OPINIA GEOTECHNICZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPINIA GEOTECHNICZNA"

Transkrypt

1 Zleceniodawca: Firma Projektowa Wanecki Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego Gliwice OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO - WODNE PODŁOŻA DLA ZADANIA MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. STABŁOWICKIEJ I GŁÓWNEJ WE WROCŁAWIU Lokalizacja: Miejscowość: Gmina: Powiat: Województwo: Wrocław Wrocław Wrocław dolnośląskie Wykonawca: GEOSKOP Sp. z o.o. Sp. k. ul. Krakowska 29c Wrocław Opracował: mgr Marcin Kościk geolog inżynierski upr. nr VII-1262 Prezes Zarządu mgr Piotr Borysewicz Wrocław maj 2015 r.

2 Spis treści 1 Wstęp Podstawy formalne Cel i zakres Materiały wyjściowe Opis zastosowanych metod badawczych Otwory badawcze Opróbowanie Badania laboratoryjne Badanie właściwości fizyko - mechanicznych gruntów Prace geodezyjne Wydzielenie warstw geotechnicznych Wyniki prac terenowych i badań laboratoryjnych Budowa geologiczna Warunki hydrogeologiczne Warunki geotechniczne Ustalenie kategorii geotechnicznej oraz rodzaju warunków gruntowych Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych Wysadzinowość gruntów Ocena jakości podłoża gruntowego Podsumowanie i wnioski Spis załączników 1. Mapa lokalizacyjna w skali 1: Mapa dokumentacyjna w skali 1: Karty geotechnicznych otworów badawczych 4. Przekroje geotechniczne I I II II w skali 1:2000/50 5. Objaśnienia do kart otworów badawczych i przekrojów geotechnicznych 6. Wyniki badań laboratoryjnych 7. Tabela wyprowadzonych wartości parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw 8. Tabela charakterystycznych wartości parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw 1

3 1 WSTĘP Podstawą do wykonania niniejszego opracowania jest zlecenie od Firmy Projektowej Wanecki Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 5 w Gliwicach. 1.1 Podstawy formalne Niniejszą opinię wykonano zgodnie z: a) Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U poz. 196); b) Ustawa z dnia 5 grudnia 2003 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz wraz z późniejszymi zmianami); c) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U Nr 81, poz. 463); d) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do Zarządzenia nr 31 GDDKiA z r. 1.2 Cel i zakres Przeprowadzone prace i badania miały na celu rozpoznanie warunków gruntowo - wodnych podłoża terenu, pod projektowaną przebudowę i rozbudowę skrzyżowania ul. Stabłowickiej i Głównej we Wrocławiu. Zakres prac został określony przez Zleceniodawcę. W celu udokumentowania postawionego zadania wykonano: 1. Prace terenowe: wytyczenie i niwelacja 5 otworów badawczych, wykonanie 5 otworów badawczych do głębokości 3,0 m ppt, badania makroskopowe gruntów. 2. Badania laboratoryjne oznaczenie parametrów fizyko mechanicznych gruntów, 3. Prace kameralne: mapa dokumentacyjna, przekroje geotechniczne, karty dokumentacyjne geotechnicznych otworów badawczych, karty badań laboratoryjnych, tekst opracowania z wnioskami. 2

4 Niniejszą opinię opracowano na potrzeby posadowienia obiektów budowlanych, dlatego też została wykonana według Eurokodów 7 PN-EN :2008 [3] i PN-EN :2009 [4]. Nazewnictwo gruntów w niniejszej opinii zostało również dostosowane do norm europejskich i określone na podstawie normy PN-EN ISO :200 [5]. Parametry gruntów przedstawione w niniejszej opinii, oparte zostały na wykonanych w terenie geotechnicznych otworach badawczych oraz wynikach badań laboratoryjnych. Zestawienie wyprowadzonych parametrów warstw geotechnicznych przedstawiono w tabeli Zał. nr 7, a ich parametry charakterystyczne znajdują się na Zał. nr Materiały wyjściowe 1. PN-B-03020:1981. Grunty budowlane Posadowienie bezpośrednie budowli Obliczenia statyczne i projektowanie. Warszawa 1981 r. 2. PN-B-04481:1988. Grunty budowlane Badania próbek gruntu. Warszawa 1988 r. 3. PN-EN :2008. Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Część 1: Zasady ogólne. Warszawa 2008 r. 4. PN-EN :2009. Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. Warszawa 2009 r. 5. PN-EN ISO :2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania. Warszawa 2006 r. 6. PN-B-04452:2002. Geotechnika - Badania polowe. Warszawa 2002 r. 7. Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7. L. Wysokiński, W. Kotlicki, T. Godlewski, ITB Warszawa 2011 r. 8. Laboratoryjne badania gruntów. E. Myślińska, Warszawa 2006 r. 9. Zarys geotechniki. Z. Wiłun, Warszawa 1987 r. 10. Wytyczne wydzielania warstw geotechnicznych. GEOPROJEKT, Warszawa 1987 r. 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 2.1 Otwory badawcze Odwiercenie otworów badawczych nastąpiło za pomocą urządzenia WSG-160. Były to wiercenia mechaniczno - obrotowe, na sucho, o średnicy φ 100 mm. Wykonano w sumie 5 otworów D-1 D-5 do gł. 3,0 m ppt. o łącznym metrażu 15,0 mb. 3

5 W trakcie prowadzenia robót badawczych na bieżąco prowadzono opis geotechniczny gruntów i wykonywano ich makroskopowe badania. Po opróbowaniu otwory zostały zlikwidowane z zachowaniem kolejności przewiercanych warstw. Lokalizację wykonanych otworów badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej Zał. nr 2, a ich profile zamieszczono na Zał. nr 3. Na podstawie profili otworów badawczych wykreślono przekroje geotechniczne (Zał. nr 4), określono budowę geologiczną (p. 3.1), warunki hydrogeologiczne (p. 3.2) i geotechniczne (p. 3.3) podłoża terenu badań. 2.2 Opróbowanie W celu określenia parametrów fizyko - mechanicznych w trakcie wierceń pobrano, zgodnie z normą PN-EN :2009 [4] 2 próbki gruntów drobnoziarnistych i organicznych kat. B (o naturalnej wilgotności NW). Próbki pobrane zostały w ilości umożliwiającej przeprowadzenie badań parametrów fizyko mechanicznych. 2.3 Badania laboratoryjne Badanie właściwości fizyko - mechanicznych gruntów Badania laboratoryjne próbek gruntu pobranych z otworów badawczych przeprowadzone zostały w następującym zakresie: - skład granulometryczny (analiza areometryczna), - granice konsystencji, - gęstość właściwa, - gęstość objętościowa, - wilgotność naturalna, - zawartość części organicznych. Badania składu uziarnienia gruntów drobnoziarnistych wykonana była za pomocą analizy areometrycznej wg normy PN-B-04481:1988 [2]. 2.4 Prace geodezyjne Prace geodezyjne polegały na wyznaczeniu w terenie projektowanych otworów badawczych oraz ich pomiarze wysokościowym w dowiązaniu do reperów roboczych (studzienek wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze badań) Zał. nr 2. 4

6 2.5 Wydzielenie warstw geotechnicznych Na podstawie wykonanych otworów badawczych oraz badań laboratoryjnych wydzielono warstwy geotechniczne w gruntach rodzimych i nasypowych podłoża. Wydzielenie warstw, jednorodnych pod względem cech fizycznych i mechanicznych, przeprowadzono zgodnie z Wytycznymi [10]. Parametry fizyko - mechaniczne poszczególnych warstw określono badaniami polowymi, laboratoryjnymi oraz na podstawie normy PN-B-03020:1981 [1] i literatury [9]. Wyprowadzone wartości parametrów fizyko - mechanicznych wydzielonych warstw geotechnicznych podłoża przedstawiono w formie tabelarycznej na Zał. nr 7. Przebieg warstw przedstawiono na przekrojach geotechnicznych (Zał. nr 4). W niniejszej opinii przedstawiono parametry wyprowadzone na podstawie różnych metod badawczych (badań makroskopowych, badań laboratoryjnych, literatury) oraz parametry określone na podstawie normy PN-81/B według parametrów wiodących takich jak I D i I L, a także parametry charakterystyczne rekomendowane do obliczeń (Zał. nr 8). Na dalszych etapach projektowania geotechnicznego określone zostaną parametry obliczeniowe zgodnie z PN-EN :2009 [4]. 3 WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH 3.1 Budowa geologiczna Na podstawie wierceń badawczych wykonanych dla potrzeb niniejszej opinii w kwietniu 2016 r rozpoznano budowę geologiczną obszaru badań do głębokości 3,0 m ppt. Bezpośrednio od powierzchni terenu lub warstwą humusu o miąższości 0,1 0,2 m (otw. D-1 D-4), we wszystkich otworach badawczych nawiercono warstwę gruntów antropogenicznych o miąższości 1,0 1,2 m. Reprezentowane są one przez warstwy nasypów niebudowlanych, będących mieszaniną piasku, kamieni, humusu, gruzu ceglanego i żwiru oraz gliny pylastej, kamieni i gruzu ceglanego. Grunty antropogeniczne występują również jako podbudowa (nasypy budowlane) pod istniejącymi ulicami. Pod gruntami antropogenicznymi w otw. D-5 na gł. 1,5 m ppt. nawiercono grunty organiczne (namuły gliniaste) o miąższości 1,1 m. Pod nimi na gł. 2,6 m ppt., a w pozostałych otworach pod gruntami antropogenicznymi na gł. 1,1 1,3 m ppt. nawiercono 5

7 warstwę trzeciorzędowych gruntów drobnoziarnistych (spoistych) reprezentowanych przez pyły ilaste (gliny pylaste). Spąg tych gruntów nie został przewiercony do gł. 3,0 m ppt. 3.2 Warunki hydrogeologiczne Podczas prowadzonych w kwietniu 2016 r. prac, na badanym terenie do gł. 3,0 m ppt. nie stwierdzono występowania pierwszego, czwartorzędowego poziomu wodonośnego we wszystkich otworach badawczych. Jedynie w otw. D-5 na gł. 1,5 m ppt. stwierdzono sączenia wód podziemnych. 3.3 Warunki geotechniczne Ustalenie kategorii geotechnicznej oraz rodzaju warunków gruntowych Po analizie warunków geotechnicznych stwierdzić należy, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych [c], że badany obszar charakteryzuje się złożonymi warunkami gruntowymi Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych Zgodnie z przyjętą metodyką (p. 2.5), w podłożu wydzielono 6 warstw geotechnicznych: 3 w gruntach antropogenicznych N1, N2, N3, 1 w rodzimych gruntach organicznych C1 2 w rodzimych gruntach drobnoziarnistych C2a, C2b. Wyprowadzone wartości parametrów fizyko - mechanicznych, wyznaczone na podstawie prac terenowych oraz normy PN-B-03020:1981 przedstawiono w tabeli Zał. nr 7, a ich wartości charakterystyczne w tabeli Zał. nr 8. Poniżej w sposób syntetyczny scharakteryzowano każdą z wydzielonych warstw geotechnicznych: Warstwa N1 grunty antropogeniczne (nasypy niebudowlane) będące mieszaniną gliny pylastej, kamieni i gruzu ceglanego. Zostały one nawiercone w otworach D-1, D-3 i D-5 na gł. 0,1 0,3 m ppt. Ich miąższość wynosi 0,3 1,2 m. Ze względu na ich niejednorodny skład nie wyznaczono dla nich parametrów geotechnicznych. Warstwa N2 grunty antropogeniczne (nasypy niebudowlane), będące mieszaniną piasku, kamieni, humusu, gruzu ceglanego i żwiru. Zostały one nawiercone we 6

8 wszystkich otworach badawczych na gł. 0,0 0,7 m ppt. Ich miąższość wynosi 0,3 1,2 m. Ze względu na ich niejednorodny skład nie wyznaczono dla nich parametrów geotechnicznych. Warstwa N3 grunty antropogeniczne (nasypy budowlane), reprezentowane przez podbudowę pod istniejącymi ulicami. Warstwa C1 grunty organiczne (namuły gliniaste) w stanie miękkoplastycznym. Grunty te zostały nawiercone tylko w otworze D-5 na głębokości 1,5 m ppt. Ich miąższość wynosi 1,1 m. Najważniejsze wyprowadzone parametry geotechniczne to: stopień plastyczności I L wyznaczony na podstawie badań laboratoryjnych = 0,61, gęstość właściwa ρ s wyznaczona na podstawie badań laboratoryjnych = 2,46 g/cm 3, gęstość objętościowa ρ wyznaczona na podstawie badań laboratoryjnych = 2,01 g/cm 3, wilgotność naturalna w n wyznaczona na podstawie badań laboratoryjnych = 27,6%, spójność c wyznaczona na podstawie literatury [9] = 5 kpa, kąt tarcia wewnętrznego φ wyznaczony na podstawie literatury [9] = 10,0, zawartość części organicznych I om określona na podstawie badań laboratoryjnych = 9,3%, moduł ściśliwości pierwotnej M 0 wyznaczony na podstawie literatury [9] = 2 MPa. Najważniejsze charakterystyczne parametry geotechniczne warstwy C1 to: stopień plastyczności I L = 0,6, gęstość właściwa ρ s = 2,46 g/cm 3, gęstość objętościowa ρ = 2,01 g/cm 3, wilgotność naturalna w n = 28%, spójność całkowita c u = 5 kpa, całkowity kąt tarcia wewnętrznego φ u = 10,0, zawartość części organicznych I om = 9,3%, moduł ściśliwości pierwotnej M 0 = 2 MPa. 7

9 Warstwa C2a pyły ilaste (gliny pylaste) w stanie zwartym. Grunty te zostały nawiercone we wszystkich otworach badawczych na głębokości 1,1 2,6 m ppt. Ich spąg nie został przewiercony do gł. 3,0 m ppt. Najważniejsze wyprowadzone parametry geotechniczne to: stopień plastyczności I L wyznaczony na podstawie badań laboratoryjnych < 0, gęstość właściwa ρ s wyznaczona na podstawie badań laboratoryjnych = 2,69 g/cm 3, wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 2,68 g/cm 3, gęstość objętościowa ρ wyznaczona na podstawie badań laboratoryjnych = 2,03 g/cm 3, wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 2,10 g/cm 3, wilgotność naturalna w n wyznaczona na podstawie badań laboratoryjnych = 18,6%, wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 20%, spójność c wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 30 kpa, kąt tarcia wewnętrznego φ wyznaczony na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 18,0, moduł odkształcenia pierwotnego E 0 wyznaczony na podstawie normy PN-B :1981 = 34 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej M 0 wyznaczony na podstawie normy PN-B :1981 = 48 MPa. Najważniejsze charakterystyczne parametry geotechniczne warstwy C2a to: stopień plastyczności I L < 0, gęstość właściwa ρ s = 2,69 g/cm 3, gęstość objętościowa ρ = 2,03 g/cm 3, wilgotność naturalna w n = 18,5%, spójność całkowita c u = 30 kpa, całkowity kąt tarcia wewnętrznego φ u = 18,0, moduł odkształcenia pierwotnego E 0 = 35 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej M 0 = 50 MPa. 8

10 Warstwa C2b pyły ilaste (gliny pylaste) w stanie twardoplastycznym. Grunty te zostały nawiercone w otworze badawczym D-3 na głębokości 1,2 m ppt. Ich miąższość wynosi 1,3 m ppt. Najważniejsze wyprowadzone parametry geotechniczne to: stopień plastyczności I L wyznaczony na podstawie badań makroskopowych = 0,15, gęstość właściwa ρ s wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 2,68 g/cm 3, gęstość objętościowa ρ wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 2,10 g/cm 3, wilgotność naturalna w n wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 20%, spójność c wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 19 kpa, kąt tarcia wewnętrznego φ wyznaczony na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 15,5, moduł odkształcenia pierwotnego E 0 wyznaczony na podstawie normy PN-B :1981 = 23 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej M 0 wyznaczony na podstawie normy PN-B :1981 = 33 MPa. Najważniejsze charakterystyczne parametry geotechniczne warstwy C2b to: stopień plastyczności I L = 0,15, gęstość właściwa ρ s = 2,68 g/cm 3, gęstość objętościowa ρ = 2,10 g/cm 3, wilgotność naturalna w n = 20%, spójność całkowita c u = 20 kpa, całkowity kąt tarcia wewnętrznego φ u = 15,5, moduł odkształcenia pierwotnego E 0 = 25 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej M 0 = 35 MPa Wysadzinowość gruntów Na podstawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [d], określono wysadzinowość gruntów. Stwierdzono, że na badanym terenie występują grunty niewysadzinowe, wątpliwe i wysadzinowe: grunty antropogeniczne - nasypy budowlane (warstwa N1) zaliczono do gruntów wysadzinowych, 9

11 grunty antropogeniczne - nasypy niebudowlane (warstwa N2) zaliczono do gruntów wątpliwych, grunty antropogeniczne - nasypy budowlane (warstwa N3) zaliczono do gruntów niewysadzinowych, grunty organiczne (namuły gliniaste) (warstwa C1) zaliczono do gruntów wysadzinowych, pyły ilaste (gliny pylaste) (warstwa C2a, C2b) zaliczono do gruntów bardzo wysadzinowych Ocena jakości podłoża gruntowego Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że podłoże budowlane charakteryzuje się występowaniem gruntów mało zróżnicowanych pod względem genetycznym i litologicznym. Stanowią je: grunty antropogeniczne (nasypy niebudowlane) będące mieszaniną piasku, kamieni, humusu, gruzu ceglanego i żwiru oraz gliny pylastej, kamieni i gruzu ceglanego, grunty antropogeniczne (nasypy budowlane) reprezentowane jako podbudowa pod istniejącymi ulicami, czwartorzędowe grunty rodzime organiczne reprezentowane przez namuły gliniaste, trzeciorzędowe grunty rodzime drobnoziarniste (spoiste) reprezentowane przez iły pylaste (gliny pylaste). Grunty te przykryte są od góry warstwą humusu (gleby). Klasyfikację gruntów i ich przydatność do budowy, podano na podstawie uziarnienia i cech fizyko mechanicznych [9]: Warstwa N1 - grunty antropogeniczne (nasypy niebudowlane) będące mieszaniną gliny pylastej, kamieni i gruzu ceglanego. Grunty te ze względu na ich niejednorodny skład należy traktować jako słabonośne i ściśliwe, a według Katalogu GDDKiA z 2014 [d] są one poza klasyfikacją (p.k.) grup nośności podłoża. Warstwa N2 - grunty antropogeniczne (nasypy niebudowlane) będące mieszaniną piasku, kamieni, humusu, gruzu ceglanego i żwiru. Grunty te ze względu na ich niejednorodny skład należy traktować jako średnionośne i średniościśliwe, a 10

12 według Katalogu GDDKiA z 2014 [d] są one poza klasyfikacją (p.k.) grup nośności podłoża. Warstwa N3 - grunty antropogeniczne (nasypy budowlane) reprezentowane przez podbudowę pod istniejącymi ulicami. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe, a według Katalogu GDDKiA z 2014 [d] grunty te należą do grupy nośności G1. Warstwa C1 grunty organiczne w stanie miękkoplastycznym reprezentowane przez namuły gliniaste. Grunty te ze względu na ich niejednorodny skład należy traktować jako słabonośne i ściśliwe, a według Katalogu GDDKiA z 2014 [d] grunty te należą do grupy nośności G4. Warstwa C2a grunty drobnoziarniste (spoiste) w stanie zwartym reprezentowane przez pyły ilaste (gliny pylaste). Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe, a według Katalogu GDDKiA z 2014 [d] grunty te należą do grupy nośności G4. Warstwa C2b grunty drobnoziarniste (spoiste) w stanie twardoplastycznym reprezentowane przez pyły ilaste (gliny pylaste). Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe, a według Katalogu GDDKiA z 2014 [d] grunty te należą do grupy nośności G4. Do bezpośredniego posadowienia budowli nadają się grunty rodzime drobnoziarniste (spoiste) należące do warstw C2a i C2b oraz grunty antropogeniczne (nasypu budowlanego) N3 występujące pod istniejącymi ulicami. Traktować należy je jako nośne oraz małościśliwe. Nośne grunty rodzime drobnoziarniste (spoiste) należące do warstw C2a i C2b, ze względu na ich bardzo wysadzinowy charakter zostały zaklasyfikowane do grupy nośności podłoża G4. Do bezpośredniego posadowienia nie nadają się słabonośne i średnionośne oraz ściśliwe i średniościśliwe grunty antropogeniczne warstw N1 i N2 ze względu na ich niejednorodny skład oraz grunty organiczne warstwy C1. Na obszarze projektowanej przebudowy ulic Głównej i Stabłowickiej do głębokości 1,1 1,5 m ppt. występują grunty antropogeniczne warstw N1 i N2 nie nadające się do bezpośredniego posadowienia. Należy je wymienić, zastępując warstwą 11

13 gruntów o dobrej zagęszczalności np. pospółkami czy piaskami różnoziarnistymi lub zastosować odpowiednie wzmocnienie podłoża. Należy również zwrócić uwagę na możliwość wystąpienie większych osiadań na obszarze występowania organicznych gruntów słabonośnych warstwy C1. Zostały one nawiercone na gł. 1,5 m ppt. bezpośrednio pod warstwa gruntów antropogenicznych, a ich miąższość wynosi 1,1 m. 4 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1. Opinię geotechniczną wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego określająca warunki gruntowo wodne podłoża dla zadania modernizacja i rozbudowa skrzyżowania ul. Stabłowickiej i Głównej we Wrocławiu opracowano na podstawie zlecenia od Firmy Projektowej Wanecki Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 5 w Gliwicach. 2. Przeprowadzone prace i badania miały na celu rozpoznanie warunków gruntowo - wodnych podłoża terenu, pod projektowaną przebudowę i rozbudowę skrzyżowania ul. Stabłowickiej i Głównej we Wrocławiu 3. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, badany obszar charakteryzuje się złożonymi warunkami gruntowymi. 4. Podłoże terenu badań budują grunty antropogeniczne (nasypy niebudowlane i budowlane), czwartorzędowe grunty rodzime organiczne oraz trzeciorzędowe grunty rodzime drobnoziarniste (spoiste). Grunty te przykryte są lokalnie od góry warstwą humusu (gleby). 5. Na badanym terenie do gł. 3,0 m ppt. nie stwierdzono występowania pierwszego, czwartorzędowego poziomu wodonośnego we wszystkich otworach badawczych. Jedynie w otw. D-5 na gł. 1,5 m ppt. stwierdzono sączenia wód podziemnych. 6. W podłożu wydzielono 6 warstw geotechnicznych: 3 w gruntach antropogenicznych N1, N2, N3, 1 w rodzimych gruntach organicznych C1 oraz 2 w rodzimych gruntach drobnoziarnistych C2a, C2b. 12

14 7. Do bezpośredniego posadowienia budowli nadają się grunty rodzime drobnoziarniste (spoiste) należące do warstw C2a i C2b oraz grunty antropogeniczne (nasypu budowlanego) N3 występujące pod istniejącymi ulicami. Traktować należy je jako nośne oraz małościśliwe. 8. Nośne grunty rodzime drobnoziarniste (spoiste) należące do warstw C2a i C2b, ze względu na ich bardzo wysadzinowy charakter zostały zaklasyfikowane do grupy nośności podłoża G4. 9. Do bezpośredniego posadowienia nie nadają się słabonośne i średnionośne oraz ściśliwe i średniościśliwe grunty antropogeniczne warstw N1 i N2 ze względu na ich niejednorodny skład oraz grunty organiczne warstwy C Do głębokości 1,1 1,5 m ppt. występują grunty antropogeniczne warstw N1 i N2 nie nadające się do bezpośredniego posadowienia. Należy je wymienić, zastępując warstwą gruntów o dobrej zagęszczalności np. pospółkami czy piaskami różnoziarnistymi lub zastosować odpowiednie wzmocnienie podłoża. 11. Należy zwrócić uwagę na możliwość wystąpienie większych osiadań na obszarze występowania organicznych gruntów słabonośnych warstwy C1. 13

15 - obszar badań GEOSKOP Sp. z o.o Wrocław, ul. Krakowska 29 c tel. ( 71) , fax. ( 71) ZLECENIODAWCA: TYTUŁ ZAŁĄCZNIKA: Mapa lokalizacyjna Firma Projektowa Wanecki Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego Gliwice TEMAT OPRACOWANIA: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego określająca warunki gruntowo - wodne podłoża dla zadania modernizacja i rozbudowa skrzyżowania ul. Stabłowickiej i Głównej we Wrocławiu OPRACOWAŁ: SPRAWDZIŁ: MARCIN KOŚCIK DATA: ZAŁ. NR: 1 MAJ SKALA: 2016 r. 1:10 000

16 II N D-1 D-3 I D-2 OBJAŚNIENIA O-5 D-4 II I I - otwory badawcze o gł. 3,0 m ppt. - przekroje geotechniczne GEOSKOP Sp. z o.o. D Wrocław, ul. Krakowska 29 c tel. ( 71) , fax. ( 71) I ZLECENIODAWCA: TYTUŁ ZAŁĄCZNIKA: Mapa dokumentacyjna Firma Projektowa Wanecki Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego Gliwice TEMAT OPRACOWANIA: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego określająca warunki gruntowo - wodne podłoża dla zadania modernizacja i rozbudowa skrzyżowania ul. Stabłowickiej i Głównej we Wrocławiu OPRACOWAŁ: SPRAWDZIŁ: MARCIN KOŚCIK DATA: ZAŁ. NR: 2 MAJ SKALA: 1: r.

17 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer D-1 Zał.Nr: 3 Wiertnica: WSG-150 Miejscowość: Wrocław Gmina: Wrocław Powiat: Wrocław Województwo: dolnośląskie Obiekt: ul. Stabłowicka Inwestor: Firma Projektowa Wanecki Sp. z o.o. Wiercenie: GEOSKOP Sp. z o.o. Nadzór geologiczny: mgr Marcin Kościk System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rzędna: m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia: Wiercenie Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny humus Or Gb 0.10 grunty antropogeniczne (G, KO) N1 Nasypy Nasyp grunty antropogeniczne (Ps, Or, KO) pył ilasty szaro-brązowy Symbol gruntu Mg Symbol gruntu PN-B/86 nn Wilgotność mw Stan gruntu Ilość wałeczkowań Grupa nośności podłoża p.k. Warstwa geotechniczna N2 Trzeciorzęd Trzeciorzęd 2.0 clsi Gpi zw 1/0 G4 C2a Profil numer D-2 Rzędna: m n.p.m. Data: humus grunty antropogeniczne (Ps, KO, cegła) Or Gb Nasypy Nasyp Mg nn p.k. N pył ilasty szaro-brązowy mw Trzeciorzęd Trzeciorzęd 2.0 clsi Gpi zw 1/0 G4 C2a Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Marcin Kościk

18 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer D-3 Zał.Nr: 3 Wiertnica: WSG-150 Miejscowość: Wrocław Gmina: Wrocław Powiat: Wrocław Województwo: dolnośląskie Obiekt: ul. Stabłowicka Inwestor: Firma Projektowa Wanecki Sp. z o.o. Wiercenie: GEOSKOP Sp. z o.o. Nadzór geologiczny: mgr Marcin Kościk System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rzędna: m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia: Wiercenie Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny humus Or Gb 0.10 grunty antropogeniczne (G, KO, cegła) mw N1 Nasypy Nasyp grunty antropogeniczne (Ps, KO, cegła, Ż) Symbol gruntu Mg Symbol gruntu PN-B/86 nn Wilgotność Stan gruntu Ilość wałeczkowań Grupa nośności podłoża p.k. Warstwa geotechniczna N pył ilasty szaro-brązowy w Trzeciorzęd Trzeciorzęd 2.0 clsi Gpi tpl 2/1 G4 C2b 2.50 pył ilasty szaro-brązowy mw zw 1/0 C2a Profil numer D-4 Rzędna: m n.p.m. Data: humus Or Gb 0.20 grunty antropogeniczne (Ps, Or, KO) Nasypy Nasyp Mg nn p.k. N pył ilasty szaro-brązowy mw Trzeciorzęd Trzeciorzęd 2.0 clsi Gpi zw 1/0 G4 C2a Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Marcin Kościk

19 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer D-5 Zał.Nr: 3 Wiertnica: WSG-150 Miejscowość: Wrocław Gmina: Wrocław Powiat: Wrocław Województwo: dolnośląskie Obiekt: ul. Stabłowicka Inwestor: Firma Projektowa Wanecki Sp. z o.o. Wiercenie: GEOSKOP Sp. z o.o. Nadzór geologiczny: mgr Marcin Kościk System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rzędna: m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia: Wiercenie Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny grunty antropogeniczne (Ps, Or, KO, cegła) N grunty antropogeniczne (G, KO, cegła) Symbol gruntu Symbol gruntu PN-B/86 Wilgotność Stan gruntu Ilość wałeczkowań Grupa nośności podłoża Warstwa geotechniczna Nasypy Nasyp 1.0 Mg nn mw p.k. N grunty organiczne ciemnoszare Czwartorzęd Czwartorzęd 2.0 Or Nmg w mpl G4 C pył ilasty szary clsi Gpi mw zw 1/0 C2a Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Marcin Kościk

20 m n.p.m. 116 I D I' m n.p.m NW D Mg 0.30 N2 p.k. ul. Stablowicka D N3 G Or Mg N2 p.k. p.k Or N1 Mg 0.70 Mg 1.20 clsi G4 C2b SE p.k. Mg N clsi Or C1 G4 G4 C2a clsi Gł Gł clsi 110 Gł Rysunek wykonano programem "GeoStar"

21 m n.p.m II NNE N1 D p.k Or 0.10 Mg Mg p.k. D ul. Glówna 0.00 Or 0.10 Mg ul. Stablowicka N3 G1 D Or p.k Mg N2 SW II' m n.p.m clsi C2a 1.30 G4 clsi Gł. 3.0 G4 clsi C2a Gł Gł Rysunek wykonano programem "GeoStar"

22 - humus (gleba) Or (Gb) Grunty antropogeniczne (nasypowe): Mg(nB) - grunty antropogeniczne (nasyp budowlany) Mg(nN) - grunty antropogeniczne (nasyp niebudowlany) Grunty drobnoziarniste: - pył ilasty (glina pylasta) clsi Grunty organiczne: - grunty organiczne (namuły gliniaste) Or STAN GRUNTU: WILGOTNOŚĆ GRUNTU: grunty spoiste - mało wilgotny - wilgotny - mokry pzw - półzwarty tpl - twardoplastyczny pl - plastyczny - miękkoplastyczny mpl - płynny pł - nawodniony grunty sypkie - luźny ln INNE OZNACZENIA: - średniozagęszczony szg N1, C1 B (1,5) O-1 - zagęszczony - próbka gruntu kat. B o naturalnej wilgotności (głębokość pobrania w m ppt) - numer otworu badawczego 113,40 - rzędna otworu Gł głębokość otworu 3,50 zg - numer warstwy geotechnicznej - sączenia wód podziemnych GEOSKOP Sp. z o.o Wrocław, ul. Krakowska 29 c G1 p.k. - grupa nośności podłoża - poza klasyfikacją tel. ( 71) , fax. ( 71) TYTUŁ ZAŁĄCZNIKA: Objaśnienia do kart otworów i przekrojów geotechnicznych ZLECENIODAWCA: Firma Projektowa Wanecki Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego Gliwice TEMAT OPRACOWANIA: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego określająca warunki gruntowo - wodne podłoża dla zadania modernizacja i rozbudowa skrzyżowania ul. Stabłowickiej i Głównej we Wrocławiu OPRACOWAŁ: SPRAWDZIŁ: MARCIN KOŚCIK DATA: ZAŁ. NR: 5 MAJ SKALA: r.

23 ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ GRUNTU Z OBIEKTU: Stabłowice - rondo Lp. Nr Głębokość Nazwa gruntu symbol Nazwa gruntu Zawartość frakcji % Wn Wp Wl I L Iom ρ ρds ρs otw. wg Eurokod 7 wg Eurokod 7 wg normy PN-88/B Żwir Piasek Pył Ił % % % % [g/cm 3 ] [g/cm 3 ] [g/cm 3 ] 1 D-2 2,0 pył ilasty clsi glina pylasta 0,00 5,82 79,80 14,38 18,61 19,78 35,8 0 2,03 1,71 2,69 2 D-5 1,9 grunt organiczny Or namuł gliniasty 27,61 15,77 35,2 0,61 9,34 2,01 1,58 2,46 BADANIA WYKONAŁ:

24 Stabłowice - Rondo nr otw. D-2 gł. 2,0 m Pył ilasty ił pył piasek żwir kamienie ,002 0,06 2,0 0,001 0,01 0, ,0 100 Rozmiar ziaren [mm] BADANIA WYKONAŁ:

25 Badanie granic konsystencji Temat: Stabłowice - rondo Nr otworu D-2 Nazwa gruntu: pył ilasty Głębokość 2,0 Wyniki Wilgotność Wn= 18,61 Wp= 19,78 WL= 35,8 Nr par. mmt 49,93 mst 43,23 18,61% IL=(Wn-Wp):(WL-Wp)= -0,07 mst 43,23 mt 7,89 Ip=WL-Wp= 16,02 W= 6,70 : 35,34 18,96% Ic=(WL-Wn)/Ip= 1,07 Nr par. mmt 50,58 mst 44,06 wskaźnik konsystencji: zw mst 44,06 mt 8,35 W= 6,52 : 35,71 18,26% Granica plastyczności Nacz. Nr mmt 12,79 mst 11,87 mst 11,87 mt 7,22 Lp= 0,92 : 4,65 19,78% Nacz. Nr mmt mst 0 mst mt Lp= 0 : 0 Granica płynności Nacz.Nr mmt 35,74 mst 29,05 mst 29,05 mt 7,32 ilość uderzeń: 37 W= 6,69 : 21,73 30,78% Nacz.Nr mmt 36,51 mst 28,87 mst 28,87 mt 6,67 ilość uderzeń: 28 W= 7,64 : 22,2 34,41% Nacz.Nr mmt 34,75 mst 28,13 mst 28,13 mt 10,15 ilość uderzeń: 22 W= 6,62 : 17,98 36,84% Nacz.Nr mmt 35,79 mst 28,01 mst 28,01 mt 7,89 ilość uderzeń: 18 W= 7,78 : 20,12 38,69% Nacz.Nr mmt 36,08 mst 27,69 mst 27,69 mt 7,18 ilość uderzeń: 11 W= 8,39 : 20,51 40,92% W L =35,8 Badanie wykonał:

26 Badanie granic konsystencji Temat: Stabłowice - rondo Nr otworu D-5 Nazwa gruntu: grunt organiczny Głębokość 1,9 Wyniki Wilgotność Wn= 27,61 Wp= 15,77 WL= 35,2 Nr par. mmt 64,36 mst 52,12 27,61% IL=(Wn-Wp):(WL-Wp)= 0,61 mst 52,12 mt 7,68 Ip=WL-Wp= 19,43 W= 12,24 : 44,44 27,54% Ic=(WL-Wn)/Ip= 0,39 Nr par. mmt 60,79 mst 49,22 wskaźnik konsystencji: mpl mst 49,22 mt 7,43 W= 11,57 : 41,79 27,69% Granica plastyczności Nacz. Nr mmt 13,00 mst 12,06 mst 12,06 mt 6,10 Lp= 0,94 : 5,96 15,77% Nacz. Nr mmt mst 0 mst mt Lp= 0 : 0 Granica płynności Nacz.Nr mmt 35,66 mst 28,97 mst 28,97 mt 7,53 ilość uderzeń: 36 W= 6,69 : 21,44 31,21% Nacz.Nr mmt 36,05 mst 28,65 mst 28,65 mt 7,19 ilość uderzeń: 27 W= 7,40 : 21,46 34,49% Nacz.Nr mmt 35,97 mst 28,12 mst 28,12 mt 6,74 ilość uderzeń: 22 W= 7,85 : 21,38 36,72% Nacz.Nr mmt 35,79 mst 27,85 mst 27,85 mt 7,28 ilość uderzeń: 17 W= 7,94 : 20,57 38,59% Nacz.Nr mmt 35,46 mst 27,61 mst 27,61 mt 8,16 ilość uderzeń: 11 W= 7,85 : 19,45 40,36% W L =35,2 Badanie wykonał:

27 TABELA WYPROWADZONYCH WARTOŚCI PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH WYDZIELONYCH WARSTW Stratygrafia Symbol warstwy geotechnicznej Rodzaj gruntu wg Eurokod 7 Rodzaj gruntu wg PN-86/B Stopień plastyczności I L Bad. laborat. Stopień zagęszczenia I D Gęstość właściwa ρ s [g/cm 3 ] Bad. makroskopowe PN-B Bad. laborat. Gęstość objętościowa ρ o [g/cm 3 ] PN-B Bad. laborat. Wilgotność naturalna W n [%] PN-B Bad. laborat. Spójność C [kpa] PN-B Kąt tarcia wewnętrznego φ [ ] Zawartość części organicznych I om [%] Moduł odkształcenia pierwotnego E o [MPa] PN-B Bad. laborat. PN-B Moduł ściśliwości pierwotnej M o [MPa] PN-B N1 Mg (saclsi, Co, cegła, Gr) nn (G, KO, cegła, Ż) nasyp N2 Mg (MSa, Co, Or, cegła) nn (Ps, KO, H, cegła) N3 Mg nb czwartorzęd C1 Or Nmg 0, ,46-2,01-27,6 5* 10,0* 9,3-2* C2a clsi Gπ < ,68 2,69 2,10 2, , , trzeciorzęd C2b clsi Gπ - 0,15-2,68-2, , * - wyznaczone na podstawie literatury Zał. nr 7

28 TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH WARTOŚCI PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH WYDZIELONYCH WARSTW Symbol warstwy geotechnicznej Stopień plastyczności I L Gęstość właściwa ρ s [g/cm 3 ] Gęstość objętościowa ρ o [g/cm 3 ] Wilgotność naturalna W n [%] Spójność c u [kpa] Kąt tarcia wewnętrznego φ u [ ] Zawartość części organicznych I om [%] Moduł odkształcenia pierwotnego E o [MPa] Moduł ściśliwości pierwotnej M o [MPa] N N N C1 0,6 2,46 2,01 28,0 5 10,0* 9,3-2 C2a <0 2,69 2,03 18, , C2b 0,15 2,68 2,10 20, , Zał. nr 8

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją. badań podłoża gruntowego określająca warunki. gruntowo-wodne podłoża na terenie Szkoły Podstawowej

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją. badań podłoża gruntowego określająca warunki. gruntowo-wodne podłoża na terenie Szkoły Podstawowej Zleceniodawca: Gmina Wrocław Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego określająca warunki gruntowo-wodne podłoża

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 WSTĘP 4 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 3 WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH 7 4 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 11

Spis treści 1 WSTĘP 4 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 3 WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH 7 4 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 11 Spis treści 1 WSTĘP 4 1.1 PODSTAWY FORMALNE 4 1.2 CEL I ZAKRES 4 1.3 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 5 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 2.1 OTWORY BADAWCZE 5 2.2 SONDOWANIA GEOTECHNICZNE 6 2.3 OPRÓBOWANIE 6

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowe Gospodarki Wodno-Ściekowej HYDROSAN Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza Gliwice. Gmina Jawor. Województwo:

Biuro Projektowe Gospodarki Wodno-Ściekowej HYDROSAN Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza Gliwice. Gmina Jawor. Województwo: Inwestor: Gmina Jawor ul. Rynek 1 59-400 Jawor Zleceniodawca: Biuro Projektowe Gospodarki Wodno-Ściekowej HYDROSAN Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 10 44-101 Gliwice Opinia geotechniczna określająca warunki

Bardziej szczegółowo

i ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu

i ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu Zleceniodawca: B.I.P. Broda Jarosław ul. Elbląska 15 54-314 Wrocław Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo wodne terenu pod projektowaną budowę chodników zlokalizowanych w rejonie ul. Strachocińskiej,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO OKREŚLAJĄCA WARUNKI

OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO OKREŚLAJĄCA WARUNKI Zleceniodawca: Biprogeo-Projekt Sp. z o.o. ul. Bukowskiego 52-418 Wrocław OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO WODNE POD PLANOWANĄ INWESTYCJĘ NA

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. NR 1 Mapa orientacyjna obszaru badań. obszar badań

ZAŁ. NR 1 Mapa orientacyjna obszaru badań. obszar badań ZAŁ. NR 1 Mapa orientacyjna obszaru badań obszar badań ZAŁ. NR 2 Mapa dokumentacyjna w skali 1:5000 otwór badawczy linia przekroju IV' III' V' I' V O1 O15 II' VI O2 O13 O14 O3 VI' O11 O4 VII O12 O9 VIII

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl.

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl. Zamawiający Wykonawca: progeo sp. z o.o. ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl progeo Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W LEGNICY PRZY UL. SIEROCIŃSKIEJ 10-7A

OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W LEGNICY PRZY UL. SIEROCIŃSKIEJ 10-7A P R A C O W N I A G E O L O G I C Z N A J A S P I S s. c. Geologia, Hydrogeologia, Geotechnika, Ochrona Środowiska Tel. kom. 667 800 445, 667 800 448 Tel.(fax) 071/312 83 18 e-mail: geologia.jaspis@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza geologiczna

Ekspertyza geologiczna Zleceniodawca: Gmina Jawor ul. Rynek 1 59-400 Jawor Ekspertyza geologiczna określająca warunki gruntowo wodne terenu Cmentarza Komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kuzienniczej w Jaworze (dz. nr 207, część

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Przedsiębiorstwo Geologiczne i NIP: 668-191-0840 Geotechniczne INTERRA REGON: 30-191-2610 Os. Rzeczypospolitej 85/1 Tel stacj: 61-670-7184 61-392 Poznań OPINIA GEOTECHNICZNA dla rozpoznania warunków gruntowo

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna. określająca warunki gruntowo wodne. terenu projektowanej przebudowy. ul. Przyjaźni we Wrocławiu

Dokumentacja geotechniczna. określająca warunki gruntowo wodne. terenu projektowanej przebudowy. ul. Przyjaźni we Wrocławiu 50-424 Wrocław, ul. Krakowska 29c tel. (71) 79 89 142, fax. (71) 79 89 142 e-mail biuro@geoskop.com.pl Zleceniodawca: Grontmij Polska Sp. z o. o. ul. Ziębicka 36 60 164 Poznań Dokumentacja geotechniczna

Bardziej szczegółowo

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PARAMETRÓW FIZYCZNO-MECHANICZNYCH GRUNTÓW

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PARAMETRÓW FIZYCZNO-MECHANICZNYCH GRUNTÓW III' I OW1 II III IV' OW3 OW5 OW6 OW2 OW4 I' II' IV MAPA DOKUMENTACYJNA skala 1:250 Temat: Wrocław - ul. Górnickiego OW1-OW6 II II' -wykonane otwory w piwnicach budynku około 0,7 m od ściany - przekroje

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z.

Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z. Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim Maja Sobocińska ul. Zamojska 15c/2 80-180 Gdańsk Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z. Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Geotechnika Dariusz Szajowski 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 2A/22 tel.: 606-668-946 mail: szajowski@wp.pl NIP: 815-156-32-25 Regon: 364647018 OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu budowy parkingu

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Filipek ZLECENIODAWCA:

Małgorzata Filipek ZLECENIODAWCA: Małgorzata Filipek Usługi geologiczne GEOPORTA Małgorzata Filipek ul. Godebskiego 21/1 51-691 Wrocław ul. Poświęcka 17D/53 51-128 Wrocław Tel. 531-44-64-61 kontakt@geoporta.pl GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA WARUNKÓW GRUNTOWO- WODNYCH W STREFIE PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI I BUDOWY DRÓG W MIEJSCOWOŚCI MARYSIN GMINA LESZNOWOLA

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA WARUNKÓW GRUNTOWO- WODNYCH W STREFIE PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI I BUDOWY DRÓG W MIEJSCOWOŚCI MARYSIN GMINA LESZNOWOLA FIRMA USŁUG GEOTECHNICZNYCH www.geotor.pl Biuro: 03-320 Warszawa, ul. Łąkocińska 12 lok. 3 tel. / fax. (22) - 811-03-80 biuro@geotor.pl kom.: 601-223-489 L. dz. GT 51/05/13 OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOLOGICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY. Przebudowa nawierzchni gruntowej. Projekt zagospodarowania terenu

OPINIA GEOLOGICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY. Przebudowa nawierzchni gruntowej. Projekt zagospodarowania terenu ZAKŁAD PROJEKTOWY Umowa WZP/271.9-46/11. HAL SAN ul. Przyjaźni 4E/3 53-030 Wrocław OBIEKT ADRES OBIEKTU STADIUM INWESTOR Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Lipowa w Ciechowie Projekt zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Garwolinie

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Garwolinie Wykonawca: Dariusz Kisieliński, Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych, 08-110 Siedlce, ul. M. Asłanowicza 20A, tel. 605 722 791. OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIZJO-GEO Rinke Mariusz Geologia, geotechnika fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim GGS-PROJEKT Pracowania geologii i ochrony środowiska ul. Narutowicza 3, 41-503 Chorzów www.ggsprojekt.pl ggsprojekt@ggsprojekt.pl NIP: 498 022 62 63 tel.: 794 966 609 698 957 789 Opinia określająca warunki

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m. OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m. Kozierów Inwestor: Opracował: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ul. Włościańska

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego. Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim Maja Sobocińska ul. Zamojska 15c/2 80-180 Gdańsk Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego.

Bardziej szczegółowo

- objaśnienia do przekrojów geotechnicznych (zał. 3)

- objaśnienia do przekrojów geotechnicznych (zał. 3) Spis treści: Spis załączników graficznych:... 2 WSTĘP... 3 1. ZAKRES PRAC... 3 2. UKŁAD WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI... 4 3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE... 4 4. WARUNKI GEOTECHNICZNE... 5 4.1.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna dla dojazdu wraz z parkingiem do inwestycji na rogu ul. Kościuszki i Al. Wojska Polskiego w Pruszkowie.

Dokumentacja geotechniczna dla dojazdu wraz z parkingiem do inwestycji na rogu ul. Kościuszki i Al. Wojska Polskiego w Pruszkowie. Dokumentacja geotechniczna dla dojazdu wraz z parkingiem do inwestycji na rogu ul. Kościuszki i Al. Wojska Polskiego w Pruszkowie. Zleceniodawca: Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych AiB Sp.z

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GEOOPTIMA Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49B/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanej przebudowy drogi w Łuczynie (gm. Dobroszyce) działki nr 285, 393, 115, 120

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanej przebudowy drogi w Łuczynie (gm. Dobroszyce) działki nr 285, 393, 115, 120 FIZJO - GEO Geologia, geotechnika, fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 OPINIA GEOTECHNICZNA dla

Bardziej szczegółowo

O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A. określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej. budowy gimnazjum, na terenie dz. ew.

O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A. określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej. budowy gimnazjum, na terenie dz. ew. Nr 77/16.04/GT O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej budowy gimnazjum, na terenie dz. ew. nr 56/5, przy ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy miejscowość:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E

P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E EKO-GEO SUWAŁKI ul. Kościuszki 110 16-400 Suwałki e-mail: eko-geo@pro.onet.pl ul. Grajewska 17A 19-300 Ełk tel. 604184561 e-mail: m.podgorski@vp.pl OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej przebudowy odcinka ulicy Ch. De Gaulle a w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej przebudowy odcinka ulicy Ch. De Gaulle a w Wałbrzychu Finansujący: PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI BUDOWLI INŻYNIERSKICH TOMASZ MACIOŁEK ul. Harcerska 4, 58-301 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

Spis treści : strona :

Spis treści : strona : Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 4 2.1. PRACE POLOWE... 4 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...

Bardziej szczegółowo

Spis treści : strona :

Spis treści : strona : Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 3 2.1. PRACE POLOWE... 3 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY ULICY KONWALIOWEJ I IRYSÓW W WESOŁEJ

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY ULICY KONWALIOWEJ I IRYSÓW W WESOŁEJ OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY ULICY KONWALIOWEJ I IRYSÓW W WESOŁEJ Wykonawca: PROGEO s.c. J. Miłosz, Z. Żywicki 00-820 Warszawa, ul. Sienna 61/9 Zleceniodawca: Piotr Oniszk, Jan

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Dokumentacja badań podłoża gruntowego Geologika s.c. Usługi Geologiczne P. Gorczyca J. Gorczyca Tel. 508 292 372, 516 019 605 Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Generała

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Pionierów 1 B/2 Pracownia: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bema 2a/4 e-mail: geo-vision@wp.pl tel. 607-842-318 Zamawiający: Pracownia

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA: Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z niezbędną. ZLECENIODAWCA: KC Architekci - Krzysztof Cieślak. Badania terenowe:

INWESTYCJA: Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z niezbędną. ZLECENIODAWCA: KC Architekci - Krzysztof Cieślak. Badania terenowe: D O K U M E N T A C J A B A D A Ń P O D Ł O Ż A G R U N T O W E G O INWESTYCJA: Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE GEOCENTRUM DAMIAN KLIMOWICZ 80-298 Gdańsk, ul. Czaplewska 32 NIP: 958-095-14-02 tel.+ 48 506 82 19 82 e-mail: geocentrum@geocentrum.co GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OPINIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. strona 1

Spis treści. strona 1 strona 1 Spis treści 1. WSTĘP...2 2. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU...2 3. PRZEBIEG BADAŃ...2 3.1. Prace geodezyjne...2 3.2. Prace polowe...3 4. DANE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI PODŁOŻA BUDOWLANEGO...3 4.1.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. Z. Starego 13/79, 60-684 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA GEOSTART Spółka Cywilna Usługi Geologiczno - Projektowe Włodzimierz Kabała Radosław Kabała 53-342 Wrocław ul. Komandorska 53H/11 tel. 071 78 08 900 fax 071 79 45 138 tel. 0601 71 22 27 www.geostart.pl

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA BIO GEO Wioleta Małecka ul. Łączna 99E, 44 200 Rybnik mbank 07 1140 2017 0000 4902 1297 2961 OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu stworzenia szlaku edukacyjnego po zabytkowych obiektach Wodociągów

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA - GEOTECHNIKA MAZOWSZE S.C. ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa NIP: 701-038-47-09, REGON: 146731992 Tel. 662-662-242, www.geotechnika-mazowsze.pl OPINIA GEOTECHNICZNA DLA BUDOWY ULICY PERŁOWEJ W ŁAZACH

Bardziej szczegółowo

USŁUGI GEOLOGICZNO-PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK

USŁUGI GEOLOGICZNO-PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK USŁUGI GEOLOGICZNO-PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK System Zarządzania Jakością certyfikowany przez DQS wg DIN EN ISO 9001:2008 Adres rejestrowy: Biuro i Pracownia: 54-153 Wrocław 53-610

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe Załączniki tekstowe SPIS TREŚCI 1.Zestawienie wyników badań laboratoryjnych 2.Badanie wodoprzepuszczalności gruntu

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Październik 2015r. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: ADRES OBIEKTU: Dokumentacja projektowo - kosztorysowa pn.:,,przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Mała - Praslity". Droga gminna Nowa Wieś Mała Praslity,

Bardziej szczegółowo

Piotr Marecik, Rybnik

Piotr Marecik, Rybnik Piotr Marecik, GEOMORR sp.j. Idea Bank S.A. 15 1950 0001 2006 0698 7554 0002 Inwestor: 44-200 Rybnik Wykonawca:, 44 206 Rybnik OPINIA GEOTECHNICZNA o -wodne na potrzeby projektu i budowy boiska wielofunkcyjnego

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA lipiec 2016r. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: ADRES OBIEKTU: Dojazd do nowoprojektowanego przedszkola przy ul. Warszawskiej na działkach nr geod. 134, 132/30, 479, 136, 476, 131/1, 135/2 obręb 1 miasta

Bardziej szczegółowo

! # % & # ( ) #, #. / , + #. 0 4 % %65 ; / < =2 44 > ;

! # % & # ( ) #, #. / , + #. 0 4 % %65 ; / < =2 44 > ; ! # % &# # () + #, #./ 0 122345 7 8 9:,+ #. 0 4%%65 ; /< =2 44>; ! # # #% #! # # # # #& & () ++++ %, %. & /,.0 1 2 & ) 3 4! 5.3#(+5(+60 #( 7 +++87 #( 9 4 3!.!0 & ( 4( 4 (.37 %3. 4 ) ++ : 0(!.0, 1% & ;

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków.

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Egz. nr 1 Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Lokalizacja: Maków, droga powiatowa nr 5103 E, pow. skierniewicki,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA W dniu 07-04-2017 r pod "Projektowaną przebudowę ulicy Leśnej w iejscowości Glina g. Celestynów" wykonano 3 odwierty badawcze φ 90 do 3 głębokości p.p.t. Miejsca badań wskazał zleceniodawca.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA Dokumentacja badań podłoża gruntowego

OPINIA GEOTECHNICZNA Dokumentacja badań podłoża gruntowego OPINIA GEOTECHNICZNA Dokumentacja badań podłoża gruntowego TEMAT: Zagospodarowanie terenów MOSIR w m. Mielec. INWESTOR : Gmina Miejska Mielec ul. Żeromskiego 26 39-300 Mielec MIEJSCOWOŚĆ: Mielec GMINA:

Bardziej szczegółowo

Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4. 1/Korfantów /12

Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4. 1/Korfantów /12 Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4 Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego 1/Korfantów /12 dla zaprojektowania boiska i obiektu kubaturowego na terenie działki 414 i 411/10 obręb

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION sobkiewicz 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Pionierów 1B/2 NIP 749-182-67-17 (077) 483-34-51, 0 607-165-461, 0 607-842-318 Tel/Fax Kom: Pracownia: 47-224 Kędzierzyn-Koźle,

Bardziej szczegółowo

Geo.Log OPINIA GEOTECHNICZNA

Geo.Log OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE do projektu przebudowy i rozbudowy budynku oświaty o świetlicę w Zespole Szkół nr 124 przy ulicy Conrada 6 w Warszawie. I N W E S T O R : MIASTO

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Nr arch.:4589/14 Egz.: nr OPINIA GEOTECHNICZNA DLA KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NR 92/32, 92/33, 92/35, 92/36, 92/37 i 92/38 PRZY UL. HELIOSA W GDAŃSKU Opracowała: mgr inŝ. Emilia Prowadzisz nr upr.

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań. podłoża gruntowego terenu pod projektowany budynek. Urzędu Skarbowego w Opolu

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań. podłoża gruntowego terenu pod projektowany budynek. Urzędu Skarbowego w Opolu Zleceniodawca: Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o. ul. Kościuszki 82/14 50-441 Wrocław Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego terenu pod projektowany budynek Urzędu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO badania podłoża gruntowego w związku z projektowaną budową ulicy Tęczowej w m.

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO badania podłoża gruntowego w związku z projektowaną budową ulicy Tęczowej w m. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO badania podłoża gruntowego w związku z projektowaną budową ulicy Tęczowej w m. Tarnów Zleceniodawca: Miejscowość: Powiat: Województwo: Drogowiec Biuro Projektów,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Ul. Turmoncka 16/27 03-254 Warszawa NIP: 524-237-00-97 tel. 506-125-199 OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb przebudowy ul. Szerokiej w Warszawie, dzielnicy Wesoła Zleceniodawca: PRO STUDIO Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

HYDRO4Tech PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA

HYDRO4Tech PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA Geotechnika ul. Balkonowa 5 lok. 6 Hydrotechnika Tel. 503 533 521 03-329 Warszawa tel. 666 712

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Załączniki. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500 zał. 1 Profile otworów w skali 1:100 zał. 2 Przekrój geotechniczny zał.

Spis treści. Załączniki. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500 zał. 1 Profile otworów w skali 1:100 zał. 2 Przekrój geotechniczny zał. Spis treści 1.Wstęp str. 3.Charakterystyka projektowanej inwestycji str. 3 3.Zakres wykonanych prac str. 3 4. Charakterystyka warunków geotechnicznych str. 3 5.Podsumowanie - opinia geotechniczna str.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

SPIS TREŚCI: SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 1 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.2. LOKALIZACJA TERENU BADAŃ 1.3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 1.4. WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW 2. ZAKRES I METODYKA WYKONYWANYCH PRAC 2.1. BADANIA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla projektu budowy budynku osługowego GDAŃSK, ul. Długie Ogrody, działka nr 166/10

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla projektu budowy budynku osługowego GDAŃSK, ul. Długie Ogrody, działka nr 166/10 Przedsiębiorstwo Wdrożeń Technicznych GEOTEST Sp. z o.o. 80264 GDAŃSK, Al. Grunwaldzka 138/5 tel./fax (058) 3410274, tel. (058) 3416901 Pracownia Geotechniczna: GDAŃSK, Al. Grunwaldzka 135A, piętro, pok.

Bardziej szczegółowo

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, 46-060 Prószków tel.605-652-184; e-mail geoserwis.jaworski@interia.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla potrzeb budowy parkingów

Bardziej szczegółowo

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, 64-130 Rydzyna tel. kom. 603045882 e-mail: pdhleszno@onet.pl ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY UMOWA NR NZU.3633.2.48.2013.ul. Maleczyńskich HAL - SAN ul. Przyjaźni 4E/3 53-030 Wrocław OBIEKT Adres obiektu Stadium Inwestor Przebudowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem Sięgacz

Bardziej szczegółowo

Badania geotechniczne...

Badania geotechniczne... Przedsiębiorstwo Produkcyjno Budowalano Handlowo Usługowe VOIVODE Eksport - Import W o j c i e c h W o j e w o d a Badania geotechniczne... Nazwa i adres zadania: Badanie kontrolne profilu geotechnicznego

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna nt:

Opinia geotechniczna nt: PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI INWESTYCJI "KRET" Jarosław Filipiak Skwierzynka 4e, tel. 601971848 75-016 KOSZALIN Opinia geotechniczna nt: warunków gruntowo-wodnych występujących w rejonie projektowanej ścieżki

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

PROGEO ~... ROK ZAŁ 1993 GEOTECHNIKA. GEOLOGIA INŻYNIERSKA F'UNDAMENTOWANIE BADANIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO. OPINIA GEOTECHNICZNA

PROGEO ~... ROK ZAŁ 1993 GEOTECHNIKA. GEOLOGIA INŻYNIERSKA F'UNDAMENTOWANIE BADANIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO. OPINIA GEOTECHNICZNA . "+.. PROGEO... ROK ZAŁ 1993 GEOTECHNIKA. GEOLOGIA INŻYNIERSKA F'UNDAMENTOWANIE BADANIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO. OPINIA GEOTECHNICZNA Wykonawca: PROGEO s.c. J. Miłosz i Z. Żywicki 03-968 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Dokumentacja badań podłoża gruntowego Geologika s.c. Usługi Geologiczne P. Gorczyca J. Gorczyca Tel. 508 292 372, 516 019 605 Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy hali magazynowej prętów prostych na terenie Huty Łabędy

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 2. Położenie oraz charakterystyka projektowanej inwestycji 3. Zakres prac 4. Warunki gruntowo- wodne 5. Wnioski i zalecenia

1. Wstęp 2. Położenie oraz charakterystyka projektowanej inwestycji 3. Zakres prac 4. Warunki gruntowo- wodne 5. Wnioski i zalecenia . Wstęp. Położenie oraz charakterystyka projektowanej inwestycji. Zakres prac. Warunki gruntowo- wodne. Wnioski i zalecenia Załączniki graficzne: Mapa dokumentacyjna - Zał. Przekroje geotechniczne - Zał..-.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ W-20 Z DOSTOSOWANIEM DO PARAMETRÓW DROGI POŻAROWEJ.

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ W-20 Z DOSTOSOWANIEM DO PARAMETRÓW DROGI POŻAROWEJ. OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ W-20 Z DOSTOSOWANIEM DO PARAMETRÓW DROGI POŻAROWEJ. Wykonawca: PROGEO s.c. J. Miłosz, Z. Żywicki 00-820 Warszawa, ul. Sienna 61/9 Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

określająca warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanej przebudowy drogi powiatowej nr 1213C Osie Stacja Kolejowa-Drzycim, gm.

określająca warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanej przebudowy drogi powiatowej nr 1213C Osie Stacja Kolejowa-Drzycim, gm. OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanej przebudowy drogi powiatowej nr 1213C Osie Stacja Kolejowa-Drzycim, gm. Drzycim Lokalizacja: Żur-Drzycim Gmina Drzycim Powiat

Bardziej szczegółowo

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inŝ. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23, tel

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inŝ. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23, tel GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inŝ. Aleksander Gałuszka 35-114 Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23, tel. 605965767 OPINIA GEOTECHNICZNA dla budowy boiska wielofunkcyjnego, przebudowy istniejących trybun i

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRM GEOLOGICZN GEOOPTIM Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49B/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ POŁOŻONEGO NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KONARSKIEGO PRZY ULICY OKOPOWEJ 55A W WARSZAWIE Zleceniodawca dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA GEOSTUDIO PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Opinia geotechniczna dla tematu Ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA oraz DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOśA GRUNTOWEGO GDAŃSK. ul. Narwicka 6 Działki nr 150/6; 154/5. Woj. pomorskie

OPINIA GEOTECHNICZNA oraz DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOśA GRUNTOWEGO GDAŃSK. ul. Narwicka 6 Działki nr 150/6; 154/5. Woj. pomorskie PROGEO BIURO USŁUG GEOLOGICZNYCH PROGEO Krzysztof Dziamski 80-292 Gdańsk ul. Góralska 37B/21 58-342-43-47; +48 501 148 183; e-mail: khd@wp.pl www.bugprogeogd.pl Zleceniodawca: BIPRORAF Sp. z o.o., 80-557

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA. dla projektowanego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie przy ulicy Stalickiego

OPINIA GEOTECHNICZNA. dla projektowanego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie przy ulicy Stalickiego Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 4 2.1. PRACE POLOWE... 4 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanej budowy wiaty na działce nr 2652/3 w obrębie Pustyni Błędowskiej Miejscowość: Gmina: Powiat: Województwo: Chechło Klucze olkuski małopolskie Opracował:... mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna. Stadnina Koni Nowe Jankowice Sp. z o.o. Nowe Jankowice Łasin. Przemysław Kaleta geolog VII-1434, V-1633

Opinia geotechniczna. Stadnina Koni Nowe Jankowice Sp. z o.o. Nowe Jankowice Łasin. Przemysław Kaleta geolog VII-1434, V-1633 Pomagamy Tobie dbać o środowisko ul. tel./fax 056 46 256 32, NIP 876-101-25-70 www.ekoserwis.grudziadz.com Typ dokumentacji: Opinia geotechniczna Temat: Obora na terenie gospodarstwa w Szarnosiu Inwestor:

Bardziej szczegółowo

BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO

BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO 1 BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej 1667N w miejscowości Płozy gmina: Szczytno powiat: szczycieński województwo: warmińsko- mazurskie Opracowali:

Bardziej szczegółowo

G E OT E C H N O LO G I A S. C.

G E OT E C H N O LO G I A S. C. G E OT E C H N O LO G I A S. C. GEOLOGIA GEOTECHNIKA ŚRODOWISKO UL. TRZEBNICKA 16A/14, 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE tel. 602 613 571 e-mail: geotechnologia@o2.pl NIP: 9151719308 Regon: 020441533 ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla potrzeb projektowania ulicy Storczykowej w miejscowości Nowa Wola, gmina Lesznowola

Opinia geotechniczna dla potrzeb projektowania ulicy Storczykowej w miejscowości Nowa Wola, gmina Lesznowola G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. www.geovia.pl tel./fax: 0-22-851-10-42 NIP: 526-015-16-26 00-724 W a r s z a w a, u l. C h e ł m s k a 2 1 R EGON: 008427790 Opinia geotechniczna dla potrzeb projektowania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo wodnych dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych

Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo wodnych dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych Zleceniodawca: KOMENDA POWIATOWA STRAŻY POŻARNEJ W ŚWIECIU Ul. LASKOWICKA 2 86 100 ŚWIECIE Wykonawca opracowania: A p e g e o Pracownia hydrogeologii, geologii inżynierskiej i surowców Adres: Mazurska

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla projektowanej budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borowinowej i ul. Leśnej w Bieruniu Starym

Opinia geotechniczna dla projektowanej budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borowinowej i ul. Leśnej w Bieruniu Starym Sporządzanie dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych Badania przepuszczalności gruntu Raporty oddziaływania na środowisko Przydomowe oczyszczalnie ścieków mgr inż. Michał Potempa 32-500 Chrzanów

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE GEOCENTRUM DAMIAN KLIMOWICZ 80298 Gdańsk, ul. Czaplewska 32 NIP: 9580951402 tel.+ 48 506 82 19 82 email: geocentrum@geocentrum.co GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OPINIA

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Ul. Boryszewska 2 05-462 Wiązowna OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla potrzeb projektu budowlano wykonawczego: Budowa zbiornika

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

SPIS TREŚCI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW Dokumentacja geotechniczna dotycząca rozpoznania warunków gruntowo-wodnych na działkach 155/2, 155/7 w Dobroszycach powiat oleśnicki dla budowy przedszkola bez podpiwniczenia. SPIS TREŚCI strona 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

GEOWIERT. geotechniczna

GEOWIERT. geotechniczna Głuchołazy,pl.Zgody 1 budynek mieszkalny wielorodzinny GEOWIERT Usługi Geologiczne Rok założenia 1987r Adres: 45-521 Opole-Grudzice,ul.Borowskiego 7 Tel./fax (077) 454-83-42 Telefon komórkowy 0602 643071

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego

OPINIA GEOTECHNICZNA wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego Zleceniodawca: Biuro Studiów i Projektów Lotniskowych POLCONSULT Sp. z o.o. 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 53 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. ZAKŁAD W ŁODZI ul. Nowa 29/31, 90-030

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA. Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba Łęgowo ul. Krótka 4

OPINIA GEOTECHNICZNA. Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba Łęgowo ul. Krótka 4 Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba 83-031 Łęgowo ul. Krótka 4 tel. 609 141 447 tel. biuro: 531 31 31 63 fax: 58 728 22 92 mail: biuro@pgaqua.pl www.pgaqua.pl Nr arch. 1161/16 Nr egz. - TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE

WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE MG PROJEKT ul. Śreniawitów 1/44, 03-188 Warszawa, tel./fax. (22) 100-59-89, 601-200-706, mgprojekt.geologia@wp.pl WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Fizjo - Geo Opinia geotechniczna dla potrzeb zagospodarowania terenu sportowo rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 109 (Wrocław, ulica Inżynierska 54) Zawartość dokumentacji I Tekst L.p. Str. 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DLA KONCEPCJI GDYŃSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ PRZY PLACU GRUNWALDZKIM W GDYNI

OPINIA GEOTECHNICZNA DLA KONCEPCJI GDYŃSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ PRZY PLACU GRUNWALDZKIM W GDYNI Nr arch. 4363/3 Nr egz. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA KONCEPCJI GDYŃSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ PRZY PLACU GRUNWALDZKIM W GDYNI Opracowała: Dyrektor techniczny: inż. Anita Olszewska mgr inż. Marcin Bohdziewicz nr

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu budynków inwentarskich w m. Wrotnów, gm. Miedzna dz.

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu budynków inwentarskich w m. Wrotnów, gm. Miedzna dz. Dariusz Kisieliński - Biuro Usług eologicznych i eotechnicznych 8-11 Siedlce, ul. Asłanowicza 2A. OPNA EOTECHNCZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA RUNTOWEO do projektu budynków inwentarskich w m. Wrotnów, gm.

Bardziej szczegółowo