Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015"

Transkrypt

1 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Czynniki podażowo-popytowe Skup zbóż Na wysokim poziomie utrzymuje się skup pszenicy i jęczmienia. Mniejszy niż przed rokiem jest natomiast skup żyta i kukurydzy. W styczniu 2015 r. skup zbóż podstawowych z mieszankami (według danych GUS) ukształtował się na poziomie 537 tys. ton, o 34% wyższym niż przed rokiem. Do skupu najwięcej dostarczono pszenicy. W styczniu 2015 r. podmioty rynkowe skupiły 421 tys. ton tego ziarna (w tym pszenicy paszowej 132 tys. ton). Skup tego ziarna był o 46% większy niż przed rokiem. Dostawy żyta do skupu wyniosły 32 tys. ton i były o 36% mniejsze niż rok wcześniej Skup zbóż podstawowych VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I zboża razem pszenica żyto Jęczmienia paszowego skupiono 14 tys. ton, o 3% mniej niż w styczniu 2014 r. W tym czasie skup jęczmienia browarnego wzrósł o 8%, do 5,5 tys. ton. Ogółem skup jęczmienia (łącznie z ziarnem konsumpcyjnym) wyniósł 23 tys. ton i był o 5% większy niż rok wcześniej. W okresie siedmiu miesięcy sezonu 2014/2015 skup zbóż podstawowych był o 22,5% większy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku i według GUS wyniósł 6,1 mln ton. W tym czasie pszenicy Rynek zbóż skupiono 4,2 mln ton, o 31% więcej, a jęczmienia 613 tys. ton, o 13% więcej. Skup żyta wyniósł 507 tys. ton, o 34,5% mniej niż rok wcześniej. W styczniu 2015 r. podmioty rynkowe skupiły 81 tys. ton kukurydzy, o 15% mniej niż w styczniu 2014 r. Od początku bieżącego sezonu skup kukurydzy, pomimo rekordowych zbiorów jest mniejszy niż przed rokiem. W okresie lipiec 2014 styczeń 2015 skup kukurydzy wyniósł 1,3 mln ton i był o 8% mniejszy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Handel zagraniczny 1 Z uwagi na dobrą jakość i konkurencyjne ceny eksport zbóż od początku sezonu utrzymuje się na wysokim poziomie. W okresie lipiec grudzień 2014 r. z kraju wywieziono 3,6 mln ton ziarna zbóż i przetworów zbożowych (w ekwiwalencie ziarna), o 12% więcej niż rok wcześniej. W towarowej strukturze eksportu zbóż dominowała pszenica z udziałem 61%. Wartość eksportu zbóż i przetworów zbożowych wyniosła 1,2 mld EUR i była o 6% większa od uzyskanej rok wcześniej. 1 na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów Struktura eksportu zbóż z Polski (w ekwiwalencie ziarna) w okresie lipiec-grudzień 2014 r. Pszenżyto 9% Kukurydza 10% Pszenica 61% Agencja Rynku Rolnego 1 Żyto 11% Jęczmień 6% Pozostałe zboża 2% Owies 1% Źródło: opracowanie ARR na podstaw ie danych Ministerstwa Finansów

2 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Import ziarna zbóż i przetworów zbożowych w bieżącym sezonie jest mniejszy niż przed rokiem. W pierwszej połowie sezonu 2014/2015 (lipiec grudzień 2014 r.) do kraju przywieziono 1,1 mln ton zbóż (łącznie z przetworami w ekwiwalencie ziarna), o 6% mniej niż rok wcześniej. Blisko połowę (48%) wolumenu importu zbóż stanowiła pszenica. W tym czasie wartość importu obniżyła się o 2%, do 0,4 mld EUR. Struktura importu zbóż do Polski (w ekwiwalencie ziarna) w okresie lipiec-grudzień 2014 r. Jęczmień 14% Kukurydza 32% Pozostałe zboża 3% Owies 2% Żyto 1% Źródło: opracowanie ARR na podstaw ie danych Ministerstwa Finansów Pszenica 48% Saldo handlu zbożami (w ekwiwalencie ziarna) w okresie lipiec grudzień 2014 r. wyniosło 2,5 mln ton i było o 22% większe niż w tym samym okresie 2013 r Wyniki handlu zagranicznego zbożami (w ekwiwalencie ziarna) (w okresie lipiec-grudzień) / / / / / / /14* 2013/14*2014/15* Eksport Import Saldo * szacunek ARR Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Ministerstwa Finansów Wartościowe saldo handlu zbożami i przetworami zbożowymi w okresie lipiec 757 mln EUR wobec 686 mln EUR w analogicznym okresie 2013 r. Administrowanie handlem zagranicznym UE z krajami trzecimi Kontyngenty taryfowe na przywóz zbóż obowiązujące w UE w 2015 r. 2 W ramach kontyngentów taryfowych w przywozie z krajów trzecich pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka (kod CN ) obowiązuje stawka celna 12 EUR/t 3, a w przypadku jęczmienia (kod CN 1003) 16 EUR/t 4. Cło jest zerowe jedynie w odniesieniu do przywozu kukurydzy 5. Kontyngent taryfowy na import kukurydzy w pierwszym półroczu 2015 r. (139 tys. ton) został w całości rozdysponowany. W ramach tego kontyngentu Agencja Rynku Rolnego wydała pozwolenia na przywóz 11,8 tys. ton kukurydzy. Zainteresowanie pozostałymi kontyngentami (na pszenicę i jęczmień) było nadal niewielkie. Do końca grudnia 2015 r. obowiązują roczne unijne kontyngenty taryfowe na przywóz z Ukrainy tys. ton pszenicy zwyczajnej, 250 tys. ton jęczmienia oraz 400 tys. ton kukurydzy. Wysokość cła w ramach tych kontyngentów została ustalona na poziomie zerowym. Kontyngent na przywóz kukurydzy z Ukrainy został już w całości wykorzystany. W Polsce w 2015 r. przedsiębiorcy uzyskali pozwolenia na przywóz z Ukrainy 37 ton mąki kukurydzianej. 2 (data dostępu r.) 3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z 30 października 2008 r. 4 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2305/2003 z 29 grudnia 2003 r. 5 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 969/2006 z 29 czerwca 2006 r. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1169/2014 z 31 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 416/2014 z 23 kwietnia 2014 r. grudzień 2014 r. było dodatnie i wyniosło Agencja Rynku Rolnego 2

