Regulamin kart kredytowych Getin Noble Bank S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin kart kredytowych Getin Noble Bank S.A."

Transkrypt

1 Regulamin kart kredytowych Getin Noble Bank S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin kart kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania operacji przy ich użyciu. 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: a) Akceptant przedsiębiorca, podmiot lub instytucja przyjmująca zapłatę i/lub wypłacająca gotówkę przy użyciu kart płatniczych, b) Autoryzacja wyrażenie zgody przez Posiadacza/Użytkownika na dokonanie Zlecenia Płatniczego w sposób określony w Regulaminie, c) Bank Getin Noble Bank Spółkę Akcyjną, z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego ,00 złotych (wpłacony w całości), d) Bankowość Internetowa serwis internetowy za pośrednictwem którego Bank świadczy usługi związane z obsługą Rachunku Karty oraz Karty; przy czym zakres usług możliwych do wykonania za pośrednictwem Bankowości Internetowej oraz sposób ich wykonania zależy od zawarcia z Bankiem odrębnej umowy, e) Dostawca Płatnika Bank, f) Dyspozycja polecenie Posiadacza nie stanowiące Zlecenia Płatniczego, g) Dzień roboczy dzień, w którym Bank prowadzi działalność objętą Umową i Regulaminem, inny niż sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy, h) Getin Bank Pion Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej Getin Noble Bank S.A., i) Infolinia serwis telefoniczny za pośrednictwem którego Bank świadczy usługi związane z obsługą Karty; przy czym zakres usług możliwych do wykonania za pośrednictwem Infolinii oraz sposób ich wykonania zależy od zawarcia z Bankiem odrębnej umowy, j) Karta karta kredytowa wydawana przez Bank, umożliwiająca dokonywanie operacji i wypłatę gotówki z wykorzystaniem Limitu Karty, k) Karta Dodatkowa Karta wydana Użytkownikowi, l) Kod PIN poufny, czterocyfrowy numer, który służy do Autoryzacji Operacji przez Posiadacza/Użytkownika, m) Komunikat Banku warunki udostępniania, obsługi i korzystania z Kart udostępniane w Placówkach Banku oraz na Stronie internetowej Banku, n) Limit Karty kwota kredytu przyznana przez Bank Posiadaczowi, do wysokości której możliwe jest zadłużanie się Posiadacza wynikające z dokonywania Transakcji Płatniczych określonych w Umowie, o) Noble Bank Pion Bankowości Prywatnej Getin Noble Bank S.A., p) Placówka Banku placówka Getin Bank lub Noble Bank w zależności od rodzaju Pionu, w którym została wydana Karta; aktualna informacja o miejscach, w których wykonywana jest działalność prowadzona przez Bank, w postaci listy Placówek Banku, dostępna jest na Stronie internetowej Banku, q) Odbiorca osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot Transakcji Płatniczej, r) Operacja Zlecenie płatnicze złożone przez Posiadacza/Użytkownika z użyciem Karty, s) Płatnik osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, zlecająca Bankowi wykonanie Zlecenia Płatniczego w swoim imieniu; w odniesieniu do dyspozycji składanych na podstawie Umowy, Płatnikiem jest Posiadacz, t) Polecenie przelewu Zlecenie Płatnicze polegające na obciążeniu Rachunku Karty określoną kwotą oraz uznaniu tą kwotą rachunku Odbiorcy, u) Posiadacz osoba fizyczna (lub łącznie małżonkowie, wobec których istnieje wspólność majątkowa), która na podstawie Umowy dokonuje w swoim imieniu i na swoją rzecz Transakcji Płatniczych określonych w Umowie, v) Rachunek Karty rachunek kredytowy, prowadzony w polskich złotych, przeznaczony do rozliczania Transakcji Płatniczych, spłat zadłużenia oraz do rozliczania opłat, prowizji i odsetek należnych Bankowi, w) Rachunek wspólny Rachunek Karty prowadzony dla więcej niż jednego Posiadacza, x) Regulamin niniejszy Regulamin kart kredytowych Getin Noble Bank S.A., y) Strona internetowa Banku w zależności od rodzaju Pionu, w którym została wydana Karta, strona dla Kart wydanych przez Getin Bank lub dla Kart wydanych przez Noble Bank, z) Tabela obowiązująca w Banku tabela określająca wysokość opłat i prowizji w zakresie odnoszącym się do wydania i obsługi Karty, aa) Transakcja Płatnicza zainicjowana przez Płatnika lub Odbiorcę wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych, bb) Umowa Umowa o kartę kredytową Getin Noble Bank S.A., cc) Unikatowy identyfikator dla Operacji dokonywanych Kartą, Unikatowym identyfikatorem jest numer Karty, natomiast dla Polecenia przelewu, Unikatowym identyfikatorem jest numer rachunku bankowego w standardzie NRB dla rozliczeń krajowych, dd) UUP ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.), ee) Użytkownik osoba upoważniona przez Posiadacza do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz Operacji przy użyciu Karty Dodatkowej,

2 ff) Wniosek wniosek o wydanie kolejnej Karty w ramach Umowy, gg) Wniosek o wydanie karty kredytowej wniosek o wydanie Karty kredytowej i przyznanie Limitu Karty, hh) Współposiadacze Posiadacze Rachunku wspólnego, ii) Zlecenie Płatnicze oświadczenie Płatnika lub Odbiorcy skierowane do jego dostawcy, zawierające polecenie dokonania Transakcji Płatniczej. 2. Przyznanie Limitu Karty 1. Bank zawiera Umowę, wydaje Kartę i przyznaje Limit Karty w oparciu o Wniosek o wydanie karty kredytowej, złożony przez Wnioskodawcę. 2. Wnioskodawcą może być osoba fizyczna (lub łącznie małżonkowie, wobec których istnieje wspólność majątkowa) będąca rezydentem lub nierezydentem w rozumieniu Prawa dewizowego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 3. Bank uzależnia zawarcie Umowy oraz przyznanie Limitu Karty od oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy. Decyzja kredytowa jest ważna 60 dni, po tym czasie zawarcie Umowy wymaga ponownego zbadania zdolności kredytowej Wnioskodawcy. W przypadku, gdy Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim oraz w ustroju wspólności majątkowej, Bank może uzależnić zawarcie Umowy i przyznanie Limitu Karty od oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy oraz jego Współmałżonka, a także od zgody Współmałżonka na zawarcie i treść Umowy. Bank określa w Komunikacie Banku wysokość Limitu Karty, przy którym zawarcie Umowy jest możliwe wyłącznie przez oboje małżonków, wobec których istnieje wspólność majątkowa. 4. Podpis Wnioskodawcy złożony pod treścią Umowy jest wzorem podpisu Posiadacza stosowanym dla celów realizacji Umowy. 5. Umowa może zostać zawarta przez Bank z nie więcej niż z dwiema osobami. W przypadku, gdy Umowa została zawarta przez dwóch wnioskodawców, wówczas Limit Karty przyznawany jest łącznie dla wszystkich Posiadaczy, którzy ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Banku za zobowiązania wynikające z Umowy. 6. Bank ma prawo do zmiany wysokości Limitu Karty bez uprzedniej zgody Posiadacza w przypadku nieterminowej spłaty należności przez Posiadacza lub stwierdzenia zagrożenia ich terminowej spłaty. W takim przypadku Bank pisemnie informuje Posiadacza o zmianie Limitu Karty i jego nowej wysokości. 7. Bank obniża Limit Karty na wniosek Posiadacza, przy czym minimalna wysokość Limitu Karty dla danego rodzaju Karty określona jest w Komunikacie Banku. 8. Bank może podwyższyć wysokość Limitu Karty na wniosek Posiadacza. Podwyższenie Limitu Karty uzależnione jest od oceny zdolności kredytowej Posiadacza. 9. Za czynności związane z wydaniem i obsługą Karty Bank pobiera opłaty i prowizje określone w Tabeli. Kwotą należnych Bankowi opłat i prowizji Bank obciąża Rachunek Karty. 3. Wydanie i wznowienie Karty 1. Szczegółowe informacje o ofercie Banku w zakresie usług polegających na wydawaniu i obsłudze Kart określone są na Stronie Internetowej Banku oraz w Komunikacie Banku. 2. Wydanie pierwszej Karty następuje na podstawie Wniosku o wydanie karty kredytowej. Każda kolejna Karta jest wydawana na podstawie odrębnego Wniosku złożonego przez Posiadacza. Bank ma prawo odmowy wydania kolejnej Karty do czasu spłaty zaległości w przypadku, gdy na Rachunku Karty istnieje zadłużenie przeterminowane. 3. Karta może być wydana na rzecz: a) Posiadacza, b) Użytkownika dowolnej, wskazanej przez Posiadacza osoby fizycznej, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych lub małoletnią, która ukończyła trzynasty rok życia i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 4. Na rzecz jednego Posiadacza/Użytkownika może zostać wydana tylko jedna ważna Karta tego samego typu do tego samego Rachunku Karty. 5. Posiadacz, wnioskując o wydanie Karty Dodatkowej, upoważnia przyszłego Użytkownika do dysponowania środkami znajdującymi się na Rachunku Karty, w tym do składania Zleceń płatniczych w imieniu i na rzecz Posiadacza, przy użyciu Karty Dodatkowej. W przypadku Rachunku Wspólnego, Wniosek o wydanie Karty Dodatkowej musi zostać złożony przez wszystkich Współposiadaczy. Posiadacz zobowiązuje się do zapoznania Użytkownika z postanowieniami niniejszego Regulaminu, oraz akceptuje fakt, iż ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z ich nieprzestrzegania przez Użytkownika. 6. Bank wydaje Kartę jako spersonalizowaną, z umieszczonymi na Karcie danymi Posiadacza/Użytkownika podanymi na Wniosku, za wyjątkiem Kart niespersonalizowanych, które wydawane są bez umieszczonych na Karcie danych Posiadacza/ Użytkownika. Bank ma prawo do dokonania transliteracji i/lub transkrypcji danych w sposób umożliwiający ich techniczne umieszczenie na Karcie spersonalizowanej. 7. Po założeniu Wniosku, Bank przygotowuje i dostarcza Kartę Posiadaczowi/Użytkownikowi na zasadach i w terminie określonym dla danej Karty w Komunikacie Banku. Bank może ustalić z Posiadaczem/Użytkownikiem inny sposób dostarczenia Karty. 8. Sposób przekazania lub nadania oraz zmiany kodu PIN określony jest dla danej Karty w Komunikacie Banku. 9. Bank wydaje Kartę na czas określony. Termin ważności podany jest w postaci cyfrowej, oznaczającej miesiąc i rok ważności. Karta ważna jest do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin jej ważności. 10. Karta podlegająca wznowieniu na kolejny okres ważności wznawiana jest automatycznie co najmniej na 14 dni przed upływem ważności dotychczasowej Karty, chyba że w terminie najpóźniej 30 dni przed upływem ważności dotychczasowej Karty, została ona zastrzeżona lub Posiadacz/Użytkownik złożył Dyspozycję rezygnacji z jej wznowienia. 11. Posiadacz ma również prawo do złożenia Dyspozycji rezygnacji ze wznowienia Karty Dodatkowej. Dyspozycja Posiadacza nie wymaga zgody Użytkownika. W przypadku Rachunku Wspólnego, Dyspozycja może zostać złożona samodzielnie przez każdego ze Współposiadaczy.

3 12. Bank ma prawo do niewznowienia Karty na kolejny okres ważności, jeśli dotychczasowa Karta nie została aktywowana przez Posiadacza/Użytkownika oraz w przypadku nieterminowej spłaty należności przez Posiadacza. Bank informuje Posiadacza o niewznowieniu Karty najpóźniej na 30 dni przed końcem terminu ważności dotychczasowej Karty. 13. Po wznowieniu Karty, Bank przygotowuje nową Kartę i przesyła ją na aktualny adres korespondencyjny Posiadacza/Użytkownika. Karty wznawiane są w oparciu o dane dotyczące Posiadacza/Użytkownika aktualne na dzień wznowienia Karty. Bank może ustalić z Posiadaczem inny sposób odbioru Karty. 14. Karty niespersonalizowane podlegające wznowieniu wznawiane są jako Karty spersonalizowane danymi Posiadacza/Użytkownika. 15. Bank może dokonać wznowienia Karty z zachowaniem dotychczasowego numeru Karty oraz Kodu PIN lub może dokonać wznowienia Karty z nowym numerem Karty i/lub nowym Kodem PIN. 16. Po upływie terminu ważności Karty, Kartą nie można się posługiwać i powinna ona zostać zwrócona do Banku bądź zniszczona. 4. Używanie Karty 1. Karta jest własnością Banku. 2. Kartą może posługiwać się wyłącznie jej Posiadacz/Użytkownik. 3. Przed pierwszym użyciem Karty Posiadacz/Użytkownik zobowiązany jest do: a) podpisania Karty zgodnie ze wzorem podpisu złożonym na Wniosku (wyłącznie w przypadku Kart, które posiadają miejsce na podpis umieszczone na rewersie Karty), b) aktywowania Karty w sposób określony w Komunikacie Banku. 4. Karta jest instrumentem płatniczym umożliwiającym Posiadaczowi/Użytkownikowi dokonywanie następujących Operacji: a) bezgotówkowych polegających na dokonaniu zapłaty za towary lub usługi, b) gotówkowych polegających na wypłacie gotówki. 5. Poza Operacjami określonymi w ust. 4, Bank oferuje dodatkowe usługi nie stanowiące Zleceń Płatniczych, udostępniane Posiadaczowi/Użytkownikowi przy użyciu Karty na zasadach określonych w Komunikacie Banku. 6. Kartą można dokonywać Operacji do wysokości ustalonych dziennych limitów Operacji gotówkowych oraz limitów Operacji bezgotówkowych, jednakże nie więcej niż do wysokości dostępnych środków na Rachunku Karty. Dzienne limity Operacji mogą zostać ustanowione indywidualnie do każdej Karty w momencie składania Wniosku i później zmieniane na wniosek Posiadacza. Bank może przyznać dzienne limity Operacji w wysokości mniejszej niż wnioskowane przez Posiadacza. Zmiana dziennych limitów Operacji następuje w przeciągu dwóch dni roboczych od złożenia wniosku. 7. Dyspozycję zmiany dziennych limitów Operacji Karty Dodatkowej może złożyć wyłącznie Posiadacz. Dyspozycja Posiadacza nie wymaga zgody Użytkownika. W przypadku Rachunku Wspólnego, Dyspozycja może zostać złożona samodzielnie przez każdego we Współposiadaczy. 8. Bank ma prawo do zmiany dziennych limitów Operacji bez uprzedniej zgody Posiadacza w przypadku nieterminowej spłaty należności przez Posiadacza lub stwierdzenia zagrożenia ich terminowej spłaty. W takim przypadku Bank pisemnie informuje Posiadacza o zmianie dziennych limitów Operacji. 9. Kartą można dokonywać Operacji w kraju i za granicą u Akceptantów oznaczonych symbolem akceptacji zgodnym z symbolem umieszczonym na Karcie. 5. Dokonywanie i potwierdzanie Operacji 1. Dokonanie Operacji Kartą wymaga jej Autoryzacji przez Posiadacza/Użytkownika poprzez: a) potwierdzenie Kodem PIN w przypadku Operacji dokonywanej z fizycznym użyciem Karty, wymagającej podania prawidłowego Kodu PIN, b) złożenie podpisu na dokumencie potwierdzającym treść Operacji w przypadku Operacji dokonywanej z fizycznym użyciem Karty, wymagającej złożenia podpisu zgodnego z wzorem podpisu umieszczonego na Karcie, c) użycie Karty poprzez umożliwienie odczytania danych Karty w przypadku Operacji, których dokonanie nie wymaga podania Kodu PIN ani złożenia podpisu, d) podanie numeru Karty, daty ważności Karty oraz trzycyfrowego kodu CVC2/CVV2 umieszczonego na rewersie Karty w przypadku Operacji dokonywanej bez fizycznego użycia Karty, takich jak zamówienia pocztowe, telefoniczne lub internetowe, e) zbliżenie Karty w przypadku Operacji dokonywanej z wykorzystaniem funkcjonalności zbliżeniowej Karty. 2. Autoryzacja Posiadacza/Użytkownika może dotyczyć także kolejnych Operacji. 3. W przypadku Kart wyposażonych w funkcjonalność zbliżeniową, maksymalna wysokość pojedynczej Operacji zbliżeniowej nie wymagającej potwierdzenia Kodem PIN ustalana jest dla każdego kraju przez organizacje płatnicze Visa oraz MasterCard i dla Operacji zbliżeniowych dokonywanych na terenie Polski wynosi 50 zł. W przypadku Operacji zbliżeniowej dokonanej za granicą wysokość tej kwoty jest inna niż obowiązująca na terenie Polski. Operacje zbliżeniowe do wysokości tej kwoty dokonywane są poprzez samo zbliżenie Karty, natomiast Operacje zbliżeniowe przekraczające tę kwotę wymagają dodatkowo potwierdzenia Kodem PIN. W zależności od technicznych możliwości urządzenia akceptującego karty zbliżeniowe, urządzenie może dodatkowo wymagać potwierdzenia Operacji zbliżeniowej Kodem PIN niezależnie od kwoty Operacji bądź przeprowadzenia Operacji bez wykorzystania funkcjonalności zbliżeniowej. Bank umożliwia zablokowanie funkcjonalności zbliżeniowej na wniosek Posiadacza. 4. Operacja dokonana Kartą jest nieodwołalna po dokonaniu przez Posiadacza/Użytkownika jej Autoryzacji, za wyjątkiem niezrealizowanych jeszcze Operacji określonych w ust. 2, pod warunkiem, że Posiadacz/Użytkownik powiadomił Akceptanta o odwołaniu zgody, a Akceptant wyraził zgodę na odwołanie.

4 5. Bank wykonuje Operacje dokonane przez Posiadacza/Użytkownika w oparciu o Unikatowy identyfikator. 6. W momencie dokonywania Operacji Bank może dokonać blokady środków na Rachunku Karty, do dnia jej rozliczenia, nie dłużej jednak niż przez 7 dni od dnia dokonania blokady. Brak blokady, dokonanie blokady na kwotę mniejszą niż kwota rozliczonej Operacji wraz z należnymi Bankowi opłatami i prowizjami bądź usunięcie blokady po upływie 7 dni od jej założenia pomimo braku rozliczenia Operacji, nie zwalnia Posiadacza od obowiązku określonego w 11 ust Bank ma prawo do odmowy dokonania Operacji autoryzowanej przez Posiadacza/Użytkownika: a) w przypadku posłużenia się Kartą uszkodzoną, nieaktywną, nieważną, zastrzeżoną lub zablokowaną, b) jeśli dokonanie Operacji spowodowałoby przekroczenie dziennych limitów Operacji lub dostępnych środków na Rachunku Karty, c) w przypadkach określonych w Umowie. 8. O odmowie dokonania Operacji Bank informuje Posiadacza/Użytkownika poprzez wyświetlenie komunikatu z odmową na urządzeniu w którym Operacja jest dokonywana. Posiadacz/Użytkownik może również uzyskać informacje o powodzie odmowy dokonania Operacji poprzez Infolinię. 6. Rozliczenie Operacji oraz stosowane kursy walut 1. Bank dokonuje obciążenia Rachunku Karty kwotą Operacji najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu Zlecenia płatniczego z organizacji płatniczej, poprzez którą Operacja została rozliczona. 2. Operacje dokonane w złotych polskich obciążają Rachunek Karty bezpośrednio w tej walucie. Operacje dokonane w walucie innej niż złote polskie przeliczane są na złote polskie według następujących zasad: a) dla Kart organizacji Visa przeliczane są bezpośrednio z tej waluty na złote polskie przez organizację Visa według kursu tej organizacji, b) dla Kart organizacji MasterCard Operacje dokonane w euro przeliczane są bezpośrednio na złote polskie według kursu walut Banku, natomiast Operacje dokonane w pozostałych walutach obcych, przeliczane są najpierw z tej waluty na euro przez organizację MasterCard według kursu tej organizacji, a następnie przeliczane są z euro na złote polskie według kursu walut Banku. 3. Kurs organizacji Visa oraz MasterCard to kurs walut danej organizacji płatniczej z dnia rozliczenia przez nią Operacji dokonanej Kartą, wspólny dla wszystkich wydawców kart płatniczych i udostępniany publicznie przez te organizacje na ich stronach internetowych. 4. Do przeliczenia Operacji dokonanej Kartą z euro na złote polskie, o którym mowa w ust. 2 lit b), stosowany jest kurs sprzedaży euro ustalony i ogłoszony przez Bank jako pierwszy w dniu otrzymania zlecenia płatniczego o którym mowa w ust. 1. Kurs sprzedaży euro jest ustalany i ogłaszany przez Bank na zasadach określonych w ust Kurs sprzedaży euro obowiązujący w Banku ustalany jest na podstawie kursu rynkowego wymiany tej waluty, dostępnego w serwisie Reuters w momencie sporządzania Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Bank S.A.. Ustalenie kursu obowiązującego w Banku polega na dodaniu do kursu rynkowego dostępnego w serwisie Reuters marży Banku. 6. Bank ustala Tabelę podstawową kursów walut Getin Noble Bank S.A. co najmniej dwa razy w ciągu dnia roboczego. Bank, publikując Tabelę podstawową kursów walut Getin Noble Bank SA, ogłasza datę i godzinę od której ona obowiązuje. Bank dokonuje bez uprzedzenia zmiany kursów walut określonych w Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Bank S.A.. 7. Aktualnie obowiązująca Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Bank S.A. jest każdorazowo publikowana na Stronie internetowej Banku oraz dostępna w Placówkach Banku. 8. Do kwoty Operacji wyrażonej w złotych polskich, Bank dolicza opłaty i prowizje zgodnie z Tabelą obowiązującą w dniu Autoryzacji Operacji. Bank obciąża Rachunek Karty kwotą naliczonych opłat i prowizji związanych z daną Operacją w dniu obciążenia Rachunku Karty kwotą tej Operacji. 9. Operacje dokonywane są w walucie tego kraju, w którym zostały dokonane. Akceptant może zaoferować Posiadaczowi/Użytkownikowi dokonanie Operacji w innej walucie, o czym informuje Posiadacza/Użytkownika przed dokonaniem Operacji. Posiadacz/Użytkownik wyrażając wówczas zgodę na jej przeliczenie, akceptuje jednocześnie wysokość kursów walut ustalonych przez Akceptanta. W takim przypadku Bank nie dysponuje informacjami o kursach walut, jakie zostały zastosowane przez Akceptanta. 10. Akceptant może pobrać na swoją rzecz dodatkowe opłaty i prowizje związane z dokonaniem Operacji Kartą, o wysokości których informuje Posiadacza/Użytkownika przed dokonaniem Operacji. Posiadacz/Użytkownik wyrażając wówczas zgodę na ich pobranie, akceptuje jednocześnie wysokość opłat i prowizji ustalonych przez Akceptanta. W takim przypadku Bank nie dysponuje informacjami o opłatach i prowizjach zastosowanych przez Akceptanta. Te opłaty i prowizje nie są naliczanie ani pobierane przez Bank i są zupełnie niezależne od opłat i prowizji pobieranych przez Bank zgodnie z Tabelą. 7. Bezpieczeństwo i ochrona Karty 1. Posiadacz/Użytkownik zobowiązany jest do: a) przechowywania Karty, danych Karty oraz Kodu PIN z zachowaniem należytej staranności, b) nieprzechowywania Karty razem z Kodem PIN, c) nieudostępniania Karty oraz Kodu PIN innym osobom. 2. W przypadku stwierdzenia utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia Karty lub nieuprawnionego dostępu do Karty, Posiadacz/Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Bankowi celem dokonania zastrzeżenia Karty.

5 3. Kod PIN jest generowany i przekazywany Posiadaczowi/Użytkownikowi w sposób uniemożliwiający jego poznanie przez osoby niepowołane. Nikt, pod żadnym pozorem i w żadnych okolicznościach, nie ma prawa żądać od Posiadacza/Użytkownika ujawnienia Kodu PIN. 4. Kod PIN może zostać zmieniony na zasadach określonych w Komunikacie Banku. 5. W przypadku zarejestrowania przez Bank trzykrotnego wprowadzenia nieprawidłowego Kodu PIN w ciągu jednego dnia, Bank zablokuje możliwość dokonywania kolejnych Operacji wymagających potwierdzenia kodem PIN. Zasady odblokowania możliwości dokonywania kolejnych Operacji wymagających potwierdzenia kodem PIN określone są w Komunikacie Banku. 8. Zablokowanie i zastrzeżenie Karty 1. Zablokowanie Karty polega na czasowym wstrzymaniu możliwości dokonywania Operacji do czasu odblokowania Karty. 2. Zastrzeżenie Karty polega na uniemożliwieniu dokonywania Operacji. Zastrzeżenie Karty jest nieodwołalne, a zastrzeżona Karta nie może być dalej używana. W przypadku odnalezienia, zwrotu lub odzyskania Karty, powinna ona zostać zwrócona do Banku bądź zniszczona. 3. Zablokowania, odblokowania lub zastrzeżenia swojej Karty Posiadacz/Użytkownik może dokonać: a) telefonicznie pod całodobowo czynnym numerem telefonu Infolinii podanym w Komunikacie Banku, b) w Placówce Banku, c) za pośrednictwem Bankowości Internetowej. 4. Bank umożliwia telefoniczne zablokowanie lub zastrzeżenie Karty przez osobę inną niż Posiadacz/Użytkownik: a) na podstawie dyspozycji tej osoby, o ile poda wszystkie informacje dotyczące Posiadacza/Użytkownika niezbędne do zablokowania lub zastrzeżenia Karty, takie jak: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz nazwisko rodowe matki, b) na podstawie informacji od tej osoby o znalezieniu Karty, wraz z podaniem jej numeru oraz daty ważności. 5. Posiadacz ma również prawo do złożenia Dyspozycji zablokowania, odblokowania oraz zastrzeżenia Karty Dodatkowej. Dyspozycja Posiadacza nie wymaga zgody Użytkownika. W przypadku Rachunku Wspólnego, Dyspozycja może zostać złożona samodzielnie przez każdego ze Współposiadaczy. 6. Bank ma prawo do zablokowania Karty wyłącznie w przypadku: a) uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Karty, b) uzasadnionego podejrzenia nieuprawnionego użycia Karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Operacji, c) zwiększenia ryzyka utraty przez Posiadacza zdolności kredytowej. 7. Zablokowanie Karty z przyczyn określonych w ust. 6 następuje do momentu wyjaśnienia okoliczności, które były powodem zablokowania Karty. W celu wyjaśnienia okoliczności, Bank ma prawo do telefonicznego skontaktowania się z Posiadaczem lub Użytkownikiem. 8. Bank może zastrzec Karty wyłącznie w przypadku: a) nieterminowej spłaty należności przez Posiadacza lub stwierdzenia zagrożenia ich terminowej spłaty, b) podania nieprawdziwych informacji przy zawarciu Umowy, c) zajęcia Rachunku Karty przez organ egzekucyjny, d) zamknięcia lub zastrzeżenia Rachunku Karty, e) wypowiedzenia przez Bank lub Posiadacza Umowy. 9. Bank niezwłocznie informuje Posiadacza/Użytkownika o zablokowaniu lub zastrzeżeniu Karty z przyczyn określonych w ust. 4, 6 i Polecenie przelewu 1. Bank umożliwia Posiadaczowi składanie Poleceń przelewu z Rachunku Karty na dowolny rachunek krajowy, realizowanych w ciężar Limitu karty. Z Rachunku Karty nie ma możliwości dokonania Zleceń Płatniczych polegających na poleceniu wypłaty w obrocie dewizowym, przelewu europejskiego, realizacji zlecenia stałego bądź ustanawiania na Rachunku Karty polecenia zapłaty. 2. Polecenie przelewu może zostać złożone przez Posiadacza: a) w Placówce Banku, b) telefonicznie pod numerem Infolinii podanym w Komunikacie Banku, c) za pośrednictwem Bankowości Internetowej (o ile Bank udostępnił taką funkcjonalność). 3. Polecenie przelewu złożone w Placówce Banku jest autoryzowane przez Posiadacza poprzez złożenie podpisu zgodnego z wzorem podpisu pod treścią Umowy. Możliwość składania Poleceń przelewu telefonicznie pod numerem Infolinii lub za pośrednictwem Bankowości Internetowej udostępniana jest Posiadaczowi na podstawie odrębnych umów, które określają jednocześnie sposób autoryzacji Poleceń przelewu przez Posiadacza. 4. Bank rozpoczyna wykonanie Polecenia przelewu z chwilą jego otrzymania, z zastrzeżeniem, że Bank i Posiadacz mogą uzgodnić, że wykonanie Polecenia przelewu rozpoczyna się: a) określonego dnia, b) pod koniec wskazanego okresu, c) w dniu, w którym dostępne środki na Rachunku Karty będą wystarczające do wykonania Polecenia przelewu. 5. W przypadku, gdy Polecenie przelewu zostało otrzymane przez Bank w dniu niebędącym Dniem Roboczym, uznaje się, że Polecenie przelewu zostało otrzymane przez Bank pierwszego Dnia Roboczego następującego po tym dniu. 6. Posiadacz nie może odwołać złożonego Polecenia przelewu od chwili jego otrzymania przez Bank. 7. Bank nie zrealizuje Polecenia przelewu w przypadku: a) braku uprawnień Posiadacza do dysponowania środkami na Rachunku Karty,

6 b) postanowienia wydanego przez uprawniony organ, zakazującego dokonywania transakcji na Rachunku Karty, c) stwierdzenia, że wskazany numer rachunku Odbiorcy nie jest Unikatowym identyfikatorem, d) niezgodności podpisu na Poleceniu przelewu złożonym w postaci papierowej z wzorem podpisu Posiadacza posiadanym przez Bank, e) gdy zrealizowanie Polecenia przelewu, wraz z pobraniem przez Bank prowizji lub opłaty za jego wykonanie, spowodowałoby przekroczenie Limitu Karty. 8. Jeżeli wystąpi którakolwiek z okoliczności opisanych w ust. 7, Bank niezwłocznie powiadamia Posiadacza o odmowie wykonania Polecenia przelewu, przyczynach tej odmowy oraz, w stosownych przypadkach, o sposobie skorygowania błędów, które spowodowały odmowę. Posiadacz może otrzymywać powiadomienie dotyczące odmowy wykonania Polecenia przelewu drogą pocztową lub w formie komunikatów umieszczanych w Bankowości Internetowej albo w inny sposób, indywidualnie uzgodniony z Bankiem. Jeżeli odmowa realizacji Polecenia przelewu jest uzasadniona, za powiadomienie o odmowie Bank pobiera opłatę w wysokości określonej w Tabeli. 9. Polecenie przelewu wykonane zgodnie z podanym przez Posiadacza Unikatowym identyfikatorem traktuje się jako wykonane prawidłowo, bez względu na dostarczone przez Posiadacza inne dane odbiorcy Polecenia przelewu. 10. Wyciąg 1. Po zakończeniu każdego Cyklu Rozliczeniowego Bank generuje wyciąg zawierający informacje dotyczące wszystkich Transakcji Płatniczych, odsetek, opłat i prowizji zaksięgowanych przez Bank w trakcie danego Cyklu Rozliczeniowego. 2. Każdy wyciąg zawiera informację o końcowym saldzie zadłużenia Posiadacza wobec Banku oraz wysokość i termin spłaty Kwoty Minimalnej za zakończony Cykl Rozliczeniowy. 3. Wysokość i termin spłaty Kwoty Minimalnej za zakończony Cykl Rozliczeniowy obliczana jest przez Bank na zasadach określonych w Umowie. 4. W zależności od dyspozycji Posiadacza wskazanej we Wniosku, wyciąg jest: a) wysyłany pocztą na wskazany przez Posiadacza adres do korespondencji, b) przekazywany elektronicznie na wskazany przez Posiadacza adres Zmiana sposobu przekazywania Wyciągów następuje poprzez złożenie przez Posiadacza jednostronnego oświadczenia i nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy. 6. W każdym momencie trwania Umowy Posiadacz ma prawo do otrzymania bezpłatnie kopii wyciągu za ostatni zakończony Cykl Rozliczeniowy. Bank zobowiązany jest do udzielenia Posiadaczowi na każde żądanie informacji o wysokości i terminie spłaty bieżącej Kwoty Minimalnej. 7. W zależności od możliwości technicznych, Bank umożliwia również Posiadaczowi otrzymywanie informacji o zakończonym Cyklu Rozliczeniowym, zawierających końcowe saldo zadłużenia, kwotę i termin spłaty Kwoty Minimalnej, za pomocą wiadomości SMS i/lub wiadomości Korzystanie z Limitu Karty oraz spłata zadłużenia 1. Przyznany Limit Karty ma charakter odnawialny. Każda Transakcja Płatnicza obciążająca Rachunek Karty wraz z opłatami i prowizjami za jej wykonanie, zmniejsza, dostępny Limit Karty, każda Transakcja Płatnicza uznaniowa na Rachunku Karty zwiększa dostępny Limit Karty. 2. Odsetki naliczane są od faktycznie wykorzystanego kredytu według zmiennej stopy procentowej. Wysokość oprocentowania Limitu Karty oraz zasady jej zmienności, jak również wysokość stopy procentowej dla zadłużenia przeterminowanego określa Umowa. 3. Bank nalicza odsetki od kwoty zadłużenia za każdy dzień kalendarzowy, zaczynając od dnia zaksięgowania Transakcji Płatniczej na Rachunku Karty, do dnia całkowitej spłaty zadłużenia. Odsetki od Operacji bezgotówkowych nie są pobierane, jeśli całość zadłużenia została spłacona przed upływem terminu spłaty Kwoty Minimalnej. 4. Posiadacz dokonuje spłaty zadłużenia każdego zakończonego Cyklu Rozliczeniowego w wysokości i terminie spłaty Kwoty Minimalnej podanym na wyciągu. Posiadacz może dokonywać spłaty w wysokości większej od Kwoty Minimalnej, aż do całkowitej spłaty zadłużenia w takim wypadku Posiadacz nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek od spłaconego zadłużenia za okres po dokonaniu spłaty pełnej wysokości zadłużenia. 5. Wszystkie Transakcje Płatnicze oraz naliczone przez Bank opłaty, prowizje i odsetki rozliczane są w ciężar Rachunku Karty, także w przypadku, jeżeli rozliczenie to spowoduje przekroczenie przyznanego Limitu Karty. W takim przypadku Posiadacz zobowiązany jest do natychmiastowej spłaty kwoty przekroczenia Limitu Karty, niezależnie od wysokości i terminu spłaty Kwoty Minimalnej. Posiadacz zobowiązany jest również do niezwłocznego zwrotu Bankowi kwot Operacji, wraz z należnymi Bankowi opłatami i prowizjami, dokonanych w trakcie ważności Karty, a rozliczonych przez Bank po rozwiązaniu Umowy. 6. Poza spłatą Kwoty Minimalnej, Posiadacz ma również prawo do dokonywania wpłat na Rachunek Karty w dowolnej wysokości i terminie, niezależnie od wysokości i terminu spłaty Kwoty Minimalnej. W przypadku jeśli wysokość wpłat na Rachunek Karty przekroczy zadłużenie wówczas kwota takich nadpłat zwiększa dostępne środki na Rachunku Karty. Takie nadpłaty nie podlegają oprocentowaniu. 7. Spłaty zadłużenia oraz wpłaty na Rachunek Karty mogą być dokonywane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej zarówno przez Posiadacza, jak i osoby trzecie. Bank uznaje Rachunek Karty kwotą wpłaty z datą rzeczywistego wpływu środków do Banku. 8. Datą dokonania spłaty jest data wpływu środków na Rachunek Karty. 9. W zależności od możliwości technicznych Banku, Posiadacz może ustanowić automatyczną spłatę zadłużenia na Rachunku Karty z innego rachunku prowadzonego przez Bank, w sposób i na zasadach określonych Umową rachunku, z którego będzie dokonywana taka spłata zadłużenia.

7 10. Dokonane przez Posiadacza wpłaty na Rachunek Karty przeznaczone są na spłatę zadłużenia kolejno z następujących tytułów: a) odsetek, b) prowizji i opłat, c) zadłużenia z tytułu Operacji gotówkowych, d) zadłużenia z tytułu Operacji bezgotówkowych. 12. Reklamacje 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności na Wyciągu lub nieprawidłowości przy dokonywaniu Transakcji Płatniczych, w tym również w przypadku stwierdzenia nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Transakcji Płatniczych, Posiadacz powinien niezwłocznie zgłosić reklamację. 2. Reklamacje mogą być zgłaszane: a) w formie pisemnej, wysyłając na adres korespondencyjny Banku wskazany na Stronie internetowej Banku lub składając w Placówce Banku, b) telefonicznie, poprzez kontakt z Infolinią pod numerami prezentowanymi w Placówkach Banku i na Stronie internetowej Banku, c) drogą elektroniczną, poprzez system bankowości internetowej lub poprzez formularz kontaktowy na Stronie internetowej Banku. 3. Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane Posiadacza, datę złożenia reklamacji opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności oraz jednoznacznie sformułowane roszczenie Posiadacza. 4. Do złożonej skargi lub reklamacji Posiadacz powinien dołączyć wszelkie dokumenty będące podstawą do rozpatrzenia reklamacji. 5. Bank może się zwrócić do Posiadacza, w związku z rozpatrywaną reklamacją, o dostarczenie niezbędnych informacji oraz posiadanej przez Posiadacza dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji. 6. Roszczenia Posiadacza z tytułu sytuacji opisanych w ust. 1 wygasają, jeśli Posiadacz nie powiadomi Banku o zaistniałej sytuacji w ciągu 13 miesięcy licząc od dnia obciążenia Rachunku Karty kwotą kwestionowanej Transakcji Płatniczej albo od dnia, w którym Transakcja Płatnicza miała być wykonana. 7. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, w terminie nie przekraczającym 30 dni od ich otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji w tym terminie nie będzie możliwe, Bank informuje Posiadacza przed upływem tego terminu o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji oraz przyczynach opóźnienia i okolicznościach, które wymagają ustalenia. 8. Po rozpatrzeniu reklamacji, Bank informuje Posiadacza o wyniku jej rozpatrzenia, pisemnie lub w innej formie uzgodnionej z Posiadaczem. 9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, jeżeli uprzednio Bank uznał Rachunek Karty kwotą reklamowanej Transakcji Płatniczej pod warunkiem pozytywnego jej rozpatrzenia, Bank ma prawo do ponownego obciążenia Rachunku Karty reklamowaną kwotą. 10. Jeżeli uznanie Rachunku Karty z tytułu reklamacji nastąpiło warunkowo, przed zakończeniem procedury reklamacyjnej prowadzonej przez Bank, rozwiązanie Umowy nie uchybia obowiązkowi Posiadacza do zwrotu reklamowanej kwoty, którą Bank uznał warunkowo Rachunek Karty. 11. W przypadku wystąpienia nieautoryzowanej Transakcji Płatniczej, Bank zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Posiadaczowi kwotę nieautoryzowanej Transakcji Płatniczej oraz przywrócić obciążony Rachunek Karty do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana Transakcja Płatnicza. 12. Posiadacz odpowiada za nieautoryzowane Transakcje Płatnicze do wysokości równowartości w walucie polskiej 150 euro (50 euro w przypadku Operacji dokonywanej z wykorzystaniem funkcjonalności zbliżeniowej Karty), ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania Transakcji Płatniczej, jeżeli nieautoryzowana Transakcja Płatnicza jest skutkiem posłużenia się utraconą albo skradzioną Kartą, danymi do logowania, urządzeniami/ danymi do autoryzacji Transakcji Płatniczej lub skutkiem przywłaszczenia Karty, danych do logowania, urządzeń/danych do autoryzacji Transakcji Płatniczej lub ich nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez Posiadacza obowiązku podjęcia z chwilą ich otrzymania niezbędnych środków służących zapobieżeniu naruszeniu indywidualnych zabezpieczeń tych instrumentów, w szczególności zobowiązania do przechowywania ich z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym. 13. Posiadacz może żądać od Banku zwrotu kwoty autoryzowanej Transakcji Płatniczej zainicjowanej przez jej odbiorcę lub za jego pośrednictwem, która to transakcja została już wykonana, jeżeli w momencie autoryzacji transakcji nie została określona dokładna jej kwota lub kwota transakcji jest wyższa niż kwota pobierana w danych okolicznościach, uwzględniając wcześniejszy rodzaj i poziom wydatków Posiadacza, warunki umowy i istotne dla sprawy okoliczności. Zwrot, o którym jest mowa powyżej obejmuje pełną kwotę wykonanej transakcji. W przypadku żądania od Banku zwrotu kwoty autoryzowanej transakcji zainicjowanej przez jej odbiorcę lub za jego pośrednictwem, która to transakcja została już wykonana, jeżeli w momencie autoryzacji transakcji nie została określona dokładna jej kwota, Posiadacz nie może powoływać się na przyczyny związane z wymianą waluty, jeśli zastosowany został referencyjny kurs walutowy uzgodniony z Bankiem. 14. Posiadacz może wystąpić o zwrot autoryzowanej transakcji, o której mowa w ust. 13, zainicjowanej przez Odbiorcę lub za jego pośrednictwem, przez okres ośmiu tygodni począwszy od daty obciążenia Rachunku Karty. 15. Na wniosek Banku Posiadacz jest obowiązany przedstawić faktyczne okoliczności wskazujące na zaistnienie warunków określonych w ust Posiadacz nie ma prawa do zwrotu, o którym mowa ust. 13, w przypadku gdy udzielił zgody na wykonanie Transakcji Płatniczej bezpośrednio wobec Banku oraz informacja o przyszłej Transakcji Płatniczej została dostarczona Posiadaczowi przez Bank w uzgodniony sposób na co najmniej cztery tygodnie przed terminem wykonania Zlecenia Płatniczego lub udostępniona

8 została Posiadaczowi przez Bank w uzgodniony sposób, przez okres co najmniej czterech tygodni przed terminem wykonania Zlecenia Płatniczego. 17. W terminie dziesięciu dni (z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania wniosku o zwrot złożonego na podstawie ust. 13, Bank dokonuje zwrotu pełnej kwoty Transakcji Płatniczej lub podaje uzasadnienie odmowy dokonania zwrotu. Jeśli Posiadacz nie zgadza się z przedstawionym uzasadnieniem może złożyć reklamację zgodnie z ust. 2, oraz uwzględnieniem organów wskazanych w ust. 18 i Posiadaczowi przysługuje możliwość zwrócenia się z prośbą o pomoc w sprawie objętej reklamacją do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta, a także skierowania sprawy do polubownego rozwiązania w ramach Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich lub Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi dostępne są na stronach internetowych wymienionych instytucji. 19. Bank jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi dostępne są na stronie internetowej wymienionej instytucji. 20. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6, Bank ponosi wobec Posiadacza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zleconej Transakcji Płatniczej lub dyspozycji, dla której były podane prawidłowe unikatowe identyfikatory, według zasad określonych w art UUP. 13. Ubezpieczenie 1. Posiadacz/Użytkownik mogą zostać objęci ochroną ubezpieczeniową. Zakres pakietu ochrony ubezpieczeniowej zależy od rodzaju Karty i jest określony we wniosku o jej wydanie, zgodnie z warunkami ubezpieczenia. 2. Warunkiem objęcia ubezpieczeniem jest wyrażenie zgody przez Posiadacza/Użytkownika na objęcie ochroną ubezpieczeniową we wniosku o wydanie karty. Szczegółowe warunki przystąpienia do ubezpieczenia, ochrony ubezpieczeniowej i rezygnacji z ubezpieczenia zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczeń dostępnych w Placówkach Banku oraz na Stronie Internetowej. 14. Zmiany Regulaminu 1. Bank uprawniony jest do wprowadzania zmian w treści Regulaminu lub Tabeli. Warunki zmiany wysokości opłat określa Umowa. 2. Zmiana treści Regulaminu przez Bank jest możliwa z ważnej przyczyny, za którą uznaje się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, jeżeli w wyniku tej zmiany Bank jest prawnie zobowiązany do zmiany Regulaminu, b) wyrok sądowy lub decyzję administracyjną, jeżeli Regulamin zawiera postanowienia analogiczne do poddanych ocenie sądu lub organu, które ze względu na treść wyroku lub decyzji wymagają zmiany Regulaminu, c) rekomendację wydaną przez organ nadzoru nad działalnością Banku albo urzędową lub sądową interpretację przepisów, jeżeli dotyczą materii objętej Regulaminem i w wyniku ich wydania zaistnieje potrzeba zmiany Regulaminu, której celem jest dostosowanie treści Regulaminu do wydanej rekomendacji albo urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów, d) zmianę w systemach informatycznych wykorzystywanych przez Bank, usprawniającą ich funkcjonowanie, jeżeli zakres przedmiotowy tej zmiany pozostaje w związku z treścią Regulaminu i powoduje konieczność modyfikacji jego brzmienia, e) konieczność dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie nie dających się usunąć w wyniku wykładni jego postanowień. 3. Bank poinformuje Posiadacza o wprowadzeniu zmian w Regulaminie nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie, podając w informacji przekazywanej Posiadaczowi tą datę. 4. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian w Regulaminie Posiadacz nie zgłosi Bankowi sprzeciwu wobec tych zmian lub nie dokona wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, uznaje się, że Posiadacz wyraził na nie zgodę. 5. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian w Regulaminie Posiadacz zgłosił Bankowi sprzeciw wobec tych zmian, ale nie wypowiedział Umowy ze skutkiem natychmiastowym, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat z tego tytułu przez Posiadacza. 6. Po otrzymaniu informacji o zmianach w Regulaminie, o której mowa w ustępach poprzedzających, Posiadacz ma prawo, przed datą proponowanego wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat z tego tytułu. 15. Postanowienia końcowe 1. Identyfikacja i weryfikacja tożsamości Posiadacza/Użytkownika przeprowadzana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.). Identyfikacja i weryfikacja tożsamości Posiadacza/Użytkownika w Placówce Banku odbywa się na podstawie ważnego dokumentu tożsamości, którym może być ważny dowód osobisty, paszport lub karta pobytu. 2. W przypadku zaistnienia zmian danych personalnych, adresowych, a także w zakresie innych informacji przekazywanych Bankowi w składanych dokumentach i oświadczeniach, Posiadacz/Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Banku o takich zmianach. 3. Komunikacja pomiędzy Bankiem a Posiadaczem/Użytkownikiem jest realizowana w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej odpowiednio w drodze osobistego kontaktu w jednostkach Banku, poprzez Infolinię lub za pośrednictwem usługi Bankowości Internetowej, poczty elektronicznej bądź listownie. Wyjątkiem od zasady wyboru przez stronę przekazującą informację lub dokonującą zgłoszenia środka porozumiewania się są sytuacje, gdy Umowa lub Regulamin dla dokonania przez Bank lub

9 Posiadacza/Użytkownika czynności danego rodzaju wymagają zachowania formy pisemnej lub formy szczególnej. W takich przypadkach swoboda wyboru przez stronę środka porozumiewania się jest ograniczona do tych środków porozumiewania się, które pozwalają na zachowanie wymaganej formy. 4. Korespondencja i wszelkie zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty będą przekazywane Posiadaczowi/Użytkownikowi w języku polskim. 5. Regulamin oraz inne dokumenty dotyczące Regulaminu zostały sporządzone w języku polskim. Polska wersja językowa tych dokumentów stanowi wyłączną podstawę ich interpretacji. 6. Posiadacz w okresie obowiązywania Umowy ma prawo żądać w każdym czasie udostępnienia mu przez Bank postanowień Umowy i Regulaminu oraz informacji określonych w art. 27 UUP, w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji. Za zgodą Posiadacza informacje te mogą być dostarczone pocztą elektroniczną, o ile dostarczenie w takiej postaci umożliwia dostęp do przekazanych informacji przez okres właściwy do celów dostarczania tych informacji i pozwala na odtworzenie przekazanych informacji w niezmienionej postaci. 7. Prawem właściwym do zawarcia i wykonywania Umowy, do której stosuje się Regulamin oraz do rozstrzygania sporów z niej wynikających jest prawo polskie. 8. Zakres oferty oraz usług Banku jest uzależniony od typu Placówki Banku. 9. Organem nadzoru nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa. 10. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo na zasadach ogólnych. 11. Posiadaczowi przysługuje prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Umowy przez Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich, z zastrzeżeniem, że przedmiotem postępowania przed Arbitrem Bankowym mogą być wyłącznie spory w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych, których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota złotych. Do postępowania przed Arbitrem Bankowym ma zastosowanie Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępny na stronie 12. W sprawach nieuregulowanych w Umowie i Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie postanowienia innych umów zawartych przez Bank i Posiadacza, o ile zawierają postanowienia bezpośrednio dotyczące Karty lub Operacji dokonywanych Kartą.

Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A.

Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. Obowiązujący od dnia 15 kwietnia 2014 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank Szanowni Państwo, Karta kredytowa VISA PLATINUM Noble Bank, która trafiła w Państwa ręce, jest wyrazem najwyższego uznania i zaufania, jakim są Państwo darzeni przez nasz Bank. Dzięki tej karcie stali

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank oraz zasady korzystania z tych kart, w

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Keep It Simple

Regulamin karty kredytowej Keep It Simple Regulamin karty kredytowej Keep It Simple Niniejszy Regulamin karty kredytowej KIS określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych

Regulamin kart debetowych Regulamin kart debetowych Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady wydawania i używania kart debetowych Getin Noble Banku SA oraz rozliczania operacji dokonanych z użyciem tych kart. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Openonline dla osób fizycznych będących klientami dystrybutora

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Openonline dla osób fizycznych będących klientami dystrybutora Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Openonline dla osób fizycznych będących klientami dystrybutora 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych Visa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank SA określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych VISA i MasterCard

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Parafka. Strona 1 z 7

Parafka. Strona 1 z 7 UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ GET Niniejsza Umowa o kartę kredytową GET zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A.

Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE Niniejszy Regulamin karty kredytowej keep it simple określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. do 15.11.2013r

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej GET

Regulamin karty kredytowej GET Regulamin karty kredytowej GET Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank

Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy określa warunki otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualne Konto

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. przed dniem 23.07.2012 r. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin rachunków) określa warunki otwierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Obowiązujący od dnia 15 września 2014 roku. Niniejszy Regulamin (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA PLATINUM KREDYT NOBLE BANK

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA PLATINUM KREDYT NOBLE BANK REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA PLATINUM KREDYT NOBLE BANK Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Visa Platinum Kredyt Noble Bank określa warunki w zakresie wydawania przez Getin Noble Bank S.A. kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A.

REGULAMIN wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A. REGULAMIN wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania debetowych kart płatniczych, wydawanych przez Euro Bank S.A. dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET Niniejszy Regulamin Karty Kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA i UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A.

REGULAMIN WYDAWANIA i UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. REGULAMIN WYDAWANIA i UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z Limitu kredytowego oraz zasady wydawania i używania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych. dla klientów indywidualnych Idea Bank S.A. oddział Lion s. wprowadzony dnia 7 września 2015 r.

Regulamin kart kredytowych. dla klientów indywidualnych Idea Bank S.A. oddział Lion s. wprowadzony dnia 7 września 2015 r. Regulamin kart kredytowych dla klientów indywidualnych Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie wprowadzony dnia 7 września 2015 r. SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II. DEFINICJE... 1 III.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 Autoryzacja Bank

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 Autoryzacja Bank Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. od dnia 23.07.2012 r. Postanowienia ogólne. Definicje

Bardziej szczegółowo