Regulamin stosowania polecenia zapłaty w Getin Noble Bank S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin stosowania polecenia zapłaty w Getin Noble Bank S.A."

Transkrypt

1 Regulamin stosowania polecenia zapłaty w Getin Noble Bank S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin niniejszy określa zasady stosowania rozliczeń w formie polecenia zapłaty w Getin Noble Bank S.A. 2 Użyte w Regulaminie nazwy oznaczają: Bank Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Domaniewskiej 39,, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego wynosi ,00 złotych (wpłacony w całości). Bank może pełnić rolę Banku Dłużnika, Banku Wierzyciela, lub Banku Dłużnika i Banku Wierzyciela jednocześnie w przypadku gdy obie strony posiadają swe rachunku w Banku. Polecenie zapłaty forma bezgotówkowego rozliczenia pieniężnego przewidziana w przepisach ustawy z dnia r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. nr 72 poz. 665 z 2002r. wraz z późniejszymi zmianami) oraz przepisach UUP. W rozumieniu przepisów UUP polecenie zapłaty jest transakcją płatniczą inicjowaną przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem. Dłużnik osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej lub przedsiębiorca, którzy wyrazili zgodę Wierzycielowi na obciążanie swojego rachunku bankowego w umownych terminach kwotami z tytułu realizacji polecenia zapłaty. Dłużnik jest płatnikiem w rozumieniu przepisów UUP. Wierzyciel przedsiębiorca, który otrzymał od Dłużnika zgodę na obciążanie rachunku bankowego Dłużnika w umownych terminach kwotami z tytułu realizacji polecenia zapłaty. Wierzyciel jest odbiorcą w rozumieniu przepisów UUP. Bank Dłużnika bank prowadzący rachunek Dłużnika, który jest obciążany kwotami polecenia zapłaty. Bank Wierzyciela bank prowadzący rachunek Wierzyciela, który jest uznawany kwotami polecenia zapłaty. KIR SA Krajowa Izba Rozliczeniowa SA. Baza zgód KIR SA baza dokumentów: zgody/cofnięcia zgody na obciążanie rachunku. NIW Numer Identyfikacyjny Wierzyciela. Porozumienie międzybankowe Porozumienie międzybankowe z dnia r. w sprawie stosowania polecenia zapłaty. ELIXIR elektroniczny system przeprowadzania rozliczeń międzybankowych. Zgoda na obciążanie rachunku zgoda Dłużnika na obciążanie przez Wierzyciela jego rachunku bankowego w umownych terminach, kwotami wynikającymi z jego zobowiązań wobec Wierzyciela, stanowiąca podstawę dla Wierzyciela do wystawiania polecenia zapłaty z tytułu określonych zobowiązań. Tabela Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku UUP ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. 3 Bank ma prawo ograniczyć ofertę oraz zakres usług w zależności od typu placówki. 4 Polecenie zapłaty stanowi udzieloną Bankowi dyspozycję Wierzyciela obciążenia określoną kwotą rachunku Dłużnika prowadzonego przez Bank Dłużnika i uznania tą kwotą rachunku Wierzyciela prowadzonego przez Bank Wierzyciela. Dyspozycja Wierzyciela stanowi równocześnie jego zgodę na: a) cofnięcie przez Bank Dłużnika obciążenia rachunku Dłużnika i b) cofnięcie przez Bank Wierzyciela uznania rachunku Wierzyciela w przypadku dokonanego przez Dłużnika odwołania polecenia zapłaty. Rozdział II Zasady i tryb zawierania umów oraz składania i cofnięcia zgody na obciążanie rachunku 5 Stronami rozliczeń pieniężnych w formie polecenia zapłaty są Wierzyciel, Dłużnik, Bank Wierzyciela i Bank Dłużnika Warunkiem koniecznym do pełnienia przez Bank roli Banku Wierzyciela jest posiadanie przez Wierzyciela rachunku bankowego w Banku oraz zawarcie z Bankiem umowy w sprawie stosowania polecenia zapłaty. 2. Zawarcie przez Bank umowy z Wierzycielem oznacza wyrażenie zgody Wierzyciela na stosowanie polecenia zapłaty jako formy dokonywania rozliczeń pieniężnych z jego Dłużnikami. 3. Warunkiem zawarcia umowy pomiędzy Wierzycielem a Bankiem jest wyrażenie przez Wierzyciela zgody na obciążenie jego rachunku kwotami odwoływanych poleceń zapłaty wraz z odsetkami należnymi Dłużnikowi z tytułu oprocentowania jego rachunku w Banku Dłużnika. 4. Bank zobowiązuje się do informowania Wierzyciela, które jednostki organizacyjne innych banków są uczestnikami rozliczeń w formie polecenia zapłaty. Informacje te Bank będzie przekazywać w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń w Placówkach Banku Warunkiem koniecznym do pełnienia przez Bank roli Banku Dłużnika jest: a) posiadanie przez Dłużnika rachunku bankowego w Banku, b) złożenie przez Dłużnika w Banku Dłużnika oświadczenia o wyrażeniu zgody do obciążania jego rachunku bankowego kwotą polecenia zapłaty na rzecz określonego Wierzyciela. 2. Zgodę na obciążanie swojego rachunku Dłużnik może udzielić Bankowi Dłużnika, Bankowi Wierzyciela lub Wierzycielowi. Zgodę Dłużnika na obciążanie rachunku, wyrażoną Wierzycielowi lub Bankowi Wierzyciela, Bank Dłużnika otrzymuje w formie papierowego dokumentu lub w formie elektronicznego obrazu dokumentu. Zamiana dokumentu papierowego na obraz elektroniczny dokonywana jest przez: KIR SA, Bank Wierzyciela lub Wierzyciela. 1

2 3. Bank Dłużnika powinien zarejestrować otrzymany papierowy dokument zgody Dłużnika bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w ciągu 3 dni roboczych licząc od daty jej otrzymania, dla formularza wypełnionego poprawnie. W przypadku stosowania elektronicznego obrazu dokumentu zgody Dłużnika, termin na zarejestrowanie przez Bank Dłużnika dokumentu zgody, jest liczony od dnia otrzymania informacji o umieszczeniu obrazu dokumentu zgody w bazie zgód KIR SA. 4. Papierowy dokument zgody Dłużnika na stosowanie polecenia zapłaty może być przez Bank Wierzyciela przekazany do KIR SA, gdzie po przetworzeniu go na obraz elektroniczny umieszczany jest w bazie zgód KIR SA. 5. Obraz elektroniczny papierowego dokumentu zgody Dłużnika na stosowanie polecenia zapłaty może być przez Bank Wierzyciela, w uzgodniony wcześniej sposób, przekazany do KIR SA, gdzie umieszczany jest w bazie zgód KIR SA. 6. Tryb określony w ust. 4 oraz ust. 5 stosuje się odpowiednio w przypadku cofnięcia przez Dłużnika zgody na stosowanie polecenia zapłaty. 7. Bank Dłużnika realizuje polecenia zapłaty na rzecz określonego Wierzyciela od momentu zarejestrowania dokumentu zgody Dłużnika na obciążanie jego rachunku. 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na obciążanie rachunku Dłużnik składa na formularzu, którego wzór stanowi odpowiednio zał. nr 1a, 1b lub 1c do niniejszego regulaminu. 9. Zgoda na obciążanie rachunku może zostać w każdej chwili cofnięta przez Dłużnika. Cofnięcie wymaga formy pisemnej i składane jest na formularzu, którego wzór stanowi zał. nr 2 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o cofnięciu zgody na obciążanie rachunku Dłużnik może złożyć Wierzycielowi, Bankowi Wierzyciela lub Bankowi Dłużnika. W przypadku złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody Wierzycielowi lub Bankowi Wierzyciela, ust. 2 zd. 2 oraz ust. 3-5 stosuje się odpowiednio. 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na obciążanie rachunku lub o jej cofnięciu może być złożone: a) w przypadku Dłużnika będącego osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej - wyłącznie przez Posiadacza i/lub Współposiadacza rachunku, b) w przypadku pozostałych Dłużników - wyłącznie przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Posiadacza rachunku. Rozdział III Przeprowadzanie rozliczeń w formie polecenia zapłaty 8 1. Bank przeprowadza rozliczenia pieniężne w formie polecenia zapłaty zgodnie z ograniczeniami co do wysokości kwoty pojedynczego polecenia zapłaty, określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. 2. Maksymalna kwota pojedynczego polecenia zapłaty nie może przekroczyć równowartości w złotych: a) EURO w przypadku, gdy Dłużnikiem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, b) EURO w przypadku pozostałych Dłużników, wyliczonej przy zastosowaniu średniego kursu EURO ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonywane jest rozliczenie pieniężne. 9 Rozliczenie transakcji z tytułu polecenia zapłaty przeprowadzane jest wyłącznie za pośrednictwem KIR SA, w systemie ELIXIR, w drodze teletransmisji danych, przy zachowaniu wszelkich warunków określonych w przepisach prawa regulujących funkcjonowanie polecenia zapłaty, to jest w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, Porozumieniu międzybankowym oraz w przepisach regulujących działalność KIR SA Rozliczenia pieniężne w formie polecenia zapłaty inicjowane są przez Wierzyciela w oparciu o udzieloną mu przez Dłużnika zgodę do obciążania rachunku bankowego Dłużnika. 2. Składanie przez Wierzyciela poleceń zapłaty dokonywane jest na odpowiednich drukach i przy zachowaniu trybu wynikającego z zawartej z Bankiem Wierzyciela umowy w sprawie stosowania polecenia zapłaty. 3. W treści pojedynczego polecenia zapłaty Wierzyciel winien podać następujące dane: a) identyfikator Wierzyciela NIP lub NIW, b) nazwę lub nazwisko i imię Dłużnika, c) numer jednostki banku prowadzącej rachunek Dłużnika, d) numer rachunku Dłużnika, e) nazwę Wierzyciela wystawiającego polecenie zapłaty, f) numer jednostki banku prowadzącej rachunek Wierzyciela, g) numer rachunku Wierzyciela, h) kwotę zapłaty, i) identyfikator płatności wg oznaczeń Wierzyciela, j) tytuł płatności. 4. Wierzyciel na dowód przyjęcia przez Bank Wierzyciela polecenia zapłaty do realizacji, otrzymuje odcinek pokwitowania. 5. Bank Wierzyciela nie realizuje dyspozycji polecenia zapłaty nie spełniających warunków określonych w ust Wierzyciel zobowiązany jest do dostarczenia do Banku Wierzyciela dyspozycji polecenia zapłaty nie później niż w terminie 3 dni roboczych poprzedzających termin płatności dla tego polecenia. W przypadku dostarczenia dyspozycji w terminie późniejszym najbliższe polecenie zapłaty może nie zostać zrealizowane przez Bank Wierzyciela. 2. Bank Wierzyciela realizuje dostarczone przez Wierzyciela polecenie zapłaty w terminie określonym przez Wierzyciela, z zastrzeżeniem ust. 1 oraz ust Polecenie zapłaty wysyłane jest do Banku Dłużnika wyłącznie I sesją ELIXIR, a środki z tytułu zrealizowanego polecenia zapłaty są dostępne na rachunku Wierzyciela w dniu złożenia dyspozycji polecenia zapłaty po odebraniu III sesji ELIXIR. 4. W przypadku otrzymania z Banku Dłużnika odmowy realizacji polecenia zapłaty, Bank Wierzyciela ma prawo kilkukrotnego wysłania do Banku Dłużnika polecenia zapłaty na kwotę mniejszą lub przedmiotową i w przypadku gdy polecenie zapłaty dotyczy kredytu - również uwzględniającą odsetki karne naliczone od zadłużenia przeterminowanego. Ilość prób realizacji pojedynczego polecenia zapłaty (w razie otrzymania z Banku Dłużnika odmowy jego realizacji przy poprzedniej próbie) określa umowa między Dłużnikiem a Wierzycielem lub umowa między Wierzycielem a Bankiem Wierzyciela. 5. W rozliczeniach polecenia zapłaty obowiązuje kalendarz KIR SA, co oznacza, że w soboty i dni ustawowo wolne od pracy nie przeprowadza się rozliczeń. 2

3 6. W przypadku, gdy data płatności przypada na dzień wskazany w ust. 5, w którym nie przeprowadza się rozliczeń, Bank Wierzyciela upoważniony jest do dokonania zmiany daty płatności polecenia zapłaty: a) realizowanego z rachunku bieżącego lub oszczędnościowo-rozliczeniowego na dzień roboczy poprzedzający datę płatności, b) realizowanego z rachunku kredytowego/karty kredytowej na najbliższy dzień roboczy przypadający po dacie płatności. Wierzyciel zleca dokonanie Bankowi takiej zmiany daty płatności polecenia zapłaty i aprobuje konsekwencje dokonania przez Bank takiej zmiany. 7. W przypadku, gdy Bank Dłużnika otrzymuje dyspozycję realizacji polecenia zapłaty w dniu, który w Banku Dłużnika nie jest dniem roboczym, uznaje się, że dyspozycja realizacji polecenia zapłaty została otrzymana przez Bank Dłużnika pierwszego dnia roboczego po tym dniu. 12 Dłużnik zobowiązany jest na dzień rozliczenia polecenia zapłaty, zabezpieczyć na swoim rachunku bankowym prowadzonym przez Bank Dłużnika środki w wysokości pozwalającej na realizację polecenia zapłaty oraz na pokrycie prowizji bankowych z tego tytułu. 13 Dłużnik oraz Wierzyciel posiadający w Banku rachunek bieżący lub oszczędnościowo rozliczeniowy albo kartę kredytową na dowód zrealizowania transakcji otrzymują wyciąg bankowy, który Bank przekazuje zgodnie z określonym w umowie rachunku bankowego trybem dla przekazywania wyciągów z tego rachunku. Rozdział IV Odmowa wykonania polecenia zapłaty 14 Bank działający jako Bank Dłużnika nie realizuje polecenia zapłaty w przypadku: a) braku zgody Dłużnika na obciążanie jego rachunku bankowego, b) braku wystarczających środków na rachunku Dłużnika w momencie realizacji polecenia zapłaty, nie pozwalających na pełne pokrycie otrzymanego polecenia zapłaty (częściowa realizacja polecenia zapłaty nie jest możliwa), c) dokonania zajęcia środków na rachunku bankowym Dłużnika przez organy do tego uprawnione, d) postanowienia wydanego przez uprawniony organ, zakazującego dokonywania transakcji na rachunku Dłużnika, e) stwierdzenia, że wskazany w poleceniu zapłaty numer rachunku Dłużnika nie jest Unikatowym identyfikatorem (numer rachunku niezgodny ze standardami NRB lub IBAN), f) przekroczenia maksymalnej kwoty pojedynczego polecenia zapłaty określonej w ustawie Prawo bankowe, a powołanej w 8 niniejszego regulaminu, g) braku podania w poleceniu zapłaty przynajmniej jednego z danych wymienionych w 10 ust. 3 niniejszego regulaminu, h) zamknięcia rachunku bankowego Dłużnika, i) w przypadkach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Jeżeli Bank działający jako Bank Dłużnika, na skutek wystąpienia którejkolwiek z okoliczności opisanych w 14, odmówi wykonania polecenia zapłaty, niezwłocznie powiadamia Dłużnika w sposób wskazany w ust. 2 o odmowie wykonania polecenia zapłaty, przyczynach tej odmowy oraz, w stosownych przypadkach, o sposobie skorygowania błędów, które spowodowały odmowę, chyba, że powiadomienie takie jest niedopuszczalne na mocy powszechnie obowiązujących przepisów. 2. Dłużnik może otrzymywać powiadomienie dotyczące odmowy wykonania polecenia zapłaty drogą pocztową albo w inny sposób, indywidualnie uzgodniony z Bankiem: a) odpowiednio w umowie rachunku bieżącego lub umowie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub w treści umowy o kartę kredytową, b) w treści umowy w sprawie stosowania polecenia zapłaty przy spłatach kredytów. 3. Jeżeli odmowa realizacji polecenia zapłaty dokonana przez Bank Dłużnika jest uzasadniona, za powiadomienie Dłużnika o odmowie Bank pobiera opłatę w wysokości określonej w Tabeli. 4. Jeżeli Bank działający jako Bank Wierzyciela, na skutek wystąpienia którejkolwiek z okoliczności opisanych w 14, odmówi wykonania polecenia zapłaty, niezwłocznie powiadamia Wierzyciela w sposób wskazany w ust. 5 o odmowie wykonania polecenia zapłaty, przyczynach tej odmowy oraz, w stosownych przypadkach, o sposobie skorygowania błędów, które spowodowały odmowę, chyba, że powiadomienie takie jest niedopuszczalne na mocy odrębnych przepisów. 5. Wierzyciel może otrzymywać powiadomienie dotyczące odmowy wykonania polecenia zapłaty drogą pocztową albo w inny sposób, indywidualnie uzgodniony z Bankiem w treści odpowiednio umowy rachunku bieżącego lub umowy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub w treści umowy o kartę kredytową. 6. Jeżeli odmowa realizacji polecenia zapłaty dokonana przez Bank Wierzyciela jest uzasadniona, za powiadomienie Wierzyciela o odmowie Bank pobiera opłatę w wysokości określonej w Tabeli. Rozdział V Zwrot kwoty zrealizowanego polecenia zapłaty 16 Dłużnikowi przysługuje prawo żądania zwrotu kwoty zrealizowanego polecenia zapłaty, którą obciążono jego rachunek bankowy, w terminie: a) 8 tygodni od dnia obciążenia jego rachunku w przypadku, gdy Dłużnikiem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, b) 5 dni roboczych od dnia obciążenia jego rachunku w przypadku pozostałych Dłużników Żądanie zwrotu kwoty zrealizowanego polecenia zapłaty jest możliwe, jeżeli: a) w momencie obciążenia rachunku Dłużnika, Dłużnik nie znał dokładnej kwoty transakcji oraz b) kwota obciążenia z tytułu polecenia zapłaty jest wyższa niż kwota, jakiej Dłużnik mógł się spodziewać, uwzględniając rodzaj i wartość wcześniejszych obciążeń i istotnych dla sprawy okoliczności. 2. Na żądanie Banku Dłużnik wnioskujący o zwrot jest obowiązany przedstawić okoliczności faktycznie wskazujące na spełnienie warunków określonych w ust. 1. Dla wykazania spełnienia tych warunków Dłużnik nie może powoływać się na przyczyny związane z wymianą waluty, jeżeli do ustalenia kursu walutowego został zastosowany referencyjny kurs walutowy uzgodniony z Bankiem Dłużnika. 3

4 18 1. Zgłoszenie przez Dłużnika żądania zwrotu kwoty zrealizowanego polecenia zapłaty rodzi dla Banku Dłużnika obowiązek uznania rachunku bankowego Dłużnika kwotą zrealizowanego polecenia zapłaty oraz należnych odsetek z tytułu oprocentowania jego rachunku w Banku Dłużnika w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania od Dłużnika żądania zwrotu lub obowiązek podania w tym terminie przyczyny odmowy dokonania zwrotu. 2. Jeśli Dłużnik nie zgadza się z przedstawionym przez Bank Dłużnika uzasadnieniem odmowy dokonania zwrotu, może złożyć skargę do Banku Dłużnika na zasadach określonych w 22 lub do organów wskazanych w 22 ust Odsetki, o których mowa w ust. 1, liczone są od dnia obciążenia rachunku Dłużnika kwotą polecenia zapłaty, którego dotyczy żądanie zwrotu, do dnia poprzedzającego zgłoszenie żądania zwrotu kwoty zrealizowanego polecenia zapłaty W przypadku dokonania przez Bank Dłużnika zwrotu Dłużnikowi kwoty zrealizowanego polecenia zapłaty, Bank Wierzyciela obciąża rachunek Wierzyciela kwotą zwrotu, bez względu na wysokość środków na tym rachunku, tj. nawet w przypadku, gdy obciążenie to spowoduje powstanie zadłużenia przeterminowanego. 2. Potwierdzeniem dla Wierzyciela faktu dokonania przez Bank Dłużnika zwrotu kwoty zrealizowanego polecenia zapłaty jest duplikat dokumentu otrzymanego z Banku Dłużnika. 20 Dłużnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu wykonanego polecenia zapłaty gdy: 1. Dłużnik udzielił zgody na wykonanie polecenia zapłaty bezpośrednio Bankowi Dłużnika lub 2. informacja o przyszłym poleceniu zapłaty: a) została dostarczona Dłużnikowi przez Bank Dłużnika lub przez Wierzyciela, w formie pisemnej, telefonicznej lub elektronicznej, na co najmniej 4 tygodnie przed terminem obciążenia rachunku Dłużnika lub b) przez okres co najmniej 4 tygodni przed terminem obciążenia rachunku Dłużnika: była udostępniana Dłużnikowi przez Bank Dłużnika w bankowości elektronicznej prowadzonej przez Bank Dłużnika, z której Dłużnik korzysta na podstawie umowy zawartej z Bankiem Dłużnika lub była udostępniana Dłużnikowi przez Wierzyciela w elektronicznym portalu prowadzonym przez Wierzyciela, prezentującym w szczególności kwotę najbliższej płatności należnej Wierzycielowi od Dłużnika. Rozdział VI Numer Identyfikacyjny Wierzyciela NIW, czyli Numer Identyfikacyjny Wierzyciela jest identyfikatorem umożliwiającym Wierzycielowi nieposiadającemu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) stosowanie rozliczeń w formie polecenia zapłaty. 4. NIW nadawany jest przez KIR SA. Wierzyciel składa wniosek o nadanie NIW za pośrednictwem Banku Wierzyciela. Szczegółowe zasady nadawania NIW określa zał. nr 3 do niniejszego regulaminu. Rozdział VII Reklamacje W przypadku stwierdzenia niezgodności w zestawieniu transakcji lub nieprawidłowości przy wykonywaniu polecenia zapłaty, w tym również w przypadku stwierdzenia nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych poleceń zapłaty, Dłużnik powinien niezwłocznie zgłosić reklamację do Banku Dłużnika, a Wierzyciel do Banku Wierzyciela. 2. Reklamacje kierowane do Banku działającego jako Bank Dłużnika lub Bank Wierzyciela mogą być zgłaszane: a) w formie pisemnej, przez wysyłkę na adres korespondencyjny Banku wskazany na stronach internetowych www. noblebank.pl lub przez złożenie w placówce Banku; b) telefonicznie, poprzez kontakt z infolinią Banku pod numerami prezentowanymi w placówkach Banku i na stronach internetowych Banku c) drogą elektroniczną, poprzez system bankowości internetowej lub poprzez formularz kontaktowy na stronach internetowych Banku Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane osoby/podmiotu ją zgłaszającej/ego, datę złożenia reklamacji opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności oraz jednoznacznie sformułowane roszczenie odpowiednio Dłużnika lub Wierzyciela. 4. Do złożonej skargi lub reklamacji odpowiednio Dłużnik lub Wierzyciel powinien dołączyć wszelkie dokumenty będące podstawą do rozpatrzenia reklamacji. 5. Bank może się zwrócić do osoby/podmiotu zgłaszającej/ego reklamację o dostarczenie niezbędnych informacji oraz posiadanej przez tę osobę/ten podmiot dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji. 6. Roszczenia odpowiednio Dłużnika lub Wierzyciela z tytułu sytuacji opisanych w ust. 1 wygasają, jeśli Dłużnik/Wierzyciel nie powiadomi Banku o zaistniałej sytuacji w ciągu 13 miesięcy licząc od dnia obciążenia rachunku kwotą polecenia zapłaty albo od dnia, w którym polecenie zapłaty miało być wykonane. 7. Bank rozpatruje reklamację niezwłocznie, w terminie nie przekraczającym 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji w tym terminie nie będzie możliwe, Bank informuje zgłaszającego reklamację przed upływem tego terminu o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji oraz przyczynach opóźnienia i okolicznościach, które wymagają ustalenia 8. Po rozpatrzeniu reklamacji, Bank informuje odpowiednio Dłużnika lub Wierzyciela o wyniku jej rozpatrzenia, pisemnie lub w innej formie uzgodnionej z Dłużnikiem/Wierzycielem. 9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, jeżeli uprzednio Bank uznał rachunek kwotą reklamowanej transakcji pod warunkiem pozytywnego jej rozpatrzenia, Bank ma prawo do ponownego obciążenia rachunku reklamowaną kwotą. 10. Jeżeli uznanie rachunku z tytułu reklamacji nastąpiło warunkowo, przed zakończeniem procedury reklamacyjnej prowadzonej przez Bank, rozwiązanie umowy i zamknięcie rachunku odpowiednio przez Dłużnika lub Wierzyciela nie uchybia obowiązkowi Dłużnika lub Wierzyciela do zwrotu reklamowanej kwoty, którą Bank uznał warunkowo rachunek. 11. W przypadku wystąpienia nieautoryzowanego polecenia zapłaty, Bank zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić kwotę nieautoryzowanej transakcji płatniczej oraz przywrócić obciążony rachunek płatniczy do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca nieautoryzowane polecenie zapłaty. 4

5 12. Zgłaszającemu reklamację przysługuje możliwość zwrócenia się z prośbą o pomoc w sprawie objętej reklamacją do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta, a także skierowania sprawy do polubownego rozwiązania w ramach Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich lub Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi dostępne są na stronach internetowych wymienionych instytucji. 13. Bank jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Rozdział VIII Postanowienia końcowe Za czynności związane z obsługą polecenia zapłaty Bank działający jako Bank Dłużnika pobiera prowizje i opłaty w wysokości określonej w Tabeli, bez odrębnej dyspozycji poprzez obciążenie rachunku Dłużnika, nawet jeśli pobranie ich spowoduje powstanie na rachunku niedozwolonego salda debetowego. 2. Zmiana wysokości opłat albo wprowadzenie opłat za czynności nie ujęte w Tabeli jest możliwe z ważnej przyczyny, za którą uznaje się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą przepisów a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; b) wydanie rekomendacji przez organ nadzoru nad działalnością Banku, urzędowej lub sądowej interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów albo wydanie wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, o ile istnieje związek przyczynowo- -skutkowy między wydaniem rekomendacji, urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów albo wyroku lub decyzji administracyjnej a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; c) zmianę cen energii elektrycznej, taryf pocztowych, telekomunikacyjnych lub rozliczeń międzybankowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą tych cen a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; d) wzrost cen i usług konsumpcyjnych o nie mniej niż 0,5%, ustalany na podstawie kwartalnego wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych (pot. inflacji) publikowanego przez GUS zmiana dokonywana jest nie częściej niż co kwartał kalendarzowy, ze skutkiem od pierwszego dnia drugiego, kolejnego miesiąca po dacie publikacji wskaźnika z którego wynika wzrost, o wartość wskaźnika za okres od dnia poprzedniej zmiany wysokości opłat ze względu na wzrost cen i usług konsumpcyjnych, do dnia dokonania zmiany Bankowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 2. Zmiana treści Regulaminu przez Bank jest możliwa z ważnej przyczyny, za którą uznaje się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, jeżeli w wyniku tej zmiany Bank jest prawnie zobowiązany do zmiany Regulaminu; b) wyrok sądowy lub decyzję administracyjną, jeżeli Regulamin zawiera postanowienia analogiczne do poddanych ocenie sądu lub organu, które ze względu na treść wyroku lub decyzji wymagają zmiany Regulaminu; c) rekomendację wydaną przez organ nadzoru nad działalnością Banku albo urzędową lub sądową interpretację przepisów, jeżeli dotyczą materii objętej Regulaminem i w wyniku ich wydania zaistnieje potrzeba zmiany Regulaminu, której celem jest dostosowanie treści Regulaminu do wydanej rekomendacji albo urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów; d) zmianę w systemach informatycznych wykorzystywanych przez Bank, usprawniającą ich funkcjonowanie, jeżeli zakres przedmiotowy tej zmiany pozostaje w związku z treścią Regulaminu i powoduje konieczność modyfikacji jego brzmienia; e) konieczność dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie nie dających się usunąć w wyniku wykładni jego postanowień Bank poinformuje odpowiednio Dłużnika lub Wierzyciela (w zależności od tego czy Bank działa jako Bank Dłużnika czy jako Bank Wierzyciela) o wprowadzeniu zmian w Tabeli i/lub Regulaminie nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie, podając w informacji przekazywanej odpowiednio Dłużnikowi lub Wierzycielowi tę datę. 2. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian w Tabeli i/lub Regulaminie odpowiednio Dłużnik lub Wierzyciel nie zgłosi Bankowi sprzeciwu wobec tych zmian lub nie dokona wypowiedzenia umowy na podstawie której świadczona jest usługa polecenia zapłaty ze skutkiem natychmiastowym, uznaje się, że odpowiednio Dłużnik lub Wierzyciel wyraził na nie zgodę. 3. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian w Tabeli i/lub Regulaminie odpowiednio Dłużnik lub Wierzyciel zgłosił Bankowi sprzeciw wobec tych zmian, ale nie wypowiedział umowy na podstawie której świadczona jest usługa polecenia zapłaty ze skutkiem natychmiastowym, umowa ta wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat z tego tytułu odpowiednio przez Dłużnika lub Wierzyciela. 4. Po otrzymaniu informacji o zmianach w Tabeli i/lub Regulaminie, o której mowa w ustępach poprzedzających, odpowiednio Dłużnik lub Wierzyciel ma prawo wypowiedzieć umowę na podstawie której świadczona jest usługa polecenia zapłaty ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat z tego tytułu W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia umowy rachunku prowadzonego przez Bank odpowiednio dla Dłużnika lub dla Wierzyciela (w zależności od tego czy Bank działa jako Bank Dłużnika czy jako Bank Wierzyciela). 5

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA obowiązuje od dnia 27.03.2017r. 1 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.

REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A....... Katowice, 2011-08 - 22 strona 1 z 14 Spis treści I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 II. ZASADY I TRYB ZAWIERANIA UMÓW ORAZ SKŁADANIA ZGÓD...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY

ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY Warszawa Grudzień 2016 r. Spis treści: ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2 REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY... 3 ROZDZIAŁ 3 ODMOWA REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W BNP PARIBAS BANKU POLSKA SA NA RZECZ ODBIORCÓW. Załącznik nr 1 do Zarządzenia ZA/382/2012

REGULAMIN PROWADZENIA ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W BNP PARIBAS BANKU POLSKA SA NA RZECZ ODBIORCÓW. Załącznik nr 1 do Zarządzenia ZA/382/2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 6421, NIP: 676-007-83-01, kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej

Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. BANK / Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17, 85-959

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji rozliczeń w formie polecenia zapłaty

Zasady realizacji rozliczeń w formie polecenia zapłaty Zasady realizacji rozliczeń w formie polecenia zapłaty Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ 2 Realizacja polecenia zapłaty...3 ROZDZIAŁ 3 Odmowa realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r.

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r. REGULAMIN Programu Łatwe Zarabianie Warszawa, sierpień 2016r. 1 Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank/Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17,

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET Wykaz zmian w Regulaminie Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH S.A. Rodział I Par. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline

Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Obieg pieniężny i rozliczenia pieniężne

Obieg pieniężny i rozliczenia pieniężne Obieg pieniężny i rozliczenia pieniężne Obieg pieniężny sposób dokonywania zapłat w gospodarce narodowej; ogół czynności związanych z wykonywaniem zapłat; jego przedmiotem jest dokonywanie płatności, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH W OBROCIE KRAJOWYM W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH W OBROCIE KRAJOWYM W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH W OBROCIE KRAJOWYM W PKO BANKU POLSKIM SA SPIS TREŚCI Rozdział 1... 1 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 I. Przyjęcie i realizacja zlecenia płatniczego przez Bank... 1 II. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji pod nazwą Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 (zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

3 Wpłaty i wypłaty 4 Realizacja Dyspozycji przez Bank 5 Oprocentowanie środków pieniężnych na Rachunku

3 Wpłaty i wypłaty 4 Realizacja Dyspozycji przez Bank 5 Oprocentowanie środków pieniężnych na Rachunku Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Openonline 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Polecenie zapłaty w ING BankOnLine

Polecenie zapłaty w ING BankOnLine Usługa Polecenie zapłaty w ING BankOnLine (obsługa polecenia zapłaty przez Dłużnika / Płatnika) Polecenie zapłaty to wygodna, całkowicie bezpieczna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi płatniczej przyjmowania wpłat na rachunki bankowe w placówkach pocztowych

Regulamin świadczenia usługi płatniczej przyjmowania wpłat na rachunki bankowe w placówkach pocztowych Załącznik Nr 1 do decyzji Nr 7/2013 Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Finansowych z dnia 4 listopada 2013 roku Regulamin świadczenia usługi płatniczej przyjmowania wpłat na rachunki bankowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS

Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Zakres przedmiotowy Promocji 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków Promocji Kapitalne Konto

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour I Organizator Promocji 1. Promocja mokazja za zakupy w sklepach Carrefour, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Happy Time 2013. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Happy Time 2013. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Happy Time 2013 I. Organizator Promocji 1. Promocja Happy Time, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA mbank z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

I. Organizator Promocji

I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego I. Organizator Promocji 1. Promocja Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego,

Bardziej szczegółowo

I. Organizator Promocji

I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III I.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 14.03.2016 r. do 12.04.2016 r. 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Promocja dla klientów nc+konto

Regulamin promocji Promocja dla klientów nc+konto 1 Regulamin promocji Promocja dla klientów nc+konto 1 Organizacja 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki promocji prowadzonej w formie sprzedaży premiowej Promocja dla klientów nc+konto (

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU List od Mikołaja

REGULAMIN PROGRAMU List od Mikołaja REGULAMIN PROGRAMU List od Mikołaja Warszawa, listopad 2017 r. 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. BANK / Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usługi płatniczej przyjmowania wpłat na rachunki bankowe w placówkach pocztowych

Regulamin. świadczenia usługi płatniczej przyjmowania wpłat na rachunki bankowe w placówkach pocztowych Regulamin obowiązuje od 30 kwietnia 2015 roku Regulamin świadczenia usługi płatniczej przyjmowania wpłat na rachunki bankowe w placówkach pocztowych (tekst jednolity) Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PIERWSZA RATA GRATIS I DO MAJA NIE PŁACISZ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PIERWSZA RATA GRATIS I DO MAJA NIE PŁACISZ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PIERWSZA RATA GRATIS I DO MAJA NIE PŁACISZ I. Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem sprzedaży premiowej PIERWSZA RATA GRATIS I DO MAJA NIE PŁACISZ (zwanej dalej: Promocją)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PIERWSZA RATA GRATIS I DO MAJA NIE PŁACISZ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PIERWSZA RATA GRATIS I DO MAJA NIE PŁACISZ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PIERWSZA RATA GRATIS I DO MAJA NIE PŁACISZ I. Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem sprzedaży premiowej PIERWSZA RATA GRATIS I DO MAJA NIE PŁACISZ (zwanej dalej: Promocją)

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r.

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. AKTYWACJA KARTY złożenie przez posiadacza karty dyspozycji aktywacji Karty w rejestrowanej rozmowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz Spis treści: Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w Systemie BlueCash dla Klientów Banku... 1 Regulamin promocji Przelew ekspresowy w Euro Bank S.A. za 0 zł... 5 Regulamin świadczenia Usługi płatniczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Zabierz kartę na zakupy

Regulamin Programu Zabierz kartę na zakupy Regulamin Programu Zabierz kartę na zakupy 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. AKTYWACJA KARTY złożenie przez posiadacza karty dyspozycji aktywacji Karty w rejestrowanej rozmowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Klientów obsługiwanych za pośrednictwem mbanku S.A. Obowiązuje od 11.10.2015 r. mhipoteczny.

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Klientów obsługiwanych za pośrednictwem mbanku S.A. Obowiązuje od 11.10.2015 r. mhipoteczny. Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Klientów obsługiwanych za pośrednictwem mbanku S.A. Obowiązuje od 11.10.2015 r. mhipoteczny.pl Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja kredytu gotówkowego, odnawialnego, samochodowego i karty kredytowej dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Internetowego: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Otwórz Eurokonto i otrzymaj zwrot za zakupy (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI Otwórz Eurokonto i otrzymaj zwrot za zakupy (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI Otwórz Eurokonto i otrzymaj zwrot za zakupy (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Promocji Otwórz Eurokonto i otrzymaj zwrot za zakupy zwanej dalej Promocją jest

Bardziej szczegółowo

Porozumienie międzybankowe z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie stosowania polecenia zapłaty.

Porozumienie międzybankowe z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie stosowania polecenia zapłaty. Tekst jednolity Porozumienie międzybankowe z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie stosowania polecenia zapłaty. 1 1. Przedmiotem Porozumienia międzybankowego w sprawie stosowania polecenia zapłaty, zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami

Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku

Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku 1 Dyspozycje polecenia przelewu w złotych, na rachunki w innych bankach krajowych, otrzymane przez Bank w systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady przeprowadzenia sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE ( Regulamin ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

uruchomienia kredytu odnawialnego), prowizja za udzielenie kredytu 0% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa

uruchomienia kredytu odnawialnego), prowizja za udzielenie kredytu 0% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa Regulamin promocji obniżka oprocentowania do 8,99% z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego 2014r. II Obowiązuje od 16.04.2014r. do 03.06.2014r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Obniżka oprocentowania

Bardziej szczegółowo

1. Do Promocji można przystąpić w terminie od dnia r. do r. 2. Promocja trwa od dnia roku do dnia roku.

1. Do Promocji można przystąpić w terminie od dnia r. do r. 2. Promocja trwa od dnia roku do dnia roku. Regulamin Promocji Premia dla aktywnych Klientów mbanku Regulamin Promocji Premia dla aktywnych Klientów mbanku I. Organizator Promocji 1. Promocja Premia dla aktywnych Klientów mbanku, zwana dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin 1 Organizator promocji 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji Wszystkie zakupy tańsze o

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę.

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę. NJU/PDF22/2014 Witaj, Z związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 24 lutego 2014 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej informujemy, że z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla nowej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu Wygraj

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 100 zł zwrotu za zakupy na stacjach Statoil z Kredytem Odnawialnym. Obowiązuje od r. do r.

Regulamin Promocji 100 zł zwrotu za zakupy na stacjach Statoil z Kredytem Odnawialnym. Obowiązuje od r. do r. Regulamin Promocji 100 zł zwrotu za zakupy na stacjach Statoil z Kredytem Odnawialnym Obowiązuje od 01.07.2015 r. do 03.08.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 100 zł zwrotu za zakupy na stacjach

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Programu Pocztowe Korzyści

REGULAMIN Programu Pocztowe Korzyści REGULAMIN Programu Pocztowe Korzyści Warszawa, lipiec 2017 r. 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. BANK / Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bez opłat

Regulamin Promocji Bez opłat UWAGA! Informujemy, iż z korzystaniem z Karty NFC mogą wiązać się dodatkowe koszty. Do dnia 22 marca 2016r. w ramach Promocji Bez opłat nie poniesiesz opłaty związanej z Kartą NFC. Po tym terminie opłata

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy:

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem) Promocji Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja 300 zł z mbiznes kontem

Regulamin Promocji Promocja 300 zł z mbiznes kontem Regulamin Promocji Promocja 300 zł z mbiznes kontem I. Organizator Promocji 1. Promocja Promocja 300 zł z mbiznes kontem, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLIENTÓW ecard S.A.

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLIENTÓW ecard S.A. REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLIENTÓW ecard S.A. I. PRZEDMIOT REGULAMINU. II. III. IV. 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji klientów ecard S.A. (dalej: ECARD)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM

REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM Załącznik do Uchwały nr 396/2011 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 19 grudnia 2011 r. REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM Poznań, grudzień 2011 S P I S T R E Ś C I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego. z dnia 22 kwietnia 2004 r.

UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego. z dnia 22 kwietnia 2004 r. Dz.Urz.NBP.04.3.6 UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski. (Dz. Urz. NBP

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r.

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r. Regulamin Promocji Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online

Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online I. Organizator Promocji 1. Promocja Prowizja 0% za udzielenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja 1. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się sprzedaż premiowa z nagrodami ( Promocja ) Rodzinnie czyli korzystnie! ( Regulamin ). 2. Organizatorem Promocji Rodzinnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem I. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach Orange Finanse

regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach Orange Finanse regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach Orange Finanse obowiązuje od 11 października 2015r. Spis treści o Rozdział I Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II Ogólne zasady przyjmowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy.

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. WZÓR UMOWY RAMOWEJ - KRS Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W BRZEŹNICY Załącznik do uchwały nr 29/2015 Zarządu Banku z dnia 12.10.2015 r. Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Lokata mobilna

Regulamin Promocji. Lokata mobilna Regulamin Promocji Lokata mobilna Regulamin Promocji Lokata mobilna I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata mobilna, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Warunki Świadczenia Usług Płatniczych w MUFG Bank (Europe) N.V. S.A. Oddział w Polsce

Warunki Świadczenia Usług Płatniczych w MUFG Bank (Europe) N.V. S.A. Oddział w Polsce Warunki Świadczenia Usług Płatniczych w MUFG Bank (Europe) N.V. S.A. Oddział w Polsce 1. Użyte w niniejszych Warunkach Świadczenia Usług Płatniczych (dalej jako Warunki ) określenia mają znaczenie zgodne

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj!

Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj! Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj! gratis Tygodnik Poradnik Rolniczy przez 3 miesiące oszczędzaj pieniądze za przekaz pocztowy zyskaj czas i wygodę pomożemy Ci ze wszelkimi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zapremiuj konto. Rozdział I Postanowienia Ogólne

Regulamin Promocji Zapremiuj konto. Rozdział I Postanowienia Ogólne Regulamin Promocji Zapremiuj konto Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Zakres przedmiotowy Promocji 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie warunków Promocji Zapremiuj konto. 2. Promocja Zapremiuj

Bardziej szczegółowo