Bazy danych 12. SQL To i owo. Algorytmy złaczeń.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bazy danych 12. SQL To i owo. Algorytmy złaczeń."

Transkrypt

1 Bazy danych 12. SQL To i owo. Algorytmy złaczeń. P. F. Góra semestr letni 2005/06

2 I. SQL uzupełnienia Pełne złaczenie zewnętrzne Złaczenia typu LEFT JOIN i RIGHT JOIN łacz a te wiersze tabel, które maja swoje odpowiedniki, natomiast brakujace wiersze z jednej tabeli zostana w wyniku wypełnione wartościami NULL. Przypuśćmy jednak, że dwie tabele maja pewien wspólny zakres kluczy złaczenia, ale w obu sa klucze niepasujace do żadnego wiersza drugiej tabeli. Chcemy zobaczyć wszystko, co pasuje i wszystko, co nie pasuje, z obu tabel. W tej sytuacji trzeba użyć pełnego złaczenia zewnętrznego. 12. To i owo 2

3 Przykład mysql> SELECT * FROM chlopy; Nr Imie Wiek John 24 2 Peter 28 3 Harry 31 4 George 17 5 John 21 6 Keith 30 9 Jerry rows in set (0.00 sec) mysql> SELECT * FROM baby; Nr Imie Wiek Betty 17 2 Ann 23 3 Susan 24 4 Joan 31 5 Margaret 29 6 Beth 30 7 Meredith 32 8 Scarlet rows in set (0.09 sec) 12. To i owo 3

4 mysql> SELECT chlopy.nr AS Numer Faceta, chlopy.imie AS Facet, -> baby.imie AS Baba, baby.nr as "Numer Baby" FROM -> chlopy RIGHT JOIN baby on chlopy.nr=baby.nr -> UNION -> SELECT chlopy.nr AS Numer Faceta, chlopy.imie AS Facet, -> baby.imie AS Baba, baby.nr as "Numer Baby" FROM -> chlopy LEFT JOIN baby on chlopy.nr=baby.nr; Numer Faceta Facet Baba Numer Baby John Betty 1 2 Peter Ann 2 3 Harry Susan 3 4 George Joan 4 5 John Margaret 5 6 Keith Beth 6 NULL Meredith 7 NULL Scarlet 8 9 Jerry NULL rows in set (0.05 sec) 12. To i owo 4

5 Polecenia PREPARE i EXECUTE Przypuśmy, że mamy kilka tabel o takiej samej strukturze, na przykład mysql> CREATE TABLE Kowalski -> (Data DATE NOT NULL, -> Miasto VARCHAR(16) NOT NULL, -> Kwota DECIMAL(8,2) UNSIGNED NOT NULL, -> PRIMARY KEY(Data, Miasto)); Query OK, 0 rows affected (1.10 sec) mysql> CREATE TABLE Nowak LIKE Kowalski; Query OK, 0 rows affected (0.16 sec) mysql> INSERT INTO Nowak VALUES (...); mysql> INSERT INTO Kowalski VALUES (...); 12. To i owo 5

6 Tabele Kowalski i Nowak maja taka sama strukturę, a więc, logicznie rzecz biorac, można ich użyć w takim samym zapytaniu w zapytaniu różniacym się tylko nazwa tabeli. Po stronie aplikacji zapytanie takie jest bardzo łatwo zbudować jako odpowiedni łańcuch, a następnie przesłać je do serwera SQL. Jednak traci się w ten sposób możliwość korzystania z procedur składowanych, a zatem wszystkie korzyści wynikajace z używania takich procedur. Pytanie: Czy w SQL nazwy tabel moga być parametrami procedur składowanych? Tak należy jednak wykorzystać polecenia PREPARE i EXECUTE. 12. To i owo 6

7 Procedura majaca nazwę tabeli jako argument CREATE PROCEDURE monthsales (IN nazwisko VARCHAR(16), IN miesiac TINYINT UNSIGNED) LANGUAGE SQL NOT DETERMINISTIC SQL SECURITY DEFINER BEGIN DECLARE EXIT HANDLER FOR 1146 BEGIN SELECT nazwisko AS "Nazwisko", "Nie ma takiej tabeli" AS "Brak tabeli"; END; /* tekst tworzonej komendy przechowuję _w_zmiennej_tymczasowej_! */ = CONCAT( SELECT ",nazwisko, " AS Nazwisko, SUM(KWOTA) FROM,nazwisko, WHERE MONTH(Data)=,miesiac, ; ); AS Wykonam następującą komendę ; /* utworzenie zapytania */ /* "komenda" jest >>handlerem<< utworzonego zapytania */ PREPARE komenda /* wykonanie utworzonego zapytania */ EXECUTE komenda; /* usunięcie >>handlera<< */ DEALLOCATE PREPARE komenda; END; 12. To i owo 7

8 mysql> CALL monthsales ( Kowalski,5); Wykonam następującą komendę SELECT "Kowalski" AS Nazwisko, SUM(KWOTA) FROM Kowalski WHERE MONTH(Data)=5; row in set (0.00 sec) Nazwisko SUM(KWOTA) Kowalski row in set (0.01 sec) Query OK, 0 rows affected (0.01 sec) 12. To i owo 8

9 mysql> CALL monthsales ( Nowak, 5); Wykonam następującą komendę SELECT "Nowak" AS Nazwisko, SUM(KWOTA) FROM Nowak WHERE MONTH(Data)=5; row in set (0.00 sec) Nazwisko SUM(KWOTA) Nowak row in set (0.00 sec) Query OK, 0 rows affected (0.01 sec) 12. To i owo 9

10 mysql> CALL monthsales ( XYZ,4); Wykonam następującą komendę SELECT "XYZ" AS Nazwisko, SUM(KWOTA) FROM XYZ WHERE MONTH(Data)=4; row in set (0.00 sec) Nazwisko Brak tabeli XYZ Nie ma takiej tabeli row in set (0.01 sec) Query OK, 0 rows affected (0.01 sec) 12. To i owo 10

11 II. Typy złaczeń SELECT... FROM T 1 JOIN T 2 ON T 1.k p =T 2.k q JOIN T 3 ON T 2.k r =T 3.k s WHERE...; SELECT... FROM T 1 JOIN T 2 ON T 1.k p =T 2.k q JOIN T 3 ON T 1.k r =T 3.k s WHERE...; Każdy wierzchołek grafu reprezentuje tabelę, każda krawędź złaczenie JOIN... ON To i owo 11

12 Tego typu złaczenia drzewiaste, mogace obejmować kilka, kilkanaście, kilkadziesiat lub nawet więcej tabel, sa charakterystyczne dla złaczeń, które obejmuja dane z wielu tabel, porozdzielane pomiędzy nimi głównie ze względów normalizacyjnych. W SQL daje się jednak realizować także złaczenia o innej strukturze, w szczególności złaczenia, w których pojawiaja się cykle. 12. To i owo 12

13 Zupełnie inny typ złaczenia Przypuśćmy, że mamy trzy tabele z takimi oto przykładowymi danymi: mysql> SELECT * FROM T1; I J rows in set (0.00 sec) mysql> SELECT * FROM T2; K L A 2 B 3 C rows in set (0.00 sec) mysql> SELECT * FROM T3; M N A 1 A 2 B 1 C 2 C rows in set (0.00 sec) 12. To i owo 13

14 Dla takich tabel można zaprojektować złaczenie zapętlone : mysql> SELECT Jeden.I AS I, Jeden.J AS J, K, L, M, N FROM T1 AS Jeden -> JOIN T2 ON Jeden.I=T2.K -> JOIN T3 ON T2.L=T3.M -> JOIN T1 As DWA ON T3.N=Dwa.J -> WHERE Jeden.I=Dwa.I AND Jeden.J=Dwa.J; I J K L M N A A B B C C rows in set (0.00 sec) Ponieważ tabela T1 występuje w tym złaczeniu dwa razy, musi w każdym wystapieniu mieć unikalny alias. Warunek WHERE stanowi, że oba wystapienia tabeli T1 odnosza się do tych samych wierszy. 12. To i owo 14

15 Filtry Wyobraźmy sobie zapytanie SELECT... FROM T 1 JOIN T 2 ON... WHERE P(T 1 ) AND Q(T 2 ) AND R(T 1,T 2 ); Predykaty P i Q, działajace tylko na kolumnach tabel, odpowiednio, T 1 i T 2, sa filtrami, wybieraja bowiem pewne podzbiory wierszy tych tabel. Predykat R, działajacy na kolumnach obu tabel, można (i należy) traktować jako fragment warunku złaczenia (złaczenie theta). Im mniejszy procent wierszy wybiera z tabeli filtr, tym większa ma on selektywność. Dla efektywności złaczenia korzystne jest używanie filtru o największej selektywności możliwie najwcześniej. 12. To i owo 15

16 Jak baza danych realizuje złaczenia Złaczenia zdefiniowane sa jako podzbiory iloczynu kartezjańskiego odpowiednich tabel, jednak na ogół nie sa one realizowane w ten sposób, iż najpierw wykonywany jest iloczyn kartezjański, potem zaś wybierane sa odpowiednie wiersze. Sposób realizacji złaczenia nie może wpłynać na ostateczny wynik zapytania, ale może wpłynać (i wpływa!) na czas realizacji zapytania, zajętość pamięci itp. Jak zatem baza danych realizuje złaczenie? Najczęściej używa się następujacych trzech algorytmów: 12. To i owo 16

17 1. Złaczenie pętli zagnieżdżonych (nested loops) 1. Baza przeglada pierwsza tabelę wejściowa. Wiersze nie spełniajace filtru nałożonego tylko na ta tabelę odrzuca, wiersze spełniajace filtr przekazuje dalej. 2. Do każdego wiersza z pierwszej tabeli dopasowywane sa wiersze z drugiej tabeli, spełniajace warunek złaczenia (złaczenie wewnętrzne) lub wartości NULL, jeśli wierwszy takowych nie ma (złaczenie zewnętrzne). Odrzucane sa wiersze nie spełniajace warunków dla dotychczas wykorzystanych tabel, czyli filtru dla drugiej tabeli i warunków obejmujacych łacznie pierwsza i druga tabelę. 3. Analogicznie postępujemy dla trzeciej i każdej następnej tabeli. 12. To i owo 17

18 Takie złaczenie ma postać zagnieżdżonych pętli najbardziej zewnętrzna o- biega pierwsza tabelę wejściowa, najbardziej wewnętrzna ostatnia. Z tego względu istotne jest, aby pierwsza, najbardziej zewnętrzna pętla, odrzucała możliwie dużo wierszy oraz żeby połaczenia następowały po kolumnach indeksowanych, wówczas bowiem łatwo jest znaleźć wiersze pasujace do aktualnego klucza złaczenia. Na każdym etapie wymagana jest jedynie informacja o aktualnie przetwarzanej pozycji oraz zawartość konstruowanego w danej chwili wiersza wynikowego cały proces nie wymaga dużej pamięci. Złaczenie pętli zagnieżdżonych może mieć warunki złaczenia w postaci nierówności. Wiele RDBMS wyraźnie preferuje ten typ złaczenia. 12. To i owo 18

19 2. Złaczenie haszujace (mieszajace, hash join) Stosuje się tylko do złaczeń wewnętrznych, w których warunki złaczenia maja postać równości. Teoretycznie jest to wówczas najszybszy algorytm złaczenia, ale praktycznie tak wcale nie musi być. Złaczane tabele przetwarzane sa niezależnie. Cały algorytm przebiega w dwu fazach: W fazie budowania dla mniejszej (po zastosowaniu filtru) tabeli tworzona jest tablica haszujaca (tablica mieszajaca, hash table), powstała przez zastosowanie funkcji haszujacej do kluczy złaczenia. Teoretycznie rozmieszcza on hasze przyporzadkowane różnym kluczom równomiernie w pamięci. Algorytm działa szczególnie szybko, jeśli cała tablica haszujaca mieści się w pamięci. 12. To i owo 19

20 W fazie wyszukiwania sekwencyjnie przegladana jest większa tabela. Na kluczu złaczenia każdego wiersza wykonywana jest ta sama funkcja haszujaca; jeżeli odpowiedni element znajduje się w tablicy haszujacej dla pierwszej tabeli, wiersze sa łaczone. Jeżeli nie, wiersz drugiej tabeli jest odrzucany. Jeżeli tablica haszujaca znajduje się w całości w pamięci, średni czas wyszukiwania elementów jest stały i niezależny od rozmiarów tablicy to właśnie stanowi o efektywności tego algorytmu. 12. To i owo 20

21 Problemy ze złaczeniem haszujacym Efektywność złaczenia haszujacego silnie zależy od doboru funkcji haszujacej. Idealna funkcja haszujaca ma tę własność, że zmiana pojedynczego bitu w kluczu, zmienia połowę bitów hasza, i zmiana ta jest niezależna od zmian spowodowanych przez zmianę dowolnego innego bitu w kluczu. Idealne funkcje haszujace sa trudne do zaprojektowania lub kosztowne obliczeniowo, stosuje się więc funkcje gorsze, co jednak prowadzić może do kolizji: Fukncja haszujaca dwóm różnym kluczom usiłuje przypisać tę sama wartość hasza. Aby tego uniknać, stosuje się różne techniki, co jednak powiększa koszt obliczeniowy algorytmu. Innym problemem jest grupowanie: Wbrew założeniom, funkcje haszujace maja tendencję do nierównomiernego rozmieszczania haszy w pamięci, co zmniejsza efektywnośc wykorzystania pamięci i powiększa czas wyszukiwania. 12. To i owo 21

22 3. Złaczenie sortujaco-scalaj ace (sort and merge) Tabele odczytuje się niezależnie i stosuje do nich właściwe filtry, po czym wynikowe zbiory wierszy sortuje się względem klucza złaczenia. Następnie dwie posortowane listy zostaja scalone. Baza danych odczytuje na przemian wiersze z każdej listy. Jeżeli warunek złaczenia ma postać równości, baza porównuje górne wiersze i odrzuca te, które znajduja się na posortowanej liście wcześniej niż górny wiersz drugiej tabeli, zwraca zaś te, które wzajemnie sobie odpowiadaja. Procedura scalania jest szybka, ale procedura wstępnego sortowania jest wolna, o ile nie ma gwarancji, że oba zbiory wierszy mieszcza się w pamięci. 12. To i owo 22

23 Uwaga! Jeżeli ze względów estetycznych lub innych wynikowy zbiór wierszy pewnego zapytania ma być posortowany, to jeśli ten wynikowy zbiór w całości nie mieści się w pamięci, może to znacznie spowolnić czas wykonywania zapytania. 12. To i owo 23

24 Wymuszanie kolejności wykonywania złaczeń Przypuśćmy, że łaczymy więcej niż dwie tabele i że warunek złaczenia ma postać... AND T 1.k 2 =T 2.k 2 AND T 1.k 3 =T 3.k 3... Chcemy wykonać pętle zagnieżdżone po tabelach T 1 i T 2 przed odwołaniem do tabeli T 3. Aby odroczyć wykonanie złaczenia, trzeba uczynić je zależnym od danych ze złaczenia, które powinno zostać wykonane wcześniej. 12. To i owo 24

25 ... AND T 1.k 2 =T 2.k 2 AND T 1.k 3 +0*T 2.k 2 =T 3.k 3... Druga wersja jest logicznie równoważna pierwszej, jednak baza interpretujac je, po lewej stronie drugiego złaczenia trafia na wyrażenie, które zależy tak od tabeli T 1, jak i T 2 (nie ma znaczenia, że wartość z tabeli T 2 nie może wpłynać na wynik), nie wykona więc złaczenia z T 3 przed złaczeniem z T 2. Uwaga: Oczywiście to samo stosuje się do złaczeń sformułowanych w postaci... T 1 JOIN T 2 ON T 1.k 2 =T 2.k 2 JOIN T 3 ON T 1.k 3 =T 3.k To i owo 25

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu MySQL

Wprowadzenie do systemu MySQL Wprowadzenie do systemu MySQL Spis treści 1 Czym jest MySQL? 2 2 Niektóre zalety MySQL 2 3 Instalacja serwera MySQL 2 3.1 Instalacja na platformie MS Windows...................... 3 3.2 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie 1. Utwórz bazę o nazwie test 2. Zaimportuj strukturę i dane z pliku baza_test.txt 3. Powyższy zbiór poleceo SQL utworzony w bazie tablice i wpiszę ich zawartości wg poniżeszego schematu: Pobieranie danych

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Andrzej Ptasznik OKLADKA_Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych.indd 1-2 10-06-18 12:14 Wykorzystanie XML w relacyjnych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Bazy danych Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Podziękowanie: Chcę podziękować dr inż. Krzysztofowi Świdrowi i dr inż. Grzegorzowi

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

INDEKSY I SORTOWANIE ZEWNĘTRZNE

INDEKSY I SORTOWANIE ZEWNĘTRZNE INDEKSY I SORTOWANIE ZEWNĘTRZNE Przygotował Lech Banachowski na podstawie: 1. Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke, Database Management Systems, McGrawHill, 2000 (książka i slide y). 2. Lech Banachowski,

Bardziej szczegółowo

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje 5. Język J SQL Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje for each {x=1; SQL select for each {x=1; SQL for each update {x=1; SQL update #1 K.Goczyła SQL (Structured(

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

Podstawy SQL. Dr inż. Andrzej Szuwarzyński Dr inż. Marcin Forkiewicz

Podstawy SQL. Dr inż. Andrzej Szuwarzyński Dr inż. Marcin Forkiewicz Podstawy SQL Dr inż. Andrzej Szuwarzyński Dr inż. Marcin Forkiewicz Wprowadzenie do SQL SQL - Structured Query Language -strukturalny język zapytań Światowy standard przeznaczony do definiowania, operowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH Wykład 3,4 dr inż. Agnieszka Bołtuć Definicja, historia, cechy SQL Standardy SQL Formy i podzbiory SQL Typy danych Składnia DML DDL DCL Perspektywy Definicja dziedziny, asercja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Wprowadzenie do SQL Język SQL w programie Access. Kwerenda wybierająca w języku SQL. Typy danych w języku SQL. Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Funkcjonowanie współczesnych systemów relacyjnych

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski Modelowanie bazodanowe - Wykład Grzegorz Arkit Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski 15 grudnia 2013 G. Arkit (WMIiE) Modelowanie bazodanowe (W) 15 grudnia 2013 1 / 77

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński BAZY DANYCH Materiały y do wykład adów dr inż.. Janusz Kosiński ski Wprowadzenie do tematyki baz danych 2 Typowy ręczny system ewidencjonowania. Kluczami ręcznej bazy danych są zapisy na papierze. 3 Komputerowa

Bardziej szczegółowo

na MS SQLServer 2005 i 2008

na MS SQLServer 2005 i 2008 Wprowadzenie do programowania na MS SQLServer 2005 i 2008 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2000, Wydawnictwo RM, 2001 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2005, The storage engine, Microsoft Press, 2007

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych. Bartosz Reichel PG 2011/2012

Projektowanie baz danych. Bartosz Reichel PG 2011/2012 Projektowanie baz danych Bartosz Reichel PG 2011/2012 Zasady zaliczenia Laboratorium 50% Wykład (egzamin/zaliczenie) 50% Literatura Oracle Database 11g. Programowanie w języku PL/SQL, Michael McLaughlin,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PROCEDUR, FUNKCJI I PAKIETÓW

ZASTOSOWANIE PROCEDUR, FUNKCJI I PAKIETÓW ZASTOSOWANIE PROCEDUR, FUNKCJI I PAKIETÓW Położenie podprogramów Jak wiemy, podprogramy i pakiety jako bloki nazwane, mogą być składowane w słowniku danych. Podprogram najpierw tworzy się za pomocą polecenia

Bardziej szczegółowo

Programowanie w jêzyku PL/SQL

Programowanie w jêzyku PL/SQL Oracle Database 11g. Programowanie w jêzyku PL/SQL Autor: Michael McLaughlin T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1938-2 Tytu³ orygina³u: Oracle Database 11g PL/SQL Programming Format: 168x237,

Bardziej szczegółowo

Bazy danych jak je ugryźć

Bazy danych jak je ugryźć Bazy danych jak je ugryźć Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Bazy danych jak je ugryźć Autor: mgr inż. Andrzej Ptasznik, dr hab. inż. Zenon Gniazdowski Redaktor merytoryczny: prof. dr hab. Maciej

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Marta Bańkowska Nr albumu: 161484 Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL

Bardziej szczegółowo

Architektura SQL Server: 2000, 2005, 2008

Architektura SQL Server: 2000, 2005, 2008 Architektura SQL Serer: 2000, 2005, 2008 1. Architektura serwera Struktura SQL Serera 2. Bazy danych i pliki baz danych 3. Dziennik transakcyjny i odtwarzanie 4. Tabele 5. Indeksy 6. Blokady i współbieżność

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki:

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki: OBSŁUGA WYJĄTKÓW W języku PL/SQL zaimplementowano obsługę błędów za pomocą: mechanizmu wyjątków programów obsługi wyjątków w tzw. sekcji obsługi wyjątków. Wyjątki mogą być związane z: błędami systemu Oracle

Bardziej szczegółowo

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Obiektowe bazy danych Obiektowe i obiektowo-relacyjne bazy danych

Obiektowe bazy danych Obiektowe i obiektowo-relacyjne bazy danych Obiektowe bazy danych Obiektowe i obiektowo-relacyjne bazy danych Wykład prowadzi: Tomasz Koszlajda Obiektowe bazy danych Obiektowe i obiektowo-relacyjne bazy danych W ramach niniejszego wykładu zostaną

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Część I Podstawy... 23

Część I Podstawy... 23 O autorach... 17 Wprowadzenie... 19 Część I Podstawy... 23 Rozdział 1. Szybka instalacja... 25 Instalacja w systemie Linux/Unix... 25 Instalacja MySQL... 26 Instalacja Apache... 26 Instalacja PHP... 28

Bardziej szczegółowo