REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania, świadczenia i rozliczania Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawartych za pośrednictwem adresu internetowego Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu. II DEFINICJE 1. SPRZEDAWCA KREBO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: Kraków, ul. Gromadzka 101, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , REGON , NIP , reprezentowana przez Jacka Bączka Prezesa Zarządu. 2. SKLEP serwis internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym za pośrednictwem którego Klient może dokonać zakupu Towaru. 3. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która składa lub zamierza złożyć Zamówienie w Sklepie (w tym Konsument). 4. KONSUMENT osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 5. UMOWA SPRZEDAŻY umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. 6. TOWAR, TOWARY dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży. 7. REGULAMIN niniejszy regulamin Sklepu. 8. ZAMÓWIENIE oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży. III ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Korzystający ze strony internetowej winien zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. 2. Wymagania techniczne dotyczące korzystania ze Sklepu są następujące: a) połączenie z Internetem, b) przeglądarka internetowa (Internet Explorer 10 lub nowszy, Firefox 30.0 lub nowszy, Chrome 42.0) umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem plików cookies, c) konto poczty . IV INFORMACJA O TOWARACH 1. Wszystkie informacje o Towarach w Sklepie, m.in. opisy, ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2 2. Ceny Towarów w Sklepie podane są w złotych polskich z podatkiem VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy. O łącznej cenie Towarów wraz z podatkami i kosztami dostawy Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia. V SKŁADANIE ZAMÓWIENIA 1. Zamówienia składane poprzez stronę internetową przyjmowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 2. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym imię, nazwisko, dokładny adres, na który Towar ma być wysłany, numer telefonu i adres W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje automatyczną odpowiedź ze Sklepu na podany adres potwierdzającą otrzymanie zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia ze strony sklepu w ciągu dwóch dni roboczych, prosimy o kontakt mailowy: 5. Proces realizacji zamówienia rozpoczyna się po wpływie wpłaty na rachunek bankowy Sklepu. VI REALIZACJA ZAMÓWIENIA 1. Zamówienia złożone w Sklepie realizowane są w godzinach pracy Sklepu, tj. w dni robocze (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), od poniedziałku do piątku, w godzinach 08: Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta realizowane są pierwszego kolejnego dnia roboczego. VII FORMY PŁATNOŚCI 1. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT. 2. Płatność za zamówiony Towar następuje za pośrednictwem systemu płatności internetowych (Przelewy24). VIII KOSZTY DOSTAWY I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Dostawa Towarów odbywa się jedynie na terytorium Polski pod adres wskazany w Zamówieniu. 2. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest ustalenie przez strony indywidualnego cennika oraz sposób wysyłki Towaru za granicę. 3. Towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Poland Sp. z o. o. 4. Opłata za wysyłkę za pomocą firmy kurierskiej (przedpłata) wynosi 12 zł brutto. 5. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w niniejszym Regulaminie. 6. Sklep umożliwia odbiór osobisty Towarów w siedzibie Sklepu pod adresem: Krebo Sp. z o.o., ul. Gromadzka 101, Kraków w godzinach O możliwości odebrania zamówionego Towaru Sprzedawca informuje Klienta drogą elektroniczną na wskazany

3 w trakcie Zamówienia adres . Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru Towaru. 7. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie Towarów do zamówienia) odbywa się w ciągu 2 dni roboczych od chwili przyjęcia zamówienia. 8. Przewidywany czas dostawy w przypadku przesyłki kurierskiej już od 24 godzin. IX ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 2. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Krebo Sp. z o.o., ul. Gromadzka 101, Kraków. 4. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres: Krebo Sp. z o.o., ul. Gromadzka 101, Kraków przed upływem tego terminu. 5. Sprzedawca ma obowiązek w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru. 6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. 7. W wypadku odstąpienia Klient ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy. X REKLAMACJA 1. Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną w zakresie określonym w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. 2. Towary kupione w Sklepie mogą być reklamowane z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiadają wady, stanowiące o ich niezgodności z zawartą Umową Sprzedaży. 3. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia: a) złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Albo b) żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. 4. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. 5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

4 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy: Krebo Sp. z o.o., ul. Gromadzka 101, Kraków. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca. 7. Reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży Klient może kierować w formie pisemnej na adres: Krebo Sp. z o.o., ul. Gromadzka 101, Kraków, lub elektronicznie na adres: z dopiskiem Reklamacja sklep internetowy. 8. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 9. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu zaleca się, aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody. XI POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu w związku z zakupami jest Sprzedawca. 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów Sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za realizację płatności i dostawę zakupionych Towarów do Klienta. 3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia realizację Zamówienia Klienta. 4. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. 5. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie Regulaminu ze strony internetowej Sklepu. 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy Sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

5 Załącznik nr 1.. miejscowość, data imię, nazwisko i adres Konsumenta KREBO Sp. z o.o. Ul. Gromadzka Kraków OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.) odstępuję od Umowy Sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej dnia..., nr zamówienia., dotyczącej zakupu.. Proszę o zwrot kwoty... zł (słownie... złotych) na rachunek bankowy: bank. nr konta..... podpis Konsumenta

1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Ramsat SA z siedzibą w Modlnicy, za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.njumobile.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Swiss-Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez ARCTOM JOLANTA URBAŃCZYK, TOMASZ URBAŃCZYK, GRZEGORZ URBAŃCZYK SPÓŁKA CYWILNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Łukasza Bałuszyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI WWW.NORDWOODRINGS.PL

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI WWW.NORDWOODRINGS.PL REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI WWW.NORDWOODRINGS.PL Niniejszy regulamin określa politykę prywatności oraz zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Jolantę Maciejczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Jolanta

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 2 Definicje

Certyfikat. 2 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Agnieszkę Chludzińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego cetus.szczecin.pl jest Michał Henszke prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Cetus Michał

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bayla.pl

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za pośrednictwem sklepu internetowego www.turbozabawki.pl (zwanego

Bardziej szczegółowo

zwana także zamiennie Usługodawcą lub Sprzedającym lub Wydawcą.

zwana także zamiennie Usługodawcą lub Sprzedającym lub Wydawcą. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania oraz dokonywania zakupów w serwisie internetowym www.dossiernaturalnychterapii.pl Serwis jest prowadzony przez: Poczta Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488 Sklep internetowy LOCAL HEROES, działający pod adresem http://www.localheroesstore.com prowadzony jest przez: LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EPULSAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EPULSAR.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EPULSAR.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. Aemca.pl. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. Aemca.pl. Postanowienia wstępne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ Aemca.pl Postanowienia wstępne 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej Aemca.pl, który

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Sport House

Regulamin sklepu internetowego Sport House Regulamin sklepu internetowego Sport House Regulamin ten określa sposób dokonywania zakupów w sklepie internetowym pod adresem www.odziez-sportwa.com (www.sporthouseweb.com), prowadzonym przez Sport House

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY MEMOLUK Łukasz Czarnkowski

REGULAMIN SPRZEDAŻY MEMOLUK Łukasz Czarnkowski REGULAMIN SPRZEDAŻY MEMOLUK Łukasz Czarnkowski Podstawowe definicje: Klient - osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna niebędąca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ESC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ESC.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.esc.pl/information.php?info_id=33 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://poolmate.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. I. Postanowienia ogólne 1. Dane Sprzedawcy 1.1 Sklep internetowy działający pod adresem www.tropharm.pl prowadzony jest przez Tropharm Marta Rajfur, NIP 6922308043, REGON 360216422 z siedzibą w 59-300

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.amigopc.pl/regulamin-s-1.html http://amigopc.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

1 Słownik pojęć. 2 Składanie zamówienia. Regulamin sprzedaży wysyłkowej

1 Słownik pojęć. 2 Składanie zamówienia. Regulamin sprzedaży wysyłkowej Regulamin sprzedaży wysyłkowej 1 Słownik pojęć 1. Sprzedawca oznacza Polski Koks Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Paderewskiego 41, 40 282 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EOBUWIE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EOBUWIE.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EOBUWIE.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI UL. SIEWNA 30, 31-231 KRAKÓW NIP. 679-002-43-56 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lampy-ogrodowe.pl SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. Fotookazja.pl. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. Fotookazja.pl. Postanowienia wstępne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ Fotookazja.pl Postanowienia wstępne 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej Fotookazja.pl,

Bardziej szczegółowo