EUROMETAT. W naszej opinii wniosek jest zasadnym gdyz sp6lka przez ponad rok niewywipjwala sig z zaplaty wykonane i odebrane prace.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EUROMETAT. W naszej opinii wniosek jest zasadnym gdyz sp6lka przez ponad rok niewywipjwala sig z zaplaty wykonane i odebrane prace."

Transkrypt

1 EUROMETAT Warszawa dnia I 0. I r. OSwiadczenie dla Prasy Uprzejmie zawiadamiamy, 2e w zwi4zklu z otrzymanymi informacjami sp6lki Polimex- Mostostal jakoby Eurometal wykonal roboty nieterminowo i zlej jakosci, oswiad czamy, Ze powyzsze informacje sq nieprawdziwe na co posiadamy bezspome dowody w postaci : opnii Politechniki Gdanskiej o poprawno5ci wykonania rob6t-badania pali, wpis6v/ do dziennika o odbiorze praa przez Inspektora Nadzoru Inwestora. Kierownictwo Polimexu wpisem do dziennika z dnia r. wpisalo, ze wstrzymuje prace z uwagi na warunki atmosferyczne i wypowiedzialo nam umowg 22 grudnia 2010r. kiedy temperatura na budowie wynosila -10 stopni i wystgpowaly obfite opady Sniegu. Takie wypowiedzenie umowy bylo celowym zachowaniem sp6lki Polimex gdy2 Dyrekcja d4zyla do poprawienia wynik6w na nierentownych kontraktach. Oceniamy, 2e na obecn4 chwilg jest to typowa praktyka duzych firm dqz4cych do uzyskania dodatnich wynik6w finansowych. Takie zachowanie jest spolecznie szkodliwe gdyz male i Srednie firmy nie otrzymuj4 naleznych Srodk6w lub w ramach,,polubowanego" zalatwienia sporu proponuje sie im 50% wynagrodzenia umowtego do czego Dyrekcja Polimext d4zyla. Dodatkowo informujemy, Ze jeleli wyst?piq jakie kolwiek formalne braki w naszym wniosku o upodalosi niezwlocznie uzupelnimy dokumenty. W naszej opinii wniosek jest zasadnym gdyz sp6lka przez ponad rok niewywipjwala sig z zaplaty wykonane i odebrane prace. Czlonek Dyrektor Marcin - Opinia Politech-niki Gdanskiej [stron:2] - odpis z dziennika budowy - pisma Eurometalu do Zamawiaj4cego

2 P O L I T E C H N I K G A D A N S K A Wydziat In2ynierii L4dowej i Srodowiska Katedra Ceotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego 8o-952 Cdatlsk, ul C Narutowlcza l1112 oplnla GEOTECHNIGZM onosno6cipa icfaqg00mmnapo.dstawiepr6bnych obcia2eri statycznych oraz badarl ci4glosci Dr hab. ihz. POM/BO/1 Andrzej Slabek '19 Z3-lawiajecy: Eurometal S A ul Plochocifrska Warszawa - - 3''"',a nr. Gdar'rsk, grudziefr 2010 r

3 - dlugos6 wykonanych pali w stosunku do dlugosci projekrowane.l ewentualne uszkodzenia i zmiany przekroju trzon6w pali mog4ce powstai z niezachowania ci4glego procesu technologii wykonawstwa pala \a podstawie uzyskanych wynik6w stwierdza siq, iz pale wykonano bez przerwah zacl.rowui 4c :iaglosi procesu techrologii wykonawstwa. otrzymane drugosci zbadanych pali (zal 3) :.rtrvierdzaje zachowanie dlugodci projektor.r,ych i zapisanych w metrykach pali. -'lnakowa predkosi rozchodzenia siq fali w badanych palach 4100 m/sek swiadczy o jednorodnym :-'.teriale wykonanych pali. Trzony pali sq urormowane prawidlowo bez przewpzeh i pqknigi.!. Podsumowanie i wnioski \a podstawie uzyskanycr.r wynik6w pr6bnych obciqzeri 3 pali na wciskanie stwierdza srq, ze pale pr6bne wiercone cfa o srednicy $ 900 mm zaprojektowane i wykonane pod posadowienie podpory P20 wiaduktu nad trasq kolejowq Gdarisk - warszawa w km 314,077 w mielscowosci cieplewo, Gmina Pruszcz Gdariski. uzyskary zakladane nosnosci projektowe w g.rncie i bed4 :ezpiecznie przenosi6 przewidywar.re w projekcie obci4zenia obliczeniowe. - \a podstawie uzyskanych wynik6w badan cieglosci pah (patrzwykresy w zal 3)stwierdza sie, :z pale wykor.rano bez przewe 2ea i przerwah zachow,i4c ci4grosi procesu technologii ''ir'konawstwa. otrzymane diugosci zbadanych pali potwierdzai4 zachowanie drugosci ::ojektowych.

4 rr" :3 lj ia.lf'/ 4 *{o rx (: pqc,i^sti.,rrych[c; ''i;d,"a"r bv;-!! t-1, rq^c 6'*0 v,'tr" Ulragi, gtviierdzenia. polgcenia upovjatnicnycll organov!, iednoslek i as6b o1,,,\e.,rl.,.,i *+ u",\tln**rndg J, *C*e*c-u: *o- frftr*giuse ^$t'tgs'+ Lie,. ns(lf lcelou.-* b:j "r sii,r*ie rpsxl.q $J,r '&c1i. urr- 2 il O-hrh'*l 'd'l';'' -+,s r*att*e" dcl"c,*3*ila, bq"lat.{r ijor 2164;48c94 -r,,'u-fp-5frr>tttie l r.r'a a/sfql'. /,iiai -se Pf,e'(r7ll e i-,o:o:l? 2 rclno7d N/-skt<!+ TEllFzP'+i-u14 F 'i?1*;t,y,4{,i&ie$tr ig'*x#rt#,$w 13. J.l lo,i(j.. /\d.*i - GF{a*A-. i'^rgel,tllo u' i'o-tr'"o u,.'r br a.; Uo r^oc\o ".4 z*gzl*.:. p*ufto*.*,e* -por15!"r"9d" lu,.l** lo&a'{' ogty4t',.d pali ldote nre *qrlj.^'oek,aao )"LJ9 l**fe Poyqieu,,i'r- Poyqieu^.r t\r'\a^a zwo\a^a i'l *". tr s,<,i,.t2,^),2 ir 2ir28, >b "3^* "tolg.rq tno *h*^ dau"r<l ar^1n'tc;ci "cia, \' *"1"^"t* *ijul" rlo,oia"q loq{*j4, i*wg,i",etaa

5 '-j.;ii.,r:, ;;;rr,: tjt,ll..ii EUROMETAT Warszawa dnia r. POLIMEX MOSTOSTAL S.A. Zaklad Budownictwa Szczecin (213) Pan Dyrektor : Andrzej Downar Modemizacja linii kolejowej 865 Informujemy, in zgodnie z umow4 $2 1.1 spolka Eurometal miala wykonad pracg na dw6ch podporach Pl0 i P20. Z uwagi na panuj4ce warunki atmosferycme realizzcja rob6t na podporze PtO musiala ulec op6lnieniu. Dotyczy to przede wszystkim specjalistycmego transportu cig2kiej palownicy. Z uwagi na warunki gruntowe jedynie taki sprzqt nadaje siq do wykonania rob6t na ww podporze wiaduktu ' Stanowisko Paiistwa przedstawione w pismie jest bezpodstawne. OdnoSmy wrazenie, 2e spolka Polimex d4iry do wykazania wynik6w frnansowych naszym kosztem. Maj4c powy2sze na uwadzp wzywam Pafstwa do zaplaty pozaumownych faktur : 06/11/2010 z dnia i0 i z dnia r. oraz refaktury uslugi sprz9towej 02l12l20lor. z dnia r. Zatrzymanie tych platno6ci jest bezpodstawne. Dodatkowo wrywamy palistwa do odbioru rob6t, kt6re zostaty odebrane przez hwestora bez zastrzezeh na podporze P20. Wprzeciwnymraziewyst4pimydos4duzpozwemasprawazostanieporuszonanapr4yszlorocztymwalnym zgromadzeniu akcj onariusry. Licz4c na ngatmienie pozostajemy z powa2aniem rzzcjr uk yektor Zarz4dzaj4cy \ II

6 EUROMETAT Warszawa dnia 23. I 2.20 I 0r. POLIMEX MOSTOSTAL S.A. Zaklad Budownictwa Szczecin (Zl3) Pan Dyrektor Andrzej Downar Modemizacja linii kolejowej E6: Informujemy, Ze zgodnie z umowq \2 I. I sp6lka Eurometal miala wykona6 praca na dw6ch podporach P I 0 ip20. Z uwagi na panuj4ce warunki atmosferyczne realizacja rob6t na podporze Pl0 musiala ulec opo2nieniu Dotyczy to przede wszystkim specjalistycznego transpollu cig2kiej palownicy. Z twagi na warunki gruntowe jedynie taki sprzgt nadaje sig do wykonania rob6t na ww. podporze wiaduktu ' Stanowisko Paristwa przedstawione w pismie jest bezpodstawne. Odnosimy wra2enie' 2e spoika Polimex- Mostostal d42y do wykazania wynik6w finansowych naszym kosztem' Majqc powy2sze na uwadze wzywamy Paistwa do zaplaty pozaumownych faktur: - 06ll z dnia 30.I I.2010r.- dodatkowe badania na podpolze P20' - 0l ll2l20l0 z dnia 02. I 2.20 l0r. - prace pozaulnowne (rgczny zaladunek i przew6z gruzu, rozginanie zbrojenia) - 02/ z dnia I 0r' - refaktura uslugi sprzqtowej ' Zatrzymanie tycll platnosci jest bezpodstawne. Dodatkowo wzywarny Paistwa do odbioru rob6t, kt6re zostaly odebrarie przez lnwestora be7 z^st(zezeh na podporze P20. w przeciwnym razie wyst4pirny do sqdu z pozwem a sprawa zostanie poruszona na przyszloroczryrn walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Licz4c na zrozr:nienie pozostajemy z powa2aniem Dyrektor ds. realizacji Marcin Maliszczuk Dyrektor Zarz4dzaj4cy Philip Deforche

7 PRE0$FionSruo R080r SPECI,.i. ryc!fiycir Warszawa dnia lr. POLIMEX MOSTOSTAL S.A. Zaklad Budownictwa Szczecin (213) Pan Dyrektor : Andrzej Downar Budowa: Budowa skrz)rzowania r6ino poziomowego w km w miejscowo6ci Cieolewo w ramach orojektu Modernizacja linii kolejowej E65 Dowczy: Urnowy nr 213leurometal/ z dnia 25 sierpnia 2010r. na wvkonanie oali fundamento\,r'vch WEZWANIE OSTATECZNE Wzywamy Panstwa do zaplaty w terminie 7 dni za nastqpuj4ce faktury : 06111/2010 z dnia r z dnia r /2010 z dnia r. Jednoczednie informujemy, 2e w przypadku braku zaplaty zgodnie z,,warunkami Kontraktowymi na budowg dla rob6t budowlanych i in2rynieryjnych... FIDIC- wydanie 2000r. sp6lka Eurometal S.A. dzialaj4c jako Podwykonawca wyst4pi z roszczeniem do spotki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa, ulica Tarsowa 74. rar.;-a.a--

8 Warszawa dnia I r. POLIMEX MOSTOSTAL S.A. Zaklad Budownictwa Szczecin (213) Pan Dyrektor : Andrzei Downar Modernizacja linii kolejowej E65 Szanowny Panie! Na podstawie korespondencji przesytanej do naszej finny, zmuszeni jestesmy twierdzi6 ' 2e nie orientuje si9 Pan co si9 dzieje na Pana budowach albo rna Pan nieprecyzyjne inforrnacje ' Na sootkaniu w dniu Ir. nasz kierownik rob6t Pan Kazirnierz Konarski odm6wil podpisania protokolu, z uwagi na nastgpuj4ce fakty : l. Zgodnie z umow4 kompensacie podlega beton w ilosciachuzgodnionych w tejze umowie i notatce spisanej w dniu na budowie w Cieplewie ' 2. Z trwagi na rrudne warunki gruntowe wiercenie przebiegaio duzo dlu2ej, czego nie mo2na byto wcze:iniej okreslii i sq to okolicznosci niezalezne od wykonawcy rbb6t palowych. Maj4c powyzsze na uwadze,24danie zaplacenia za wydlu ony czas roztadunku betonujest bezpodstawne. 3.odnosnieodmowyprzyjgciabetonutojaknajbardziejZostalonodmawiany'gdyznienadawalsigdo wbudowatria w Pale. 4. Dodatkowo informujemy Pana, 2e sp6lka Bosta Beton op62niala sig wielokrotnie z dostawami betonu co monitowali6my w naszych pismach ' ProszedowiedziedsigczyPanKierownikA.Bursapisemnieinterweniowalwtejsprawte' op62nienia te jak i beton nienadaj4cy sig do wbudowania powodowaly przest6j naszego zespotu roboczego co narazilo nas na dodatkowe koszty. Nie.jestprawdq'2epr6bujemysiguchyla6odrozliczaniewzajernnychkoszt6w,gdy2nanaszwniosek Pan Bursa przygotowal rozliczenie betonu ( w Zal4czniku ) ' Naszyrn zdaniem to Pan uchyla sig od zaplaty faktur i odbioru rob6t, kt6re to zostaly juz odebrane przez Inwestora. EUR0 V1ETAL S i. r, i

9 OdnoSnie spotkania w dniu infonnujemy, iz prezentowane przez Pana stanowisko powodule ' 2e odbi6r rob6t za obustronn4 zgod4 staje si9 nierno2liwy do przeprowadzenia dlatego roszczenia nasze zostanie skierowane do lnwestora sp6lki PKP Polskie Linie Kolejowe S A' Z 4cmik: - Korespondencja owa Do wiadomosci : - Adresat - Polskie Linie Kolejowe S.A.

10 ff'% EUROMETAL \, Warszawa dnia I r. POLIMEX MOSTOSTAL S.A. Zaklad Budownictwa Szczecin (Z'l 3) Pan Dyrektor : Andrzej Downar Budowa: Budowa skrzyzowania r6zno ooziomoweeo w km w miejscowo6ci Cieplewo w ramach proiektu Modernizacja linii kolejowei 865 Szanowny Panie! Podtrzymuje stanowisko zawarte w pi6mie z dnia r. idodatkowo informuje Pana,2e warunki atmosferyczne uniemo2liwily prowadzenie rob6t w tym okresie. Pismo o wypowiedzeniu datowane jest na 22 grudzieri 2010 czyli w okresie panowania temperatury -10 stopni iobfitych opad6w Sniegu. Przy warunkach atmosferycznych jak wyzej, wypowiada Pan umowg z nami i wprowadza drug4 finng, kt6ra przez Pariskq nieudolnos6 prowadzenia inwestycji ma problemy z wykonaniem rob6t. 'sobie Czy to jest spos6b na rekompensowanie ile wycenionych rob6t z firm4 PKP i celowe niewywiqzywanie si9 z platnosci? Najprawdopodobniej tak. Infonnuje, Pana Panie Dyrektorze Downar, Ze sprawa zostala skierowana do s4du o czym niebawem zostanie Pan poinformowany. Proszg pamigtat, 2e decyzjle Pana i Pariskiego kierownictwa ocenia6 bgdzie niezawisly s4d. Do wiadomodci : - Adresat - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,,,,.,(,,r'r!:lli':.,.. ir r :illi:tr:f{l iial\.l11i:.i:rjl EURoMETAL S.A. ul. pbcr,0cinska 1903-r91 Warszawa,Polska.tei ,tax , eur0metal.warsza

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane Muzeum Palacu Krt6la Jana III w Wilanowie ul. Stanislawa Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa Warszawa, dn. 15-06-2015 r. Dzial inwestycii ZAPYTANIE OFERTOWE dla zam6wienia publicznego o warto5ci nie

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

auru2qc6.?c{ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WrnNre ,ZATWIERDZAM Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia

auru2qc6.?c{ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WrnNre ,ZATWIERDZAM Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia SPECYFIKACJA ISTOTYCH WARUK6W ZAM6Wrnre do przetargu nieograniczonego na wykonanie zam6r4/ienia publicznego pn.:,,swiadczenie dla arodowego Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

4. Skarbnik Gminy DQbe Wielkie - Pani Bozena Kot

4. Skarbnik Gminy DQbe Wielkie - Pani Bozena Kot PROTOKOI- Nr XLVIII z sesji Rady GminY Dgbe Wielkie odb)'tej dnia 4 wrzesnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzqdu Gminy Dqbe Wielkie Obrady Sesji trwaly od godz. 18.00-22.00 w sali konferencyjnej Urzqdu

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 15 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: B. w dniu 31 marca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się

WYROK. z dnia 15 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: B. w dniu 31 marca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się Sygn. akt: KIO 649/14 KIO 655/14 WYROK z dnia 15 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l

Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l 1 Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l ZDM/DZP/ L7} /12/Z ZDM-DZP-EKW-3411-5/1-4 -12 Dotyczy : postcpowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 lutego 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 lutego 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 235 /11 WYROK z dnia 22 lutego 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Kuciak Protokolant: Przemysław Łaciński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego

Bardziej szczegółowo

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE FUNDUSZE SPEKULACYJNE

POWSZECHNE FUNDUSZE SPEKULACYJNE ROZDZIAL3 POWSZECHNE FUNDUSZE SPEKULACYJNE WejScie w polowie lipca 1996 r. na gieldq Swiadectw udzialowych otworzylo mo2liwo5i handlu nimi na du24 skalp. Swiadectwa zadebiutowaly z cenql04 z1. a potem

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Słownik definicji i skrótów Projekt wszystkie roboty, dostawy i usługi opisane w Decyzji Komisji Europejskiej/umowie o dofinansowanie dla projektu Program gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

funkcjg burmistrza dzielnicy warszawa sródmieécie o to, ze w dniu 5 lipca 2007 r. w

funkcjg burmistrza dzielnicy warszawa sródmieécie o to, ze w dniu 5 lipca 2007 r. w sygn. akt. IX K 1822/07 Karta 1 Warszawa 28 listopada 2007 S4d Rejononr d I r\\' a e'sz:lrn'1"- $ ró cl nic3 ei* rv lyarscnlvie W]'dsl*t Kal'nv *1. Marsz :lko'uvska 8l ü*-51? Warsrau'a Pokrz$rvdzon) :

Bardziej szczegółowo

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód.

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód. /projekt/ Zalacznik nr 4 do SIWZ PT-2371/1/11 UMOWA nr... O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.4.2015.2 Poznań, 1 lipca 2015 r. DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postepowania: Przetarg nieograniczony nr RZP.340-04/07 o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej w zlotych równowartosci 60 000 euro Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący: orzeka:

Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 757/14 WYROK z dnia 28 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Jednostka Certyfikująca w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach

Jednostka Certyfikująca w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach Jednostka Certyfikująca Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Certyfikacja systemów zarządzania Certyfikacja systemów zarządzania jest dobrowolną oceną zgodności wdrożonego i stosowanego systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o prowadzenie księgi handlowej

UMOWA. o prowadzenie księgi handlowej ABS Wydawnictwo Andrzej Samborowski - Biuro Rachunkowe Ul. Rechniewskiego 8 m. 11 03-980 Warszawa, NIP 1130062721 UMOWA o prowadzenie księgi handlowej Zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy:, NIP

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy (KONTRAKT)

Wzór Umowy (KONTRAKT) Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 1 Wzór Umowy (KONTRAKT) CZĘŚĆ 1 AKT UMOWY CZĘŚĆ 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 4 WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU:

Bardziej szczegółowo

Tlumaczenie. Spis tresci

Tlumaczenie. Spis tresci Tlumaczenie AGORA SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.2000 DO 30.06.2000 ORAZ OD 1.01.1999 DO 30.06.1999 przygotowane zgodnie z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOSCI Tlumaczenie

Bardziej szczegółowo