3 Do 27 lutego 2015 r. unijni handlowcy uzyskali także pozwolenia na przywóz z Ukrainy 264 tys. ton pszenicy zwyczajnej (co stanowiło 28% limitu na 2015 r.) oraz 5,6 tys. ton jęczmienia (2% limitu). Handel UE z krajami trzecimi Duże zasoby zbóż w UE ograniczają popyt na ziarno spoza Unii. Zgodnie z pozwoleniami wydanymi w okresie ośmiu miesięcy sezonu 2014/2015 (1 lipca 2014 r. 3 marca 2015 r.), unijni przedsiębiorcy zadeklarowali import 10,3 mln ton zbóż i przetworów zbożowych 7, o 10% mniejszy niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu (2013/2014). Według wydanych pozwoleń eksportowych wolumen zboża wywiezionego z UE był o 7% większy niż w tym samym okresie sezonu 2013/2014 i wyniósł 31,6 mln ton. Wysokość opłaty celnej za pszenicę, żyto, kukurydzę i sorgo poza kontyngentami od 8 listopada 2014 r. pozostaje na poziomie zerowym 8. Działania ARR na rynku zbóż Administrowanie handlem zagranicznym W okresie pierwszych ośmiu miesięcy bieżącego sezonu (lipiec 2014 luty 2015) Agencja Rynku Rolnego wydała pozwolenia na wywóz z Polski poza obszar celny UE 1,4 mln ton zbóż wobec 0,6 mln ton w analogicznym okresie poprzedniego sezonu. Pozwolenia dotyczyły głównie pszenicy zwyczajnej (1,3 mln ton). Jednocześnie wydane zostały pozwolenia na wywóz 1,6 tys. ton mąki z pszenicy zwyczajnej i orkiszu wobec 1,2 tys. ton w tym samym okresie sezonu 2013/ (data dostępu r.) 8 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1206/2014 z 7 listopada 2014 r. Na podstawie wniosków złożonych w ARR, handlowcy uzyskali także pozwolenia na import do kraju 90 tys. ton ziarna zbóż (z tego: pszenicy durum 20 tys. ton, pszenicy zwyczajnej 8 tys. ton, kukurydzy 58 tys. ton oraz sorga 4 tys. ton), o 60% mniej niż rok wcześniej. Dopłaty do materiału siewnego Do 25 czerwca 2015 r. rolnicy mogą składać w OT ARR wnioski o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, w ramach pomocy de minimis w rolnictwie 9. Dopłatami objęte są zboża ozime i jare, rośliny strączkowe i ziemniaki oraz mieszanki zbożowe i pastewne (sporządzone z gatunków roślin objętych systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka) zakupione w okresie od 15 lipca 2014 r. do 15 czerwca 2015 r. 10 Maksymalna kwota pomocy de minimis w rolnictwie dla jednego producenta rolnego w okresie trzech lat podatkowych wynosi 15 tys. EUR 11. W 2015 r. (do 2 marca) do ARR wpłynęło 8 tys. wniosków o dopłaty z tego tytułu. Najwięcej wniosków złożyli rolnicy z województwa kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Do końca lutego 2015 r. na podstawie rozpatrzonych wniosków Agencja Rynku Rolnego wypłaciła rolnikom 1,1 mln zł. Agencja Rynku Rolnego 3 9 Dz. U. z 2009 r. Nr 113, poz.945, z późn. zm. 10 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. z 2013 r., poz. 615) 11 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.

4 zł za tonę zł za tonę Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych Agencja Rynku Rolnego obsługuje fundusze promocji produktów rolno-spożywczych m.in. Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. W styczniu 2015 r. na konto Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych wpłynęło 751 tys. zł. Środki znajdujące się w dyspozycji funduszu były wydatkowane na wspieranie marketingu i promocję produktów zbożowych. Ze środków funduszu finansowane były m.in.: Promocja ziarna zbóż i przetworów zbożowych oraz Integrowana produkcja zbóż chlebowych. Tendencje cenowe Krajowe ceny skupu zbóż (bez VAT) Popyt eksportowy na zboże stymuluje wzrost cen w kraju. Nadal jednak są one niższe niż przed rokiem. W styczniu 2015 r. przeciętna cena skupu pszenicy 12 ukształtowała się na poziomie 710 zł/t, o 6% wyższym niż w poprzednim miesiącu. W porównaniu z notowaniami sprzed roku cena tego zboża była o 6% niższa. W zależności od regionu przeciętna cena pszenicy wynosiła od 620 zł/t w woj. małopolskim i 639 zł/t w woj. świętokrzyskim do 791 zł/t w woj. pomorskim i 776 zł/t w woj. zachodniopomorskim. Za żyto w skupie przeciętnie w kraju płacono 536 zł/t, o 2% więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 7% mniej niż przed rokiem. Najtańsze było żyto w woj. lubelskim 461 zł/t i w woj. łódzkim 474 zł/t, a najdroższe w woj. świętokrzyskim 596 zł/t i woj. zachodniopomorskim 563 zł/t. 12 ceny skupu zbóż w styczniu według danych GUS Ceny skupu pszenicy i żyta VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I pszenica żyto Jęczmień browarny w styczniu 2015 r. skupowano po 699 zł/t, o 3% drożej niż w grudniu 2014 r. W tym czasie cena jęczmienia paszowego wzrosła o 6%, do 606 zł/t. W odniesieniu do cen sprzed roku jęczmień był tańszy odpowiednio o 16% i 20%. Przeciętna cena jęczmienia ogółem w styczniu 2015 r. wynosiła 632 zł/t. Była ona o 5% wyższa niż miesiąc wcześniej, ale o 18% niższa niż przed rokiem Ceny skupu jęczmienia paszowego i kukurydzy VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I kukurydza jęczmień paszowy Duży popyt na kukurydzę, przy sezonowym zmniejszeniu dostaw, skutkował znacznym wzrostem cen tego ziarna. W styczniu 2015 r. średnia cena kukurydzy w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 7,5%, do 548 zł/t. Jednocześnie cena ta była o 18% niższa niż w styczniu 2014 r. Agencja Rynku Rolnego 4

5 zł za tonę Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 W lutym 2015 r. ceny zbóż konsumpcyjnych uległy obniżeniu, a jęczmienia paszowego i kukurydzy wzrosły. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW średnia cena zakupu żyta konsumpcyjnego i pszenicy konsumpcyjnej była o 2% niższa niż w styczniu 2015 r. W tym czasie jęczmień paszowy podrożał o 3%, a kukurydza o 2%. Targowiskowe ceny zbóż Od początku sezonu 2014/2015 na krajowych targowiskach ceny pszenicy ulegały obniżeniu. W styczniu 2015 r. przeciętna targowiskowa cena pszenicy (według danych GUS) wynosiła 756 zł/t i była o 0,5% niższa niż w poprzednim miesiącu. Ceny żyta i jęczmienia, po spadku w drugiej połowie 2014 r., w styczniu 2015 r. wzrosły. Średnia targowiskowa cena żyta w styczniu wynosiła 599 zł/t (wzrost o 5% w porównaniu z grudniem 2014 r.), a jęczmienia 718 zł/t (wzrost o 1%). W odniesieniu do stycznia 2014 r. ceny pszenicy i jęczmienia były jednak o 17% niższe, a żyta o 12% niższe Średnie ceny zbóż na targowiskach VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I pszenicy żyta jęczmienia Ceny zbóż na giełdach krajowych Na giełdach krajowych w styczniu 2015 r. transakcyjne ceny zbóż były wyższe niż w grudniu. W lutym 2015 r. w kraju odnotowano spadek giełdowych cen zbóż. Wyjątek stanowiło żyto, które podrożało. Transakcyjna cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 518 zł/t, i była o 2% wyższa niż w styczniu 2015 r. Cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 740 zł/t, a pszenicy paszowej 630 zł/t. Ceny te były o 2% niższe niż w styczniu 2015 r. W tym czasie cena jęczmienia paszowego obniżyła się o 3%, do 627 zł/t, a kukurydzy o 9%, do 537 zł/t. Ceny zbóż na giełdach zagranicznych 13 W styczniu 2015 r. na monitorowanych giełdach w USA odnotowano spadek cen pszenicy i kukurydzy, a w Europie dalszy ich wzrost. Zmiany cen jęczmienia na monitorowanych giełdach były różnokierunkowe. W lutym 2015 r. giełdowe ceny zbóż na rynkach zagranicznych spadły. Na giełdzie w USA cena pszenicy HRW, Nr 1 była o 4% niższa od notowanej w styczniu, a SRW, Nr 2 o 5% niższa. W tym czasie we Francji cena pszenicy konsumpcyjnej obniżyła się o 6%, w Niemczech o 2%, a na Ukrainie o 8%. Przeciętna cena jęczmienia paszowego we Francji w porównaniu z poprzednim miesiącem obniżyła się o 2%, a w USA i w Niemczech o 3%. Giełdowa cena kukurydzy we Francji była o 4% niższa od notowanej w styczniu 2015 r., w Argentynie o 5% niższa, a w USA o 1% niższa. Cena pszenicy konsumpcyjnej z terminem dostawy na maj 2015 r. w transak- W lutym 2015 r. na targowiskach monitorowanych przez ZSRIR MRiRW ceny pszenicy w porównaniu ze styczniem nie uległy zmianie, a żyta, jęczmienia i kukurydzy wzrosły o 1%. 13 Obliczenia ARR na podstawie danych FAPA Agencja Rynku Rolnego 5

6 EUR/tonę Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 cjach terminowych na giełdzie Euronext w Paryżu 5 marca 2015 r. wynosiła 185 EUR/t (766 zł/t) i była o 2% niższa niż przed miesiącem. Kukurydzę z terminem dostawy na czerwiec 2015 r. sprzedano po 158 EUR/t (654 zł/t), o 1% taniej niż przed miesiącem. Na giełdzie w Budapeszcie (BCE) cena pszenicy konsumpcyjnej z terminem dostawy na maj 2015 r. również była o 2% niższa niż miesiąc wcześniej i ukształtowała się na poziomie 196 USD/t (737 zł/t). W tym czasie cena kukurydzy obniżyła się o 3,5% i wynosiła 145 USD/t (543 zł/t). Ceny zakupu zbóż w Unii Europejskiej 14 W lutym 2015 r. na rynku unijnym ceny zbóż wzrosły, ale ich poziom był nadal niższy niż rok wcześniej. W dniach r. przeciętna cena pszenicy konsumpcyjnej w UE wynosiła 185 EUR/t (769 zł/t), o 0,3% więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 2% mniej niż przed rokiem. Najniższy poziom cen tego ziarna notowany był na Słowacji 165 EUR/t (687 zł/t) i w Bułgarii 169 EUR/t (702 zł/t), a najwyższy w Wielkiej Brytanii 221 EUR/t (920 zł/t). W Polsce cena pszenicy wynosiła 177 EUR/t (737 zł/t). Cena skupu pszenicy konsumpcyjnej w kraju była o 8% niższa od notowanej w Niemczech, ale o 7% wyższa niż na Słowacji oraz o 1% wyższa niż w Czechach Średnia miesięczna cena skupu pszenicy konsumpcyjnej w wybranych krajach UE 130 I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II* Czechy Niemcy Słowacja Węgry Polska * średnia z trzech tygodni Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych ZSRiR MRiRW Za jęczmień paszowy średnio na obszarze UE płacono 163 EUR/t (677 zł/t), o 2% więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 6% mniej niż przed rokiem. Najniższe ceny notowano w Czechach (134 EUR/t 558 zł/t) i w Finlandii (136 EUR/t 565 zł/t), a najwyższe we Włoszech (194 EUR/t 807 zł/t) i w Portugalii (193 EUR/t 803 zł/t) W Polsce cena tego zboża wyniosła 152 EUR/t (633 zł/t). Jęczmień paszowy w Polsce był o 11% tańszy niż w Niemczech, ale o 13% droższy niż w Czechach i o 1% droższy niż na Węgrzech. Przeciętna cena kukurydzy w UE w dniach r. ukształtowała się na poziomie 147 EUR/t (613 zł/t), o 0,5% wyższym od notowanego przed miesiącem. Jednocześnie cena ta była o 11% niższa niż przed rokiem. W Polsce za kukurydzę w skupie płacono 142 EUR/t (592 zł/t), o 18% mniej niż w Niemczech, ale o 26% więcej niż na Słowacji i o 9% więcej niż na Węgrzech. 14 Obliczenia ARR na podstawie danych ZSRIR MRiRW Agencja Rynku Rolnego 6

7 Ceny zakupu zbóż w krajach UE w okresie od r. do r. Pszenica konsumpcyjna Jęczmień paszowy Kukurydza paszowa Wyszczególnienie EUR/t zmiana średniej ceny w % zmiana średniej ceny w % zmiana średniej ceny w % PLN/t EUR/t PLN/t EUR/t miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna PLN/t Średnio w Unii 185 0,3-2, ,4-5, ,5-10,9 613 Austria ,4-29,7 512 Belgia 190-4,0-5, ,6-3, ,8-12,3 682 Bułgaria 169-5,7-5, ,4-9,1 564 Chorwacja 178 1,3-2, ,1-7,3 556 Cypr Czechy 175 7,7 0, ,9-15, ,4-534 Dania Estonia Finlandia 171-1,4 0, ,3-2, Francja 185-5,2-5, ,9 2, ,4-15,9 618 Grecja ,2 6,7 666 Hiszpania 178-2,9-9, ,9 6, ,3-7,5 695 Holandia ,9-9, ,2-10,9 682 Irlandia ,0-7, Litwa 187-4,3 5, ,5-9, Luksemburg Łotwa 192-4,7-9, , Malta Niemcy 192-4,5 1, ,4-3, ,3-6,7 724 Polska 177-1,8-4, ,8-17, ,0-11,1 592 Portugalia ,5-3, ,7-7,5 716 Rumunia ,0 0, ,6-20, ,0 7,5 629 Słowacja 165 7,2-1, ,6-21,2 468 Słowenia 195-1,7-5, ,1-21,5 589 Szwecja W Brytania 221-3,3-5, ,6-7, Węgry 181 2,2 3, ,7-4, ,9 543 Włochy 194-4,0-4, ,0-2, ,9-15, EUR = 4,1615 PLN (wg EBC r.) - brak danych Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych ZSRIR MRiRW Agencja Rynku Rolnego 7

8 Rejestrowany skup zbóż Zboża podstawowe 1) Pszenica Żyto Jęczmień paszowy Kukurydza Okres skup zmiana wielkości skupu w % skup w tym skup paszowej zmiana wielkości skupu w % zmiana wielkości zmiana wielkości skup skup skup skupu w % skupu w % zmiana wielkości skupu w % w tys. ton miesięczna roczna w tys. ton w tys. ton miesięczna roczna w tys. ton miesięczna roczna w tys. ton miesięczna roczna w tys. ton miesięczna roczna 2013 VII 408,6 51,4-28,4 205,1 64,9 14,4-27,4 59,8 95,5-31,3 70,7 103,3-11,1 81,9-28,1 22,8 VIII 1 473,6 260,6-23,9 868,1 281,3 323,1-21,4 220,4 268,9-21,2 67,6-4,4-64,0 42,2-48,5-41,2 skup IX 785,5-46,7-4,4 533,6 148,9-38,5-1,1 127,7-42,1 34,6 18,2-73,1-71,6 60,4 43,2-54,3 meldunkowy X 912,9 16,2 48,7 573,3 161,4 7,4 34,4 143,6 12,4 126,1 44,3 143,5 6,9 598,0 890,8-22,0 XI 565,0-38,1 4,7 398,6 112,3-30,5 6,9 94,1-34,4 86,4 10,9-75,4-79,6 419,9-29,8-15,8 XII 464,6-17,8 30,0 320,9 87,0-19,5 24,1 78,2-16,9 113,8 12,0 10,0-51,8 144,6-65,6-10, I 401,1-13,7 28,1 289,3 88,9-9,8 39,1 50,7-35,2 45,2 14,8 22,8-33,0 95,4-34,0-9,6 II 514,3 28,2 27,3 356,6 123,2 23,3 27,1 83,4 64,5 90,2 21,1 43,2-37,2 90,9-4,7-15,6 III 562,3 9,3 79,8 444,7 129,8 24,7 121,9 57,2-31,4 23,0 10,0-52,6-58,1 146,0 60,6 22,6 IV 545,1-3,1 101,7 417,6 167,9-6,1 120,8 57,1-0,3 98,0 16,6 65,8-30,2 140,3-3,9 54,9 V 464,2-14,8 18,1 342,9 142,4-17,9 23,4 45,1-20,9 38,5 23,2 40,0-45,4 133,7-4,7 8,0 VI 253,3-45,4-6,2 175,5 70,4-48,8-2,2 37,8-16,3 23,7 10,3-55,5-70,3 98,6-26,2-13,4 Skup sprawozdawczy 2013/ ,7 x 8, , ,4 x 12, ,4 x 23,5 96,1 x -84, ,8 x -9,4 skup VII 934,7 269,1 128,8 432,9 187,6 146,7 111,0 95,2 151,7 59,3 118, ,6 67,2 46,5-52,9-43,2 meldunkowy VIII 1 827,7 95,5 24, ,1 420,8 172,2 35,7 175,2 84,1-20,5 53,4-54,8-21,0 26,7-42,5-36,6 IX 966,4-47,1 23,0 723,9 244,5-38,6 35,7 71,1-59,4-44,3 21,7-59,4 19,1 45,7 71,1-24,2 X 718,4-25,7-21,3 541,7 185,8-25,2-5,5 59,8-16,0-58,4 21,5-0,9-51,6 507,7 1010,0-15,1 XI 562,7-21,7-0,4 420,6 120,5-22,3 5,5 43,1-27,9-54,2 25,1 17,0 129,9 480,3-5,4 14,4 XII 592,4 5,3 27,5 472,4 134,4 5,3 47,2 30,6-28,9-60,8 17,2-31,6 42,9 140,4-70,8-2, I 537,4-9,3 34,0 421,3 132,3-10,8 45,6 32,4 5,9-36,0 14,3-16,7-3,0 81,2-42,2-14,9 VII 2014-I ,6 x 22, , ,0 x 31,4 507,4 x -34,5 271,4 x 13, ,6 x -7,9 1) Zboża podstawowe (bez ziarna siewnego) z mieszankami zbożowymi (nie obejmują kukurydzy). Skup meldunkowy Skup sprawozdawczy - raportowany za okresy miesięczne, realizowany przez osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. - raportowany za okresy półroczne z uwzględnieniem korekt wynikających ze sprawozdawczości obejmującej również skup realizowany przez osoby fizyczne prowadzące skup o wartości przekraczającej w okresie półrocznym 10 tys. zł. Agencja Rynku Rolnego 8

9 Średnie ceny skupu (bez VAT) Pszenica Żyto Jęczmień paszowy Kukurydza Okres w zł/t zmiana ceny w % zmiana ceny w % zmiana ceny w % zmiana ceny w % w zł/t w zł/t w zł/t miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna 2013 VII ,1-11, ,0-31, ,1-16, ,6-3,7 VIII ,5-27, ,8-39, ,5-20, ,2-11,0 IX 705 8,6-23, ,5-31, ,6-15, ,4 4,0 X 734 4,2-20, ,1-28, ,9-9, ,6-18,2 XI 742 1,1-23, ,8-25, ,6-10, ,1-20,0 XII 761 2,5-25, ,8-24, ,4-10, ,6-20, I 758-0,4-26, ,7-24, ,4-11, ,7-25,4 II 742-2,1-27, ,9-25, ,2-14, ,5-24,6 III 755 1,8-22, ,8-26, ,4-10, ,7-21,1 IV 779 3,2-19, ,8-18, ,4-8, ,2-20,8 V 778 0,0-18, ,1-12, ,2-10, ,1-17,3 VI 750-3,6-16, ,3-9, ,4 5, ,6-11,9 2013/2014* 733 x -21,7 522 x -28,0 724 x -8,8 614 x -17, VII 661-9,8-18, ,0-6, ,9-16, ,5-12,9 VIII 638-3,4-1, ,5 18, ,0-11, ,4-4,8 IX 637-0,2-9, ,7 5, ,2-16, ,5-13,9 X 623-2,2-15, ,4-0, ,4-20, ,5-15,0 XI 645 3,6-13, ,5-2, ,5-20, ,1-22,5 XII 672 4,2-11, ,4-7, ,8-23, ,0-19, I 710 5,6-6, ,3-7, ,1-19, ,5-17,9 VII I x -9,2 519 x 2,6 559 x -16,6 487 x -19,0 * Ceny za rok gospodarczy (z wyjątkiem jęczmienia paszowego) - według danych sprawozdawczych. Ceny jęczmienia paszowego za rok gospodarczy - na podstawie miesięcznych danych meldunkowych. Agencja Rynku Rolnego 9

10 Ceny skupu zbóż bez VAT według siedziby producenta Pszenica Żyto Wyszczególnienie w styczniu 2015 r. w zł/kg zmiana ceny w % zmiana ceny w % w styczniu 2015 r. w zł/kg miesięczna roczna miesięczna roczna POLSKA 710 5,6-6, ,3-7,4 Dolnośląskie 666 6,0-10, ,6-5,8 Kujawsko-pomorskie 744 5,5-3, ,4-7,3 Lubelskie 670 5,8-9, ,6-9,7 Lubuskie 689 2,6-11, ,1-8,7 Łódzkie 721 8,4-5, ,2-14,7 Małopolskie ,6-16, ,0 - Mazowieckie 708 3,7-8, ,7-3,0 Opolskie 672 8,4-9, ,9-6,5 Podkarpackie 644 7,2-10, ,2-1,1 Podlaskie 698 3,9-7, ,7-9,2 Pomorskie 791 7,2 1, ,2-10,4 Śląskie 672 1,7-10, ,6-2,8 Świętokrzyskie 639 7,3-15, ,2 18,8 Warmińsko-mazurskie 767 9,0-2, ,5-11,1 Wielkopolskie 711 5,3-7, ,1-5,0 Zachodniopomorskie 776 8,9 0, ,9-7,8 Kreska (-) oznacza, że dane nie były raportowane przez GUS Agencja Rynku Rolnego 10

11 Ceny zbóż na krajowych giełdach towarowych Towar Cena w styczniu 2015 r. w zł/t Zmiana średniej ceny w % minimalna maksymalna średnia miesięczna roczna Transakcje: pszenica konsumpcyjna ,4 2,1 pszenica paszowa ,9 - żyto konsumpcyjne ,8 jęczmień paszowy ,8-20,2 kukurydza ,7 Oferty sprzedaży: pszenica konsumpcyjna ,5-0,3 pszenica paszowa ,4-13,2 żyto konsumpcyjne ,7-4,2 jęczmień paszowy ,1-21,8 kukurydza ,2-13,3 Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych z krajowych giełd towarowych Ceny zbóż na rynkach zagranicznych Wyszczególnienie Jedn. miary Średnia cena w styczniu 2015 r. Zmiana średniej ceny w % miesięczna roczna Średnia cena w zł/t Pszenica konsumpcyjna: HRW, Nr 1 (USA, Zat. Meks.) USD/t 248-7,9-9,9 911 SRW, Nr 2 (USA, Zat. Meks.) USD/t ,3-7,1 848 Francja (Rouen) EUR/t 193 3,4-2,3 824 Niemcy, 13% (porty Bałtyku) EUR/t 225 0,7 5,2 962 Ukraina, 3 kl. (porty M. Czarnego) USD/t 260 1,0-10,4 955 Jęczmień paszowy Francja (Rouen) EUR/t 175 2,5 4,9 749 Niemcy (Hamburg) USD/t 205-5,0-17,6 752 USA (Mineapolis) USD/t 134 7,7-17,8 491 Kukurydza USA, Nr 2, żółta (Zat. Meks.) USD/t 175-0,8-10,5 644 Francja (Bordeaux) EUR/t 155 0,3-9,3 663 Argentyna USD/t 187-1,1-12,6 688 Wg NBP średni kurs USD w styczniu 2015 r. wynosił 3,6739 zł, a EUR - 4,2797 zł. Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych FAPA Agencja Rynku Rolnego 11

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W ostatnim tygodniu listopada 2014 r. w krajowym skupie odnotowano umiarkowany wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓŻ Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE W pierwszym tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż podstawowych oraz spadek cen kukurydzy. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 11/2014

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 11/2014 Skup zbóż Czynniki podażowo-popytowe Skup zbóż podstawowych z mieszankami w październiku 2014 r. uległ dalszemu sezonowemu zmniejszeniu (o 26% w porównaniu z poprzednim miesiącem) i ukształtował się na

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W drugim tygodniu czerwca 2015 r. na rynku krajowym ceny skupu zbóż podstawowych nieco wzrosły. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W drugim tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Zgodnie z informacjami z oddziałów terenowych ARR z 10 sierpnia br. poprawa pogody w drugim tygodniu sierpnia pozwoliła na znaczne przyspieszenie prac

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie Na przełomie września i października 2010 r., w krajowym skupie, monitorowane rodzaje zbóż podstawowych były o około 2% droższe niż tydzień wcześniej.

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 12/2013

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 12/2013 Rynek zbóż Czynniki podażowo-popytowe Wynikowy szacunek zbiorów zbóż w 2013 r. Według wynikowego szacunku GUS (opublikowanego 19 grudnia 2013 r.) zbiory zbóż w 2013 r. (łącznie z kukurydzą, prosem i gryką)

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W drugim tygodniu sierpnia ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej, po znaczącym spadku w poprzednim tygodniu, nieco wzrosły. W dniach 7 13 sierpnia 2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu lipca 2017 r. ceny zbóż podstawowych były znacząco wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. W dniach 3 9 lipca

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W pierwszym tygodniu października br. w krajowym skupie zbóż przeważały spadkowe tendencje cen. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W czwartym tygodniu września 2017 r. ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej uległy obniżeniu, natomiast wzrosły ceny pozostałych monitorowanych zbóż. W

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* w mln ton RYNEK ZBÓŻ Przedwynikowy szacunek zbiorów zbóż w 2017 r. Według szacunku GUS powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2017 r. wyniosła 7,6 mln ha wobec

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015 Rynek zbóż Wstępna ocena przezimowania zbóż Według badań GUS przeprowadzonych w marcu 2015 r., zboża ozime przezimowały zdecydowanie lepiej niż w roku

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie Szacunek niższych niż przed rokiem zbiorów, opóźnienia w ich realizacji spowodowane niesprzyjającymi warunkami pogodowymi oraz na razie względnie małe

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓś Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE Niesłabnący popyt na zboŝa wysokiej jakości przyczynił się do utrzymania wzrostowej tendencji cen zbóŝ podstawowych na rynku krajowym w końcu stycznia

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2013

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2013 Czynniki podażowo-popytowe Przedwynikowy szacunek zbiorów zbóż Według szacunku GUS (opublikowanego 24 września) krajowe zbiory zbóż w 2013 r. (łącznie z kukurydzą i gryką) ukształtowały się na poziomie

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2011 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2011 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓś Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE Ceny zbóŝ w Polsce w dalszym ciągu pozostają pod wpływem tendencji wzrostowej obserwowanej na rynkach zagranicznych. Według danych Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/2013

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/2013 Rynek zbóż Czynniki podażowo-popytowe Skup zbóż Po zwiększeniu dostaw w lipcu i sierpniu 2013 r., we wrześniu skup zbóż podstawowych z mieszankami uległ sezonowemu ograniczeniu do 786 tys. ton. Poziom

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 45/2010

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 45/2010 RYNEK ZBÓś TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W pierwszym tygodniu listopada br. na rynku krajowym przewaŝały wzrosty cen zbóŝ. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW,

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 1/2017 RYNEK ZBÓŻ. Podaż zbóż

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 1/2017 RYNEK ZBÓŻ. Podaż zbóż RYNEK ZBÓŻ Podaż zbóż Prognoza światowych zbiorów na sezon 2017/2018 1 W sierpniu 2017 r. Departament Rolnictwa USA (USDA) nieznacznie podwyższył prognozę światowych zbiorów zbóż w sezonie 2017/2018 oceniając

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK MIĘSA Ceny zakupu żywca Krajowe ceny zakupu żywca wieprzowego, po utrzymującym się od marca br. wzroście, od dwóch tygodni ulegają niewielkiemu obniżeniu. W dniach 3 9 lipca 2017 r. zakłady mięsne

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 27.09-03.10.2010 r. za 1 kg żywca wieprzowego w kraju płacono przeciętnie

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich Skup Rynek mleka i produktów mleczarskich Mleko surowe W pierwszej połowie r. w skupie mleka utrzymywała się wzrostowa tendencja dostaw. W czerwcu r., pomimo sezonowego spadku (o 2% w odniesieniu do maja

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 8/2007 22 luty 2007

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny rynkowe Ŝywca wieprzowego Pogłębia się obniŝka cen skupu trzody chlewnej w Polsce. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 24-30.01.2011

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 21/2015 TENDENCJE CENOWE

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 21/2015 TENDENCJE CENOWE RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE W przedostatnim tygodniu maja 2015 r. odnotowano wzrost krajowych cen zakupu żywca rzeźnego oraz cen zbytu półtusz wieprzowych i tuszek kurcząt. Ceny zbytu ćwierci wołowych

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Cena Zmiana Towar bez VAT tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) 07 13.07.2014 r. w skupie żywiec wieprzowy 5,47 żywiec wołowy 5,82 kurczęta typu brojler 3,84 indyki 5,91

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 20 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 6/20 14 luty 20 r.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W dniach 8 14.06.2015 r. zakłady mięsne w Polsce objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW kupowały żywiec wieprzowy

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 27/2017 13 lipca

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 31/2017 10 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 47/2010 2 grudnia

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 36/2010

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 36/2010 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Na przełomie sierpnia i września br. odnotowano obniżkę cen skupu trzody chlewnej. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 26/2010 8 lipiec

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 36/20 16 września

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 44/2008 6 listopada

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 52/2012 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 18/2011 12 maja 2011

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 20 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 53/2009 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 1/2016 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 39/2008 2 października

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 20 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 18/2005 5 maja 2005

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 51/2009 28 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 48/2010 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 43/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 43/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE W ostatnim tygodniu października 2013 r. w Polsce przeważały spadki cen skupu żywca i zbytu mięsa. Ceny skupu żywca Zgodnie z danymi Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 20 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 13/21 7 kwietnia 21

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 47/20 26 listopada

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2010

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2010 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Wraz ze spadkiem cen wieprzowiny na rynku UE, obniżyły się krajowe ceny skupu trzody chlewnej. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 10/2009 12 marca

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 32/2010 19 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 30/2012 2 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 13/2008 3 kwiecień

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 20 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 31/2008 7 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2014

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2014 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego Krajowy skup żywca utrzymuje się na wysokim poziomie. Według informacji GUS w lipcu r.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 01 r.) RYNEK ZBÓŻ NR /05 2 czerwca 05 r.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Ceny skupu mleka TENDENCJE CENOWE Od początku 2015 r. w Polsce utrzymuje się spadkowa tendencja cen skupu mleka. W maju producenci

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 42/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 42/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE W przedostatnim tygodniu października br. w Polsce obniżyły się ceny skupu żywca i zbytu mięsa. Ceny skupu żywca W dniach 21-27.10.2013 r. (według danych Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 46/2007 15 listopada

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 50/20 23 grudzień

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 38/20 28 września

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 8/2006 23 lutego

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 14-20.10.2013 r. w Polsce żywiec wieprzowy skupowano średnio po 5,77. Było

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 52/2008 6 stycznia

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 46/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 46/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Od połowy października br. utrzymuje się spadkowa tendencja krajowych cen skupu trzody chlewnej. W dniach 18-24.11.2013 r. (według Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 14/2012 12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 9/2006 2 marca 2006

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 38/2005 22 września

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 3/2010 28 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 15/2012 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 29/2017

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 29/2017 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W trzecim tygodniu lipca br. w krajowym skupie obniżeniu uległy ceny żywca wieprzowego, kurzego i indyczego, niewielki wzrost cen odnotowano natomiast w przypadku

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 13/2006 30 marca

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 44/2017 9 listopada

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 45/2017 16 listopada

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 16/2016 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 2/2018 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 20/2015 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Ceny skupu mleka TENDENCJE CENOWE W kwietniu 2015 r., krajowa cena skupu mleka uległa znacznemu obniżeniu w wyniku zwiększonej

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 20 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 39/27 5 października

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 20 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 40/27 12 października

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 15/2017 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 16/2008 24 kwiecień

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 07/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 07/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W konsekwencji mniejszej opłacalności produkcji mleka i pogłębiającego się procesu redukcji pogłowia krów, dostawy mleka do skupu w czerwcu 2010

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 23/2006 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 41/2017 19 października

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 14/2017 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 14/2017 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA W czwartym tygodniu listopada 2017 r. na rynku krajowym ceny zakupu żywca wieprzowego, wołowego i indyków były stabilne, a ceny kurcząt uległy obniżeniu. RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 35/2017 7 września

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 47/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 47/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca W dniach 25.11-01.12.2013 r. (według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) w Polsce za żywiec wieprzowy w skupie otrzymywano średnio

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 47/2017 30 listopada

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 46/2017 23 listopada

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 01 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 21/05 27 maja 05 r.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 13/2016 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 13/2017 6 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 27/2013 11 lipca

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 14/2017 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 42/2015 22 października

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 07/2017 23 lutego

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 01 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 51/15 24 grudnia 15

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 49/2017 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl III 30,0 28,0 26,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl III 30,0 28,0 26,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W marcu 2010 r. sezonowo wzrosły dostawy mleka do skupu. Według danych GUS, w tym czasie do podmiotów skupujących dostarczono blisko 715 mln l

Bardziej szczegółowo