NEWSLETTER PODATKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NEWSLETTER PODATKOWY"

Transkrypt

1 NOWE PRAWO NEWSLETTER PODATKOWY 1. VAT Minister Finansów walczy z wyłudzeniami zwrotu podatku Od 1 lipca 2015 r. kolejne towary (m.in. laptopy, tablety, telefony komórkowe, konsole do gier) zostaną objęte tzw. odwrotnym obciążeniem VAT. Oznacza to, że podatek należny będzie rozliczał nabywca. Rozszerzona zostanie również odpowiedzialność solidarna nabywców za podatek należny nieodprowadzony przez dostawcę. Obejmie ona m.in. aparaty fotograficzne i kamery oraz niektóre materiały eksploatacyjne do drukarek i fotokopiarek. Ponadto dostawcy towarów i usług, od których VAT rozlicza nabywca będą zobowiązani do składania Informacji podsumowujących w obrocie krajowym. Ułatwi to organom podatkowym weryfikowanie, czy nabywcy wywiązują się z obowiązków podatkowych. Nie znaczy to jednak, że przedsiębiorca, który kupi jeden komputer lub telefon zapłaci za niego kwotę netto i sam rozliczy VAT należny. To dlatego, że w stosunku do wyrobów elektronicznych wskazanych w załączniku 11 do ustawy o VAT procedura odwrotnego obciążenia będzie miała zastosowanie, gdy ich łączna wartość netto przekroczy 20 tys. zł (przy czym wprowadzono do ustawy przepisy uniemożliwiające sztuczne dzielenie jednej transakcji handlowej na wiele umów o niższej wartości w celu uniknięcia rozliczania VAT przez nabywcę). W przypadku odpowiedzialności solidarnej zmianie uległa nie tylko lista towarów, do których ma zastosowanie ta instytucja, ale również wysokość kaucji gwarancyjnej, którą musi wpłacić dostawca, aby zwolnić z odpowiedzialności swoich kontrahentów. Aby kaucja dawała zabezpieczenie przed odpowiedzialnością solidarną bez względu na wysokość obrotów dostawcy powinna wynosić: 10 mln zł w przypadku firm zajmujących się sprzedażą paliw, 3 mln zł w przypadku podmiotów sprzedających inne towary objęte odpowiedzialnością solidarną, np. srebrem lub platyną nieobrobionymi plastycznie, w postaci półproduktu lub w postaci proszku. Powyższe zmiany wynikają z ustawy 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 605) i wejdą w życie od 1 lipca 2015 r. Nowelizacja przewiduje również wprowadzenie tzw. proporcji wstępnej. Spowoduje to, że wynikający z faktur zakupu VAT przypadający na czynności niepodlegające opodatkowaniu nie będzie mógł zostać odliczony. W tym zakresie nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. Zmiana ta wpłynie m.in. na wysokość VAT odliczanego przez gminy. 1

2 2. VAT Zakup paliwa do samochodu osobowego umożliwi odliczenie 50 proc. podatku Od 1 lipca 2015 r. przedsiębiorcy uzyskają prawo do odliczania połowy VAT z faktur za paliwo do samochodów osobowych i z nimi zrównany. Oznacza to, że jeśli pojazd wykorzystywany jest do działalności opodatkowanej VAT, to firmie będzie przysługiwało prawo do uwzględniania co najmniej 50 proc. podatku naliczonego zawartego w cenie paliwa. Podatnik będzie mógł odliczyć całość VAT, gdy ograniczenia nie obejmują używanego przez niego pojazdu ze względu na jego konstrukcję (np. jest to VAN z jednym rzędem siedzeń) lub jeśli sposób eksploatacji samochodu wyklucza jego prywatny użytek (konieczne jest zgłoszenie takiego samochodu do urzędu skarbowego oraz prowadzenie ewidencji przebiegu). W zakresie możliwości pełnego odliczania VAT przepisy nie ulegają zatem zmianie. Nowe zasady odliczeń są korzystniejsze dla podatników oraz nieco prostsze. Dla celów odliczania VAT od paliwa przestaje bowiem być istotne, czy samochód ma homologację osobową, czy ciężarową. Nadal może to jednak mieć znaczenie przy rozliczaniu faktur za leasing rozpoczęty przed 1 kwietnia 2014 r. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 312). WYROKI I INTERPRETACJE 1 VAT Przepisy regulujące sprzedaż nieruchomości niezgodne z dyrektywą Analizując zasady opodatkowania zbycia budynków i budowli oraz działek, na których się one znajdują w pierwszej kolejności należy ustalić, czy doszło do pierwszego zasiedlenia. Od początku powstawało w tym zakresie wiele wątpliwości. W najbliższym czasie może być ich jeszcze więcej, ponieważ Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 14 maja 2015 r. (I FSK 382/14) uznał, że wprowadzona przez polskiego ustawodawcę do ustawy o VAT definicja pierwszego zasiedlenia jest niezgodna z dyrektywą 112. Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: 2

3 a) wybudowaniu lub b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w swoim orzecznictwie co prawda nie zdefiniował wyraźnie pojęcia pierwszego zasiedlenia, ale wyjaśnił, że należy rozumieć je szeroko i mocno intuicyjne. Wynika z niego zatem, że jest to rozpoczęcie użytkowania określonego budynku. Wprowadzone przez polskiego ustawodawcę dodatkowe kryteria (oddanie do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli ) nie mają więc umocowania w dyrektywie 112. Z ustnego uzasadnienia wyroku można wywnioskować, że jeżeli podatnik wykorzystywał budynek do działalności opodatkowanej przez co najmniej 2 lata, to jego zbycie może być zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Konsekwencje orzeczenia będzie można szczegółowo przeanalizować dopiero po opublikowaniu jego uzasadnienia pisemnego. Jest prawdopodobne, że w wielu przypadkach sytuacja sprzedawców nieruchomości jeszcze bardziej się skomplikuje. Trzeba będzie bowiem rozstrzygnąć, jak omawiane orzeczenie wpływa na możliwość korzystania z opcji opodatkowania (gdy transakcja, co do zasady, podlega zwolnieniu). Uwzględnienia będzie również wymagać to, że bezpośrednio na dyrektywę mogą powoływać się podatnicy, ale już nie organy podatkowe. W praktyce rekomendujemy dokonanie wstępnej analizy zasad opodatkowania zbycia nieruchomości na kilka miesięcy przed planowaną transakcją. W wielu przypadkach, ze względu na rozbieżne orzecznictwo, jedynym sposobem uniknięcia ryzyka podatkowego jest bowiem wystąpienie z wnioskiem o interpretację. Na Państwa życzenie jesteśmy gotowi dokonać takiej analizy i przygotować wniosek do odpowiedniego Dyrektora Izby Skarbowej. 2. TSUE Przepisy ustanawiające 8 proc. VAT na artykuły medyczne wymagają doprecyzowania Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że polska ustawa o VAT zbyt szeroko pozwala stosować obniżoną stawkę na niektóre wyroby stosowane w ochronie zdrowia. W praktyce wyrok z 4 czerwca 2015 r. (C-678/13) nie powinien jednak mieć większego wpływu na wysokość opodatkowania. To dlatego, że Trybunał w przeważającym zakresie przyznał Polsce rację w trwającym już prawie 4 lata sporze z Komisją Europejską. 3

4 Trybunał wskazał, że niezgodne z dyrektywą 112 są: poz. 82, 92 i 103 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. W ocenie Trybunału ich literalne brzmienie pozwala bowiem np. na zastosowanie 8 proc. stawki do soczewek kontaktowych i okularowych, które nie służą do korekcji wzroku. Zwrócił również uwagę, że polskie przepisy zbyt szeroko umożliwiają stosowanie obniżonej stawki do takich produktów z gumy, jak kroplomierze, rozpylacze czy termofory. Zawarte w skardze zarzuty Komisji Europejskiej były znacznie szersze i dotyczyły wielu pozycji wskazanych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, np. materiałów fotograficznych używanych przy prześwietleniach (poz. 84), waty (poz. 81) oraz produktów uzdrowisk (poz. 104). Część zarzutów nie została rozpatrzona przez Trybunał ze względu na zbyt ogólne sformułowanie skargi. Z kolei w kilku innych przypadkach Trybunał wprost wskazał, że polskie przepisy nie naruszają prawa UE. Przykładem są produkty uzdrowisk. W większości przypadków wskazanych w skardze TSUE nie zgodził się zatem z Komisją, że Polska narusza prawo UE. 3. VAT Trybunał rozstrzygnie, kiedy oddział zagranicznej firmy korzysta z prawa do odliczenia Naczelny Sąd Administracyjny postanowił zadać Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie dotyczące zasad wykładni art. 168 i 169 lit. a dyrektywy 112. Polski sąd zapytał, czy powyższe przepisy nie stoją na przeszkodzie odliczeniu VAT przez zagraniczny oddział zarejestrowany dla celów tego podatku w Polsce. Wniosek do TSUE dotyczy sytuacji, gdy zagraniczny oddział wykonuje głównie czynności wewnątrzzakładowe na rzecz jednostki macierzystej z siedzibą w innym państwie UE, a tylko sporadycznie dokonuje czynności opodatkowanych w Polsce. Naczelny Sąd Administracyjny w zadanym pytaniu zaznaczył, że zależy mu na uwzględnieniu faktu, że wynikający z faktur zakupu VAT naliczony jest związany z czynnościami wykonywanymi przez jednostkę macierzystą w innym państwie członkowskim. Powyższe pytanie zostało zadane w wyniku wydania postanowienia z 27 maja 2015 r. (I FSK 544/14). 4

5 4. PIT/CIT Wypłacone pełnomocnikowi success fee jest kosztem firmy Jeśli podatnik w czasie kontroli korzysta z pomocy prawnika, to poniesione z tego tytułu wydatki może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Dotyczy to również dodatkowego wynagrodzenia za korzystne dla przedsiębiorcy zakończenie postepowania. Tak wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 maja 2015 r. (II FSK 865/13). Sprawa dotyczyła wniosku o interpretację. Podatnik wskazał w nim, że w jego firmie przez kilka lat trwało postępowanie kontrolne dotyczące 2001 r. W tym czasie wydano kilka decyzji. Ostatecznie, w 2011 r., pobrany podatek został zwrócony wraz z odsetkami i została wydana decyzja o umorzeniu postępowania kontrolnego. Podatnik reprezentowany był przez pełnomocnika, któremu przysługiwało m.in. dodatkowe wynagrodzenie związane ze zwrotem przez urząd skarbowy pobranego podatku wraz z odsetkami. Podatnik zapytał, czy jest ono kosztem uzyskania przychodów. Dyrektor Izby Skarbowej uznał, że wydatek ten nie ma związku z przychodami i w konsekwencji nie jest kosztem podatkowym. Takie samo stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Dopiero Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację podatnikowi. Podkreślił on, że koszty obsługi prawnej są klasycznym przykładem wydatku, który jest kosztem podatkowym, pod warunkiem, że jest odpowiednio udokumentowany. Nie ma więc podstaw, aby badać jego wpływ na uzyskiwanie przychodów. Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że większość usług, które są świadczone w zakresie doradztwa prawnego i w rachunkowości nie służą bezpośrednio uzyskaniu przychodu. Są to bowiem typowe przykłady kosztów pośrednich. Sąd podkreślił, że korzystanie z usług prawnych czy podatkowych przez przedsiębiorców ma dać im pewność, że prowadzą działalność w zgodzie z przepisami. W konsekwencji, wskazywany przez organy podatkowe argument, że usługi świadczone przez radcę prawnego na rzecz przedsiębiorcy, nie mają na celu osiągnięcia przychodów należy pominąć i uznać za absurdalny. 5. VAT Parkowanie poza siedzibą firmy nie wyklucza pełnego odliczania VAT Podatnicy mogą w pełni odliczać VAT związany z nabyciem i eksploatacją samochodów osobowych jeśli wykluczą ich prywatny użytek. Zdaniem organów podatkowych oznacza to, że poza godzinami pracy pracownik nie może mieć dostępu do pojazdu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 15 maja 2015 r. (III SA/Wa 3714/14) uznał, że nie ma podstaw do tak restrykcyjnej wykładni przepisów. 5

6 W ocenie sądu parkowanie samochodu poza siedzibą firmy nie oznacza automatycznie, że samochód nie jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Z wyroku wynika jednak, że wprowadzone zasady eksploatacji pojazdów muszą być uzasadnione specyfiką prowadzonej działalności i zakresem obowiązków pracownika, a pracodawca musi zapewnić odpowiednie mechanizmy kontroli ich przestrzegania. Sąd powołał się na podobne rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 10 marca 2015 r. (I SA/Wr 35/15). W nim również uznano, że parkowanie samochodu poza siedzibą firmy nie oznacza automatycznie, że nie jest on wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zauważył, że na gruncie ustawy o PIT wykształcił się pogląd, iż przejazdy pracowników mobilnych samochodem służbowym na trasie pomiędzy wyznaczonym miejscem zamieszkania, a miejscem wykonywania pracy o ile nie służą osobistym celom pracowników, lecz wykorzystywane są w ramach realizacji zadań służbowych nie są nieodpłatnym świadczeniem. W ocenie sądu nie ma żadnych przeszkód, aby kwestie te podobnie rozumieć na gruncie ustawy o VAT. W razie Państwa pytań prosimy o kontakt z: Michał Dec partner, doradca podatkowy tel lub Państwa doradcą ze strony naszej Kancelarii Konrad Piłat doradca podatkowy tel KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy ul. Miodowa 1, Warszawa, tel.: ; Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych. 6

NEWSLETTER PODATKOWY

NEWSLETTER PODATKOWY NOWE PRAWO NEWSLETTER PODATKOWY 1. ZUS Samozatrudnieni zapłacą niższą składkę wypadkową Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które zgłosiły do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PODATKOWY

NEWSLETTER PODATKOWY Nowe prawo NEWSLETTER PODATKOWY 1. ZUS Wynagrodzenie rad nadzorczych obciążone składkami na ubezpieczenia społeczne Spółki, w których funkcjonują rady nadzorcze do 8 stycznia 2015 r. powinny zgłosić do

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2014 roku

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2014 roku Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2014 roku 1. Nowe zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi Od dnia 1 kwietnia 2014 r. wchodzą w życie nowe zasady odliczania i rozliczania na gruncie

Bardziej szczegółowo

www.vat.ksiegowego.pl

www.vat.ksiegowego.pl egzemplarz okazowy nr okazowy WRZESIEŃ 2011 ISSN 2083-3660 DLA KSIĘGOWEGO Z FIRMY I SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I. II. spis treści VAT NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ Z tym numerem 2 dodatki papierowe: Najciekawsze

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. (druk nr 834)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. (druk nr 834) Warszawa, dnia 3 marca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (druk nr 834) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa wprowadza

Bardziej szczegółowo

1 stycznia 2014 nr 1(199)

1 stycznia 2014 nr 1(199) 1 stycznia 2014 nr 1(199) dwutygodnik BIULETYN VAT www.bv.infor.pl VAT I AKCYZA: PORADY DOKUMENTACJA ORZECZNICTWO INTERPRETACJE dodatki: Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2013/2014 VAT 2014 ujednolicony

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r.

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. Agenda 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielone

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 10 stycznia 2014 r.

Newsletter / 10 stycznia 2014 r. Newsletter / 10 stycznia 2014 r. Str.2. Zwrot pracownikowi wydatków na wyżywienie w podróży służbowej nie podlega PIT Str.4. Dla określenia skutków podatkowych czynności znaczenie ma jej charakter na gruncie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODATKOWE

INFORMACJE PODATKOWE INFORMACJE PODATKOWE MARZEC 2015 I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)... 3 1. PARKOWANIE SAMOCHODU W MIEJSCU ZAMIESZKANIA INTERPRETACJA DIS W POZNANIU Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R. (SYGN. ILPP2/443-734/14-4/MR)...

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: styczeń-marzec 2015 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: Prawo > > Administrator

Bardziej szczegółowo

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem 5/2011 ISSN 2083-2427 Spis treści Podatek od towarów i usług 5 Opodatkowanie VAT odsetek od pożyczek udzielonych z ZFŚS Teresa Sławińska-Choryło

Bardziej szczegółowo

Witamy w naszym Newsletterze

Witamy w naszym Newsletterze tel.: +48 42 200 70 00 fax: +48 42 200 74 32 e-mail: bss@bssce.com Business Support Solution S.A. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90 A Strona główna Firma Usługi Aktualności Klienci Praca i Praktyki Zarząd

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach LIPIEC 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach LIPIEC 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach LIPIEC 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr

Bardziej szczegółowo

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej Nr 3/ 2011 BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI 2 Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej 3 Remont a ulepszenie środków trwałych w świetle Ustawy o Rachunkowości 5 Prezentacja segmentów

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Wyrok NSA 6 sierpnia 2014 r. I FSK 1288/13 2 Wyrok NSA 7 sierpnia 2014 r. I FSK 1355/13 Nie każde przesunięcie czy rozliczenie

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R.

MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R. 1 MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 23 lipca 2014 r.

Newsletter / 23 lipca 2014 r. Newsletter / 23 lipca 2014 r. Str.2. Zmiana zasad informowania o cenie towarów i usług Str.4. Nieodpłatne świadczenia należy opodatkować, jeśli korzyść jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi

Bardziej szczegółowo

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów Autor: Tytuł: Sławomir Zieleń Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów Zasadniczo w przypadku nabycia samochodu osobowego lub innego

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 16 grudnia 2013 r.

Newsletter / 16 grudnia 2013 r. Newsletter / 16 grudnia 2013 r. Str.2. Nowe prawo konsumenckie wprowadza rewolucję w branży e-commerce Str.4. Zmiany VAT od 1 stycznia 2014 r. Str.7. Zamawiający zabezpiecza się przed solidarną odpowiedzialnością.

Bardziej szczegółowo

Praktyczny leksykon VAT 2015 r.

Praktyczny leksykon VAT 2015 r. rekomenduje BIULETYN VAT Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013 - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 PODATKI 2013 PODATKI 2013 cz. 1 W publikacji znajduje się ustawa o podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r.

ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r. ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r. Z dniem 1 lipca 2015 r. wejdą w życie następujące akty prawne: 1) ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do pisma RGIB/45/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.

Załącznik 1 do pisma RGIB/45/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. Załącznik 1 do pisma RGIB/45/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. Charakterystyka zagrożeń dla sektora nauki z tytułu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo