i.cr,*;, L?i-=fi *";Tinriir* E

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "i.cr,*;, L?i-=fi *";Tinriir* E"

Transkrypt

1 \9lr?/WL i.cr,*;, L?i-=fi *";Tinriir* E Warszawa, 15 paidzier\ika 0 lr. Wg rozdzielnika Druk ogloszei w prasie lokalnei, og6lnopolskiei oraz emisia artykul6w sponsorowanych w prasie braniowei Szanowni Paistwo, Na podstawie art. 9 ustawy - Prawo zam6wief publicznych z dnia 9 stycznia 004r. (Dz. U. z 070 r. Nr 11, poz. 759 z p6in. zm.), zwanej dalej,,ustaw4", informujq, ze w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Druk ogloszef w prasie lokalnei, og6lnopolskiei oraz emisja artykul6w sponsorowanych w prasie braniowei W czqsci I wybrano ofertg oion4 przez wykonawcq: 0-59 Krak6w ul. I 6zefrf,ska 7 /7 Oferta z+ozona przez ww. wykonawcq jest ofertq najkoeystniejsz4 przykryterium cena Po w tat beli przedstawiam streszczenie ocenv otart. Cena brutto Pkt 1 L97O5, 0-59 Krak6w, 100 pkt ul, I6zefif$ka7 /7 Agora SA ul. Czerska 8/10 47O84,4O 41,85 pkt 00-7 Warszawa 0ferta wykonawcy wybranego byla ofert4 na.itafsza w postqpowaniu. fednoczesnie zamawiajecy informuje, ii na podstawie art. 94 ust. ustawy umowa moie zostat zawarta niezwlocznie po pruekazaniu niniejszej informacji droga faksow4. W czgici II wybrano ofertq oion4 przez wykonawcq: Ihf^r RiThec Sh? ^ ^ Ul. Okopowa 58/ Warszawa Oferta oi,ona przez ww. u,'ykonawcq.iest oferte najkorzystniejszq przy kryterium cena. Poniiej w tabeli przedstawiam streszczenie oceny ofert.

2 { uu,,**,****** f irr.;i tf.df".fi ;Hi!rl,i$ E Krak6w, ul. l6zefiiska1 /1 Agora SA ul. Czerska B/ Warszawa Infor Biznes Sp. z o.o. Ul. Okopowa 58 / Warszawa Cena brutto 504,00 77, ,661 50,4 971,, Pkt Oferta wykonawcy wybranego byla ofert4 najtafisza w postepowaniu. Jednoczesnie zamawiaj4cy informuje, i na podstawie art. 94 ust. ustawy umowa moze zostad zawarta niezwlocznie po peekazaniu niniejszej informacji drog4 faksow4. W czesci III Nie ozono Zadnej oferty. Dzialaj4c na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy, zamawiajecy uniewaznia przedmiotowe postqpowanie. Powodem uniewanienia postqpowania jest fakt, iz do uplywu terminu skladania ofert nie wplynqla iadna oferta. W czq6ci IV Nie dokonano wyboru ofe*y. W ramach niniejszego postepowania oferty ozyli: Krak6w, ul. l6zefri'ska 1 ll INF0R Ekspert Sp. z o.o. ul. Batalionu Plater6wek 0-08 Warszawa Cena brutto Czqsa IV: 4 r8,oo Czqit IVr 000,00 0bie oferty podlegaj4 odrzuceniu.

3 KAPITAI TUDZKI NARODOWA 5TRAII6 A 5PO'NOSC UNIAEUROPEJSKA rfiss EUROPE]SK1 FUNOUsZ SPOIECZNY I. 0ferta oiona przez Domena Sp. z o.o, 0-59 Krak6w, ul. j6zeflfska 1. /1 odrzuceniu podlega na podstawie art. 89 ust, 1 pkt ustawy, gdyz jest niezgodna z trescie specyfikacji istotnych warunkdw zam6wienia. Zgodnie z tresci4 art. 8 ust. ustawy zamawiaj4cy dopuscii skladanie ofert czqsciowych, Zgodnie z ust. tegoi artykulu w przypadku dopuszczenia skladania ofert czesciowych wykonawca moite o yt oferty czesciowe na jedn4 lub wiqcej czesci zam6wienia, ch},ba Ze zamawiai4cv okresli maksymaln4 Iiczbe czqsci zamowienia. na kt6re oferqv czqsciowe moze oivajeden wvkonawca. ZamawiajEcyw tresci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia zastrzeg) w S 8 ust. 14, jit Wykonawca moie oiryt ofertq na jednq wybranq przez siebie czqst zqm6wieniq, z wyjq*iem czqsci I i, gdzie dopuszcza siq o'enie ofer\l przez jeatnego Wkonawcq nq jednq lub obie czq'ci zam6wieniq, o ile dany wykonawcq ilysponuje moiliwoficiq zemieszczenia ogloszenia w dzienniku ogalnokrajowym oraz w dziennikach regionalnych we wskazanych wojew6dztwqch, W niniejszym przypadku dopuszczalne iq jako dzienniki regionqlne - mutacje regionqlne dziennik6w og6lnopolskich. Zloienie ofert jednoczeinie na wiqcej niz jednq czelt zamdwienia za wyjqtkiem wskazanym powyiej spowoduje odrzucenie takich ofert. W zwiqzku z faktem, iit wykonawca oiyl r6wliijei, ofertq na czqs6 V w niniejszym postqpowaniu oferta wykonawcypodlega odizuceniu II. Oferta oiona przez INFOR Ekspert Sp, z o.o. ul. Batalionu plater6wek 0-08 Warszawa podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt ustawy, gdyi jest niezgodna z trescie specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia. Zgodnie z tresciq art. 8 ust. ustawy zamawiajecy dopulci] skladanie ofert czqsciowych. Zgodnie z ust. tegoz artykulu w przypadku dopuszczenia skladania ofert czqsciowych w;rkonawca noie z\olyt. oferty czqsciowe na jedn4 lub wiqcej czqsci zam6wienia, kt6re ofertv czqsciowe moie ozvt ieden wvkonawca. Zamawiaj4cyw tresci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia zastrzegl w S B ust. 14, iz Wykonawca moie oiy' oferte na jednq wybrqnq ptzez siebie czg6t zam'wienio, z Wjqtkiem czgsci I i, gdzie dopuszcza sig oienie oferty przez jednego wykonawcq na jednq tuh obie czeici zqm6wienia, o ile dany wykonawca dysponuje moiliwoiciq zamieszczenia ogloszenia w dzienniku ogalnokrajowm oraz w dziennikqch regionalnych we wskqzqnych wojew6dztwach, W niniejszym przypadku dopuszczalne sq jako dzienniki regionalne - mutacje regionalne dziennik'w og^lnopolskich, Zloenie'ofert jednoczefnie na wiecej nii jednq czqie zam'wienia zo wyjqtkiem wskazanym powyzel spowoduje odrzucenie takich ofert, W zwi4zku z faktem, i wykonawca z+ozy+ r6wntez ofertq na czqsi V w niniejszym postqpowaniu oferta wykonawcy podlega odrzuceniu

4 NARODOWA SIRATTCIA SPO]NOsCI j.ifil,,ir lfiss r *!yt UIIIAEUNOPEISKA EUROPEJSKI FUNDUSZSPOLECZNY W zwi4zku z faktem, ii wszystkie oferty ozone w ramach IV czqsci zam6wienia zostaly odrzucone dzialaj4c na podstawie art.9 ust. l pkt l ustawy, zamawiaj4cy uniewaznia przedmiotowe postepowanie. Powodem uniewaznienia postqpowania jest fakt, iz do uplywu terminu skladania ofert nie ztozon ofert niepodlegajecych odrzuceniu. W czg6ci V Nie dokonano wyboru oferty. ramach ninieiszeso DosteDowania o Cena brutto Lp, CzqS6 IVt Krakdw ul. rr74,0 l6zefiitska 1 /1 INF0R Ekspert Sp. z o.o. ul. Batalionu Plater6wek Cze56 IV: 000, Warszawa Obie oferty podlegaj4 odrzuceniu. L Oferta oiona przez 0-59 Krak6w, ul. J6zefifiska 1/1 podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt ustawy, gdyi jest niezgodna z tre6cie spec)'fikacji istotnych warunkdw zam6wienia. Zgodnie z tre6ci4 art. 8 ust. ustawy zamawiajacy dopuscil skladanie ofert czqsciowych. Zgodnie z ust, tegoz artykulu w przypadku dopuszczenia skladania ofet czesciowych wykonawca moze z\olyt oferty czqsciowe na jednq lub wiqcej czesci zam6wienia, chvba Ze zamawiai4cv okresli maks\,maln4 liczbe czesci zam6wienia. na kt6re ofertv czqsciowe moze ozvt ieden w]'konawca. ZamawiajEcy w tre6ci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia zastrzeg] w S B ust. 14, iz Wykonawcq moie oiyt ofertg na jednq wybranq przez siebie czeif zqmdwienia, z Wqtkiem czgfici I i IL gdzie dopuszcza sig oienie oferty przez jednego wykonawcq nq jednq lub obie czqsci zam6wienis, o ile dany wykonqwcq dysponuje moiliwoiciq zamieszczenia ogloszenia w dzienniku ogalnokrajoww oraz w dziennikach regionalnych we wskazanych wojew6dztwach, W niniejszym przypadku dopuszczalne sq jako dzienniki regionalne - mutqcje regionalne dziennik6w ogalnopolskich. Zloienie ofert jednocze'nie na wigcej niz jednq czeit zam6wienia za Wqtkiem wskazanym powyzej spowoduje oclrzucenie takich ofert. W zwiezku z faktem, i wykonawca oyl r6wniel ofertg na czqsf IV w niniejszym postqpowaniu oferta wykonawcy podlega odrzuceniu.

5 NARODOWA strat CIA spoino5ci :.-fii',n', L#F.fi,"ffiii$i{ffi E II. Oferta ozona przez INFOR Ekspert Sp. z o.o. ul. Batalionu Plater6wek 0-08 Warszawa podlega odrzuceniu na podstawie art, 89 ust. 1 pkt ustawy, gdyz jest niezgodna z tre6cia specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia. Zgodr'le z tresci4 art. 8 ust. ustawy zamawiaj4cy dopu5cil skladanie ofert czqsciowych. Zgodnie z ust. tegoz artykulu w przypadku dopuszczenia skladania ofert czqsciowych wykonawca moi,e oiy( oferty czqsciowe na jedn4 lub wiqcej czqsci zam6wienia, chyba ie zamawiai4cv okresli maksvmalna liczbe czqsci zam6wienia. na kt6re ofe*v czesciowe moze oiyi ieden $ykonawca, Zamawiaj4cy w tre6ci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia zastzegl w S B ust, 14, iz Wykonawca moie oiyi ofertg na jednq Wbranq przez siebie czgii zamawienia" z wyjqtkiem czq6ci I i I, gdzie dopuszcza sie ozenie oferv przez jednego wykonawcq na jednq lub obie czqsci zqm'wienio, o ile dany wykonqwca dysponuje moiliwoiciq zamieszczeniq ogloszenia w dzienniku ogdlnokrajowm oraz w dziennikach regionalnych we wskqzqnych wojew6dztwach, W niniejszym przypadku dopuszczalne sq jako dzienniw regionalne - mutacje regionalne dziennik6w og6lnopolskich. ZloZenie ofert jednoczeinie na wiqcej ni, jednq czqst zomdwienia za wyjqtkiem wskazanym powyiej spowoduje odrzucenie takich ofert, W zwi4zku z faktem, iz wykonawca oiy+ ftwniez ofertq na czg6a IV w niniejsm postqpowaniu oferta ' l'konawcy podlega odrzuceniu. W zwi4zku z faktem, i wszystkie oferty ozone w ramach V czesci zam6wienia zostaly odrzucone dzialajec na podstawie art.9 ust. l pkt l ustawy, zamawiajecy uniewainia przedmiotowe postqpowanie. Powodem uniewanienia postepowania jest fakt, ii do uplyrvu terminu skladania ofert nie oon ofert niepodlegajacych odrzuceniu.