Regulamin Sklepu Internetowego Golden Drop

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Sklepu Internetowego Golden Drop www.goldendrop.pl"

Transkrypt

1 Regulamin Sklepu Internetowego Golden Drop Mamy nadzieję, iż dokonywanie zakupów w naszym internetowym sklepie Golden Drop będzie dla Państwa łatwe oraz przyjemne. W zrozumieniu ogólnych zasad funkcjonowania sklepu pomoże Wam Regulamin Sklepu Internetowego Golden Drop. Kontakt z obsługą sklepu internetowego możliwy jest drogą mailową za pomocą adresu bądź telefonicznie Definicja pojęć Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o poniższych terminach, należy przez to rozumieć: Regulamin niniejszy regulamin, określający zasady składania przez Klienta zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego Golden Drop oraz sposób realizacji zamówień przez Sprzedawcę; postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio do zakupów dokonywanych bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy. Sprzedawca Andrzej Piaskowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Piaskowski AP SYSTEM z siedzibą, ul Gen. Franciszka Włada 18, Wrocław, NIP REGON , wpisany do ewidencji działalności gospodarczej, przez Prezydenta Wrocławia, pod numerem Sklep internetowy - sklep internetowy który prowadzony jest przez Sprzedawcę, oferujący w sprzedaży produkty Golden Drop; Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu towaru od Sprzedawcy w Sklepie Internetowym lub bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy; za Klienta uważa się również Członka Klubu Golden Drop; Umowa Sprzedaży jest to umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pomocą Sklepu Internetowego Proces rejestracji jest to wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie poprzez podanie niezbędnych danych osobowych oraz ustalenie loginu i hasła; Login jest adresem Klienta; Hasło to wybrany przez Klienta odpowiedni ciąg znaków (min 5.); 2 Informacje ogólne 1. Sklep internetowy jest własnością Sprzedawcy. 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów Golden Drop za pośrednictwem sieci Internet lub bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy. 3. W przypadku nabycia produktów Golden Drop za pośrednictwem sieci Internet, warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia Klienta jest poprawne zakończenie Procesu rejestracji oraz dokonanie zapłaty za zamówione produkty Golden Drop. W przypadku nabywania produktów, w tym bezpośrednio od Sprzedawcy, Klient oprócz zapłaty za zamówione produkty Golden Drop, zobowiązany jest odpowiednio sprecyzować swoje zamówienie, a w szczególności podać rodzaj nabywanego produktu, jego pojemność i ilość. 4. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z usług Sklepu Internetowego to: - połączenie z siecią Internet, - zainstalowana przeglądarka MS Internet Explorer 7 lub wyższa, albo kompatybilną z nią przeglądarką alternatywną, - w przypadku niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego, dla korzystania z nich, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi cookies. 5. Sprzedawca nie udziela gwarancji, że korzystanie ze sklepu internetowego będzie przebiegało bez przerw spowodowanych przyczynami natury technicznej. 6. Sprzedawca informuje, iż zawarte na stronie znaki towarowe, dokumenty i inne materiały, w szczególności tekst, grafika, zdjęcia, dźwięki, materiały wideo są chronione prawem autorskim. 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenie funkcjonowania Sklepu internetowego bez wcześniejszego powiadomienia Klientów. O powyższej okoliczności Klienci zostaną poinformowani na stronie W czasie zawieszenia działania sklepu internetowego składanie nowych zamówień na produkty Golden Drop nie jest możliwe.

2 3 Rejestracja 1. W momencie zakupu produktu Golden Drop, system komputerowy automatycznie przeniesie Klienta do formularza rejestracyjnego, który umożliwi wygenerowanie nowego konta. W tym celu Klient obowiązany jest podać niezbędne dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres oraz nr telefonu, a także ustalić Login i Hasło. 2. Klient wypełnia formularz jednorazowo i ma prawo do edycji danych, o których mowa w ust Po rejestracji Klient otrzyma drogą mailową na adres podany w formularzu link aktywacyjny. W celu zakończenia Procesu rejestracji Klient obowiązany jest kliknąć w przesłany link. 4. Poprawne zakończenie Procesu rejestracji oznacza, iż Klient może zamawiać produkty Golden Drop zgodnie z Klient oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowej, w szczególności na adres podany w formularzu rejestracyjnym. 4 Składanie i przyjmowanie zamówienia 1. Składanie zamówień na produkty Golden Drop możliwe jest 24 h na dobę przez wszystkie dni w roku kalendarzowym. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działania sklepu internetowego dla celów konserwacyjnych lub aktualizacji danych, o której to okoliczności Klienci zostaną poinformowani na stronie W czasie zawieszenia działania sklepu internetowego składanie nowych zamówień na produkty Golden Drop nie jest możliwe. 2. Z chwilą złożenia zamówienia pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa sprzedaży produktu Golden Drop w rozumieniu kodeksu cywilnego. 3. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w zamówieniu i formularzu rejestracyjnym zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta. 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz telefonicznej weryfikacji danych Klienta lub odbiorcy przesyłki. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku zapłaty za zamówione produkty oraz braku możliwości kontaktu z Klientem lub uzasadnionego przypuszczenia co do wiarygodności złożonego zamówienia. 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, bądź siłą wyższą. 5 Cena zakupu oraz koszty przesyłki 1. Sprzedawca oświadcza, że obowiązującą Klienta ceną sprzedaży produktów Golden Drop jest cena podana w sklepie internetowym w dniu złożenia zamówienia przez Klienta. Cena podana jest w walucie polski złoty i jest ceną brutto obejmującą podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia. 2. Cena produktu Golden Drop nie zawiera kosztów przesyłki, które zostaną doliczone Klientowi do ceny zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 3 i W przypadku gdy zamówienie Klienta będzie równe lub przekroczy kwotę 283,50 zł (dwieście osiemdziesiąt trzy złote, pięćdziesiąt groszy ) Sprzedawca dostarczy zamówione produkty Golden Drop na rzecz Klienta na własny koszt. 4. W przypadku odbioru osobistego Klient nie pokrywa kosztów przesyłki. 5. W przypadku nieodebrania zamówionej przesyłki, Klient zobowiązany jest do zapłacenia Sprzedawcy kosztów zwrotu przesyłki do nadawcy. 6. Zwrot przesyłki do nadawcy, o którym mowa w ust. 5 traktowany będzie jako odstąpienie od umowy sprzedaży produktów Golden Drop przez Klienta. W takiej sytuacji Sprzedawca jest uprawniony do potrącenia kosztów zwrotu przesyłki do nadawcy, z kwoty należnej Klientowi, a w przypadku Członków Klubu Golden Drop, również z należnej im Premii. 7. Wszelkie zwroty produktów Golden Drop, bez względu na ich przyczynę, wysłane na koszt Sprzedawcy, nie będą przyjmowane, chyba że Klient i Sprzedawca ustalą inaczej. 8. Sprzedawca, stosownie do żądania Klienta, zgłoszonego w trakcie dokonywania zakupu, wystawia dokument sprzedaży (faktura VAT lub paragon), który zostaje dołączony do przesyłki. 6 Realizacja zamówienia 1. Zamówienia które zostały złożone w dni wolne od pracy rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia, z zastrzeżeniem, iż nastąpi to w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3 2. Realizacja zamówienia w sposób określony w 7 następować będzie w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych od daty zapłaty, w przypadku płatności gotówkowych albo zaksięgowania środków pieniężnych od Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy lub uzyskania informacji o prawidłowym jej wykonaniu za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych ecard S.A., w przypadku płatności za pomocą elektronicznych instrumentów płatniczych. 3. Brak dokonania zapłaty przez Klienta w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty złożenia zamówienia, jest równoznaczny z odstąpieniem Klienta od umowy sprzedaży produktów Golden Drop, tym samym Sprzedawca jest uprawniony do anulowania zamówienia i usunięcia go z systemu informatycznego. 4. Zapłaty za zamówione produkty Golden Drop można dokonywać w następujących formach: - gotówką w przypadku osobistego odbioru produktów Golden Drop w siedzibie Sprzedawcy, - przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę, - płatność online przelew elektroniczny tzw. eprzelew, - płatność kartą płatniczą ( Visa, Visa Electron, MasterCard, Master Card Electronic, Maestro). 5. Płatności kartą płatniczą obsługuje ecard S.A. z siedzibą przy ul. Arkońskiej 11, Gdańsk. 4. Oferta sklepu internetowego oraz realizacja zamówienia ogranicza się wyłącznie do terenu Rzeczypospolitej Polskiej. 7 Dostawa zamówienia 1.Klient może dokonać osobistego odbioru zamówienia produktów Golden Drop w siedzibie Golden Drop przy ul. Skierniewickiej 18 we Wrocławiu od poniedziałku do piątku w godz. od oraz w soboty od godz W wypadku takim Klient obowiązany jest posiadać przy sobie dokument potwierdzający jego tożsamość ( dowód osobisty, prawo jazdy itp.) oraz numer zamówienia. 2. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 1 zamówione produkty Golden Drop zostaną przekazane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej współpracującej ze Sprzedawcą. Z chwilą wydania zamówionych produktów Golden Drop firmie kurierskiej, to ona ponosi odpowiedzialność za ich utratę, ubytek, uszkodzenie, aż do ich wydania Klientowi, jak również za opóźnienie w ich dostawie. Postanowienie zdania poprzedniego nie ma zastosowania gdy utrata, ubytek, uszkodzenie lub opóźnienie w dostawie produktów Golden Drop nastąpiło z przyczyn występujących po stornie Sprzedawcy lub Klienta. 3. Wszelkie reklamacje związane z utratą, ubytkiem, niekompletnością lub uszkodzeniem zamówionych produktów Golden Drop, Klient obowiązany jest zgłaszać bezpośrednio do firmy kurierskiej. Klient obowiązany jest niezwłocznie, wraz z pracownikiem firmy kurierskiej, do sporządzenia protokołu szkody obejmującego swą treścią okoliczności szkody, zakres powstałych uszkodzeń i stan przesyłki, a także zobowiązuje się zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. 8 Reklamacje 1. Z uwagi na fakt, iż produkty Golden Drop należą do grupy artykułów spożywczych Sprzedawca nie odpowiada względem Klienta, niebędącego konsumentem, z tytułu rękojmi za wady. Klient obowiązany jest zgłaszać wszelkie roszczenia reklamacyjne bezpośrednio do producenta za pośrednictwem Sprzedawcy. 2. Jeżeli Klient posiada status konsumenta w rozumieniu art kodeksu cywilnego obowiązany jest zgłosić reklamację niezwłocznie od chwili stwierdzenia niezgodności produktu Golden Drop z umową, jednakże nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od daty otwarcia opakowania produktu Golden Drop. Niezachowanie powyższych terminów skutkuje utratą uprawnień z tytułu niezgodności towaru żywnościowego (produktu Golden Drop) z umową. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Sprzedawca rozpatrzy zgłoszoną reklamację w trybie określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych zasadach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002, Nr 141, poz ze zm.). 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru ( faktura VAT lub paragon), a koszty dostarczenia reklamowanego produktu Golden Drop do Sprzedawcy pokrywa Klient. 5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni, od dnia ich otrzymania przez Sprzedawcę. Sprzedawca poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji i jej wynikach, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Klienta w trakcie Procesu rejestracji. 6. W przypadku uznania Reklamacji przez Sprzedawcę, zwrot kwoty uiszczonej za reklamowane produkty Golden Drop, nastąpi w terminie 7 dni roboczych, od dnia zwrócenia tych produktów Sprzedawcy. W przypadku płatności dokonanych kartą płatniczą, zwrot następuje na rachunek karty płatniczej. 9 Ochrona danych osobowych 1. Podając swoje dane osobowe w formularzu zamówienia Klient oświadcza, iż czyni to dobrowolnie oraz wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z realizacją zamówień oraz do celów marketingowych, badania rynku, zachowań i preferencji klientów. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U.2002, Nr

4 101, poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania, aktualizacji, usunięcia oraz innego rodzaju kontroli w rozumieniu art. 32 powołanej ustawy. Usunięcie danych jest możliwe po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą. 2. Podanie swoich danych osobowych przez Klienta w trakcie Procesu rejestracji oznacza jednocześnie zgodę na przetwarzanie tych danych, w celu i zakresie wskazanym w ust. 1, także po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej przez Sprzedawcę drogą elektroniczną 3. Sprzedawca wyróżnia i oznacza te dane, których podanie jest niezbędne dla realizacji umowy sprzedaży i świadczenia usług drogą elektroniczną. 10 Postanowienia końcowe 1. Jeżeli Klient posiada status konsumenta w rozumieniu art kodeksu cywilnego, do zasad sprzedaży produktów Golden Drop w sklepie internetowym stosuje się, o ile nie wynika to wprost z brzmienia regulaminu, postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000, nr 22, poz. 271 ze zm.). 2. W szczególności Klient uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży produktów Golden Drop, bez podania przyczyn, składając Kupującemu stosowne oświadczenie na piśnie w terminie 10 dni od daty otrzymania produktów Golden Drop. 3. Wzór stosownego oświadczenia należy pobrać ze strony wydrukować, wypełnić i wysłać listem poleconym na adres Golden Drop, ul. Skierniewicka 18, Wrocław. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zakupionych produktów Golden Drop w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym oświadczeniem i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT). Zwracany produkt nie może nosić śladów używania, czy być uszkodzony, dotyczy to także jego opakowania. 4. Pieniądze za zwrócony produkt Golden Drop Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego produktu. Koszty odesłania produktu nie podlegają zwrotowi. W przypadku gdy płatność za produkt Golden Drop została dokonana za pomocą karty płatniczej, stosuje się postanowienia 8 ust.6 zdanie drugie. 5. W sytuacji rozwiązania, anulowania lub odstąpienia od umowy sprzedaży produktów Golden Drop, z jakiejkolwiek przyczyny, jak również w przypadku wymiany lub zwrotu produktów, Premia, o której mowa w Regulaminie Klubu Golden Drop, od takiej transakcji, w stosunku do Członka Klubu Drop, nie zostanie naliczona, a naliczona i rozliczona w formie Rabatu lub wynagrodzenia pieniężnego, podlega zwrotowi na rzecz Sprzedawcy. Powyższą regułę stosuje się odpowiednio do Premii naliczonej od danej transakcji, pozostałym osobom znajdującym się w macierzy danego Członka Klubu Golden Drop. 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody lub utracone korzyści Klienta, wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych osobowych lub zaniechania aktualizacji tych danych. 11 Wejście w życie i zmiana regulaminu 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem roku i dotyczy wszystkich zamówień złożonych po tym dniu. 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. O zmianie niniejszego regulaminu Sprzedawca zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych Klientów poprzez umieszczenie odpowiedniego komunikatu na stronie pisemnie bądź na udostępniony adres . Zarejestrowany Klient, w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o zmianie niniejszego regulaminu, ma prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o odmowie przyjęcia warunków nowego regulaminu. Złożenie powyższego oświadczenia powoduje natychmiastowe usunięcie konta Klienta z systemu informatycznego sklepu internetowego 3. Wszelkie spory oraz roszczenia wynikające z umowy, o której mowa w 4 ust.2, podlegają jurysdykcji sądów powszechnych właściwych wg przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

5 .. imię i nazwisko miejscowość, data.. adres Golden Drop ul. Skierniewicka Wrocław OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Niniejszym oświadczam, iż jako konsument, który zawarł umowę na odległość, w rozumieniu ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia r. (Dz.U. Nr 22, poz.271), odstępuje od umowy kupna - sprzedaży zawartej w dniu.., nr zamówienia / nr faktury VAT / nr paragonu.., której przedmiot (produkty) został mi wydany w dniu.. Jednocześnie proszę o przesłanie pieniędzy za zwrócone produktu na rachunek bankowy o nr.. podpis

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu.

REGULAMIN. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu. REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu. 2. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488 Sklep internetowy LOCAL HEROES, działający pod adresem http://www.localheroesstore.com prowadzony jest przez: LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.amigopc.pl/regulamin-s-1.html http://amigopc.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ REGULAMIN SPRZEDAŻY Sprzedawcą towarów i usług jest spółka Manticora S.C. Łukasz Łydka, Dariusz Wieczorek zwana dalej Sklepem z siedzibą w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 18, 32-300 Olkusz,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WLOSKIEROSLINY.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r.

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin Platformy sprzedaży insklep z dnia 14.03.2014r. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem internetowej platformy

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez:

Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez: Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez: WITMALU Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI UL. SIEWNA 30, 31-231 KRAKÓW NIP. 679-002-43-56 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lampy-ogrodowe.pl SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym bieliznaujoli.pl. 1. Postanowienia ogólne Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.bieliznaujoli.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl 1.DEFINICJE 2.POSTANOWIENIE OGÓLNE 3.ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.DOSTAWA 6.PŁATNOŚĆ 7.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 8.TRYB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy curattio.pl działający pod adresem www.curattio.pl prowadzony jest przez firmę Laureola Group Sp. z o.o. z siedzibą w Boglewicach, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

1 Zasady ogólne 1. Regulamin zawiera zasady funkcjonowania oraz zasady dokonywania przez Klientów Zamówień w sklepie internetowym, działającym pod

1 Zasady ogólne 1. Regulamin zawiera zasady funkcjonowania oraz zasady dokonywania przez Klientów Zamówień w sklepie internetowym, działającym pod 1 Zasady ogólne 1. Regulamin zawiera zasady funkcjonowania oraz zasady dokonywania przez Klientów Zamówień w sklepie internetowym, działającym pod adresem: www.doktorvolt.pl, który prowadzony jest przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL I. Dane firmy i postanowienia ogólne 1. Właścicielem marek Biurwa i Biurwar oraz sklepu internetowego Biurwa.pl Biurwar.pl jest firma BIURONET Michał

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Sprzeglo.com.pl obowiązujący do dnia 24.12.2014 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy (dalej nazywany Sklepem) prowadzi sprzedaż detaliczną części samochodowych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 2 Definicje

Certyfikat. 2 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Agnieszkę Chludzińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy, działający pod adresem www.platon24.pl prowadzony jest przez spółkę pod firmą Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu, 05-850 Ożarów Mazowiecki przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy SONIA DRAGA (adres strony internetowej: www.soniadraga.pl). Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu Sprzegla24.pl. (obowiązujący do 24.12.2014)

Regulamin sklepu Sprzegla24.pl. (obowiązujący do 24.12.2014) Regulamin sklepu Sprzegla24.pl (obowiązujący do 24.12.2014) 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy (dalej nazywany Sklepem) prowadzi sprzedaż detaliczną części samochodowych za pośrednictwem Internetu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami www.badum.eu oraz www.baby2love.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą w Brzozówce, ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo