Regulamin kart debetowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin kart debetowych"

Transkrypt

1 Regulamin kart debetowych Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady wydawania i używania kart debetowych Getin Noble Banku SA oraz rozliczania operacji dokonanych z użyciem tych kart. 2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Umowy o kartę debetową Getin Noble Banku SA. 3. Użyte w regulaminie karty określenia oznaczają: 1) Akceptant przedsiębiorca, podmiot lub instytucja przyjmująca zapłatę i/lub wypłacająca gotówkę przy użyciu kart płatniczych; 2) Autoryzacja zgoda Banku na dokonanie operacji z użyciem karty; 3) Bank Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej 33, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego ,00 zł (opłacony w całości); 4) Bankowość internetowa wykonywana na podstawie Umowy o Bankowość Elektroniczną usługa, świadczona przez Bank na rzecz Klienta za pośrednictwem podłączonych do Internetu urządzeń łączności przewodowej lub bezprzewodowej wykorzystywanych przez Klienta. W zakresie dotyczącym wykonywania Operacji Bankowość internetowa stanowi uzgodniony przez Bank i Klienta zbiór procedur wykorzystywanych przez Klienta do składania Zleceń płatniczych; 5) Bankowość telefoniczna wykonywana na podstawie Umowy o Bankowość Elektroniczną usługa, realizacji dyspozycji złożonych przez Klienta oraz, świadczona przez Bank na rzecz Klienta za pośrednictwem telefonu z wybieraniem tonowym; 6) Contact Center jednostka organizacyjna Banku z którą możliwy jest kontakt pod wskazanym przez Bank numerem telefonu ( lub ). Contact Center służy do udzielania informacji Klientom Banku oraz osobom zainteresowanym produktami i/lub usługami Banku, do prowadzenia akcji marketingowych i do sprzedaży produktów i/lub usług bankowych oferowanych przez Bank oraz świadczy usługi związane z prowadzeniem i obsługą produktów oferowanych przez Bank; 7) Dystrybutor podmiot wykonujący w imieniu i na rzecz Banku określone czynności wskazane w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. nr 140, poz. 979, z późn. zm.); 8) Dzień roboczy dzień, w którym Bank prowadzi działalność objętą Umową i niniejszym Regulaminem, inny niż sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy; 9) Karta karta debetowa wydawana przez Bank; 10) Kod identyfikacyjny poufny, czterocyfrowy numer (PIN) generowany przez Bank, który łącznie z danymi zawartymi na karcie służy do elektronicznej identyfikacji posiadacza (lub Użytkownika karty); 11) Komunikat Banku lub Komunikat warunki korzystania z karty udostępniane na stronie lub w serwisie transakcyjnym; 12) Moment otrzymania Dyspozycji moment, w którym Dyspozycja przekazana bezpośrednio przez Klienta lub pośrednio przez Odbiorcę, albo za jego pośrednictwem została otrzymana przez Bank; 13) Odbiorca osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot Transakcji Płatniczej; 14) Operacja Zlecenie płatnicze złożone przez Posiadacza/Użytkownika z użyciem Karty; 15) Posiadacz osoba fizyczna, która na podstawie Umowy o kartę debetową dokonuje w swoim imieniu i na swoją rzecz operacji określonych w Umowie; 16) Rachunek rachunek bankowy, do którego została wydana karta; 17) Regulamin karty niniejszy Regulamin kart debetowych ; 18) Regulamin Bankowości Elektronicznej Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej witryna Openonline ; 19) Tabela opłat i prowizji obowiązująca w Banku w zakresie odnoszącym się do wydania i obsługi karty; 20) Transakcja zainicjowana przez Zleceniodawcę lub Odbiorcę wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych; 21) Umowa umowę zawartą pomiędzy Bankiem a Klientem o wydanie i korzystanie z Karty; 22) Umowa Rachunku Umowa o prowadzenie Rachunku; 23) Umowa ramowa umową ramową w rozumieniu przepisów UUP jest umowa, do której zastosowanie ma niniejszy Regulamin; 24) Umowa o Bankowość Elektroniczną umowa o udostępnienie bankowości telefonicznej i internetowej witryna Openonline i wykonywanie czynności bankowych zawartą pomiędzy Klientem i Bankiem; 25) Unikatowy identyfikator to odpowiednio: a) numer rachunku bankowego w standardzie NRB (Numer Rachunku Bankowego) dla rozliczeń krajowych lub b) numer IBAN (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego) dla rozliczeń międzynarodowych

2 26) Ustawa ustawa z dnia 12 września 2002 roku o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385) z późniejszymi zmianami; 27) UUP ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.); 28) Witryna internetowa strona internetowa 29) Wyciąg zestawienie Transakcji oraz należnych Bankowi odsetek, prowizji i opłat obejmujące okres poprzedniego miesiąca rozliczeniowego; 30) Użytkownik karty osobę fizyczną upoważnioną przez Posiadacza do dokonywania w imieniu i na rzecz posiadacza operacji określonych w Umowie o kartę debetową; 31) Zlecenie Płatnicze oświadczenie Zleceniodawcy lub Odbiorcy skierowane do Banku, zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej w rozumieniu przepisów UUP; 32) Zleceniodawca osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, zlecająca Bankowi wykonanie Zlecenia Płatniczego w swoim imieniu. Ilekroć w Regulaminie posłużono się pojęciami pisanymi wielką literą, a nie zdefiniowanymi powyżej w ust. 1, należy je rozumieć w taki sposób, w jaki zostały one zdefiniowane w Umowie Ramowej o udostępnienie bankowości telefonicznej i internetowej witryna Openonline i wykonywanie czynności bankowych lub w Regulaminie Bankowości Elektronicznej. 4. Dystrybutorem jest Open Finance SA z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 39, Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS , NIP , REGON , o kapitale zakładowym ,00 zł (opłaconym w całości). Na podstawie zawartej przez Bank i Open Finance SA Umowy o współpracy Bank odpowiada za działania Open Finance SA przy realizacji niniejszej Umowy jak za swoje własne, zgodnie z art.6 b ustawy Prawo bankowe. Wydanie i wznowienie Karty 2 1. Bank umożliwia wydanie Karty jako karty spersonalizowanej wydanej z umieszczonymi na Karcie danymi Posiadacza (lub Użytkownika karty). 2. Bank w trakcie produkcji Karty umieszcza na niej dane jej Posiadacza (lub Użytkownika karty) w postaci imienia i nazwiska klienta Bank zastrzega sobie prawo do skrócenia lub zmiany danych Posiadacza (lub Użytkownika karty) umieszczonych na Karcie. Kartą może posługiwać się wyłącznie osoba, której dane identyfikacyjne zostały umieszczone na karcie. Karta niepodpisana przez Posiadacza (Użytkownika karty) jest nieważna. 3. Warunki ubiegania się o wydanie Karty określone są w Komunikacie Banku, dostępnym w placówkach Banku i za pomocą Systemów bankowości telefonicznej i internetowej. 4. Karta może być wydana na rzecz: a) Posiadacza (tylko w przypadku osób fizycznych), b) dowolnej, wskazanej przez Posiadacza osoby fizycznej, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych lub małoletnią, która ukończyła trzynasty rok życia i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 5. Na rzecz jednego Posiadacza (Użytkownika karty) może zostać wydana tylko jedna ważna Karta tego samego typu. Wydanie karty następuje po zawarciu Umowy o korzystanie z karty debetowej. 6. Posiadacz, wnioskując o wydanie karty dodatkowej, upoważnia przyszłego Użytkownika karty do dysponowania, przy użyciu karty dodatkowej, środkami znajdującymi się na rachunku bankowym. 7. Posiadacz zobowiązuje się do zapoznania przyszłego Użytkownika karty z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z ich nieprzestrzegania przez Użytkownika karty. 8. Po podjęciu pozytywnej decyzji o wydaniu Karty w terminie do 14 dni od złożenia wniosku Bank przygotowuje Kartę oraz Kod identyfikacyjny i przesyła je na aktualny adres korespondencyjny Posiadacza (lub Użytkownika karty). 9. Posiadacz zobowiązany jest do poinformowania Banku w przypadku: a) nieotrzymania Karty lub Kodu identyfikacyjnego w terminie 30 dni od daty podpisania Wniosku (w przypadku wniosku o wydanie karty spersonalizowanej), b) otrzymania koperty zawierającej Kod identyfikacyjny noszącej ślady uszkodzeń mogących świadczyć o możliwości poznania Kodu identyfikacyjnego przez osoby niepowołane, c) otrzymania nieczytelnego Kodu identyfikacyjnego, d) otrzymania Karty uszkodzonej w sposób uniemożliwiający jej użytkowanie. 10. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 9 Bank umożliwia wydanie nowej Karty na zasadach określonych w Regulaminie karty. 11. Niezwłocznie po otrzymaniu Karty, Posiadacz (lub Użytkownik karty) zobowiązany jest podpisać Kartę w sposób trwały na pasku do podpisu znajdującym się na odwrocie Karty, w sposób zgodny ze wzorem podpisu złożonym na wniosku o wydanie Karty. 12. W przypadku złożenia podpisu nie mieszczącego się na pasku zostanie wydana nowa Karta na koszt Posiadacza. 13. Karta spersonalizowana przekazywana jest jako nieaktywna. Posiadacz (lub Użytkownik karty) zobowiązany jest do aktywowania Karty niezwłocznie po jej otrzymaniu. Aktywacja Karty odbywa się w sposób określony w komunikacie Banku.

3 14. Karta niespersonalizowana aktywowana jest automatycznie przez Bank w momencie jej wydawania Posiadaczowi (lub Użytkownikowi karty). 15. Bank wydaje Kartę na czas określony. Termin ważności Karty podany jest na awersie Karty w postaci cyfrowej, oznaczającej miesiąc i rok ważności Karty. Karta ważna jest do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin jej ważności. 16. Karta jest wznawiana automatycznie bez konieczności ponownego składania wniosku, chyba że: a) Karta została zastrzeżona w terminie najpóźniej na 30 dni przed upływem okresu ważności Karty, b) Posiadacz złożył w Banku pisemną rezygnację ze wznowienia Karty, w terminie najpóźniej na 30 dni przed upływem okresu ważności Karty. 17. Wznowienie Karty powoduje automatycznie przedłużenie o taki sam okres terminu obowiązywania Umowy o kartę debetową 18. Po podjęciu przez Bank pozytywnej decyzji o wznowieniu Karty, Bank przygotowuje nową Kartę i przesyła ją w stanie nieaktywnym na aktualny adres korespondencyjny przekazany do Banku. 19. Dla kart wznowionych dotychczasowy kod identyfikacyjny pozostaje bez zmian. 20. Jeżeli dane dotyczące Posiadacza (lub Użytkownika karty) uległy zmianie i informacja o zmianie dotarła do Banku przed podjęciem przez Bank pozytywnej decyzji o wznowieniu Karty, wówczas Bank dokonuje wznowienia Karty w oparciu o nowe dane Posiadacza (lub Użytkownika karty). 21. O zmianie adresu do wysyłki odnowionej karty Posiadacz (lub Użytkownik karty) zobowiązany jest powiadomić Bank nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności Karty. 22. Po upływie terminu ważności Karty, Kartą nie można się posługiwać i Karta powinna zostać zwrócona do Banku bądź zniszczona. Bezpieczeństwo i ochrona Karty 3 1. Posiadacz karty zobowiązany jest do: a) przechowywania Karty i ochrony Kodu identyfikacyjnego z zachowaniem należytej staranności, b) nieprzechowywania Karty razem z Kodem identyfikacyjnym, c) nieudostępniania Karty oraz Kodu identyfikacyjnego osobom nieuprawnionym, d) niezwłocznego zastrzeżenia Karty w przypadku zgubienia, kradzieży lub zniszczenia Karty oraz w innych przypadkach utraty Karty, e) niezwłocznego zastrzeżenia Karty w przypadku udostępnienia bądź ujawnienia kodu identyfikacyjnego osobie niepowołanej. 2. Kod identyfikacyjny jest generowany, drukowany i przekazywany przez Bank Posiadaczowi (lub Użytkownikowi karty) w sposób uniemożliwiający jego poznanie przez osoby niepowołane. Posiadacz (lub Użytkownik karty) jest jedyną osobą, której Bank przekazuje Kod identyfikacyjny. 3. Bank nie ma możliwości odtworzenia kodu identyfikacyjnego bądź wygenerowania nowego kodu identyfikacyjnego w miejsce dotychczasowego kodu identyfikacyjnego. 4. Nikt, pod żadnym pozorem i w żadnych okolicznościach, nie ma prawa żądać od Posiadacza (lub Użytkownika karty) ujawnienia Kodu identyfikacyjnego. 5. Posiadacz (lub Użytkownik karty) może dokonać zmiany Kodu identyfikacyjnego wyłącznie w bankomatach, w których taka usługa jest dostępna dla Posiadaczy (lub Użytkowników kart). Zmiana Kodu identyfikacyjnego wymaga użycia Karty oraz dotychczasowego Kodu identyfikacyjnego. Używanie Karty 4 1. Kartą może posługiwać się wyłącznie Posiadacz (lub Użytkownik karty). 2. Karta jest instrumentem płatniczym umożliwiającym Posiadaczowi/Użytkownikowi dokonywanie następujących Operacji: a) bezgotówkowe polegające na dokonaniu zapłaty za towary lub usługi, b) gotówkowe polegające na wypłacie gotówki, c) specjalne polegające na dostępie do dodatkowych usług Banku. 3. Karta jest własnością Banku. 4. Poza Operacjami określonymi w ust. 2, Bank oferuje dodatkowe usługi nie stanowiące Zleceń płatniczych, udostępniane Posiadaczowi/Użytkownikowi przy użyciu Karty na zasadach określonych w Komunikacie Banku. 5. Kartą można dokonywać Operacji do wysokości limitów określonych na Wniosku, jednakże nie więcej niż do wysokości dostępnych środków na Rachunku. Zasady zmiany limitów określone są w Regulaminie. 6. Posiadacz zobowiązany jest utrzymywać na Rachunku środki zapewniające rozliczenie wszystkich Operacji dokonanych Kartą oraz należnych Bankowi opłat i prowizji. Posiadacz zobowiązany jest również do niezwłocznego zwrotu Bankowi kwot Operacji, wraz z należnymi Bankowi opłatami i prowizjami, dokonanych w trakcie ważności Karty, a rozliczonych przez Bank po zamknięciu Rachunku, do którego Karta została wydana. 7. Kartą można dokonywać Operacji w kraju i za granicą u Akceptantów oznaczonych symbolem akceptacji zgodnym z symbolem umieszczonym na Karcie.

