Regulamin debetowych kart płatniczych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA. (obowiązuje od dnia 12 czerwca 2012 roku) 1 S t r o n a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin debetowych kart płatniczych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA. (obowiązuje od dnia 12 czerwca 2012 roku) 1 S t r o n a"

Transkrypt

1 Regulamin debetowych kart płatniczych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA (obowiązuje od dnia 12 czerwca 2012 roku) 1 S t r o n a

2 SPIS TREŚCI Dział I. Postanowienia ogólne... 3 Dział II. Umowa o Kartę... 3 Dział III. Postanowienia wstępne i wznowienie Karty... 4 Dział IV. Bezpieczeństwo i ochrona Karty... 5 Dział IV. Zasady użytkowania Karty... 6 Rozdział I. Używanie Karty... 6 Rozdział II. Dokonywanie i potwierdzanie operacji... 6 Rozdział III. Rozliczenie operacji... 7 Rozdział IV. Zgłaszanie niezgodności i odpowiedzialność stron... 8 Rozdział V. Zablokowanie Karty... 8 Rozdział VI. Zastrzeżenie Karty... 8 Dział V. Ochrona ubezpieczeniowa... 9 Dział VI. Postanowienia inne... 9 Rozdział I. Zasady zmiany Regulaminu Karty oraz Tabeli Opłat i Prowizji... 9 Rozdział II. Zasady wydawania i użytkowania Karty MasterCard Rozdział III. Postanowienia końcowe S t r o n a

3 Dział I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin debetowych kart płatniczych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA określa zasady wydawania i używania debetowych kart płatniczych Idea Bank SA oraz rozliczania operacji dokonanych z ich użyciem. 2. Regulamin stanowi integralną część Umowy o debetową kartę płatniczą dla przedsiębiorców. 2 Użytym w Regulaminie następującym określeniom nadaje się poniższe znaczenie: 1) Akceptant przedsiębiorca, który zawarł z agentem rozliczeniowym umowę o przyjmowanie zapłaty przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych, w tym przy użyciu Karty, 2) Autoryzacja zgodę Banku na dokonanie operacji z użyciem Karty, 3) Bank Idea Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON , której kapitał zakładowy wynosi ,00 PLN (w pełni wpłacony), 4) Bankowość Elektroniczna - usługi Bankowości Internetowej i Bankowości Telefonicznej świadczone przez Bank na rzecz Posiadacza Karty, zgodnie z Regulaminem Usług Bankowości Elektronicznej, 5) Dzień Roboczy dzień, w którym Bank jest otwarty w celu prowadzenia działalności, inny niż sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy, 6) Karta lub Karta Płatnicza debetowa karta płatnicza dla przedsiębiorców wydawana przez Bank na podstawie Umowy do Rachunku Rozliczeniowego osobom wskazanym przez Posiadacza Karty we Wniosku, 7) Posiadacz Karty osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będącą stroną Umowy z Bankiem, 8) Kod Identyfikacyjny lub PIN poufny, czterocyfrowy numer (PIN) generowany przez Bank, który łącznie z danymi zawartymi na Karcie służy do elektronicznej identyfikacji Użytkownika Karty, 9) Komunikat wiadomość skierowana do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i/lub Użytkowników Głównych za pośrednictwem Bankowości Internetowej, zawierająca informacje o warunkach korzystania z Karty. Komunikat może być udostępniony na tablicy ogłoszeń w Oddziałach Banku, placówkach Pośrednika oraz na Stronie internetowej Banku, 10) Rachunek Rozliczeniowy rachunek bankowy Posiadacza Karty prowadzony przez Bank, do którego została wydana Karta, 11) Regulamin niniejszy Regulamin debetowych kart płatniczych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA, 12) Regulamin Rachunków Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA, 13) Regulamin Usług Bankowości Elektronicznej oznacza Regulamin Usług Bankowości Elektronicznej w Idea Bank SA, 14) System Transakcyjny aplikacja dostępna w ramach Strony Internetowej, umożliwiająca korzystanie z Bankowości Internetowej, po pozytywnej identyfikacji (weryfikacji tożsamości) Posiadacza Karty, 15) Tabela Opłat i Prowizji tabelę zawierającą opłaty i prowizje pobierane od Posiadacza Karty przez Bank za wydanie oraz obsługiwanie Karty, 16) Umowa Umowa o debetową kartę płatniczą dla przedsiębiorców, zawartą pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Karty, 17) Umowa o Rachunek Rozliczeniowy umowa rachunku bankowego zawartą pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Karty, w oparciu o obowiązujący Regulamin Rachunków, 18) Użytkownik Karty osoba fizyczna upoważniona przez Posiadacza Karty do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz operacji określonych w Umowie przy użyciu Karty, której dane identyfikacyjne są umieszczone na Karcie, Dział II. Umowa o Kartę 3 1. Bank wydaje Kartę do Rachunku Rozliczeniowego Posiadacza Karty prowadzonego w złotych. Warunkiem wydania Karty jest zawarcie przez Posiadacza Karty z Bankiem Umowy o Rachunek Rozliczeniowy. 3 S t r o n a

4 2. Zawarcie Umowy może nastąpić jednocześnie z zawarciem Umowy o Rachunek Rozliczeniowy lub w każdym czasie obowiązywania Umowy o Rachunek Rozliczeniowy. 3. Wniosek Posiadacz Karty o zawarcie Umowy w okresie obowiązywania Umowy o Rachunek Rozliczeniowy może być: a) złożony w Oddziale Banku,, b) złożony za pośrednictwem Systemy Transakcyjnego, c) złożony za pośrednictwem Contact Center (przy użyciu numerów telefonów wskazanych przez Bank na Stronie internetowej) w trakcie rozmowy z konsultantem, 4. Zasady i warunki zawarcia Umowy, o których mowa w ust. 3 pod lit. b i c, określa Regulamin Usług Bankowości Elektronicznej. 5. Zawarcie Umowy wymaga formy pisemnej lub innej formy zrównanej z formą pisemną, o ile Bank przewidzi taką możliwość i następuje odpowiednio z chwilą jej podpisania przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań ze strony Banku i Posiadacz Karty lub w inny sposób zaproponowany przez Bank. 6. Umowa o Kartę zawarta jest na czas oznaczony, do końca terminu ważności ostatniej Karty wydanej do Rachunku Rozliczeniowego. Karta jest ważna do ostatniego dnia miesiąca uwidocznionego na Karcie. 7. Umowa o Kartę ulega automatycznemu przedłużaniu na okresy, na jakie Bank wydaje kolejne Karty Płatnicze. Wydanie przez Bank Karty na kolejny okres ważności nie powoduje zmiany numeru karty oraz zmiany PIN Bank na wniosek Posiadacz Karty wydaje Karty Płatnicze osobom przez niego wskazanym. 2. Złożenie Wniosku o wydanie Karty dla osób wskazanych przez Posiadacz Karty jest równoznaczne z upoważnieniem tej osoby do dokonywania transakcji Kartą w ramach limitów transakcyjnych określonych dla tej Karty. 3. Bank wydaje Kartę w terminie 14 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy, a w przypadku konieczności odesłania umowy do Banku, od daty pozytywnego zweryfikowania przez Bank podpisanego przez Posiadacz Karty egzemplarza Umowy. 4. W terminie wskazanym w ust. 3 Bank wydaje także Karty wydane w miejsce zastrzeżonych lub reklamowanych. 5. Bank wydaje Kartę wznowioną Użytkownikowi Karty przed upływem daty ważności poprzedniej Karty. 6. Bank dostarcza Kartę na adres wskazany przez Posiadacza Karty. 7. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany numeru Karty dla wznowionej Karty, o czym powiadomi Użytkownika Karty. 8. Posiadacz Rachunku w rozumieniu Regulaminu Rachunków może zmienić limity wydatków dla danej Karty, odrębnie dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, w ramach limitów transakcyjnych określonych przez Bank. 9. Użytkownik Karty może samodzielnie dokonać zmiany PIN Użytkownik Karty może zrezygnować z Karty w trakcie jej ważności. Rezygnacja taka jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy w zakresie tej Karty. 2. Posiadacz Karty ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pierwszej Karty dla danego Użytkownika Karty, o ile Użytkownik Karty nie dokonał żadnej operacji przy użyciu tej Karty. W takim przypadku Bank zwraca Posiadaczowi Karty pobrane opłaty za użytkowanie Karty, natomiast obciąża go opłatą za jej wydanie. 3. Termin do odstąpienia jest zachowany, jeżeli przed jego upływem Posiadacz Karty złoży Bankowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a Posiadacz Karty zobowiązany jest zwrócić wszystkie wydane Karty Płatnicze. 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Bank zamyka wydane Karty Płatnicze. Dział III. Postanowienia wstępne i wznowienie Karty 6 1. Bank umożliwia wydanie Karty jako Karty spersonalizowanej wydanej z umieszczonymi na Karcie danymi Użytkownika Karty. 2. Bank w trakcie produkcji Karty umieszcza na niej dane Użytkownika tej Karty (w postaci Imienia i Nazwiska Użytkownika Karty oraz nazwy firmy Posiadacza Karty w przypadku jednostek 4 S t r o n a

5 organizacyjnych). Bank zastrzega sobie prawo do skrócenia lub zmiany danych Użytkownika Karty umieszczonych na Karcie. Kartą może posługiwać się wyłącznie osoba, której dane identyfikacyjne zostały umieszczone na karcie. Karta bez podpisu Użytkownika Karty jest nieważna. 3. Na rzecz jednego Użytkownika Karty może zostać wydana tylko jedna ważna Karta Płatnicza tego samego typu do danego Rachunku Rozliczeniowego. 4. W przypadku nowej Karty Użytkownik Karty dokonuje nadania Kodu Identyfikacyjnego za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego. Nienadanie Kodu Identyfikacyjnego może ograniczać dokonywanie transakcji z użyciem Karty. 5. Użytkownik Karty zobowiązany jest do poinformowania Banku w przypadku: a) nieotrzymania Karty w terminie 30 dni od daty podpisania wniosku, b) otrzymania Karty uszkodzonej w sposób uniemożliwiający jej użytkowanie. 6. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 6 Bank umożliwia wydanie nowej Karty na zasadach określonych w Regulaminie. 7. Niezwłocznie po otrzymaniu Karty Użytkownik Karty zobowiązany jest podpisać Kartę, na pasku do podpisu znajdującym się na jej odwrocie, w sposób trwały i zgodny ze złożonym wzorem podpisu. 8. W przypadku złożenia podpisu niemieszczącego się na pasku zostanie wydana nowa Karta Płatnicza na koszt Posiadacza Karty. 9. Karta Płatnicza przekazywana jest jako nieaktywna. Użytkownik Karty zobowiązany jest do jej aktywowania niezwłocznie po jej otrzymaniu Bank wydaje Kartę na czas określony. Termin ważności Karty podany jest na awersie Karty w postaci cyfr, oznaczających miesiąc i rok ważności Karty. Karta ważna jest do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin jej ważności. 2. Karta Płatnicza jest wznawiana automatycznie bez konieczności ponownego składania wniosku, chyba że: a) Karta została zastrzeżona w terminie najpóźniej na 45 dni przed upływem okresu ważności Karty, b) Użytkownik Karty złożył w Banku pisemną rezygnację ze wznowienia Karty, w terminie najpóźniej na 45 dni przed upływem okresu ważności Karty. 3. Wznowienie Karty powoduje automatycznie przedłużenie o taki sam okres terminu obowiązywania Umowy. 4. Po podjęciu przez Bank pozytywnej decyzji o wznowieniu Karty Bank przygotowuje nową Kartę i przesyła ją w stanie nieaktywnym na aktualny adres korespondencyjny przekazany do Banku. 5. Dla kart wznowionych dotychczasowy Kod Identyfikacyjny pozostaje bez zmian. 6. Jeżeli dane dotyczące Użytkownika Karty uległy zmianie i informacja o zmianie dotarła do Banku przed podjęciem przez Bank pozytywnej decyzji o wznowieniu Karty, wówczas Bank dokonuje wznowienia Karty w oparciu o nowe dane Użytkownika Karty. 7. O zmianie adresu do wysyłki odnowionej Karty Posiadacz Karty jest zobowiązany powiadomić Bank nie później niż na 45 dni przed upływem terminu ważności Karty. 8. Po upływie terminu ważności Karty, nie można się nią posługiwać i Karta powinna zostać zwrócona do Banku bądź zniszczona. 9. Po upływie terminu ważności Karty, jeżeli nie została ona wznowiona, Umowa wygasa. Po wygaśnięciu Umowy, Kartą nie można się posługiwać. Powinna zostać zwrócona do Banku bądź zniszczona. Dział IV. Bezpieczeństwo i ochrona Karty 8 1. Użytkownik Karty zobowiązany jest do: a) przechowywania Karty i ochrony Kodu Identyfikacyjnego z zachowaniem należytej staranności, b) nieprzechowywania Karty razem z Kodem Identyfikacyjnym, c) nieudostępniania Karty oraz Kodu Identyfikacyjnego osobom nieuprawnionym, d) niezwłocznego zastrzeżenia Karty w przypadku zgubienia, kradzieży lub zniszczenia Karty oraz w innych przypadkach utraty Karty, e) niezwłocznego zastrzeżenia Karty w przypadku udostępnienia bądź ujawnienia Kodu Identyfikacyjnego osobie niepowołanej. 2. Kod Identyfikacyjny jest nadawany przez Użytkownika Karty poprzez System Transakcyjny, w bankomatach lub w inny sposób wskazany przez Bank. 5 S t r o n a

6 3. Bank nie ma możliwości odtworzenia Kodu Identyfikacyjnego bądź wygenerowania nowego Kodu identyfikacyjnego w miejsce dotychczasowego Kodu Identyfikacyjnego. 4. Nikt, pod żadnym pozorem i w żadnych okolicznościach, nie ma prawa żądać od Użytkownika Karty ujawnienia Kodu Identyfikacyjnego. 5. Użytkownik Karty może dokonać zmiany Kodu Identyfikacyjnego poprzez System Transakcyjny oraz w bankomatach, w których taka usługa jest dostępna dla Użytkownika Karty. Zmiana Kodu Identyfikacyjnego wymaga użycia Karty oraz dotychczasowego Kodu Identyfikacyjnego. Dział IV. Zasady użytkowania Karty Rozdział I. Używanie Karty 9 1. Kartą może posługiwać się wyłącznie Użytkownik Karty. 2. Bank może oferować dodatkowe usługi związane z Kartą, realizowane przez tzw. operacje specjalne. Usługi te mają charakter usług dodatkowych, niemieszczących się w zakresie realizacji operacji z użyciem Karty, wobec czego Bank ma prawo do dowolnego kształtowania zakresu dodatkowych usług realizowanych przez operacje specjalne. Wprowadzenie, zmiana bądź likwidacja usług Banku nie stanowi zmiany warunków Regulaminu i Umowy o Kartę. 3. Kartą można dokonywać transakcji do wysokości ustalonych limitów transakcji gotówkowych oraz limitów transakcji bezgotówkowych, nie większych niż do wysokości dostępnych środków na Rachunku Rozliczeniowym. 4. Zmiana limitów następuje w ciągu maksymalnie dwóch Dni Roboczych. 5. Bank ma prawo do zmiany limitów bez uprzedniej zgody Posiadacza Karty w przypadku nieterminowej spłaty należności przez Posiadacza Karty lub stwierdzenia zagrożenia ich terminowej spłaty. W takim przypadku Bank pisemnie informuje Posiadacza Karty o zmianie limitów. 6. Punkty i urządzenia, w których można dokonywać operacji z użyciem Karty, oznaczone są znakiem zgodnym ze znakiem umieszczonym na Karcie. Zakres operacji możliwych do dokonania z użyciem Karty w danym punkcie lub urządzeniu może obejmować tylko niektóre operacje w zależności od rodzaju i kwoty dokonywanej operacji. Bank nie ponosi odpowiedzialności za odmowę przyjęcia płatności z użyciem Karty bądź odmowę dokonania operacji z użyciem Karty z przyczyn niezależnych od Banku. 7. Kartą można posługiwać się w kraju oraz za granicą. W przypadku dokonywania Kartą operacji za granicą Karta Płatnicza powinna być używana zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym dokonywana jest operacja. 8. Za czynności związane z wydaniem, obsługą i używaniem Karty Bank pobiera opłaty i prowizje określone w Umowie oraz w Tabeli Opłat i Prowizji. Kwotą należnych Bankowi opłat i prowizji Bank obciąża Rachunek Rozliczeniowy Posiadacza Karty. 9. Transakcje dokonywane przy użyciu Karty Bank rozlicza poprzez obciążenie Rachunku Rozliczeniowego, do którego Karta Płatnicza została wydana. Transakcje rozliczane są po otrzymaniu przez Bank rozliczenia transakcji od agenta rozliczeniowego. 10. Posiadacz Karty upoważnia Bank do obciążania Rachunku kwotami operacji dokonywanymi przez Użytkownika Karty przy jej użyciu, jak również odpowiednimi opłatami i prowizjami. Posiadacz Karty zobowiązuje się do uregulowania wszelkich zobowiązań powstałych z operacji dokonanych przez Użytkownika Karty przy jej użyciu Karty. 11. Posiadacz Karty upoważnia Użytkownika Karty do dysponowania środkami znajdującymi się na Rachunku Rozliczeniowym przy użyciu wydanej Użytkownikowi Karty. 12. Posiadacz Karty zobowiązuje się do zapoznania Użytkownika Karty z zapisami Regulaminu, jak również ponosi wszelkie skutki nieprzestrzegania przez Użytkownika Karty Regulaminu oraz Umowy. Rozdział II. Dokonywanie i potwierdzanie operacji Użytkownik Karty wyraża zgodę na dokonanie operacji, gdy: a) operacja dokonana jest w terminalu płatniczym przez złożenie podpisu lub elektroniczną identyfikację Użytkownika Karty ; w niektórych przypadkach może być wymagane złożenie podpisu wraz z elektroniczną identyfikacją Użytkownika Karty, 6 S t r o n a

7 b) operacje dokonywane przy użyciu technologii zbliżeniowej, jeśli jej kwota nie przekracza 50 zł przez zbliżenie Karty do czytnika kart; w niektórych przypadkach może być wymagana elektroniczna identyfikacja Użytkownika Karty, c) operacja dokonana jest w bankomacie lub samoobsługowym terminalu płatniczym przez elektroniczną identyfikację Użytkownika Karty, d) operacja dokonywana jest bez fizycznego użycia Karty (dotyczy wyłącznie tych Kart, dla których Bank udostępnił taką funkcję) przez podanie numeru Karty, daty jej ważności oraz trzycyfrowego kodu podanego na rewersie Karty. 2. Potwierdzenie operacji w formie: a) złożenia podpisu oznacza złożenie przez Użytkownika Karty, na dokumencie potwierdzającym dokonanie operacji, własnoręcznego podpisu zgodnego ze wzorem podpisu umieszczonym na Karcie; niezłożenie podpisu, złożenie podpisu niezgodnego ze wzorem podpisu umieszczonym na Karcie bądź złożenie podpisu przez osobę inną niż Użytkownik Karty może spowodować odmowę dokonania operacji, a także zatrzymanie Karty przez obsługę punktu, b) elektronicznej identyfikacji Użytkownika Karty oznacza odczytanie przez urządzenie danych zawartych na Karcie oraz wprowadzenie do urządzenia prawidłowego Kodu Identyfikacyjnego; wprowadzenie nieprawidłowego Kodu Identyfikacyjnego spowoduje odmowę dokonania operacji oraz może spowodować zablokowanie Karty. 3. Obsługa punktu, w którym dokonywana jest operacja (Akceptant), ma prawo żądać od Użytkownika Karty okazania dokumentu tożsamości, w razie uzasadnionych wątpliwości co do jego tożsamości. Odmowa okazania dokumentu tożsamości przez Użytkownika Karty bądź okazanie dokumentu niepotwierdzającego tożsamość Użytkownika Karty uprawnia Akceptanta do odmowy dokonania operacji, a także zatrzymanie Karty przez obsługę punktu. 4. Poza przypadkami określonymi w ust. 2 i 3, Akceptant (obsługa punktu) lub urządzenie może również odmówić dokonania operacji lub nie wykonać operacji, a także zatrzymać Kartę w sytuacji: a) próby posłużenia się Kartą nieważną lub Kartą zastrzeżoną, b) próby posłużenia się Kartą przez osobę inną niż Użytkownik Karty, c) otrzymania z Banku, za pośrednictwem agenta rozliczeniowego obsługującego punkt lub urządzenie, polecenia odmowy dokonania operacji lub polecenia zatrzymania Karty. 5. W sytuacji, gdy obsługa punktu lub urządzenie zatrzyma Kartę z powodów innych niż określone w ust. 2 4, a Karta Płatnicza nie zostanie zwrócona na żądanie Użytkownika Karty, wówczas Użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego zastrzeżenia Karty. 6. Podczas dokonywania operacji Użytkownik Karty zobowiązany jest do kontroli okoliczności posługiwania się Kartą oraz dokumentów dotyczących dokonywanej operacji. W szczególności Użytkownik Karty zobowiązany jest do sprawdzenia, czy: a) obsługa punktu, w którym dokonywana jest operacja, nie próbuje wyłudzić Karty bądź Kodu Identyfikacyjnego, nie próbuje dokonać skopiowania Karty lub jej paska magnetycznego oraz nie używa Karty w urządzeniach niezwiązanych z obsługą Kart, nie przetrzymuje Karty na czas dłuższy niż dokonanie operacji bądź też nie powoduje działań, wskutek których Użytkownik Karty traci Kartę z zasięgu wzroku, b) Kod Identyfikacyjny jest wprowadzany przez Użytkownika Karty w sposób dyskretny, uniemożliwiający jego poznanie przez osoby niepowołane, c) urządzenie podało prawidłową kwotę operacji zgodną z wydanym potwierdzeniem, d) operacja została potwierdzona tylko raz przez Użytkownika Karty; kilkukrotne potwierdzenie operacji może oznaczać potwierdzenie kilku niezależnych od siebie operacji, e) po dokonaniu operacji Użytkownik Karty otrzymał swoją Kartę, która nie nosi śladów uszkodzenia. 7. W razie podejrzenia o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 6 Użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego skontaktowania się z Bankiem telefonicznie pod numerem służącym do zastrzegania Kart Płatniczych, gdzie po przedstawieniu sytuacji budzącej wątpliwości dokona ewentualnego zastrzeżenia Karty. Rozdział III. Rozliczenie operacji Obciążenia Rachunku Rozliczeniowego Bank dokonuje bezzwłocznie po otrzymaniu informacji o dokonanej operacji. 2. Operacje dokonane w walucie obcej przeliczane są na złote polskie według następujących zasad: 7 S t r o n a

8 a) dla kart MasterCard operacje dokonane w euro przeliczane są bezpośrednio z euro na złote polskie według kursu walut Banku, b) dla kart MasterCard operacje dokonane w pozostałych walutach obcych, innych niż euro, przeliczane są najpierw z waluty obcej na euro przez organizację MasterCard według kursu tej organizacji, a następnie przeliczane są z euro na złote polskie według kursu walut Banku. 3. Kurs organizacji MasterCard to kurs walut zgodny z tabelą kursów tych organizacji z dnia rozliczenia przez nie operacji i w zależności od kraju, w którym operacja została dokonana, jest to kurs rynkowy waluty lub kurs ustalony przez władze danego kraju. 4. Kurs walut Banku to kurs sprzedaży euro lub dolarów amerykańskich według Tabeli Kursów Walut Idea Bank SA ogłoszonej jako pierwsza w dniu rozliczenia operacji przez Bank. 5. Do kwoty operacji wyrażonej w złotych polskich (co dotyczy zarówno transakcji złotówkowych, jak i w walutach obcych, po ich przeliczeniu) Bank dolicza opłaty i prowizje zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji. Rozdział IV. Zgłaszanie niezgodności i odpowiedzialność stron Posiadacz Karty otrzymuje zestawienia operacji na warunkach określonych w umowie Rachunku Rozliczeniowego, do którego wydana została Karta Płatnicza. 2. W ciągu 14 dni od daty otrzymania zestawienia operacji dokonanych Kartą, Posiadacz Karty zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia w oddziale Banku niezgodności w zestawieniu, w szczególności operacji: a) kwestionowanych przez Użytkownika Karty, b) błędnie lub nieprawidłowo rozliczonych, c) dokonanych z użyciem utraconej Karty. 3. Bank zobowiązuje się do niezwłocznego wyjaśnienia każdej zgłoszonej niezgodności. 4. Bank może zwrócić się do Użytkownika Karty, którego Kartą dokonano operacji będącej przyczyną powstania niezgodności, z prośbą o: a) wypełnienie i własnoręczne podpisanie oświadczenia o zgłoszeniu niezgodności, b) udzielenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących operacji, c) doręczenie dodatkowych dokumentów, które okażą się niezbędne do wyjaśnienia niezgodności. Rozdział V. Zablokowanie Karty Bank dokonuje zablokowania Karty w momencie, gdy w ciągu jednego dnia zarejestruje trzy odmowy udzielenia autoryzacji operacji z powodu wprowadzenia błędnego Kodu Identyfikacyjnego podczas elektronicznej identyfikacji Użytkownika Karty. Karta Płatnicza zablokowana jest do odwołania blokady przez Posiadacza Karty. 2. Poza automatycznym zablokowaniem Karty, określonym w ust. 1, Bank zastrzega sobie prawo do zablokowania Karty w następującym przypadku: a) powstania uzasadnionego podejrzenia, iż Karta Płatnicza została utracona przez Użytkownika Karty bądź Kartą posługuje się osoba inna niż Użytkownik Karty, b) gdy Kartą dokonywane są operacje bądź próby dokonania operacji, odbiegających od standardowych operacji dokonywanych przez Użytkownika Karty. 3. Zablokowanie Karty z przyczyn określonych w ust. 2 następuje na czas nieokreślony, do momentu wyjaśnienia okoliczności, które były powodem zablokowania Karty przez Bank. 4. Użytkownik Karty może w Placówce Banku, za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej lub za pośrednictwem Bankowości Internetowej dokonać blokady Karty składając odpowiednią dyspozycję. Rozdział VI. Zastrzeżenie Karty Zastrzeżenia Karty można dokonać telefonicznie pod całodobowo czynnym numerem telefonu podanym w Komunikacie Banku lub w dowolnym oddziale Banku. 2. Bank potwierdza przyjęcie zastrzeżenia Karty w momencie zgłoszenia zastrzeżenia Karty w oddziale Banku. 3. Kartę może zastrzec Użytkownik Karty lub Posiadacz Karty.. 8 S t r o n a

9 4. Zastrzeżenie Karty jest nieodwołalne, a zastrzeżona Karta Płatnicza nie może być dalej używana. W przypadku odnalezienia, zwrotu lub odzyskania Karty, Karta Płatnicza powinna zostać zwrócona do Banku bądź zniszczona. 5. Zastrzeżenie Karty dotyczy jedynie Karty wskazanej podczas zastrzeżenia i nie powoduje utraty prawa używania innych kart wydanych do Rachunku Rozliczeniowego. 6. Bank ma prawo do zastrzeżenia Karty wyłącznie z ważnych przyczyn, do których zalicza się: a) podanie nieprawdziwych informacji przy zawarciu Umowy, istotne naruszenie przez Użytkownika Karty postanowień Regulaminu, b) powzięcie przez Bank informacji o śmierci Użytkownika Karty, c) zajęcie Rachunku Rozliczeniowego przez organ egzekucyjny, d) zamknięcie lub zastrzeżenie Rachunku Rozliczeniowego, e) wypowiedzenie przez Bank lub Posiadacz Karty Umowy bądź Umowy o Rachunek Rozliczeniowy do którego została wydana Karta Płatnicza. 7. Bank niezwłocznie informuje Użytkownika Karty o zastrzeżeniu Karty z przyczyn określonych w ust Po zastrzeżeniu Karty Bank umożliwia wydanie nowej Karty na zasadach określonych w 7 Regulaminu. 9. Bank ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki zrealizowania transakcji przez osoby trzecie, po złożeniu przez Użytkownika Karty lub Posiadacza Karty dyspozycji zastrzeżenia dostępu do Karty, począwszy od chwili złożenia i zatwierdzenia takiej dyspozycji, za którą uważa się: a) wpłynięcie dyspozycji do Banku w przypadku gdy dyspozycję zastrzeżenia złożono za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego, od chwili zatwierdzenia dyspozycji, b) pisemne potwierdzenie w przypadku gdy dyspozycję zastrzeżenia złożono w oddziale Banku, c) potwierdzenie przez Konsultanta Contact Center przyjęcia telefonicznej dyspozycji zastrzeżenia. 10. Odpowiedzialność Banku wskazana w ust. 9 dotyczy wyłącznie Karty zastrzeżonej. 11. Posiadacz Karty odpowiada za transakcje wykonane na podstawie dyspozycji osób trzecich do czasu zgłoszenia Bankowi dyspozycji zastrzeżenia Karty, do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 150 euro. Równowartość 150 euro oblicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu wykonania transakcji. Ograniczenie to nie dotyczy operacji, do których doszło z winy Użytkownika Karty. 12. Posiadacz Karty obciążają operacje dokonane po zastrzeżeniu, o którym mowa w ust. 10, jeżeli doszło do nich z winy umyślnej Użytkownika Karty. 13. Wszelkie czynności wykonywane przez Użytkownika Karty w sposób niezgodny z podanymi przez Bank informacjami mogą doprowadzić do zablokowania Karty, co z kolei może skutkować brakiem możliwości dokonania czynności. Bank nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie czynności z powodów wskazanych w niniejszym ustępie. 14. Posiadacza Karty obciążają operacje dokonane przez osoby, którym udostępnił Kartę lub ujawnił Kod Identyfikacyjny. Dział V. Ochrona ubezpieczeniowa Na rzecz Posiadacza Karty Bank może zawrzeć ubezpieczenie osobowe lub majątkowe. 2. Podstawowe informacje dotyczące warunków i zasad ubezpieczenia podane są w Komunikacie. 3. Bank ma prawo do dowolnego kształtowania oferty ubezpieczenia. Wprowadzenie, zmiana bądź rezygnacja z ubezpieczenia nie stanowi zmiany warunków Regulaminu. 4. Bank nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu roszczeń uznanych przez towarzystwo ubezpieczeniowe jako niezasadne. Dział VI. Postanowienia inne Rozdział I. Zasady zmiany Regulaminu Karty oraz Tabeli Opłat i Prowizji Bank uprawniony jest do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz w Tabeli Opłat i Prowizji. 2. Bank dokonuje zmiany Regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn, za które uznaje się w szczególności: a) zmianę w zakresie oferowanych usług bankowych, b) zmianę zasad funkcjonowania Karty, 9 S t r o n a

10 c) zmianę przepisów prawa, w szczególności ustawy określonej w 1, Prawa bankowego lub Prawa dewizowego, powodującą utratę ważności wszystkich lub niektórych postanowień regulaminu bądź konieczność zmian dostosowujących postanowienia regulaminu do nowej regulacji, d) zwiększenie poziomu ryzyka związanego z wydaniem i obsługą Kart Płatniczych w sposób powodujący konieczność wprowadzenia nowych regulacji bądź zmiany dotychczasowych. 3. Bank dokonuje zmiany Tabeli Opłat i Prowizji wyłącznie z ważnych przyczyn, za które uznaje się: a) zmianę wymagań prawnych, a zwłaszcza przepisów Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Prawa bankowego, Ustawy o księgach wieczystych i hipotece, Ustawy o zastawie rejestrowym, Ustawy o opłacie skarbowej, Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Ustawy o kosztach w sprawach cywilnych, b) zmianę poziomu inflacji bądź innych warunków makroekonomicznych, c) zmianę zakresu i/lub formy realizacji określonych czynności i usług, d) wprowadzenie do oferty Banku nowych produktów, a także modyfikację oferty już istniejących produktów, e) zmianę wysokości kosztów operacyjnych i usług ponoszonych przez Bank, f) wprowadzenie przez Bank nowych i modyfikacja istniejących systemów komputerowych, a także innych systemów służących do przesyłania, przetwarzania i magazynowania danych, g) przekazanie i odebranie przedsiębiorcom zewnętrznym (włączając ich wymianę) części działalności Banku w zakresie i trybie określonym w wymaganiach prawnych, h) wprowadzenie lub rezygnację przez Bank z elementów ochrony ubezpieczeniowej włączonej do parametrów poszczególnych produktów kredytowych, a także zmianę warunków ubezpieczenia w stosunku do funkcjonujących produktów kredytowych, w tym zmianę zakładu ubezpieczeń, i) dostosowanie się do najlepszych krajowych i międzynarodowych praktyk bankowych. 4. W przypadku zmiany Tabeli Opłat i Prowizji zawartych lub w przypadku zmiany Regulaminu w trakcie obowiązywania Umowy, Bank przekaże Posiadaczowi Karty zmienioną Tabelę Opłaty i Prowizji lub zmieniony Regulamin za pośrednictwem poczty bądź poprzez System Transakcyjny w ramach Bankowości Internetowej. 5. Zmieniona Tabela Opłat i Prowizji lub zmieniony Regulamin obowiązują Posiadacza Karty od określonej przez Bank daty ich wprowadzenia, chyba że Posiadacz Karty w terminie 30 dni od dnia przekazania powiadomienia o zmienionej Tabeli Opłatach i Prowizjach lub zmienionym Regulaminie wypowie Umowę. 6. Jeżeli Posiadacz Karty nie dokona wypowiedzenia Umowy przyjmuje się, że Posiadacz Karty wyraża zgodę na zmiany. Zmiana Tabeli Opłat i Prowizji lub Regulaminu na zasadach określonych w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany Umowy o Kartę oraz nie wymaga aneksu do Umowy o Kartę. 7. Tekst jednolity zmienionej Tabeli Opłat i Prowizji lub Regulamin umieszczane będą na Stronie Internetowej Banku w oddziałach Baku, jak również w placówkach Pośrednika. 8. W razie wypowiedzenia Umowy o Kartę, Użytkownik Karty zwróci do Banku wydane do Rachunku Rozliczeniowego Karty bądź dokona ich zastrzeżenia. W przypadku niezwrócenia Kart Płatniczych Bank dokona ich zastrzeżenia z upływem terminu wypowiedzenia. Rozdział II. Zasady wydawania i użytkowania Karty MasterCard Karta MasterCard jest Kartą służącą zarówno do dokonywania płatności, jak i wypłat gotówki. 2. Karta MasterCard jest Kartą, którą dozwolone jest dokonywanie transakcji jedynie w środowisku elektronicznym, co oznacza, że musi być użyta w chwili dokonywania transakcji i nie może być używana do dokonywania transakcji w punktach handlowych lub usługowych wyposażonych w imprinter. Karta nie może zostać użyta przy zakupach telefonicznych, dokonywanych drogą pocztową. 3. Warunki ubiegania się o wydanie Karty określa Bank. 4. Dokonywanie transakcji gotówkowych jest dozwolone wyłącznie do wysokości dostępnych środków, przy uwzględnieniu wcześniej dokonanych operacji, i ustanowionych do Karty dziennych limitów operacji gotówkowych i bezgotówkowych. 5. Bank ma prawo ustanowić limity operacji w innej wysokości niż wnioskowana przez Posiadacz Karty. 6. Transakcje wymagające autoryzacji, które przekraczają limity operacji nie dojdą do skutku. 7. Każdorazowe udzielenie autoryzacji w celu przeprowadzenia transakcji może zmniejszyć, na okres określony w Komunikacie Banku, dostępne środki o autoryzowaną kwotę, bez względu na to, czy transakcja doszła do skutku. 10 S t r o n a

11 8. Jeżeli na Rachunku Rozliczeniowym wystąpi przekroczenie salda dostępnego, stosuje się postanowienia umowy rachunku, do którego została wydana Karta Płatnicza. 9. Zestawienie operacji dokonanych Kartą zawiera się w zestawieniu wszystkich operacji na Rachunku Rozliczeniowym, w tym operacji dokonanych z użyciem wszystkich kart wydanych do rachunku. 10. Zestawienie określone w ust. 9 Bank przedstawia Posiadacz Karty w sposób i w terminach określonych umową rachunku. Zestawienie udostępnia się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Posiadacz Karty zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia w Banku nieotrzymania zestawienia w ustalonym terminie. Rozdział III. Postanowienia końcowe Umowa w zakresie danej Karty wchodzi w życie w momencie przyjęcia wniosku o wydanie określonej Karty lub innym wskazanym przez Bank. 2. Umowa w zakresie danej Karty zostaje zawarta na okres ważności tej Karty wskazany na jej odwrocie. 3. Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na następne okresy, o ile żadna ze stron nie zrezygnuje ze wznowienia Karty. 4. Każdej ze Stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia. 5. Bank może wypowiedzieć niniejszą Umowę o Kartę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia tylko z ważnych przyczyn. Za ważne powody uznaje się sytuacje, gdy: a) do Banku wpływają dyspozycje wystawione przez Użytkownika Karty, niemające pokrycia w kwocie dostępnej na Rachunku Rozliczeniowym, b) Rachunek Rozliczeniowy do którego została wydana Karta jest wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem, c) Została wypowiedziana Umowa o Rachunek Rozliczeniowy. 6. Posiadacz Karty jest zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego poinformowania Banku o każdej zmianie danych Użytkownika Karty podanych we Wniosku o wydanie Karty. 7. Korespondencja Banku jest kierowana do Posiadacza Karty pod adresem podanym na Umowie, chyba że Posiadacz Karty powiadomił Bank o zmianie adresu. 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy: powszechnie obowiązującego prawa, w tym Prawa bankowego oraz Prawa dewizowego. 9. W razie sprzeczności treści Regulaminu z Umową strony są związane postanowieniami Umowy. 11 S t r o n a

Regulamin kart debetowych

Regulamin kart debetowych Regulamin kart debetowych Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady wydawania i używania kart debetowych Getin Noble Banku SA oraz rozliczania operacji dokonanych z użyciem tych kart. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych

Regulamin kart debetowych Regulamin kart debetowych Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady wydawania i używania kart debetowych Getin Noble Banku SA oraz rozliczania operacji dokonanych z użyciem tych kart. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A.

Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty...

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty... Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r.

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Ust./pkt. Poprzedni zapis Nowy zapis Par. 1 Pkt. 14 - zmiana Karta Płatnicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Internetowego: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET Niniejszy Regulamin Karty Kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków SKOK oraz zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron dla osób fizycznych, wydawanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. WYDAWANIE KARTY ROZDZIAŁ III. UŻYTKOWANIE KARTY ROZDZIAŁ IV. ROZLICZANIE TRANSAKCJI ROZDZIAŁ V. REKLAMACJE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2. Wydanie karty...4 Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozliczanie operacji.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady wydawania i używania karty płatniczej VISA Electron oraz VISA Classic wydawanych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 9 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 8 stycznia 2018

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A.

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart kredytowych Visa Classic i Visa Gold Euro Banku S.A. oraz zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r. BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Dołhobyczów, styczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu.

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2000 Zarządu BS w Suszu z dnia 14.09.2000 r. Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Do użytku wewnętrznego Susz, wrzesień 2000 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin używania i przeprowadzenia rozliczeń z tytułu Operacji dokonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej wydany przez Sales

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA CLASSIC DEBETOWA Dołhobyczów, styczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z karty PKO MasterCard Corporate Municipium w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Regulamin korzystania z karty PKO MasterCard Corporate Municipium w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 28/2014 z dnia 24 lutego 2014r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Regulamin korzystania z karty PKO MasterCard Corporate Municipium w Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej GET

Regulamin karty kredytowej GET Regulamin karty kredytowej GET Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wydawania i używania karty obciążeniowej typu Business, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu Załącznik nr 1 do uchwały nr...zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 23 listopada 2010r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin karta debetowa MasterCard Business Alior Bank S.A.

Regulamin karta debetowa MasterCard Business Alior Bank S.A. Regulamin karta debetowa MasterCard Business Alior Bank S.A. Rozdział 1 Postanowienia generalne 1.1. Regulamin Karty debetowe MasterCard Business Banku Alior S.A. zwany dalej Regulaminem, określa ogólne

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych bankach spółdzielczych

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych bankach spółdzielczych Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych wydawanych do kont dla osób fizycznych w LUKAS Banku

Regulamin kart debetowych wydawanych do kont dla osób fizycznych w LUKAS Banku Regulamin kart debetowych wydawanych do kont dla osób fizycznych w LUKAS Banku Spis treści Postanowienia ogólne... 2 Zasady wydawania kart... 3 Zasady korzystania z kart... 5 Rozliczanie transakcji...

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych

Regulamin kart debetowych Regulamin kart debetowych Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady wydawania i używania kart debetowych Getin Noble Banku SA oraz rozliczania operacji dokonanych z użyciem tych kart. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 21.11.2011 r. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Załącznik do Uchwały Nr 11/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10.2012 r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Sośnicowice, 2012

Bardziej szczegółowo

Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub każda inna. Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A.

Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub każda inna. Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 147 Prezydenta Olsztyna z dnia roku

Zarządzenie Nr 147 Prezydenta Olsztyna z dnia roku Zarządzenie Nr 147 Prezydenta Olsztyna z dnia 07.06.2011 roku w sprawie zasad dokonywania wydatków budżetowych za pomocą służbowych kart płatniczych oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ...

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ... Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu Kowal, maj 2007 r. Spis

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji pod nazwą Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 (zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca 2014 roku zmianie ulega Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY BUSINESS. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY BUSINESS. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY BUSINESS Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady wydawania i użytkowania Karty business Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA PLATINUM KREDYT NOBLE BANK

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA PLATINUM KREDYT NOBLE BANK REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA PLATINUM KREDYT NOBLE BANK Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Visa Platinum Kredyt Noble Bank określa warunki w zakresie wydawania przez Getin Noble Bank S.A. kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. . Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Maestro i Visa Electron wydawanych do Kont prywatnych SGB 24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 78 /2007 z dnia 12 września 2007 r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank SA określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych VISA i MasterCard

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ...

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ... Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Maestro, Visa Electron i Visa Electron,,młodzieżowa w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3531/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 3531/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 3531/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 22.12.2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo INTELIGO Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna inteligo.pl tel. 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 adres korespondencyjny: ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa Regulamin wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Meritum Bank ICB S.A. obowiązuje w zakresie kart kredytowych Visa Clubcard do 30.06.2015 r.

Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Meritum Bank ICB S.A. obowiązuje w zakresie kart kredytowych Visa Clubcard do 30.06.2015 r. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Meritum Bank ICB S.A. obowiązuje w zakresie kart kredytowych Visa Clubcard do 30.06.2015 r. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie : określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu Załącznik nr 1 do uchwały nr...zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 06 grudnia 2013r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART OBCIĄŻENIOWYCH ZE ZNAKIEM VISA

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART OBCIĄŻENIOWYCH ZE ZNAKIEM VISA REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART OBCIĄŻENIOWYCH ZE ZNAKIEM VISA Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 2 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku)

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wydawania i używania karty obciążeniowej typu Business, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi e-skok

Umowa o świadczenie usługi e-skok Umowa o świadczenie usługi e-skok zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Wielkopolską Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową z siedzibą w Poznaniu, ul. Macieja Palacza 13,kod pocztowy 60-242

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Regulamin w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz zasad rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA PRZEDPŁACONYCH KART PŁATNICZYCH

REGULAMIN UŻYTKOWANIA PRZEDPŁACONYCH KART PŁATNICZYCH REGULAMIN UŻYTKOWANIA PRZEDPŁACONYCH KART PŁATNICZYCH I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin używania i przeprowadzania rozliczeń z tytułu Operacji dokonywanych przy użyciu Przedpłaconych Kart Płatniczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych Visa Classic Debetowa i MasterCard debetowa PayPass Banku Spółdzielczego w Gorzycach

Regulamin kart płatniczych Visa Classic Debetowa i MasterCard debetowa PayPass Banku Spółdzielczego w Gorzycach Regulamin kart płatniczych Visa Classic Debetowa i MasterCard debetowa PayPass Banku Spółdzielczego w Gorzycach Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart płatniczych Visa Classic Debetowa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business Debit

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business Debit REGULAMIN Karta BGK-VISA Business Debit Warszawa, listopad 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Wydanie karty... 4 Rozdział 3. Wznowienie karty. Duplikat karty... 6 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank S.A.

Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank S.A. Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank S.A. I. Postanowienia wstępne i terminologia 1 Niniejszy Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank SA ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu Poznań,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Business i MasterCard Business Gold w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu Poznań, luty

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH.

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH. INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że z dniem 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Załącznik do Uchwały nr 10/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10. 2012 r. Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

Bardziej szczegółowo