Regulamin kart debetowych Getinonline

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin kart debetowych Getinonline"

Transkrypt

1 Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania Transakcji przy ich użyciu. 2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Umowy o kartę debetową Getinonline. 3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Akceptant przedsiębiorca, podmiot lub instytucja przyjmująca zapłatę i/lub wypłacająca gotówkę przy użyciu kart płatniczych; 2) Autoryzacja zgodę Banku na dokonanie Transakcji z użyciem Karty; 3) Bank Getin Noble Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej 33, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego ,00 zł (opłacony w całości); 4) Bankowość internetowa wykonywana na podstawie Umowy o Bankowość Elektroniczną usługa, świadczona przez Bank na rzecz Klienta za pośrednictwem podłączonych do Internetu urządzeń łączności przewodowej lub bezprzewodowej wykorzystywanych przez Klienta. W zakresie dotyczącym wykonywania Operacji Bankowość internetowa stanowi uzgodniony przez Bank i Klienta zbiór procedur wykorzystywanych przez Klienta do składania Zleceń płatniczych; 5) Bankowość telefoniczna wykonywana na podstawie Umowy o Bankowość Elektroniczną usługa, realizacji dyspozycji złożonych przez Klienta oraz, świadczona przez Bank na rzecz Klienta za pośrednictwem telefonu z wybieraniem tonowym; 6) Contact Center jednostka organizacyjna Banku z którą możliwy jest kontakt pod wskazanym przez Bank numerem telefonu ( lub ). Contact Center służy do udzielania informacji Klientom Banku oraz osobom zainteresowanym produktami i/lub usługami Banku, do prowadzenia akcji marketingowych i do sprzedaży produktów i/lub usług bankowych oferowanych przez Bank oraz świadczy usługi związane z prowadzeniem i obsługą produktów oferowanych przez Bank; 7) Dzień Roboczy dzień, w którym Bank prowadzi działalność objętą Umową i niniejszym Regulaminem, inny niż sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy; 8) Karta kartę debetową wydawaną przez Bank; 9) Klient osobę fizyczną, która na podstawie Umowy o kartę debetową dokonuje w swoim imieniu i na swoją rzecz operacji określonych w Umowie; 10) Kod identyfikacyjny poufny, czterocyfrowy numer (PIN) generowany przez Bank, który łącznie z danymi zawartymi na karcie służy do elektronicznej identyfikacji Klienta; 11) Komunikat Banku lub Komunikat warunki korzystania z Karty udostępniane w Witrynie internetowej lub w Serwisie transakcyjnym; 12) Odbiorca osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot Transakcji Płatniczej; 13) Operacja Zlecenie płatnicze złożone przez Posiadacza z użyciem Karty; 14) Rachunek rachunek bankowy, do którego została wydana Karta; 15) Regulamin niniejszy Regulamin kart debetowych Getinonline ; 16) Regulamin Bankowości Elektronicznej Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej witryna Getinonline ; 17) Tabela opłat i prowizji obowiązującą w Banku Tabelę opłat za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie wydania i obsługi Karty; 18) Transakcja zainicjowana przez Zleceniodawcę lub Odbiorcę wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych; Transakcja bezgotówkowa płatność za nabywane towary i usługi dokonaną w punktach handlowych lub usługowych, jak również płatność dokonaną bez fizycznego użycia Karty np. zamówienia składane listownie, telefonicznie bądź drogą internetową, Transakcja gotówkowa wypłatę gotówki w bankomatach, bankach lub w innych instytucjach finansowych, kasynach oraz urzędach pocztowych lub każdą inną Transakcję uznaną za gotówkową przez prawo kraju lub postanowienia systemu rozliczeniowego, w którym została dokonana; 19) Umowa umowę zawartą pomiędzy Bankiem a Klientem o wydanie i korzystanie z Karty; 20) Umowa o Bankowość Elektroniczną Umowę o zawieranie umów produktowych wraz z umową o bankowość elektroniczną Getinonline zawartą pomiędzy Klientem i Bankiem; 21) Umowa Ramowa umową ramową w rozumieniu przepisów UUP jest stosunek prawny nawiązany przez zawarcie Umowy; 22) Usługi dodatkowe usługi o charakterze informacyjnym i organizacyjnym świadczone przez Bank na rzecz Klienta; 23) Ustawa Ustawę z dnia 12 września 2002 roku o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385) z późniejszymi zmianami; 24) UUP ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2011 r. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.);

2 25) Witryna internetowa strona internetowa 26) Wyciąg zestawienie Transakcji oraz należnych Bankowi odsetek, prowizji i opłat obejmujące okres poprzedniego miesiąca rozliczeniowego; 27) Zlecenie Płatnicze oświadczenie Zleceniodawcy lub Odbiorcy skierowane do Banku, zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej w rozumieniu przepisów UUP; 28) Zleceniodawca osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, zlecająca Bankowi wykonanie Zlecenia Płatniczego w swoim imieniu. 4. Ilekroć w Regulaminie posłużono się pojęciami pisanymi wielką literą, a nie zdefiniowanymi powyżej w ust. 1, należy je rozumieć w taki sposób, w jaki zostały one zdefiniowane w Umowie o Bankowość Elektroniczną lub w Regulaminie Bankowości Elektronicznej. Wydanie i wznowienie Karty 2 1. Bank umożliwia wydanie Karty jako karty spersonalizowanej wydanej z umieszczonymi na Karcie danymi Klienta. 2. Bank w trakcie produkcji Karty umieszcza na niej dane Klienta w postaci imienia i nazwiska Klienta. Bank zastrzega sobie prawo do skrócenia lub zmiany danych Klienta umieszczonych na Karcie. Kartą może posługiwać się wyłącznie osoba, której dane identyfikacyjne zostały umieszczone na Karcie. Karta niepodpisana przez Klienta jest nieważna. 3. Warunki ubiegania się o wydanie Karty określone są w Komunikacie Banku, dostępnym za pomocą systemów Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej. 4. Karta może być wydana na rzecz Klienta (tylko w przypadku osób fizycznych). 5. Na rzecz jednego Klienta może zostać wydana tylko jedna ważna Karta tego samego typu. Wydanie Karty następuje po zawarciu Umowy. 6. Po podjęciu pozytywnej decyzji o wydaniu Karty, w terminie do 14 dni od złożenia wniosku, Bank przygotowuje Kartę oraz Kod identyfikacyjny i przesyła je na aktualny adres korespondencyjny Klienta. 7. Klient zobowiązany jest do poinformowania Banku w przypadku: a) nieotrzymania Karty lub Kodu identyfikacyjnego w terminie 30 dni od daty podpisania wniosku (w przypadku wniosku o wydanie karty spersonalizowanej), b) otrzymania koperty zawierającej Kod identyfikacyjny noszącej ślady uszkodzeń mogących świadczyć o możliwości poznania Kodu identyfikacyjnego przez osoby niepowołane, c) otrzymania nieczytelnego Kodu identyfikacyjnego, d) otrzymania Karty uszkodzonej w sposób uniemożliwiający jej użytkowanie. 8. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 7 Bank umożliwia wydanie nowej Karty lub Kodu identyfikacyjnego na zasadach określonych w Regulaminie. 9. Niezwłocznie po otrzymaniu Karty, Klient zobowiązany jest podpisać Kartę w sposób trwały na pasku do podpisu znajdującym się na odwrocie Karty, w sposób zgodny ze wzorem podpisu złożonym na wniosku o wydanie Karty. 10. W przypadku złożenia podpisu nie mieszczącego się na pasku zostanie wydana nowa Karta na koszt Klienta. 11. Dostarczona Karta jest nieaktywna. Aktywacja może zostać dokonana drogą telefoniczną za pośrednictwem Contact Center lub drogą internetową za pośrednictwem Systemu transakcyjnego w Witrynie internetowej. 12. Bank wydaje Kartę na czas określony. Termin ważności Karty podany jest na awersie Karty w postaci cyfrowej, oznaczającej miesiąc i rok ważności Karty. Karta ważna jest do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin jej ważności. 13. Karta jest wznawiana automatycznie bez konieczności ponownego składania wniosku, chyba że: a) Karta została zastrzeżona w terminie najpóźniej na 30 dni przed upływem okresu ważności Karty, b) Klient złożył w Banku pisemną rezygnację ze wznowienia Karty, w terminie najpóźniej na 30 dni przed upływem okresu ważności Karty. 14. Wznowienie Karty powoduje automatycznie przedłużenie o taki sam okres terminu obowiązywania Umowy. 15. Po podjęciu przez Bank pozytywnej decyzji o wznowieniu Karty, Bank przygotowuje nową Kartę i przesyła ją w stanie nieaktywnym na aktualny adres korespondencyjny przekazany do Banku. 16. Dla Kart wznowionych dotychczasowy Kod identyfikacyjny pozostaje bez zmian. 17. Jeżeli dane dotyczące Klienta uległy zmianie i informacja o zmianie dotarła do Banku przed podjęciem przez Bank pozytywnej decyzji o wznowieniu Karty, wówczas Bank dokonuje wznowienia Karty w oparciu o nowe dane Klienta. 18. O zmianie adresu do wysyłki odnowionej Karty Klient zobowiązany jest powiadomić Bank nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności Karty. 19. Po upływie terminu ważności Karty, Kartą nie można się posługiwać i Karta powinna zostać zwrócona do Banku bądź zniszczona. Bezpieczeństwo i ochrona Karty 3 1. Klient zobowiązany jest do: a) przechowywania Karty i ochrony Kodu identyfikacyjnego z zachowaniem należytej staranności, b) nieprzechowywania Karty razem z Kodem identyfikacyjnym, c) nieudostępniania Karty oraz Kodu identyfikacyjnego osobom nieuprawnionym,

3 d) niezwłocznego zastrzeżenia Karty w przypadku zgubienia, kradzieży lub zniszczenia Karty oraz w innych przypadkach utraty Karty, e) niezwłocznego zastrzeżenia Karty w przypadku udostępnienia bądź ujawnienia Kodu identyfikacyjnego osobie niepowołanej. 2. Kod identyfikacyjny jest generowany, drukowany i przekazywany na piśmie przez Bank Klientowi w sposób uniemożliwiający jego poznanie przez osoby niepowołane. Klient jest jedyną osobą, której Bank przekazuje Kod identyfikacyjny. 3. Bank nie ma możliwości odtworzenia Kodu identyfikacyjnego bądź wygenerowania nowego Kodu identyfikacyjnego w miejsce dotychczasowego Kodu identyfikacyjnego. 4. Nikt, pod żadnym pozorem i w żadnych okolicznościach, nie ma prawa żądać od Klienta (lub Użytkownika) ujawnienia Kodu identyfikacyjnego. 5. Klient może dokonać zmiany Kodu identyfikacyjnego w bankomatach, w których taka usługa jest dostępna dla Klientów. Zmiana Kodu identyfikacyjnego wymaga użycia Karty oraz dotychczasowego Kodu identyfikacyjnego. Zmiana Kodu identyfikacyjnego możliwa jest również drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu transakcyjnego pod warunkiem udostępnienia takiej funkcjonalności, o czym Klienci zostaną poinformowani w formie Komunikatu Banku wyświetlanego w Witrynie internetowej. Używanie Karty 4 1. Kartą może posługiwać się wyłącznie Klient, którego dane osobowe znajdują się na Karcie. 2. Z użyciem Karty mogą być przeprowadzane Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe. 3. Kartą można dokonywać Transakcji do wysokości ustalonych limitów Transakcji gotówkowych oraz limitów Transakcji bezgotówkowych, nie więcej niż do wysokości dostępnych środków na Rachunku. 4. Limity, o których mowa w ust. 4 mogą zostać ustanowione indywidualnie do każdej Karty w momencie składania wniosku i później zmieniane na wniosek Klienta. Bank może przyznać limity w wysokości mniejszej niż wnioskowane przez Klienta. 5. Zmiana limitów następuje w przeciągu maksymalnie dwóch Dni Roboczych. 6. Bank ma prawo do zmiany limitów bez uprzedniej zgody Klienta w przypadku nieterminowej spłaty należności przez Klienta. W takim przypadku Bank pisemnie informuje Klienta o zmianie limitów. 7. Karta jest instrumentem płatniczym umożliwiającym Klientowi dokonywanie następujących Operacji: a) w terminalach płatniczych w punktach handlowo-usługowych bądź kasach banków, b) w samoobsługowych terminalach płatniczych, c) w bankomatach, d) w Internecie. 8. Punkty i urządzenia, w których można dokonywać Transakcji z użyciem Karty, oznaczone są znakiem zgodnym ze znakiem umieszczonym na Karcie. Zakres Transakcji możliwych do dokonania z użyciem Karty w danym punkcie lub urządzeniu może obejmować tylko niektóre Transakcje w zależności od rodzaju i kwoty dokonywanej Transakcji. 9. Kartą można posługiwać się w kraju oraz za granicą. W przypadku dokonywania Kartą Transakcji za granicą, Karta powinna być używana zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym dokonywana jest Transakcja. 10. Za czynności związane z wydaniem, obsługą i używaniem Karty Bank pobiera opłaty i prowizje określone w Umowie oraz w Tabeli opłat i prowizji. Kwotą należnych Bankowi opłat i prowizji Bank obciąża Rachunek. 11. Karta jest własnością Banku. 12. Poza Transakcjami określonymi w ust. 7, Bank oferuje dodatkowe usługi nie stanowiące Zleceń płatniczych, udostępniane Klientowi przy użyciu Karty na zasadach określonych w Komunikacie Banku. 13. Kartą można dokonywać Transakcji do wysokości limitów określonych na Wniosku, jednakże nie więcej niż do wysokości dostępnych środków na Rachunku. Zasady zmiany limitów określone są w Regulaminie. 14. Klient zobowiązany jest utrzymywać na Rachunku środki zapewniające rozliczenie wszystkich Transakcji dokonanych Kartą oraz należnych Bankowi opłat i prowizji. Klient zobowiązany jest również do niezwłocznego zwrotu Bankowi kwot Transakcji, wraz z należnymi Bankowi opłatami i prowizjami, dokonanych w trakcie ważności Karty, a rozliczonych przez Bank po zamknięciu Rachunku, do którego Karta została wydana. 15. Kartą można dokonywać Transakcji w kraju i za granicą u Akceptantów oznaczonych symbolem akceptacji zgodnym z symbolem umieszczonym na Karcie. 16. Dokonanie Transakcji Kartą wymaga jej Autoryzacji przez Klienta na zasadach określonych w Regulaminie. Dokonywanie i potwierdzanie Transakcji 5 1. Dokonanie Transakcji Kartą wymaga jej Autoryzacji przez Klienta poprzez: a) w przypadku, gdy Transakcja dokonana jest w terminalu płatniczym przez elektroniczną identyfikację Klienta; w niektórych przypadkach może być wymagane złożenie podpisu, b) w przypadku, gdy Transakcja dokonana jest w bankomacie lub samoobsługowym terminalu płatniczym przez elektroniczną identyfikację Klienta,

4 c) Transakcja dokonywana jest bez fizycznego użycia Karty (dotyczy wyłącznie tych Kart, dla których Bank udostępnił taką funkcjonalność) przez podanie numeru i daty ważności Karty oraz trzycyfrowego kodu podanego na rewersie Karty, d) w przypadku, gdy Transakcja dokonana jest zbliżeniowo (dotyczy wyłącznie tych kart, dla których Bank udostępnił taką funkcjonalność) przez zbliżenie Karty do terminala płatniczego akceptującego płatności zbliżeniowe; w niektórych przypadkach może być dodatkowo wymagane złożenie podpisu i/lub elektroniczna identyfikacja Klienta. 2. Potwierdzenie Transakcji w formie: a) złożenia podpisu oznacza złożenie własnoręcznego podpisu przez Klienta na dokumencie potwierdzającym dokonanie Transakcji, zgodnego ze wzorem podpisu umieszczonym na Karcie; niezłożenie podpisu, złożenie podpisu niezgodnego ze wzorem podpisu umieszczonym na Karcie bądź złożenie podpisu przez osobę inną niż Klient może spowodować odmowę dokonania Transakcji, a także zatrzymanie Karty przez obsługę punktu, b) elektronicznej identyfikacji Klienta oznacza odczytanie przez urządzenie danych zawartych na Karcie oraz wprowadzenie do urządzenia prawidłowego Kodu identyfikacyjnego; wprowadzenie nieprawidłowego Kodu identyfikacyjnego spowoduje odmowę dokonania Transakcji oraz może spowodować zablokowanie Karty. 3. Autoryzacja Klienta może dotyczyć także kolejnych Transakcji. 4. Obsługa punktu, w którym dokonywana jest Transakcja (Akceptant), ma prawo żądać od Klienta okazania dokumentu tożsamości, w razie uzasadnionych wątpliwości co do jego tożsamości. Odmowa okazania dokumentu tożsamości przez Klienta bądź okazanie dokumentu nie potwierdzającego tożsamości Klienta może spowodować odmowę dokonania Transakcji, a także zatrzymanie Karty przez obsługę punktu. 5. Poza przypadkami określonymi w ust. 4 i 6, obsługa punktu lub urządzenie może również odmówić dokonania Transakcji, a także zatrzymać Kartę w sytuacji: a) próby posłużenia się Kartą nieważną lub Kartą zastrzeżoną, b) próby posłużenia się Kartą przez osobę inną niż Klient, c) otrzymania z Banku, za pośrednictwem agenta rozliczeniowego obsługującego punkt lub urządzenie, polecenia odmowy dokonania Transakcji lub polecenia zatrzymania Karty. 6. W sytuacji, gdy obsługa punktu lub urządzenie zatrzyma Kartę z powodów innych, niż określone w ust. 2 4, a Karta nie zostanie zwrócona na żądanie Klienta, wówczas Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zastrzeżenia Karty. 7. Podczas dokonywania Transakcji Klient zobowiązany jest do kontroli okoliczności posługiwania się Kartą oraz dokumentów dotyczących dokonywanej Transakcji. W szczególności Klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy: a) obsługa punktu, w którym dokonywana jest Transakcja, nie próbuje wyłudzić Karty bądź Kodu identyfikacyjnego, nie próbuje dokonać skopiowania Karty lub jej paska magnetycznego oraz nie używa Karty w urządzeniach nie związanych z obsługą kart, nie przetrzymuje Karty na czas dłuższy niż dokonanie Transakcji bądź też nie powoduje działań, wskutek których Klient traci Kartę z zasięgu wzroku, b) Kod identyfikacyjny jest wprowadzany przez Klienta w sposób dyskretny, uniemożliwiający jego poznanie przez osoby niepowołane, c) urządzenie podało prawidłową kwotę Transakcji zgodną z wydanym potwierdzeniem, d) Transakcja została potwierdzona tylko raz przez Klienta; kilkakrotne potwierdzenie Transakcji może oznaczać potwierdzenie kilku niezależnych od siebie Transakcji, e) po dokonaniu Transakcji Klient otrzymał swoją Kartę, która nie nosi śladów uszkodzenia. 8. W razie podejrzenia o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 7 lit. a lub nieprawidłowości dostrzeżonych podczas wykonywania czynności określonych w ust. 7, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego skontaktowania się z Bankiem pod numerem służącym do zastrzegania Kart, gdzie po przedstawieniu sytuacji budzącej wątpliwości dokona ewentualnego zastrzeżenia Karty. 9. W przypadku Kart wyposażonych w funkcjonalność zbliżeniową, sposób dokonania Transakcji zbliżeniowych uzależniony jest od kwoty, której wysokość ustalana jest dla danego kraju przez organizacje płatnicze.. Transakcje zbliżeniowe do wysokości tej kwoty dokonywane są poprzez samo zbliżenie Karty, natomiast Transakcje zbliżeniowe przekraczające tę kwotę wymagają dodatkowo potwierdzenia Kodem identyfikacyjnym. W zależności od technicznych możliwości urządzenia akceptującego karty zbliżeniowe, urządzenie może dodatkowo wymagać potwierdzenia Transakcje zbliżeniowej Kodem identyfikacyjnym niezależnie od kwoty Transakcji bądź przeprowadzenia Transakcji bez wykorzystania funkcjonalności zbliżeniowej. 10. Transakcja dokonana Kartą jest nieodwołalna po dokonaniu przez Klienta Karty jej Autoryzacji, za wyjątkiem niezrealizowanych jeszcze Transakcji określonych w ust. 3 pod warunkiem, że Klienta powiadomił Akceptanta o odwołaniu zgody, a Akceptant wyraził zgodę na odwołanie. 11. Bank wykonuje Transakcje dokonane przez Klienta w oparciu o Unikatowy identyfikator. 12. Bank ma prawo do odmowy dokonania Transakcji autoryzowanej przez Klienta: a) w przypadku posłużenia się Kartą uszkodzoną, nieaktywną, nieważną, zastrzeżoną lub zablokowaną, b) jeśli dokonanie Operacji spowodowałoby przekroczenie dziennych limitów Transakcji lub dostępnych środków na Rachunku, c) w przypadkach określonych w Umowie Rachunku lub Regulaminie Rachunku.

5 13. O odmowie dokonania Transakcji Bank informuje Klienta poprzez wyświetlenie komunikatu z odmową na urządzeniu w którym Transakcja jest dokonywana. Klienta może również uzyskać informacje o powodzie odmowy dokonania Transakcji poprzez Contact Center. Rozliczenie Transakcji 6 1. Bank dokonuje obciążenia Rachunku kwotą Transakcji najpóźniej następnego Dnia Roboczego po otrzymaniu Zlecenia płatniczego z organizacji płatniczej, poprzez którą Transakcja została rozliczona. 2. Transakcje dokonane w złotych polskich obciążają Rachunek bezpośrednio w tej walucie. Transakcje dokonane w walucie innej niż złote polskie przeliczane są na złote polskie według następujących zasad: a) dla Kart organizacji Visa przeliczane są bezpośrednio z tej waluty na złote polskie przez organizację Visa według kursu tej organizacji, b) dla Kart organizacji MasterCard Transakcje dokonane w euro przeliczane są bezpośrednio na złote polskie według kursu walut Banku, natomiast Transakcje dokonane w pozostałych walutach obcych, przeliczane są najpierw z tej waluty na euro przez organizację MasterCard według kursu tej organizacji, a następnie przeliczane są z euro na złote polskie według kursu walut Banku. 3. Kurs organizacji Visa oraz MasterCard to kurs walut danej organizacji płatniczej z dnia rozliczenia przez nią Transakcji dokonanej Kartą, wspólny dla wszystkich wydawców kart płatniczych i udostępniany publicznie przez te organizacje na ich stronach internetowych. 4. Do przeliczenia Transakcji dokonanej Kartą z euro na złote polskie, o którym mowa w ust. 2 lit b), stosowany jest kurs sprzedaży euro ustalony i ogłoszony przez Bank jako pierwszy w dniu otrzymania Zlecenia płatniczego o którym mowa w ust. 1. Kurs sprzedaży euro jest ustalany i ogłaszany przez Bank na zasadach określonych w ust Kurs sprzedaży euro obowiązujący w Banku ustalany jest na podstawie kursu rynkowego wymiany tej waluty, dostępnego w serwisie Reuters w momencie sporządzania Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Bank S.A.. Ustalenie kursu obowiązującego w Banku polega na dodaniu do kursu rynkowego dostępnego w serwisie Reuters marży Banku. 6. Bank ustala Tabelę podstawową kursów walut Getin Noble Bank S.A. co najmniej dwa razy w ciągu Dnia Roboczego. Bank, publikując Tabelę podstawową kursów walut Getin Noble Bank SA, ogłasza datę i godzinę od której ona obowiązuje. Bank dokonuje bez uprzedzenia zmiany kursów walut określonych w Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Bank S.A.. 7. Aktualnie obowiązująca Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Bank S.A. jest każdorazowo publikowana na Stronie internetowej Banku 8. Do kwoty Transakcji wyrażonej w złotych polskich, Bank dolicza opłaty i prowizje zgodnie z Tabelą obowiązującą w dniu Autoryzacji Transakcji. Bank obciąża Rachunek kwotą naliczonych opłat i prowizji związanych z daną Transakcją w dniu obciążenia Rachunku kwotą tej Transakcji. 9. Transakcje dokonywane są w walucie tego kraju, w którym zostały dokonane. Akceptant może zaoferować Klientowi dokonanie Transakcji w innej walucie, o czym informuje Klienta przed dokonaniem Transakcji. Klient wyrażając wówczas zgodę na jej przeliczenie, akceptuje jednocześnie wysokość kursów walut ustalonych przez Akceptanta. W takim przypadku Bank nie dysponuje informacjami o kursach walut, jakie zostały zastosowane przez Akceptanta. 10. Akceptant może pobrać na swoją rzecz dodatkowe opłaty i prowizje związane z dokonaniem Transakcji Kartą, o wysokości których informuje Klienta przed dokonaniem Transakcji. Klient wyrażając wówczas zgodę na ich pobranie, akceptuje jednocześnie wysokość opłat i prowizji ustalonych przez Akceptanta. W takim przypadku Bank nie dysponuje informacjami o opłatach i prowizjach zastosowanych przez Akceptanta. Te opłaty i prowizje nie są naliczanie ani pobierane przez Bank i są zupełnie niezależne od opłat i prowizji pobieranych przez Bank zgodnie z Tabelą. Zgłaszanie niezgodności 7 1. Klient otrzymuje zestawienia Transakcji, na warunkach określonych w umowie rachunku oszczędnościoworozliczeniowego, do którego wydana została Karta. 2. W ciągu 14 dni od daty otrzymania zestawienia Transakcji dokonanych Kartą, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia niezgodności w zestawieniu, w szczególności Transakcji: a) kwestionowanych przez Klienta, b) błędnie lub nieprawidłowo rozliczonych, c) dokonanych z użyciem utraconej Karty. 3. Bank zobowiązuje się do niezwłocznego wyjaśnienia każdej zgłoszonej niezgodności. 4. Bank może zwrócić się do Klienta, którego Kartą dokonano Transakcji będącej przyczyną powstania niezgodności, z prośbą o: a) wypełnienie i własnoręczne podpisanie oświadczenia o zgłoszeniu niezgodności, b) udzielenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących Transakcji, c) doręczenie dodatkowych dokumentów, które okażą się niezbędne do wyjaśnienia niezgodności. Reklamacje

6 8 Tryb oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji określone są w regulaminie Rachunku. 9 Zablokowanie i zastrzeżenie Karty 1. Zablokowanie Karty polega na czasowym wstrzymaniu możliwości dokonywania Transakcji do czasu odblokowania Karty. 2. Zastrzeżenie Karty polega na uniemożliwieniu dokonywania Transakcji. Zastrzeżenie Karty jest nieodwołalne, a zastrzeżona Karta nie może być dalej używana. W przypadku odnalezienia, zwrotu lub odzyskania Karty, powinna ona zostać zwrócona do Banku bądź zniszczona. 3. Zablokowania, odblokowania lub zastrzeżenia swojej Karty Klient może dokonać: a) telefonicznie pod całodobowo czynnym numerem telefonu Contact Center dostępnym w Witrynie internetowej, 4. Bank umożliwia telefoniczne zablokowanie lub zastrzeżenie Karty przez osobę inną niż Klient: a) na podstawie dyspozycji tej osoby, o ile poda wszystkie informacje dotyczące Klienta niezbędne do zablokowania lub zastrzeżenia Karty, takie jak: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz nazwisko rodowe matki, b) na podstawie informacji od tej osoby o znalezieniu Karty, wraz z podaniem jej numeru oraz daty ważności. 5. Bank ma prawo do zablokowania Karty wyłącznie w przypadku: a) uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Karty, b) uzasadnionego podejrzenia nieuprawnionego użycia Karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Transakcji c) zwiększenia ryzyka utraty przez Klienta zdolności kredytowej w sytuacji, gdy korzystanie z Karty jest związane z korzystaniem przez Klienta z udzielonego mu kredytu. 6. Zablokowanie Karty z przyczyn określonych w ust. 5 następuje do momentu wyjaśnienia okoliczności, które były powodem zablokowania Karty. W celu wyjaśnienia okoliczności, Bank ma prawo do telefonicznego skontaktowania się z Klientem 7. Bank może zastrzec Karty wyłącznie w przypadku: a) podania nieprawdziwych informacji przy zawarciu Umowy, b) powzięcia przez Bank informacji o śmierci Klienta, c) zajęcia Rachunku przez organ egzekucyjny, d) zamknięcia lub zastrzeżenia Rachunku, e) wypowiedzenia przez Bank lub Klienta Umowy bądź Umowy Rachunku. 8. Bank niezwłocznie informuje Klienta o zablokowaniu lub zastrzeżeniu Karty z przyczyn określonych w ust. 4, 5 i Bank prowadzi licznik odmów udzielenia Autoryzacji Transakcji, których odmowa została spowodowana wprowadzeniem błędnego Kodu identyfikacyjnego podczas elektronicznej identyfikacji Klienta. 10. Bank dokonuje zablokowania Karty w momencie, gdy w ciągu jednego dnia zarejestruje trzy odmowy udzielenia Autoryzacji Transakcji z powodów określonych w ust. 9. Karta zablokowana jest do końca dnia, w którym nastąpiło jej zablokowanie z podanego powodu. Odblokowanie Karty następuje automatycznie, jeżeli wcześniej Karta nie została zastrzeżona. 11. Licznik odmów udzielenia Autoryzacji jest zerowany przez Bank automatycznie na koniec każdego dnia. Bank może udostępnić funkcjonalność polegającą na możliwości dokonania zerowania licznika bezpośrednio po zablokowaniu Karty drogą telefoniczną za pośrednictwem Contact Center. Zmiany Regulaminu Bank zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, jeżeli w wyniku tej zmiany Bank jest prawnie zobowiązany do zmiany Regulaminu; b) wyrok sądowy lub decyzję administracyjna, jeżeli Regulamin zawiera postanowienia analogiczne do poddanych ocenie sądu lub organu, które ze względu na treść wyroku lub decyzji wymagają zmiany Regulaminu; c) rekomendację wydaną przez organ nadzoru nad działalnością Banku albo urzędową lub sądową interpretację przepisów, jeżeli dotyczą materii objętej Regulaminem i w wyniku ich wydania zaistnieje potrzeba zmiany Regulaminu, której celem jest dostosowanie treści Regulaminu do wydanej rekomendacji albo urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów; d) zmianę w systemach informatycznych wykorzystywanych przez Bank, usprawniającą ich funkcjonowanie, jeżeli zakres przedmiotowy tej zmiany pozostaje w związku z treścią Regulaminu i powoduje konieczność modyfikacji jego brzmienia; e) konieczność dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie nie dających się usunąć w wyniku wykładni jego postanowień. 2. Bank poinformuje Klienta o wprowadzeniu zmian w Regulaminie, nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie, podając w informacji przekazywanej Klientowi tę datę. 3. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian w Regulaminie Klient nie zgłosi Bankowi sprzeciwu wobec tych zmian lub nie dokona wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, uznaje się, że Klient wyraził na nie zgodę.

7 4. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian w Regulaminie, Klient zgłosił Bankowi sprzeciw wobec tych zmian, ale nie wypowiedział Umowy ze skutkiem natychmiastowym, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat z tego tytułu przez Klienta. 5. Po otrzymaniu informacji o zmianach w Regulaminie, o której mowa w ustępach poprzedzających, Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat z tego tytułu. 6. O zmianie Regulaminu Bank informuje Klienta w formie elektronicznej poprzez Komunikat zawierający opis zmian, dostępny w Systemie transakcyjnym lub poprzez doręczenie opisu zmian na adres Klienta. Opłaty i prowizje Za czynności związane z obsługą Karty Bank pobiera prowizje i opłaty określone w Tabeli opłat i prowizji. 2. Zmiana przez Bank wysokości opłat i prowizji oraz wprowadzenie opłat za czynności dotychczas nie ujęte w Tabeli opłat i prowizji, jest możliwa z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą przepisów a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank, b) wydanie rekomendacji przez organ nadzoru nad działalnością Banku, urzędowej lub sądowej interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów albo wydanie wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między wydaniem rekomendacji, urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów albo wyroku lub decyzji administracyjnej a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank, c) zmianę cen energii elektrycznej, taryf pocztowych, telekomunikacyjnych lub rozliczeń międzybankowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą tych cen a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank, d) wzrost cen i usług konsumpcyjnych o nie mniej niż 0,5%, ustalany na podstawie kwartalnego wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych (pot. inflacji) publikowanego przez GUS zmiana dokonywana jest nie częściej niż co kwartał kalendarzowy, ze skutkiem od pierwszego dnia drugiego, kolejnego miesiąca po dacie publikacji wskaźnika z którego wynika wzrost, o wartość wskaźnika za okres od dnia poprzedniej zmiany wysokości opłat ze względu na wzrost cen i usług konsumpcyjnych, do dnia dokonania zmiany. 3. O zmianie wysokości prowizji i opłat Bank informuje Klienta w formie elektronicznej poprzez Komunikat zawierający opis zmian dostępny w Systemie transakcyjnym lub poprzez doręczenie opisu zmian na adres Klienta. 4. Bank poinformuje Klienta o wprowadzeniu zmian w Tabeli opłat i prowizji nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie, podając w informacji przekazywanej tę datę. 5. Jeżeli przed planowaną datą wejścia w życie zmian w Tabeli opłat i prowizji nie zgłosi Bankowi sprzeciwu wobec tych zmian lub nie dokona wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, uznaje się że Klient wyraził na nie zgodę. 6. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian w Tabeli opłat i prowizji Klient zgłosił Bankowi zgłosił sprzeciw wobec tych zmian, ale nie wypowiedział Umowy ze skutkiem natychmiastowym, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat z tego tytułu przez Klienta. 7. Po otrzymaniu informacji o zmianach w Tabeli opłat i prowizji, o której mowa w ustępach poprzedzających, Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat z tego tytułu. 8. Opłaty z tytułu świadczenia usług płatniczych w rozumieniu przepisów UUP pobierane okresowo należne są Bankowi jedynie za okres obowiązywania Umowy. Opłaty uiszczone z góry podlegają proporcjonalnemu zwrotowi. Postanowienia końcowe Zgodnie z treścią ustawy z dnia r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46 poz. 276, z późn. zm.) Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Banku w przypadku zaistnienia zmian personalnych/adresowych, a także informacji przekazywanych dla Banku w składanych dokumentach i oświadczeniach. 2. Bank, na podstawie i w sytuacjach wskazanych w ustawie, o której mowa w ust. 1 ma prawo m.in. do: a) stosowania wobec Klienta środków bezpieczeństwa finansowego wskazanych w art. 8b ust. 3 ww. ustawy, b) odmowy przeprowadzenia transakcji, c) rozwiązania Umowy, d) nie naliczania należnych odsetek i prowizji (dotyczy zamrożonych środków). 3. Klient zobowiązany jest podać adres do korespondencji wraz z adresem poczty elektronicznej, na który Bank będzie przesyłał wyciągi, informacje o zmianie Regulaminu oraz Tabeli opłat i prowizji oraz wszelką korespondencję przesyłaną w związku z zawartą z Bankiem Umową. 4. Wszelka korespondencja kierowana do Klienta jest wysyłana przez Bank poprzez System transakcyjny lub na ostatni adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej podany przez Klienta o ile Umowa bądź Regulamin albo obowiązujące przepisy prawa nie określają wymogu pisemnej formy oświadczenia woli. W takim wypadku Bank doręcza korespondencję na adres zamieszkania Klienta (lub adres do korespondencji) wskazany przez Klienta w Umowie o Bankowość Elektroniczną. Wszelka korespondencja, którą Klient w związku z Umową kieruje do Banku drogą pocztową powinna być wysyłana na adres: Getin Noble Bank SA

8 UP Warszawa 113 Przegródka pocztowa 162. Wszelka korespondencja, którą Klient w związku z Umową kieruje do Banku drogą elektroniczną powinna być wysyłana na następujący adres poczty elektronicznej 5. Komunikacja pomiędzy Bankiem a Klientem jest realizowana w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej odpowiednio za pośrednictwem usługi Bankowości internetowej przy użyciu Systemu transakcyjnego lub Witryny internetowej, za pośrednictwem usługi Bankowości telefonicznej przy skorzystaniu z Contact Center, poczty elektronicznej lub listownie. Wyjątkiem od zasady wyboru przez Stronę przekazującą informacje lub dokonującą zgłoszenia środka porozumiewania się, są sytuacje gdy Umowa lub Regulamin dla dokonania przez Bank lub Klienta czynności danego rodzaju wymagają zachowania formy pisemnej lub innej formy szczególnej. W takich przypadkach swoboda wyboru przez Stronę środka porozumiewania się jest ograniczona do tych środków porozumiewania się, które pozwalają na zachowanie wymaganej formy. 6. Warunkiem skierowania do Banku korespondencji pocztą elektroniczną jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem z aktywnym dostępem do Internetu, a drogą telefoniczną dysponowanie przez Klienta rachunku telekomunikacyjnym pozwalającym na wykonywanie połączeń telefonicznych. Wymogi techniczne po stronie Klienta, których spełnienie jest wymogiem kierowania do Banku korespondencji za pośrednictwem Bankowości elektronicznej określa Umowa o Bankowość Elektroniczną zawierana przez Bank z Klientem lub regulamin do tej umowy. 7. Umowa i inne dokumenty dotyczące Umowy zostały sporządzone w języku polskim. Polska wersja językowa tych dokumentów stanowi wyłączną podstawę ich interpretacji. 8. Korespondencja i wszelkie zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty będą przekazywane Klientowi w języku polskim. 9. Wszelka działalność na rzecz Klienta prowadzona jest przez Bank za pośrednictwem Bankowości internetowej przy użyciu Systemu transakcyjnego lub Witryny internetowej, za pośrednictwem bankowości telefonicznej poprzez kontakt z Contact Center, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie. Wszelka informacja na temat powyższej działalności dostępna jest w Witrynie internetowej. 10. Klient w okresie obowiązywania Umowy ma prawo żądać w każdym czasie udostępnienia Mu przez Bank postanowień Umowy i Regulaminu oraz informacji określonych w art. 27 UUP, w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji. Za zgodą Klienta informacje te mogą być dostarczone pocztą elektroniczną, o ile dostarczenie w takiej postaci umożliwia dostęp do przekazywanych informacji przez okres właściwy do celów dostarczenia tych informacji i pozwala na odtworzenie przekazanych informacji w niezmienionej postaci. 11. W okresie obowiązywania Umowy Bank w każdym czasie, na wniosek Klienta udostępni Mu, w uzgodniony sposób, informacje dotyczące Rachunku i wykonanych Dyspozycji. Jeżeli to udostępnienie będzie następowało w inny sposób niż poprzez wysyłkę wyciągu z Rachunku z częstotliwością określoną w Umowie, Bank jest uprawniony do pobierania od Klienta rachunku opłat z tego tytułu Prawem właściwym do zawarcia i wykonywania Umowy, do której stosuje się niniejszy Regulamin oraz do rozstrzygania sporów z niej wynikających, jest prawo polskie. 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo na zasadach ogólnych. 3. Klientowi przysługuje prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Umowy przez Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich, z zastrzeżeniem, że przedmiotem postępowania przed Arbitrem Bankowym mogą być wyłącznie spory w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych, których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota złotych. Do postępowania przed Arbitrem Bankowym ma zastosowanie Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępny na stronie W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie się zastosowanie mają postanowienia Umowy o o Bankowość Elektroniczną, Regulaminu Bankowości Elektronicznej. 2. W przypadku rozbieżności w treści postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Bankowości Elektronicznej, stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu Postanowienia szczegółowe Zasady wydawania i użytkowania karty VISA Electron Karta VISA Electron jest kartą debetową służącą zarówno do dokonywania płatności jak i wypłat gotówki. 2. Karta VISA Electron jest kartą, którą dozwolone jest dokonywanie transakcji w środowisku elektronicznym oraz transakcji bez fizycznego użycia Karty, takich jak zakupy telefoniczne, dokonywane drogą pocztową lub poprzez Internet. Karta nie może być używana do dokonywania transakcji w punktach handlowych lub usługowych wyposażonych w imprinter. 3. Warunki ubiegania się o wydanie Karty określa Komunikat Banku.

9 4. Dokonywanie Transakcji gotówkowych jest dozwolone wyłącznie do wysokości dostępnych środków przy uwzględnieniu wcześniej dokonanych Transakcji, i ustanowionych do Karty dziennych limitów Transakcji gotówkowych i Transakcji bezgotówkowych. 5. O wysokość limitu Transakcji bezgotówkowych lub limitu Transakcji gotówkowych może wnioskować Klient. Bank ma prawo ustanowić limity Transakcji w innej wysokości niż wnioskowana przez Klienta. 6. Transakcje przekraczające limity Transakcji nie dojdą do skutku. 7. Każdorazowe udzielenie Autoryzacji w celu przeprowadzenia Transakcji może zmniejszyć na okres określony w Komunikacie Banku dostępne środki o autoryzowaną kwotę, bez względu na to czy Transakcja doszła do skutku. 8. W przypadku wystąpienia na Rachunku przekroczenia salda dostępnego, stosuje się postanowienia umowy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. 9. Zestawienie Transakcji dokonanych Kartą zawiera się w zestawieniu wszystkich Transakcji na Rachunku, w tym Transakcji dokonanych z użyciem wszystkich Kart wydanych do Rachunku. 10. Zestawienie określone w ust. 9 Bank przedstawia Klientowi w sposób i w terminach określonych umową rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Zestawienie udostępnia się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia w Banku nieotrzymania zestawienia w ustalonym terminie. Postanowienia szczegółowe Zasady wydawania i użytkowania karty MasterCard Electronic Karta MasterCard Electronic jest kartą debetową służącą zarówno do dokonywania płatności jak i wypłat gotówki. 2. Karta MasterCard Electronic jest kartą, którą dozwolone jest dokonywanie transakcji jedynie w środowisku elektronicznym, co oznacza, że muszą być użyte w chwili dokonywania transakcji i nie mogą być używane do dokonywania transakcji w punktach handlowych lub usługowych wyposażonych w imprinter. Karta nie może zostać użyta przy zakupach telefonicznych, dokonywanych drogą pocztową lub poprzez Internet. 3. Warunki ubiegania się o wydanie Karty określa Komunikat Banku. 4. Dokonywanie transakcji gotówkowych jest dozwolone wyłącznie do wysokości dostępnych środków przy uwzględnieniu wcześniej dokonanych Transakcji, i ustanowionych do Karty dziennych limitów Transakcji gotówkowych i Transakcji bezgotówkowych. 5. O wysokość limitu Transakcji bezgotówkowych lub limitu Transakcji gotówkowych może wnioskować Klient. Bank ma prawo ustanowić limity Transakcji w innej wysokości niż wnioskowana przez Klienta. 6. Transakcje przekraczające limity Transakcji nie dojdą do skutku. 7. Każdorazowe udzielenie Autoryzacji w celu przeprowadzenia transakcji może zmniejszyć na okres określony w Komunikacie Banku dostępne środki o autoryzowaną kwotę, bez względu na to czy transakcja doszła do skutku. 8. W przypadku wystąpienia na Rachunku przekroczenia salda dostępnego, stosuje się postanowienia umowy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. 9. Zestawienie Transakcji dokonanych Kartą zawiera się w zestawieniu wszystkich Transakcji na Rachunku, w tym Transakcji dokonanych z użyciem wszystkich Kart wydanych do Rachunku. 10. Zestawienie określone w ust. 9 Bank przedstawia Klientowi w sposób i w terminach określonych umową rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Zestawienie udostępnia się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia w Banku nieotrzymania zestawienia w ustalonym terminie.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu,

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu, Regulamin dokonywania wpłat w Serwisie Dotpay Tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2014 r. DEFINICJE Dotpay - Spółka pod firmą Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Systemu mobilet Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu mobilet i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Szanowni Państwo,

Spis treści. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z wydaniem w dniu 14 grudnia 2010r. przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji administracyjnej wyznaczającej Polkomtel S.A. (obecnie w związku ze zmianą formy

Bardziej szczegółowo

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Warszawa, sierpień 2007 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Uwagi wstępne... 3 1.2. Zakres kontroli... 3 1.3. Wnioski...

Bardziej szczegółowo

UMOWA OTWARCIA I PROWADZENIA RACHUNKU BANKOWEGO

UMOWA OTWARCIA I PROWADZENIA RACHUNKU BANKOWEGO UMOWA OTWARCIA I PROWADZENIA RACHUNKU BANKOWEGO rodzaj rachunku waluta rachunku numer rachunku _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania regulamin promocji Nowy przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo