Regulamin Sklepu Internetowego Golden Drop

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Sklepu Internetowego Golden Drop www.goldendrop.pl"

Transkrypt

1 Regulamin Sklepu Internetowego Golden Drop Mamy nadzieję, iż dokonywanie zakupów w naszym internetowym sklepie Golden Drop będzie dla Państwa łatwe oraz przyjemne. W zrozumieniu ogólnych zasad funkcjonowania sklepu pomoże Wam Regulamin Sklepu Internetowego Golden Drop. Kontakt z obsługą sklepu internetowego możliwy jest drogą mailową za pomocą adresu bądź telefonicznie T: , Fax: , T: Definicja pojęć Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o poniższych terminach, należy przez to rozumieć: Regulamin niniejszy regulamin, określający zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz składania przez Klienta zamówień za jego pośrednictwem oraz sposób realizacji zamówień przez Sprzedawcę; Sprzedawca AP SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Racławickiej 2-4, Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł. Sklep Internetowy - serwis internetowy znajdujący się pod adresem: który prowadzony jest przez Sprzedawcę, oferujący do sprzedaży produkty Golden Drop; Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu produktów Golden Drop od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego; za Klienta uważa się również Członka Klubu Golden Drop dokonującego ww. czynności; Umowa Sprzedaży jest to umowa sprzedaży produktu Golden Drop, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, za pośrednictwem Sklepu Internetowego; Proces rejestracji jest to wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie poprzez podanie niezbędnych danych osobowych oraz ustalenie loginu i hasła do konta Klienta; produkt Golden Drop to produkt opatrzony znakiem Golden Drop, sprzedawany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego; Login jest adresem Klienta; Hasło to wybrany przez Klienta odpowiedni ciąg znaków (min 5.); 2 Informacje ogólne 1. Sklep Internetowy jest własnością Sprzedawcy, 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów Golden Drop za pośrednictwem sieci Internet. 3. W przypadku woli nabycia produktów Golden Drop za pośrednictwem Sklepu Internetowego, warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest poprawne zakończenie Procesu rejestracji oraz dokonanie zapłaty za zamówiony produkt Golden Drop. W przypadku zamawiania produktu Golden Drop, Klient zobowiązany jest również odpowiednio sprecyzować swoje zamówienie, a w szczególności podać rodzaj nabywanego produktu, jego pojemność i ilość. 4. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z usług Sklepu Internetowego, w szczególności nabywania produktów Golden Drop to: - komputer z połączeniem z siecią Internet, - zainstalowana przeglądarka MS Internet Explorer 7 lub wyższa, albo kompatybilną z nią przeglądarką alternatywną, - aktywne konto , - w przypadku niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego, dla korzystania z nich, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi plików cookies. 5. Sprzedawca, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie udziela gwarancji, że korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie przebiegało bez przerw spowodowanych przyczynami natury technicznej oraz nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego

2 spowodowane działaniem osób trzecich lub siły wyższej, jak również niekompatybilnością Sklepu Internetowego z sprzętem komputerowym Klienta. 6. Sprzedawca informuje, iż zawarte na stronie znaki towarowe, dokumenty i inne materiały, w szczególności tekst, grafika, zdjęcia, dźwięki, materiały wideo są chronione przepisami prawa. 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenie funkcjonowania Sklepu internetowego bez wcześniejszego powiadomienia Klientów. O powyższej okoliczności Klienci zostaną poinformowani na stronie W czasie zawieszenia działania Sklepu Internetowego składanie nowych zamówień na produkty Golden Drop nie jest możliwe. 8. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia produktów Golden Drop wolnych od wad. 9. Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, jak również dostarczanie za jego pośrednictwem lub za pośrednictwem strony treści bezprawnych. 3 Rejestracja 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego wymaga skutecznego przeprowadzenia Porcesu rejestracji. W momencie rozpoczęcia Procesu rejestracji, system komputerowy automatycznie przeniesie Klienta do formularza rejestracyjnego, który umożliwi wygenerowanie nowego konta. W tym celu Klient obowiązany jest wypełnić formularz wpisując w nim niezbędne dane, w szczególności swoje imię, nazwisko, adres, adres oraz nr telefonu, a także ustalić Login i Hasło. 2. Klient ma prawo do edycji danych, o których mowa w ust. 1 w ramach istniejacego konta. 3. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma drogą mailową, na adres podany w formularzu rejestracyjnym, link aktywacyjny. W celu zakończenia Procesu rejestracji i aktywacji konta, Klient obowiązany jest kliknąć w przesłany link. 4. Poprawne zakończenie Procesu rejestracji oznacza, iż Klient może dokonywać zakupów produktów Golden Drop za pośrednictwem Sklepu Internetowego i swojego konta, na zasadach określonych w Regulaminie. 5. Klient zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować treść Regulaminu przed złożeniem zamówienia. 6. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowej, w szczególności na adres podany w Procesie rejestracji. 4 Składanie i przyjmowanie zamówienia 1. Składanie zamówień na produkty Golden Drop możliwe jest 24 h na dobę przez wszystkie dni w roku kalendarzowym. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działania Sklepu Internetowego, dla celów konserwacyjnych lub aktualizacji danych, o której to okoliczności Klienci zostaną poinformowani na stronie W czasie zawieszenia działania Sklepu Internetowego składanie nowych zamówień na produkty Golden Drop nie jest możliwe. 2. Po złożeniu złożeniu zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, Klienta otrzyma, na adres udostępniony w Procesie rejestracji, informację o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę. Złożenie przez Sprzedawcę oświadczenia, o którym mowa w zdaniu porzednim, w formie wiadomości wysłanej do Klienta, jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia i Regulaminem. 3. Przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę jest możliwe jeżeli w zamówieniu i formularzu rejestracyjnym, w trakcie Procesu rejestracji, zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta i zamawianych produktów Golden Drop. 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji złożonego zamówienia oraz weryfikacji danych Klienta lub odbiorcy przesyłki, poprzez kontakt z Klientem. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz anulowania zamówienia i usunięcia go z systemu informatycznege, w terminie 14 dni od złożenia zamówienia przez Klienta, w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem za pośrednictwem udostępnionych przez niego numeru telefonu lub adesu lub uzasadnionego przypuszczenia co do braku wiarygodności złożonego zamówienia. 5 Cena zakupu oraz koszty przesyłki 1. Sprzedawca oświadcza, że obowiązującą Klienta ceną sprzedaży produktów Golden Drop jest cena podana w Sklepie Internetowym w toku procesu składania zamówienia przez Klienta. Cena podana jest w walucie polski złoty i jest ceną brutto obejmującą podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w chwili złożenia zamówienia. 2. Cena produktu Golden Drop nie zawiera kosztów przesyłki, które zostaną podane Klientowi w toku procesu składania zamówienia i doliczone do całkowitej ceny zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 3 i W przypadku gdy wartość zamówienia Klienta będzie równa lub przekroczy kwotę 283,50 zł (dwieście osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy ) Sprzedawca dostarczy zamówione produkty Golden Drop do

3 Klienta na własny koszt. 4. W przypadku deklaracji odbioru osobistego zamówionych produktów Golden Drop, Klient nie pokrywa kosztów przesyłki. 5. Klient zobowiązany jest do odebrania zamówionych produktów Golden Drop. W przypadku nieodebrania zamówionych produktów Golden Drop, dostarczanych za pośrednictwem firmy kurierskiej, Klient zobowiązany jest do zapłacenia Sprzedawcy kosztów zwrotu przesyłki do nadawcy. 6. Zwrot przesyłki do nadawcy, o którym mowa w ust. 5, traktowany będzie jako odstąpienie od Umowy Sprzedaży produktów Golden Drop przez Klienta. W takiej sytuacji Sprzedawca jest uprawniony do potrącenia kosztów zwrotu przesyłki do nadawcy, z kwoty należnej Klientowi w związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży, a w przypadku Członków Klubu Golden Drop, również z należnej im Premii. Za odstąpienie od Umowy Sprzedaży uważa się również nieodebranie zamówionych produktów Golden Drop, w sytuacji określonej w ust.4, przez okres 21 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży. W powyższych sytuacjach Sprzedawca jest uprawniony do anulowania zamówienia i usunięcia go z systemu informatycznego 7. Sprzedawca, stosownie do żądania Klienta, zgłoszonego w trakcie składania zamówienia, wystawia dokument sprzedaży (faktura VAT lub paragon), który zostaje dołączony do przesyłki lub wydany przy osobistym odbiorze zamówienia. 6 Realizacja zamówienia 1. Zamówienia składana za pośrednictwem Sklepu Internetowego realizowane są w kolejności wynikającej z daty ich złożenia. 2. Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówione produkty Golden Drop w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o przyjęcu zamówienia przez Sprzedawcę. Brak dokonania zapłaty, o której mowa w zdaniu poprzednim, w okreśłonym tam terminie, jest równoznaczny z odstąpieniem Klienta od Umowy Sprzedaży produktów Golden Drop. W powyższej sytuacji Sprzedawca jest uprawniony do anulowania zamówienia i usunięcia go z systemu informatycznego. 3. Realizacja zamówienia następować będzie w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych, jedank nie później niż w terminie 14 dni, od daty zapłaty za zamówione produkty Golden Drop, w przypadku płatności gotówkowych albo zaksięgowania środków pieniężnych od Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy lub uzyskania informacji o prawidłowym jej wykonaniu za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych ecard S.A. 4. Zapłaty za zamówione produkty Golden Drop można dokonywać w następujących formach: - gotówką w przypadku osobistego odbioru zamówionych produktów Golden Drop, - przelewem bankowym/przelewem pocztowym na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę, - płatność online przelew elektroniczny tzw. eprzelew, - płatność kartą płatniczą ( Visa, Visa Elektron, MasterCard, Maestro). 5. Płatności kartą płatniczą obsługuje ecard S.A. z siedzibą przy ul. Arkońskiej 11, Gdańsk. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie 4. Oferta sklepu internetowego oraz realizacja zamówienia ogranicza się wyłącznie do terenu Rzeczypospolitej Polskiej. 7 Dostawa zamówienia 1.W przypadku deklaracji, o której mowa w 5 ust.4, Klient może dokonać osobistego odbioru zamówienia produktów Golden Drop w Salonie Golden Drop przy ul. Racławickiej 2-4 we Wrocławiu od poniedziałku do piątku w godz. od oraz w soboty od godz W wypadku takim Klient obowiązany jest posiadać przy sobie dokument potwierdzający jego tożsamość ( dowód osobisty, prawo jazdy itp.) oraz numer zamówienia. 2. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 1 zamówione produkty Golden Drop zostaną dostarczone do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej współpracującej ze Sprzedawcą. 3. Kupujący zobowiązany jest zbadać dostarczone przez firmę kurierską produkty Golden Drop. W razie stwierdzenia, iż w czasie przewozu nastąpiło ich uszkodzenie lub ubytek, zobowiązany jest zgłosić to firmie kurierskiej oraz dokonać wszelkich niezbędnych czynności do ustalenia odpowiedzialność firmy kurierskiej, w szczególności sporządzić protokół szkody, obejmujący swą treścią okoliczności szkody, zakres powstałych uszkodzeń i stan przesyłki. O zdarzeniu, o którym mowa w zdaniu porzednim, Klient zobowiazany jest niezwłocznie poinformować Sprzedawcę. 4. Z chwilą wydania produktów Golden Drop Klientowi, przechodzą na niego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia. 8 Reklamacje 1.Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyc produkty Golden Drop wolne od wad. 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wzgledem Klienta za wady sprzedanych produktów Golden Drop, w

4 szczególności za ich niezgodność z zawartą umową, na zasadach określonych w art. 556 i n. kodeksu cywilnego. Poza rękojmią za wady, Sprzedawca nie udziela gwarancji odnośnie jakość sprzedawanych produktów Golden Drop. 3. Klient jest zobowiązany zgłosić reklamację w formie pisemnej na adres Golden Drop ul. Racławicka Wrocław lub za pośrednictwem poczy na adres oraz dostarczyć wadliwe produkty Golden Drop do Salonu Golden Drop przy ul. Racławicka Wrocław. 4. W przypadku gdy Klient nie posiada statusu konsumenta w rozumieniu art k.c., zobowiązany jest on do niezwłocznego zbadania wydanych mu produktów Golden Drop oraz niezwłocznego zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonych wadach produktów, a gdy wada wyszła na jaw dopiero później niezwłocznie po jej stwierdzeniu, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi. 5. Dostawa wadliwych produktów Golden Drop, przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art k.c., do Sprzedawcy, dokonywana jest na koszt Sprzedawcy, po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą sposobu dostawy wadliwych produktów Golden Drop. W przypadku Klientów nie posiadających statusu konsumenta, dostawa wadliwych produktów Golden Drop do Sprzedawcy oraz koszty ich odbioru, obciążają Klienta, a przepisu art. 566 k.c. i 574 k.c. nie stosuje się. 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, podstawą przyjęcia reklamacji jest dostarczony Sprzedawcy dowód zakupu produktu Golden Drop ( faktura VAT lub paragon). 6. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni, od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. Sprzedawca poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji i jej wynikach, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Klienta w trakcie Procesu rejestracji. 7. W przypadku uznania zasadności reklamacji złożonej przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla niego wymieni produkt Golden Drop na wolny od wad lub wadę usunie. 9 Ochrona danych osobowych 1. Podając swoje dane osobowe w formularzu zamówienia Klient oświadcza, iż czyni to dobrowolnie oraz wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z realizacją zamówień i ich rozliczeń oraz do celów marketingowych, badania rynku, zachowań i preferencji klientów. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U.2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania, aktualizacji, usunięcia oraz innego rodzaju kontroli w rozumieniu art. 32 powołanej ustawy. Usunięcie danych jest możliwe po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą. 2. Podanie swoich danych osobowych przez Klienta w trakcie Procesu rejestracji oznacza jednocześnie zgodę na przetwarzanie tych danych, w celu i zakresie wskazanym w ust. 1, także po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej przez Sprzedawcę drogą elektroniczną. 3. Sprzedawca wyróżnia i oznacza te dane, których podanie jest niezbędne dla realizacji Umowy Sprzedaży. 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta, wynikające z umyślnego podania niepełnych lub nieprawdziwych danych osobowych, adresowych lub zaniechania aktualizacji tych danych. 10 Prawo do odstąpienia od umowy 1. Klient będący konsumentem, w rozumieniu art kodeksu cywilnego, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu produktów Golden Drop do Sprzedawcy. 2. Bieg 14 dniowego terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia w posiadanie dostarczonych produktów Golden Drop przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje. 3. Klient, o którym mowa w ust. 1 może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Klient może skorzystać, choć nie jest to obowiązkowe, z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego w panelu Moje konto na stronie 4. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust.1, wystarczy wysłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, przed jego upływem, pocztą na adres AP SYSTEM sp. z o.o. ul. Racławicka Wrocław lub złożenie oświadczenia bezpośrednio w salonie Golden Drop przy ul. Racławickiej Wrocław. 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu Golden Drop. 6. Sprzedawca zwróci płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania

5 produktów Golden Drop z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 8. Klient ma obowiązek zwrócić produkty Golden Drop Sprzedawcy na adres AP SYSTEM sp. z o.o. ul. Racławicka 2-4, Wrocław, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie produktów Golden Drop przed jego upływem. 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktów Golden Drop, będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania. 10. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, przez Klienta będącego jednocześnie Członkiem Klubu Golden Drop, takie odstąpienie nie powoduje utraty członkostwa w Klubie Golden Drop. 11. W sytuacji odstąpienia od Umowy Sprzedaży produktów Golden Drop, Premia, o której mowa w Regulaminie Klubu Golden Drop, od takiej transakcji, w stosunku do Członka Klubu Golden Drop, nie zostanie naliczona, a rozliczona w formie Rabatu lub wynagrodzenia pieniężnego, podlega zwrotowi na rzecz Sprzedawcy. Powyższą regułę stosuje się odpowiednio do Premii naliczonej od takiej transakcji, pozostałym osobom znajdującym się w macierzy danego Członka Klubu Golden Drop. 11 Zmiana regulaminu 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych Klientów posiadających konto w Sklepie Internetowym, poprzez umieszczenie odpowiedniego komunikatu na stronie pisemnie lub na udostępniony adres . Zarejestrowany Klient, w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o zmianie niniejszego Regulaminu, ma prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o odmowie przyjęcia warunków nowego Regulaminu. Złożenie powyższego oświadczenia powoduje natychmiastowe usunięcie konta Klienta z systemu informatycznego Sklepu Internetowego. 2. Wszelkie spory oraz roszczenia wynikające z Umowy Sprzedaży, podlegają jurysdykcji sądów powszechnych właściwych wg przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Regulamin Sklepu Internetowego Golden Drop www.goldendrop.pl

Regulamin Sklepu Internetowego Golden Drop www.goldendrop.pl Regulamin Sklepu Internetowego Golden Drop www.goldendrop.pl Mamy nadzieję, iż dokonywanie zakupów w naszym internetowym sklepie Golden Drop będzie dla Państwa łatwe oraz przyjemne. W zrozumieniu ogólnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania, świadczenia i rozliczania Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawartych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT Prosimy zapoznaj się z naszym regulaminem. Znajdziesz tu ciekawe i przydatne informacje, jak wygląda zamawianie w naszym sklepie. Wszystko napisane jest prostym i

Bardziej szczegółowo

Dni robocze wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Dni robocze wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PUBQUIZ.PL 1. Definicje 2. Postanowienia ogólne 3. Rejestracja 4. Zasady korzystania ze sklepu 5. Zasady i formy płatności 6. Realizacja zamówień 7. Warunki dostawy 8. Odstąpienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Grzegorza Kostkę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kostka Grzegorz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI (REGULAMIN) SPRZEDAŻY W KSIĘGARNI INTERNETOWEJ OFICYNY WYDAWNICZEJ STOPKA www.stopkapress.com.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE

OGÓLNE WARUNKI (REGULAMIN) SPRZEDAŻY W KSIĘGARNI INTERNETOWEJ OFICYNY WYDAWNICZEJ STOPKA www.stopkapress.com.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE OGÓLNE WARUNKI (REGULAMIN) SPRZEDAŻY W KSIĘGARNI INTERNETOWEJ OFICYNY WYDAWNICZEJ STOPKA www.stopkapress.com.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Księgarnia internetowa działająca pod adresem www.stopkapress.com.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści

REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Składanie zamówień 3. Warunki odbioru lub dostawy 4. Koszty dostawy 5. Warunki

Bardziej szczegółowo

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl.

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl. 1.Postanowienia ogólne 1.Sklep internetowy hugo-epapierosy.pl działający pod adresem internetowym www.hugo-epapierosy.pl prowadzony jest przez P.H.U Hugo Sławomir Strzelczyk., z siedzibą w Oleśnicy (Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zawierania umów

Ogólne warunki zawierania umów Ogólne warunki zawierania umów Niniejszy dokument opisuje ogólne warunki zawierania umów z Panem Cezarym Kuliś, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ORLING POLSKA Cezary Kuliś z siedzibą w Mierzeszynie

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem PHUWYSOKINSKI.PL, prowadzony jest przez firmę PHU Wysokiński Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa ul.adama Branickiego 9/90, działającą

Bardziej szczegółowo

3. Sklep BELMEB zajmuje się sprzedażą akcesoriów meblowych. Kontakt ze Sklepem BELMEB jest możliwy przez adres e-mail: sklep@belmeb.pl.

3. Sklep BELMEB zajmuje się sprzedażą akcesoriów meblowych. Kontakt ze Sklepem BELMEB jest możliwy przez adres e-mail: sklep@belmeb.pl. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BELMEB I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem http://www.belmeb.pl ma siedzibę pod adresem: 34-144 Izdebnik 542 i prowadzony jest przez BELMEB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO BISON-BIAL S.A.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO BISON-BIAL S.A. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO BISON-BIAL S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki i zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym BISON-BIAL prowadzonym pod adresem:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu.

REGULAMIN. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu. REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu. 2. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL REGULAMIN Sklep internetowy higio.com.pl ( Sklep ) prowadzony jest przez Partner in Pet Food Polska SA z siedzibą przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro.

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro. Szanowni Państwo, Dokonanie zakupu na naszych aukcjach jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z wyklucza jego postanowień.

Bardziej szczegółowo

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095.

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095. Sklep internetowy Perfumeria Tagomago działający pod adresem : http://tagomago.pl jest prowadzony przez: "Tagomago Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością" Spółka Komandytowa ul. Walecznych 68 03-926 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ECZUJNIKI.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ECZUJNIKI.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.eczujniki.pl/webpage/regulamin.html http://eczujniki.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ECZUJNIKI.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.piri-inhell.com 1.2 Sprzedawcą jest firma Piri

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, świadczenia usług drogą elektroniczną. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, świadczenia usług drogą elektroniczną. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, świadczenia usług drogą elektroniczną 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Definicje 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://sklep.gutekfilm.pl/, do którego prawa przysługują Sprzedawcy, w którym Sprzedawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. I. Informacje o sprzedającym 1. Organizatorem sprzedaży prowadzonej na odległość przez telefon jest Castorama Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SOLAR I. INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SOLAR I. INFORMACJE OGÓLNE I. INFORMACJE OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SOLAR Sklep działa pod adresem www.solar-lampy.pl. Właścicielem Sklepu jest Małgorzata Markowiak, prowadząca działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

1.Rena.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.

1.Rena.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r. Rena.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie Rena.pl, prowadzony przez RENA.PL Łukasz Zając, Rynek 17, Wągrowiec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Telefoniczny System Zamówień Towarów. w sklepie nr 18

Telefoniczny System Zamówień Towarów. w sklepie nr 18 Podwawelska Spółdzielnia Spożywców z siedzibą w Krakowie Telefoniczny System Zamówień Towarów w sklepie nr 18 (obszar obejmujacy usługę: al. Pokoju, ul. Zwycięstwa i ul. Świtezianki) Regulamin I. Informacje

Bardziej szczegółowo

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pomyslowakredka.pl prowadzony jest przez Leszka Talipskiego pod firmą:

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pomyslowakredka.pl prowadzony jest przez Leszka Talipskiego pod firmą: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PomyslowaKredka.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pomyslowakredka.pl prowadzony jest przez Leszka Talipskiego pod firmą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2.

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KROPKASHOES.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy kropkashoes.com, dalej Sklep, działający pod adresem internetowym www.kropkashoes.com, dalej strona internetowa,

Bardziej szczegółowo

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28.

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28. 1. Definicje FreeFlyCenter lub FFC - spółka DIZGUT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno jako osobę prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym w Opolu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "BIEGOFAN" z dnia 01.09.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIEGOFAN z dnia 01.09.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "BIEGOFAN" z dnia 01.09.2014 r. 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO 4. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. CENY

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin oznacza Regulamin sklepu internetowego: anielskiekartyonline.pl

1. Regulamin oznacza Regulamin sklepu internetowego: anielskiekartyonline.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin sklepu internetowego: anielskiekartyonline.pl 2. Sprzedawcą jest: Wydawnictwo "Serafinus" Anna Wiechowska z siedzibą w Warszawie, 00-316 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SOWADRUK.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SOWADRUK.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SOWADRUK.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu Sportdesign.pl obowiązujący od 25 grudnia 2014

Regulamin sklepu Sportdesign.pl obowiązujący od 25 grudnia 2014 Regulamin sklepu Sportdesign.pl obowiązujący od 25 grudnia 2014 1. Informacje ogólne 1. Sklep działa pod adresem sportdesign.pl. Właścicielem Sklepu jest Renata Pośpiech, prowadząca działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Adama Gawlika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą WERNIX

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.homedekorator.pl Net.Com - Roland Pelc Królowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE I. Informacje ogólne 1. Regulamin poniższy reguluje zasady składania i ewidencjonowania Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego Rozlewni Wód Mineralnych, działającej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Acai Original z dnia 25.06.2015 roku zwany dalej Regulaminem

Regulamin Acai Original z dnia 25.06.2015 roku zwany dalej Regulaminem Regulamin Acai Original z dnia 25.06.2015 roku zwany dalej Regulaminem 1 DEFINICJE 1. Sklep internetowy serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.acaioriginal.com.pl, za pośrednictwem którego Kupujący

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Wojas.pl to Sklep Internetowy, dostępny na domenie www.wojas.pl, prowadzony jest przez WOJAS TRADE sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ludźmierskiej 29 w Nowym Targu (34-400), wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego DaDum.pl z dnia 25. grudnia 2014r.

Regulamin Sklepu Internetowego DaDum.pl z dnia 25. grudnia 2014r. Regulamin Sklepu Internetowego DaDum.pl z dnia 25. grudnia 2014r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A.

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A. Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. REGULAMIN ZAKUPÓW 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi na dzień 7.04.2015 r. 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem i operatorem Sklepu Internetowego belumi jest belumi Krzysztof Sosnowski z siedzibą: ul. Ostródzka 44, 03-289

Bardziej szczegółowo

Sklep dla ludzi z pasją!

Sklep dla ludzi z pasją! REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich sprzedawca wskazany w ust. 2 poniżej (zwany dalej Sprzedawcą ) prowadzi sprzedaż za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. www.lumag-maszyny.pl. 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

Regulamin sklepu. www.lumag-maszyny.pl. 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Regulamin sklepu Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.lumagmaszyny.pl Sprzedającym jest firma FHU Jago-Bud z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.e-poltechcnc.pl zwanego dalej Sklepem internetowym.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Joannę Ciepieniak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Timo-Tel

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupu glukometrów Accu-Chek z wykorzystaniem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej www.accu-chek.

Regulamin zakupu glukometrów Accu-Chek z wykorzystaniem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej www.accu-chek. Regulamin zakupu glukometrów Accu-Chek z wykorzystaniem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej www.accu-chek.pl obowiązujący od 25 grudnia 2014 r. tj. od wejścia w życie ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DO 25.12.14r. I. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN DO 25.12.14r. I. Postanowienia Ogólne REGULAMIN DO 25.12.14r. I. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym FOR MEN działającym pod adresem www.formen.com.pl, który prowadzony jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja gwarantowana Dafi

Satysfakcja gwarantowana Dafi Satysfakcja gwarantowana Dafi 1 Cel Programu 1. Celem Programu jest zapewnienie nabywcom produktów uczestniczących w programie pełnego zadowolenia z decyzji o ich wybraniu. W przypadku braku satysfakcji

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Roberta Fijałkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą

Bardziej szczegółowo

Wrocław 25.12.2014. II. Postanowienia ogólne

Wrocław 25.12.2014. II. Postanowienia ogólne Wrocław 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Panthers Wrocław I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej:

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej: Obowiązuje od dnia 01.01.2011 roku. Regulamin zakupów Sklep internetowy działający pod adresem www.koinonia.org.pl, prowadzony jest przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Katarzynę Satro prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Firma

Bardziej szczegółowo

1. Przepisy ogólne" 2. Rejestracja w Serwisie"

1. Przepisy ogólne 2. Rejestracja w Serwisie Regulamin! Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Sweet and Wild M.Rataja 112, 61-695 Poznań NIP 7822201567 REGON 301462851 Telefon: 692 211 490, e-mail: contact@sweetandwildclothing.com 1. Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Składanie zamówień... 3 3. Warunki dokonywania zamówień oraz zasady sprzedaży... 4 4. Zasady i sposób dokonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CORMAX.INFO. z 20-11-2012

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CORMAX.INFO. z 20-11-2012 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CORMAX.INFO z 20-11-2012 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie Regulamin zakupów sklepu internetowego szprycha.com.pl I. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW 1.Strona www.szprycha.com.pl (zwana dalej sklepem internetowym szprycha.com.pl lub sklepem ) jest sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

Klient nabywca towarów oferowanych w sklepie internetowym za pośrednictwem sklepu internetowego bądź telefonicznie;

Klient nabywca towarów oferowanych w sklepie internetowym za pośrednictwem sklepu internetowego bądź telefonicznie; I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.partnerakuna.pl, prowadzony jest przez Akuna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. 11 listopada 11, 40-387 Katowice,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMPGROUP.COM.PL (do 2015-09-20)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMPGROUP.COM.PL (do 2015-09-20) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMPGROUP.COM.PL (do 2015-09-20) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Słownik:

Spis treści: Słownik: Regulamin sklepu internetowego Sklep riester.pl dostępny w domenie riester.pl, prowadzony jest przez firmę InfoGEM Mirosław Gryszpiński z siedzibą w Opolu przy ul. Grunwaldzkiej 32/1A wpisaną do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług

Regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług I Informacje ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki prowadzenia przez GRENKELEASING Sp. z o.o. strony internetowej pod adresem: www.grenke.pl, na której GRENKELEASING Sp. z o.o. prezentuje

Bardziej szczegółowo

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014.

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. I. Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ. www.fert.krakow.pl

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ. www.fert.krakow.pl Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez: Grażyna Górecka FERT ul. Kazimierza Wielkiego 54 A, 30-074 Kraków, NIP 677-007-36-24; REGON 350651189.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Kagero.pl

Regulamin sklepu internetowego Kagero.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu internetowego Kagero.pl 1. Właścicielem Sklepu internetowego Kagero.pl (dalej także: Sklep ) jest Damian Majsak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Damian

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.oneled.pl prowadzony jest przez Magdalenę Rewucką prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 "

Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 " 1. Określenie Organizatora 1. Organizatorem programu promocyjnego Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CUKIER PUDER VINTAGE STORE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CUKIER PUDER VINTAGE STORE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CUKIER PUDER VINTAGE STORE 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i administratorem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.cukier-puder.com jest Agnieszka Pawliczak

Bardziej szczegółowo

7. Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

7. Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.buglaenergy.pl obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2015 r.

Regulamin sklepu internetowego sklep.buglaenergy.pl obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2015 r. Regulamin sklepu internetowego sklep.buglaenergy.pl obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2015 r. 1. Informacje ogólne 1.1 Sklep działa pod adresem www. sklep.buglaenergy.pl. Właścicielem Sklepu jest Marcin

Bardziej szczegółowo

1. Informacje, zdjęcia, opisy produktów zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty Sprzedającego.

1. Informacje, zdjęcia, opisy produktów zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty Sprzedającego. Regulamin Regulamin sklepu internetowego Sztućce.pl 1 Postanowienia ogólne Aktualna i obowiązująca wersja Regulaminu mieści sie na stronie internetowej pod adresem http://sztucce.pl/pl/content/3-regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży usług firmy pod nazwą Termy Krakowskie prowadzone przez Spółdzielnię Mieszkaniową im.st. Staszica

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. www.bizuteriapiotrowski.pl. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

Regulamin sklepu. www.bizuteriapiotrowski.pl. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym 25 grudnia 2014 Regulamin sklepu Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem Sprzedającym jest firma Piotrowski z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 1. E-Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem Internetu na terenie Polski.

1. Postanowienia ogólne. 1. E-Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem Internetu na terenie Polski. Regulamin sklepu Sklep internetowy działający pod adresem www.apetete.pl (dalej jako: E- Sklep ), prowadzony jest przez: WITMALU Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ WARUNKI OGÓLNE 1. Prowadzącym sklep internetowy https://mediagraf.rwsoft.net/ jest Magdalena Urbanek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mediagraf Magdalena Urbanek, ul. Bałtycka 9, 43-309 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Mi Bebe obowiązujący dla zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2014 roku włącznie regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku dostępny jest TUTAJ

Mi Bebe obowiązujący dla zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2014 roku włącznie regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku dostępny jest TUTAJ REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Mi Bebe obowiązujący dla zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2014 roku włącznie regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku dostępny jest TUTAJ 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin sklepu internetowego ważny od 25.12.2014. Dane przedsiębiorcy

Regulamin. Regulamin sklepu internetowego ważny od 25.12.2014. Dane przedsiębiorcy Regulamin Regulamin sklepu internetowego ważny od 25.12.2014 Dane przedsiębiorcy 1. Właścicielem jest przedsiębiorstwo TROPIKALNYSTYL Agnieszka Malinowska-Davila, które prowadzi działalność za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OMEDIKA z dn. 25.12.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OMEDIKA z dn. 25.12.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OMEDIKA z dn. 25.12.2014 r. Sklep internetowy OMEDIKA, działający pod adresem www.omedika.pl prowadzony jest przez Bartosza Tomalę i Krzysztofa Żaka, prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Burrow Customs

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Burrow Customs REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Burrow Customs Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia: 1. Regulamin oznacza niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Klientów. 2. Usługodawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.muzyczna-kawiarnia.pl. Sprzedającym jest INVESTMUSIC

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://www.ligurio.

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://www.ligurio. Regulamin sklepu Ligurio Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://www.ligurio.pl Sprzedającym jest Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

4auto.com.pl Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 r

4auto.com.pl Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 r 4auto.com.pl Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 r I. Informacje ogólne 1 Wszystkie ceny widoczne na stronie www.4auto.com.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 2 Opony sprzedawane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),!

Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),! REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KHC DEFINICJE Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Informacje ogólne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Informacje ogólne Regulamin sklepu internetowego 1 Informacje ogólne 1. Sklep internetowy jest prowadzony przez Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, posiadającym osobowość prawną na

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Ogólne. Definicje. Regulamin sklepu internetowego shopgold obowiązujący dla umów zawartych do 24 grudnia 2014 roku.

Postanowienia Ogólne. Definicje. Regulamin sklepu internetowego shopgold obowiązujący dla umów zawartych do 24 grudnia 2014 roku. Regulamin sklepu internetowego shopgold obowiązujący dla umów zawartych do 24 grudnia 2014 roku. Postanowienia Ogólne Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.shopgold.pl prowadzony jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku

Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku I. Definicje Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku Sklep Internetowy jest prowadzony przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo