NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH"

Transkrypt

1 Rok III, sem. V 1 ZADANIE PROJEKTOWE NR 2 Projekt posadowienia na palach fundamentowych Fundamentowanie nauka zajmująca się projektowaniem i wykonawstwem fundamentów oraz robót fundamentowych w różnych warunkach gruntowo-wodnych. Fundament - jest to najniższa część budowli, bezpośrednio stykająca się z podłożem gruntowym i przenosząca nań w sposób bezpieczny ciężar własny budowli i wszelkie jej obciążenia. Podstawowe rodzaje fundamentów: A. bezpośrednie (płytkie) obciążenie od budowli przenosi się na podłoże bezpośrednio przez podstawę fundamentu; nie uwzględnia się współpracy gruntu obok fundamentu; B. pośrednie (głębokie) obciążenie od budowli przenosi się na podłoże za pośrednictwem dodatkowych elementów konstrukcyjnych, na których opiera się podstawa fundamentu; uwzględnia się siły oporu gruntu, działające zarówno na podstawy tych elementów, jak i na ich pobocznice, np. na palach, studniach, kesonach, ścianach szczelinowych, szczelnych. NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Siłę osiową działającą na głowicę pal przekazuje w głąb podłoża przez tarcie lub przyczepność gruntu wzdłuż pobocznicy oraz docisk podstawy. W rozważaniach teoretycznych rozdziela się najczęściej oddziaływanie (reakcję) gruntu na dwie części: na opór pod podstawą i opór wzdłuż pobocznicy pala. Rozdział obciążenia na pobocznicę i podstawę pala zależy od warunków gruntowych i od parametrów pala. W ogólnym ujęciu równanie określające nośność pala wciskanego osiowo niemal według wszystkich teorii sprowadza się do postaci: N = qa t p + t A i si

2 Rok III, sem. V 2 gdzie: N t nośność obliczeniowa pala, kn, q opór jednostkowy stawiany przez grunt pod podstawą pala, kpa, t i opór jednostkowy stawiany przez grunt na pobocznicy pala w obrębie warstwy gruntu i, kpa, A p pole powierzchni przekroju poprzecznego w podstawie pala, m 2, A si pole powierzchni pobocznicy pala w obrębie warstwy gruntu i, m 2. Powyższe oznaczenia są zgodne z PN-83/B Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. W we wcześniejszej normie PN-58/B Nośność pali u fundamentów na palach dopuszczalne osiowe obciążenie pala pojedynczego nazwano udźwigiem, jeżeli obciążenie skierowane jest ku ziemi, zaś uciągiem, jeżeli obciążenie skierowane jest w przeciwną stronę. Wzór określający udźwig pala uwarunkowany miał następującą postać: N = aa + s b B i i gdzie: a jednostkowe dopuszczalne obciążenie gruntu na docisk w dolnym końcu pala [T/m 2 ], b i jednostkowe dopuszczalne obciążenie gruntu na ścinanie w pobocznicy pala dla danej warstwy [T/m 2 ] (wartości a i b wg tabl. PN) s iloczyn współczynników od s 1 do s 5, których wielkości są zależne od sposobu wprowadzania pala w grunt, materiału pala, rodzaju budowli opartej na palach, rodzaju obciążenia i kierunku działania siły obciążającej, A pole przekroju poprzecznego podstawy pala [m 2 ], B i powierzchnia pobocznicy pala na grubości jednej z warstw (warstwa i) [m 2 ]. Eurokod 7 do obliczenia nośności pali pojedynczych zaleca podobny wzór statyczny z wprowadzeniem współczynników bezpieczeństwa, osobno do nośności podstawy, osobno do nośności pobocznicy: gdzie: R c;d R R c; k c; d = lub γ t R R b; k c; d = + γ b całkowita obliczeniowa nośność pala R c zależna od wytrzymałości gruntu, R c;k charakterystyczna wartość R c, R b;k R s;k charakterystyczna nośność podłoża pod podstawą pala, charakterystyczna nośność gruntu wzdłuż pobocznicy, R s; k γ s

3 Rok III, sem. V 3 γ t, γ b, γ s częściowe współczynniki bezpieczeństwa (dla całkowitej nośności pala, dla podstawy, dla pobocznicy) ; = ; ; =,,; Wielkość ; charakteryzuje opór jednostkowy pod podstawa pala, wielkość,; określa charakterystyczny opór na pobocznicy pala w kolejnych warstwach gruntu i (PN-EN :2008). W Eurokodzie 7 brak wskazówek, jak powinno się obliczać opory jednostkowe na podstawie danych z badań gruntu są odesłania do przepisów krajowych, których w Polsce nie ma. Zatem nie istnieją obliczenia nośności granicznej pali według Eurokodu. Sposoby obliczania w krajach europejskich bardzo się różnią. Wartości oporów podstawy (q b;k ) i pobocznicy (q s,i;k ) według EN nie są równoznaczne z oporami q i t i w normie PN-B Do praktycznego stosowania EC 7-1 niezbędne jest uzupełnienie go znowelizowaną normą palową (której brak!). Na dzień dzisiejszy obliczenia i sprawdzenia nośności fundamentów palowych wykonuje się według PN-83/B Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB, Szczecin 1985). Warunek nośności dla pali obciążonych osiowo: Q r m N N obliczeniowa nośność pala (N t pal wciskany; N w pal wyciągany) N t = N S + N P N s = ΣS si t (r) i A si N p = S p q (r) A p ; N w = ΣS w i t (r) i A si N p N s opór podstawy pala [kn], opór pobocznicy pala wciskanego [kn], A p pole przekroju poprzecznego podstawy pala [m 2 ], A si pole pobocznicy pala zagłębionego w gruncie w obrębie warstwy i [m 2 ], q (r) t i (r) jednostkowa, obliczeniowa wytrzymałość gruntu pod podstawą pala, q (r) = γ m q jednostkowa, obliczeniowa wytrzymałość gruntu wzdłuż pobocznicy pala, w obrębie warstwy i, t (r) i = γ m t i Dla pali żelbetowych wykonanych w gruncie pod osłona rury obsadowej, jako A p przyjmuje się pole odpowiadające zewnętrznej średnicy tej rury. W przypadku pali Franki można uwzględnić poszerzenie podstaw pali, przyjmując zamiast A p jako pole przekroju poprzecznego wartość 1,75 A p dla podstawy formowanej w gruncie niespoistym, 1,5

4 Rok III, sem. V 4 A p w gruncie spoistym. W przypadku pali Vibro można przyjmować 1,10 A p, lecz tylko dla gruntów niespoistych. W przypadku pali z poszerzoną podstawą należy wg PN-83/B przyjmować do obliczania pola przekroju A p średnicę zastępczą 0,9 D r, gdzie D r odpowiada średnicy poszerzonego otworu. Wyznaczanie wartości q (r) Wytrzymałość obliczeniowa gruntu pod podstawą pala. Wartość jednostkowej obliczeniowej wytrzymałości gruntu pod podstawą q (r) wyznacza się na podstawie wytrzymałości granicznej q, przyjmowanej wg tablicy 1, w zależności od rodzaju gruntu oraz stopnia jego zagęszczenia I D lub stopnia plastyczności I L. Przy obliczaniu wytrzymałości obliczeniowej q (r) należy stosować, zgodnie z PN-81/B p.3.2, współczynnik materiałowy gruntu określony jak dla I D lub I L, γ m 0,9. gdzie: s u (r) Wytrzymałość obliczeniową gruntu q (r) wyznacza się ze wzoru: ( r) q = γ q m Dla gruntów bardzo spoistych i zwięzło spoistych (Φ u = 0) można przyjmować do obliczeń: ( r) q = ( ) 9s r u wytrzymałość obliczeniowa gruntu przy ścinaniu (bez konsolidacji i odsączania wody z próbki) mierzona in situ sondą krzyżakową lub określona na próbkach nienaruszonych w aparacie trójosiowego ściskania. Tablica 1 Wartości charakterystyczne jednostkowego granicznego oporu gruntu pod podstawą pala q [kpa]

5 Rok III, sem. V 5 Zależność q (r) od głębokości i średnicy pala. Wytrzymałość gruntu pod podstawą pala q (tablica 1) przyjęto dla głębokości krytycznej h c = 10,0 m i większej, mierząc od poziomu terenu lub wyznaczonego poziomu interpolacji (zastępczego poziomu terenu) oraz dla średnicy D 0 =0,4 m. Dla głębokości mniejszych niż h c należy wartość q wyznaczyć przez interpolację liniową, przyjmując wartość zero na pierwotnym poziomie terenu. W gruntach niespoistych średnio zagęszczonych i zagęszczonych należy uwzględnić wpływ średnicy podstawy pala na h c wg: h ci = h c D i D 0 Dla pali typu Franki i Vibro w tym przypadku należy przyjmować średnicę trzonu pala. Wartości q i oblicza się zgodnie z rys. 1a. Dla pali wierconych o D > 0,4 m (grunt niespoisty I D > 0,33), głębokość krytyczną określoną zgodnie ze wzorem należy zwiększyć o 30% (h * ci = 1,3 h ci ), zgodnie z rys. 1b. Dla pozostałych gruntów (wymienionych w tablicy 1) wartości q nie zależą od średnicy pala i po przekroczeniu głębokości krytycznej h c = 10,0 m przyjmują wartości stałe niezależnie od głębokości. Rys. 1. Interpolacja jednostkowego oporu granicznego pod podstawą pala q (grunty niespoiste)

6 Rok III, sem. V 6 Wyznaczanie wartości t (r) Wartość jednostkowej obliczeniowej wytrzymałości gruntu wzdłuż pobocznicy t (r) wyznacza się na podstawie wytrzymałości granicznej t przyjmowanej wg tablicy 2 zależnie od rodzaju gruntu oraz (n) stopnia jego zagęszczenia I D lub stopnia plastyczności I (n) L. Przy obliczaniu wytrzymałości obliczeniowej t (r) należy stosować współczynnik materiałowy gruntu γ m = 0,9, zgodnie z PN-81/B , określony jak dla I D lub I L. ( r) t = γ mt Dla gruntów bardzo spoistych i zwięzło spoistych można przyjmować do obliczeń wartości t zależnie od wytrzymałości gruntu przy ścinaniu, bez konsolidacji i odsączania wody z próbki s (n) u wg rys. 3. Rys. 2 Interpolacja jednostkowego oporu granicznego na pobocznicy pala t Rys. 3 Zależność wytrzymałości gruntu wzdłuż pobocznicy t od wytrzymałości gruntu przy ścinaniu S u

7 Rok III, sem. V 7 Wartości t podane w tablicy 2 należy przyjmować dla głębokości 5 m i większej, mierząc od poziomu terenu lub wyznaczonego uprzednio poziomu interpolacji. Na głębokościach mniejszych niż 5 m wartości t należy wyznaczać przez interpolację między wartościami z tablicy 2 a wartością zero przyjmowaną dla poziomu interpolacji. Wartości t należy przyjmować bez względu na średnicę pala. Tablica 2 Wartości charakterystyczne jednostkowego granicznego oporu gruntu wzdłuż pobocznicy pala t [kpa]

8 Rok III, sem. V 8 Przykład obliczeniowy: W oparciu o załączone wyniki badań laboratoryjnych zaprojektować posadowienie pośrednie podpory obiektu budowlanego na palach fundamentowych dla podanych niżej danych: Dane do projektu: wartości obliczeniowe obciążeń na fundament słupa: Nr = 900 [kn], Mr = 500 [knm] rodzaj pali: wbijane Vibro; warunki geotechniczne w podłożu: Warstwa I II III Rodzaj gruntu T (torf) G (glina) Po (pospółka) Stan gruntu - I L = 0,3 I D = 0,7 Głębokość p.p.t. [m] 2,5 5,5 - Projekt powinien zawierać: 1. Opis techniczny z opisem technologii wykonania pali. 2. Zwymiarowanie fundamentu palowego wg I stanu granicznego (PN-83/B-02482) 3. Rzut poziomy (plan palowania) oraz przekrój pionowy fundamentu wraz z profilem geotechnicznym;

9 Rok III, sem. V 9 T 0.0 m 2.5 m G, I L= m Po, I D=0.7 Rys.1. Założenia zadania projektowego. 1. Opis techniczny Opis technologii wykonania pali 2. Parametry geotechniczne Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych ustalono metodą korelacyjną na podstawie rodzaju i stanu gruntów oraz tabel zawartych w normie PN-83/B Nośność pali i fundamentów palowych : opór graniczny pod podstawą pala : PN-83/B tab.1, opór graniczny na pobocznicy pala : PN-83/B tab.2 Wartości charakterystyczne i obliczeniowe parametrów geotechnicznych zestawiono w tabeli nr 1 przyjmując wg PN-83/B-02482, pkt oraz PN-81/B-03020, pkt.3.2 współczynnik materiałowy γm=0.9. Jednostkowy opór pod podstawą q dla gruntu warstwy III: Pospółka, stan gruntu: ID = 0.7, wg PN tab.1: (na głębokości krytycznej h ci i głębiej, licząc od poziomu interpolacji)

10 Rok III, sem. V 10 Wyznaczenie jednostkowych oporów pobocznicy pala t wg PN tab.2: Rozpatrujemy warunki, które pozwalają na pojawienie się tarcia negatywnego. Warstwa I: torf, h 1 = 2,50 m grunt nienośny t (n) = 0.0 kpa tarcie negatywne: t 1 (r) = - 10,0 kpa (wartość odczytana z tablicy 3 PN-83/B ) Warstwa II: glina, stan gruntu: IL = 0.3, h 2 = 3,00 m dla I L = 0,00 t (n) = 50 kpa dla I L = 0,50 t (n) = 31 kpa dla I L = 0,30 należy interpolować liniowo t (n) = 50 ( ) głębokości 5 m, licząc od poziomu interpolacji) Warstwa III: pospółka, stan gruntu: ID = 0.7, h 3 = 2,50 m dla I D = 1,00 t (n) = 165 kpa dla I D = 0,67 t (n) = 110 kpa dla I D = 0,70 należy interpolować liniowo t (n) = 110 ( ) głębokości 5 m, licząc od poziomu interpolacji) Tab.1. Parametry geotechniczne = 38.6 kpa (na = kpa (na Rodzaj gruntu Stan Przelot q (n) [kpa] t (n) [kpa] γ m q (r) [kpa] t (r) [kpa] T G I L = 0, Po I D = 0, Założenia obliczeniowe. Zebranie obciążeń Schemat fundamentu Przyjęto fundament z oczepem trójkątnym o wysokości 0.6m i wymiarach w rzucie jak na rys.3. Obciążenia zostaną przeniesione na nośne podłoże za pomocą trzech pionowych pali wbijanych Vibro z betonu zbrojonego, o średnicy 0.52 m (średnica rury) i długości 8 m. Założono, że pale zostaną zagłębione w drugiej warstwie nośnej na długości: = 2.5m.

11 Rok III, sem. V Rys.2. Przyjęte wymiary oczepu (plan trójkąta równobocznego) Obciążenia osiowe pali Charakterystyczne wartości sił pionowych w oparciu o średnie ciężary objętościowe materiałów oraz ich objętości zestawiono w tab.2. Do wyznaczenia wartości obciążeń obliczeniowych zastosowano współczynniki wg PN-82/B Obciążenia budowli - obciążenia stałe. Tab.2. Obciążenia Obciążenie Materiał γ [kn/m 3 ] Objętość V [m 3 ] G n [kn] γ f G r [kn] Ciężar oczepu G o Ciężar pala G p Beton na kruszywie kamiennym, zbrojony ( sin sin60) = π = Założono, że fundament zostanie umiejscowiony w taki sposób, aby moment skupiony i siła pionowa działały w środku geometrycznym oczepu (całego układu). Środek geometryczny pokrywa się ze środkiem okręgu opisującego trójkąt równoboczny, na planie którego wycięto kształt oczepu. 5.0 R = = m 2 sin 60

12 Rok III, sem. V 12 pal pal 2 pal 3 Rys.3. Schemat do obliczenia położenia środków ciężkości przekrojów pali Maksymalna siła w palu (pal nr 1): N r + Go M r y1 Qr = + Gp + 2 n max = y i ( 0.71) + ( 0.71) n = = = kn Minimalna siła w palu (pal nr 2 i 3): N = + G n + G M + y ( 0.71) r o r 2 Qr min p = 2 y i ( 0.71) + ( 0.71) n = = = kn W założonym układzie statycznym żadna podpora palowa nie jest obciążona siłą wyciągającą. 4. Sprawdzenie nośności pali fundamentowych Rozkład oporów jednostkowych w podłożu Zgodnie z PN-83/B-02482, pkt w gruntach niespoistych średniozagęszczonych i zagęszczonych głębokość, na której opór jednostkowy gruntu pod podstawą pala osiąga wartość normową q (wg PN, tab.1.) należy skorygować ze względu na przyjętą średnicę D=0.52 m, która jest większa od wzorcowej D0=0.4m: Dla D = 0,52 m h ci = 10 0,52 = 11,14 m 0,4

13 Rok III, sem. V 13 Zgodnie z powszechnie uznanym i stosowanym Komentarzem do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB, Szczecin 1985) w przypadku występowania gruntów nienośnych od powierzchni terenu wartości q i t należy interpolować liniowo od obliczeniowego poziomu terenu (p.i. - poziom interpolacji), leżącego w poziomie stropu warstwy zastępczej. Rys. 4. Poziomy interpolacji jednostkowych oporów granicznych pod podstawą (q) oraz na pobocznicy pala (t) dla gruntów uwarstwionych W przypadku możliwości wystąpienia tarcia negatywnego: Miąższość warstwy zastępczej (wysokość zastępcza) leżącej powyżej warstwy nośnej określa się następująco: gdzie: h z = 0,65 γ h γ wartość charakterystyczna ciężaru objętościowego gruntu nośnego z uwzględnieniem wyporu wody, γ ' ' i i γ i wartości charakterystyczne ciężarów objętościowych gruntów z uwzględnieniem wyporu wody w warstwach zalegających powyżej stropu gruntu nośnego, h i miąższość poszczególnych warstw gruntów zalegających powyżej stropu gruntu nośnego Przyjmując dla warstwy I (torf) γ 1 = 12 kn/m 3 ; dla warstwy II (glina) γ 2 = 21 kn/m 3 oraz brak wody gruntowej otrzymujemy: γ h 1 1 h z = 0.65 =0.65 γ = 0.93 m 21

14 Rok III, sem. V 14 Q rmax = kn 0.0 m p.p.t. 2.5 m Torf p.i. = 1.57 m p.p.t. ( ) h z =0.93m 2.5 m p.p.t. G I L =0,30 3,0 m h ci =11,14 m t 2 =16.86 kpa 5.5 m p.p.t. 2,5 m Po I D =0,70 t 2 =34,7 kpa t 3 =103,5 kpa 6.57 m p.p.t. q= kpa 8.0 m p.p.t. Z m p.p.t. q= kpa Rys. 5. Interpolacja jednostkowych oporów granicznych pod podstawą (q) oraz na pobocznicy pala (t) Podstawa pala znajduje się powyżej głębokości krytycznej więc należy wyznaczyć wartość oporu jednostkowego q na poziomie podstaw pali: q (r) (L=8m) = ( ) = kpa Warstwa I: T, h 1 = 2,50 m Tarcie negatywne t (r) 1 = - 10,0 kpa (wartość odczytana z tablicy 3 PN-83/B ) Warstwa II: G, I L = 0,3; h 2 = 3,0 m Zgodnie z tabelą 1 t (r) = 34.7 kpa (na głębokości 5 m i głębiej, licząc od poziomu interpolacji). Nas interesuje średni opór w obrębie warstwy II, czyli w połowie tej warstwy, tzn. na głębokości z = = 2,43 m t (r) 2 = /5 = kpa Warstwa III: Po, I D = 0,7; h 3 = 2,5 m Zgodnie z tabelą 1 t (r) = kpa (na głębokości 5 m i głębiej, licząc od poziomu interpolacji)

15 Rok III, sem. V 15 Warstwę III dzielimy na dwie części: h 3,1 + h 3,2 = = 2.5 m Wartość średnia oporu granicznego dla miąższości h 3,1 = 1.07 m z uwzględnieniem poziomu interpolacji: t 3,1 (r) = 92,43 kpa Dla pozostałej miąższości warstwy III; h = 1,43 m: t 3,1 (r) = 103,5 kpa 4.2. Współczynniki technologiczne Zgodnie z PN-83/B-02482, pkt , PN, tab.4. przyjęto następujące wartości współczynników technologicznych dla pali wbijanych Vibro: dla oporów tarcia na pobocznicy pala w warstwie II nośnej (G) : SS = 0.9 dla oporów tarcia na pobocznicy pala w warstwie III nośnej (Po) : SS = 1.0 dla oporów pod podstawą pala w drugiej warstwie nośnej (Po) : SP = Charakterystyki geometryczne pala Zgodnie z PN-83/B-02482, pkt pal powinien być zagłębiony: przynajmniej 1.0m w grunt drugiej warstwy nośnej (zagęszczona Po); przynajmniej 1.5m w grunt drugiej warstwy, jeżeli spełniony jest warunek: S P q (r) A P > 0.5Nt co najmniej 2.5D= = 1.30 m ponad stropem warstwy gruntu spoistego, jeżeli pal posadowiony jest w gruntach uwarstwionych, na przemian niespoistych i spoistych, a podstawa pala znajduje się w warstwie gruntu niespoistego (w naszym przypadku nie ma warstwy spoistej poniżej drugiej warstwy niespoistej) = 2.5 m > 1.5 m wszystkie warunki są spełnione Nośność pala pojedynczego Zgodnie z PN-83/B-02482, pkt nośność obliczeniową pala wciskanego N t wyznacza się ze wzoru: N t = N S + N P N s = ΣS si t i (r) A si N p = S p q (r) A p ; Nośność podstawy: N P = S P q ( r) A P = π = 648,15 kn Nośność pobocznicy:

16 Rok III, sem. V 16 N S = Σ[S Si t ( r) i A Si ] = S S1 t ( r) 1 A S1 + S S2 t ( r) 2 A S2 + S S3 t ( r) 3 A S3 = = πd[s S1 t ( r) 1 h 1 + S S2 t ( r) 2 h 2 + S S3 (t ( r) 3,1 h 3,1 + t ( r) 3,2 h 3,2 )] = = π 0.52 [ ( )] = = kn Całkowita nośność na wciskanie: N t = N S + N P = = kn Według PN-83/B-02482, pkt.2.1. warunkiem spełnienia I SGN jest: Q r m N Ponieważ fundament jest oparty na 3 palach m=0.9: Warunek nośności dla pala pojedynczego: Q r = kn = kn Warunek SGN spełniony

17 Rok III, sem. V 17 Wariant II 4. Sprawdzenie nośności pali fundamentowych Rozkład oporów jednostkowych w podłożu Zgodnie z PN-83/B-02482, pkt w gruntach niespoistych średniozagęszczonych i zagęszczonych: 0,52 dla D = 0,52 m h ci = 10 = 11,14 m 0,4 Miąższość warstwy zastępczej (wysokość zastępcza) leżącej powyżej warstwy nośnej określa się następująco: h z = 0,65 Przyjmując dla warstwy I (glina) γ 2 = 21 kn/m 3 dla warstwy II (torf) γ 2 = 12 kn/m 3 ; dla warstwy III (pospółka) γ 3 = 18 kn/m 3 ; oraz brak wody gruntowej otrzymujemy: γ h + γ h h z = 0.65 =0.65 γ 3 γ h γ ' ' i i = 3.35 m 18 Q rmax = kn 0.0 m p.p.t. 3.0 m G I L =0,30 p.i. = 2.15 m p.p.t. ( ) t 1 = kpa 3.0 m p.p.t. 2,5 m Torf h z =3.35m t 1 = -42,5 kpa 5.5 m p.p.t. 2,5 m Po I D =0,70 q= kpa 7.15 m p.p.t. t 3 =103,5 kpa 8.0 m p.p.t. h ci =11,14 m Z q= kpa m p.p.t.

18 Rok III, sem. V 18 Tab.1. Parametry geotechniczne Rodzaj gruntu Stan Przelot q (n) [kpa] t (n) [kpa] γ m q (r) [kpa] t (r) [kpa] G I L = 0, T Po I D = 0, Podstawa pala znajduje się powyżej głębokości krytycznej więc należy wyznaczyć wartość oporu jednostkowego q na poziomie podstaw pali: q (r) (L=8m) = ( ) Warstwa I: G, I L = 0,3; h 1 = 3,0 m Tarcie negatywne = kpa Zgodnie z tabelą 1 t (r) = kpa (na głębokości 5 m i głębiej, licząc od poziomu interpolacji). Nas interesuje średni opór w obrębie warstwy I, czyli w połowie tej warstwy, tzn. na głębokości z = = 1,50 m t 1 (r) = /5 = kpa Warstwa II: T, h 2 = 2,50 m Tarcie negatywne t 2 (r) = - 10,0 kpa (wartość odczytana z tablicy 3 PN-83/B ) Warstwa III: Po, I D = 0,7; h 3 = 2,5 m Zgodnie z tabelą 1 t (r) = kpa (na głębokości 5 m i głębiej, licząc od poziomu interpolacji) Warstwę III dzielimy na dwie części: h 3,1 + h 3,2 = = 2.5 m Wartość średnia oporu granicznego dla miąższości h 3,1 = 1.65 m z uwzględnieniem poziomu interpolacji: t 3,1 (r) = 86,42 kpa Dla pozostałej miąższości warstwy III; h = 0,85 m: t 3,1 (r) = 103,5 kpa 4.2. Współczynniki technologiczne Zgodnie z PN-83/B-02482, pkt , PN, tab.4. przyjęto następujące wartości współczynników technologicznych dla pali wbijanych Vibro: dla oporów tarcia na pobocznicy pala w warstwie I nośnej (G) : SS = 0.9 dla oporów tarcia na pobocznicy pala w warstwie III nośnej (Po) : SS = 1.0 dla oporów pod podstawą pala w drugiej warstwie nośnej (Po) : SP = 1.1

19 Rok III, sem. V 19 Nośność podstawy: N P = S P q ( r) A P = π = 589,68 kn Nośność pobocznicy: N S = Σ[S Si t ( r) i A Si ] = S S1 t ( r) 1 A S1 + S S2 t ( r) 2 A S2 + S S3 t ( r) 3 A S3 = = πd[s S1 t ( r) 1 h 1 + S S2 t ( r) 2 h 2 + S S3 (t ( r) 3,1 h 3,1 + t ( r) 3,2 h 3,2 )] = = π 0.52 [0.9 (-12,75) ( )] = = kn Całkowita nośność na wciskanie: N t = N S + N P = = kn Według PN-83/B-02482, pkt.2.1. warunkiem spełnienia I SGN jest: Q r m N Ponieważ fundament jest oparty na 3 palach m=0.9: Warunek nośności dla pala pojedynczego: Q r = kn = kn Warunek SGN spełniony

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Obliczenia wykonuje się według PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB,

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Obliczenia wykonuje się według PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE Rok III, sem. VI 14 1.0. Ustalenie parametrów geotechnicznych Przelot [m] Rodzaj gruntu WARIANT II (Posadowienie na palach) OBLICZENIA STATYCZNE Metoda B ρ [g/cm 3 ] Stan gruntu Geneza (n) φ u (n) c u

Bardziej szczegółowo

Nośność pali fundamentowych wg PN-83/B-02482

Nośność pali fundamentowych wg PN-83/B-02482 Nośność pali Nośność pali fundamentowych wg PN-83/B-02482 Nośność pali fundamentowych wg PN-83/B-02482 Nośność pali fundamentowych wg PN-83/B-02482 Nośność pali fundamentowych wg PN-83/B-02482 Nośność

Bardziej szczegółowo

Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą.

Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą. W przypadkach występowania

Bardziej szczegółowo

ZADANIE PROJEKTOWE NR 3. Projekt muru oporowego

ZADANIE PROJEKTOWE NR 3. Projekt muru oporowego Rok III, sem. VI 1 ZADANIE PROJEKTOWE NR 3 Projekt muru oporowego Wg PN83/B03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Ściany oporowe budowle utrzymujące w stanie statecznym uskok naziomu

Bardziej szczegółowo

(r) (n) C u. γ (n) kn/ m 3 [ ] kpa. 1 Pπ 0.34 mw ,5 14,85 11,8 23,13 12,6 4,32

(r) (n) C u. γ (n) kn/ m 3 [ ] kpa. 1 Pπ 0.34 mw ,5 14,85 11,8 23,13 12,6 4,32 N r Rodzaj gruntu I /I L Stan gr. K l. Ф u (n) [ ] Ф u (r) [ ] C u (n) kpa γ (n) kn/ m γ (r) kn/m γ' (n) kn/ m N C N N 1 Pπ 0.4 mw - 9.6 6.64-16,5 14,85 11,8,1 1,6 4, Пp 0.19 mw C 15.1 1.59 16 1,0 18,9

Bardziej szczegółowo

, u. sposób wyznaczania: x r = m. x n, Zgodnie z [1] stosuje się następujące metody ustalania parametrów geotechnicznych:

, u. sposób wyznaczania: x r = m. x n, Zgodnie z [1] stosuje się następujące metody ustalania parametrów geotechnicznych: Wybrane zagadnienia do projektu fundamentu bezpośredniego według PN-B-03020:1981 1. Wartości charakterystyczne i obliczeniowe parametrów geotechnicznych oraz obciążeń Wartości charakterystyczne średnie

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE 3 2. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE DANYCH ZAKŁADKA DANE 4 5. PARAMETRY OBLICZEŃ ZAKŁADKA OBLICZENIA 7 6.

1. WPROWADZENIE 3 2. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE DANYCH ZAKŁADKA DANE 4 5. PARAMETRY OBLICZEŃ ZAKŁADKA OBLICZENIA 7 6. KALKULATOR PALI AARSLEFF wersja 3.0 Instrukcja użytkowania Jakub Roch Kowalski Strona 1 z 25 ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA: 1. WPROWADZENIE 3 2. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

PalePN 4.0. Instrukcja użytkowania

PalePN 4.0. Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA: 1. WPROWADZENIE 3 2. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE DANYCH ZAKŁADKA DANE 4 5. PARAMETRY OBLICZEŃ ZAKŁADKA OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Podstawowe zasady 1. Odpór podłoża przyjmuje się jako liniowy (dla ławy - trapez, dla stopy graniastosłup o podstawie B x L ścięty płaszczyzną). 2. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów:

Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów: Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów: Wytrzymałość gruntów: równanie Coulomba, parametry wytrzymałościowe, zależność parametrów wytrzymałościowych od wiodących cech geotechnicznych gruntów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ TOK POSTĘPOWANIA PRZY PROJEKTOWANIU STOPY FUNDAMENTOWEJ OBCIĄŻONEJ MIMOŚRODOWO WEDŁUG WYTYCZNYCH PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Przyjęte do obliczeń dane i założenia: V, H, M wartości charakterystyczne obciążeń

Bardziej szczegółowo

Pale fundamentowe wprowadzenie

Pale fundamentowe wprowadzenie Poradnik Inżyniera Nr 12 Aktualizacja: 09/2016 Pale fundamentowe wprowadzenie Celem niniejszego przewodnika jest przedstawienie problematyki stosowania oprogramowania pakietu GEO5 do obliczania fundamentów

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚCI PALI OSIOWO WCISKANYCH I WYCIĄGANYCH WG PN-83/B-02842

NOŚNOŚCI PALI OSIOWO WCISKANYCH I WYCIĄGANYCH WG PN-83/B-02842 GEOPROGRAM ul. Waszyngtona 18/23, 81-342 Gdynia pinkowski@geoprogram.eu www.geoprogram.eu Tel.: +48 502 180 637 NIP: 586-205-14-69 Regon: 192871036 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PROGRAMU PALE2005 (v.758) OBLICZANIE

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLUS. mgr inż. arch. Dariusz Jackowski 19-301 Ełk ul. Jana Pawła II 9/52 tel. 601-222-524 NIP: 848-108-03-52 REGON: 790188055

PROJEKT PLUS. mgr inż. arch. Dariusz Jackowski 19-301 Ełk ul. Jana Pawła II 9/52 tel. 601-222-524 NIP: 848-108-03-52 REGON: 790188055 pracownia projektowa PROJEKT PLUS mgr inż. arch. Dariusz Jackowski 19-301 Ełk ul. Jana Pawła II 9/52 tel. 601-222-524 NIP: 848-108-03-52 REGON: 790188055 PROJEKT BUDOWY STAŁEJ SCENY PLENEROWEJ NA PLACU

Bardziej szczegółowo

Podłoże warstwowe z przypowierzchniową warstwą słabonośną.

Podłoże warstwowe z przypowierzchniową warstwą słabonośną. Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Podłoże warstwowe z przypowierzchniową warstwą słabonośną. W przypadkach występowania bezpośrednio pod fundamentami słabych gruntów spoistych w stanie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu przemieszczenia oraz wymiarowanie grupy pali

Analiza stanu przemieszczenia oraz wymiarowanie grupy pali Poradnik Inżyniera Nr 18 Aktualizacja: 09/2016 Analiza stanu przemieszczenia oraz wymiarowanie grupy pali Program: Plik powiązany: Grupa pali Demo_manual_18.gsp Celem niniejszego przewodnika jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik D (EC 7) Przykład analitycznej metody obliczania oporu podłoża

Załącznik D (EC 7) Przykład analitycznej metody obliczania oporu podłoża Załącznik D (EC 7) Przykład analitycznej metody obliczania oporu podłoża D.1 e używane w załączniku D (1) Następujące symbole występują w Załączniku D: A' = B' L efektywne obliczeniowe pole powierzchni

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego mechanizmu ścinania. Grunty luźne nie tracą nośności gwałtownie

Bardziej szczegółowo

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7.

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7. .11 Fundamenty.11.1 Określenie parametrów geotechnicznych podłoża Rys.93. Schemat obliczeniowy dla ławy Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Normy, przepisy, normatywy, oraz wykorzystane programy komputerowe. Projektuje się most o ustroju niosącym swobodnie podpartym, o dźwigarach stalowych wspólpracujących z

Bardziej szczegółowo

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ]

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ] Projekt: pomnik Wałowa Strona 1 1. obciążenia -pomnik Obciążenia Zestaw 1 nr Rodzaj obciążenia 1 obciążenie wiatrem 2 ciężar pomnika 3 ciężąr cokołu fi 80 Wartość Jednostka Mnożnik [m] obciążenie charakter.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie geometrii fundamentu bezpośredniego

Projektowanie geometrii fundamentu bezpośredniego Przewodnik Inżyniera Nr 9 Aktualizacja: 02/2016 Projektowanie geometrii fundamentu bezpośredniego Niniejszy rozdział przedstawia problematykę łatwego i efektywnego projektowania posadowienia bezpośredniego.

Bardziej szczegółowo

Fundamenty palowe elektrowni wiatrowych, wybrane zagadnienia

Fundamenty palowe elektrowni wiatrowych, wybrane zagadnienia Fundamenty palowe elektrowni wiatrowych, wybrane zagadnienia Krzysztof Sahajda, mgr inż., Aarsleff sp. z o.o. Dariusz Iwan, mgr inż., Aarsleff sp. z o.o. WODA Wpływ na obliczenia statyczne fundamentu Wytyczne

Bardziej szczegółowo

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%: Producent: Ryterna modul Typ: Moduł kontenerowy PB1 (długość: 6058 mm, szerokość: 2438 mm, wysokość: 2800 mm) Autor opracowania: inż. Radosław Noga (na podstawie opracowań producenta) 1. Stan graniczny

Bardziej szczegółowo

KxGenerator wersja 2.5. Instrukcja użytkowania

KxGenerator wersja 2.5. Instrukcja użytkowania KxGenerator wersja.5 Instrukcja użytkowania Jakub Roch Kowalski Strona z 5 ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA:. WPROWADZENIE 3. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE DANYCH ZAKŁADKA

Bardziej szczegółowo

Pale wbijane z rur stalowych zamkniętych

Pale wbijane z rur stalowych zamkniętych Pale Atlas Pale Omega Pale TUBEX Pale wbijane z rur stalowych zamkniętych Pale wbijane z rur stalowych otwartych Pale wbijane z rur stalowych otwartych Mikropale Mikropale są przydatne do wzmacniania fundamentów,

Bardziej szczegółowo

Projekt głębokości wbicia ścianki szczelnej stalowej i doboru profilu stalowego typu U dla uzyskanego maksymalnego momentu zginającego

Projekt głębokości wbicia ścianki szczelnej stalowej i doboru profilu stalowego typu U dla uzyskanego maksymalnego momentu zginającego Projekt głębokości wbicia ścianki szczelnej stalowej i doboru profilu stalowego typu U dla uzyskanego maksymalnego momentu zginającego W projektowaniu zostanie wykorzystana analityczno-graficzna metoda

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA NOŚNOŚCI PALI NA PODSTAWIE BADAŃ POLOWYCH WEDŁUG NORM PN-EN-1997 I PN-B-02482

PROGNOZA NOŚNOŚCI PALI NA PODSTAWIE BADAŃ POLOWYCH WEDŁUG NORM PN-EN-1997 I PN-B-02482 PROGNOZA NOŚNOŚCI PALI NA PODSTAWIE BADAŃ POLOWYCH WEDŁUG NORM PN-EN-1997 I PN-B-02482 Witold BOGUSZ, Stanisław ŁUKASIK Zakład Geotechniki i Fundamentowania, Instytut Techniki Budowlanej, ul. Ksawerów

Bardziej szczegółowo

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f 0,10 0,30 L = 0,50 0,10 H=0,40 OBLICZENIA 6 OBLICZENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, DRZWI WEJŚCIOWYCH SZT. 2 I ZADASZENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU NR 3 JW. 5338 przy ul.

Bardziej szczegółowo

PaleKx 4.0. Instrukcja użytkowania

PaleKx 4.0. Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA:. WPROWADZENIE 3. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE DANYCH ZAKŁADKA DANE 4 5. PARAMETRY OBLICZEŃ ZAKŁADKA OBLICZENIA 8 6.

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY Fundamenty są częścią budowli przekazującą obciążenia i odkształcenia konstrukcji budowli na podłoże gruntowe i równocześnie przekazującą odkształcenia

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA OPINIA DOTYCZĄCA POSADOWIENIA MOSTU BRDOWSKIEGO PRZEZ RZEKĘ ODRĘ W SZCZECINIE

WSTĘPNA OPINIA DOTYCZĄCA POSADOWIENIA MOSTU BRDOWSKIEGO PRZEZ RZEKĘ ODRĘ W SZCZECINIE PRZEDSIĘBIORSTWO GEOSYNTEX Spółka z o. o. ul. Wyspiańskiego 15a 81 435 GDYNIA tel. (0-58) 622 03 83 fax: (0-58) 622 16 43 WSTĘPNA OPINIA DOTYCZĄCA POSADOWIENIA MOSTU BRDOWSKIEGO PRZEZ RZEKĘ ODRĘ W SZCZECINIE

Bardziej szczegółowo

Mnożnik [m] Jednostka. [kn/m 2 ] Jednostka [m] 1.00

Mnożnik [m] Jednostka. [kn/m 2 ] Jednostka [m] 1.00 Projekt: Trzebinia ŁUKI BRAME Element: Obciążenia Strona 65 0080607. Rama R obciążenie wiatrem Zestaw nr Rodzaj obciążenia obciążenie wiatrem Wartość.57 Jednostka [k/m ] Mnożnik [m].00 obciążenie charakter.

Bardziej szczegółowo

Obliczanie i dobieranie ścianek szczelnych.

Obliczanie i dobieranie ścianek szczelnych. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Obliczanie i dobieranie ścianek szczelnych. Ścianka szczelna jest obudową tymczasową lub stałą z grodzic stalowych stosowana najczęściej do obudowy wykopu

Bardziej szczegółowo

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary:

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary: 7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu Wymiary: B=1,2m L=4,42m H=0,4m Stan graniczny I Stan graniczny II Obciążenie fundamentu odporem gruntu OBCIĄŻENIA: 221,02 221,02 221,02

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA strona 1 listopad 2010 opracowanie TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA FUNDAMENTY PALOWE temat LABORATORIUM INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII ELEKTROENERGETYCZNYCH I INTEGRACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII LINTE^2

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

ZADANIE PROJEKTOWE NR 3. Projekt muru oporowego

ZADANIE PROJEKTOWE NR 3. Projekt muru oporowego Rok III, sem. VI 1 ZADANIE PROJEKTOWE NR 3 Projekt muru oporowego Według PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Ściany oporowe budowle utrzymujące w stanie statecznym uskok

Bardziej szczegółowo

Pale prefabrykowane w fundamentach najdłuższej estakady w Polsce. projekt i jego weryfikacja w warunkach budowy. Dane ogólne

Pale prefabrykowane w fundamentach najdłuższej estakady w Polsce. projekt i jego weryfikacja w warunkach budowy. Dane ogólne 13-0-08 Pale prefabrykowane w fundamentach najdłuższej estakady w Polsce projekt i jego weryfikacja w warunkach budowy Południowa Obwodnica Gdańska Estakada WE-1 dr inż. Wojciech Tomaka Dane ogólne 8 niezależnych

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZKŁADU OPORÓW NA POBOCZNICĘ I PODSTAWĘ KOLUMNY BETONOWEJ NA PODSTAWIE WYNIKÓW PRÓBNEGO OBCIĄśENIA STATYCZNEGO

ANALIZA ROZKŁADU OPORÓW NA POBOCZNICĘ I PODSTAWĘ KOLUMNY BETONOWEJ NA PODSTAWIE WYNIKÓW PRÓBNEGO OBCIĄśENIA STATYCZNEGO XX SEMINARIUM NAUKOWE z cyklu REGIONALNE PROBLEMY INśYNIERII ŚRODOWISKA Szczecin 2012 prof. dr hab. hab. ZYGMUNT MEYER 1, mgr inŝ. KRZYSZTOF śarkiewicz 2 ANALIZA ROZKŁADU OPORÓW NA POBOCZNICĘ I PODSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

Projektowanie ściany kątowej

Projektowanie ściany kątowej Przewodnik Inżyniera Nr 2 Aktualizacja: 02/2016 Projektowanie ściany kątowej Program powiązany: Ściana kątowa Plik powiązany: Demo_manual_02.guz Niniejszy rozdział przedstawia problematykę projektowania

Bardziej szczegółowo

4.3.1. Wiadomości ogólne... 69 4.3.2. Rozkład naprężeń pod fundamentami... 70 4.3.3. Obliczanie nośności fundamentów według Eurokodu 7... 76 4.3.4.

4.3.1. Wiadomości ogólne... 69 4.3.2. Rozkład naprężeń pod fundamentami... 70 4.3.3. Obliczanie nośności fundamentów według Eurokodu 7... 76 4.3.4. Spis treści Przedmowa................................................................... 10 1. WSTĘP................................................................... 11 2. PODŁOŻE BUDOWLANE...................................................

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WZMOCNIEŃ PODŁOŻA POD FUNDAMENTAMI

PROJEKT WZMOCNIEŃ PODŁOŻA POD FUNDAMENTAMI Zleceniodawca: SM Dom dla Młodych Ul. Turniejowa 65, 30-619 Kraków PROJEKT WZMOCNIEŃ PODŁOŻA POD FUNDAMENTAMI BUDYNEK PRZY ULICY KORDIANA 68 KLATKA VI Opracował mgr inż. Barbara Pasternak sp. konstrukcyjno-budowlana

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wzoru na osiadanie płyty statycznej do określenia naprężenia pod podstawą kolumny betonowej

Wykorzystanie wzoru na osiadanie płyty statycznej do określenia naprężenia pod podstawą kolumny betonowej Wykorzystanie wzoru na osiadanie płyty statycznej do określenia naprężenia pod podstawą kolumny betonowej Pro. dr hab. inż. Zygmunt Meyer, mgr inż. Krzyszto Żarkiewicz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Bardziej szczegółowo

Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego

Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego Przedmowa 10 1. WSTĘP 11 2. PODŁOŻE BUDOWLANE 12 2.1. Defi nicje i rodzaje podłoża 12 2.2. Klasyfi kacja gruntów 13 2.2.1. Wiadomości ogólne 13 2.2.2.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO-Wrocław ul. Szczytnicka 29

EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO-Wrocław ul. Szczytnicka 29 Załącznik... Fundament obliczenia kontrolne: uogólnione warunki gruntowe z badań geotechnicznych dla budynku Grunwaldzka 3/5-przyjeto jako parametr wiodący rodzaj gruntu i stopień zagęszczenia oraz plastyczności-natomiast

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Ul. Boryszewska 2 05-462 Wiązowna OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla potrzeb projektu budowlano wykonawczego: Budowa zbiornika

Bardziej szczegółowo

Fundamentem nazywamy tę część konstrukcji budowlanej lub inżynierskiej, która wsparta jest bezpośrednio na gruncie i znajduje się najczęściej poniżej

Fundamentem nazywamy tę część konstrukcji budowlanej lub inżynierskiej, która wsparta jest bezpośrednio na gruncie i znajduje się najczęściej poniżej Fundamentowanie 1 Fundamentem nazywamy tę część konstrukcji budowlanej lub inżynierskiej, która wsparta jest bezpośrednio na gruncie i znajduje się najczęściej poniżej powierzchni terenu. Fundament ma

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branża konstrukcyjna Ekrany akustyczne, Bochnia

PROJEKT BUDOWLANY branża konstrukcyjna Ekrany akustyczne, Bochnia Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania...3 2. Podstawa opracowania...3 3. Opis ogólny...3 4. Założenia...3 4.1 Materiały...3 4.1.1 Elementy żelbetowe...3 4.1.2 Elementy stalowe...3 4.2 Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 229 NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA DRÓG WOJEWWÓDZKICH NR 222 i 229 W m. JABŁOWO DO WĘZŁA AUTOSTRADY A-1

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 229 NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA DRÓG WOJEWWÓDZKICH NR 222 i 229 W m. JABŁOWO DO WĘZŁA AUTOSTRADY A-1 WYKONAWCA PROJEKTU: INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY: 80-788 Gdańsk ul. Mostowa 11A NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 229 NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA DRÓG WOJEWWÓDZKICH NR 222 i 229 W m. JABŁOWO DO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

STANY GRANICZNE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

STANY GRANICZNE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH STANY GRANICZNE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Podstawa formalna (prawna) MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 1 Projektowanie konstrukcyjne obiektów budowlanych polega ogólnie na określeniu stanów granicznych, po przekroczeniu

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ PODŁOŻA GRUNTOWEGO OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ PODŁOŻA GRUNTOWEGO W dniu 10.06.2016 r w Warszawie na terenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 wykonano osie odwiertów badawczych φ

Bardziej szczegółowo

WISŁA - USTROŃ WPPK 2005 KRAKÓW. XX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA WARSZTAT PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI Wisła - Ustroń, 01 04 marca 2005 r.

WISŁA - USTROŃ WPPK 2005 KRAKÓW. XX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA WARSZTAT PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI Wisła - Ustroń, 01 04 marca 2005 r. WISŁA - USTROŃ WPPK 005 KRAKÓW XX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA WARSZTAT PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI Wisła - Ustroń, 01 04 marca 005 r. Przemysław Kościk 1 Jerzy Sukow Kazimierz Gwizdała PALE WKRĘCANE ATLAS

Bardziej szczegółowo

Analiza obudowy wykopu z pięcioma poziomami kotwienia

Analiza obudowy wykopu z pięcioma poziomami kotwienia Przewodnik Inżyniera Nr 7 Aktualizacja: 02/2016 Analiza obudowy wykopu z pięcioma poziomami kotwienia Program powiązany: Ściana analiza Plik powiązany: Demo_manual_07.gp2 Niniejszy rozdział przedstawia

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego. Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim Maja Sobocińska ul. Zamojska 15c/2 80-180 Gdańsk Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego.

Bardziej szczegółowo

PaleCPT 4.0. Instrukcja użytkowania

PaleCPT 4.0. Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA: 1. WPROWADZENIE 3 2. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE DANYCH ZAKŁADKA DANE 4 4.1 WPROWADZANIE DANYCH BEZPOŚREDNIO W PROGRAMIE

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z.

Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z. Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim Maja Sobocińska ul. Zamojska 15c/2 80-180 Gdańsk Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z. Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

dr inż. Leszek Stachecki

dr inż. Leszek Stachecki dr inż. Leszek Stachecki www.stachecki.com.pl www.ls.zut.edu.pl Obliczenia projektowe fundamentów obejmują: - sprawdzenie nośności gruntu dobór wymiarów podstawy fundamentu; - projektowanie fundamentu,

Bardziej szczegółowo

Posadowienie fundamentów Biblioteki SGGW (III etap rozbudowy)

Posadowienie fundamentów Biblioteki SGGW (III etap rozbudowy) Posadowienie fundamentów Biblioteki SGGW (III etap rozbudowy) Dr inż. Simon Rabarijoely, SGGW, Warszawa 1. Wprowadzenie Istnieje wiele metod wzmacniania podłoża gruntowego dla potrzeb fundamentowania.

Bardziej szczegółowo

Raport obliczeń ścianki szczelnej

Raport obliczeń ścianki szczelnej Wrocław, dn.: 5.4.23 Raport obliczeń ścianki szczelnej Zadanie: "Przykład obliczeniowy z książki akademickiej "Fundamentowanie - O.Puła, Cz. Rybak, W.Sarniak". Profil geologiczny. Piasek pylasty - Piasek

Bardziej szczegółowo

Projektowanie nie kotwionej (wspornikowej) obudowy wykopu

Projektowanie nie kotwionej (wspornikowej) obudowy wykopu Przewodnik Inżyniera Nr 4 Akutalizacja: 1/2017 Projektowanie nie kotwionej (wspornikowej) obudowy wykopu Program powiązany: Ściana projekt Plik powiązany: Demo_manual_04.gp1 Niniejszy rozdział przedstawia

Bardziej szczegółowo

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie Stropy TERIVA obciążone równomiernie sprawdza się przez porównanie obciążeń działających na strop z podanymi w tablicy 4. Jeżeli na strop działa inny układ obciążeń lub jeżeli strop pracuje w innym układzie

Bardziej szczegółowo

Stateczność dna wykopu fundamentowego

Stateczność dna wykopu fundamentowego Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Stateczność dna wykopu fundamentowego W pobliżu projektowanej budowli mogą występować warstwy gruntu z wodą pod ciśnieniem, oddzielone od dna wykopu fundamentowego

Bardziej szczegółowo

Obliczenia ściany kątowej Dane wejściowe

Obliczenia ściany kątowej Dane wejściowe Obliczenia ściany kątowej Dane wejściowe Projekt Data : 8.0.05 Ustawienia (definiowanie dla bieżącego zadania) Materiały i nory Konstrukcje betonowe : Współczynniki EN 99-- : Konstrukcje oporowe EN 99--

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, POSADOWIENIE 4. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH 5. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Bardziej szczegółowo

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu konstrukcji dla rozbudowy budynku użyteczności publicznej o windę osobową zewnętrzną oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły muzycznej wraz z zapleczem, przebudowa i rozbiórka infrastruktury technicznej, przewidzianej

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Fundamentowanie Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Mechanika Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych, Zakład

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY POSADOWIENIA PALE FUNDAMENTOWE

PROJEKT BUDOWLANY POSADOWIENIA PALE FUNDAMENTOWE INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKÓW DWUMIESZKANIOWYCH O CHARAKTERZE SOCJALNYM. BUDYNEK A i D. PROJEKT BUDOWLANY POSADOWIENIA PALE FUNDAMENTOWE PROJEKT NR 628 Adres inwestycji: Dz. Nr 504 Ul. Nowowiejskiego 64-500

Bardziej szczegółowo

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze.

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zawartość ćwiczenia: 1. Obliczenia; 2. Rzut i przekrój z zaznaczonymi polami obciążeń;

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla projektantów

Wytyczne dla projektantów KONBET POZNAŃ SP. Z O. O. UL. ŚW. WINCENTEGO 11 61-003 POZNAŃ Wytyczne dla projektantów Sprężone belki nadprożowe SBN 120/120; SBN 72/120; SBN 72/180 Poznań 2013 Niniejsze opracowanie jest własnością firmy

Bardziej szczegółowo

Problematyka posadowień w budownictwie.

Problematyka posadowień w budownictwie. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Problematyka posadowień w budownictwie. Historia budownictwa łączy się nierozerwalnie z fundamentowaniem na słabonośnych podłożach oraz modyfikacją właściwości tych

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury Warszawa, ul. Wawelska 14 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne.

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury Warszawa, ul. Wawelska 14 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14 BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne Część VII Posadowienie budynków Gabiony Warszawa 2010 r. Plansza 1 / 16

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 INWESTOR: GMINA SKRWILNO SKRWILNO 87-510 ADRES: DZIAŁKA NR 245/20 SKRWILNO GM. SKRWILNO PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. Zadanie 4: Zadanie 5:

Zadanie 2. Zadanie 4: Zadanie 5: Zadanie 2 W stanie naturalnym grunt o objętości V = 0.25 m 3 waży W = 4800 N. Po wysuszeniu jego ciężar spada do wartości W s = 4000 N. Wiedząc, że ciężar właściwy gruntu wynosi γ s = 27.1 kn/m 3 określić:

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014)

Bardziej szczegółowo

1. ZADANIA Z CECH FIZYCZNYCH GRUNTÓW

1. ZADANIA Z CECH FIZYCZNYCH GRUNTÓW 1. ZDNI Z CECH FIZYCZNYCH GRUNTÓW Zad. 1.1. Masa próbki gruntu NNS wynosi m m = 143 g, a jej objętość V = 70 cm 3. Po wysuszeniu masa wyniosła m s = 130 g. Gęstość właściwa wynosi ρ s = 2.70 g/cm 3. Obliczyć

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki 1. Układ sił na przedstawionym rysunku a) jest w równowadze b) jest w równowadze jeśli jest to układ dowolny c) nie jest w równowadze d) na podstawie tego rysunku

Bardziej szczegółowo

Projekt muru oporowego

Projekt muru oporowego Rok III, sem. V 1 Projekt muru oporowego według PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne wraz z poprawkami Projekt muru oporowego obejmuje: opis techniczny, obliczenia

Bardziej szczegółowo

Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4. 1/Korfantów /12

Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4. 1/Korfantów /12 Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4 Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego 1/Korfantów /12 dla zaprojektowania boiska i obiektu kubaturowego na terenie działki 414 i 411/10 obręb

Bardziej szczegółowo

KOMINY MUROWANE. Przekroje trzonu wymiaruje się na stan graniczny użytkowania. Sprawdzenie należy wykonać:

KOMINY MUROWANE. Przekroje trzonu wymiaruje się na stan graniczny użytkowania. Sprawdzenie należy wykonać: KOMINY WYMIAROWANIE KOMINY MUROWANE Przekroje trzonu wymiaruje się na stan graniczny użytkowania. Sprawdzenie należy wykonać: w stadium realizacji; w stadium eksploatacji. KOMINY MUROWANE Obciążenia: Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA

ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: TEREN INWESTYCJI: INWESTOR: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach ul. Piaskowa/ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROJEKT GEOTECHNICZNY PROJEKT GEOTECHNICZNY Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 3 1.2. Podstawy prawne... 3 1.3. Lokalizacja obiektu... 3 2. Analiza sposobu posadowienia w oparciu o dokumentację badań

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. Założenia przyjęte do wykonania projektu konstrukcji: - III kategoria terenu górniczego, drgania powierzchni mieszczą się w I stopniu intensywności, deformacje

Bardziej szczegółowo

Moduł. Ścianka szczelna

Moduł. Ścianka szczelna Moduł Ścianka szczelna 870-1 Spis treści 870. ŚCIANKA SZCZELNA... 3 870.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE... 3 870.2. OPIS OGÓLNY PROGRAMU... 4 870.2.1. Parcia na ścianę wywołane naziomem i obciążeniem liniowym...

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część VII

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część VII WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne Część VII Posadowienie budynków Gabiony www.wseiz.pl POSADOWIENIE BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROJEKT GEOTECHNICZNY PROJEKT GEOTECHNICZNY OBIEKT : SIEĆ WODOCIĄGOWA LOKALIZACJA : UL. ŁUKASIŃSKIEGO PIASTÓW POWIAT PRUSZKOWSKI INWESTOR : MIASTO PIASTÓW UL. 11 LISTOPADA 05-820 PIASTÓW OPRACOWAŁ : mgr MICHAŁ BIŃCZYK upr.

Bardziej szczegółowo

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka 35-114 Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel 605965767 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA (Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego,

Bardziej szczegółowo

PROGEO ~... ROK ZAŁ 1993 GEOTECHNIKA. GEOLOGIA INŻYNIERSKA F'UNDAMENTOWANIE BADANIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO. OPINIA GEOTECHNICZNA

PROGEO ~... ROK ZAŁ 1993 GEOTECHNIKA. GEOLOGIA INŻYNIERSKA F'UNDAMENTOWANIE BADANIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO. OPINIA GEOTECHNICZNA . "+.. PROGEO... ROK ZAŁ 1993 GEOTECHNIKA. GEOLOGIA INŻYNIERSKA F'UNDAMENTOWANIE BADANIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO. OPINIA GEOTECHNICZNA Wykonawca: PROGEO s.c. J. Miłosz i Z. Żywicki 03-968 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 OBLICZANIE I SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI NIEZBROJONYCH ŚCIAN MUROWYCH OBCIĄŻNYCH PIONOWO

WYKŁAD 3 OBLICZANIE I SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI NIEZBROJONYCH ŚCIAN MUROWYCH OBCIĄŻNYCH PIONOWO WYKŁAD 3 OBLICZANIE I SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI NIEZBROJONYCH ŚCIAN MUROWYCH OBCIĄŻNYCH PIONOWO Ściany obciążone pionowo to konstrukcje w których o zniszczeniu decyduje wytrzymałość muru na ściskanie oraz tzw.

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY MECHANIKI GRUNTÓW I GEOTECHNIKI PODSTAWY FUNDAMENTOWANIA

ELEMENTY MECHANIKI GRUNTÓW I GEOTECHNIKI PODSTAWY FUNDAMENTOWANIA FUNDAMENT Część konstrukcji budowlanej (inżynierskiej), która jest wsparta bezpośrednio na gruncie i zwykle znajduje się poniżej powierzchni terenu. PODŁOŻE BUDOWLANE Bryła gruntu przejmującą naprężenia

Bardziej szczegółowo

Projekt muru oporowego

Projekt muru oporowego Rok III, sem. VI 1 Projekt muru oporowego według PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. W projektowaniu ściany oporowe traktuje się wraz z fundamentem jako całość. Projekt

Bardziej szczegółowo