Projekt Budowlany wykonania pali CFA Ø630 mm wg systemu Kellera pod oczepy fundamentowe wielofunkcyjnej sali sportowej w Krzanowicach.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Budowlany wykonania pali CFA Ø630 mm wg systemu Kellera pod oczepy fundamentowe wielofunkcyjnej sali sportowej w Krzanowicach."

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Wykorzystane materiały Zakres projektu Przyjęty sposób posadowienia oczepów fundamentowych ZałoŜenia projektowe Przyjęte rozwiązanie projektowe posadowienia obiektu Wymagane warunki kontroli wykonawstwa Przygotowanie głowic pali Zmiany w dokumentacji...6 RYSUNKI: Rys.1. Plan rozmieszczenia pali CFA 630 mm wg systemu Kellera Rys.2. Zestawienie zbrojenia pali CFA Ø 630 mm wg systemu Kellera ZALĄCZNIKI: Załącznik nr 1: Przykładowe obliczenia nośności pali CFA Ø 630 mm wg systemu Kellera programem Kalkulator Pali v.20.1 Załącznik nr 2: Przykładowe obliczenia nośności pali CFA Ø 630 mm wg systemu Kellera programem GGU-LATPILE v /6

2 1. Wstęp Niniejszy Projekt Budowlany wykonania pali CFA Ø630 mm wg systemu Kellera pod oczepy fundamentowe wielofunkcyjnej sali sportowej w Krzanowicach wykonano na zlecenie Śląskiego Konsorcjum Ekologicznego z siedzibą w Katowicach. 2. Wykorzystane materiały Podstawą do opracowania projektu były następujące materiały, normy i programy obliczeniowe: [1]. Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne płytkiego podłoŝa gruntowego na terenie przyległym do szkoły w Krzanowicach. Opracowana przez Zakład Projektowy mgr Zdzisław Malik, styczeń [2]. Projekt budowlano architektoniczny. Wielofunkcyjna hala sportowa w wymiarach 24 x 45 wraz z częścią socjalną i łącznikiem w Krzanowicach. Projekt sporządzony przez E. Szczucińska, mgr inŝ. B. Kotłowski, kwiecień [3]. Wykaz reakcji podporowych dla wielofunkcyjnej Sali sportowej w miejscowości Krzanowice otrzymane od Pana Szymona Kity (Zamawiającego) drogą elektroniczną. [4]. Program Kalkulator Pali v.20.1 do obliczeń nośności pali i fundamentów palowych zgodnie z PN-83/B [5]. Program GGU-LATPILE, v [6]. Polska Norma PN-83/B-02482, Nośność pali i fundamentów palowych. [7]. Polska Norma PN-81/B Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. [8]. Polska Norma PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŝone. Obliczenia statyczne i projektowanie 3. Zakres projektu Niniejszy projekt dotyczy posadowienia na palach wierconych CFA 630 mm wg systemu Kellera oczepów wielofunkcyjnej sali sportowej w Krzanowicach. Na palach posadowione zostaną tylko oczepy fundamentowe w osiach F-W/1-7. Pozostałe fundamenty obiektu zostaną posadowione bezpośrednio na gruncie rodzimym lub na odpowiednio zagęszczonym nasypie kontrolowanym wg projektu konstrukcji obiektu. W zakres niniejszego Projektu Budowlanego wchodzi: rozmieszczenie pali CFA 630 mm wg systemu Kellera pod oczepami fundamentowymi sali gimnastycznej w osiach F-W/1-7, sprawdzenie statyki posadowienia obiektu, ustalenie technologii wykonania pali, określenie warunków kontroli wykonawstwa. 3/6

3 4. Przyjęty sposób posadowienia oczepów fundamentowych Mając na uwadze istniejące warunki gruntowe [1] oraz obciąŝenia [3] zaprojektowano posadowienie oczepów fundamentowych w osiach F-W/1-7 projektowanej sali sportowej na palach wierconych CFA 630 mm wg systemu Kellera. PoniŜszy Projekt Budowlany zawiera przybliŝone rozwiązanie posadowienia na palach CFA Ø630 mm wg systemu Kellera w oparciu o dostępną dokumentację geotechniczną, która dla wykonania projektu wykonawczego jest niewystarczająca. Na etapie projektu wykonawczego naleŝy bezwzględnie wykonać min. 4 szt. dodatkowych badań geotechnicznych (odwierty geotechniczne lub sondowania statyczne CPT) do głębokości min. 5-ciu średnic projektowanego pala poniŝej jego projektowanej długości. Pale CFA wykonuje się za pomocą palownicy, która podtrzymuje świder ciągły i stół obrotowy oraz umoŝliwia przyłoŝenie pionowego nacisku w czasie wiercenia do 150 kn. Podczas wiercenia wnętrze rury wypełnia się betonem i utrzymuje lekkie ciśnienie betonu w celu zapobieŝenia penetracji gruntu i wody do wnętrza świdra. Po osiągnięciu projektowanej głębokości następuje faza stopniowego podciągania świdra i betonowania trzonu pala pod ciśnieniem. Zasadniczymi zaletami proponowanych pali wierconych są: bezwstrząsowe wykonawstwo, moŝliwość wykonywania pali w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów, bez wystąpienia efektu rozluźnienia gruntu, niski poziom hałasu w czasie robót, duŝa szybkość wykonania. Niniejszy Projekt Budowlany opracowany został wg obowiązujących norm oraz w oparciu o doświadczenia firmy Keller Polska przy realizacji szeregu podobnych zadań specjalistycznych posadowień. PoniŜszy Projekt Budowlany uwzględnia moŝliwości sprzętowe oraz rygor technologiczny stosowany przez firmę Keller Polska. W nawiązaniu do powyŝszych stwierdzeń specjalistyczne roboty palowe wg niniejszego Projektu Budowlanego mogą być realizowane wyłącznie przez firmę Keller Polska. Wszelkie zmiany i odstępstwa od niniejszego Projektu Budowlanego muszą zostać zaakceptowane przez Projektanta specjalistycznego posadowienia obiektu. 5. ZałoŜenia projektowe W analizie posadowienia oparto się na następujących załoŝeniach: Poziom odniesienia obiektu: ± 0,00 = 221,92 m n.p.m. [2], Poziom posadowienia oczepów fundamentowych: -1,40 = 220,52 dla oczepów w osi F oraz -1,20 = 220,72 m n.p.m. dla pozostałych oczepów palowych, 4/6

4 Rzędna istniejącego terenu wynosi od ok. 221,40 m n.p.m. do ok. 222,70 m n.p.m., Na palach zostaną posadowione tylko oczepy fundamentowe w osiach F-W/1-7. Pozostałe fundamenty obiektu zostaną posadowione bezpośrednio na gruncie rodzimym lub odpowiednio zageszczonym nasypie kontrolowanym. Konieczne jest oddylatowanie konstrucji obiektu posadowionego bezpośrednio od konstrukcji sali sportowej wg projektu konstrukcji. Wykonanie pali nastąpi z platformy roboczej przygotowanej na rzędnej -0,70 = 221,22 m n.p.m. Platforma robocza powinna umoŝliwiać pracę cięŝkiego sprzętu w kaŝdych warunkach pogodowych. Pale CFA 630 mm wg systemu Kellera wykonuje się z betonu C25/30 (f G c,cube = 30 MPa) wg specjalistycznej receptury Wykonawcy palowania, pale zbroi się konstrukcyjnie koszami zbrojeniowymi o długości 7,0 m, jako zbrojenie główne przyjęto pręty Ŝebrowane klasy A-IIIN (BSt500S); zbrojenie montaŝowe stanowi spirala z prętów gładkich klasy A-O (St0S-B) oraz płaskowniki (St3S) otulina zbrojenia: min. 7,5 cm. wartość obliczeniowa obciąŝenia przypadająca na pal CFA 430 mm wg systemu Kellera nie przekroczy ok. 370 kn na wciskanie. 6. Przyjęte rozwiązanie projektowe posadowienia obiektu W oparciu o przeprowadzone obliczenia statyczne (Załącznik 1) zaprojektowano następujący zakres robót związanych z posadowieniem obiektu: 1. Wykonanie pod oczepami fundamentowymi sali sportowej 78 sztuk pali wierconych CFA 630 mm wg systemu Kellera o długości łącznej ok. 546 mb, liczonej od poziomu platformy roboczej. 2. Długość pali CFA 630 mm wg systemu Kellera, liczona od poziomu platformy roboczej wynosi ok. 7,0 m zgodnie z Rys Projektowany układ pali przedstawiono na Rys Wymagane warunki kontroli wykonawstwa Kontrola jakości wykonanych pali obejmuje: 1. KaŜdy pal musi posiadać metrykę, obejmującą: numer, datę wykonania, rzędną poziomu roboczego, zagłębienie wiertła poniŝej poziomu roboczego, długość trzonu pala, ilość zuŝytego betonu. 2. Sprawdzenie przez Wykonawcę robót wytrzymałości betonu uŝytego do formowania trzonu kolumny. Z losowo wybranej dostawy mieszanki betonowej naleŝy uformować 3 normowe, sześcienne (15x15x15 cm) próbki betonu stanowiące serię. Kontroli naleŝy poddać co najmniej 3 serie próbek, tj. łącznie 9 próbek. Próbki naleŝy przechować na budowie przez okres 2 3 dni (przez okres wiązania) w warunkach zbliŝonych do normowych, tj. w temperaturze średniej t=18 ± 2 oraz wilgotności względnej ok. 90 %. Następnie próbki naleŝy przesłać do uprawnionego laboratorium badawczego, gdzie po 5/6

5 zakończeniu procesu twardnienia, tj. po 28 dniach przeprowadzone zostanie badanie wytrzymałości próbek na ściskanie. Wymagana klasa betonu określona w badaniu normowym wynosi C25/ Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji połoŝenia pali CFA, po rozkuciu głowic pali do wymaganych rzędnych. Dopuszczalna odchyłka głowicy pala CFA 430 mm wg systemu Kellera w stosunku do połoŝenia projektowego wynosi 10 cm. Pomiar naleŝy przeprowadzić stawiając łatę w środku widocznego przekroju pala. Wyniki pomiaru naleŝy przedstawić projektantowi posadowienia na palach do akceptacji. 4. Długość pali CFA powinna odpowiadać załoŝeniom projektowym. W przypadku stwierdzenia rozbieŝności w odniesieniu do napotkanych warunków gruntowych decyzję o wydłuŝeniu lub skróceniu pali podejmuje Wykonawca w porozumieniu z Projektantem. 5. Wykonanie 2 szt. próbnych obciąŝeń statycznych na wciskanie. Do próbnego obciąŝenia zostaną wytypowane pale próbne wskazane przez Inspektora nadzoru w porozumieniu z Kierownikiem Robót ze strony Keller Polska oraz Projektantem posadowienia obiektu. Pale naleŝy obciąŝyć do wartości 1.5 krotnego maksymalnego obciąŝenia obliczeniowego (Q test =1.5 Q d max ). ZałoŜono na podstawie przeprowadzonych obliczeń statycznych Q d max = 370 kn. Próbne obciąŝenia pali naleŝy wykonać według odrębnego projektu próbnego obciąŝenia opracowanego przez Projektanta posadowienia na palach lub specjalistyczną firmę diagnostyczną przy nadzorze Projektanta posadowienia. 8. Przygotowanie głowic pali Po wykonaniu pali z poziomu platformy roboczej naleŝy : 1. Po upływie ok.7 dni i osiągnięciu przez beton wystarczającej wytrzymałości moŝna przystąpić do ostroŝnego pogłębienia wykopu do poziomu ułoŝenia betonu podkładowego. 2. Po wyrównaniu dna wykopu wykonać 10 cm warstwę betonu podkładowego C8/ Po ułoŝeniu i związaniu betonu podkładowego naleŝy przystąpić do rozkucia głowic pali do rzędnej ok. 5 cm powyŝej poziomu posadowienia. Rozkucia naleŝy dokonać za pomocą ręcznych młotów pneumatycznych lub elektrycznych. 4. Po skuciu głowic i usunięciu luźnych kawałków betonu pali naleŝy odgiąć pręty zbrojeniowe zgodnie z Rys. 2 oraz przygotować szalunek i zbrojenie oczepów. 9. Zmiany w dokumentacji Dopuszcza się wprowadzanie zmian w rozmieszczeniu oraz liczbie pali w drodze projektowania aktywnego, po ich zatwierdzeniu przez Projektanta posadowienia na palach, Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego. Wprowadzone zmiany naleŝy uwzględnić w Dokumentacji Powykonawczej. 6/6

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE STRBM 01.00.00 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ZESPOŁEM PARKINGÓW

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap.

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. SPECYFIIKACJA TECHNIICZNA OBIEKT: Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. ADRES: Gmina Gołdap, działki o numerach geodezyjnych: Obręb Główka: 171/27; 18/4; 168/20; 171/26; 27; 25; 16/1; 15/3; 26/6;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Krzemianka-Prudziszki, Gmina Jeleniewo Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Szelment-Leszczewo-Suchodoły-Prudziszki-Suwałki, Gmina Jeleniewo,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie iniekcji cementowej pod podstawami pali wierconych posadowionych w iłach pęczniejących

Zastosowanie iniekcji cementowej pod podstawami pali wierconych posadowionych w iłach pęczniejących Kraj Geotechnika Zastosowanie iniekcji cementowej pod podstawami pali wierconych posadowionych w iłach pęczniejących dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała, prof. nadzw., Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE PROJEKT PN. BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z CENTRUM OBSŁUGI PPNT REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU: " ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

OST 01 Wymagania ogólne.

OST 01 Wymagania ogólne. 1 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak 76-200 Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17, tel. 0-604 980 645 e-mail: wawrzczak@onet.pl REGON-770618962, NIP- 839-100-99-36, Nr ew. działalności

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE ESTIMA * BIURO USLUG KOSZTORYSOWYCH Leszek Rosiński 05-220 Zielonka ul. Niecala 3 tel. 771-23-18 ; Tel. kom. 602714407 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Modernizacja drogi ul. Spacerowa w Mszanie KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV-45233142-6 Branża drogowa Inwestor: GMINA MSZANA, 44-325

Bardziej szczegółowo

inż. REMIGIUSZ DYBAŁA...

inż. REMIGIUSZ DYBAŁA... 40-035 KATOWICE ul. Plebiscytowa 10 tel./fax +48 032 201 81 76; www.statyk.pl NIP: 635-105-88-21 PKO BP II Oddział Katowice 89 1020 2313 0000 3902 0022 4634 Temat: PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża PROJEKT BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY WZMOCNIENIA I WYMIANY KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM I I PIĘTREM W BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W ŁOMŻY Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul.

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul. TATIKU s.c. 8-3 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (58) 322-4-7 biuro@statikus.pl www.statikus.pl ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Konstrukcje stalowe SST 2.1 KOD CPV 45262410-8

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Konstrukcje stalowe SST 2.1 KOD CPV 45262410-8 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Konstrukcje stalowe SST 2.1 KOD CPV 45262410-8 TEMAT OPRACOWANIA: Modernizacja i adaptacja kompleksu Sali Wielkiej w Centrum Kultury "Zamek"

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. MIŃSK MAZOWIECKI Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45212222-8 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

KALDO AGENCJA BUDOWLANA

KALDO AGENCJA BUDOWLANA KALDO AGENCJA BUDOWLANA Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1 www.kaldo.net.pl e-mail: kaldo@kaldo.net.pl telefon / fax +48

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo