Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015"

Transkrypt

1 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Czynniki podażowo-popytowe Skup zbóż Na wysokim poziomie utrzymuje się skup pszenicy i jęczmienia. Mniejszy niż przed rokiem jest natomiast skup żyta i kukurydzy. W styczniu 2015 r. skup zbóż podstawowych z mieszankami (według danych GUS) ukształtował się na poziomie 537 tys. ton, o 34% wyższym niż przed rokiem. Do skupu najwięcej dostarczono pszenicy. W styczniu 2015 r. podmioty rynkowe skupiły 421 tys. ton tego ziarna (w tym pszenicy paszowej 132 tys. ton). Skup tego ziarna był o 46% większy niż przed rokiem. Dostawy żyta do skupu wyniosły 32 tys. ton i były o 36% mniejsze niż rok wcześniej Skup zbóż podstawowych VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I zboża razem pszenica żyto Jęczmienia paszowego skupiono 14 tys. ton, o 3% mniej niż w styczniu 2014 r. W tym czasie skup jęczmienia browarnego wzrósł o 8%, do 5,5 tys. ton. Ogółem skup jęczmienia (łącznie z ziarnem konsumpcyjnym) wyniósł 23 tys. ton i był o 5% większy niż rok wcześniej. W okresie siedmiu miesięcy sezonu 2014/2015 skup zbóż podstawowych był o 22,5% większy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku i według GUS wyniósł 6,1 mln ton. W tym czasie pszenicy Rynek zbóż skupiono 4,2 mln ton, o 31% więcej, a jęczmienia 613 tys. ton, o 13% więcej. Skup żyta wyniósł 507 tys. ton, o 34,5% mniej niż rok wcześniej. W styczniu 2015 r. podmioty rynkowe skupiły 81 tys. ton kukurydzy, o 15% mniej niż w styczniu 2014 r. Od początku bieżącego sezonu skup kukurydzy, pomimo rekordowych zbiorów jest mniejszy niż przed rokiem. W okresie lipiec 2014 styczeń 2015 skup kukurydzy wyniósł 1,3 mln ton i był o 8% mniejszy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Handel zagraniczny 1 Z uwagi na dobrą jakość i konkurencyjne ceny eksport zbóż od początku sezonu utrzymuje się na wysokim poziomie. W okresie lipiec grudzień 2014 r. z kraju wywieziono 3,6 mln ton ziarna zbóż i przetworów zbożowych (w ekwiwalencie ziarna), o 12% więcej niż rok wcześniej. W towarowej strukturze eksportu zbóż dominowała pszenica z udziałem 61%. Wartość eksportu zbóż i przetworów zbożowych wyniosła 1,2 mld EUR i była o 6% większa od uzyskanej rok wcześniej. 1 na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów Struktura eksportu zbóż z Polski (w ekwiwalencie ziarna) w okresie lipiec-grudzień 2014 r. Pszenżyto 9% Kukurydza 10% Pszenica 61% Agencja Rynku Rolnego 1 Żyto 11% Jęczmień 6% Pozostałe zboża 2% Owies 1% Źródło: opracowanie ARR na podstaw ie danych Ministerstwa Finansów

2 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Import ziarna zbóż i przetworów zbożowych w bieżącym sezonie jest mniejszy niż przed rokiem. W pierwszej połowie sezonu 2014/2015 (lipiec grudzień 2014 r.) do kraju przywieziono 1,1 mln ton zbóż (łącznie z przetworami w ekwiwalencie ziarna), o 6% mniej niż rok wcześniej. Blisko połowę (48%) wolumenu importu zbóż stanowiła pszenica. W tym czasie wartość importu obniżyła się o 2%, do 0,4 mld EUR. Struktura importu zbóż do Polski (w ekwiwalencie ziarna) w okresie lipiec-grudzień 2014 r. Jęczmień 14% Kukurydza 32% Pozostałe zboża 3% Owies 2% Żyto 1% Źródło: opracowanie ARR na podstaw ie danych Ministerstwa Finansów Pszenica 48% Saldo handlu zbożami (w ekwiwalencie ziarna) w okresie lipiec grudzień 2014 r. wyniosło 2,5 mln ton i było o 22% większe niż w tym samym okresie 2013 r Wyniki handlu zagranicznego zbożami (w ekwiwalencie ziarna) (w okresie lipiec-grudzień) / / / / / / /14* 2013/14*2014/15* Eksport Import Saldo * szacunek ARR Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Ministerstwa Finansów Wartościowe saldo handlu zbożami i przetworami zbożowymi w okresie lipiec 757 mln EUR wobec 686 mln EUR w analogicznym okresie 2013 r. Administrowanie handlem zagranicznym UE z krajami trzecimi Kontyngenty taryfowe na przywóz zbóż obowiązujące w UE w 2015 r. 2 W ramach kontyngentów taryfowych w przywozie z krajów trzecich pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka (kod CN ) obowiązuje stawka celna 12 EUR/t 3, a w przypadku jęczmienia (kod CN 1003) 16 EUR/t 4. Cło jest zerowe jedynie w odniesieniu do przywozu kukurydzy 5. Kontyngent taryfowy na import kukurydzy w pierwszym półroczu 2015 r. (139 tys. ton) został w całości rozdysponowany. W ramach tego kontyngentu Agencja Rynku Rolnego wydała pozwolenia na przywóz 11,8 tys. ton kukurydzy. Zainteresowanie pozostałymi kontyngentami (na pszenicę i jęczmień) było nadal niewielkie. Do końca grudnia 2015 r. obowiązują roczne unijne kontyngenty taryfowe na przywóz z Ukrainy tys. ton pszenicy zwyczajnej, 250 tys. ton jęczmienia oraz 400 tys. ton kukurydzy. Wysokość cła w ramach tych kontyngentów została ustalona na poziomie zerowym. Kontyngent na przywóz kukurydzy z Ukrainy został już w całości wykorzystany. W Polsce w 2015 r. przedsiębiorcy uzyskali pozwolenia na przywóz z Ukrainy 37 ton mąki kukurydzianej. 2 (data dostępu r.) 3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z 30 października 2008 r. 4 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2305/2003 z 29 grudnia 2003 r. 5 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 969/2006 z 29 czerwca 2006 r. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1169/2014 z 31 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 416/2014 z 23 kwietnia 2014 r. grudzień 2014 r. było dodatnie i wyniosło Agencja Rynku Rolnego 2

3 Do 27 lutego 2015 r. unijni handlowcy uzyskali także pozwolenia na przywóz z Ukrainy 264 tys. ton pszenicy zwyczajnej (co stanowiło 28% limitu na 2015 r.) oraz 5,6 tys. ton jęczmienia (2% limitu). Handel UE z krajami trzecimi Duże zasoby zbóż w UE ograniczają popyt na ziarno spoza Unii. Zgodnie z pozwoleniami wydanymi w okresie ośmiu miesięcy sezonu 2014/2015 (1 lipca 2014 r. 3 marca 2015 r.), unijni przedsiębiorcy zadeklarowali import 10,3 mln ton zbóż i przetworów zbożowych 7, o 10% mniejszy niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu (2013/2014). Według wydanych pozwoleń eksportowych wolumen zboża wywiezionego z UE był o 7% większy niż w tym samym okresie sezonu 2013/2014 i wyniósł 31,6 mln ton. Wysokość opłaty celnej za pszenicę, żyto, kukurydzę i sorgo poza kontyngentami od 8 listopada 2014 r. pozostaje na poziomie zerowym 8. Działania ARR na rynku zbóż Administrowanie handlem zagranicznym W okresie pierwszych ośmiu miesięcy bieżącego sezonu (lipiec 2014 luty 2015) Agencja Rynku Rolnego wydała pozwolenia na wywóz z Polski poza obszar celny UE 1,4 mln ton zbóż wobec 0,6 mln ton w analogicznym okresie poprzedniego sezonu. Pozwolenia dotyczyły głównie pszenicy zwyczajnej (1,3 mln ton). Jednocześnie wydane zostały pozwolenia na wywóz 1,6 tys. ton mąki z pszenicy zwyczajnej i orkiszu wobec 1,2 tys. ton w tym samym okresie sezonu 2013/ (data dostępu r.) 8 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1206/2014 z 7 listopada 2014 r. Na podstawie wniosków złożonych w ARR, handlowcy uzyskali także pozwolenia na import do kraju 90 tys. ton ziarna zbóż (z tego: pszenicy durum 20 tys. ton, pszenicy zwyczajnej 8 tys. ton, kukurydzy 58 tys. ton oraz sorga 4 tys. ton), o 60% mniej niż rok wcześniej. Dopłaty do materiału siewnego Do 25 czerwca 2015 r. rolnicy mogą składać w OT ARR wnioski o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, w ramach pomocy de minimis w rolnictwie 9. Dopłatami objęte są zboża ozime i jare, rośliny strączkowe i ziemniaki oraz mieszanki zbożowe i pastewne (sporządzone z gatunków roślin objętych systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka) zakupione w okresie od 15 lipca 2014 r. do 15 czerwca 2015 r. 10 Maksymalna kwota pomocy de minimis w rolnictwie dla jednego producenta rolnego w okresie trzech lat podatkowych wynosi 15 tys. EUR 11. W 2015 r. (do 2 marca) do ARR wpłynęło 8 tys. wniosków o dopłaty z tego tytułu. Najwięcej wniosków złożyli rolnicy z województwa kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Do końca lutego 2015 r. na podstawie rozpatrzonych wniosków Agencja Rynku Rolnego wypłaciła rolnikom 1,1 mln zł. Agencja Rynku Rolnego 3 9 Dz. U. z 2009 r. Nr 113, poz.945, z późn. zm. 10 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. z 2013 r., poz. 615) 11 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.

4 zł za tonę zł za tonę Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych Agencja Rynku Rolnego obsługuje fundusze promocji produktów rolno-spożywczych m.in. Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. W styczniu 2015 r. na konto Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych wpłynęło 751 tys. zł. Środki znajdujące się w dyspozycji funduszu były wydatkowane na wspieranie marketingu i promocję produktów zbożowych. Ze środków funduszu finansowane były m.in.: Promocja ziarna zbóż i przetworów zbożowych oraz Integrowana produkcja zbóż chlebowych. Tendencje cenowe Krajowe ceny skupu zbóż (bez VAT) Popyt eksportowy na zboże stymuluje wzrost cen w kraju. Nadal jednak są one niższe niż przed rokiem. W styczniu 2015 r. przeciętna cena skupu pszenicy 12 ukształtowała się na poziomie 710 zł/t, o 6% wyższym niż w poprzednim miesiącu. W porównaniu z notowaniami sprzed roku cena tego zboża była o 6% niższa. W zależności od regionu przeciętna cena pszenicy wynosiła od 620 zł/t w woj. małopolskim i 639 zł/t w woj. świętokrzyskim do 791 zł/t w woj. pomorskim i 776 zł/t w woj. zachodniopomorskim. Za żyto w skupie przeciętnie w kraju płacono 536 zł/t, o 2% więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 7% mniej niż przed rokiem. Najtańsze było żyto w woj. lubelskim 461 zł/t i w woj. łódzkim 474 zł/t, a najdroższe w woj. świętokrzyskim 596 zł/t i woj. zachodniopomorskim 563 zł/t. 12 ceny skupu zbóż w styczniu według danych GUS Ceny skupu pszenicy i żyta VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I pszenica żyto Jęczmień browarny w styczniu 2015 r. skupowano po 699 zł/t, o 3% drożej niż w grudniu 2014 r. W tym czasie cena jęczmienia paszowego wzrosła o 6%, do 606 zł/t. W odniesieniu do cen sprzed roku jęczmień był tańszy odpowiednio o 16% i 20%. Przeciętna cena jęczmienia ogółem w styczniu 2015 r. wynosiła 632 zł/t. Była ona o 5% wyższa niż miesiąc wcześniej, ale o 18% niższa niż przed rokiem Ceny skupu jęczmienia paszowego i kukurydzy VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I kukurydza jęczmień paszowy Duży popyt na kukurydzę, przy sezonowym zmniejszeniu dostaw, skutkował znacznym wzrostem cen tego ziarna. W styczniu 2015 r. średnia cena kukurydzy w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 7,5%, do 548 zł/t. Jednocześnie cena ta była o 18% niższa niż w styczniu 2014 r. Agencja Rynku Rolnego 4

5 zł za tonę Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 W lutym 2015 r. ceny zbóż konsumpcyjnych uległy obniżeniu, a jęczmienia paszowego i kukurydzy wzrosły. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW średnia cena zakupu żyta konsumpcyjnego i pszenicy konsumpcyjnej była o 2% niższa niż w styczniu 2015 r. W tym czasie jęczmień paszowy podrożał o 3%, a kukurydza o 2%. Targowiskowe ceny zbóż Od początku sezonu 2014/2015 na krajowych targowiskach ceny pszenicy ulegały obniżeniu. W styczniu 2015 r. przeciętna targowiskowa cena pszenicy (według danych GUS) wynosiła 756 zł/t i była o 0,5% niższa niż w poprzednim miesiącu. Ceny żyta i jęczmienia, po spadku w drugiej połowie 2014 r., w styczniu 2015 r. wzrosły. Średnia targowiskowa cena żyta w styczniu wynosiła 599 zł/t (wzrost o 5% w porównaniu z grudniem 2014 r.), a jęczmienia 718 zł/t (wzrost o 1%). W odniesieniu do stycznia 2014 r. ceny pszenicy i jęczmienia były jednak o 17% niższe, a żyta o 12% niższe Średnie ceny zbóż na targowiskach VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I pszenicy żyta jęczmienia Ceny zbóż na giełdach krajowych Na giełdach krajowych w styczniu 2015 r. transakcyjne ceny zbóż były wyższe niż w grudniu. W lutym 2015 r. w kraju odnotowano spadek giełdowych cen zbóż. Wyjątek stanowiło żyto, które podrożało. Transakcyjna cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 518 zł/t, i była o 2% wyższa niż w styczniu 2015 r. Cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 740 zł/t, a pszenicy paszowej 630 zł/t. Ceny te były o 2% niższe niż w styczniu 2015 r. W tym czasie cena jęczmienia paszowego obniżyła się o 3%, do 627 zł/t, a kukurydzy o 9%, do 537 zł/t. Ceny zbóż na giełdach zagranicznych 13 W styczniu 2015 r. na monitorowanych giełdach w USA odnotowano spadek cen pszenicy i kukurydzy, a w Europie dalszy ich wzrost. Zmiany cen jęczmienia na monitorowanych giełdach były różnokierunkowe. W lutym 2015 r. giełdowe ceny zbóż na rynkach zagranicznych spadły. Na giełdzie w USA cena pszenicy HRW, Nr 1 była o 4% niższa od notowanej w styczniu, a SRW, Nr 2 o 5% niższa. W tym czasie we Francji cena pszenicy konsumpcyjnej obniżyła się o 6%, w Niemczech o 2%, a na Ukrainie o 8%. Przeciętna cena jęczmienia paszowego we Francji w porównaniu z poprzednim miesiącem obniżyła się o 2%, a w USA i w Niemczech o 3%. Giełdowa cena kukurydzy we Francji była o 4% niższa od notowanej w styczniu 2015 r., w Argentynie o 5% niższa, a w USA o 1% niższa. Cena pszenicy konsumpcyjnej z terminem dostawy na maj 2015 r. w transak- W lutym 2015 r. na targowiskach monitorowanych przez ZSRIR MRiRW ceny pszenicy w porównaniu ze styczniem nie uległy zmianie, a żyta, jęczmienia i kukurydzy wzrosły o 1%. 13 Obliczenia ARR na podstawie danych FAPA Agencja Rynku Rolnego 5

6 EUR/tonę Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 cjach terminowych na giełdzie Euronext w Paryżu 5 marca 2015 r. wynosiła 185 EUR/t (766 zł/t) i była o 2% niższa niż przed miesiącem. Kukurydzę z terminem dostawy na czerwiec 2015 r. sprzedano po 158 EUR/t (654 zł/t), o 1% taniej niż przed miesiącem. Na giełdzie w Budapeszcie (BCE) cena pszenicy konsumpcyjnej z terminem dostawy na maj 2015 r. również była o 2% niższa niż miesiąc wcześniej i ukształtowała się na poziomie 196 USD/t (737 zł/t). W tym czasie cena kukurydzy obniżyła się o 3,5% i wynosiła 145 USD/t (543 zł/t). Ceny zakupu zbóż w Unii Europejskiej 14 W lutym 2015 r. na rynku unijnym ceny zbóż wzrosły, ale ich poziom był nadal niższy niż rok wcześniej. W dniach r. przeciętna cena pszenicy konsumpcyjnej w UE wynosiła 185 EUR/t (769 zł/t), o 0,3% więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 2% mniej niż przed rokiem. Najniższy poziom cen tego ziarna notowany był na Słowacji 165 EUR/t (687 zł/t) i w Bułgarii 169 EUR/t (702 zł/t), a najwyższy w Wielkiej Brytanii 221 EUR/t (920 zł/t). W Polsce cena pszenicy wynosiła 177 EUR/t (737 zł/t). Cena skupu pszenicy konsumpcyjnej w kraju była o 8% niższa od notowanej w Niemczech, ale o 7% wyższa niż na Słowacji oraz o 1% wyższa niż w Czechach Średnia miesięczna cena skupu pszenicy konsumpcyjnej w wybranych krajach UE 130 I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II* Czechy Niemcy Słowacja Węgry Polska * średnia z trzech tygodni Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych ZSRiR MRiRW Za jęczmień paszowy średnio na obszarze UE płacono 163 EUR/t (677 zł/t), o 2% więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 6% mniej niż przed rokiem. Najniższe ceny notowano w Czechach (134 EUR/t 558 zł/t) i w Finlandii (136 EUR/t 565 zł/t), a najwyższe we Włoszech (194 EUR/t 807 zł/t) i w Portugalii (193 EUR/t 803 zł/t) W Polsce cena tego zboża wyniosła 152 EUR/t (633 zł/t). Jęczmień paszowy w Polsce był o 11% tańszy niż w Niemczech, ale o 13% droższy niż w Czechach i o 1% droższy niż na Węgrzech. Przeciętna cena kukurydzy w UE w dniach r. ukształtowała się na poziomie 147 EUR/t (613 zł/t), o 0,5% wyższym od notowanego przed miesiącem. Jednocześnie cena ta była o 11% niższa niż przed rokiem. W Polsce za kukurydzę w skupie płacono 142 EUR/t (592 zł/t), o 18% mniej niż w Niemczech, ale o 26% więcej niż na Słowacji i o 9% więcej niż na Węgrzech. 14 Obliczenia ARR na podstawie danych ZSRIR MRiRW Agencja Rynku Rolnego 6

7 Ceny zakupu zbóż w krajach UE w okresie od r. do r. Pszenica konsumpcyjna Jęczmień paszowy Kukurydza paszowa Wyszczególnienie EUR/t zmiana średniej ceny w % zmiana średniej ceny w % zmiana średniej ceny w % PLN/t EUR/t PLN/t EUR/t miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna PLN/t Średnio w Unii 185 0,3-2, ,4-5, ,5-10,9 613 Austria ,4-29,7 512 Belgia 190-4,0-5, ,6-3, ,8-12,3 682 Bułgaria 169-5,7-5, ,4-9,1 564 Chorwacja 178 1,3-2, ,1-7,3 556 Cypr Czechy 175 7,7 0, ,9-15, ,4-534 Dania Estonia Finlandia 171-1,4 0, ,3-2, Francja 185-5,2-5, ,9 2, ,4-15,9 618 Grecja ,2 6,7 666 Hiszpania 178-2,9-9, ,9 6, ,3-7,5 695 Holandia ,9-9, ,2-10,9 682 Irlandia ,0-7, Litwa 187-4,3 5, ,5-9, Luksemburg Łotwa 192-4,7-9, , Malta Niemcy 192-4,5 1, ,4-3, ,3-6,7 724 Polska 177-1,8-4, ,8-17, ,0-11,1 592 Portugalia ,5-3, ,7-7,5 716 Rumunia ,0 0, ,6-20, ,0 7,5 629 Słowacja 165 7,2-1, ,6-21,2 468 Słowenia 195-1,7-5, ,1-21,5 589 Szwecja W Brytania 221-3,3-5, ,6-7, Węgry 181 2,2 3, ,7-4, ,9 543 Włochy 194-4,0-4, ,0-2, ,9-15, EUR = 4,1615 PLN (wg EBC r.) - brak danych Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych ZSRIR MRiRW Agencja Rynku Rolnego 7

8 Rejestrowany skup zbóż Zboża podstawowe 1) Pszenica Żyto Jęczmień paszowy Kukurydza Okres skup zmiana wielkości skupu w % skup w tym skup paszowej zmiana wielkości skupu w % zmiana wielkości zmiana wielkości skup skup skup skupu w % skupu w % zmiana wielkości skupu w % w tys. ton miesięczna roczna w tys. ton w tys. ton miesięczna roczna w tys. ton miesięczna roczna w tys. ton miesięczna roczna w tys. ton miesięczna roczna 2013 VII 408,6 51,4-28,4 205,1 64,9 14,4-27,4 59,8 95,5-31,3 70,7 103,3-11,1 81,9-28,1 22,8 VIII 1 473,6 260,6-23,9 868,1 281,3 323,1-21,4 220,4 268,9-21,2 67,6-4,4-64,0 42,2-48,5-41,2 skup IX 785,5-46,7-4,4 533,6 148,9-38,5-1,1 127,7-42,1 34,6 18,2-73,1-71,6 60,4 43,2-54,3 meldunkowy X 912,9 16,2 48,7 573,3 161,4 7,4 34,4 143,6 12,4 126,1 44,3 143,5 6,9 598,0 890,8-22,0 XI 565,0-38,1 4,7 398,6 112,3-30,5 6,9 94,1-34,4 86,4 10,9-75,4-79,6 419,9-29,8-15,8 XII 464,6-17,8 30,0 320,9 87,0-19,5 24,1 78,2-16,9 113,8 12,0 10,0-51,8 144,6-65,6-10, I 401,1-13,7 28,1 289,3 88,9-9,8 39,1 50,7-35,2 45,2 14,8 22,8-33,0 95,4-34,0-9,6 II 514,3 28,2 27,3 356,6 123,2 23,3 27,1 83,4 64,5 90,2 21,1 43,2-37,2 90,9-4,7-15,6 III 562,3 9,3 79,8 444,7 129,8 24,7 121,9 57,2-31,4 23,0 10,0-52,6-58,1 146,0 60,6 22,6 IV 545,1-3,1 101,7 417,6 167,9-6,1 120,8 57,1-0,3 98,0 16,6 65,8-30,2 140,3-3,9 54,9 V 464,2-14,8 18,1 342,9 142,4-17,9 23,4 45,1-20,9 38,5 23,2 40,0-45,4 133,7-4,7 8,0 VI 253,3-45,4-6,2 175,5 70,4-48,8-2,2 37,8-16,3 23,7 10,3-55,5-70,3 98,6-26,2-13,4 Skup sprawozdawczy 2013/ ,7 x 8, , ,4 x 12, ,4 x 23,5 96,1 x -84, ,8 x -9,4 skup VII 934,7 269,1 128,8 432,9 187,6 146,7 111,0 95,2 151,7 59,3 118, ,6 67,2 46,5-52,9-43,2 meldunkowy VIII 1 827,7 95,5 24, ,1 420,8 172,2 35,7 175,2 84,1-20,5 53,4-54,8-21,0 26,7-42,5-36,6 IX 966,4-47,1 23,0 723,9 244,5-38,6 35,7 71,1-59,4-44,3 21,7-59,4 19,1 45,7 71,1-24,2 X 718,4-25,7-21,3 541,7 185,8-25,2-5,5 59,8-16,0-58,4 21,5-0,9-51,6 507,7 1010,0-15,1 XI 562,7-21,7-0,4 420,6 120,5-22,3 5,5 43,1-27,9-54,2 25,1 17,0 129,9 480,3-5,4 14,4 XII 592,4 5,3 27,5 472,4 134,4 5,3 47,2 30,6-28,9-60,8 17,2-31,6 42,9 140,4-70,8-2, I 537,4-9,3 34,0 421,3 132,3-10,8 45,6 32,4 5,9-36,0 14,3-16,7-3,0 81,2-42,2-14,9 VII 2014-I ,6 x 22, , ,0 x 31,4 507,4 x -34,5 271,4 x 13, ,6 x -7,9 1) Zboża podstawowe (bez ziarna siewnego) z mieszankami zbożowymi (nie obejmują kukurydzy). Skup meldunkowy Skup sprawozdawczy - raportowany za okresy miesięczne, realizowany przez osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. - raportowany za okresy półroczne z uwzględnieniem korekt wynikających ze sprawozdawczości obejmującej również skup realizowany przez osoby fizyczne prowadzące skup o wartości przekraczającej w okresie półrocznym 10 tys. zł. Agencja Rynku Rolnego 8

9 Średnie ceny skupu (bez VAT) Pszenica Żyto Jęczmień paszowy Kukurydza Okres w zł/t zmiana ceny w % zmiana ceny w % zmiana ceny w % zmiana ceny w % w zł/t w zł/t w zł/t miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna 2013 VII ,1-11, ,0-31, ,1-16, ,6-3,7 VIII ,5-27, ,8-39, ,5-20, ,2-11,0 IX 705 8,6-23, ,5-31, ,6-15, ,4 4,0 X 734 4,2-20, ,1-28, ,9-9, ,6-18,2 XI 742 1,1-23, ,8-25, ,6-10, ,1-20,0 XII 761 2,5-25, ,8-24, ,4-10, ,6-20, I 758-0,4-26, ,7-24, ,4-11, ,7-25,4 II 742-2,1-27, ,9-25, ,2-14, ,5-24,6 III 755 1,8-22, ,8-26, ,4-10, ,7-21,1 IV 779 3,2-19, ,8-18, ,4-8, ,2-20,8 V 778 0,0-18, ,1-12, ,2-10, ,1-17,3 VI 750-3,6-16, ,3-9, ,4 5, ,6-11,9 2013/2014* 733 x -21,7 522 x -28,0 724 x -8,8 614 x -17, VII 661-9,8-18, ,0-6, ,9-16, ,5-12,9 VIII 638-3,4-1, ,5 18, ,0-11, ,4-4,8 IX 637-0,2-9, ,7 5, ,2-16, ,5-13,9 X 623-2,2-15, ,4-0, ,4-20, ,5-15,0 XI 645 3,6-13, ,5-2, ,5-20, ,1-22,5 XII 672 4,2-11, ,4-7, ,8-23, ,0-19, I 710 5,6-6, ,3-7, ,1-19, ,5-17,9 VII I x -9,2 519 x 2,6 559 x -16,6 487 x -19,0 * Ceny za rok gospodarczy (z wyjątkiem jęczmienia paszowego) - według danych sprawozdawczych. Ceny jęczmienia paszowego za rok gospodarczy - na podstawie miesięcznych danych meldunkowych. Agencja Rynku Rolnego 9

10 Ceny skupu zbóż bez VAT według siedziby producenta Pszenica Żyto Wyszczególnienie w styczniu 2015 r. w zł/kg zmiana ceny w % zmiana ceny w % w styczniu 2015 r. w zł/kg miesięczna roczna miesięczna roczna POLSKA 710 5,6-6, ,3-7,4 Dolnośląskie 666 6,0-10, ,6-5,8 Kujawsko-pomorskie 744 5,5-3, ,4-7,3 Lubelskie 670 5,8-9, ,6-9,7 Lubuskie 689 2,6-11, ,1-8,7 Łódzkie 721 8,4-5, ,2-14,7 Małopolskie ,6-16, ,0 - Mazowieckie 708 3,7-8, ,7-3,0 Opolskie 672 8,4-9, ,9-6,5 Podkarpackie 644 7,2-10, ,2-1,1 Podlaskie 698 3,9-7, ,7-9,2 Pomorskie 791 7,2 1, ,2-10,4 Śląskie 672 1,7-10, ,6-2,8 Świętokrzyskie 639 7,3-15, ,2 18,8 Warmińsko-mazurskie 767 9,0-2, ,5-11,1 Wielkopolskie 711 5,3-7, ,1-5,0 Zachodniopomorskie 776 8,9 0, ,9-7,8 Kreska (-) oznacza, że dane nie były raportowane przez GUS Agencja Rynku Rolnego 10

11 Ceny zbóż na krajowych giełdach towarowych Towar Cena w styczniu 2015 r. w zł/t Zmiana średniej ceny w % minimalna maksymalna średnia miesięczna roczna Transakcje: pszenica konsumpcyjna ,4 2,1 pszenica paszowa ,9 - żyto konsumpcyjne ,8 jęczmień paszowy ,8-20,2 kukurydza ,7 Oferty sprzedaży: pszenica konsumpcyjna ,5-0,3 pszenica paszowa ,4-13,2 żyto konsumpcyjne ,7-4,2 jęczmień paszowy ,1-21,8 kukurydza ,2-13,3 Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych z krajowych giełd towarowych Ceny zbóż na rynkach zagranicznych Wyszczególnienie Jedn. miary Średnia cena w styczniu 2015 r. Zmiana średniej ceny w % miesięczna roczna Średnia cena w zł/t Pszenica konsumpcyjna: HRW, Nr 1 (USA, Zat. Meks.) USD/t 248-7,9-9,9 911 SRW, Nr 2 (USA, Zat. Meks.) USD/t ,3-7,1 848 Francja (Rouen) EUR/t 193 3,4-2,3 824 Niemcy, 13% (porty Bałtyku) EUR/t 225 0,7 5,2 962 Ukraina, 3 kl. (porty M. Czarnego) USD/t 260 1,0-10,4 955 Jęczmień paszowy Francja (Rouen) EUR/t 175 2,5 4,9 749 Niemcy (Hamburg) USD/t 205-5,0-17,6 752 USA (Mineapolis) USD/t 134 7,7-17,8 491 Kukurydza USA, Nr 2, żółta (Zat. Meks.) USD/t 175-0,8-10,5 644 Francja (Bordeaux) EUR/t 155 0,3-9,3 663 Argentyna USD/t 187-1,1-12,6 688 Wg NBP średni kurs USD w styczniu 2015 r. wynosił 3,6739 zł, a EUR - 4,2797 zł. Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych FAPA Agencja Rynku Rolnego 11

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 11/2014

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 11/2014 Skup zbóż Czynniki podażowo-popytowe Skup zbóż podstawowych z mieszankami w październiku 2014 r. uległ dalszemu sezonowemu zmniejszeniu (o 26% w porównaniu z poprzednim miesiącem) i ukształtował się na

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W ostatnim tygodniu listopada 2014 r. w krajowym skupie odnotowano umiarkowany wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie Na przełomie września i października 2010 r., w krajowym skupie, monitorowane rodzaje zbóż podstawowych były o około 2% droższe niż tydzień wcześniej.

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 12/2013

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 12/2013 Rynek zbóż Czynniki podażowo-popytowe Wynikowy szacunek zbiorów zbóż w 2013 r. Według wynikowego szacunku GUS (opublikowanego 19 grudnia 2013 r.) zbiory zbóż w 2013 r. (łącznie z kukurydzą, prosem i gryką)

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W pierwszym tygodniu października br. w krajowym skupie zbóż przeważały spadkowe tendencje cen. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015 Rynek zbóż Wstępna ocena przezimowania zbóż Według badań GUS przeprowadzonych w marcu 2015 r., zboża ozime przezimowały zdecydowanie lepiej niż w roku

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2013

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2013 Czynniki podażowo-popytowe Przedwynikowy szacunek zbiorów zbóż Według szacunku GUS (opublikowanego 24 września) krajowe zbiory zbóż w 2013 r. (łącznie z kukurydzą i gryką) ukształtowały się na poziomie

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/2013

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/2013 Rynek zbóż Czynniki podażowo-popytowe Skup zbóż Po zwiększeniu dostaw w lipcu i sierpniu 2013 r., we wrześniu skup zbóż podstawowych z mieszankami uległ sezonowemu ograniczeniu do 786 tys. ton. Poziom

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 8/2007 22 luty 2007

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich Skup Rynek mleka i produktów mleczarskich Mleko surowe W pierwszej połowie r. w skupie mleka utrzymywała się wzrostowa tendencja dostaw. W czerwcu r., pomimo sezonowego spadku (o 2% w odniesieniu do maja

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny rynkowe Ŝywca wieprzowego Pogłębia się obniŝka cen skupu trzody chlewnej w Polsce. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 24-30.01.2011

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Cena Zmiana Towar bez VAT tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) 07 13.07.2014 r. w skupie żywiec wieprzowy 5,47 żywiec wołowy 5,82 kurczęta typu brojler 3,84 indyki 5,91

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 20 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 6/20 14 luty 20 r.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W dniach 8 14.06.2015 r. zakłady mięsne w Polsce objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW kupowały żywiec wieprzowy

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 52/2012 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 26/2010 8 lipiec

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 36/20 16 września

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 1/2016 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 47/20 26 listopada

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 30/2012 2 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 20 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 18/2005 5 maja 2005

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2014

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2014 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego Krajowy skup żywca utrzymuje się na wysokim poziomie. Według informacji GUS w lipcu r.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 20 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 31/2008 7 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 13/2008 3 kwiecień

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 01 r.) RYNEK ZBÓŻ NR /05 2 czerwca 05 r.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 16/2016 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 42/2015 22 października

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 01 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 51/15 24 grudnia 15

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 23/2016 16 czerwca

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Ceny skupu mleka TENDENCJE CENOWE Od początku 2015 r. w Polsce utrzymuje się spadkowa tendencja cen skupu mleka. W maju producenci

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 07/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 07/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W konsekwencji mniejszej opłacalności produkcji mleka i pogłębiającego się procesu redukcji pogłowia krów, dostawy mleka do skupu w czerwcu 2010

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 27/2013 11 lipca

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 01 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 21/05 27 maja 05 r.

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl III 30,0 28,0 26,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl III 30,0 28,0 26,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W marcu 2010 r. sezonowo wzrosły dostawy mleka do skupu. Według danych GUS, w tym czasie do podmiotów skupujących dostarczono blisko 715 mln l

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 48/2013 5 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 31/2015 6 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Rynek cukru. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Rynek cukru. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Rynek cukru Czynniki podażowo-popytowe Krajowa bieżąca produkcja cukru 1 z buraków w roku gospodarczym 2 2014/2015 (według wstępnych danych producentów cukru przesłanych do ARR) wyniesie 1 985 tys. ton

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 20/2015 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Ceny skupu mleka TENDENCJE CENOWE W kwietniu 2015 r., krajowa cena skupu mleka uległa znacznemu obniżeniu w wyniku zwiększonej

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR /2016 7 lipca 2016

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 27/2016 14 lipca

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 30/2016 4 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 29/2016 28 lipca

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. mln kg. Źródło: dane ARR. w l/szt Produkcja według danych GUS pozyskiwana od

Rynek mleka. mln kg. Źródło: dane ARR. w l/szt Produkcja według danych GUS pozyskiwana od Czynniki podażowo-popytowe Pogłowie krów mlecznych W Polsce postępuje proces redukcji pogłowia krów mlecznych. Jednak notowane w drugiej połowie 2013 r. rekordowo wysokie ceny skupu mleka przyczyniły się

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2010

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2010 Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W kwietniu 2010 r. odnotowano dalszy sezonowy wzrost dostaw mleka do skupu. Według danych GUS, w tym czasie do podmiotów skupujących dostarczono

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich tys. sztuk mln litrów zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 1/2016 Rynek mleka i produktów mleczarskich Pogłowie krów mlecznych Niskie ceny i malejąca opłacalność produkcji mleka przyczyniły się do

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2016

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2016 kg na mieszkańca RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W czwartym tygodniu sierpnia 2016 r. na rynku krajowym zboża konsumpcyjne ponownie podrożały, natomiast

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Ceny pszenicy netto wg województw w I kwartale 2011 roku w zł/t

Tabela 1. Ceny pszenicy netto wg województw w I kwartale 2011 roku w zł/t Rynek zbóż Notowania targowiskowe zbóż w I kwartale 2011 roku utrzymywały tendencje wzrostową, która została zapoczątkowana w ubiegłym roku. W I kwartale tego roku wszystkie rodzaje zbóż drożały oscylując

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 01/2014

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 01/2014 Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowe pogłowie trzody chlewnej W r. w pogłowiu trzody chlewnej utrzymała się tendencja spadkowa. Według informacji GUS w końcu listopada r. w Polsce pogłowie trzody

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich mln litrów zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 9/2015 Rynek mleka i produktów mleczarskich Pogłowie krów W pierwszej połowie 2015 r. w Polsce odnotowano wyhamowanie tempa spadku pogłowia krów mlecznych.

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/2015

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/2015 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego W lutym r. odnotowano spadek krajowego skupu żywca rzeźnego. Nadal był on jednak znacząco

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 14/2012 (3-16.IX.2012) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Pomimo rozpoczęcia prac polowych związanych z podorywkami i siewem rzepaku ozimego, podaż ziarna na rynku w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 38/2014 25 września

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W pierwszym tygodniu czerwca 2015 r. na rynku krajowym podrożało masło, pełne mleko w proszku, a także większość serów

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W drugim tygodniu lipca 2014 r. na rynku krajowym odnotowano wzrost cen masła. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK PASZ. NR 2/ marca 2014 r. NOTOWANIA Z OKRESU: STYCZEŃ LUTY 2014r. POLSKA.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK PASZ. NR 2/ marca 2014 r. NOTOWANIA Z OKRESU: STYCZEŃ LUTY 2014r. POLSKA. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 2/ 20 marca r. NOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wstęp Notowania targowiskowe

Wstęp Notowania targowiskowe Wstęp Zakończony sezon zbożowy 2010/2011 był bardzo burzliwy. Słabe zbiory zbóż oraz rzepaku spowodowały silny wzrost cen. Z jednej strony był to powód do zadowolenia dla producentów, którzy mogli odrobić

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku W A R S Z A W A, 7 S I E R P N I A 2 0 1 3 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2011 r. 2010 2011 I-VI VII-XII a I II w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,89 88,90 93,54 195,5 105,2

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2011 r. 2010 2011 I-VI VII-XII a I II w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,89 88,90 93,54 195,5 105,2 Warszawa,.03.18 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM r. I-VI VII-XII a I II w złotych CENY SKUPU II = 100 I = 100 Pszenica... 47,95 67,89 88,90 93,54 195,5 105,2

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Na rynku krajowym w trzecim tygodniu października br. nadal taniało masło w blokach i pełne mleko w proszku. Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015. niedojrzewających i twarogów oraz jogurtów. Ograniczono natomiast produkcję

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015. niedojrzewających i twarogów oraz jogurtów. Ograniczono natomiast produkcję mln kg tys. ton tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W zbliżającym się do końca, ostatnim już roku kwotowym 2014/2015, w grudniu 2014 r. i

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 37/2006 14 września 2006r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. 7 stycznia r. 1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. Giełda Wyszczególnienie Termin dostaw Cena w Euro/t 27 Grudnia MATIF - Paryż konsumpcyjna Styczeń 13 249,8 253,5 1013,50

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA XI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad

RYNEK MLEKA XI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad RYNEK MLEKA XI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 2016 1 1. Pogłowie bydła Populacja bydła w czerwcu 2016 r. liczyła 5 938,7 tys. sztuk i była o 0,4% (o 22,0 tys. sztuk)

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z marcem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, z wyjątkiem cen żywca wołowego.

W porównaniu z marcem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, z wyjątkiem cen żywca wołowego. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20.04.2015 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w marcu 2015 r. Na rynku rolnym w marcu 2015 r., w porównaniu z lutym 2015 r. odnotowano zarówno w skupie, jak

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK PASZ. NR 4/2014 16 maja 2014 r. NOTOWANIA Z OKRESU: MARZEC KWIECIEŃ 2014r. POLSKA.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK PASZ. NR 4/2014 16 maja 2014 r. NOTOWANIA Z OKRESU: MARZEC KWIECIEŃ 2014r. POLSKA. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 4/ 16 maja r. NOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK PASZ. NR 6/2012 28 czerwca 2012 r. NOTOWANIA Z OKRESU: MAJ CZERWIEC 2012r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK PASZ. NR 6/2012 28 czerwca 2012 r. NOTOWANIA Z OKRESU: MAJ CZERWIEC 2012r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 6/ 28 czerwca r.

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2011 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 75,48 76,77 111,5 101,7

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2011 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 75,48 76,77 111,5 101,7 Warszawa, 211.1.19 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 211 r. 21 211 I-VI VII-XII VIII w złotych CENY SKUPU 21 = 1 VIII 211= 1 Pszenica... 47,95 67,15 75,48

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2014 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 97,02 71,59 63,81 63,71 90,4 99,8

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2014 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 97,02 71,59 63,81 63,71 90,4 99,8 Warszawa, 2014.10.20 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2014 r. 2013 2014 I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU IX 2013 = 100 VIII 2014= 100 Pszenica...

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2013 r. 2012 2013 I-VI VII-XII I II w złotych CENY SKUPU. Jęczmień... 80,22 82,76 88,52 86,20 107,0 97,4

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2013 r. 2012 2013 I-VI VII-XII I II w złotych CENY SKUPU. Jęczmień... 80,22 82,76 88,52 86,20 107,0 97,4 Warszawa, 2013.03.19 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2013 r. 2012 2013 I-VI VII-XII I II w złotych CENY SKUPU II 2012 = 100 I 2013= 100 Pszenica... 84,88 92,49

Bardziej szczegółowo

RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH

RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W zakładach mleczarskich objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW odnotowano ponowny spadek

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 1/2015

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 1/2015 Czynniki podażowo-popytowe Pogłowie krów W Polsce od 2009 r. postępuje proces redukcji pogłowia krów. W 2014 r. do utrzymania spadkowej tendencji przyczynił się spadek cen skupu mleka oraz zagrożenie przekroczeniem

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 15 maja 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosną. Trend

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 6/2015. Czynniki podażowo-popytowe

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 6/2015. Czynniki podażowo-popytowe tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 6/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego Zwiększenie produkcji trzody chlewnej, bydła oraz drobiu w Polsce 1 znajduje odzwierciedlenie

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W bieżącym roku dostawy mleka do skupu utrzymują się na poziomie niższym niż przed rokiem, jednak dynamika tego spadku stopniowo wygasa. W sierpniu

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z kwietniem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, za wyjątkiem cen żywca wołowego na targowiskach.

W porównaniu z kwietniem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, za wyjątkiem cen żywca wołowego na targowiskach. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.05.2015 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w kwietniu 2015 r. Na rynku rolnym w kwietniu 2015 r., w porównaniu z marcem 2015 r. odnotowano zarówno w skupie,

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU 2013 r. CENY SKUPU. Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3 80,5. Żyto... 81,12 72,74 53,12 44,22 60,5 83,2

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU 2013 r. CENY SKUPU. Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3 80,5. Żyto... 81,12 72,74 53,12 44,22 60,5 83,2 Warszawa,.09.19 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU r. 2012 I-VI VII-XII VII w złotych CENY SKUPU 2012 = 100 VII = 100 Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 01 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 47/16 1 grudnia 16

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 48/2016 8 grudnia

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 2/ 19 marca r. NOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W pierwszym tygodniu grudnia br. na rynku krajowym podrożało masło i pełne mleko w proszku. W dniach 02-08.12.2013 r. w

Bardziej szczegółowo

I-VI VII-XII IV V w złotych. Pszenica... 68,21 65,95 62,37 62,54 96,6 100,3. Żyto... 50,79 51,72 54,35 53,80 108,2 99,0

I-VI VII-XII IV V w złotych. Pszenica... 68,21 65,95 62,37 62,54 96,6 100,3. Żyto... 50,79 51,72 54,35 53,80 108,2 99,0 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20.06.2016 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w maju 2016 r. Na rynku rolnym w maju 2016 r., w porównaniu z kwietniem 2016 r., odnotowano zarówno w skupie,

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 68,21 65,95 62,54 63,36 97,3 101,3. Żyto... 50,79 51,72 53,80 54,51 103,8 101,3. Jęczmień... 59,07 61,60 59,43 59,09 105,3 99,4

Pszenica... 68,21 65,95 62,54 63,36 97,3 101,3. Żyto... 50,79 51,72 53,80 54,51 103,8 101,3. Jęczmień... 59,07 61,60 59,43 59,09 105,3 99,4 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.07.2016 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w czerwcu 2016 r. Na rynku rolnym w czerwcu 2016 r., w porównaniu z majem 2016 r., wzrosły ceny większości produktów

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Po spadku w październiku w zakładach objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, na początku listopada

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 68,21 65,95 64,18 63,04 90,9 98,2. Żyto... 50,79 51,72 55,78 54,37 105,6 97,5. Jęczmień... 59,07 61,60 61,10 59,81 98,6 97,9

Pszenica... 68,21 65,95 64,18 63,04 90,9 98,2. Żyto... 50,79 51,72 55,78 54,37 105,6 97,5. Jęczmień... 59,07 61,60 61,10 59,81 98,6 97,9 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, 19.04.2016 Ceny produktów rolnych w marcu 2016 r. Na rynku rolnym w marcu 2016 r., w porównaniu z lutym 2016 r. odnotowano w skupie spadek większości

Bardziej szczegółowo