Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A."

Transkrypt

1 Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. Obowiązujący od dnia 15 kwietnia 2014 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania operacji przy ich użyciu. 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: a) Akceptant przedsiębiorca, podmiot lub instytucja przyjmująca zapłatę i/lub wypłacająca gotówkę przy użyciu kart płatniczych, b) Autoryzacja wyrażenie zgody przez Posiadacza/Użytkownika na dokonanie Operacji w sposób określony w Regulaminie, c) Bank Getin Noble Bank Spółkę Akcyjną, z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego ,00 złotych (wpłacony w całości), d) Bankowość Internetowa serwis internetowy za pośrednictwem którego Bank świadczy usługi związane z obsługą Karty oraz Karty; przy czym zakres usług możliwych do wykonania za pośrednictwem Bankowości Internetowej oraz sposób ich wykonania zależy od zawarcia z Bankiem odrębnej umowy, e) Dostawca Płatnika Bank, f) Dyspozycja polecenie Posiadacza nie stanowiące Zlecenia płatniczego, g) Dzień roboczy dzień, w którym Bank prowadzi działalność objętą Umową i Regulaminem, inny niż sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy, h) Getin Bank Pion Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej Getin Noble Bank S.A., i) Infolinia serwis telefoniczny za pośrednictwem którego Bank świadczy usługi związane z obsługą Karty; przy czym zakres usług możliwych do wykonania za pośrednictwem Infolinii oraz sposób ich wykonania zależy od zawarcia z Bankiem odrębnej umowy, j) Karta karta debetowa wydawana przez Bank, k) Karta Dodatkowa Karta wydana Użytkownikowi, l) Kod PIN poufny, czterocyfrowy numer, który służy do Autoryzacji Operacji przez Posiadacza / Użytkownika, m) Komunikat Banku warunki udostępniania, obsługi i korzystania z Kart udostępniane w Placówkach Banku oraz na Stronie internetowej Banku, n) Noble Bank Pion Bankowości Prywatnej Getin Noble Bank S.A., o) Placówka Banku placówka Getin Bank lub Noble Bank w zależności od rodzaju Pionu, w którym została wydana Karta; aktualna informacja o miejscach, w których wykonywana jest działalność prowadzona przez Bank, w postaci listy Placówek Banku, dostępna jest na Stronie internetowej Banku, p) Odbiorca osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot Transakcji Płatniczej, q) Operacja Zlecenie płatnicze złożone przez Posiadacza / Użytkownika z użyciem Karty, r) Płatnik osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, zlecająca Bankowi wykonanie Zlecenia Płatniczego w swoim imieniu; w odniesieniu do Dyspozycji składanych na podstawie Umowy, Płatnikiem jest Posiadacz rachunku, s) Posiadacz osobę fizyczną, osobę prawną lub inny podmiot, który na podstawie Umowy dokonuje w swoim imieniu i na swoją rzecz Operacji Kartą, t) Rachunek rachunek bankowy, prowadzony na rzecz Posiadacza na podstawie umowy rachunku, w ciężar którego rozliczane są Operacje dokonane Kartą, u) Rachunek wspólny rachunek bankowy, prowadzony dla więcej niż jednego Posiadacza, v) Regulamin niniejszy Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A., w) Regulamin Rachunku - regulamin prowadzenia Rachunku określony w Umowie Rachunku, x) Strona internetowa Banku w zależności od rodzaju Pionu, w którym została wydana Karta, strona dla Kart wydanych przez Getin Banku lub dla Kart wydanych przez Noble Bank, y) Tabela obowiązująca w Banku tabela określająca wysokość opłat i prowizji w zakresie odnoszącym się do wydania i obsługi Karty, z) Transakcja Płatnicza zainicjowana przez Płatnika lub Odbiorcę wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych, aa) Umowa Umowa o kartę debetową Getin Noble Bank S.A., bb) Umowa Rachunku Umowa o prowadzenie Rachunku, cc) Unikatowy identyfikator dla Operacji dokonywanych Kartą, Unikatowym identyfikatorem jest numer Karty, dd) UUP ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.), ee) Użytkownik osoba upoważniona przez Posiadacza do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz Operacji przy użyciu Karty Dodatkowej, ff) Wniosek wniosek o wydanie Karty, gg) Współposiadacze wszyscy Posiadacze Rachunku wspólnego, hh) Zlecenie Płatnicze oświadczenie Płatnika lub Odbiorcy skierowane do jego dostawcy, zawierające polecenie dokonania Transakcji Płatniczej. 2. WYDANIE I WZNOWIENIE KARTY 1. Szczegółowe informacje o ofercie Banku w zakresie usług polegających na wydawaniu i obsłudze Kart określone są na Stronie Internetowej Banku oraz w Komunikacie Banku. 2. Bank wydaje Kartę do Rachunku na podstawie Umowy zawartej z Posiadaczem. W przypadku Rachunku wspólnego, Umowa może zostać zawarta samodzielnie przez każdego ze Współposiadaczy. 3. Każda Karta jest wydawana na podstawie Wniosku złożonego przez Posiadacza. 4. Karta może być wydana na rzecz: a) Posiadacza, b) Użytkownika dowolnej, wskazanej przez Posiadacza osoby fizycznej, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych lub małoletnią, która ukończyła trzynasty rok życia i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 5. Na rzecz jednego Posiadacza/Użytkownika może zostać wydana tylko jedna ważna Karta tego samego typu do tego samego Rachunku. 6. Posiadacz, wnioskując o wydanie Karty Dodatkowej, upoważnia przyszłego Użytkownika do dysponowania środkami znajdującymi się na Rachunku, w tym do składania Zleceń płatniczych w imieniu i na rzecz Posiadacza, przy użyciu Karty Dodatkowej. W przypadku Rachunku wspólnego, Wniosek o wydanie Karty Dodatkowej musi zostać złożony przez wszystkich Współposiadaczy. Posiadacz zobowiązuje się do zapoznania Użytkownika z postanowieniami niniejszego Regulaminu, oraz akceptuje fakt, iż ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z ich nieprzestrzegania przez Użytkownika. 7. Bank wydaje Kartę jako spersonalizowaną, z umieszczonymi na Karcie danymi Posiadacza /Użytkownika podanymi na Wniosku, za wyjątkiem Kart niespersonalizowanych, które wydawane są bez umieszczonych na Karcie danych Posiadacza/Użytkownika. Bank ma prawo do dokonania transliteracji i/lub transkrypcji danych w sposób umożliwiający ich techniczne umieszczenie na Karcie spersonalizowanej. 8. Po założeniu Wniosku, Bank przygotowuje i dostarcza Kartę Posiadaczowi/Użytkownikowi na zasadach i w terminie określonym dla danej Karty w Komunikacie Banku. Bank może ustalić z Posiadaczem/Użytkownikiem inny sposób dostarczenia Karty.

