Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku"

Transkrypt

1 I. Definicje Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia roku Sklep Internetowy jest prowadzony przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów, ul. Sucharskiego 2 wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, pod numerem Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca lub zamierzająca dokonać zamówienia w ramach Sklepu Internetowego. 2. Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego dostępny pod adresem: 3. Sklep Internetowy serwis internetowy dostępny pod adresem prowadzony przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia. 4. Sprzedający Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. II. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin jest skierowany do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Regulamin określa w szczególności: a. warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w Sklepie Internetowym; b. zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego; 2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe w przeglądarkach internetowych, których penetracja rynkowa wynosi w Polsce przynajmniej 20%. 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego. 4. Zdjęcia towarów umieszczone są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli. Zdjęcia w galerii Sklepu Internetowego mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru. Prawa autorskie dla zdjęć przysługują Sprzedającemu. 5. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). 6. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową 7. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, uprzedzając o tym fakcie w odpowiednim czasie na stronie internetowej, podając termin zakończenia akcji promocyjnej czy wyprzedaży.

2 III. Zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego 1. Przyjęcie zamówienia oraz termin realizacji zostaną potwierdzone drogą mailową. 2. Zamówienia można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku. IV. Czas i forma realizacji zamówień 1. Towary zamówione należy opłacić w ciągu 7 dni roboczych zgodnie z zasadami określonymi w pkt V.1. Po dokonaniu wpłaty towar będzie można odebrać w Dziale Promocji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, pokój 228 w dniach: poniedziałek, środa, piątek od 9:00 do 13:00. Towar będzie wydany Klientowi po okazaniu ważnego dowodu osobistego lub legitymacji studenckiej lub innego dowodu tożsamości. V. Sposób dokonywania płatności 1. Sprzedający dopuszcza 2 formy płatności: a. przelew na rachunek bankowy, numer rachunku do wpłat określony jest m.in. w mailowym potwierdzeniu zawarcia transakcji. w tytule przelewu należy podać Gadżet WSIiZ Opłata za towar uiszczana przelewem na konto winna być wykonana na rachunek Sprzedającego: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów, ul. Sucharskiego 2. nr b. podczas odbioru towaru płatność gotówką, termin odbioru należy ustalić w formie elektronicznej VI. Zwroty (odstąpienie od umowy sprzedaży) i wymiany 1. Klient ma prawo, zgodnie z art. 7 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez towar niebezpieczny, odstąpić od umowy sprzedaży, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania towaru. 2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania zakupionego towaru na własny koszt wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży i dołączonym dowodem zawarcia umowy. 3. Pieniądze otrzymane przez Sprzedawcę za towar zostaną zwrócone Klientowi przelewem lub gotówką niezwłocznie po otrzymaniu zwróconego towaru. 4. Zwrotowi podlega jedynie kwota obejmująca cenę za towar. 5. W przypadku nie przyjęcia zwrotu z powodu nie spełnienia wymagań z pkt.2 sekcji VI niniejszego Regulaminu, osoba zwracająca towar zostanie poinformowana na wskazany adres o odrzuceniu reklamacji, a towar zostanie odesłany na jej koszt. VII. Warunki reklamacji 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zawarcia umowy sprzedaży. 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być złożone na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia wadliwego towaru na adres siedziby Sprzedawcy: ul. Sucharskiego Rzeszów, pokój Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli towar ma wadę fizyczną ukrytą lub wadę prawną zmniejszającą jego wartość lub użyteczność. 5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar dotknięty wadą zostanie nieodpłatnie naprawiony albo wymieniony na wolny od wad (zgodnie z żądaniem Klienta), a jeśli będzie to już niemożliwe

3 (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru albo nadmiernych kosztów), Sprzedający stosownie obniży cenę, zwróci Klientowi równowartość ceny towaru(odstąpienie od umowy) albo zaoferuje mu inne, dostępny w Sklepie Internetowym towar o takiej samej lub wyższej jakości i przeznaczeniu (zgodnie z żądaniem Klienta). Klient od umowy nie może odstąpić, w przypadku gdy wada towaru jest nieistotna. 6. Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) powinno zawierać opis wady towaru, datę wykrycia wady oraz określenie żądania co do sposobu usunięcia wady. 7. O pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu reklamacji, Klient zostanie poinformowany drogą mailową. VIII. Ochrona danych osobowych 1. Dokonanie zakupu za pośrednictwem systemu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz z późn. zm). Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury sprzedaży i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, zgodnie z zasadami określonymi w art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nie uprawnionym. 2. Dane osobowe Klienta chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Klienta zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży towarów zawartej zgodnie z Regulaminem. 3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Sprzedawca. 4. Klient ma prawo zwrócić się z prośbą o modyfikację lub usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym pisemnie Sprzedawcę. IX. Postanowienia końcowe 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem roku. 2. Sprzedający zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie Sprzedającego. Zmiany do obowiązującego Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. Data wejścia w życie nowego regulaminu lub zmiany Regulaminu będzie jednoznacznie określona w jego treści. 3. Regulamin oraz umowy sprzedaży zawarte na podstawie niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu. 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było okolicznościami, na które Sprzedający nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). w przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie zobowiązań zostaje zawieszone na okres jej trwania. 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.

4 Formularz zgłoszenia reklamacyjnego Załącznik nr 1 do Regulaminu sprzedaży Sporządzono w dn. / / / Imię i Nazwisko reklamującego:...** Adres:... Tel. Kontaktowy.. adres ** Data kupna towaru:**... Nazwa towaru, rodzaj, typ :... Ilość: cena(y) jednostkowa(e) brutto... Numer rachunku sprzedaży**:... Numer konta bankowego**:... Dokładny opis niezgodności towaru z umową (opis wad):... Kiedy i w jakich okolicznościach wady zostały stwierdzone: Żądania reklamującego:..... Podpis klienta *obowiązkowo proszę wypełnić numer konta ** obowiązkowo

5 Sposób rozpatrzenia reklamacji (wypełnia Sprzedający):... Uzasadnienie:..... Data i podpis Sprzedającego

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Wojas.pl to Sklep Internetowy, dostępny na domenie www.wojas.pl, prowadzony jest przez WOJAS TRADE sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ludźmierskiej 29 w Nowym Targu (34-400), wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488 Sklep internetowy LOCAL HEROES, działający pod adresem http://www.localheroesstore.com prowadzony jest przez: LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Golden Drop www.goldendrop.pl

Regulamin Sklepu Internetowego Golden Drop www.goldendrop.pl Regulamin Sklepu Internetowego Golden Drop www.goldendrop.pl Mamy nadzieję, iż dokonywanie zakupów w naszym internetowym sklepie Golden Drop będzie dla Państwa łatwe oraz przyjemne. W zrozumieniu ogólnych

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPÓW [ obowiązuje od 07.11.2013 r. ]

REGULAMIN ZAKUPÓW [ obowiązuje od 07.11.2013 r. ] REGULAMIN ZAKUPÓW [ obowiązuje od 07.11.2013 r. ] Sklep internetowy Studia Realizacji Myśli Twórczych, działający pod adresem http://www.studiormt.net/oferta.html, prowadzony jest przez Studio Realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu.

REGULAMIN. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu. REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu. 2. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje:

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje: Regulamin sklepu Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod

Bardziej szczegółowo

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. I. Postanowienia ogólne 1. Dane Sprzedawcy 1.1 Sklep internetowy działający pod adresem www.tropharm.pl prowadzony jest przez Tropharm Marta Rajfur, NIP 6922308043, REGON 360216422 z siedzibą w 59-300

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sklepu Internetowego. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Sklepu Internetowego określa zakres i warunki zamawiania towarów w Idealbody Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (55-040) przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem www.modadziecieca.com.pl, prowadzony jest przez "Modniś" Tomasz Wesołowski z siedzibą w Łodzi, Gorkiego 27, 92-524 Łódź, wpisany do ewidencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN. Postanowienia ogólne. REGULAMIN Postanowienia ogólne. 1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego działającego pod adresem www.ewenementshoes.pl są Małgorzata Tracz (6371975762) i Magdalena Tracz- Niemczyk (6371885846),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRACOWNIA 9. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRACOWNIA 9. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRACOWNIA 9 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep PRACOWNIA 9 prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet bluzek damskich. 2. Zakupu w sklepie internetowym można dokonać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy, działający pod adresem www.platon24.pl prowadzony jest przez spółkę pod firmą Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu, 05-850 Ożarów Mazowiecki przy

Bardziej szczegółowo

Administrator właściciel serwisu www.platon24.pl tj. Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

Administrator właściciel serwisu www.platon24.pl tj. Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Regulamin Sklep internetowy, działający pod adresem www.platon24.pl prowadzony jest przez spółkę pod firmą Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu, 05-850 Ożarów Mazowiecki przy ul. Sławęcińskiej 16,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Warszawa. Firma jest czynnym podatnikiem VAT od towarów oraz usług i posiada numer NIP 5342481689 oraz numer Regon 146771603.

Regulamin sklepu. Warszawa. Firma jest czynnym podatnikiem VAT od towarów oraz usług i posiada numer NIP 5342481689 oraz numer Regon 146771603. Regulamin sklepu Sklep internetowy Star Wines działający pod adresem www.starwines.com.pl (dalej Sklep Internetowy ) jest platformą prowadzoną przez STAR WINES POLAND Daniel Wasilewski z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r.

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin Platformy sprzedaży insklep z dnia 14.03.2014r. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem internetowej platformy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego cetus.szczecin.pl jest Michał Henszke prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Cetus Michał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym CoffeBox. I. Zasady ogólne

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym CoffeBox. I. Zasady ogólne Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym CoffeBox I. Zasady ogólne 1 1. Niniejszy regulamin zwany dalej (Regulaminem) określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży dokonywanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 1. E-Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem Internetu na terenie Polski.

1. Postanowienia ogólne. 1. E-Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem Internetu na terenie Polski. Regulamin sklepu Sklep internetowy działający pod adresem www.apetete.pl (dalej jako: E- Sklep ), prowadzony jest przez: WITMALU Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin ARTIGLO. I Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin ARTIGLO. I Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin ARTIGLO I Postanowienia ogólne 1. Definicje 1. ARTIGLO Portal internetowy (sklep internetowy) znajdujący się pod adresem, który umożliwia Klientom zakup Towaru. 2. Towar Towar, który może być

Bardziej szczegółowo

Regulamin MyGiftDna.pl

Regulamin MyGiftDna.pl Regulamin MyGiftDna.pl I Postanowienia ogólne 1. Definicje 1. MYGIFTDNA Portal internetowy (sklep internetowy) znajdujący się pod adresem www.mygiftdna.pl, który umożliwia Klientom zakup Towaru. 2. Towar

Bardziej szczegółowo

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy: REGULAMIN I. Definicje. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym Joanna Klimas znajdującym się pod adresem elektronicznym www.sklep.joannaklimas.com. 2.

Bardziej szczegółowo

& 1 Definicje Usługodawca Firma Konto Firmowe Użytkownik konta firmowego Użytkownik Klient, Zamawiający Regulamin Wyszukiwarka Baza firm Konto

& 1 Definicje Usługodawca Firma Konto Firmowe Użytkownik konta firmowego Użytkownik Klient, Zamawiający Regulamin Wyszukiwarka Baza firm Konto Regulamin świadczenia usług portalu oraz sklepu internetowego imprezymaja.pl Warunkiem korzystania z serwisu oraz sklepu jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem, określa on zasady korzystania ze strony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami http://www.spongedesign.pl/ oraz http://www.mebelkizgabki.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą

Bardziej szczegółowo