i ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "i ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu"

Transkrypt

1 Zleceniodawca: B.I.P. Broda Jarosław ul. Elbląska Wrocław Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo wodne terenu pod projektowaną budowę chodników zlokalizowanych w rejonie ul. Strachocińskiej, ul. Swojczyckiej i ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu Lokalizacja: Miejscowość: Gmina: Powiat: Województwo: Wrocław Wrocław m. Wrocław dolnośląskie Wykonawca: GEOSKOP Sp. z o. o. Sp. k. Prezes Zarządu: ul. Krakowska 29c Wrocław mgr Piotr Borysewicz Opracował: mgr Marcin Kościk geolog inżynierski upr. nr VII 1262 mgr inż. Iwona Gajewska Wrocław marzec 2015 r.

2 Spis treści 1WSTĘP PODSTAWY FORMALNE CEL I ZAKRES MATERIAŁY WYJŚCIOWE...3 2OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH OTWORY BADAWCZE SONDOWANIE GEOTECHNICZNE SONDĄ DYNAMICZNĄ DPL OPRÓBOWANIE BADANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO - MECHANICZNYCH GRUNTÓW PRACE GEODEZYJNE WYDZIELENIE WARSTW GEOTECHNICZNYCH...5 3WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH BUDOWA GEOLOGICZNA WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE WARUNKI GEOTECHNICZNE USTALENIE RODZAJU WARUNKÓW GRUNTOWYCH ORAZ KATEGORII GEOTECHNICZNEJ WYSADZINOWOŚĆ GRUNTÓW OCENA JAKOŚCI PODŁOŻA GRUNTOWEGO PODSUMOWANIE I WNIOSKI Spis załączników 1. Mapa lokalizacyjna w skali 1: Mapy dokumentacyjne w skali 1: Karty otworów badawczych 4. Karty sondowań sondą dynamiczną DPL 5. Wyniki badań laboratoryjnych 6. Tabela wyprowadzonych parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw 7. Tabela charakterystycznych parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw

3 1 Wstęp 1.1 Podstawy formalne Opracowanie zostało wykonane na podstawie zlecenia, wystawionego przez firmę B.I.P. Broda Jarosław z siedzibą przy ul. Elbląskiej 15 we Wrocławiu a Wykonawcą firmą GEOSKOP Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 29c. Niniejsza opinia została wykonana na podstawie następujących przepisów: Ustawa z dnia 30 stycznia 2015 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2015, poz. 196); obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy wraz z załącznikiem; ; Ustawa z dnia 5 grudnia 2003 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz wraz z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U Nr 81, poz. 463). 1.2 Cel i zakres Przeprowadzone prace i badania miały na celu określenie warunków gruntowo wodnych terenu pod projektowaną budowę chodników zlokalizowanych w rejonie ul. Strachocińskiej, ul. Swojczyckiej i ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu Zał. nr 1 i 2. Zakres prac został określony przez Zleceniodawcę. Niniejsza opinia geotechniczna opracowana została na potrzeby posadowienia obiektów budowlanych, dlatego też została wykonana według Eurokodów 7 - PN-EN :2008 i PN-EN :2009. Nazewnictwo gruntów przedstawione w niniejszej opinii zostało również dostosowane do norm europejskich i określone na podstawie normy PN-EN ISO :2006. Parametry gruntów przedstawione w niniejszej opinii geotechnicznej, oparte zostały na wykonanych w terenie geotechnicznych otworach badawczych, sondowaniach geotechnicznych DPL oraz wynikach badań laboratoryjnych. Zestawienie wyprowadzonych i charakterystycznych parametrów wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono w tabeli Zał. nr 6 i 7. 2

4 W celu udokumentowania postawionego zadania wykonano: 1) prace terenowe: wytyczenie 5 geotechnicznych otworów badawczych, 5 geotechnicznych otworów badawczych do głębokości 3,0 m ppt - łącznie 15,0 mb, 2 geotechniczne sondowania dynamiczne DPL do gł. 3,0 m ppt- łącznie 6,0 mb, pobór próbek gruntu do badań laboratoryjnych, badania makroskopowe gruntów. 2) prace laboratoryjne: oznaczenie parametrów fizyko mechanicznych gruntów, 3) prace kameralne: mapa lokalizacyjna, mapy dokumentacyjne, karty dokumentacyjne otworów badawczych, karty dokumentacyjne sondowań dynamicznych DPL, karty badań laboratoryjnych, tekst opracowania z wnioskami. 1.3 Materiały wyjściowe 1. Zarys geotechniki Z. Wiłun, Warszawa 1987 r. 2. Wytyczne wydzielania warstw geotechnicznych Geoprojekt, Warszawa 1987 r. 3. PN-B-03020:1981. Grunty budowlane Posadowienie bezpośrednie budowli Obliczenia statyczne i projektowanie. Warszawa 1981 r. 4. PN-B-04481:1988. Grunty budowlane Badania próbek gruntu. Warszawa 1988 r. 5. PN-EN :2008. Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Część 1: Zasady ogólne. Warszawa 2008 r. 6. PN-EN :2009. Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. Warszawa 2009 r. 3

5 2 Opis zastosowanych metod badawczych 2.1 Otwory badawcze Otwory badawcze zostały wykonane za pomocą urządzenia MWG-6. Były to wiercenia mechaniczno obrotowe, na sucho, o średnicy φ 110 mm. Wykonano 5 otworów badawczych O-1 O-5 do głębokości 3,0 m ppt o łącznym metrażu 15,0 mb. W trakcie prowadzenia robót badawczych na bieżąco prowadzono opis geotechniczny gruntów i wykonywano ich makroskopowe badania. Po opróbowaniu otwory zostały zlikwidowane z zachowaniem kolejności przewiercanych warstw. Lokalizację otworów badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (Zał. nr 2), a ich profile geotechniczne zamieszczono na Zał. nr 3. Na podstawie profilów otworów i sondowań geotechnicznych określono budowę geologiczną (p. 3.1), warunki hydrogeologiczne (p. 3.2) i geotechniczne (p. 3.3) podłoża terenu badań. 2.2 Sondowanie geotechniczne sondą dynamiczną DPL Dla oceny stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych, w rejonie lokalizacji otworu badawczego O-1 i O-3 zostały wykonane sondowania geotechniczne lekką sondą wbijaną typu DPL (SD-10), zgodnie z normą PN-EN :2009 [6]. Wykonano 2 sondowania geotechniczne DPL-1 i DPL-2 do głębokości 3,0 m ppt. Karty sondowań geotechnicznych stanowi Zał. nr 4. Sondowanie geotechniczne, łącznie z wynikami badań laboratoryjnych (Zał. nr 5) posłużyły do wydzielenia warstw geotechnicznych w podłożu, przedstawionych na Zał. nr 6, a tym samym do określenia warunków geotechnicznych. 2.3 Opróbowanie W trakcie wierceń pobrano, zgodnie z normą PN-EN :2009, 3 próbki gruntów kat. B (o naturalnej wilgotności NW) i 1 próbkę kat. C (o naturalnym uziarnieniu) w celu określenia ich parametrów fizyko mechanicznych. Próbki pobrane zostały w ilości umożliwiającej przeprowadzenie badań parametrów fizyko mechanicznych (Zał. nr 6). 4

6 2.4 Badania właściwości fizyko - mechanicznych gruntów Badania laboratoryjne próbek gruntu pobranych z otworów badawczych przeprowadzone zostały w następującym zakresie: próbki gruntu o naturalnej wilgotności (kat. B): - skład granulometryczny (analiza areometryczna), - granice konsystencji, - gęstość właściwa, - gęstość objętościowa, - wilgotność naturalna, próbki gruntu o naturalnym uziarnieniu (kat. C): - skład granulometryczny (analiza sitowa), - gęstość właściwa, - wilgotność naturalna. Badania składu uziarnienia gruntów niespoistych zostały wykonane poprzez rozdzielenie poszczególnych frakcji za pomocą odsiewania ich na sitach, wg normy PN-59/B W przypadku gruntów spoistych wykonana była analiza areometryczna wg normy PN-88/B Prace geodezyjne Prace geodezyjne polegały na wyznaczeniu w terenie projektowanych otworów badawczych i sondowań geotechnicznych (Zał. nr 2). 2.6 Wydzielenie warstw geotechnicznych Na podstawie wykonanych otworów badawczych (p. 2.1), sondowań geotechnicznych (p. 2.2) oraz badań laboratoryjnych (p. 2.5) wydzielono warstwy geotechniczne w gruntach rodzimych i antropogenicznych podłoża. Wydzielenie warstw, jednorodnych pod względem cech fizycznych i mechanicznych, przeprowadzono zgodnie z Wytycznymi [2]. Parametry geotechniczne poszczególnych warstw określono na podstawie badań polowych i laboratoryjnych oraz na podstawie normy PN-81/B Wyprowadzone wartości parametrów fizyko - mechanicznych wydzielonych warstw geotechnicznych podłoża przedstawiono w formie tabelarycznej na Zał. nr 6. W niniejszej opinii przedstawiono parametry wyprowadzone (Zał. nr 6) na podstawie różnych metod badawczych (sondowań sondą dynamiczną DPL i badań laboratoryjnych) oraz parametry określone na podstawie normy PN-81/B

7 według parametrów wiodących takich jak I D i I L,, a także parametry charakterystyczne (Zał. nr 7). Na dalszych etapach projektowania geotechnicznego określone zostaną parametry obliczeniowe zgodnie z PN-EN :2009 [6]. 3 Wyniki prac terenowych i badań laboratoryjnych 3.1 Budowa geologiczna Na podstawie wierceń, wykonanych dla potrzeb niniejszej opinii w marcu 2015 r., rozpoznano budowę geologiczną obszaru badań 5 otworami badawczymi do głębokości 3,0 m ppt. W budowie podłoża udział biorą czwartorzędowe grunty gruboziarniste (niespoiste) i drobnoziarniste (spoiste), przykryte warstwą gruntów antropogenicznych (nasypów niebudowlanych) i miejscami warstwą humusu (gleby). Rejon przy ul. Strachocińskiej (otwory badawcze O-1 i O-2) W obu otworach badawczych O-1 i O-2 bezpośrednio od powierzchni terenu występuje warstwa humusu (gleby) o miąższości 0,1 0,2 m. Pod humusem nawiercono warstwę gruntów antropogenicznych, nasypów niebudowlanych zbudowanych z mieszaniny piasku, kamieni i fragmentów cegieł. Miąższość warstwy tych gruntów wynosi 0,6 0,9 m. W otworze O-1 pod nasypami na głębokości 1,1 m ppt, nawiercono grunty gruboziarniste (niespoiste) reprezentowane przez piaski średnie i piaski grube. Spągu warstwy tych gruntów nie stwierdzono do głębokości 3,0 m ppt. W otworze badawczym O-2 pod nasypami na głębokości 0,7 m ppt stwierdzono występowanie gruntów drobnoziarnistych (spoistych) reprezentowanych przez gliny ilaste (gliny zwięzłe) i piaski zailone (gliny piaszczyste). Spągu warstwy tych gruntów nie przewiercono do głębokości 3,0 m ppt. Rejon przy ul. Swojczyckiej (otwór badawczy O-3) W otworze badawczym O-3 bezpośrednio od powierzchni terenu występuje warstwa humusu (gleby) o miąższości 0,2 m. Pod humusem nawiercono warstwę gruntów antropogenicznych, nasypów niebudowlanych zbudowanych z gliny i fragmentów cegieł. Miąższość warstwy tych gruntów wynosi 1,1 m. Pod nasypami na głębokości 1,3 m ppt, nawiercono grunty gruboziarniste 6

8 (niespoiste) reprezentowane przez piaski średnie. Spągu warstwy tych gruntów nie stwierdzono do głębokości 3,0 m ppt. Rejon przy ul. Kiełczowskiej (otwory badawcze O-4 i O-5) W obu otworach badawczych O-4 i O-5 bezpośrednio od powierzchni terenu występuje warstwa gruntów antropogenicznych, nasypów niebudowlanych zbudowanych z mieszaniny piasku, fragmentów cegieł i gliny. Miąższość warstwy tych gruntów wynosi 0,3 0,5 m. Pod nasypami nawiercono grunty drobnoziarniste (spoiste) reprezentowane przez gliny pylaste (gliny) i gliny pylaste (gliny) z domieszką kamieni. Spągu warstwy tych gruntów nie przewiercono do głębokości 3,0 m ppt. 3.2 Warunki hydrogeologiczne Podczas prowadzonych prac w marcu 2015 r., rozpoznano warunki hydrogeologiczne 5 otworami badawczymi do głębokości 3,0 m ppt. Rejon przy ul. Strachocińskiej (otwory badawcze O-1 i O-2) Na badanym terenie w otworze O-1 stwierdzono występowanie pierwszego, czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Zwierciadło wód podziemnych ma charakter swobodny, zostało nawiercone i stabilizuje się na głębokości 2,3 m ppt (tj. na rzędnej 116,6 m npm). Warstwa wodonośna zbudowana jest z piasków grubych. W otworze O-2 w obrębie występujących gruntów słaboprzepuszczalnych stwierdzono jedynie sączenia wód podziemnych, sączenia te występują na gł. 2,6 m ppt. (rzędna 117,65 m npm). Rejon przy ul. Swojczyckiej (otwór badawczy O-3) Na badanym terenie w otworze O-3 stwierdzono występowanie pierwszego, czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Zwierciadło wód podziemnych ma charakter swobodny, zostało nawiercone i stabilizuje się na głębokości 2,7 m ppt (tj. na rzędnej 115,6 m npm). Warstwa wodonośna zbudowana jest z piasków średnich. Rejon przy ul. Kiełczowskiej (otwory badawcze O-4 i O-5) Na badanym terenie w otworach badawczych O-4 i O-5 nie stwierdzono występowania pierwszego, czwartorzędowego poziomu wodonośnego. 7

9 3.3 Warunki geotechniczne Ustalenie rodzaju warunków gruntowych oraz kategorii geotechnicznej Po analizie warunków geotechnicznych, stwierdzić należy, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, że obszar badań zaliczyć należy do terenu o prostych warunkach gruntowych. Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych Zgodnie z przyjętą metodyką (p. 2.7), w podłożu wydzielono 5 warstw geotechnicznych: 2 w gruntach rodzimych gruboziarnistych Ia, Ib, 2 w gruntach rodzimych drobnoziarnistych B1a, B1b, 1 w gruntach antropogenicznych nn. Wyprowadzone i charakterystyczne wartości obliczeniowe parametrów fizyko mechanicznych, wyznaczone na podstawie prac terenowych, badań laboratoryjnych oraz normy PN-81/B przedstawiono w tabeli - Zał. nr 6 i 7. Poniżej w sposób syntetyczny scharakteryzowano każdą z wydzielonych warstw geotechnicznych: Warstwa nn grunty antropogeniczne - nasypy niebudowlane zbudowane z mieszaniny piasku, kamieni, fragmentów cegieł i gliny. Nasypy te zostały stwierdzone we wszystkich otworach badawczych bezpośrednio od powierzchni terenu lub pod warstwą humusu (gleby). Miąższość warstwy tych gruntów wynosi 0,3 1,1 m. Ze względu na niejednorodny skład nasypów niebudowlanych nie wyznaczono dla nich parametrów geotechnicznych. Warstwa Ia piaski drobne i piaski grube w stanie średniozagęszczonym, stwierdzone w otworze badawczym O-1 i O-3 na głębokości 1,1 1,3 m ppt. Miąższość wyżejległej warstwy tych gruntów w otworze O-1 wynosi 0,9 m. Spągu niżejległej warstwy tych gruntów w O-1 i warstwy w O-3 nie stwierdzono do głębokości 3,0 m ppt. Najważniejsze parametry geotechniczne to: stopień zagęszczenia I D wyznaczony na podstawie sondowania DPL= 0,55, 8

10 gęstość właściwa ρ s wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 2,65 g/cm 3, gęstość objętościowa ρ wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 1,85 g/cm 3 dla gruntów wilgotnych, 2,00 g/cm 3 dla gruntów mokrych i nawodnionych, wilgotność naturalna w n wyznaczona na podstawie normy PN-B :1981 = 14,00% dla gruntów wilgotnych, 22,00 % dla gruntów mokrych i nawodnionych, kąt tarcia wewnętrznego φ wyznaczony na podstawie normy PN-B :1981 = 33, moduł ściśliwości pierwotnej M 0 wyznaczony na podstawie normy PN-B :1981 = 103 MPa, moduł odkształcenia pierwotnego E 0 wyznaczony na podstawie normy PN- B-03020:1981 = 87 MPa. Najważniejsze charakterystyczne parametry geotechniczne warstwy Ia to: stopień zagęszczenia I D = 0,55, gęstość właściwa ρ s = 2,65 g/cm 3, gęstość objętościowa ρ = 1,85 g/cm 3 dla gruntów wilgotnych, 2,00 g/cm 3 dla gruntów mokrych i nawodnionych wilgotność naturalna w n = 14,00% dla gruntów wilgotnych, 22,00 % dla gruntów mokrych i nawodnionych, kąt tarcia wewnętrznego φ u = 33, moduł odkształcenia pierwotnego E 0 = 87 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej M 0 = 103 MPa. Warstwa Ib piaski średnie i piaski grube w stanie zagęszczonym, stwierdzone w otworze badawczym O-1 na głębokości 2,0 m ppt. Miąższość warstwy tych gruntów wynosi 0,7 m. Najważniejsze parametry geotechniczne to: stopień zagęszczenia I D wyznaczony na podstawie sondowania DPL = 0,69, gęstość właściwa ρ s wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 i badań laboratoryjnych= 2,65 g/cm 3, gęstość objętościowa ρ: - wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 2,05 g/cm 3, - wyznaczona na podstawie badań laboratoryjnych = 1,92 g/cm 3, 9

11 wilgotność naturalna w n : - wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 18,00%, - wyznaczona na podstawie badań laboratoryjnych = 13,81%, kąt tarcia wewnętrznego φ wyznaczony na podstawie normy PN-B :1981 = 34, moduł ściśliwości pierwotnej M 0 wyznaczony na podstawie normy PN-B :1981 = 130 MPa, moduł odkształcenia pierwotnego E 0 wyznaczony na podstawie normy PN- B-03020:1981 = 109 MPa. Najważniejsze charakterystyczne parametry geotechniczne warstwy Ib to: stopień zagęszczenia I D = 0,69, gęstość właściwa ρ s = 2,65 g/cm 3, gęstość objętościowa ρ = 1,92 g/cm 3, wilgotność naturalna w n = 13,81 %, kąt tarcia wewnętrznego φ u = 34, moduł odkształcenia pierwotnego E 0 = 109 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej M 0 = 130 MPa. Warstwa B1a gliny ilaste (gliny zwięzłe), gliny pylaste (gliny) i gliny pylaste (gliny) z domieszką kamieni w stanie twardoplastycznym. Zostały one stwierdzone w otworach badawczych O-2, O-4 i O-5 na głębokości 0,4 0,7 m ppt. Miąższość warstwy tych gruntów w otworze O-2 wynosi 1,9 m. W otworach O-4 i O-5 spągu warstwy tych gruntów nie stwierdzono do głębokości 3,0 m ppt. Najważniejsze parametry geotechniczne to: stopień plastyczności I L wyznaczony na podstawie badań laboratoryjnych = 0,12, gęstość właściwa ρ s : - wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 2,67 g/cm 3, - wyznaczona na podstawie badań laboratoryjnych = 2,70 g/cm 3, gęstość objętościowa ρ: - wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 2,15 g/cm 3, - wyznaczona na podstawie badań laboratoryjnych = 2,08 g/cm 3, wilgotność naturalna w n : - wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 16,00%, - wyznaczona na podstawie badań laboratoryjnych = 17,48%, 10

12 spójność c wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 35,0 kpa, kąt tarcia wewnętrznego φ wyznaczony na podstawie normy PN-B :1981 = 20,0, moduł ściśliwości pierwotnej M 0 wyznaczony na podstawie normy PN-B :1981 = 45 MPa, moduł odkształcenia pierwotnego E 0 wyznaczony na podstawie normy PN- B-03020:1981 = 35 MPa. Najważniejsze charakterystyczne parametry geotechniczne warstwy B1a to: stopień plastyczności I L =0,12, gęstość właściwa ρ s = 2,70 g/cm 3, gęstość objętościowa ρ = 2,08 g/cm 3, wilgotność naturalna w n = 17,48 %, spójność c u = 35 kpa, kąt tarcia wewnętrznego φ u = 20, moduł odkształcenia pierwotnego E 0 = 35 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej M 0 = 45 MPa. Warstwa B1b piaski zailone (gliny piaszczyste) w stanie miękkoplastycznym. Zostały one stwierdzone w otworze badawczym O-2 na głębokości 2,6 m ppt. Spągu warstwy tych gruntów nie stwierdzono do głębokości 3,0 m ppt. Najważniejsze parametry geotechniczne to: stopień plastyczności I L wyznaczony na podstawie badań laboratoryjnych = 0,54, gęstość właściwa ρ s wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 i badań laboratoryjnych = 2,67 g/cm 3, gęstość objętościowa ρ: - wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 1,95 g/cm 3, - wyznaczona na podstawie badań laboratoryjnych = 2,07 g/cm 3, wilgotność naturalna w n : - wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 27,00%, - wyznaczona na podstawie badań laboratoryjnych = 18,18%, spójność c wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 21,0 kpa, kąt tarcia wewnętrznego φ wyznaczony na podstawie normy PN-B- 11

13 03020:1981 = 12,0, moduł ściśliwości pierwotnej M 0 wyznaczony na podstawie normy PN-B :1981 = 18 MPa, moduł odkształcenia pierwotnego E 0 wyznaczony na podstawie normy PN- B-03020:1981 = 14 MPa. Najważniejsze charakterystyczne parametry geotechniczne warstwy B1b to: stopień plastyczności I L =0,54, gęstość właściwa ρ s = 2,67 g/cm 3, gęstość objętościowa ρ = 2,07 g/cm 3, wilgotność naturalna w n = 18,18 %, spójność c u = 21 kpa, kąt tarcia wewnętrznego φ u = 12, moduł odkształcenia pierwotnego E 0 = 14 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej M 0 = 18 MPa Wysadzinowość gruntów Na podstawie normy PN-S-02205: 1998, Instrukcji Badań Podłoża Gruntowego (Tablica Z-2.16.) oraz Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, określono wysadzinowość gruntów. Stwierdzono, że na badanym terenie występują grunty niewysadzinowe, oraz wysadzinowe: piaski średnie i piaski grube (warstwy Ia, Ib) zaliczono do gruntów niewysadzinowych, gliny ilaste (gliny zwięzłe), gliny pylaste (gliny), gliny pylaste (gliny) z domieszką kamieni i piaski zailone (gliny piaszczyste) (warstwy B1a, B1b) zaliczono do gruntów wysadzinowych Ocena jakości podłoża gruntowego Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że podłoże terenu charakteryzuje się występowaniem gruntów mało zróżnicowanych pod względem genetycznym i litologicznym. Stanowią je grunty rodzime gruboziarniste (niespoiste) reprezentowane przez piaski średnie i piaski grube, rodzime grunty drobnoziarniste (spoiste) w postaci glin ilastych (glin zwięzłych), glin pylastych 12

14 (glin), glin pylastych (gliny) z domieszką kamieni i piasków zailonych (glin piaszczystych) oraz grunty antropogeniczne (nasypy niebudowlane). Klasyfikację gruntów i ich przydatność do budowy, podano na podstawie uziarnienia i cech fizyko mechanicznych [1]: Warstwa nn grunty antropogeniczne (nasypy niebudowlane) zbudowane z mieszaniny piasku, kamieni, fragmentów cegieł I gliny. Grunty te ze względu na skład należy traktować jako słabonośne i ściśliwe, a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy G4. Warstwa Ia grunty gruboziarniste (niespoiste) w stanie średniozagęszczonym, reprezentowane przez piaski średnie i piaski grube Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe, a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy G1. Warstwa Ib grunty gruboziarniste (niespoiste) w stanie zagęszczonym, reprezentowane przez piaski średnie i piaski grube. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe, a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy G1. Warstwa B1a grunty drobnoziarniste (spoiste) w stanie twardoplastycznym, reprezentowane przez gliny ilaste (gliny zwięzłe), gliny pylaste (gliny) i gliny pylaste (gliny) z domieszką kamieni. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe, a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy G3. Warstwa B1b grunty drobnoziarniste (spoiste) w stanie miękkoplastycznym reprezentowane przez piaski zailone (gliny piaszczyste). Grunty te należy traktować jako słabonośne i ściśliwe, a według rozporządzenia określającego nośność podłoża należą one do grupy G4. Do bezpośredniego posadowienia budowli nadają się grunty rodzime budujące warstwy Ia, Ib i B1a. Traktować je należy jako nośne i małościśliwe. Do bezpośredniego i pośredniego posadowienia projektowanych budowli nie nadają się natomiast grunty budujące warstwę B1b ze względu na ich stan 13

15 oraz grunty antropogeniczne (nasypy niebudowlane) nn ze względu na ich niejednorodny skład, traktować je należy jako słabonośne i ściśliwe. Grunty antropogeniczne (nasypy niebudowlane) można dopuścić jako podłoże pod pojektowaną budowę chodników po wcześniejszym sprawdzeniu ich nośności np. płytą VSS. W przypadku nie uzyskania odpowiednich parametrów nośności grunty te należy wymienić zastępując je warstwą o dobrej zagęszczalności np. pospółkami czy piaskiem różnoziarnistym lub zastosować wzmocnienie np. stabilizację chemiczną. Warstwa gruntów B1b ze względu na głębokość występowania nie będzie miała wpływu na nośność podłoża pod projektowanymi obiektami. Prowadzenie prac budowlanych w gruntach drobnoziarnistych należących do warstwy B1a wiąże się z ich zabezpieczeniem przed kontaktem z wodą podczas prac budowlanych. Może on doprowadzić do uplastycznienia a nawet upłynnienia budujących ją gruntów, a tym samym do pogorszenia ich parametrów geotechnicznych. 4 Podsumowanie i wnioski 1. Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo wodne terenu pod projektowaną budowę chodników zlokalizowanych w rejonie ul. Strachocińskiej, ul. Swojczyckiej i ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu wykonana na podstawie zlecenia, wystawionego przez firmę B.I.P. Broda Jarosław z siedzibą przy ul. Elbląskiej 15 we Wrocławiu. 2. Zgodnie z Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U Nr 81, poz. 463), obszar badań, zaliczyć należy do terenu o prostych warunkach gruntowych. 3. Podłoże terenu charakteryzuje się występowaniem gruntów mało zróżnicowanych pod względem genetycznym i litologicznym. Stanowią je grunty rodzime gruboziarniste (niespoiste) reprezentowane przez piaski średnie i piaski grube, rodzime grunty drobnoziarniste (spoiste) w postaci glin ilastych (glin zwięzłych), glin pylastych (glin), glin pylastych (gliny) z domieszką kamieni i piasków zailonych (glin piaszczystych) oraz grunty antropogeniczne (nasypy niebudowlane). 14

16 4. Na badanym terenie w otworach badawczych O-1 i O-3 stwierdzono występowanie pierwszego, czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Zwierciadło wód podziemnych ma charakter swobodny, zostało nawiercone i stabilizuje się na głębokości 2,3 2,7 m ppt (tj. na rzędnych 115,6 116,6 m npm). Warstwa wodonośna zbudowana jest z piasków grubych i piasków średnich. W otworze O-2 w obrębie występujących gruntów słaboprzepuszczalnych stwierdzono sączenia wód podziemnych, sączenia te występują na gł. 2,6 m ppt. (rzędna 117,65 m npm). W otworach badawczych O-4 i O-5 nie stwierdzono występowania pierwszego, czwartorzędowego poziomu wodonośnego. 5. W podłożu badanego terenu wydzielono 5 warstw geotechnicznych: 2 w gruntach rodzimych gruboziarnistych (niespoistych) Ia, Ib, 2 w gruntach rodzimych drobnoziarnistych (spoistych) B1a, B1b i 1 w gruntach antropogenicznych nn. 6. Do bezpośredniego posadowienia budowli nadają się grunty rodzime budujące warstwy Ia, Ib i B1a. Traktować je należy jako nośne i małościśliwe. 7. Do bezpośredniego i pośredniego posadowienia projektowanych budowli nie nadają się natomiast grunty budujące warstwę B1b ze względu na ich stan oraz grunty antropogeniczne (nasypy niebudowlane) nn ze względu na ich niejednorodny skład, traktować je należy jako słabonośne i ściśliwe. 8. Grunty antropogeniczne (nasypy niebudowlane) można dopuścić jako podłoże pod pojektowaną budowę chodników po wcześniejszym sprawdzeniu ich nośności np. płytą VSS. W przypadku nie uzyskania odpowiednich parametrów nośności grunty te należy wymienić zastępując je warstwą o dobrej zagęszczalności np. pospółkami czy piaskiem różnoziarnistym lub zastosować wzmocnienie np. stabilizację chemiczną. Warstwa gruntów B1b ze względu na głębokość występowania nie będzie miała wpływu na nośność podłoża pod projektowanymi obiektami. 15

17 9. Prowadzenie prac budowlanych w gruntach drobnoziarnistych należących do warstwy B1a wiąże się z ich zabezpieczeniem przed kontaktem z wodą podczas prac budowlanych. Może on doprowadzić do uplastycznienia a nawet upłynnienia budujących ją gruntów, a tym samym do pogorszenia ich parametrów geotechnicznych. 16

18 3 2 1 OBJAŚNIENIA: GEOSKOP Sp. z o. o. Sp. k Wrocław, ul. Krakowska 29c - obszar badań i numer sekcji mapy dokumentacyjnej tel. ( 71) , fax. ( 71) ZLECENIODAWCA: TYTUŁ ZAŁĄCZNIKA: Mapa lokalizacyjna B.I.P. Broda Jarosław ul. Elbląska Wrocław TEMAT OPRACOWANIA: Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne terenu pod projektowaną budowę chodników zlokalizowanych w rejonie ul. Swojczyckiej, ul. Strachocińskiej i ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu OPRACOWAŁ: SPRAWDZIŁ: IWONA GAJEWSKA MARCIN KOŚCIK DATA: MARZEC 2015 r. ZAŁ NR: 1 SKALA: 1:50000

19 O-2 O-1/DPL-1 OBJAŚNIENIA: O-1/DPL-1 - otwory badawcze do gł. 3,0 m ppt/ sondowanie geotechniczne DPL GEOSKOP Sp. z o. o. Sp. k Wrocław, ul. Krakowska 29c tel. ( 71) , fax. ( 71) TYTUŁ ZAŁĄCZNIKA: Mapa dokumentacyjna TEMAT OPRACOWANIA: Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne OPRACOWAŁ: SPRAWDZIŁ: IWONA GAJEWSKA MARCIN KOŚCIK ZLECENIODAWCA: B.I.P. Broda Jarosław ul. Elbląska Wrocław terenu pod projektowaną budowę chodników zlokalizowanych w rejonie ul. Swojczyckiej, ul. Strachocińskiej i ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu DATA: MARZEC 2015 r. SEKCJA: 1 ZAŁ NR: 2 SKALA: 1:1000

20 O-3/DPL-2 OBJAŚNIENIA: O-3/DPL-2 - otwory badawcze do gł. 3,0 m ppt/ sondowanie geotechniczne DPL GEOSKOP Sp. z o. o. Sp. k Wrocław, ul. Krakowska 29c tel. ( 71) , fax. ( 71) TYTUŁ ZAŁĄCZNIKA: ZLECENIODAWCA: Mapa dokumentacyjna B.I.P. Broda Jarosław ul. Elbląska Wrocław TEMAT OPRACOWANIA: Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne terenu pod projektowaną budowę chodników zlokalizowanych w rejonie ul. Swojczyckiej, ul. Strachocińskiej i ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu OPRACOWAŁ: SPRAWDZIŁ: IWONA GAJEWSKA MARCIN KOŚCIK DATA: MARZEC 2015 r. SEKCJA: 2 ZAŁ NR: 2 SKALA: 1:1000

21 O-5 O-4 OBJAŚNIENIA: O-4 - otwory badawcze do gł. 3,0 m ppt GEOSKOP Sp. z o. o. Sp. k Wrocław, ul. Krakowska 29c tel. ( 71) , fax. ( 71) TYTUŁ ZAŁĄCZNIKA: Mapa dokumentacyjna TEMAT OPRACOWANIA: Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne OPRACOWAŁ: SPRAWDZIŁ: IWONA GAJEWSKA MARCIN KOŚCIK ZLECENIODAWCA: B.I.P. Broda Jarosław ul. Elbląska Wrocław terenu pod projektowaną budowę chodników zlokalizowanych w rejonie ul. Swojczyckiej, ul. Strachocińskiej i ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu DATA: MARZEC 2015 r. SEKCJA: 3 ZAŁ NR: 2 SKALA: 1:1000

22 KARTA OTWORU BADAWCZEGO Profil numer O-1 Zał.Nr: 3 Wiertnica: MWG-6 Miejscowość: Wrocław Gmina: Wrocław Powiat: m.wrocław Województwo: dolnośląskie Obiekt: ul. Strachocińska Zleceniodawca: "B.I.P." Broda Jarosław Wiercenie: Geoskop Sp. z o.o. Sp.k. Nadzór geologiczny: mgr Marcin Kościk System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rzędna: m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia: Wiercenie Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny Humus Or Gb 0.20 Grunty antropogeniczne, nasypy niebudowlane (piaski, kamienie, fragmenty cegieł) Nasypy Nasyp Symbol gruntu PN-EN ISO Mg Symbol gruntu PN-86/B nn Wilgotność Stan gruntu Ilość wałeczkowań Rodzaj i gł. pob. próby Warstwa geotechniczna nn Grupa nośności podłoża G Piasek średni, szaro-żółty 2.30 Czwartorzęd Czwartorzęd Piasek średni, szaro-żółty Piasek gruby, szaro-żółty Piasek gruby, szaro-żółty MSa CSa Ps Pr w m nw szg zg szg C(2,5) Ia Ib Ia G1 Profil numer O-2 Rzędna: m n.p.m. Data: Nasypy Nasyp 0.10 Humus Grunty antropogeniczne, nasypy niebudowlane (piaski, kamienie, fragmenty cegieł) Or Mg Gb nn nn G Glina ilasta, brązowa 1.0 Czwartorzęd Czwartorzęd 2.0 sasicl Gz w tpl 2/1 B(1,5) B1a G Piasek zailony, brązowy clsa Gp m mpl 5/4 B(2,8) B1b G4 Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Iwona Gajewska

23 KARTA OTWORU BADAWCZEGO Profil numer O-3 Zał.Nr: 3 Wiertnica: MWG-6 Miejscowość: Wrocław Gmina: Wrocław Powiat: m.wrocław Województwo: dolnośląskie Obiekt: ul. Swojczycka Zleceniodawca: "B.I.P." Broda Jarosław Wiercenie: Geoskop Sp. z o.o. Sp.k. Nadzór geologiczny: mgr Marcin Kościk System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rzędna: m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia: Wiercenie Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny Humus Or Gb 0.20 Grunty antropogeniczne, nasypy niebudowlane (glina, fragmenty cegieł) Nasypy Nasyp 1.0 Symbol gruntu PN-EN ISO Mg Symbol gruntu PN-86/B nn Wilgotność Stan gruntu Ilość wałeczkowań Rodzaj i gł. pob. próby Warstwa geotechniczna nn Grupa nośności podłoża G Piasek średni, szaro-brązowy w Czwartorzęd Czwartorzęd Piasek średni,żółto-brązowy MSa Ps m szg Ia G Piasek średni, szary nw Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Iwona Gajewska

24 KARTA OTWORU BADAWCZEGO Profil numer O-4 Zał.Nr: 3 Wiertnica: MWG-6 Miejscowość: Wrocław Gmina: Wrocław Powiat: m.wrocław Województwo: dolnośląskie Obiekt: ul. Kiełczowska Zleceniodawca: "B.I.P." Broda Jarosław Wiercenie: Geoskop Sp. z o.o. Sp.k. Nadzór geologiczny: mgr Marcin Kościk System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rzędna: m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia: Wiercenie Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny Grunty antropogeniczne, nasypy niebudowlane (piaski, fragmenty cegieł) Mg nn G4 Nasypy Nasyp 0.40 Glina pylasta, brązowa Symbol gruntu PN-EN ISO Symbol gruntu PN-86/B Wilgotność Stan gruntu Ilość wałeczkowań Rodzaj i gł. pob. próby Warstwa geotechniczna Grupa nośności podłoża 1.0 saclsi G Czwartorzęd Czwartorzęd Glina pylasta z domieszką kamienii G+KO cosaclsi w tpl 2/1 B1a G Nasypy Nasyp Profil numer O-5 Rzędna: m n.p.m. Data: Grunty antropogeniczne, nasypy niebudowlane (piaski, glina, fragmenty cegieł) Mg nn G Glina pylasta z domieszką kamienii G+KO cosaclsi Czwartorzęd Czwartorzęd Glina pylasta, brązowa w tpl 2/1 B1a G3 saclsi G B(2,5) Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Iwona Gajewska

25 WYNIKI BADAŃ SONDĄ DPL O-1 Zał.Nr: 4 Sonda Nr: DPL-1 Miejscowość: Wrocław Gmina: Wrocław Powiat: m.wrocław Województwo: dolnośląskie Obiekt: ul. Strachocińska Zleceniodawca: "B.I.P." Broda Jarosław Wiercenie: Geoskop Sp. z o.o. Sp.k. Nadzór geologiczny: mgr Marcin Kościk Typ sondy: DPL Rzędna: m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia: Głębokość Profil Interpretacja zwierciadła litologiczny wody Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy N 10 N kor I D /(I L ) I S [m.p.p.t] [m] Stratygrafia Or Nasypy Nasyp Mg Czwartorzęd Czwartorzęd 2.0 MSa CSa Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Iwona Gajewska

26 WYNIKI BADAŃ SONDĄ DPL O-3 Zał.Nr: 4 Sonda Nr: DPL-2 Miejscowość: Wrocław Gmina: Wrocław Powiat: m.wrocław Województwo: dolnośląskie Obiekt: ul. Swojczycka Zleceniodawca: "B.I.P." Broda Jarosław Wiercenie: Geoskop Sp. z o.o. Sp.k. Nadzór geologiczny: mgr Marcin Kościk Typ sondy: DPL Rzędna: m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia: Głębokość Profil Interpretacja zwierciadła litologiczny wody Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy N 10 N kor I D /(I L ) I S [m.p.p.t] [m] Stratygrafia Or Nasypy Nasyp Mg Czwartorzęd Czwartorzęd 2.0 MSa Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Iwona Gajewska

27 Zał. nr 5 Wyniki badań laboratoryjnych

28 ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ GRUNTU Z OBIEKTU: Wrocław ul. Strachocińska Lp. Nr Głębokość Nazwa gruntu symbol Nazwa gruntu Zawartość frakcji % Wn Wp Wl I L ρ ρds ρs otw. wg Eurokod 7 wg Eurokod 7 wg normy PN-88/B Żwir Piasek Pył Ił % % % [g/cm 3 ] [g/cm 3 ] [g/cm 3 ] 1 O-1 2,5 piasek gruby CSa piasek gruby 4,80 93,62 1,58 13,81 1,92 1,69 2,65 2 O-2 1,5 glina ilasta sasicl glina zwięzła 1,11 58,67 19,06 21,16 19,26 18,26 39,8 0,05 2,09 1,75 2,72 3 O-2 2,8 piasek zailony clsa glina piaszczysta 0,00 78,98 9,67 11,35 18,18 11,15 24,2 0,54 2,07 1,75 2,67 BADANIA WYKONAŁ:

29 Wrocław ul. Strachocińska nr otw. O-1 gł. 2,5 m Piasek gruby ił pył piasek żwir kamienie ,002 0,06 2,0 60,0 0,001 0,01 0, Rozmiar ziaren [mm] BADANIA WYKONAŁ:

30 Wrocław ul. Strachocińska nr otw. O-2 gł. 1,5 m Glina ilasta ił pył piasek żwir kamienie ,002 0,06 2,0 0,001 0,01 0, ,0 100 Rozmiar ziaren [mm] Wrocław ul. Strachocińska nr otw. O-2 gł. 2,5 m Piasek zailony ił pył piasek żwir kamienie ,002 0,06 2,0 0 0,001 0,01 0, ,0 100 Rozmiar ziaren [mm] BADANIA WYKONAŁ:

31 Badanie granic konsystencji Temat: Wrocław ul. Strachocińska Nr otworu O-2 Nazwa gruntu: glina ilasta Głębokość 1,5 Wyniki Wilgotność Wn= 19,26 Wp= 18,26 W L= 39,8 Nr par. mmt 61,29 mst 52,57 19,26% IL=(Wn-Wp):(WL-Wp)= 0,05 mst 52,57 mt 7,18 Ip=W L-Wp= 21,54 W= 8,72 : 45,39 19,21% Ic=(WL-Wn)/Ip= 0,95 Nr par. mmt 62,16 mst 53,24 wskaźnik konsystencji: tpl mst 53,24 mt 7,02 W= 8,92 : 46,22 19,30% Granica plastyczności Nacz. Nr mmt 12,73 mst 11,85 mst 11,85 mt 7,03 Lp= 0,88 : 4,82 18,26% Nacz. Nr mmt mst 0 mst mt Lp= 0 : 0 Granica płynności Nacz.Nr mmt 36,35 mst 28,73 mst 28,73 mt 6,86 ilość uderzeń: 38 W= 7,62 : 21,87 34,84% Nacz.Nr mmt 36,52 mst 28,13 mst 28,13 mt 6,45 ilość uderzeń: 27 W= 8,39 : 21,68 38,71% Nacz.Nr mmt 35,94 mst 27,67 mst 27,67 mt 7,28 ilość uderzeń: 23 W= 8,27 : 20,39 40,57% Nacz.Nr mmt 35,62 mst 27,29 mst 27,29 mt 7,64 ilość uderzeń: 17 W= 8,33 : 19,65 42,40% Nacz.Nr mmt 35,33 mst 26,95 mst 26,95 mt 8,16 ilość uderzeń: 12 W= 8,38 : 18,79 44,62% W L =39,8 Badanie wykonał:

32 Badanie granic konsystencji Temat: Wrocław ul. Strachocińska Nr otworu O-2 Nazwa gruntu: piasek zailony Głębokość 2,8 Wyniki Wilgotność Wn= 18,18 Wp= 11,15 W L= 24,2 Nr par. mmt 66,22 mst 57,21 18,18% IL=(Wn-Wp):(WL-Wp)= 0,54 mst 57,21 mt 7,41 Ip=W L-Wp= 13,05 W= 9,01 : 49,8 18,09% Ic=(WL-Wn)/Ip= 0,46 Nr par. mmt 66,92 mst 57,78 wskaźnik konsystencji: mpl mst 57,78 mt 7,77 W= 9,14 : 50,01 18,28% Granica plastyczności Nacz. Nr mmt 12,72 mst 12,09 mst 12,09 mt 6,44 Lp= 0,63 : 5,65 11,15% Nacz. Nr mmt mst 0 mst mt Lp= 0 : 0 Granica płynności Nacz.Nr mmt 35,55 mst 30,97 mst 30,97 mt 8,29 ilość uderzeń: 39 W= 4,58 : 22,68 20,19% Nacz.Nr mmt 36,09 mst 31,23 mst 31,23 mt 10,54 ilość uderzeń: 28 W= 4,86 : 20,69 23,47% Nacz.Nr mmt 36,07 mst 30,12 mst 30,12 mt 6,31 ilość uderzeń: 23 W= 5,95 : 23,81 25,01% Nacz.Nr mmt 35,75 mst 29,78 mst 29,78 mt 7,16 ilość uderzeń: 19 W= 5,97 : 22,62 26,40% Nacz.Nr mmt 35,53 mst 29,45 mst 29,45 mt 7,84 ilość uderzeń: 13 W= 6,08 : 21,61 28,14% W L =24,2 Badanie wykonał:

33 ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ GRUNTU Z OBIEKTU: Wrocław ul. Kiełczowska Lp. Nr Głębokość Nazwa gruntu symbol Nazwa gruntu Zawartość frakcji % Wn Wp Wl I L ρ ρds ρs otw. wg Eurokod 7 wg Eurokod 7 wg normy PN-88/B Żwir Piasek Pył Ił % % % [g/cm 3 ] [g/cm 3 ] [g/cm 3 ] 1 O-5 2,5 glina pylasta saclsi glina 2,58 50,58 32,87 13,97 15,69 12,94 27,6 0,19 2,07 1,79 2,68 BADANIA WYKONAŁ:

34 Wrocław ul. Kiełczowska nr otw. O-5 gł. 2,5 m Glina pylasta ił pył piasek żwir kamienie ,002 0,06 2,0 0,001 0,01 0, ,0 100 Rozmiar ziaren [mm] BADANIA WYKONAŁ:

35 Badanie granic konsystencji Temat: Wrocław ul. Kiełczowska Nr otworu O-5 Nazwa gruntu: glina pylasta Głębokość 2,5 Wyniki Wilgotność Wn= 15,69 Wp= 12,94 W L= 27,6 Nr par. mmt 65,69 mst 57,86 15,69% IL=(Wn-Wp):(WL-Wp)= 0,19 mst 57,86 mt 7,80 Ip=W L-Wp= 14,66 W= 7,83 : 50,06 15,64% Ic=(WL-Wn)/Ip= 0,81 Nr par. mmt 68,36 mst 60,12 wskaźnik konsystencji: tpl mst 60,12 mt 7,77 W= 8,24 : 52,35 15,74% Granica plastyczności Nacz. Nr mmt 12,78 mst 12,08 mst 12,08 mt 6,67 Lp= 0,7 : 5,41 12,94% Nacz. Nr mmt mst 0 mst mt Lp= 0 : 0 Granica płynności Nacz.Nr mmt 35,82 mst 30,41 mst 30,41 mt 8,05 ilość uderzeń: 35 W= 5,41 : 22,36 24,21% Nacz.Nr mmt 36,12 mst 30,02 mst 30,02 mt 7,49 ilość uderzeń: 26 W= 6,10 : 22,53 27,06% Nacz.Nr mmt 36,42 mst 29,78 mst 29,78 mt 6,53 ilość uderzeń: 22 W= 6,64 : 23,25 28,54% Nacz.Nr mmt 36,45 mst 29,31 mst 29,31 mt 5,75 ilość uderzeń: 17 W= 7,14 : 23,56 30,31% Nacz.Nr mmt 36,11 mst 29,09 mst 29,09 mt 7,20 ilość uderzeń: 12 W= 7,02 : 21,89 32,07% W L =27,6 Badanie wykonał:

36 Straty -grafia Symbol warstwy geotechnicznej TABELA WYPROWADZONYCH WARTOŚCI PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH WYDZIELONYCH WARSTW Rodzaj gruntu wg Eurokod 7 Rodzaj gruntu wg PN-B :1981 Stopień plastyczności I L Bad. laborat. Stopień zagęszczenia I D DPL Gęstość właściwa ρ s [g/cm 3 ] PN-B Bad. laborat. Gęstość objętościowa ρ o [g/cm 3 ] PN-B Bad. laborat Wilgotność naturalna W n [%] PN-B Bad. laborat. Spójność C [kpa] PN-B Kąt tarcia wewnętrznego φ [ ] PN-B Moduł odkształcenia pierwotnego E o [MPa] PN-B Moduł ściśliwości pierwotnej M o [MPa] NASYP nn MSa, Co, fragm. cegieł, G Π Ps, KO, fragm. cegieł, G PN-B G4 Grupa nośności podłoża CZWARTORZĘD Ia MSa, CSa Ps, Pr - 0,55 2,65 (w) - 1,85 (w) - 14,0 (w) - 2,65 (m,nw) - 2,00 m, nw) - 22 (m,nw) G1 Ib MSa, CSa Ps, Pr - 0,69 2,65 (m,nw) 2,65 (m,nw) 2,05 m, nw) 1,92 (m, nw) 18 (m,nw) 13,81 (m,nw) G1 B1a sasicl, saclsi, cosaclsi Gz, G, G+KO 0,12-2,67 2,7 2,15 2, , G3 B1b clsa Gp 0,54-2,67 2,67 1,95 2, , G4 (w) dla gruntów wilgotnych; (m, nw) dla gruntów mokrych i nawodnionych; Zał. nr 6

37 Stratygrafia TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH WARTOŚCI PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH WYDZIELONYCH WARSTW Symbol warstwy geotechnicznej Stopień plastyczności I L Stopień zagęszczenia I D Gęstość właściwa ρ s [g/cm 3 ] Gęstość objętościowa ρ o [g/cm 3 ] Wilgotność naturalna W n [%] Spójność C [kpa] Kąt tarcia wewnętrznego φ [ ] Moduł odkształcenia pierwotnego E o [MPa] Moduł ściśliwości pierwotnej M o [MPa] Grupa nośności podłoża NASYP nn G4 CZWARTORZĘD Ia - 0,55 2,65 (w) 1,85 (w) 14,0 (w) G1 2,65 (m,nw) 2,00 m, nw) (m,nw) 22 Ib - 0,69 2,65 (m,nw) 1,92 (m, nw) 13,81 (m,nw) G1 B1a 0,12-2,7 2,08 17, G3 B1b 0,54-2,67 2,07 18, G4 (w) dla gruntów wilgotnych; (m, nw) dla gruntów mokrych i nawodnionych; Zał. nr 7

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją. badań podłoża gruntowego określająca warunki. gruntowo-wodne podłoża na terenie Szkoły Podstawowej

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją. badań podłoża gruntowego określająca warunki. gruntowo-wodne podłoża na terenie Szkoły Podstawowej Zleceniodawca: Gmina Wrocław Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego określająca warunki gruntowo-wodne podłoża

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 WSTĘP 4 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 3 WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH 7 4 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 11

Spis treści 1 WSTĘP 4 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 3 WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH 7 4 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 11 Spis treści 1 WSTĘP 4 1.1 PODSTAWY FORMALNE 4 1.2 CEL I ZAKRES 4 1.3 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 5 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 2.1 OTWORY BADAWCZE 5 2.2 SONDOWANIA GEOTECHNICZNE 6 2.3 OPRÓBOWANIE 6

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Zleceniodawca: Firma Projektowa Wanecki Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 5 44-100 Gliwice OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO - WODNE PODŁOŻA DLA ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowe Gospodarki Wodno-Ściekowej HYDROSAN Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza Gliwice. Gmina Jawor. Województwo:

Biuro Projektowe Gospodarki Wodno-Ściekowej HYDROSAN Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza Gliwice. Gmina Jawor. Województwo: Inwestor: Gmina Jawor ul. Rynek 1 59-400 Jawor Zleceniodawca: Biuro Projektowe Gospodarki Wodno-Ściekowej HYDROSAN Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 10 44-101 Gliwice Opinia geotechniczna określająca warunki

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO OKREŚLAJĄCA WARUNKI

OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO OKREŚLAJĄCA WARUNKI Zleceniodawca: Biprogeo-Projekt Sp. z o.o. ul. Bukowskiego 52-418 Wrocław OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO WODNE POD PLANOWANĄ INWESTYCJĘ NA

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza geologiczna

Ekspertyza geologiczna Zleceniodawca: Gmina Jawor ul. Rynek 1 59-400 Jawor Ekspertyza geologiczna określająca warunki gruntowo wodne terenu Cmentarza Komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kuzienniczej w Jaworze (dz. nr 207, część

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Garwolinie

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Garwolinie Wykonawca: Dariusz Kisieliński, Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych, 08-110 Siedlce, ul. M. Asłanowicza 20A, tel. 605 722 791. OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna. określająca warunki gruntowo wodne. terenu projektowanej przebudowy. ul. Przyjaźni we Wrocławiu

Dokumentacja geotechniczna. określająca warunki gruntowo wodne. terenu projektowanej przebudowy. ul. Przyjaźni we Wrocławiu 50-424 Wrocław, ul. Krakowska 29c tel. (71) 79 89 142, fax. (71) 79 89 142 e-mail biuro@geoskop.com.pl Zleceniodawca: Grontmij Polska Sp. z o. o. ul. Ziębicka 36 60 164 Poznań Dokumentacja geotechniczna

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl.

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl. Zamawiający Wykonawca: progeo sp. z o.o. ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl progeo Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. NR 1 Mapa orientacyjna obszaru badań. obszar badań

ZAŁ. NR 1 Mapa orientacyjna obszaru badań. obszar badań ZAŁ. NR 1 Mapa orientacyjna obszaru badań obszar badań ZAŁ. NR 2 Mapa dokumentacyjna w skali 1:5000 otwór badawczy linia przekroju IV' III' V' I' V O1 O15 II' VI O2 O13 O14 O3 VI' O11 O4 VII O12 O9 VIII

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY ULICY KONWALIOWEJ I IRYSÓW W WESOŁEJ

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY ULICY KONWALIOWEJ I IRYSÓW W WESOŁEJ OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY ULICY KONWALIOWEJ I IRYSÓW W WESOŁEJ Wykonawca: PROGEO s.c. J. Miłosz, Z. Żywicki 00-820 Warszawa, ul. Sienna 61/9 Zleceniodawca: Piotr Oniszk, Jan

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Geotechnika Dariusz Szajowski 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 2A/22 tel.: 606-668-946 mail: szajowski@wp.pl NIP: 815-156-32-25 Regon: 364647018 OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu budowy parkingu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna dla dojazdu wraz z parkingiem do inwestycji na rogu ul. Kościuszki i Al. Wojska Polskiego w Pruszkowie.

Dokumentacja geotechniczna dla dojazdu wraz z parkingiem do inwestycji na rogu ul. Kościuszki i Al. Wojska Polskiego w Pruszkowie. Dokumentacja geotechniczna dla dojazdu wraz z parkingiem do inwestycji na rogu ul. Kościuszki i Al. Wojska Polskiego w Pruszkowie. Zleceniodawca: Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych AiB Sp.z

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA WARUNKÓW GRUNTOWO- WODNYCH W STREFIE PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI I BUDOWY DRÓG W MIEJSCOWOŚCI MARYSIN GMINA LESZNOWOLA

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA WARUNKÓW GRUNTOWO- WODNYCH W STREFIE PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI I BUDOWY DRÓG W MIEJSCOWOŚCI MARYSIN GMINA LESZNOWOLA FIRMA USŁUG GEOTECHNICZNYCH www.geotor.pl Biuro: 03-320 Warszawa, ul. Łąkocińska 12 lok. 3 tel. / fax. (22) - 811-03-80 biuro@geotor.pl kom.: 601-223-489 L. dz. GT 51/05/13 OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIZJO-GEO Rinke Mariusz Geologia, geotechnika fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOLOGICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY. Przebudowa nawierzchni gruntowej. Projekt zagospodarowania terenu

OPINIA GEOLOGICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY. Przebudowa nawierzchni gruntowej. Projekt zagospodarowania terenu ZAKŁAD PROJEKTOWY Umowa WZP/271.9-46/11. HAL SAN ul. Przyjaźni 4E/3 53-030 Wrocław OBIEKT ADRES OBIEKTU STADIUM INWESTOR Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Lipowa w Ciechowie Projekt zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z.

Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z. Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim Maja Sobocińska ul. Zamojska 15c/2 80-180 Gdańsk Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z. Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel ,

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel , GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m. OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m. Kozierów Inwestor: Opracował: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ul. Włościańska

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. Z. Starego 13/79, 60-684 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PARAMETRÓW FIZYCZNO-MECHANICZNYCH GRUNTÓW

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PARAMETRÓW FIZYCZNO-MECHANICZNYCH GRUNTÓW III' I OW1 II III IV' OW3 OW5 OW6 OW2 OW4 I' II' IV MAPA DOKUMENTACYJNA skala 1:250 Temat: Wrocław - ul. Górnickiego OW1-OW6 II II' -wykonane otwory w piwnicach budynku około 0,7 m od ściany - przekroje

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GEOOPTIMA Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49B/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Pionierów 1 B/2 Pracownia: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bema 2a/4 e-mail: geo-vision@wp.pl tel. 607-842-318 Zamawiający: Pracownia

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA GEOSTUDIO PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Opinia geotechniczna dla tematu Ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Przedsiębiorstwo Geologiczne i NIP: 668-191-0840 Geotechniczne INTERRA REGON: 30-191-2610 Os. Rzeczypospolitej 85/1 Tel stacj: 61-670-7184 61-392 Poznań OPINIA GEOTECHNICZNA dla rozpoznania warunków gruntowo

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE GEOCENTRUM DAMIAN KLIMOWICZ 80-298 Gdańsk, ul. Czaplewska 32 NIP: 958-095-14-02 tel.+ 48 506 82 19 82 e-mail: geocentrum@geocentrum.co GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OPINIA

Bardziej szczegółowo

O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A. określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej. budowy gimnazjum, na terenie dz. ew.

O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A. określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej. budowy gimnazjum, na terenie dz. ew. Nr 77/16.04/GT O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej budowy gimnazjum, na terenie dz. ew. nr 56/5, przy ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy miejscowość:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Dokumentacja badań podłoża gruntowego Geologika s.c. Usługi Geologiczne P. Gorczyca J. Gorczyca Tel. 508 292 372, 516 019 605 Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy hali magazynowej prętów prostych na terenie Huty Łabędy

Bardziej szczegółowo

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim GGS-PROJEKT Pracowania geologii i ochrony środowiska ul. Narutowicza 3, 41-503 Chorzów www.ggsprojekt.pl ggsprojekt@ggsprojekt.pl NIP: 498 022 62 63 tel.: 794 966 609 698 957 789 Opinia określająca warunki

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Październik 2015r. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: ADRES OBIEKTU: Dokumentacja projektowo - kosztorysowa pn.:,,przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Mała - Praslity". Droga gminna Nowa Wieś Mała Praslity,

Bardziej szczegółowo

! # % & # ( ) #, #. / , + #. 0 4 % %65 ; / < =2 44 > ;

! # % & # ( ) #, #. / , + #. 0 4 % %65 ; / < =2 44 > ; ! # % &# # () + #, #./ 0 122345 7 8 9:,+ #. 0 4%%65 ; /< =2 44>; ! # # #% #! # # # # #& & () ++++ %, %. & /,.0 1 2 & ) 3 4! 5.3#(+5(+60 #( 7 +++87 #( 9 4 3!.!0 & ( 4( 4 (.37 %3. 4 ) ++ : 0(!.0, 1% & ;

Bardziej szczegółowo

HYDRO4Tech PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA

HYDRO4Tech PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA Geotechnika ul. Balkonowa 5 lok. 6 Hydrotechnika Tel. 503 533 521 03-329 Warszawa tel. 666 712

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla potrzeb projektowania ulicy Storczykowej w miejscowości Nowa Wola, gmina Lesznowola

Opinia geotechniczna dla potrzeb projektowania ulicy Storczykowej w miejscowości Nowa Wola, gmina Lesznowola G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. www.geovia.pl tel./fax: 0-22-851-10-42 NIP: 526-015-16-26 00-724 W a r s z a w a, u l. C h e ł m s k a 2 1 R EGON: 008427790 Opinia geotechniczna dla potrzeb projektowania

Bardziej szczegółowo

BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO

BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO 1 BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej 1667N w miejscowości Płozy gmina: Szczytno powiat: szczycieński województwo: warmińsko- mazurskie Opracowali:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA W dniu 07-04-2017 r pod "Projektowaną przebudowę ulicy Leśnej w iejscowości Glina g. Celestynów" wykonano 3 odwierty badawcze φ 90 do 3 głębokości p.p.t. Miejsca badań wskazał zleceniodawca.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

SPIS TREŚCI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW Dokumentacja geotechniczna dotycząca rozpoznania warunków gruntowo-wodnych na działkach 155/2, 155/7 w Dobroszycach powiat oleśnicki dla budowy przedszkola bez podpiwniczenia. SPIS TREŚCI strona 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków.

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Egz. nr 1 Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Lokalizacja: Maków, droga powiatowa nr 5103 E, pow. skierniewicki,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W LEGNICY PRZY UL. SIEROCIŃSKIEJ 10-7A

OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W LEGNICY PRZY UL. SIEROCIŃSKIEJ 10-7A P R A C O W N I A G E O L O G I C Z N A J A S P I S s. c. Geologia, Hydrogeologia, Geotechnika, Ochrona Środowiska Tel. kom. 667 800 445, 667 800 448 Tel.(fax) 071/312 83 18 e-mail: geologia.jaspis@wp.pl

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA Dokumentacja badań podłoża gruntowego

OPINIA GEOTECHNICZNA Dokumentacja badań podłoża gruntowego OPINIA GEOTECHNICZNA Dokumentacja badań podłoża gruntowego TEMAT: Zagospodarowanie terenów MOSIR w m. Mielec. INWESTOR : Gmina Miejska Mielec ul. Żeromskiego 26 39-300 Mielec MIEJSCOWOŚĆ: Mielec GMINA:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe Załączniki tekstowe SPIS TREŚCI 1.Zestawienie wyników badań laboratoryjnych 2.Badanie wodoprzepuszczalności gruntu

Bardziej szczegółowo

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, 64-130 Rydzyna tel. kom. 603045882 e-mail: pdhleszno@onet.pl ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Zakład Prac Geologicznych mgr inż. Grzegorz Chwesiuk Chełm, ul. Lubelska Opinia geotechniczna

Zakład Prac Geologicznych mgr inż. Grzegorz Chwesiuk Chełm, ul. Lubelska Opinia geotechniczna Zakład Prac Geologicznych mgr inż. Grzegorz Chwesiuk 22-100 Chełm, ul. Lubelska 69 82 5640 669 507 066 277 biuro@geologicznie.pl Opinia geotechniczna dla potrzeb projektu hali głównej wraz z wyodrębnioną

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Nr arch.:4589/14 Egz.: nr OPINIA GEOTECHNICZNA DLA KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NR 92/32, 92/33, 92/35, 92/36, 92/37 i 92/38 PRZY UL. HELIOSA W GDAŃSKU Opracowała: mgr inŝ. Emilia Prowadzisz nr upr.

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego. Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim Maja Sobocińska ul. Zamojska 15c/2 80-180 Gdańsk Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRM GEOLOGICZN GEOOPTIM Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49B/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA BIO GEO Wioleta Małecka ul. Łączna 99E, 44 200 Rybnik mbank 07 1140 2017 0000 4902 1297 2961 OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu stworzenia szlaku edukacyjnego po zabytkowych obiektach Wodociągów

Bardziej szczegółowo

- objaśnienia do przekrojów geotechnicznych (zał. 3)

- objaśnienia do przekrojów geotechnicznych (zał. 3) Spis treści: Spis załączników graficznych:... 2 WSTĘP... 3 1. ZAKRES PRAC... 3 2. UKŁAD WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI... 4 3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE... 4 4. WARUNKI GEOTECHNICZNE... 5 4.1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści : strona :

Spis treści : strona : Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 3 2.1. PRACE POLOWE... 3 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...

Bardziej szczegółowo

Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4. 1/Korfantów /12

Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4. 1/Korfantów /12 Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4 Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego 1/Korfantów /12 dla zaprojektowania boiska i obiektu kubaturowego na terenie działki 414 i 411/10 obręb

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE GEOCENTRUM DAMIAN KLIMOWICZ 80298 Gdańsk, ul. Czaplewska 32 NIP: 9580951402 tel.+ 48 506 82 19 82 email: geocentrum@geocentrum.co GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OPINIA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Dokumentacja badań podłoża gruntowego Geologika s.c. Usługi Geologiczne P. Gorczyca J. Gorczyca Tel. 508 292 372, 516 019 605 Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Generała

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice Miejscowość: Nowa Wieś Powiat: Kozienice Województwo: mazowieckie Opracował: mgr inż. Lucjan SITO inż. Jacek Oleksik

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu budynków inwentarskich w m. Wrotnów, gm. Miedzna dz.

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu budynków inwentarskich w m. Wrotnów, gm. Miedzna dz. Dariusz Kisieliński - Biuro Usług eologicznych i eotechnicznych 8-11 Siedlce, ul. Asłanowicza 2A. OPNA EOTECHNCZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA RUNTOWEO do projektu budynków inwentarskich w m. Wrotnów, gm.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Ul. Turmoncka 16/27 03-254 Warszawa NIP: 524-237-00-97 tel. 506-125-199 OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb przebudowy ul. Szerokiej w Warszawie, dzielnicy Wesoła Zleceniodawca: PRO STUDIO Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej przebudowy odcinka ulicy Ch. De Gaulle a w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej przebudowy odcinka ulicy Ch. De Gaulle a w Wałbrzychu Finansujący: PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI BUDOWLI INŻYNIERSKICH TOMASZ MACIOŁEK ul. Harcerska 4, 58-301 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanych masztów oświetleniowych na obiekcie stadionu GKS OLIMPIA w Grudziądzu przy ul.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanych masztów oświetleniowych na obiekcie stadionu GKS OLIMPIA w Grudziądzu przy ul. Egz. nr OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanych masztów oświetleniowych na obiekcie stadionu GKS OLIMPIA w Grudziądzu przy ul. Piłsudkiego 14 Zamawiający: Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna Opinia geotechniczna w celu opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu na osiedlu Zagóry w Karczewie. Opracował: Dariusz Luks upr. geol. XI-068 Sprawdził: Maciej

Bardziej szczegółowo

USŁUGI GEOLOGICZNO-PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK

USŁUGI GEOLOGICZNO-PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK USŁUGI GEOLOGICZNO-PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK System Zarządzania Jakością certyfikowany przez DQS wg DIN EN ISO 9001:2008 Adres rejestrowy: Biuro i Pracownia: 54-153 Wrocław 53-610

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Zleceniodawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 02-554 Warszawa al. Niepodległości 162 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. ZAKŁAD W ŁODZI ul. Nowa 29/31, 90-030 Łódź Tel.: (0-42) 674-14-02;

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Ul. Boryszewska 2 05-462 Wiązowna OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla potrzeb projektu budowlano wykonawczego: Budowa zbiornika

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

Piotr Marecik, Rybnik

Piotr Marecik, Rybnik Piotr Marecik, GEOMORR sp.j. Idea Bank S.A. 15 1950 0001 2006 0698 7554 0002 Inwestor: 44-200 Rybnik Wykonawca:, 44 206 Rybnik OPINIA GEOTECHNICZNA o -wodne na potrzeby projektu i budowy boiska wielofunkcyjnego

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego odcinka drogi Kistowo Chojna, gmina Sulęczyno SPIS TREŚCI

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego odcinka drogi Kistowo Chojna, gmina Sulęczyno SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp str. 3 2. Zakres wykonanych prac str. 3 3. Budowa geologiczna i warunki wodne str. 4 4. Charakterystyka geotechniczna podłoŝa str. 5 5. Wnioski geotechniczne str. 6 ZAŁĄCZNIKI

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanej przebudowy drogi w Łuczynie (gm. Dobroszyce) działki nr 285, 393, 115, 120

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanej przebudowy drogi w Łuczynie (gm. Dobroszyce) działki nr 285, 393, 115, 120 FIZJO - GEO Geologia, geotechnika, fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 OPINIA GEOTECHNICZNA dla

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ W-20 Z DOSTOSOWANIEM DO PARAMETRÓW DROGI POŻAROWEJ.

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ W-20 Z DOSTOSOWANIEM DO PARAMETRÓW DROGI POŻAROWEJ. OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ W-20 Z DOSTOSOWANIEM DO PARAMETRÓW DROGI POŻAROWEJ. Wykonawca: PROGEO s.c. J. Miłosz, Z. Żywicki 00-820 Warszawa, ul. Sienna 61/9 Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Opinia Geotechniczna do projektu budowlanego hali sportowej łukowej, namiotowo pneumatycznej.

Opinia Geotechniczna do projektu budowlanego hali sportowej łukowej, namiotowo pneumatycznej. do projektu budowlanego hali sportowej łukowej, namiotowo pneumatycznej. Lokalizacja: Łódź, ul. Sowińskiego 50/56, dz. nr 179/5 pow. łódzki woj. łódzkie Zleceniodawca: Izzba - architekci ul. Konarowa 9,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E

P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E EKO-GEO SUWAŁKI ul. Kościuszki 110 16-400 Suwałki e-mail: eko-geo@pro.onet.pl ul. Grajewska 17A 19-300 Ełk tel. 604184561 e-mail: m.podgorski@vp.pl OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. strona 1

Spis treści. strona 1 strona 1 Spis treści 1. WSTĘP...2 2. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU...2 3. PRZEBIEG BADAŃ...2 3.1. Prace geodezyjne...2 3.2. Prace polowe...3 4. DANE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI PODŁOŻA BUDOWLANEGO...3 4.1.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA. Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba Łęgowo ul. Krótka 4

OPINIA GEOTECHNICZNA. Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba Łęgowo ul. Krótka 4 Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba 83-031 Łęgowo ul. Krótka 4 tel. 609 141 447 tel. biuro: 531 31 31 63 fax: 58 728 22 92 mail: biuro@pgaqua.pl www.pgaqua.pl Nr arch. 1161/16 Nr egz. - TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie

Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie Strona1 Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie Obręb 01-14, dz.ew. 130/2, 129/2, 127/2, 126/2, 125/2, 144, 136/2, 136/1 Obręb 01-23, dz.ew. 9/1, 9/2,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA - GEOTECHNIKA MAZOWSZE S.C. ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa NIP: 701-038-47-09, REGON: 146731992 Tel. 662-662-242, www.geotechnika-mazowsze.pl OPINIA GEOTECHNICZNA DLA BUDOWY ULICY PERŁOWEJ W ŁAZACH

Bardziej szczegółowo

Spis treści : strona :

Spis treści : strona : Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 4 2.1. PRACE POLOWE... 4 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego

OPINIA GEOTECHNICZNA wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego Zleceniodawca: Biuro Studiów i Projektów Lotniskowych POLCONSULT Sp. z o.o. 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 53 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. ZAKŁAD W ŁODZI ul. Nowa 29/31, 90-030

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA GEOSTART Spółka Cywilna Usługi Geologiczno - Projektowe Włodzimierz Kabała Radosław Kabała 53-342 Wrocław ul. Komandorska 53H/11 tel. 071 78 08 900 fax 071 79 45 138 tel. 0601 71 22 27 www.geostart.pl

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna. dla projektowanej budowy Parku Wodnego w Częstochowie przy ul. Dekabrystów. Sp. z o.o.

Opinia geotechniczna. dla projektowanej budowy Parku Wodnego w Częstochowie przy ul. Dekabrystów. Sp. z o.o. BIURO BADAWCZO-PROJEKTOWE Geologii i Ochrony Środowiska Istnieje od 1988 r. Zamówił i sfinansował: ul. Tartakowa 82, tel. +48 34 372-15-91/92 42-202 Częstochowa fax +48 34 392-31-53 http://www.geobios.com.pl

Bardziej szczegółowo

... mgr Przemysław Przyborowski

... mgr Przemysław Przyborowski Egz. nr DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla określenia warunków geotechnicznych w rejonie projektowanej przebudowy mostu na przepust w ciągu drogi wojewódzkiej DW 208 w km 5+043 w miejscowości Obłęże,

Bardziej szczegółowo

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, 46-060 Prószków tel.605-652-184; e-mail geoserwis.jaworski@interia.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla potrzeb budowy parkingów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ GEOMAG STUDIO Opinie i Dokumentacje Geologiczne Adrian Gańko Ul. Leśna 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki Tel. 730 149 671 lub 730 149 670 www.geomagstudio.pl NIP: 822-215-37-31 REGON: 364765634 DOKUMENTACJA BADAŃ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

SPIS TREŚCI: SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 1 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.2. LOKALIZACJA TERENU BADAŃ 1.3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 1.4. WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW 2. ZAKRES I METODYKA WYKONYWANYCH PRAC 2.1. BADANIA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Działka nr 39/25 w Chlewnicy gm. Potęgowo, pow. słupski, woj. pomorskie INWESTOR : Gmina Potęgowo, 76-230 Potęgowo, ul. Kościuszki 5 ZLECENIODAWCA: Elta-Pro Tackowiak Ireneusz LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

Wykonawca: Stadium projektu. Gmina. Autor Imię i nazwisko Uprawnienia Branża Podpis Projektant: mgr inż. Marcin Dobek LUB/0217/PWOD/05 drogi

Wykonawca: Stadium projektu. Gmina. Autor Imię i nazwisko Uprawnienia Branża Podpis Projektant: mgr inż. Marcin Dobek LUB/0217/PWOD/05 drogi http://www.lispus.pl e-mail: biuro@lispus.pl Inwestor: Wykonawca: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewtorska 6 15-620 Białystok Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Rok zał. 1998 jk@geobit.pl www.geobit.pl OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Nazwa i adres obiektu: Budowa budynku socjalnego i garażu Zakurzewo, gm. Grudziądz dz. nr 412/1

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE

WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE MG PROJEKT ul. Śreniawitów 1/44, 03-188 Warszawa, tel./fax. (22) 100-59-89, 601-200-706, mgprojekt.geologia@wp.pl WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań. podłoża gruntowego terenu pod projektowany budynek. Urzędu Skarbowego w Opolu

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań. podłoża gruntowego terenu pod projektowany budynek. Urzędu Skarbowego w Opolu Zleceniodawca: Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o. ul. Kościuszki 82/14 50-441 Wrocław Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego terenu pod projektowany budynek Urzędu

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA - GEOTECHNIKA MAZOWSZE S.C. ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa NIP: 70-038-47-09, REGON: 4673992 Tel. 662-662-242, www.geotechnika-mazowsze.pl OPINIA GEOTECHNICZNA DLA ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

OLCZAK GEOL OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA ULICY KOLEJOWEJ W MAŁKINI GÓRNEJ MIEJSCOWOŚĆ: MAŁKINIA GÓRNA

OLCZAK GEOL OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA ULICY KOLEJOWEJ W MAŁKINI GÓRNEJ MIEJSCOWOŚĆ: MAŁKINIA GÓRNA OLCZAK GEOL 05-079 Budziska ul. Krucza 6 tel: 606 227 260, 660 053 662 eail: olczak4@wp.pl www.olczakgeol.pl OLCZAK GEOL Jest członkie Polskiego Koitetu Geotechniki OPINIA GEOTECHNICZNA usługi w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Geotechnicznych GEODOM Gdańsk, ul. Bulońska 8c/11 tel adres do korespondencji: Przyjaźń, ul.

Zakład Usług Geotechnicznych GEODOM Gdańsk, ul. Bulońska 8c/11 tel adres do korespondencji: Przyjaźń, ul. Zakład Usług Geotechnicznych GEODOM 80-287 Gdańsk, ul. Bulońska 8c/11 tel. 502-52-68-01 adres do korespondencji: 83-331 Przyjaźń, ul. Łąkowa 35 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zleceniodawca Pani Janina Krajewska

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo wodnych dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych

Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo wodnych dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych Zleceniodawca: KOMENDA POWIATOWA STRAŻY POŻARNEJ W ŚWIECIU Ul. LASKOWICKA 2 86 100 ŚWIECIE Wykonawca opracowania: A p e g e o Pracownia hydrogeologii, geologii inżynierskiej i surowców Adres: Mazurska

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. ŚCIEKÓW W ŚWIEBODZICACH I kategoria geotechniczna

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. ŚCIEKÓW W ŚWIEBODZICACH I kategoria geotechniczna DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ DROGI W SĄSIEDZTWIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŚWIEBODZICACH I kategoria geotechniczna Zleceniodawca: Pracownia Projektowa PROMOCJA Tomasz Gmerek ul. Basztowa 56/10

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA oraz DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOśA GRUNTOWEGO GDAŃSK. ul. Narwicka 6 Działki nr 150/6; 154/5. Woj. pomorskie

OPINIA GEOTECHNICZNA oraz DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOśA GRUNTOWEGO GDAŃSK. ul. Narwicka 6 Działki nr 150/6; 154/5. Woj. pomorskie PROGEO BIURO USŁUG GEOLOGICZNYCH PROGEO Krzysztof Dziamski 80-292 Gdańsk ul. Góralska 37B/21 58-342-43-47; +48 501 148 183; e-mail: khd@wp.pl www.bugprogeogd.pl Zleceniodawca: BIPRORAF Sp. z o.o., 80-557

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROJEKT GEOTECHNICZNY PROJEKT GEOTECHNICZNY inwestycji pn.: Budowa zbiornika magazynowego 32 m3 wraz z infrastrukturą techniczną oraz miejsca oczekiwania autocystern w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach Adres: PERN S.A. Baza Paliw

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA: Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z niezbędną. ZLECENIODAWCA: KC Architekci - Krzysztof Cieślak. Badania terenowe:

INWESTYCJA: Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z niezbędną. ZLECENIODAWCA: KC Architekci - Krzysztof Cieślak. Badania terenowe: D O K U M E N T A C J A B A D A Ń P O D Ł O Ż A G R U N T O W E G O INWESTYCJA: Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Rok zał. 1998 jk@geobit.pl www.geobit.pl OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Nazwa i adres obiektu: Przepompownia ks Dankowo, gm. Kwidzyn dz. nr 76/14 Zamawiający: San-Bud

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Egz. Nr OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w m. Kębłowo (Zad. V) gm. Luzino woj. pomorskie Opracował mgr Eryk

Bardziej szczegółowo