku. Inicjatorem obchodów była międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Badania przesiewowe szansą na wykrycie raka we wczesnym jego stadium rokowań inwazyjnych nowotworów w szyjki macicy

Badania przesiewowe szansą na wykrycie raka we wczesnym jego stadium rokowań inwazyjnych nowotworów w szyjki macicy Badania przesiewowe szansą na wykrycie raka we wczesnym jego stadium w aspekcie słabych s rokowań inwazyjnych nowotworów w szyjki macicy Kamila Kępska, K Jerzy BłaszczykB Wrocław 12-13.10.2010 Zakład ad

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU Województwo mazowieckie zajmuje powierzchnię 3,8 tys. km 2, którą zamieszkuje 5,139 tys. osób. Największym miastem jest Warszawa, będąca

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2012 ROKU Warszawa 2013 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

Finanse samorządu w warunkach kryzysu

Finanse samorządu w warunkach kryzysu Finanse samorządu w warunkach kryzysu VII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Warszawa, 6-7 października 2009 r. Należności wymagalne jednostek samorządu terytorialnego podział według dłużników, w tys.

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Artur Malczewski Problem narkomanii w województwie

Bardziej szczegółowo

Wyciąg ze sprawozdania

Wyciąg ze sprawozdania Wyciąg ze sprawozdania z realizacji Programu pn.: Badania przesiewowe słuchu u dzieci szkół podstawowych zamieszkałych na terenie wiejskim Warszawa, grudzień 2011 Badania przesiewowe prowadzone, w ciągu

Bardziej szczegółowo

Raport Windykacja styczeń-grudzień 2011

Raport Windykacja styczeń-grudzień 2011 Grupa Kapitałowa KRUK Raport Windykacja styczeń-grudzień 2011 Wrocław, 06.03.2012 Rynek windykacji w Polsce Źródło: Gazeta Giełdy Parkiet Akcjonariusze windykatorów mają powody do optymizmu z dnia 04-05

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

CUKRZYCA. Śląski Urząd Wojewódzki. Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział ds. Chorobowości Hospitalizowanej

CUKRZYCA. Śląski Urząd Wojewódzki. Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział ds. Chorobowości Hospitalizowanej Śląski Urząd Wojewódzki Oddział ds.chorobowości Hospitalizowanej Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział ds. Chorobowości Hospitalizowanej CUKRZYCA Katowice 2011 Śląski Urząd Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

KOSZYKÓWKA - DZIEWCZĄT. X Ogólnopolska Gimnazjada. w Halowych Grach Zespołowych. Kołobrzeg 2014

KOSZYKÓWKA - DZIEWCZĄT. X Ogólnopolska Gimnazjada. w Halowych Grach Zespołowych. Kołobrzeg 2014 KOSZYKÓWKA - DZIEWCZĄT X Ogólnopolska Gimnazjada w Halowych Grach Zespołowych Kołobrzeg 2014 Kołobrzeg WYNIKI TURNIEJU: > grypy 1 i 3 runda zasadnicza > grupa A 1 etap rundy finałowej > mecze pucharowe

Bardziej szczegółowo

InfoDług Kwota zaległych płatności w poszczególnych województwach Na koniec grudnia 2011 r. większość województw polskich przekroczyła 1 miliard złotych zaległości płatniczych, obecnie jest ich 13 z 16

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznowychowawczych 1 września 2015 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11)

INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11) INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11) Ogólnopolskie Badanie chorobowości szpitalnej jest prowadzone w ramach Programu Badań Statystycznych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka rolna na obszarach o rozdrobnionej strukturze agrarnej

Gospodarka rolna na obszarach o rozdrobnionej strukturze agrarnej Gospodarka rolna na obszarach o rozdrobnionej strukturze agrarnej Dr inż. Marta Czekaj Prof. dr hab. Janusz Żmija Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Instytut

Bardziej szczegółowo

Od 1 stycznia 2004 r. wprowadzono do polskiego systemu podatkowego instytucje 1%. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu

Od 1 stycznia 2004 r. wprowadzono do polskiego systemu podatkowego instytucje 1%. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu Od 1 stycznia 2004 r. wprowadzono do polskiego systemu podatkowego instytucje 1%. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć należny podatek o kwotę przekazaną

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.)

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Główne wnioski: W 2014 r. wzrosła skala zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, szczególnie wysoki wzrost dotyczy podejmowania

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii

Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii Prof. dr hab. n. med. B. Zemła Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe

Zawody deficytowe i nadwyżkowe MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy Zawody deficytowe i nadwyżkowe Informacja sygnalna Za I PÓŁROCZE 2015 ROKU Warszawa, sierpień 2015 r. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 CZĘŚĆ II DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Spis tabel i wykresów: Hospitalizacje

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE ZATRUDNIENIA W WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH URZ DACH PRACY W 2014 ROKU Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013 Strona1 RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013 Strona2 Serwis Inwestycyjno - Przetargowy www.pressinfo.pl we współpracy z Grupą Marketingową

Bardziej szczegółowo

ATLASUMIERALNOŚCI LUDNOŚCI POLSKI 2008-2010

ATLASUMIERALNOŚCI LUDNOŚCI POLSKI 2008-2010 ATLASUMIERALNOŚCI LUDNOŚCI POLSKI 2008-2010 Bogdan Wojtyniak Daniel Rabczenko Piotr Pokarowski Instytut Mechaniki Stosowanej i Informatyki Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski

Bardziej szczegółowo

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych dr Alina Muzioł-Węcławowicz Politechnika Warszawska Forum Rewitalizacji 1 PLAN PREZENTACJI projekty mieszkaniowe a kompleksowość

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2008 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2008 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2008 ROKU Warszawa 2009 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Z ENDODONCJĄ Prof. dr hab. Janina Stopa

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Z ENDODONCJĄ Prof. dr hab. Janina Stopa STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Z ENDODONCJĄ Prof. dr hab. Janina Stopa Ad. 1. Potrzeby w zakresie specjalności: stomatologia zachowawcza z endodoncją Podstawę do dokonania analizy aktualnej liczby lekarzy czynnych

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 25.194 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 12.757 na 2016: 3.042 na 2017: 253 na 2018: 1 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Raport z badań monitoringowych przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w zakresie jakości jodowania soli kuchennej w 2007 rok

Raport z badań monitoringowych przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w zakresie jakości jodowania soli kuchennej w 2007 rok Raport z badań monitoringowych przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w zakresie jakości jodowania soli kuchennej w 2007 rok Warszawa, 2008 WSTĘP Jod jest mikroelementem niezbędnym dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Karty Dużej Rodziny. Jako element polityki prorodzinnej w Polsce. Autor: Michał Kot

Karty Dużej Rodziny. Jako element polityki prorodzinnej w Polsce. Autor: Michał Kot Karty Dużej Rodziny Jako element polityki prorodzinnej w Polsce Autor: Michał Kot Czy należy wspierać rodziny wielodzietne? Odpowiedź na pytanie postawione w tytule nie jest wcale dla wielu osób oczywista

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez Radę Ministrów 08.01.2014 r. 2 NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2013 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 2 Zimowa przerwa świąteczna 23-31

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS Informacja dotycząca wykorzystania w roku 2010 środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku I Sesja pomiarowa Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 25 marca 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 2012 r. zmiana zakresu prezentowanych danych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO- GOSPODARCZEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Warszawa, czerwiec 2011 r. Opracowanie: Beata

Bardziej szczegółowo