2 9. Sposób przekazania lub nadania oraz zmiany kodu PIN określony jest dla danej Karty w Komunikacie Banku. 10. Bank wydaje Kartę na czas określony. Termin ważności podany jest w postaci cyfrowej, oznaczającej miesiąc i rok ważności. Karta ważna jest do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin jej ważności. 11. Karta podlegająca wznowieniu na kolejny okres ważności wznawiana jest automatycznie co najmniej na 14 dni przed upływem ważności dotychczasowej Karty, chyba że w terminie najpóźniej 30 dni przed upływem ważności dotychczasowej Karty, została ona zastrzeżona lub Posiadacz/Użytkownik złożył Dyspozycję rezygnacji z jej wznowienia. 12. Posiadacz ma również prawo do złożenia Dyspozycji rezygnacji ze wznowienia Karty Dodatkowej. Dyspozycja Posiadacza nie wymaga zgody Użytkownika. W przypadku Rachunku wspólnego, Dyspozycja może zostać złożona samodzielnie przez każdego ze Współposiadaczy. 13. Bank ma prawo do niewznowienia Karty na kolejny okres ważności, jeśli dotychczasowa Karta nie została aktywowana przez Posiadacza/Użytkownika bądź gdy na Rachunku utrzymuje się niedozwolone saldo. Bank informuje Posiadacza o niewznowieniu Karty najpóźniej na 30 dni przed końcem terminu ważności dotychczasowej Karty. 14. Po wznowieniu Karty, Bank przygotowuje nową Kartę i przesyła ją na aktualny adres korespondencyjny Posiadacza/Użytkownika. Karty wznawiane są w oparciu o dane dotyczące Posiadacza/Użytkownika aktualne na dzień wznowienia Karty. 15. Karty niespersonalizowane podlegające wznowieniu wznawiane są jako Karty spersonalizowane danymi Posiadacza/Użytkownika. 16. Bank może dokonać wznowienia Karty z zachowaniem dotychczasowego numeru Karty oraz Kodu PIN lub może dokonać wznowienia Karty z nowym numerem i/lub nowym Kodem PIN. 17. Po upływie terminu ważności Karty, Kartą nie można się posługiwać i powinna ona zostać zwrócona do Banku bądź zniszczona. 3. UŻYWANIE KARTY 1. Karta jest własnością Banku. 2. Kartą może posługiwać się wyłącznie jej Posiadacz/Użytkownik. 3. Przed pierwszym użyciem Karty Posiadacz/Użytkownik zobowiązany jest do: a) podpisania Karty zgodnie ze wzorem podpisu złożonym na Wniosku (wyłącznie w przypadku Kart, które posiadają miejsce na podpis umieszczone na rewersie Karty), b) aktywowania Karty w sposób określony w Komunikacie Banku. 4. Karta jest instrumentem płatniczym umożliwiającym Posiadaczowi/Użytkownikowi dokonywanie następujących Operacji: a) bezgotówkowych polegających na dokonaniu zapłaty za towary lub usługi, b) gotówkowych polegających na wypłacie gotówki. 5. Poza Operacjami określonymi w ust. 4, Bank oferuje dodatkowe usługi nie stanowiące Zleceń płatniczych, udostępniane Posiadaczowi/Użytkownikowi przy użyciu Karty na zasadach określonych w Komunikacie Banku. 6. Kartą można dokonywać Operacji do wysokości ustalonych dziennych limitów Operacji gotówkowych oraz limitów Operacji bezgotówkowych, jednakże nie więcej niż do wysokości dostępnych środków na Rachunku. Limity mogą zostać ustanowione indywidualnie do każdej Karty w momencie składania Wniosku i później zmieniane na wniosek Posiadacza. Bank może przyznać limity w wysokości mniejszej niż wnioskowane przez Posiadacza. Zmiana limitów następuje w przeciągu dwóch dni roboczych od złożenia wniosku. 7. Dyspozycję zmiany limitów Karty Dodatkowej może złożyć wyłącznie Posiadacz. Dyspozycja Posiadacza nie wymaga zgody Użytkownika. W przypadku Rachunku wspólnego, Dyspozycja może zostać złożona samodzielnie przez każdego we Współposiadaczy. 8. Kartą można dokonywać Operacji w kraju i za granicą u Akceptantów oznaczonych symbolem akceptacji zgodnym z symbolem umieszczonym na Karcie. 9. Za czynności związane z wydaniem i obsługą Karty Bank pobiera opłaty i prowizje określone w Tabeli. Kwotą należnych Bankowi opłat i prowizji Bank obciąża Rachunek. 10. Posiadacz zobowiązany jest utrzymywać na Rachunku środki zapewniające rozliczenie wszystkich Operacji dokonanych Kartą oraz należnych Bankowi opłat i prowizji. Posiadacz zobowiązany jest również do niezwłocznego zwrotu Bankowi kwot Operacji, wraz z należnymi Bankowi opłatami i prowizjami, dokonanych w trakcie ważności Karty, a rozliczonych przez Bank po zamknięciu Rachunku, do którego Karta została wydana. 11. Zestawienie Operacji dokonanych Kartą, wraz z informacją o pobranych przez Bank opłatach i prowizjach zawiera się w zestawieniu wszystkich operacji na Rachunku, udostępnianego Posiadaczowi na zasadach określonych w Umowie Rachunku. 4. DOKONYWANIE I POTWIERDZANIE OPERACJI 1. Dokonanie Operacji Kartą wymaga jej Autoryzacji przez Posiadacza/Użytkownika poprzez: a) potwierdzenie Kodem PIN w przypadku Operacji dokonywanej z fizycznym użyciem Karty, wymagającej podania prawidłowego Kodu PIN, b) złożenie podpisu na dokumencie potwierdzającym treść Operacji w przypadku Operacji dokonywanej z fizycznym użyciem Karty, wymagającej złożenia podpisu zgodnego z wzorem podpisu umieszczonego na Karcie, c) użycie Karty poprzez umożliwienie odczytania danych Karty w przypadku Operacji, których dokonanie nie wymaga podanie Kodu PIN ani złożenia podpisu, d) podanie numeru Karty, daty ważności Karty oraz trzycyfrowego CVC2/CVV2 umieszczonego na rewersie Karty w przypadku Operacji dokonywanej bez fizycznego użycia Karty, takich jak zamówienia pocztowe, telefoniczne lub internetowe, e) zbliżenie Karty w przypadku Operacji dokonywanej z wykorzystaniem funkcjonalności zbliżeniowej Karty. 2. Autoryzacja Posiadacza/Użytkownika może dotyczyć także kolejnych Operacji. 3. W przypadku Kart wyposażonych w funkcjonalność zbliżeniową, maksymalna wysokość pojedynczej Operacji zbliżeniowej nie wymagającej potwierdzenia Kodem PIN ustalana jest dla każdego kraju przez organizacje płatnicze Visa oraz MasterCard i dla Operacji zbliżeniowych dokonywanych na terenie Polski wynosi 50 zł. W przypadku Operacji zbliżeniowej dokonanej za granicą wysokość tej kwoty jest inna niż obowiązująca na terenie Polski. Operacje zbliżeniowe do wysokości tej kwoty dokonywane są poprzez samo zbliżenie Karty, natomiast Operacje zbliżeniowe przekraczające tę kwotę wymagają dodatkowo potwierdzenia Kodem PIN. W zależności od technicznych możliwości urządzenia akceptującego karty zbliżeniowe, urządzenie może dodatkowo wymagać potwierdzenia Operacji zbliżeniowej Kodem PIN niezależnie od kwoty Operacji bądź przeprowadzenia Operacji bez wykorzystania funkcjonalności zbliżeniowej. Bank umożliwia zablokowanie funkcjonalności zbliżeniowej na wniosek Posiadacza. 4. Operacja dokonana Kartą jest nieodwołalna po dokonaniu przez Posiadacza/Użytkownika jej Autoryzacji, za wyjątkiem niezrealizowanych jeszcze Operacji określonych w ust. 2, pod warunkiem, że Posiadacz/Użytkownik powiadomił Akceptanta o odwołaniu zgody, a Akceptant wyraził zgodę na odwołanie. 5. Bank wykonuje Operacje dokonane przez Posiadacza/Użytkownika w oparciu o Unikatowy identyfikator. 6. W momencie dokonywania Operacji Bank może dokonać blokady środków na Rachunku do dnia jej rozliczenia, nie dłużej jednak niż przez 7 dni od dnia dokonania blokady. Brak blokady, dokonanie blokady na kwotę mniejszą niż kwota rozliczonej Operacji wraz z należnymi Bankowi opłatami i prowizjami bądź usunięcie blokady po upływie 7 dni od jej założenia pomimo braku rozliczenia Operacji, nie zwalnia Posiadacza od obowiązku określonego w 3 ust Bank ma prawo do odmowy dokonania Operacji autoryzowanej przez Posiadacza/Użytkownika: a) w przypadku posłużenia się Kartą uszkodzoną, nieaktywną, nieważną, zastrzeżoną lub zablokowaną,

3 b) jeśli dokonanie Operacji spowodowałoby przekroczenie dziennych limitów Operacji lub dostępnych środków na Rachunku, c) w przypadkach określonych w Umowie Rachunku lub Regulaminie Rachunku. 8. O odmowie dokonania Operacji Bank informuje Posiadacza/Użytkownika poprzez wyświetlenie komunikatu z odmową na urządzeniu w którym Operacja jest dokonywana. Posiadacz/Użytkownik może również uzyskać informacje o powodzie odmowy dokonania Operacji poprzez Infolinię. 5. ROZLICZENIE OPERACJI ORAZ STOSOWANE KURSY WALUT 1. Bank dokonuje obciążenia Rachunku kwotą Operacji najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu Zlecenia płatniczego z organizacji płatniczej, poprzez którą Operacja została rozliczona. 2. Operacje dokonane w złotych polskich obciążają Rachunek bezpośrednio w tej walucie. Operacje dokonane w walucie innej niż złote polskie przeliczane są na złote polskie według następujących zasad: a) dla Kart organizacji Visa przeliczane są bezpośrednio z tej waluty na złote polskie przez organizację Visa według kursu tej organizacji, b) dla Kart organizacji MasterCard Operacje dokonane w euro przeliczane są bezpośrednio na złote polskie według kursu walut Banku, natomiast Operacje dokonane w pozostałych walutach obcych, przeliczane są najpierw z tej waluty na euro przez organizację MasterCard według kursu tej organizacji, a następnie przeliczane są z euro na złote polskie według kursu walut Banku. 3. Kurs organizacji Visa oraz MasterCard to kurs walut danej organizacji płatniczej z dnia rozliczenia przez nią Operacji dokonanej Kartą, wspólny dla wszystkich wydawców kart płatniczych i udostępniany publicznie przez te organizacje na ich stronach internetowych. 4. Do przeliczenia Operacji dokonanej Kartą z euro na złote polskie, o którym mowa w ust. 2 lit b), stosowany jest kurs sprzedaży euro ustalony i ogłoszony przez Bank jako pierwszy w dniu otrzymania zlecenia płatniczego o którym mowa w ust. 1. Kurs sprzedaży euro jest ustalany i ogłaszany przez Bank na zasadach określonych w ust Kurs sprzedaży euro obowiązujący w Banku ustalany jest na podstawie kursu rynkowego wymiany tej waluty, dostępnego w serwisie Reuters w momencie sporządzania Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Bank S.A.. Ustalenie kursu obowiązującego w Banku polega na dodaniu do kursu rynkowego dostępnego w serwisie Reuters marży Banku. 6. Bank ustala Tabelę podstawową kursów walut Getin Noble Bank S.A. co najmniej dwa razy w ciągu dnia roboczego. Bank, publikując Tabelę podstawową kursów walut Getin Noble Bank SA, ogłasza datę i godzinę od której ona obowiązuje. Bank dokonuje bez uprzedzenia zmiany kursów walut określonych w Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Bank S.A.. 7. Aktualnie obowiązująca Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Bank S.A. jest każdorazowo publikowana na Stronie internetowej Banku oraz dostępna w Placówkach Banku. 8. Do kwoty Operacji wyrażonej w złotych polskich, Bank dolicza opłaty i prowizje zgodnie z Tabelą obowiązującą w dniu Autoryzacji Operacji. Bank obciąża Rachunek kwotą naliczonych opłat i prowizji związanych z daną Operacją w dniu obciążenia Rachunku kwotą tej Operacji. 9. Operacje dokonywane są w walucie tego kraju, w którym zostały dokonane. Akceptant może zaoferować Posiadaczowi/Użytkownikowi dokonanie Operacji w innej walucie, o czym informuje Posiadacza/Użytkownika przed dokonaniem Operacji. Posiadacz/Użytkownik wyrażając wówczas zgodę na jej przeliczenie, akceptuje jednocześnie wysokość kursów walut ustalonych przez Akceptanta. W takim przypadku Bank nie dysponuje informacjami o kursach walut, jakie zostały zastosowane przez Akceptanta. 10. Akceptant może pobrać na swoją rzecz dodatkowe opłaty i prowizje związane z dokonaniem Operacji Kartą, o wysokości których informuje Posiadacza/ Użytkownika przed dokonaniem Operacji. Posiadacz/Użytkownik wyrażając wówczas zgodę na ich pobranie, akceptuje jednocześnie wysokość opłat i prowizji ustalonych przez Akceptanta. W takim przypadku Bank nie dysponuje informacjami o opłatach i prowizjach zastosowanych przez Akceptanta. Te opłaty i prowizje nie są naliczanie ani pobierane przez Bank i są zupełnie niezależne od opłat i prowizji pobieranych przez Bank zgodnie z Tabelą. 6. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA KARTY 1. Posiadacz/Użytkownik zobowiązany jest do: a) przechowywania Karty, danych Karty oraz Kodu PIN z zachowaniem należytej staranności, b) nieprzechowywania Karty razem z Kodem PIN, c) nieudostępniania Karty oraz Kodu PIN innym osobom. 2. W przypadku stwierdzenia utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia Karty lub nieuprawnionego dostępu do Karty, Posiadacz/Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Bankowi celem dokonania zastrzeżenia Karty. 3. Kod PIN jest generowany i przekazywany Posiadaczowi/Użytkownikowi w sposób uniemożliwiający jego poznanie przez osoby niepowołane. Nikt, pod żadnym pozorem i w żadnych okolicznościach, nie ma prawa żądać od Posiadacza/Użytkownika ujawnienia Kodu PIN. 4. Kod PIN może zostać zmieniony na zasadach określonych w Komunikacie Banku. 5. W przypadku zarejestrowania przez Bank trzykrotnego wprowadzenia nieprawidłowego Kodu PIN w ciągu jednego dnia, Bank zablokuje możliwość dokonywania kolejnych Operacji wymagających potwierdzenia kodem PIN. Zasady odblokowania możliwości dokonywania kolejnych Operacji wymagających potwierdzenia kodem PIN określone są w Komunikacie Banku. 7. ZABLOKOWANIE I ZASTRZEŻENIE KARTY 1. Zablokowanie Karty polega na czasowym wstrzymaniu możliwości dokonywania Operacji do czasu odblokowania Karty. 2. Zastrzeżenie Karty polega na uniemożliwieniu dokonywania Operacji. Zastrzeżenie Karty jest nieodwołalne, a zastrzeżona Karta nie może być dalej używana. W przypadku odnalezienia, zwrotu lub odzyskania Karty, powinna ona zostać zwrócona do Banku bądź zniszczona. 3. Zablokowania, odblokowania lub zastrzeżenia swojej Karty Posiadacz/Użytkownik może dokonać: a) telefonicznie pod całodobowo czynnym numerem telefonu Infolinii podanym w Komunikacie Banku, b) w Placówce Banku, c) za pośrednictwem Bankowości Internetowej. 4. Bank umożliwia telefoniczne zablokowanie lub zastrzeżenie Karty przez osobę inną niż Posiadacz/Użytkownik: a) na podstawie dyspozycji tej osoby, o ile poda wszystkie informacje dotyczące Posiadacza/Użytkownika niezbędne do zablokowania lub zastrzeżenia Karty, takie jak: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz nazwisko rodowe matki, b) na podstawie informacji od tej osoby o znalezieniu Karty, wraz z podaniem jej numeru oraz daty ważności. 5. Posiadacz ma również prawo do złożenia Dyspozycji zablokowania, odblokowania oraz zastrzeżenia Karty Dodatkowej. Dyspozycja Posiadacza nie wymaga zgody Użytkownika. W przypadku Rachunku wspólnego, Dyspozycja może zostać złożona samodzielnie przez każdego ze Współposiadaczy. 6. Bank ma prawo do zablokowania Karty wyłącznie w przypadku: a) uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Karty, b) uzasadnionego podejrzenia nieuprawnionego użycia Karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Operacji,

4 c) zwiększenia ryzyka utraty przez Posiadacza zdolności kredytowej w sytuacji, gdy korzystanie z Karty jest związane z korzystaniem przez Posiadacza z udzielonego mu kredytu. 7. Zablokowanie Karty z przyczyn określonych w ust. 6 następuje do momentu wyjaśnienia okoliczności, które były powodem zablokowania Karty. W celu wyjaśnienia okoliczności, Bank ma prawo do telefonicznego skontaktowania się z Posiadaczem lub Użytkownikiem. 8. Bank może zastrzec Karty wyłącznie w przypadku: a) podania nieprawdziwych informacji przy zawarciu Umowy, b) powzięcia przez Bank informacji o śmierci Posiadacza/Użytkownika, c) zajęcia Rachunku przez organ egzekucyjny, d) zamknięcia lub zastrzeżenia Rachunku, e) wypowiedzenia przez Bank lub Posiadacza Umowy bądź Umowy Rachunku. 9. Bank niezwłocznie informuje Posiadacza/Użytkownika o zablokowaniu lub zastrzeżeniu Karty z przyczyn określonych w ust. 4, 6 i Reklamacje 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności na zestawieniu Operacji lub nieprawidłowości przy dokonywaniu Transakcji Płatniczych, w tym również w przypadku stwierdzenia nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Transakcji Płatniczych, Posiadacz powinien niezwłocznie zgłosić reklamację. 2. Reklamacje mogą być zgłaszane: a) w formie pisemnej, wysyłając na adres korespondencyjny Banku wskazany na Stronie internetowej Banku lub składając w Placówce Banku, b) telefonicznie, poprzez kontakt z Infolinią pod numerami prezentowanymi w Placówkach Banku i na Stronie internetowej Banku, c) drogą elektroniczną, poprzez system bankowości internetowej lub poprzez formularz kontaktowy na Stronie internetowej Banku. 3. Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane Posiadacza, datę złożenia reklamacji opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności oraz jednoznacznie sformułowane roszczenie Posiadacza. 4. Do złożonej skargi lub reklamacji Posiadacz powinien dołączyć wszelkie dokumenty będące podstawą do rozpatrzenia reklamacji. 5. Bank może się zwrócić do Posiadacza, w związku z rozpatrywaną reklamacją, o dostarczenie niezbędnych informacji oraz posiadanej przez Posiadacza dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji. 6. Roszczenia Posiadacza z tytułu sytuacji opisanych w ust. 1 wygasają, jeśli Posiadacz nie powiadomi Banku o zaistniałej sytuacji w ciągu 13 miesięcy licząc od dnia obciążenia Rachunku kwotą kwestionowanej Transakcji Płatniczej albo od dnia, w którym Transakcja Płatnicza miała być wykonana. 7. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, w terminie nie przekraczającym 30 dni od ich otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji w tym terminie nie będzie możliwe, Bank informuje Posiadacza przed upływem tego terminu o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji oraz przyczynach opóźnienia i okolicznościach, które wymagają ustalenia. 8. Po rozpatrzeniu reklamacji, Bank informuje Posiadacza o wyniku jej rozpatrzenia, pisemnie lub w innej formie uzgodnionej z Posiadaczem. 9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, jeżeli uprzednio Bank uznał Rachunek kwotą reklamowanej Transakcji Płatniczej pod warunkiem pozytywnego jej rozpatrzenia, Bank ma prawo do ponownego obciążenia Rachunku reklamowaną kwotą. 10. Jeżeli uznanie Rachunku z tytułu reklamacji nastąpiło warunkowo, przed zakończeniem procedury reklamacyjnej prowadzonej przez Bank, rozwiązanie Umowy nie uchybia obowiązkowi Posiadacza do zwrotu reklamowanej kwoty, którą Bank uznał warunkowo Rachunek. 11. W przypadku wystąpienia nieautoryzowanej Transakcji Płatniczej, Bank zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Posiadaczowi kwotę nieautoryzowanej Transakcji Płatniczej oraz przywrócić obciążony Rachunek do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana Transakcja Płatnicza. 12. Posiadacz odpowiada za nieautoryzowane Transakcje Płatnicze do wysokości równowartości w walucie polskiej 150 euro (50 euro w przypadku Operacji dokonywanej z wykorzystaniem funkcjonalności zbliżeniowej Karty), ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania Transakcji Płatniczej, jeżeli nieautoryzowana Transakcja Płatnicza jest skutkiem posłużenia się utraconą albo skradzioną Kartą, danymi do logowania, urządzeniami/danymi do autoryzacji Transakcji Płatniczej lub skutkiem przywłaszczenia Karty, danych do logowania, urządzeń/danych do autoryzacji Transakcji Płatniczej lub ich nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez Posiadacza obowiązku podjęcia z chwilą ich otrzymania niezbędnych środków służących zapobieżeniu naruszeniu indywidualnych zabezpieczeń tych instrumentów, w szczególności zobowiązania do przechowywania ich z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym. 13. Posiadacz może żądać od Banku zwrotu kwoty autoryzowanej Transakcji Płatniczej zainicjowanej przez jej odbiorcę lub za jego pośrednictwem, która to transakcja została już wykonana, jeżeli w momencie autoryzacji transakcji nie została określona dokładna jej kwota lub kwota transakcji jest wyższa niż kwota pobierana w danych okolicznościach, uwzględniając wcześniejszy rodzaj i poziom wydatków Posiadacza, warunki umowy i istotne dla sprawy okoliczności. Zwrot, o którym jest mowa powyżej obejmuje pełną kwotę wykonanej transakcji. W przypadku żądania od Banku zwrotu kwoty autoryzowanej transakcji zainicjowanej przez jej odbiorcę lub za jego pośrednictwem, która to transakcja została już wykonana, jeżeli w momencie autoryzacji transakcji nie została określona dokładna jej kwota, Posiadacz nie może powoływać się na przyczyny związane z wymianą waluty, jeśli zastosowany został referencyjny kurs walutowy uzgodniony z Bankiem. 14. Posiadacz może wystąpić o zwrot autoryzowanej transakcji, o której mowa w ust. 13, zainicjowanej przez Odbiorcę lub za jego pośrednictwem, przez okres ośmiu tygodni począwszy od daty obciążenia Rachunku. 15. Na wniosek Banku Posiadacz jest obowiązany przedstawić faktyczne okoliczności wskazujące na zaistnienie warunków określonych w ust Posiadacz nie ma prawa do zwrotu, o którym mowa ust. 13, w przypadku gdy udzielił zgody na wykonanie Transakcji Płatniczej bezpośrednio wobec Banku oraz informacja o przyszłej Transakcji Płatniczej została dostarczona Posiadaczowi przez Bank w uzgodniony sposób na co najmniej cztery tygodnie przed terminem wykonania Zlecenia Płatniczego lub udostępniona została Posiadaczowi przez Bank w uzgodniony sposób, przez okres co najmniej czterech tygodni przed terminem wykonania Zlecenia Płatniczego. 17. W terminie dziesięciu dni (z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania wniosku o zwrot złożonego na podstawie ust. 13, Bank dokonuje zwrotu pełnej kwoty Transakcji Płatniczej lub podaje uzasadnienie odmowy dokonania zwrotu. Jeśli Posiadacz nie zgadza się z przedstawionym uzasadnieniem może złożyć reklamację zgodnie z ust. 2, oraz uwzględnieniem organów wskazanych w ust. 18 i Posiadaczowi przysługuje możliwość zwrócenia się z prośbą o pomoc w sprawie objętej reklamacją do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta, a także skierowania sprawy do polubownego rozwiązania w ramach Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich lub Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi dostępne są na stronach internetowych wymienionych instytucji. 19. Bank jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi dostępne są na stronie internetowej wymienionej instytucji. 20. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6, Bank ponosi wobec Posiadacza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zleconej Transakcji Płatniczej lub dyspozycji, dla której były podane prawidłowe unikatowe identyfikatory, według zasad określonych w art UUP.

5 9. Zmiany Tabeli oraz Regulaminu 1. Bank uprawniony jest do wprowadzenia zmian w treści Tabeli oraz Regulaminu. 2. Zmiana wysokości opłat i/lub prowizji albo zasad ich stosowania i naliczania, wprowadzenie opłat i/lub prowizji za czynności dotychczas nie ujęte w Tabeli albo rezygnacja z opłat i/lub prowizji za czynności dotychczas ujęte w Tabeli, są możliwe z ważnych przyczyn, za które uznaje się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą przepisów a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank, b) wydanie rekomendacji przez organ nadzoru nad działalnością Banku, urzędowej lub sądowej interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów albo wydanie wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między wydaniem rekomendacji, urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów albo wyroku lub decyzji administracyjnej a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank, c) zmianę cen energii elektrycznej, taryf pocztowych, telekomunikacyjnych lub rozliczeń międzybankowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą tych cen a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank, d) zmianę cen towarów i usług konsumpcyjnych o nie mniej niż 0,5%, ustalaną na podstawie kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacji) publikowanego przez GUS; zmiana dokonywana jest nie częściej niż raz na kwartał kalendarzowy, ze skutkiem od pierwszego dnia drugiego miesiąca kolejnego kwartału kalendarzowego, pod warunkiem publikacji przez GUS za poprzedni kwartał kalendarzowy wskaźnika z którego wynika opisana powyżej zmiana. Jeżeli wystąpienie okoliczności, o których mowa w lit. a)-c) spowoduje wzrost kosztów wykonywania czynności przez Bank, zmiana będzie polegała na wzroście wysokości opłat i/lub prowizji albo na wprowadzeniu opłat i/lub prowizji za czynności dotychczas nie ujęte w Tabeli. Jeżeli natomiast wystąpienie okoliczności, o których mowa w lit. a)-c) spowoduje spadek kosztów wykonywania czynności przez Bank, zmiana będzie polegała na zmniejszeniu wysokości opłat i/lub prowizji albo na rezygnacji z opłat i/lub prowizji za niektóre czynności dotychczas ujęte w Tabeli. W każdym przypadku zmiana będzie odpowiadała pod względem wartości zmianie kosztów wykonywania czynności przez Bank. W przypadku zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, o której mowa w lit. d), zmiana nastąpi w tym samym kierunku (odpowiednio wzrost lub wprowadzenie opłaty i/lub prowizji albo spadek lub rezygnacja z opłaty i/lub prowizji) w którym nastąpiła zmiana wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych i o wartość odpowiadającą wysokości zmiany wskaźnika. 3. Zmiana treści Regulaminu przez Bank jest możliwa z ważnej przyczyny, za którą uznaje się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, jeżeli w wyniku tej zmiany Bank jest prawnie zobowiązany do zmiany Regulaminu, b) wyrok sądowy lub decyzję administracyjną, jeżeli Regulamin zawiera postanowienia analogiczne do poddanych ocenie sądu lub organu, które ze względu na treść wyroku lub decyzji wymagają zmiany Regulaminu, c) rekomendację wydaną przez organ nadzoru nad działalnością Banku albo urzędową lub sądową interpretację przepisów, jeżeli dotyczą materii objętej Regulaminem i w wyniku ich wydania zaistnieje potrzeba zmiany Regulaminu, której celem jest dostosowanie treści Regulaminu do wydanej rekomendacji albo urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów, d) zmianę w systemach informatycznych wykorzystywanych przez Bank, usprawniającą ich funkcjonowanie, jeżeli zakres przedmiotowy tej zmiany pozostaje w związku z treścią Regulaminu i powoduje konieczność modyfikacji jego brzmienia, e) konieczność dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie nie dających się usunąć w wyniku wykładni jego postanowień. 4. Bank poinformuje Posiadacza o wprowadzeniu zmian nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie, podając w informacji przekazywanej Posiadaczowi tę datę. 5. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Posiadacz nie zgłosi Bankowi sprzeciwu wobec tych zmian lub nie dokona wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, uznaje się, że Posiadacz wyraził na nie zgodę. 6. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Posiadacz zgłosił Bankowi sprzeciw wobec tych zmian, ale nie wypowiedział Umowy ze skutkiem natychmiastowym, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat z tego tytułu przez Posiadacza. 7. Po otrzymaniu informacji o zmianach, o której mowa w ustępach poprzedzających, Posiadacz ma prawo, przed datą proponowanego wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat z tego tytułu. 10. Rozwiązanie umowy 1. Rozwiązanie Umowy może nastąpić wskutek wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron. 2. Posiadacz może w każdym momencie trwania Umowy złożyć oświadczenie o jej rozwiązaniu. Rozwiązanie Umowy przez Posiadacza następuje wówczas bez zachowania okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy dla swej ważności wymaga formy pisemnej i musi zostać podpisane zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Banku. 3. Bank może rozwiązać Umowę za uprzednim 2-miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem dokonanym z ważnych powodów. Za ważne powody uznaje się wypowiedzenie przez Bank Umowy Rachunku na zasadach i z powodów określonych w Umowie Rachunku i Regulaminie Rachunku bądź podanie przez Posiadacza fałszywych danych osobowych albo danych adresowych. 4. Skutek rozwiązania Umowy określa Umowa. 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Identyfikacja i weryfikacja tożsamości Posiadacza/Użytkownika przeprowadzana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.). Identyfikacja i weryfikacja tożsamości Posiadacza/ Użytkownika w Placówce Banku odbywa się na podstawie ważnego dokumentu tożsamości, którym może być ważny dowód osobisty, paszport lub karta pobytu. 2. W przypadku zaistnienia zmian danych personalnych, adresowych, a także w zakresie innych informacji przekazywanych Bankowi w składanych dokumentach i oświadczeniach, Posiadacz/Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Banku o takich zmianach. 3. Komunikacja pomiędzy Bankiem a Posiadaczem/Użytkownikiem jest realizowana w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej odpowiednio w drodze osobistego kontaktu w jednostkach Banku, poprzez Infolinię lub za pośrednictwem usługi Bankowości Internetowej, poczty elektronicznej bądź listownie. Wyjątkiem od zasady wyboru przez stronę przekazującą informację lub dokonującą zgłoszenia środka porozumiewania się są sytuacje, gdy Umowa lub Regulamin dla dokonania przez Bank lub Posiadacza/Użytkownika czynności danego rodzaju wymagają zachowania formy pisemnej lub formy szczególnej. W takich przypadkach swoboda wyboru przez stronę środka porozumiewania się jest ograniczona do tych środków porozumiewania się, które pozwalają na zachowanie wymaganej formy. 4. Korespondencja i wszelkie zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty będą przekazywane Posiadaczowi/Użytkownikowi w języku polskim.

6 5. Regulamin oraz inne dokumenty dotyczące Regulaminu zostały sporządzone w języku polskim. Polska wersja językowa tych dokumentów stanowi wyłączną podstawę ich interpretacji. 6. Posiadacz w okresie obowiązywania Umowy ma prawo żądać w każdym czasie udostępnienia mu przez Bank postanowień Umowy i Regulaminu oraz informacji określonych w art. 27 UUP, w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji. Za zgodą Posiadacza informacje te mogą być dostarczone pocztą elektroniczną, o ile dostarczenie w takiej postaci umożliwia dostęp do przekazanych informacji przez okres właściwy do celów dostarczania tych informacji i pozwala na odtworzenie przekazanych informacji w niezmienionej postaci. 7. Prawem właściwym do zawarcia i wykonywania Umowy, do której stosuje się Regulamin oraz do rozstrzygania sporów z niej wynikających, jest prawo polskie. 8. Zakres oferty oraz usług Banku jest uzależniony od typu Placówki Banku. 9. Organem nadzoru nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa. 10. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo na zasadach ogólnych. 11. Posiadaczowi przysługuje prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Umowy przez Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich, z zastrzeżeniem, że przedmiotem postępowania przed Arbitrem Bankowym mogą być wyłącznie spory w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych, których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota złotych. Do postępowania przed Arbitrem Bankowym ma zastosowanie Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępny na stronie 12. W sprawach nieuregulowanych w Umowie i Regulaminie zastosowanie mają Umowa Rachunku i Regulamin Rachunku oraz odpowiednie postanowienia innych umów zawartych przez Bank i Posiadacza, o ile zawierają postanowienia bezpośrednio dotyczące Karty lub Operacji dokonywanych Kartą.

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank Szanowni Państwo, Karta kredytowa VISA PLATINUM Noble Bank, która trafiła w Państwa ręce, jest wyrazem najwyższego uznania i zaufania, jakim są Państwo darzeni przez nasz Bank. Dzięki tej karcie stali

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych 1. Regulamin określa warunki używania karty płatniczej debetowej i dokonywania rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Regulamin wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2. Wydanie karty 2 Rozdział 3. Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4. Używanie karty i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ . REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej określa zasady przyznawania limitu kredytowego i wydawania kart

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1. Agent Rozliczeniowy bank lub przedsiębiorca, który

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku)

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5 regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 02.02.2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN realizacji w Getin Noble Banku SA poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich (dalej Regulamin )

REGULAMIN realizacji w Getin Noble Banku SA poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich (dalej Regulamin ) REGULAMIN realizacji w Getin Noble Banku SA poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich (dalej Regulamin ) 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Bank Getin Noble Bank Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego

Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego Część I. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin kart debetowych dla Klientów Instytucjonalnych, zwany dalej Regulaminem, określa warunki wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez uŝyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złoŝonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie nie wcześniej niż 26 sierpnia 2013 r. Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid Warszawa, październik 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Wydanie karty... 4 Rozdział 3. Wznowienie karty. Duplikat karty...

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 26.11.2014 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty... 5 III. Korzystanie z limitu

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A.

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z przyznanego Limitu kredytu i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr z dnia zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, 80-332 Gdańsk wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014 REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ AUCHAN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART 1 1. Niniejszy Regulamin kart płatniczych wydawanych klientom indywidualnym przez Bank SMART ( Regulamin Kart ) określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne...

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart kredytowych...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I.

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo