Regulamin Sklepu Internetowego Golden Drop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Sklepu Internetowego Golden Drop www.goldendrop.pl"

Transkrypt

1 Regulamin Sklepu Internetowego Golden Drop Mamy nadzieję, iż dokonywanie zakupów w naszym internetowym sklepie Golden Drop będzie dla Państwa łatwe oraz przyjemne. W zrozumieniu ogólnych zasad funkcjonowania sklepu pomoże Wam Regulamin Sklepu Internetowego Golden Drop. Kontakt z obsługą sklepu internetowego możliwy jest drogą mailową za pomocą adresu bądź telefonicznie T: , Fax: , T: Definicja pojęć Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o poniższych terminach, należy przez to rozumieć: Regulamin niniejszy regulamin, określający zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz składania przez Klienta zamówień za jego pośrednictwem oraz sposób realizacji zamówień przez Sprzedawcę; Sprzedawca AP SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Racławickiej 2-4, Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł. Sklep Internetowy - serwis internetowy znajdujący się pod adresem: który prowadzony jest przez Sprzedawcę, oferujący do sprzedaży produkty Golden Drop; Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu produktów Golden Drop od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego; za Klienta uważa się również Członka Klubu Golden Drop dokonującego ww. czynności; Umowa Sprzedaży jest to umowa sprzedaży produktu Golden Drop, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, za pośrednictwem Sklepu Internetowego; Proces rejestracji jest to wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie poprzez podanie niezbędnych danych osobowych oraz ustalenie loginu i hasła do konta Klienta; produkt Golden Drop to produkt opatrzony znakiem Golden Drop, sprzedawany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego; Login jest adresem Klienta; Hasło to wybrany przez Klienta odpowiedni ciąg znaków (min 5.); 2 Informacje ogólne 1. Sklep Internetowy jest własnością Sprzedawcy, 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów Golden Drop za pośrednictwem sieci Internet. 3. W przypadku woli nabycia produktów Golden Drop za pośrednictwem Sklepu Internetowego, warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest poprawne zakończenie Procesu rejestracji oraz dokonanie zapłaty za zamówiony produkt Golden Drop. W przypadku zamawiania produktu Golden Drop, Klient zobowiązany jest również odpowiednio sprecyzować swoje zamówienie, a w szczególności podać rodzaj nabywanego produktu, jego pojemność i ilość. 4. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z usług Sklepu Internetowego, w szczególności nabywania produktów Golden Drop to: - komputer z połączeniem z siecią Internet, - zainstalowana przeglądarka MS Internet Explorer 7 lub wyższa, albo kompatybilną z nią przeglądarką alternatywną, - aktywne konto , - w przypadku niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego, dla korzystania z nich, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi plików cookies. 5. Sprzedawca, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie udziela gwarancji, że korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie przebiegało bez przerw spowodowanych przyczynami natury technicznej oraz nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego

2 spowodowane działaniem osób trzecich lub siły wyższej, jak również niekompatybilnością Sklepu Internetowego z sprzętem komputerowym Klienta. 6. Sprzedawca informuje, iż zawarte na stronie znaki towarowe, dokumenty i inne materiały, w szczególności tekst, grafika, zdjęcia, dźwięki, materiały wideo są chronione przepisami prawa. 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenie funkcjonowania Sklepu internetowego bez wcześniejszego powiadomienia Klientów. O powyższej okoliczności Klienci zostaną poinformowani na stronie W czasie zawieszenia działania Sklepu Internetowego składanie nowych zamówień na produkty Golden Drop nie jest możliwe. 8. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia produktów Golden Drop wolnych od wad. 9. Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, jak również dostarczanie za jego pośrednictwem lub za pośrednictwem strony treści bezprawnych. 3 Rejestracja 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego wymaga skutecznego przeprowadzenia Porcesu rejestracji. W momencie rozpoczęcia Procesu rejestracji, system komputerowy automatycznie przeniesie Klienta do formularza rejestracyjnego, który umożliwi wygenerowanie nowego konta. W tym celu Klient obowiązany jest wypełnić formularz wpisując w nim niezbędne dane, w szczególności swoje imię, nazwisko, adres, adres oraz nr telefonu, a także ustalić Login i Hasło. 2. Klient ma prawo do edycji danych, o których mowa w ust. 1 w ramach istniejacego konta. 3. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma drogą mailową, na adres podany w formularzu rejestracyjnym, link aktywacyjny. W celu zakończenia Procesu rejestracji i aktywacji konta, Klient obowiązany jest kliknąć w przesłany link. 4. Poprawne zakończenie Procesu rejestracji oznacza, iż Klient może dokonywać zakupów produktów Golden Drop za pośrednictwem Sklepu Internetowego i swojego konta, na zasadach określonych w Regulaminie. 5. Klient zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować treść Regulaminu przed złożeniem zamówienia. 6. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowej, w szczególności na adres podany w Procesie rejestracji. 4 Składanie i przyjmowanie zamówienia 1. Składanie zamówień na produkty Golden Drop możliwe jest 24 h na dobę przez wszystkie dni w roku kalendarzowym. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działania Sklepu Internetowego, dla celów konserwacyjnych lub aktualizacji danych, o której to okoliczności Klienci zostaną poinformowani na stronie W czasie zawieszenia działania Sklepu Internetowego składanie nowych zamówień na produkty Golden Drop nie jest możliwe. 2. Po złożeniu złożeniu zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, Klienta otrzyma, na adres udostępniony w Procesie rejestracji, informację o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę. Złożenie przez Sprzedawcę oświadczenia, o którym mowa w zdaniu porzednim, w formie wiadomości wysłanej do Klienta, jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia i Regulaminem. 3. Przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę jest możliwe jeżeli w zamówieniu i formularzu rejestracyjnym, w trakcie Procesu rejestracji, zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta i zamawianych produktów Golden Drop. 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji złożonego zamówienia oraz weryfikacji danych Klienta lub odbiorcy przesyłki, poprzez kontakt z Klientem. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz anulowania zamówienia i usunięcia go z systemu informatycznege, w terminie 14 dni od złożenia zamówienia przez Klienta, w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem za pośrednictwem udostępnionych przez niego numeru telefonu lub adesu lub uzasadnionego przypuszczenia co do braku wiarygodności złożonego zamówienia. 5 Cena zakupu oraz koszty przesyłki 1. Sprzedawca oświadcza, że obowiązującą Klienta ceną sprzedaży produktów Golden Drop jest cena podana w Sklepie Internetowym w toku procesu składania zamówienia przez Klienta. Cena podana jest w walucie polski złoty i jest ceną brutto obejmującą podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w chwili złożenia zamówienia. 2. Cena produktu Golden Drop nie zawiera kosztów przesyłki, które zostaną podane Klientowi w toku procesu składania zamówienia i doliczone do całkowitej ceny zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 3 i W przypadku gdy wartość zamówienia Klienta będzie równa lub przekroczy kwotę 283,50 zł (dwieście osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy ) Sprzedawca dostarczy zamówione produkty Golden Drop do

3 Klienta na własny koszt. 4. W przypadku deklaracji odbioru osobistego zamówionych produktów Golden Drop, Klient nie pokrywa kosztów przesyłki. 5. Klient zobowiązany jest do odebrania zamówionych produktów Golden Drop. W przypadku nieodebrania zamówionych produktów Golden Drop, dostarczanych za pośrednictwem firmy kurierskiej, Klient zobowiązany jest do zapłacenia Sprzedawcy kosztów zwrotu przesyłki do nadawcy. 6. Zwrot przesyłki do nadawcy, o którym mowa w ust. 5, traktowany będzie jako odstąpienie od Umowy Sprzedaży produktów Golden Drop przez Klienta. W takiej sytuacji Sprzedawca jest uprawniony do potrącenia kosztów zwrotu przesyłki do nadawcy, z kwoty należnej Klientowi w związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży, a w przypadku Członków Klubu Golden Drop, również z należnej im Premii. Za odstąpienie od Umowy Sprzedaży uważa się również nieodebranie zamówionych produktów Golden Drop, w sytuacji określonej w ust.4, przez okres 21 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży. W powyższych sytuacjach Sprzedawca jest uprawniony do anulowania zamówienia i usunięcia go z systemu informatycznego 7. Sprzedawca, stosownie do żądania Klienta, zgłoszonego w trakcie składania zamówienia, wystawia dokument sprzedaży (faktura VAT lub paragon), który zostaje dołączony do przesyłki lub wydany przy osobistym odbiorze zamówienia. 6 Realizacja zamówienia 1. Zamówienia składana za pośrednictwem Sklepu Internetowego realizowane są w kolejności wynikającej z daty ich złożenia. 2. Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówione produkty Golden Drop w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o przyjęcu zamówienia przez Sprzedawcę. Brak dokonania zapłaty, o której mowa w zdaniu poprzednim, w okreśłonym tam terminie, jest równoznaczny z odstąpieniem Klienta od Umowy Sprzedaży produktów Golden Drop. W powyższej sytuacji Sprzedawca jest uprawniony do anulowania zamówienia i usunięcia go z systemu informatycznego. 3. Realizacja zamówienia następować będzie w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych, jedank nie później niż w terminie 14 dni, od daty zapłaty za zamówione produkty Golden Drop, w przypadku płatności gotówkowych albo zaksięgowania środków pieniężnych od Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy lub uzyskania informacji o prawidłowym jej wykonaniu za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych ecard S.A. 4. Zapłaty za zamówione produkty Golden Drop można dokonywać w następujących formach: - gotówką w przypadku osobistego odbioru zamówionych produktów Golden Drop, - przelewem bankowym/przelewem pocztowym na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę, - płatność online przelew elektroniczny tzw. eprzelew, - płatność kartą płatniczą ( Visa, Visa Elektron, MasterCard, Maestro). 5. Płatności kartą płatniczą obsługuje ecard S.A. z siedzibą przy ul. Arkońskiej 11, Gdańsk. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie 4. Oferta sklepu internetowego oraz realizacja zamówienia ogranicza się wyłącznie do terenu Rzeczypospolitej Polskiej. 7 Dostawa zamówienia 1.W przypadku deklaracji, o której mowa w 5 ust.4, Klient może dokonać osobistego odbioru zamówienia produktów Golden Drop w Salonie Golden Drop przy ul. Racławickiej 2-4 we Wrocławiu od poniedziałku do piątku w godz. od oraz w soboty od godz W wypadku takim Klient obowiązany jest posiadać przy sobie dokument potwierdzający jego tożsamość ( dowód osobisty, prawo jazdy itp.) oraz numer zamówienia. 2. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 1 zamówione produkty Golden Drop zostaną dostarczone do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej współpracującej ze Sprzedawcą. 3. Kupujący zobowiązany jest zbadać dostarczone przez firmę kurierską produkty Golden Drop. W razie stwierdzenia, iż w czasie przewozu nastąpiło ich uszkodzenie lub ubytek, zobowiązany jest zgłosić to firmie kurierskiej oraz dokonać wszelkich niezbędnych czynności do ustalenia odpowiedzialność firmy kurierskiej, w szczególności sporządzić protokół szkody, obejmujący swą treścią okoliczności szkody, zakres powstałych uszkodzeń i stan przesyłki. O zdarzeniu, o którym mowa w zdaniu porzednim, Klient zobowiazany jest niezwłocznie poinformować Sprzedawcę. 4. Z chwilą wydania produktów Golden Drop Klientowi, przechodzą na niego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia. 8 Reklamacje 1.Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyc produkty Golden Drop wolne od wad. 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wzgledem Klienta za wady sprzedanych produktów Golden Drop, w

4 szczególności za ich niezgodność z zawartą umową, na zasadach określonych w art. 556 i n. kodeksu cywilnego. Poza rękojmią za wady, Sprzedawca nie udziela gwarancji odnośnie jakość sprzedawanych produktów Golden Drop. 3. Klient jest zobowiązany zgłosić reklamację w formie pisemnej na adres Golden Drop ul. Racławicka Wrocław lub za pośrednictwem poczy na adres oraz dostarczyć wadliwe produkty Golden Drop do Salonu Golden Drop przy ul. Racławicka Wrocław. 4. W przypadku gdy Klient nie posiada statusu konsumenta w rozumieniu art k.c., zobowiązany jest on do niezwłocznego zbadania wydanych mu produktów Golden Drop oraz niezwłocznego zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonych wadach produktów, a gdy wada wyszła na jaw dopiero później niezwłocznie po jej stwierdzeniu, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi. 5. Dostawa wadliwych produktów Golden Drop, przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art k.c., do Sprzedawcy, dokonywana jest na koszt Sprzedawcy, po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą sposobu dostawy wadliwych produktów Golden Drop. W przypadku Klientów nie posiadających statusu konsumenta, dostawa wadliwych produktów Golden Drop do Sprzedawcy oraz koszty ich odbioru, obciążają Klienta, a przepisu art. 566 k.c. i 574 k.c. nie stosuje się. 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, podstawą przyjęcia reklamacji jest dostarczony Sprzedawcy dowód zakupu produktu Golden Drop ( faktura VAT lub paragon). 6. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni, od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. Sprzedawca poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji i jej wynikach, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Klienta w trakcie Procesu rejestracji. 7. W przypadku uznania zasadności reklamacji złożonej przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla niego wymieni produkt Golden Drop na wolny od wad lub wadę usunie. 9 Ochrona danych osobowych 1. Podając swoje dane osobowe w formularzu zamówienia Klient oświadcza, iż czyni to dobrowolnie oraz wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z realizacją zamówień i ich rozliczeń oraz do celów marketingowych, badania rynku, zachowań i preferencji klientów. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U.2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania, aktualizacji, usunięcia oraz innego rodzaju kontroli w rozumieniu art. 32 powołanej ustawy. Usunięcie danych jest możliwe po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą. 2. Podanie swoich danych osobowych przez Klienta w trakcie Procesu rejestracji oznacza jednocześnie zgodę na przetwarzanie tych danych, w celu i zakresie wskazanym w ust. 1, także po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej przez Sprzedawcę drogą elektroniczną. 3. Sprzedawca wyróżnia i oznacza te dane, których podanie jest niezbędne dla realizacji Umowy Sprzedaży. 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta, wynikające z umyślnego podania niepełnych lub nieprawdziwych danych osobowych, adresowych lub zaniechania aktualizacji tych danych. 10 Prawo do odstąpienia od umowy 1. Klient będący konsumentem, w rozumieniu art kodeksu cywilnego, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu produktów Golden Drop do Sprzedawcy. 2. Bieg 14 dniowego terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia w posiadanie dostarczonych produktów Golden Drop przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje. 3. Klient, o którym mowa w ust. 1 może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Klient może skorzystać, choć nie jest to obowiązkowe, z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego w panelu Moje konto na stronie 4. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust.1, wystarczy wysłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, przed jego upływem, pocztą na adres AP SYSTEM sp. z o.o. ul. Racławicka Wrocław lub złożenie oświadczenia bezpośrednio w salonie Golden Drop przy ul. Racławickiej Wrocław. 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu Golden Drop. 6. Sprzedawca zwróci płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania

5 produktów Golden Drop z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 8. Klient ma obowiązek zwrócić produkty Golden Drop Sprzedawcy na adres AP SYSTEM sp. z o.o. ul. Racławicka 2-4, Wrocław, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie produktów Golden Drop przed jego upływem. 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktów Golden Drop, będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania. 10. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, przez Klienta będącego jednocześnie Członkiem Klubu Golden Drop, takie odstąpienie nie powoduje utraty członkostwa w Klubie Golden Drop. 11. W sytuacji odstąpienia od Umowy Sprzedaży produktów Golden Drop, Premia, o której mowa w Regulaminie Klubu Golden Drop, od takiej transakcji, w stosunku do Członka Klubu Golden Drop, nie zostanie naliczona, a rozliczona w formie Rabatu lub wynagrodzenia pieniężnego, podlega zwrotowi na rzecz Sprzedawcy. Powyższą regułę stosuje się odpowiednio do Premii naliczonej od takiej transakcji, pozostałym osobom znajdującym się w macierzy danego Członka Klubu Golden Drop. 11 Zmiana regulaminu 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych Klientów posiadających konto w Sklepie Internetowym, poprzez umieszczenie odpowiedniego komunikatu na stronie pisemnie lub na udostępniony adres . Zarejestrowany Klient, w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o zmianie niniejszego Regulaminu, ma prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o odmowie przyjęcia warunków nowego Regulaminu. Złożenie powyższego oświadczenia powoduje natychmiastowe usunięcie konta Klienta z systemu informatycznego Sklepu Internetowego. 2. Wszelkie spory oraz roszczenia wynikające z Umowy Sprzedaży, podlegają jurysdykcji sądów powszechnych właściwych wg przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Regulamin Sklepu Internetowego Golden Drop www.goldendrop.pl

Regulamin Sklepu Internetowego Golden Drop www.goldendrop.pl Regulamin Sklepu Internetowego Golden Drop www.goldendrop.pl Mamy nadzieję, iż dokonywanie zakupów w naszym internetowym sklepie Golden Drop będzie dla Państwa łatwe oraz przyjemne. W zrozumieniu ogólnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Natalis Polska, dostępny pod adresem internetowym www.natalispolska.pl, prowadzony jest przez Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy BRIT, dostępny pod adresem internetowym www.sklep.brit.pl, prowadzony przez firmę NetRom s.c. Zbigniew Kunert, Roman Nahlik,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.agatabanach.pl, prowadzony jest przez Agatę Banach prowadzącą działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem PHUWYSOKINSKI.PL, prowadzony jest przez firmę PHU Wysokiński Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa ul.adama Branickiego 9/90, działającą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY

Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY Data publikacji: 28.12.2016 r. Sklep internetowy Nasze Bieszczady działający pod adresem http:// naszebieszczady.com/sklep/ należy do Michała Gaponiuka,

Bardziej szczegółowo

II. Postanowienia ogólne

II. Postanowienia ogólne Regulamin zakupów obowiązujący do 24-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: kalorietoniewszystko.pl, prowadzony jest przez Natalię Czekalską prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO Regulamin sklepu internetowego Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem określa zakres i warunki sprzedaży produktów przez Muzeum z siedzibą w Zakopanem, adres:

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu.

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. 1 Definicje 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2.

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KROPKASHOES.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy kropkashoes.com, dalej Sklep, działający pod adresem internetowym www.kropkashoes.com, dalej strona internetowa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LINGEA.PL (obowiązujący od dnia 29 czerwca 2016 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy LINGEA, działający

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.poradnikbudowlany.com jest prowadzony przez ATET Euro-Tłumacze Sp. z o. o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

1 Definicja Sprzedawcy

1 Definicja Sprzedawcy REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Definicja Sprzedawcy Sprzedawca w portalu wszystko.pl: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków NIP: 6762495204 REGON: 362855439 Tel. 601740065 E-mail: biuro@alsitech.pl Numer

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Z DNIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Z DNIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Z DNIA 25.12.2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. I. Postanowienia ogólne

Regulamin zakupów. I. Postanowienia ogólne Regulamin zakupów I. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy www.czerwonaszpilka.pl zwany dalej Sklep (Sprzedawca) działający pod adresem Bdirect Magdalena Szewczuk ul. Łubinowa 1/9 52-210 Wrocław, nip

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT Prosimy zapoznaj się z naszym regulaminem. Znajdziesz tu ciekawe i przydatne informacje, jak wygląda zamawianie w naszym sklepie. Wszystko napisane jest prostym i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 a) Fundacji Niepodległości należy rozumieć przez to Fundację Niepodległości z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016)

REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016) REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklepaeg.pl, prowadzony jest przez firmę CTC

Bardziej szczegółowo

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl.

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl. 1.Postanowienia ogólne 1.Sklep internetowy hugo-epapierosy.pl działający pod adresem internetowym www.hugo-epapierosy.pl prowadzony jest przez P.H.U Hugo Sławomir Strzelczyk., z siedzibą w Oleśnicy (Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego safepacz.pl

Regulamin sklepu internetowego safepacz.pl Regulamin sklepu internetowego safepacz.pl 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep Internetowy Safepacz dostępny pod adresem internetowym www.safepacz.pl prowadzony jest przez firmę Flowing Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania, świadczenia i rozliczania Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawartych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedawcą jest Bartosz Siuszko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Bartosz Siuszko w Nakle nad Notecią 89-100 przy ulicy Jana Kilińskiego 2, NIP:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego EuCO

Regulamin sklepu internetowego EuCO Data publikacji:21.09.2016 Regulamin sklepu internetowego EuCO Sklep internetowy EuCO działający pod adresem www.euco.pl/sklep należy Studio N1 sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, 59-220 Legnica, przy ul.

Bardziej szczegółowo

Dni robocze wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Dni robocze wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PUBQUIZ.PL 1. Definicje 2. Postanowienia ogólne 3. Rejestracja 4. Zasady korzystania ze sklepu 5. Zasady i formy płatności 6. Realizacja zamówień 7. Warunki dostawy 8. Odstąpienie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Szanowni Państwo, złożenie zamówienia w naszym sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro.

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro. Szanowni Państwo, Dokonanie zakupu na naszych aukcjach jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z wyklucza jego postanowień.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Telefoniczny System Zamówień Towarów. w sklepie nr 18

Telefoniczny System Zamówień Towarów. w sklepie nr 18 Podwawelska Spółdzielnia Spożywców z siedzibą w Krakowie Telefoniczny System Zamówień Towarów w sklepie nr 18 (obszar obejmujacy usługę: al. Pokoju, ul. Zwycięstwa i ul. Świtezianki) Regulamin I. Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi na dzień 7.04.2015 r. 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem i operatorem Sklepu Internetowego belumi jest belumi Krzysztof Sosnowski z siedzibą: ul. Ostródzka 44, 03-289

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści

REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Składanie zamówień 3. Warunki odbioru lub dostawy 4. Koszty dostawy 5. Warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Spersonalizowane Wieszaki, dostępny pod adresem mailowym spersonalizowane.wieszaki@gmail.com, prowadzony jest przez Magdalenę

Bardziej szczegółowo

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28.

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28. 1. Definicje FreeFlyCenter lub FFC - spółka DIZGUT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno jako osobę prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym w Opolu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.STILL.PL Sklep Internetowy still.pl działający pod adresem http://www.still.pl, zwany w niniejszym Regulaminie Sklep Internetowy still.pl jest prowadzony

Bardziej szczegółowo

wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk kup,

wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk kup, REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO artmusicshop.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Sklep internetowy działa pod adresem głównym strony www.artconnection.com.pl i artmusicshop.pl pod nazwą artmusicshop.pl (zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu.

REGULAMIN. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu. REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu. 2. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI (REGULAMIN) SPRZEDAŻY W KSIĘGARNI INTERNETOWEJ OFICYNY WYDAWNICZEJ STOPKA www.stopkapress.com.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE

OGÓLNE WARUNKI (REGULAMIN) SPRZEDAŻY W KSIĘGARNI INTERNETOWEJ OFICYNY WYDAWNICZEJ STOPKA www.stopkapress.com.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE OGÓLNE WARUNKI (REGULAMIN) SPRZEDAŻY W KSIĘGARNI INTERNETOWEJ OFICYNY WYDAWNICZEJ STOPKA www.stopkapress.com.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Księgarnia internetowa działająca pod adresem www.stopkapress.com.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży

Regulamin Sklepu internetowego  1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży Regulamin Sklepu internetowego www.sklep.peiter.pl Realizacja sprzedaży przez Sklep internetowy www.sklep.peiter.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. I. Informacje o sprzedającym 1. Organizatorem sprzedaży prowadzonej na odległość przez telefon jest Castorama Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego balloonclothes.com

Regulamin Sklepu internetowego balloonclothes.com Regulamin Sklepu internetowego balloonclothes.com 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego działającego pod adresem http://balloonclothes.com/, w

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepów internetowych

Regulamin sklepów internetowych 1. Postanowienia ogólne Regulamin sklepów internetowych www.sklep.fotofocus.pl i www.digi.fotofocus.pl 1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady składania oraz realizacji zamówień

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-dietabox.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-dietabox.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-dietabox.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAKUPU DAŃ I PRODUKTÓW OFEROWANYCH PRZEZ BISTROKAMPUS ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ

REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAKUPU DAŃ I PRODUKTÓW OFEROWANYCH PRZEZ BISTROKAMPUS ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAKUPU DAŃ I PRODUKTÓW OFEROWANYCH PRZEZ BISTROKAMPUS ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ WWW.BISTROKAMPUS.PL I. Słowniczek pojęć: Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży wysyłkowej. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sprzedaży wysyłkowej. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sprzedaży wysyłkowej Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie 1 Postanowienia ogólne 1. Sprzedaż wysyłkowa prowadzona jest przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.e-poltechcnc.pl zwanego dalej Sklepem internetowym.

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca MASTERPART Grzegorz Janusz z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ostroroga 10 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.piri-inhell.com 1.2 Sprzedawcą jest firma Piri

Bardziej szczegółowo

środków nie zostanie odnotowany w ciągu 7 dni roboczych od dnia wysłania

środków nie zostanie odnotowany w ciągu 7 dni roboczych od dnia wysłania Sklep internetowy iampli24, działający pod adresem http://sklep.ampli.com.pl, prowadzony jest przez: AMPLI S.A., z siedzibą w Tarnowie, adres 33 100 Tarnów, ul. Przemysłowa 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ/ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY IV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ/ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY IV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ/ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY III. REKLAMACJA PRODUKTU IV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ V. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sklep to sklep internetowy CHIC CHIC, prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.chicchic.pl

Sklep to sklep internetowy CHIC CHIC, prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.chicchic.pl Regulamin serwisu I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym CHIC CHIC działającym pod adresem: www.chicchic.pl, który prowadzony jest przez

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. 2 Zasady ogólne

1 Definicje. 2 Zasady ogólne 1 Definicje 1. Regulamin niniejszy regulamin. 2. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu.

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. Regulamin Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. I. Informacje ogólne 1. Sklep internetowy Scarpa Dolce działający pod adresem www.sklep.scarpadolce.pl jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Grzegorza Kostkę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kostka Grzegorz

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym KOCARKY.PL działającym pod adresem www.kocarky.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę. 2. O ile w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

3. Sklep BELMEB zajmuje się sprzedażą akcesoriów meblowych. Kontakt ze Sklepem BELMEB jest możliwy przez adres e-mail: sklep@belmeb.pl.

3. Sklep BELMEB zajmuje się sprzedażą akcesoriów meblowych. Kontakt ze Sklepem BELMEB jest możliwy przez adres e-mail: sklep@belmeb.pl. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BELMEB I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem http://www.belmeb.pl ma siedzibę pod adresem: 34-144 Izdebnik 542 i prowadzony jest przez BELMEB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL 1. Definicje Regulaminu Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO BISON-BIAL S.A.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO BISON-BIAL S.A. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO BISON-BIAL S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki i zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym BISON-BIAL prowadzonym pod adresem:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SOLAR I. INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SOLAR I. INFORMACJE OGÓLNE I. INFORMACJE OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SOLAR Sklep działa pod adresem www.solar-lampy.pl. Właścicielem Sklepu jest Małgorzata Markowiak, prowadząca działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095.

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095. Sklep internetowy Perfumeria Tagomago działający pod adresem : http://tagomago.pl jest prowadzony przez: "Tagomago Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością" Spółka Komandytowa ul. Walecznych 68 03-926 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy sklepdietka.pl, dostępny pod adresem internetowym www.sklepdietka.pl należy do serwisu www.dietek.pl 2. sklepdietka.pl działa

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy CAVALIADA stanowi platformę sprzedażową prowadzoną przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy imall24

Regulamin Sprzedawcy imall24 Regulamin Sprzedawcy imall24 I. DEFINICJE 1. Sprzedawca IMPACT IT Sp. z o.o. z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola. ul. Siedlanowskiego 3., posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8652557632, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. www.alkomaty.org

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. www.alkomaty.org REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym www.alkomaty.org Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku

Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku I. Definicje Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku Sklep Internetowy jest prowadzony przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "BIEGOFAN" z dnia 01.09.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIEGOFAN z dnia 01.09.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "BIEGOFAN" z dnia 01.09.2014 r. 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO 4. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. CENY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, świadczenia usług drogą elektroniczną. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, świadczenia usług drogą elektroniczną. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, świadczenia usług drogą elektroniczną 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL REGULAMIN Sklep internetowy higio.com.pl ( Sklep ) prowadzony jest przez Partner in Pet Food Polska SA z siedzibą przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Właścicielem marki LOVELEC+ jest spółka KOEXIMPO sp. z.o.o. z siedzibą pod adresem ul.

Właścicielem marki LOVELEC+ jest spółka KOEXIMPO sp. z.o.o. z siedzibą pod adresem ul. Regulamin Właścicielem marki LOVELEC+ jest spółka KOEXIMPO sp. z.o.o. z siedzibą pod adresem ul. Lipowa 1986, Czeski Cieszyn 737 01, Republika Czeska. Sklep www.lovelec.pl zwany dalej Sklepem jest własnością

Bardziej szczegółowo