4 8. Dokonanie Operacji Kartą wymaga jej Autoryzacji przez Posiadacza/Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie. 9. Bank ma prawo do zmiany limitów bez uprzedniej zgody Posiadacza w przypadku nieterminowej spłaty należności przez Posiadacza lub stwierdzenia zagrożenia ich terminowej spłaty. W takim przypadku Bank pisemnie informuje Posiadacza o zmianie limitów. 10. Kartą można dokonywać Operacji w następujących punktach i urządzeniach: a) w terminalach płatniczych w punktach handlowo-usługowych bądź kasach banków, b) w samoobsługowych terminalach płatniczych, c) w bankomatach, 11. Punkty i urządzenia, w których można dokonywać Operacji z użyciem Karty, oznaczone są znakiem zgodnym ze znakiem umieszczonym na Karcie. Zakres operacji możliwych do dokonania z użyciem Karty w danym punkcie lub urządzeniu może obejmować tylko niektóre Operacje w zależności od rodzaju i kwoty dokonywanej Operacji. Kartą można posługiwać się w kraju oraz za granicą. W przypadku dokonywania Kartą operacji za granicą, Karta powinna być używana zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym dokonywana jest operacja. 12. Za czynności związane z wydaniem, obsługą i używaniem Karty Bank pobiera opłaty i prowizje określone w Umowie o kartę debetową oraz w Tabeli opłat i prowizji. Kwotą należnych Bankowi opłat i prowizji Bank obciąża Rachunek. Dokonywanie i potwierdzanie operacji 5 1. Dokonanie Operacji Kartą wymaga jej Autoryzacji przez Posiadacza/Użytkownika Karty poprzez: a) Operacja dokonana jest w terminalu płatniczym przez złożenie podpisu lub elektroniczną identyfikację Posiadacza (lub Użytkownika karty); w niektórych przypadkach może być wymagane złożenie podpisu wraz z elektroniczną identyfikacją Posiadacza (lub Użytkownika karty); b) Operacja dokonana jest w bankomacie lub samoobsługowym terminalu płatniczym przez elektroniczną identyfikację Posiadacza (lub Użytkownika karty); c) Operacja dokonywana jest bez fizycznego użycia Karty (dotyczy wyłącznie tych Kart, dla których Bank udostępnił taką funkcjonalność) przez podanie numeru Karty, daty jej ważności oraz trzycyfrowego kodu podanego na rewersie Karty; d) Operacja dokonana zbliżeniowo (dotyczy wyłącznie tych kart, dla których Bank udostępnił taką funkcjonalność) przez zbliżenie Karty do terminala płatniczego akceptującego płatności zbliżeniowe; w niektórych przypadkach może być dodatkowo wymagane złożenie podpisu i/lub elektroniczna identyfikacja Klienta (lub Użytkownika). 2. Potwierdzenie Operacji w formie: a) złożenia podpisu oznacza złożenie własnoręcznego Podpisu przez posiadacza (lub Użytkownika karty) na dokumencie potwierdzającym dokonanie operacji, zgodnego ze wzorem podpisu umieszczonym na Karcie; niezłożenie podpisu, złożenie podpisu niezgodnego ze wzorem podpisu umieszczonym na Karcie bądź złożenie podpisu przez osobę inną niż Posiadacz (lub Użytkownik karty) może spowodować odmowę dokonania operacji, a także zatrzymanie Karty przez obsługę punktu b) elektronicznej identyfikacji Posiadacza (lub Użytkownika karty) oznacza odczytanie przez urządzenie danych zawartych na Karcie oraz wprowadzenie do urządzenia prawidłowego Kodu identyfikacyjnego; wprowadzenie nieprawidłowego Kodu identyfikacyjnego spowoduje odmowę dokonania operacji oraz może spowodować zablokowanie Karty 3. Autoryzacja Posiadacza/Użytkownika może dotyczyć także kolejnych Operacji. 4. Obsługa punktu, w którym dokonywana jest Operacja (Akceptant), ma prawo żądać od Posiadacza (lub Użytkownika karty) okazania dokumentu tożsamości, w razie uzasadnionych wątpliwości co do jego tożsamości. Odmowa okazania dokumentu tożsamości przez Posiadacza (lub Użytkownika karty) bądź okazanie dokumentu nie potwierdzającego tożsamości Posiadacza (lub Użytkownika karty) może spowodować odmowę dokonania Operacji, a także zatrzymanie Karty przez obsługę punktu. 5. Poza przypadkami określonymi w ust. 2 i 3, obsługa punktu lub urządzenie może również odmówić dokonania Operacji, a także zatrzymać Kartę w sytuacji: a) próby posłużenia się Kartą nieważną lub Kartą zastrzeżoną, b) próby posłużenia się Kartą przez osobę inną niż Posiadacz (lub Użytkownik karty), c) otrzymania z Banku, za pośrednictwem agenta rozliczeniowego obsługującego punkt lub urządzenie, polecenia odmowy dokonania operacji lub polecenia zatrzymania Karty. 6. W sytuacji, gdy obsługa punktu lub urządzenie zatrzyma Kartę z powodów innych, niż określone w ust. 2 4, a Karta nie zostanie zwrócona na żądanie Posiadacza (lub Użytkownika karty), wówczas Posiadacz (lub Użytkownik karty) zobowiązany jest do niezwłocznego zastrzeżenia Karty. 7. Podczas dokonywania Operacji Posiadacz (lub Użytkownik karty) zobowiązany jest do kontroli okoliczności posługiwania się Kartą oraz dokumentów dotyczących dokonywanej Operacji. W szczególności Posiadacz (lub Użytkownik karty) zobowiązany jest do sprawdzenia czy: a) obsługa punktu, w którym dokonywana jest Operacja, nie próbuje wyłudzić Karty bądź Kodu identyfikacyjnego, nie próbuje dokonać skopiowania Karty lub jej paska magnetycznego oraz nie używa karty

5 w urządzeniach nie związanych z obsługą kart, nie przetrzymuje Karty na czas dłuższy niż dokonanie Operacji bądź też nie powoduje działań, wskutek których Posiadacz (lub Użytkownik karty) traci Kartę z zasięgu wzroku, b) Kod identyfikacyjny jest wprowadzany przez Posiadacza (lub Użytkownika karty) w sposób dyskretny, uniemożliwiający jego poznanie przez osoby niepowołane, c) urządzenie podało prawidłową kwotę Operacji zgodną z wydanym potwierdzeniem, d) Operacja została potwierdzona tylko raz przez Posiadacza (lub Użytkownika karty); kilkakrotne potwierdzenie Operacji może oznaczać potwierdzenie kilku niezależnych od siebie operacji, e) po dokonaniu Operacji Posiadacz (lub Użytkownik karty) otrzymał swoją Kartę, która nie nosi śladów uszkodzenia. 8. W razie podejrzenia o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 7, Posiadacz (lub Użytkownik karty) zobowiązany jest do niezwłocznego skontaktowania się z Bankiem pod numer służący do zastrzegania Kart, gdzie po przedstawieniu sytuacji budzącej wątpliwości dokona ewentualnego zastrzeżenia Karty. 9. W przypadku Kart wyposażonych w funkcjonalność zbliżeniową, sposób dokonania Operacji zbliżeniowych uzależniony jest od kwoty, której wysokość ustalana jest dla danego kraju przez organizacje płatnicze. Operacje zbliżeniowe do wysokości tej kwoty dokonywane są poprzez samo zbliżenie Karty, natomiast Operacje zbliżeniowe przekraczające tę kwotę wymagają dodatkowo potwierdzenia Kodem identyfikacyjnym. W zależności od technicznych możliwości urządzenia akceptującego karty zbliżeniowe, urządzenie może dodatkowo wymagać potwierdzenia Operacji zbliżeniowej Kodem identyfikacyjnym niezależnie od kwoty Operacji bądź przeprowadzenia Operacji bez wykorzystania funkcjonalności zbliżeniowej. 10. Operacja dokonana Kartą jest nieodwołalna po dokonaniu przez Posiadacza/Użytkownika Karty jej Autoryzacji, za wyjątkiem niezrealizowanych jeszcze Operacji określonych w ust. 3, pod warunkiem, że Posiadacz/Użytkownik powiadomił Akceptanta o odwołaniu zgody, a Akceptant wyraził zgodę na odwołanie. 11. Bank wykonuje Operacje dokonane przez Posiadacza/Użytkownika w oparciu o Unikatowy identyfikator. 12. Bank ma prawo do odmowy dokonania Operacji autoryzowanej przez Posiadacza/Użytkownika: a) w przypadku posłużenia się Kartą uszkodzoną, nieaktywną, nieważną, zastrzeżoną lub zablokowaną, b) jeśli dokonanie Operacji spowodowałoby przekroczenie dziennych limitów Operacji lub dostępnych środków na Rachunku, c) w przypadkach określonych w Umowie Rachunku lub Regulaminie Rachunku. 13. O odmowie dokonania Operacji Bank informuje Posiadacza/Użytkownika poprzez wyświetlenie komunikatu z odmową na urządzeniu w którym Operacja jest dokonywana. Posiadacz/Użytkownik może również uzyskać informacje o powodzie odmowy dokonania Operacji telefonicznie poprzez Contact Center. Rozliczenie Operacji 6 1. Obciążenia Rachunku Bank dokonuje bezzwłocznie po otrzymaniu informacji o dokonanej Operacji. 2. Operacje dokonane w walucie obcej przeliczane są na złote polskie według następujących zasad: a) dla kart MasterCard operacje dokonane w euro przeliczane są bezpośrednio z euro na złote polskie według kursu walut Banku, b) dla kart VISA operacje dokonane w dolarach amerykańskich przeliczane są bezpośrednio z dolarów amerykańskich na złote polskie według kursu walut Banku, c) dla kart MasterCard operacje dokonane w pozostałych walutach obcych, innych niż euro, przeliczane są najpierw z waluty obcej na euro przez organizację MasterCard według kursu tej organizacji, a następnie przeliczane są z euro na złote polskie według kursu walut Banku. d) dla kart VISA operacje dokonane w pozostałych walutach obcych, innych niż dolary amerykańskie, przeliczane są najpierw z waluty obcej na dolary amerykańskie przez organizację VISA według kursu tej organizacji, a następnie przeliczane są z dolarów amerykańskich na złote polskie według kursu walut Banku. 3. Do operacji, których wykonanie wiąże się z kupnem lub sprzedażą waluty innej niż waluta rachunku, stosuje się kursy walut obcych, ustalane i ogłaszane przez Bank. 4. Kurs kupna i sprzedaży danej waluty obowiązujący w Banku w momencie realizacji operacji ustalany jest na podstawie kursu rynkowego wymiany tej waluty, dostępnego w serwisie Reuters w momencie sporządzania Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Bank SA. 5. Ustalenie kursu kupna danej waluty obowiązującego w Banku polega na odjęciu od kursu rynkowego dostępnego w serwisie Reuters marży Banku. 6. Ustalenie kursu sprzedaży danej waluty obowiązującego w Banku polega na dodaniu do kursu rynkowego dostępnego w serwisie Reuters marży Banku. 7. Bank ustala Tabelę podstawową kursów walut Getin Noble Bank SA co najmniej dwa razy w ciągu dnia roboczego. Bank, publikując Tabelę podstawową kursów walut Getin Noble Bank SA, ogłasza datę i godzinę od której ona obowiązuje. 8. Bank dokonuje bez uprzedzenia zmiany kursów walut określonych w Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Bank SA i stosuje każdorazowo przy realizacji operacji wiążącej się z kupnem lub sprzedażą waluty innej niż waluta rachunku, kursy wynikające z aktualnie obowiązującej Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Bank SA.

6 9. Aktualnie obowiązująca Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Bank SA jest każdorazowo publikowana na stronach internetowych Banku pod adresami i oraz dostępna w placówkach własnych Banku. 10. Do operacji, których wykonanie wiąże się z kupnem lub sprzedażą waluty innej niż waluta rachunku, Bank może stosować kursy negocjowane, ustalone na zasadach określonych w Regulaminie transakcji natychmiastowych obowiązującym w Banku w chwili realizacji operacji. 11. Informacja o kursie danej waluty, który został zastosowany do realizacji Operacji, jest zamieszczona w opisie operacji podanym na wyciągu z Rachunku. 12. Kurs organizacji Visa / MasterCard to kurs walut zgodny z tabelą kursów tej organizacji z dnia rozliczenia przez nią operacji i w zależności od kraju, w którym operacja została dokonana, jest to kurs rynkowy waluty lub kurs ustalony przez władze danego kraju. 13. Do kwoty Operacji wyrażonej w złotych polskich, Bank dolicza opłaty i prowizje zgodnie z Tabelą opłat i prowizji. 14. Operacje dokonywane przez Użytkownika karty dokonywane są w imieniu i na rzecz Posiadacza. Zgłaszanie niezgodności i odpowiedzialność stron 7 1. Posiadacz/Użytkownik karty zobowiązany jest do: a) przechowywania Karty, danych Karty oraz Kodu identyfikacyjnego z zachowaniem należytej staranności, b) nieprzechowywania Karty razem z Kodem identyfikacyjnym, c) nieudostępniania Karty oraz Kodu identyfikacyjnego innym osobom. 2. W przypadku stwierdzenia utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia Karty lub nieuprawnionego dostępu do Karty, Posiadacz/Użytkownik karty zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Bankowi celem dokonania zastrzeżenia Karty. 3. Posiadacz otrzymuje zestawienia Operacji, na warunkach określony w umowie Rachunku oszczędnościoworozliczeniowego, do którego wydana została Karta. 4. W ciągu 14 dni od daty otrzymania zestawienia Operacji dokonanych Kartą, Posiadacz zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia w placówce Banku niezgodności w zestawieniu, w szczególności Operacji: a) kwestionowanych przez Posiadacza (lub Użytkownika karty), b) błędnie lub nieprawidłowo rozliczonych, c) dokonanych z użyciem utraconej Karty. 5. Bank zobowiązuje się do niezwłocznego wyjaśnienia każdej zgłoszonej niezgodności. 6. Bank może zwrócić się do Posiadacza (lub Użytkownika karty), którego Kartą dokonano operacji będącej przyczyną powstania niezgodności, z prośbą o: a) wypełnienie i własnoręczne podpisanie oświadczenia o zgłoszeniu niezgodności, b) udzielenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących Operacji, c) doręczenie dodatkowych dokumentów, które okażą się niezbędne do wyjaśnienia niezgodności. Reklamacje 8 Tryb oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji określone są w regulaminie Rachunku. Zablokowanie Karty 9 1. Bank prowadzi licznik odmów udzielenia Autoryzacji Operacji, których odmowa została spowodowana wprowadzeniem błędnego Kodu identyfikacyjnego podczas elektronicznej identyfikacji Posiadacza (lub Użytkownika karty). 2. Bank dokonuje zablokowania Karty w momencie, gdy w ciągu jednego dnia zarejestruje trzy odmowy udzielenia Autoryzacji Operacji z powodów określonych w ust. 1. Karta zablokowana jest do końca dnia, w którym nastąpiło jej zablokowanie z podanego powodu. Odblokowanie karty następuje automatycznie, jeżeli wcześniej Karta nie została zastrzeżona. 3. Licznik odmów udzielenia Autoryzacji jest zerowany przez Bank automatycznie na koniec każdego dnia. Zablokowania, odblokowania lub zastrzeżenia swojej Karty Posiadacz/Użytkownik karty może dokonać: a) telefonicznie za pośrednictwem Contact Center, b) za pośrednictwem Bankowości Internetowej (o ile Bank udostępnił taką funkcjonalność). 4. Poza automatycznym Zablokowaniem Karty, określonym w ust. 2, Bank zastrzega sobie prawo do Zablokowania Karty w przypadku powstania uzasadnionego podejrzenia, iż Karta została utracona przez Klienta lub jej Użytkownika bądź posługuje się nią osoba nieuprawniona. Za uzasadnione podejrzenie uznaje się: a) otrzymanie informacji od osoby nie będącej Klientem (Użytkownikiem) o znalezieniu Karty wraz z podaniem jej numeru oraz daty ważności, b) transakcje wykonywane w krótkim czasie w odległych od siebie miejscach lub bardzo duża ilość transakcji w krótkim czasie niepotwierdzająca specyfiki korzystania z Karty przez Klienta,

7 c) otrzymanie informacji od osób obsługujących terminale płatnicze o fakcie, iż Kartą posługuje się osoba, której dane nie figurują na Karcie, d) przekazanie informacji od organizacji obsługujących bankomaty o prawdopodobieństwie zeskanowania Karty. 5. Zablokowanie Karty z przyczyn określonych w ust. 4 następuje na czas nieokreślony, do momentu wyjaśnienia okoliczności, które były powodem zablokowania Karty przez Bank. 6. Bank niezwłocznie informuje Klienta (Użytkownika) o zablokowaniu Karty i jego przyczynach telefonicznie za pośrednictwem Contact Center lub elektronicznie. Zastrzeżenie Karty Zastrzeżenia Karty można dokonać telefonicznie pod całodobowo czynnym numerem telefonu podanym w komunikacie Banku lub w dowolnej placówce Banku. 2. Bank potwierdza przyjęcie zastrzeżenie Karty w momencie zgłoszenia zastrzeżenia Karty w placówce Banku. 3. Kartę może zastrzec: a) Użytkownik karty, b) Posiadacz, c) osoba inna niż Użytkownik karty bądź Posiadacz, o ile osoba zgłaszająca zastrzeżenie Karty poda wszystkie informacje niezbędne do zastrzeżenia Karty. 4. Zastrzeżenie Karty jest nieodwołalne, a zastrzeżona Karta nie może być dalej używana. W przypadku odnalezienia, zwrotu lub odzyskania Karty, Karta powinna zostać zwrócona do Banku bądź zniszczona. 5. Zastrzeżenie Karty dotyczy jedynie Karty wskazanej podczas zastrzeżenia i nie powoduje utraty prawa używania innych kart wydanych do Rachunku. 6. Bank ma prawo do zastrzeżenia Karty wyłącznie z ważnych przyczyn, do których zalicza się: a) wprowadzenie w błąd Banku co do tożsamości, zdolności do czynności prawnych, lub zdolności kredytowej Klienta, poprzez podanie nieprawdziwych danych osobowych lub podanie nieprawdziwych lub zatajenie danych dotyczących dochodów lub zobowiązań Klienta, b) przekazanie przez Klienta lub Użytkownika osobom trzecim informacji dotyczących Karty pozwalających na dokonywanie transakcji bez fizycznego użycia Karty, c) śmierć Klienta lub Użytkownika, d) zajęcie Rachunku Karty przez organ egzekucyjny, e) zamknięcie lub zastrzeżenie Rachunku Karty, f) rozwiązanie Umowy z upływem terminu wypowiedzenia dokonanego przez Bank lub Klienta, g) zaistnieniu przesłanek o których jest mowa w ustawie z dnia r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 2010 r., poz. 276). 7. Bank niezwłocznie informuje Posiadacza (lub Użytkownika karty) o zastrzeżeniu Karty z przyczyn określonych w ust. 6 lit. a b oraz d g telefonicznie za pośrednictwem Contact Center lub elektronicznie. 8. Po zastrzeżeniu Karty, Bank umożliwia wydanie nowej Karty na zasadach określonych w Posiadacza obciążają Operacje dokonane przez osoby, którym udostępnił Kartę lub Kod identyfikacyjny. 10. Bank ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki zrealizowania Transakcji przez osoby trzecie, po złożeniu przez Posiadacza dyspozycji zastrzeżenia dostępu do Karty, począwszy od chwili złożenia i zatwierdzenia takiej dyspozycji, z którą uważa się: a) wpłynięcie dyspozycji do Banku w przypadku gdy dyspozycję zastrzeżenia złożono za pośrednictwem Systemu bankowości internetowej od chwili zatwierdzenia dyspozycji, b) pisemne potwierdzenie w przypadku gdy dyspozycję zastrzeżenia złożono w placówce Banku, c) potwierdzenie przez Konsultanta Contact Center przyjęcia telefonicznej dyspozycji zastrzeżenia. 11. Odpowiedzialność Banku wskazana w ust. 10 dotyczy wyłącznie Karty zastrzeżonej. 12. Posiadacz odpowiada za Transakcje wykonane na podstawie dyspozycji osób trzecich do czasu zgłoszenia Bankowi dyspozycji zastrzeżenia karty, do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 150 euro. Równowartość 150 euro oblicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu wykonania transakcji. Ograniczenie to nie dotyczy Operacji, do których doszło z winy posiadacza bądź Użytkownika. 13. Posiadacza nie obciążają Operacje dokonane z wykorzystaniem utraconej Karty, jeżeli ich dokonanie nastąpiło wskutek nienależytego wykonania zobowiązania przez Bank. 14. Posiadacza obciążają operacje dokonane po zastrzeżeniu, o którym mowa w ust. 10, jeżeli doszło do nich z winy umyślnej Posiadacza bądź Użytkownika. 15. Bank ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek stwierdzonej nieautoryzowanej, niewykonanej lub nienależycie wykonanej Operacji na zasadach określonych w regulaminie Rachunku. 16. Wszelkie czynności wykonywane przez Klienta w sposób niezgodny z podanymi przez Bank informacjami mogą doprowadzić do zablokowania Karty, co z kolei może skutkować brakiem możliwości dokonania czynności. Ochrona ubezpieczeniowa Na rzecz Posiadacza (lub Użytkownika karty) Bank może zawrzeć ubezpieczenie osobowe lub majątkowe.

8 2. Podstawowe informacje dotyczące warunków i zasad ubezpieczenia podane są w komunikacie Banku. 3. Warunkiem skorzystania z ubezpieczenia jest wyrażenie przez Posiadacza (lub Użytkownika karty) zgody na udostępnienie jego danych osobowych towarzystwu ubezpieczeniowemu oraz innym podmiotom współpracujących z Bankiem i towarzystwem ubezpieczeniowym w zakresie realizacji ubezpieczenia. Udostępnione dane osobowe mogą być wykorzystywane wyłącznie dla celów związanych z realizacją ubezpieczenia. 4. Wprowadzenie, zmiana bądź rezygnacja z ubezpieczenia nie stanowi zmiany warunków Regulaminu karty. Zmiany Regulaminu karty oraz Tabeli opłat i prowizji Zmiana wysokości opłat albo wprowadzenie opłat za czynności nie ujęte w Tabeli opłat i prowizji jest możliwe z ważnej przyczyny, za którą uznaje się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą przepisów a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; b) wydanie rekomendacji przez organ nadzoru nad działalnością Banku, urzędowej lub sądowej interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów albo wydanie wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między wydaniem rekomendacji, urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów albo wyroku lub decyzji administracyjnej a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; c) zmianę cen energii elektrycznej, taryf pocztowych, telekomunikacyjnych lub rozliczeń międzybankowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą tych cen a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; d) wzrost cen i usług konsumpcyjnych o nie mniej niż 0,5%, ustalany na podstawie kwartalnego wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych (pot. inflacji) publikowanego przez GUS zmiana dokonywana jest nie częściej niż co kwartał kalendarzowy, ze skutkiem od pierwszego dnia drugiego, kolejnego miesiąca po dacie publikacji wskaźnika z którego wynika wzrost, o wartość wskaźnika za okres od dnia poprzedniej zmiany wysokości opłat ze względu na wzrost cen i usług konsumpcyjnych, do dnia dokonania zmiany. 2. Bank zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana treści Regulaminu przez Bank jest możliwa z ważnej przyczyny, za którą uznaje się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, jeżeli w wyniku tej zmiany Bank jest prawnie zobowiązany do zmiany Regulaminu karty; b) wyrok sądowy lub decyzję administracyjną, jeżeli Regulamin karty zawiera postanowienia analogiczne do poddanych ocenie sądu lub organu, które ze względu na treść wyroku lub decyzji wymagają zmiany Regulaminu karty; c) rekomendację wydaną przez organ nadzoru nad działalnością Banku albo urzędową lub sądową interpretację przepisów, jeżeli dotyczą materii objętej Regulaminem karty i w wyniku ich wydania zaistnieje potrzeba zmiany Regulaminu karty, której celem jest dostosowanie treści Regulaminu karty do wydanej rekomendacji albo urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów; d) zmianę w systemach informatycznych wykorzystywanych przez Bank, usprawniającą ich funkcjonowanie, jeżeli zakres przedmiotowy tej zmiany pozostaje w związku z treścią Regulaminu karty i powoduje konieczność modyfikacji jego brzmienia; e) konieczność dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie karty nie dających się usunąć w wyniku wykładni jego postanowień. 3. Bank poinformuje Posiadacza o wprowadzeniu zmian w Regulaminie i Tabeli opłat i prowizji nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie, podając w informacji przekazywanej Posiadaczowi tę datę. 4. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian w Regulaminie i/lub Tabeli opłat i prowizji Posiadacz nie zgłosi Bankowi sprzeciwu wobec tych zmian lub nie dokona wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, uznaje się, że Posiadacz wyraził na nie zgodę. 5. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian w Regulaminie i/lub Tabeli opłat i prowizji Posiadacz zgłosił Bankowi sprzeciw wobec tych zmian, ale nie wypowiedział Umowy ze skutkiem natychmiastowym, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat z tego tytułu przez Posiadacza. 6. Po otrzymaniu informacji o zmianach w Regulaminie i/lub Tabeli opłat i prowizji, o której mowa w ustępach poprzedzających, Posiadacz ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat z tego tytułu 7. O zmianie Regulaminu Bank informuje Klienta w formie elektronicznej poprzez Komunikat zawierający opis zmian, dostępny w Systemie transakcyjnym lub poprzez doręczenie opisu zmian na adres Klienta. 13 Rozwiązanie Umowy 1. Rozwiązanie Umowy może nastąpić wskutek wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron. 2. Posiadacz może w każdym momencie trwania Umowy złożyć oświadczenie o jej rozwiązaniu. Rozwiązanie Umowy przez Posiadacza następuje z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu

9 Umowy dla swej ważności wymaga formy pisemnej i musi zostać podpisane zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Banku. 3. Bank może rozwiązać Umowę za uprzednim 2-miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem dokonanym z ważnych powodów. Za ważne powody uznaje się: a) wypowiedzenie przez Bank Umowy Rachunku na zasadach i z powodów określonych w Umowie Rachunku, b) podanie przez Posiadacza fałszywych danych osobowych albo danych adresowych. 4. Skutkiem rozwiązania Umowy jest zastrzeżenie wszystkich Kart przez Bank z momentem rozwiązania Umowy. Rozwiązanie przez Posiadacza umowy Rachunku jest jednoznaczne z rozwiązaniem niniejszej Umowy i powoduje zastrzeżenie wszystkich Kart wydanych do tego rachunku z momentem rozwiązania Umowy Rachunku. 5. Na podstawie przepisów ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych Posiadacz ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania pierwszej Karty, o ile Kartą nie zostały wykonane żadne operacje. Odstąpienia dokonuje się przez złożenie Bankowi przed upływem terminu, o którym mowa wyżej, pisemnego oświadczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oświadczenia na adres Banku. W przypadku odstąpienia Bank zwraca Posiadaczowi opłatę za wydanie Karty, jeśli została pobrana, oraz ma prawo obciążyć Posiadacza kosztami poniesionymi w związku z wydaniem Karty. Postanowienia szczegółowe. Zasady wydawania i użytkowania karty VISA Electron Karta VISA Electron jest kartą debetową służącą zarówno do dokonywania płatności jak i wypłat gotówki. 2. Karta VISA Electron jest Kartą, którą dozwolone jest dokonywanie transakcji w środowisku elektronicznym oraz transakcji bez fizycznego użycia Karty, takich jak zakupy telefoniczne, dokonywane drogą pocztową lub poprzez Internet. Karta nie może być używana do dokonywania transakcji w punktach handlowych lub usługowych wyposażonych w imprinter. 3. Warunki ubiegania się o wydanie Karty określa komunikat wydany przez Bank. 4. Dokonywanie transakcji gotówkowych jest dozwolone wyłącznie do wysokości dostępnych środków przy uwzględnieniu wcześniej dokonanych operacji, i ustanowionych do Karty dziennych limitów operacji gotówkowych i bezgotówkowych. 5. O wysokość limitu operacji bezgotówkowych lub limitu operacji gotówkowych może wnioskować posiadacz Karty. Bank ma prawo ustanowić limity operacji w innej wysokości niż wnioskowana przez posiadacza Karty. 6. Transakcje przekraczające limity operacji nie dojdą do skutku. 7. Każdorazowe udzielenie autoryzacji w celu przeprowadzenia transakcji może zmniejszyć na okres określony w komunikacie Banku dostępne środki o autoryzowaną kwotę, bez względu na to czy transakcja doszła do skutku. 8. W przypadku wystąpienia na rachunku przekroczenia salda dostępnego, stosuje się postanowienia umowy rachunku. 9. Zestawienie operacji dokonanych Kartą zawiera się w zestawieniu wszystkich operacji na rachunku, w tym operacji dokonanych z użyciem wszystkich Kart wydanych do rachunku. 10. Zestawienie określone w ust. 9 Bank przedstawia Posiadaczowi w sposób i w terminach określonych umową rachunku. Zestawienie udostępnia się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Posiadacz zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia w Banku nieotrzymania zestawienia w ustalonym terminie. Postanowienia szczegółowe. Zasady wydawania i użytkowania karty MasterCard Electronic Karta MasterCard Electronic jest kartą debetową służącą zarówno do dokonywania płatności jak i wypłat gotówki. 2. Karta MasterCard Electronic jest Kartą, którą dozwolone jest dokonywanie transakcji jedynie w środowisku elektronicznym, co oznacza, że muszą być użyte w chwili dokonywania transakcji i nie mogą być używane do dokonywania transakcji w punktach handlowych lub usługowych wyposażonych w imprinter. Karta nie może zostać użyta przy zakupach telefonicznych, dokonywanych drogą pocztową lub poprzez Internet. 3. Warunki ubiegania się o wydanie Karty określa komunikat wydany przez Bank. 4. Dokonywanie transakcji gotówkowych jest dozwolone wyłącznie do wysokości dostępnych środków przy uwzględnieniu wcześniej dokonanych operacji, i ustanowionych do Karty dziennych limitów operacji gotówkowych i bezgotówkowych. 5. O wysokość limitu operacji bezgotówkowych lub limitu operacji gotówkowych może wnioskować posiadacz Karty. Bank ma prawo ustanowić limity operacji w innej wysokości niż wnioskowana przez posiadacza Karty. 6. Transakcje przekraczające limity operacji nie dojdą do skutku. 7. Każdorazowe udzielenie autoryzacji w celu przeprowadzenia transakcji może zmniejszyć na okres określony w komunikacie Banku dostępne środki o autoryzowaną kwotę, bez względu na to czy transakcja doszła do skutku. 8. W przypadku wystąpienia na rachunku przekroczenia salda dostępnego, stosuje się postanowienia umowy rachunku. 9. Zestawienie operacji dokonanych Kartą zawiera się w zestawieniu wszystkich operacji na rachunku, w tym operacji dokonanych z użyciem wszystkich kart wydanych do rachunku.

10 10. Zestawienie określone w ust. 9 Bank przedstawia Posiadaczowi w sposób i w terminach określonych umową rachunku. Zestawienie udostępnia się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Posiadacz zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia w Banku nieotrzymania zestawienia w ustalonym terminie. Postanowienia końcowe 16 Inne postanowienia 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46 poz. 276, z późn. zm.) Posiadacz rachunku zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Banku w przypadku zaistnienia zmian personalnych/adresowych, a także informacji przekazywanych dla Banku w składanych dokumentach i oświadczeniach. 2. Bank, na podstawie i w sytuacjach wskazanych w ustawie, o której mowa w ust. 1 ma prawo m.in. do: a) stosowania wobec Klienta środków bezpieczeństwa finansowego wskazanych w art. 8b ust. 3 ww. ustawy, b) odmowy przeprowadzenia transakcji, c) rozwiązania Umowy, d) nie naliczania należnych odsetek i prowizji (dotyczy zamrożonych środków). 3. Posiadacz zobowiązany jest podać adres do korespondencji, na który Bank będzie przesyłał wyciągi, informacje o zmianie Regulaminu oraz Tabeli opłat i prowizji oraz wszelką korespondencję przesyłaną w związku z zawartą z Bankiem Umową. 4. Wszelka korespondencja kierowana do Posiadacza jest wysyłana przez Bank poprzez System transakcyjny lub na ostatni adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej podany przez Posiadacza o ile Umowa bądź Regulamin albo obowiązujące przepisy prawa nie określają wymogu pisemnej formy oświadczenia woli. W takim wypadku Bank doręcza korespondencję na adres zamieszkania Posiadacza (lub adres do korespondencji) wskazany przez Posiadacza w Umowie Ramowej o udostępnienie bankowości telefonicznej i internetowej - witryna Openonline i wykonywanie czynności bankowych. Wszelka korespondencja, którą Posiadacz w związku z Umową kieruje do Banku drogą pocztową powinna być wysyłana na adres Open Finance SA Skrytka pocztowa nr Warszawa 13. Wszelka korespondencja, którą Posiadacz w związku z Umową kieruje do Banku drogą elektroniczną powinna być wysyłana na następujący adres poczty elektronicznej: 5. Komunikacja pomiędzy Bankiem a Posiadaczem jest realizowana w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej odpowiednio za pośrednictwem usługi Bankowości internetowej przy użyciu Systemu transakcyjnego lub Witryny internetowej, za pośrednictwem usługi Bankowości telefonicznej przy skorzystaniu z Contact Center, poczty elektronicznej lub listownie. Wyjątkiem od zasady wyboru przez Stronę przekazującą informacje lub dokonującą zgłoszenia środka porozumiewania się, są sytuacje gdy Umowa lub Regulamin dla dokonania przez Bank lub Posiadacza czynności danego rodzaju wymagają zachowania formy pisemnej lub innej formy szczególnej. W takich przypadkach swoboda wyboru przez Stronę środka porozumiewania się jest ograniczona do tych środków porozumiewania się, które pozwalają na zachowanie wymaganej formy. 6. Warunkiem skierowania do Banku korespondencji pocztą elektroniczną jest dysponowanie przez Posiadacza urządzeniem z aktywnym dostępem do Internetu, a drogą telefoniczną dysponowanie przez Posiadacza rachunku telekomunikacyjnym pozwalającym na wykonywanie połączeń telefonicznych. Wymogi techniczne po stronie Posiadacza, których spełnienie jest wymogiem kierowania do Banku korespondencji za pośrednictwem bankowości elektronicznej określa Umowa o korzystanie z bankowości telefonicznej i internetowej zawierana przez Bank z Posiadaczem lub regulamin do tej umowy. 7. Umowa i inne dokumenty dotyczące Umowy zostały sporządzone w języku polskim. Polska wersja językowa tych dokumentów stanowi wyłączną podstawę ich interpretacji. 8. Korespondencja i wszelkie zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty będą przekazywane Posiadaczowi w języku polskim. 9. Wszelka działalność na rzecz Posiadacza prowadzona jest przez Bank za pośrednictwem Bankowości internetowej przy użyciu Systemu transakcyjnego lub Witryny internetowej, za pośrednictwem bankowości telefonicznej poprzez kontakt z Contact Center, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie. Wszelka informacja na temat powyższej działalności dostępna jest w Witrynie internetowej. 10. Posiadacz w okresie obowiązywania Umowy ma prawo żądać w każdym czasie udostępnienia Mu przez Bank postanowień Umowy i Regulaminu oraz informacji określonych w art. 27 UUP, w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji. Za zgodą Posiadacza informacje te mogą być dostarczone pocztą elektroniczną, o ile dostarczenie w takiej postaci umożliwia dostęp do przekazywanych informacji przez okres właściwy do celów dostarczenia tych informacji i pozwala na odtworzenie przekazanych informacji w niezmienionej postaci. 11. W okresie obowiązywania Umowy Bank w każdym czasie, na wniosek Posiadacza udostępni Mu, w uzgodniony sposób, informacje dotyczące Rachunku i wykonanych Dyspozycji. Jeżeli to udostępnienie będzie następowało w

11 inny sposób niż poprzez wysyłkę wyciągu z Rachunku z częstotliwością określoną w Umowie, Bank jest uprawniony do pobierania od Posiadacza rachunku opłat z tego tytułu Prawem właściwym do zawarcia i wykonywania Umowy, do której stosuje się niniejszy Regulamin oraz do rozstrzygania sporów z niej wynikających, jest prawo polskie. 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo na zasadach ogólnych. 3. Posiadaczowi przysługuje prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Umowy przez Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich, z zastrzeżeniem, że przedmiotem postępowania przed Arbitrem Bankowym mogą być wyłącznie spory w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych, których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota złotych. Do postępowania przed Arbitrem Bankowym ma zastosowanie Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępny na stronie

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A.

Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. Obowiązujący od dnia 15 kwietnia 2014 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank Szanowni Państwo, Karta kredytowa VISA PLATINUM Noble Bank, która trafiła w Państwa ręce, jest wyrazem najwyższego uznania i zaufania, jakim są Państwo darzeni przez nasz Bank. Dzięki tej karcie stali

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych Visa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej GET

Regulamin karty kredytowej GET Regulamin karty kredytowej GET Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku)

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin rachunków) określa warunki otwierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Obowiązujący od dnia 15 września 2014 roku. Niniejszy Regulamin (dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział 1 Definicje i postanowienia ogólne 1 Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Regulaminem, został wydany na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej określa warunki świadczenia przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A.

REGULAMIN wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A. REGULAMIN wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania debetowych kart płatniczych, wydawanych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Business

Regulamin Kart Kredytowych Business Regulamin Kart Kredytowych Business Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Business wydany przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. na podstawie art. 109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w związku

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 69/R/2015 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 14 maja 2015 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Wejherowo, maj 2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE KART I NUMERU PIN... 4

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania mi

Regulamin funkcjonowania mi Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim Kalisz Pmorski, maj

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipec 2015 r. SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard. w Poznańskim Banku Spółdzielczym. Poznań, lipiec 2015 r.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard. w Poznańskim Banku Spółdzielczym. Poznań, lipiec 2015 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid Warszawa, październik 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Wydanie karty... 4 Rozdział 3. Wznowienie karty. Duplikat karty...

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Poznań, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin kart debetowych dla Klientów Instytucjonalnych, zwany dalej Regulaminem, określa warunki wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH I. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH 1. Niniejszy Regulamin wydawania i użytkowania Kart kredytowych PLUS BANK S.A. dla osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo