REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin używania i przeprowadzenia rozliczeń z tytułu Operacji dokonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej wydany przez Sales Finanse Sp. z o.o. określa podstawowe zasady, formy i tryb świadczenia przez Sales Finanse Sp. z o.o., opisanych w niniejszym Regulaminie usług. 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta, Sales Finanse, Banku oraz Użytkownika. 3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Bank Bank BZ WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu; Karta Karta Podarunkowa Sales Finanse typu VISA Electron wydana przez Bank; Sales Finanse Sales Finanse Sp. z o.o., niezależny emitent Bonów i Kart Usługowych; Klient osoba prawna, osoba fizyczna lub inna jednostka organizacyjna, która zakupiła Karty Podarunkowe Sales Finanse w celu przekazania ich Użytkownikowi; Indywidualny Limit Karty kwota ustalona, na zlecenie Klienta przez Sales Finanse, do której uznawane są Operacje przeprowadzane przy użyciu Karty Podarunkowej; Użytkownik osoba fizyczna, której została wydana Karta Podarunkowa i jest jej posiadaczem; System Visa międzynarodowy system obsługi Operacji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych ze znakiem Visa; Umowa Umowa o wydanie Kart Podarunkowych Sales Finanse oraz obsługę Operacji dokonywanych przy ich użyciu; Zastrzeżenie trwałe unieważnienie Karty Podarunkowej w systemie kartowym Banku na wniosek Użytkownika lub Sales Finanse bądź na skutek decyzji Banku; Zablokowanie Karty czasowe unieważnienie Karty w systemie kartowym Banku, na wniosek Użytkownika lub Sales Finanse bądź na skutek decyzji Banku; Operacja dokonywana przy użyciu Karty i obciążająca Rachunek Karty: a) Operacja gotówkowa wypłata gotówki w Bankomatach lub kasach dostawców usług płatniczych wyposażonych w Terminal POS, oznaczonych znakiem Visa/Visa Electron, b) Operacja bezgotówkowa zapłata za towary i usługi w punktach wyposażonych w Terminal POS, oznaczonych znakiem Visa/Visa Electron, c) Operacja zawierana na odległość typu: zamówienie telefoniczne, zamówienie pocztowe, zamówienie przez sieć Internet; Numer NIK przypisany do danej Karty, znany tylko Użytkownikowi Karty, sześciocyfrowy, poufny numer, który łącznie z danymi zawartymi na Karcie służy do elektronicznej identyfikacji Użytkownika Karty; Kod PIN - przypisany do danej Karty, znany tylko Użytkownikowi Karty, czterocyfrowy poufny numer, który służy do autoryzacji Operacji; Ubezpieczenie - Ubezpieczenie NNW obejmujące trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku. 4. Karta Podarunkowa służy do dokonywania przy jej użyciu Operacji. 5. Karta Podarunkowa można dokonywać wypłat gotówki w bankomatach oraz sprawdzając dostępne saldo Karty w bankomatach (dostępne saldo można sprawdzać tylko w sieci bankomatów BZ WBK).

2 6. Użytkownikiem Karty Podarunkowej może być osoba fizyczna posiadającą pełna zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Za używanie Karty Podarunkowej przez osobę posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych odpowiedzialność ponoszą jej przedstawiciele ustawowi, doradcy tymczasowi lub kuratorzy. 7. Użytkownik Karty Podarunkowej jest zarazem jej pełnoprawnym posiadaczem. Użytkownik karty nie może jej przekazać osobie trzeciej po dokonaniu rejestracji karty zgodnie z procedurami określonymi przez BZ WBK SA. 2 Wydawanie Karty Podarunkowej 1. Podstawą wydania Karty Podarunkowej jest zawarcie przez Sales Finanse umowy z Klientem/przyjęcie zamówienia od Klienta, który wydaje dalej Karty Użytkownikom. 2. Użytkownik jest upoważniony do dysponowania środkami do wysokości Indywidualnego Limitu Karty Podarunkowej określonego przez Sales Finanse w oparciu o odrębne pisemne porozumienie/ zlecenie/zamówienie lub umowę z Klientem. 3. Aktywacja Karty Podarunkowej następuje zgodnie z procedurami ustalonymi przez BZ WBK SA, tj. poprzez rejestrację karty i uruchomienie kodu aktywacyjnego przekazanego wraz z kartą. 3 Podpisanie karty 1. Karta Podarunkowa powinna być podpisana przez jej Użytkownika niezwłocznie po jej otrzymaniu. 2. Nie podpisana Karta Podarunkowa jest nieważna. Obowiązek podpisania Karty spoczywa na Użytkowniku Karty. 3. Bank oraz Sales Finanse nie ponoszą odpowiedzialności za odmowę dokonania Operacji przy użyciu nie podpisanej Karty Podarunkowej. 4 Użytkowanie Karty Podarunkowej 1. Kartę Podarunkową może posługiwać się wyłącznie osoba, która jest jej Użytkownikiem. 2. Karta Podarunkowa powinna być użytkowana w sposób i w celach zgodnych z niniejszym Regulaminem z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w przypadku Operacji mających miejsce za granicą Polski, również zgodnych z przepisami prawa danego kraju. Bank oraz Sales Finanse nie ponoszą odpowiedzialności za posługiwanie się Kartą niezgodnie z niniejszym Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 3. W przypadku stwierdzenia przez Bank użytkowania Karty Podarunkowej przez Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem bądź przepisami prawa, Bank powiadomi Sales Finanse, które następnie powiadomi Klienta i zgłosi żądanie Zastrzeżenia Karty Podarunkowej. 4. Bank oraz Sales Finanse nie ponoszą odpowiedzialności za odmowę akceptacji Karty przez placówkę handlowo usługową z przyczyn niezależnych od Banku. 5. Operacje przy użyciu Karty Podarunkowej realizowane są w Złotych Polskich (PLN). Operacje dokonywane poza granicami Polski przeliczane są na EUR według kursu obowiązującego w systemie Visa w dniu rozliczenia transakcji. W przypadku transakcji zagranicznych dokonanych Kartami w walucie innej niż EUR do wartości transakcji doliczana jest

3 automatycznie prowizja za przewalutowanie transakcji zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji. Obciążenie karty dokonywane jest w złotych polskich. 6. Karta Podarunkowa jest ważna do ostatniego dnia miesiąca podanego na awersie Karty, jako data upływu ważności Karty. Karta Podarunkowa może być użytkowana w okresie ważności podanym na Karcie lub do czasu jej Zastrzeżenia przez Bank, Sales Finanse lub samego Użytkownika lub/i do wyczerpania środków pieniężnych zgromadzonych na Karcie. 7. Bank oraz Sales Finanse nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z utraty Karty. 5 Postępowanie w przypadku reklamacji, utraty lub uszkodzenia Karty Podarunkowej 1. Użytkownik Karty Podarunkowej zobowiązany jest przechowywać Kartę Podarunkowa w sposób właściwy, w szczególności zabezpieczając ja przed kradzieżą, utratą lub uszkodzeniem oraz do utrzymania w tajemnicy numeru NIK oraz kodu PIN. 2. Użytkownik Karty Podarunkowej zobowiązany jest również do: a) nieudostępniania Karty ani numeru NIK oraz kodu PIN, b) nieprzechowywania Karty razem z numerem NIK i kodem PIN, c) przechowywania Karty, ochrony numeru NIK i kodu PIN z zachowaniem należytej staranności. 3. Ze względów bezpieczeństwa, numer Karty Podarunkowej nie powinien być podawany osobom trzecim w celach innych niż: a) dokonywanie Operacji, b) zgłoszenie utraty Karty Podarunkowej, c) złożenie reklamacji. 4. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia utraty Karty w Centrum Bankowości Telefonicznej i Elektronicznej pod numerem telefonu: lub Zgłoszenie utraty karty możliwe jest pod warunkiem podania numeru Karty. 5. Bank oraz Sales Finanse nie ponoszą odpowiedzialności za Operacje dokonane za pomocą Karty Podarunkowej do momentu jej skutecznego Zastrzeżenia w Banku tzn. ustnego potwierdzenia Zastrzeżenia Karty Podarunkowej przez konsultanta przyjmującego polecenie Zastrzeżenia. 6. Użytkownika obciążają Nieuprawnione Operacje, dokonane przed zgłoszeniem Bankowi utraty Karty. Bank ponosi odpowiedzialność za Nieuprawnione Operacje od momentu ważnego Zastrzeżenia Karty z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 poniżej. 7. Wyłączenie odpowiedzialności Użytkownika, o której mowa w ust. 6 powyżej, nie dotyczy Operacji, do których doszło z winy Użytkownika Karty, w szczególności, jeżeli nie dopełnił on obowiązków określonych niniejszym Regulaminem. 8. Warunkiem przejęcia przez Bank odpowiedzialności za skutki finansowe utraty Karty są: a) niezwłoczne dokonanie Zastrzeżenia Karty, b) zgłoszenie faktu kradzieży Karty policji kraju, na obszarze którego miało miejsce zdarzenie, c) niezwłoczne przedłożenie Bankowi oryginału potwierdzenia dokonania zgłoszenia kradzieży Karty, wydanego przez policję, d) złożenie przez Użytkownika Karty pisemnego oświadczenia wskazującego Nieuprawnione Operacje. 9. Bank oraz Sales Finanse nie ponoszą odpowiedzialności za Operacje dokonane za pomocą Karty Podarunkowej Zastrzeżonej, jeżeli zostały one dokonane przez Użytkownika. 10. Niewykorzystane środki z Karty Podarunkowej, której minął termin ważności nie będą zwracane.

4 11. Użytkownik Karty Premiowej może uzyskać informacje o stanie rachunku Karty Premiowej na stronie oraz w sieci bankomatów BZ WBK SA lub za pośrednictwem przesłania odpowiednio sformułowanego komunikatu SMS. 12. Użytkownik może zgłaszać reklamacje Operacji dokonanych przy użyciu Karty dzwoniąc pod udostępnione przez Sales Finanse oraz Bank numery telefoniczne oraz Reklamacje mogą być składane m.in. w związku z niesłusznym obciążeniem rachunku Karty Podarunkowej kwotą Operacji: a) nie przeprowadzonej, b) przeprowadzonej po zastrzeżeniu Karty Podarunkowej. 13. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić niezgodności dotyczące przeprowadzenia transakcji i salda Karty w terminie 14 dni po dokonaniu Operacji, której dotyczą lub powzięcia informacji o kwestionowanych transakcjach. 14. Poza możliwością zgłaszania reklamacji telefonicznej (zgodnie z ust. 12 powyżej), reklamacja powinna być również złożona przez Użytkownika w formie pisemnej i przekazana bezpośrednio do Klienta. 15. Rozmowy z Bankiem, o których mowa w ust. 4 pod numerem udostępnionym przez Bank będę archiwizowane przy użyciu magnetycznego nośnika informacji lub jakiegokolwiek innego nośnika, który Bank uzna za właściwy do dokonania archiwizacji. 16. Karta Podarunkowa zastrzeżona, nie może być ponownie używana. 17. Nie ma możliwości wydania duplikatu Karty. Wydanie nowej Karty Podarunkowej w miejsce utraconej lub uszkodzonej może nastąpić jedynie po otrzymaniu przez Sales Finanse zlecenia od Klienta. W celu wydania nowej Karty Podarunkowej Użytkownik powinien skontaktować się z Klientem, który może zlecić Sales Finanse wydanie nowej Karty Podarunkowej za dodatkową opłatą. 6 Opłaty związane z użytkowaniem Karty Podarunkowej 1. W przypadku zgubienia lub kradzieży lub uszkodzenia Karty Podarunkowej, Użytkownikowi może zostać wydana nowa Karta. Koszt wydania nowej Karty obciąża Użytkownika i wynosi 6 zł/szt. 2. Pozostałe opłaty określa odrębny regulamin Zasad korzystania z Karty z doładowaniem Premium dołączony do Karty Podarunkowej. 7 Postanowienia końcowe 1. Karta Podarunkowa może zostać zastrzeżona bądź zablokowana: a) na pisemny wniosek Sales Finanse, po uzgodnieniu z Klientem, b) przez Bank, po uzgodnieniu z Sales Finanse w razie użytkowania Karty Podarunkowej w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, c) na wniosek Użytkownika - w przypadku kradzieży lub utraty Karty. 2. W razie zastrzeżenia bądź zablokowania Karty Podarunkowej Bank zastrzega sobie prawo do jednostronnego zaprzestania świadczenia usług zgodnie z niniejszym Regulaminem, związanych z zastrzeżona bądź zablokowana Karta Podarunkowa, ze skutkiem natychmiastowym.

5 3. Po upływie terminu ważności lub na żądanie Banku oraz w przypadkach określonych w ust. 1 powyżej Użytkownik zobowiązany jest zniszczyć Kartę Podarunkową w sposób uniemożliwiający jej powtórne użycie. 4. Bank i Sales Finanse nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wywołane niezawinionym przez Bank i Sales Finanse brakiem możliwości realizacji Operacji przy użyciu Karty Podarunkowej. 5. Bank i Sales Finanse nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wywołane brakiem możliwości realizacji Operacji przy użyciu Karty Podarunkowej spowodowane awarią sieci komputerowych lub sieci telekomunikacyjnych. 6. Bank i Sales Finanse nie odpowiadają za niehonorowanie Karty Podarunkowej przez innych uczestników Systemu Visa. 7. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z użytkowania Karty Podarunkowej Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do Sales Finanse. 8. Zmiana Regulaminu dla swojej skuteczności wymaga pisemnego powiadomienia Klienta o treści dokonanych zmian. Obowiązek poinformowania Użytkownika o dokonanych zmianach spoczywa na Kliencie. Powiadomienie uważa sie za skuteczne z chwilą jego doręczenia Klientowi, który dalej przekaże zmiany w Regulaminie Użytkownikowi. 9. Wszelkie spory, rozbieżności lub roszczenia wynikające z Regulaminu lub związane z jego naruszeniem, wypowiedzeniem lub nieważnością będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Banku lub Sales Finanse. 10. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okaże się nieważne, pozostałe postanowienia zachowują swoją moc, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością Regulamin nie zostałby wydany. 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Bankowego oraz Ustawy o Elektronicznych Instrumentach Płatniczych.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu Załącznik nr 1 do uchwały nr...zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 06 grudnia 2013r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA CLASSIC DEBETOWA Dołhobyczów, styczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid Warszawa, październik 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Wydanie karty... 4 Rozdział 3. Wznowienie karty. Duplikat karty...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ...

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ... Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu Kowal, maj 2007 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. . Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Maestro i Visa Electron wydawanych do Kont prywatnych SGB 24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców Rozdział I Zakres stosowania, definicje oraz zmiana Regulaminu 1 Bank oferuje Klientom następujące typy Kart: a) Karta

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5 regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 02.02.2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin kart debetowych dla Klientów Instytucjonalnych, zwany dalej Regulaminem, określa warunki wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin karty kredytowej VISA Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i rozliczania transakcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie nie wcześniej niż 26 sierpnia 2013 r. Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2. Wydanie karty...4 Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozliczanie operacji.

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1. Agent Rozliczeniowy bank lub przedsiębiorca, który

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku)

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw został wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne...

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart kredytowych...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego

Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego Część I. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Zgierzu

Bank Spółdzielczy w Zgierzu Zgierz, dnia 16 stycznia 2015 roku Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lutego 2015 r. Bank Spółdzielczy w Zgierzu wprowadza zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych 1. Regulamin określa warunki używania karty płatniczej debetowej i dokonywania rozliczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Regulamin wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2. Wydanie karty 2 Rozdział 3. Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4. Używanie karty i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART 1 1. Niniejszy Regulamin kart płatniczych wydawanych klientom indywidualnym przez Bank SMART ( Regulamin Kart ) określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 26.11.2014 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty... 5 III. Korzystanie z limitu

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku. I. Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku. I. Postanowienia ogólne i definicje Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki: 1) wydawania przez MultiBank kart kredytowych (zwanych dalej kartami), 2)

Bardziej szczegółowo

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków SKOK oraz zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo