PL/SQL. Część 1 Oracle SQL. Piotr Medoń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL/SQL. Część 1 Oracle SQL. Piotr Medoń"

Transkrypt

1 PL/SQL Część 1 Oracle SQL Piotr Medoń

2 Cele Różnice w budowie zapytań bazodanowych pomiędzy bazami SQL Server oraz Oracle Standardowe funkcje Oracle SQL 2

3 Wprowadzenie do SQL SQL (Structured Query Language) DDL (Data Definition Language) służy do tworzenia, modyfikowania i usuwania obiektów bazodanowych np. CREATE TABLE DML (Data Manipulation Language) służy do modyfikowania oraz przeglądania danych (INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT) 3

4 Relacja (Tabela) Nazwa relacji (tabeli) Atrybut (kolumna) liczbowy Atrybut (kolumna) tekstowy Atrybut (kolumna) daty KARTOTEKA ID_OSOBY IMIE_OSOBY DATA_URODZENIA 1 ADAM Krotki (Rekordy) 2 ANDRZEJ ANNA BEATA

5 Budowa zapytania SQL SELECT kolumny FROM nazwy_tabel WHERE warunki i złączenia; 5

6 Różnice pomiędzy bazami SQL Server i Oracle SQL Server SELECT nie wymaga FROM np. SELECT GETDATE() Oracle SELECT zawsze wymaga FROM W każdej instalacji bazy danych Oracle istnieje tabela o nazwie DUAL, która zawsze zawiera jeden element np. SELECT SYSDATE FROM DUAL 6

7 Różnice pomiędzy bazami SQL Server i Oracle SQL Server Kolumny mogą być autonumerowane (właściwość IDENTITY) Oracle Nie istnieje właściwość kolumny umożliwiająca autonumerowanie. Istnieją sekwencje obiekty generujące kolejne liczby, bezpieczne w korzystaniu przez wiele wątków. Na przykład, aby wstawić wartość do tabeli faktury należy wykonać polecenie: INSERT INTO faktury (ID_FAKTURY, KWOTA) VALUES(faktury_sekwencja.NEXTVAL, 1000); 7

8 Różnice pomiędzy bazami SQL Server i Oracle SQL Server Brak Oracle owej konwencji zewnętrznego łączenia tabel Oracle Istnieją dwie konwencje zewnętrznego łączenia tabel ISO: SELECT p.imie, d.nazwa_dzialu FROM pracownicy p LEFT OUTER JOIN dzial d ON p.id_dzialu = d.id_dzialu oraz Oracle owa: SELECT p.imie, d.nazwa_dzialu FROM pracownicy p, dzial d WHERE p.id_dzialu = d.id_dzialu (+) 8

9 Różnice pomiędzy bazami SQL Server i Oracle SQL Server Możliwe łączenia tabel: INNER JOIN CROSS JOIN LEFT OUTER JOIN RIGHT OUTER JOIN FULL OUTER JOIN Oracle Możliwe łączenia tabel: INNER JOIN JOIN USING NATURAL JOIN CROSS JOIN LEFT OUTER JOIN RIGHT OUTER JOIN FULL OUTER JOIN 9

10 Różnice pomiędzy bazami SQL Server i Oracle SQL Server Oracle Jeżeli kolumny, po których łączymy dwie tabele mają te same nazwy w obu tabelach, możemy użyć łączenie JOIN USING. Poniższe zapytania są równoważne: SELECT p.imie, d.nazwa_dzialu FROM pracownicy p JOIN dzial d ON p.id_dzialu = d.id_dzialu SELECT p.imie, d.nazwa_dzialu FROM pracownicy p JOIN dzial d USING (dzial_id) 10

11 Różnice pomiędzy bazami SQL Server i Oracle SQL Server Oracle Za pomocą NATURAL JOIN łączymy tabele używając wszystkich kolumn o takiej samej nazwie. Poniższe zapytania będą równoważne, jeżeli jedyną kolumną o wspólnej nazwie w tabelach pracownicy oraz dzial będzie id_dzialu: SELECT p.imie, d.nazwa_dzialu FROM pracownicy p JOIN dzial d ON p.id_dzialu = d.id_dzialu SELECT p.imie, d.nazwa_dzialu FROM pracownicy p NATURAL JOIN dzial d 11

12 Różnice pomiędzy bazami SQL Server i Oracle SQL Server Wyrażenie TOP: Select top 5 * from pracownicy Oracle Nie ma wyrażenia TOP Istnieje pseudokolumna ROWNUM oznaczająca numer wiersza zapytania, np. Select * from pracownicy where rownum <= 5; W bazie Oracle wyniki zapytania są sortowane na końcu wykonania zapytania lub podzapytania. Aby uzyskać informację o 5 najlepiej zarabiających pracownikach należy skorzystać z konstrukcji podzapytania: SELECT * FROM ( SELECT * FROM pracownicy ORDER BY zarobki DESC) WHERE ROWNUM <= 5; 12

13 Różnice pomiędzy bazami SQL Server i Oracle SQL Server Domyślnie nie rozpoznaje różnic dużych i małych liter podczas porównywania danych tekstowych (case insensitive). Poniższe zapytania są równoważne: Oracle Zawsze rozpoznaje różnice dużych i małych liter. Aby wykonać wyszukiwanie ignorujące różnie małych i dużych liter należy wykonać: SELECT * FROM pracownicy p WHERE UPPER(p.imie) = ADAM SELECT * FROM pracownicy p WHERE p.imie= Adam SELECT * FROM pracownicy p WHERE p.imie= ADAM 13

14 Podstawowe typy danych Tekstowy (VARCHAR2) Numeryczny (NUMBER) Data (DATE) 14

15 Operatory porównań Poniższe operatory zwracają wartość określoną TRUE lub FALSE, gdy oba argumenty nie są wartościami NULL Gdy jeden z argumentów jest NULL, operator zwróci wartość nieokreślony Warunek Operator Przykład równość = a=b większe od mniejsze od większe równe mniejsze równe > < >= <= nierówność!= <> a>b a<b a>=b a<=b a!=b a<>b pomiędzy BETWEEN.. AND a BETWEEN b AND c 15

16 Tekstowe funkcje PL/SQL CONCAT (tekst1, tekst2) Służy do łączenia dwóch wartości tekstowych w jeden. konkatenacja za pomocą Służy do łączenia wartości tekstowych w jeden. CONCAT( labo, ratorium ) zwróci laboratorium Ala ma kota zwróci Ala ma kota 16

17 Tekstowe funkcje PL/SQL UPPER (tekst) Zamienia wszystkie litery parametru tekstowego na duże LOWER (tekst) Zamienia wszystkie litery parametru tekstowego na małe UPPER( DoktRYna ) zwróci DOKTRYNA LOWER( InfoRMATYKA ) zwróci informatyka 17

18 Tekstowe funkcje PL/SQL INITCAP (tekst) Zamienia wszystkie pierwsze litery każdego słowa na duże Zamienia pozostałe litery parametru tekstowego na małe INITCAP( konferencja prasowa ) zwróci Konferencja Prasowa 18

19 Tekstowe funkcje PL/SQL LTRIM(tekst[, znaki_do_usunięcia]) Usuwa wszystkie wyspecyfikowane znaki z lewej strony parametru tekstowego np. LTRIM ( babcabc TESTa','abc ) zwróci: 'ABC TESTa' Domyślnymi znakami do usunięcia są spacje: LTRIM ( TEST ') zwróci: TEST 19

20 Tekstowe funkcje PL/SQL RTRIM(tekst[, znaki_do_usunięcia]) Usuwa wszystkie wyspecyfikowane znaki z prawej strony parametru tekstowego np. RTRIM ( abc TESTcaba','abc ) zwróci: abc TEST' Domyślnymi znakami do usunięcia są spacje: RTRIM ( TEST ) zwróci: TEST 20

21 Tekstowe funkcje PL/SQL TRIM([[LEADING TRAILING BOTH] [znak] FROM ] tekst) Usuwa wyspecyfikowany znaki z lewej, z prawej lub z obu stron parametru tekstowego np. TRIM(BOTH a FROM 'abcaa ) zwróci: bc' Domyślnym znakiem do usunięcia jest pojedyncza spacja: TRIM( TEST ) zwróci: TEST 21

22 Tekstowe funkcje PL/SQL LENGTH (tekst) Zwraca długość parametru tekstowego (ilość znaków) LENGTH( abcde ) zwróci 5 22

23 Tekstowe funkcje PL/SQL INSTR(tekst, fragment [, odkąd_przeglądać[, które_wystąpienie]]) Wyszukuje zadany fragment w tekście i zwraca jego pozycję Parametr tekst jest wartością tekstową do przeszukania Parametr fragment jest poszukiwaną wartością tekstową INSTR( Litwo, ojczyzno, czy ) INSTR( Litwo, ojczyzno, o ) 23

24 Tekstowe funkcje PL/SQL INSTR(tekst, fragment [, odkąd_przeglądać[, które_wystąpienie]]) Parametr odkąd_przeglądać jest wskazuje miejsce, od którego funkcja zacznie przeglądać tekst w poszukiwaniu zadanego fragmentu. Parametr ten jest parametrem opcjonalnym, gdy ominięty domyślną wartością jest 1. Gdy Parametr odkąd_przeglądać jest ujemny, miejsce, od którego funkcja zacznie przeglądać tekst wyznaczane jest od końca, a tekst szukany jest do początku. INSTR( Litwo, ojczyzno, o,6) INSTR( Litwo, ojczyzno, o,-5) 24

25 Tekstowe funkcje PL/SQL INSTR(tekst, fragment [, odkąd_przeglądać[, które_wystąpienie]]) Parametr które_wystąpienie wskazuje numer wystąpienia fragmentu w tekście. Parametr ten jest parametrem opcjonalnym, gdy ominięty domyślną wartością jest 1. INSTR( Litwo, ojczyzno, o,1,3) INSTR( Litwo, ojczyzno, o,-1,2) 25

26 Tekstowe funkcje PL/SQL SUBSTR(tekst, odkąd_wyciąć[, ilość_znaków]) zwraca fragment tekstu parametr tekst jest źródłową wartością tekstową parametr odkąd_wyciąć wskazuje początkową pozycję np. SUBSTR( abcdefgh,3,4) zwróci cdef Parametr ilość_znaków jest parametrem opcjonalnym, gdy ominięty - funkcja zwraca cały tekst do końca np. SUBSTR( abcdefgh,3) zwróci cdefgh gdy parametr odkąd_wyciąć jest ujemny, pozycja ta jest liczona od końca np. SUBSTR( abcdefgh,-5,2) zwróci de 26

27 Tekstowe funkcje PL/SQL LPAD(tekst, długość[, tekst2]) Zwraca parametr tekst lewostronnie, uzupełniony do długości zadanej w parametrze długość, ciągami znaków parametru tekst2 lpad('abc',10,'123') zwraca ABC Domyślnym parametrem tekst2 jest spacja lpad( test',10) zwraca test 27

28 Tekstowe funkcje PL/SQL RPAD(tekst, długość[, tekst2]) Zwraca parametr tekst lewostronie uzupełniony do długości długość ciągami znaków parametru tekst2 rpad('abc',10,'123') zwraca ABC Domyślnym parametrem tekst2 jest spacja lpad( test',10) zwraca test 28

29 Funkcje konwertujące TO_CHAR(liczba[, format[, ustawienie_nls]]) Konwertuje liczbę na tekst zgodnie z zadanym formatem Liczba Format Wynik ,134 29

30 Funkcje konwertujące TO_NUMBER(tekst[,format[,ustawienie_NLS]]) Tekst Format Wynik MI

31 Funkcje konwertujące Formaty liczb Format Przykład Znaczenie Oznacza cyfrę Oznacza cyfrę lub zero. Przykład zawsze zwróci co najmniej 2 cyfry Oznacza znak. dziesiętny, 999,999, Oznacza znak, grupujący D 999D99 Oznacza znak dziesiętny zgodny z ustawieniami sesji G 999G999G999D99 Oznacza znak grupujący zgodny z ustawieniami sesji 31

32 Funkcje konwertujące Formaty liczb Format Przykład Znaczenie S 99900D00S Znak liczby + lub - MI 99900D00MI Minus w przypadku liczby ujemnej, spacja w przypadku liczby dodatniej L, C 99900L Oznacza kod waluty FM FM99900D00 Usuwa spacje z początku przekonwertowanego ciągu RN RN Liczba pisana cyframi rzymskimi 32

33 Funkcje konwertujące TO_CHAR(data[, format[, ustawienie_nls]]) Konwertuje parametr daty na tekst zgodnie z formatem Przykład Wynik TO_CHAR(SYSDATE, YYYY ) 2012 TO_CHAR(SYSDATE, MM ) 03 TO_CHAR(SYSDATE, YYYY-MM ) MM') 03 33

34 Funkcje konwertujące TO_DATE(tekst[, format[, ustawienie_nls]]) Konwertuje parametr tekstowy zgodny z formatem na datę Przykład Wynik TO_DATE( , YYYY-MM-DD ) :00:00 34

35 Funkcje konwertujące Formaty dat Format Znaczenie Przykład YYYY Rok 4-cyfrowy 2012 YYY, YY, Y 3, 2 lub1 najmniej znacząca cyfra roku 012, 12, 2 Q Kwartał (1-4) 1 MM Numer miesiąca ( ; Styczeń = 01 ). 03 MON Skrócona nazwa miesiąca MAR MONTH Długa nazwa miesiąca MARZEC Month Długa nazwa miesiąca Marzec RM Miesiąc rzymski (Styczeń = I ) III 35

36 Funkcje konwertujące Formaty dat Format Znaczenie Przykład WW Tydzień roku 16 W Tydzień miesiąca 1 D Dzień tygodnia 1-7 (niedziela= 1) 7 DAY Nazwa dnia SOBOTA DD Dzień miesiąca DDD Dzień roku ( ). 071 DY Skrócona nazwa dnia SO 36

37 Funkcje konwertujące Formaty dat Format Znaczenie Przykład HH Godzina HH12 Godzina HH24 Godzina MI Minuta(00-59) 25 SS Sekunda (00-59). 43 SSSSS Sekunda dnia liczona od północy ( )

38 Funkcje konwertujące TO_CHAR(data[, format[, ustawienie_nls]]) Parametr ustawienie_nls jest parametrem niewymagalnym, zawiera informację o ustawieniach językowych, z którymi funkcja ma być wykonana to_char(sysdate, 'MONTH', NLS_DATE_LANGUAGE=''Polish''') -> zwróci LUTY to_char(sysdate, 'MONTH ) to_char(sysdate, 'MONTH', NLS_DATE_LANGUAGE=''English''') -> zwrócą FEBRUARY 38

39 Funkcje dodatkowe USER Funkcja bezparametrowa zwracająca nazwę użytkownika bazodanowego bieżącej sesji SELECT USER FROM DUAL; 39

40 Funkcje dodatkowe NVL(parametr1, parametr2) Zwraca wartość parametru1, lub w przypadku gdy jest on NULL, zastępuje go parametrem2 parametr1 Nie NULL Wynik parametr1 NULL parametr2 np. NVL(ls_adres_zamieszkania,ls_adres_zameldowania) 40

41 Funkcje dodatkowe COALESCE(parametr1, parametr2[, parametr3...]) Zwraca wartość pierwszego parametru, który nie jest NULL np. COALESCE(ls_nr_komorkowy, ls_nr_stacjonarny, ls_nr_sluzbowy, ls_nr_do_zony) 41

42 Funkcje dodatkowe NVL2(parametr1, wartość_gdy_nie_null, wartość_gdy_null) Zwraca wartość_gdy_nie_null lub wartość_gdy_null w zależności od parametru parametr1 parametr1 Nie NULL NULL Wynik wartość_gdy_nie_null wartość_gdy_null NVL2(ld_data_konca, Zakonczono, Trwa ) 42

43 Funkcje dodatkowe NULLIF(parametr1,parametr2) Zwraca NULL, gdy parametry są równe. W przeciwnym wypadku zwraca parametr1. NULLIF(ls_drugie_imie, brak ) 43

44 Funkcje dodatkowe DECODE(parametr0, szukana1, wartość1, [, szukana2, wartość2] [, wartość_domyślna]) parametr0 jest wartością porównywaną szukana1 jest wartością, do której następuje porównanie wartość1 jest wartością zwracaną, gdy parametr0=szukana1 Wartość_domyślna jest niewymagalną wartością zwracaną, gdy parametr0 nie jest żadną z szukanych DECODE(ls_plec, M, Mezczyzna, K, Kobieta, Nieznana ); 44

45 Funkcje dodatkowe Funkcje dodatkowe NVL, NVL2, DECODE, COALESCE, NULLIF są przeciążone i zwracają: datę, gdy parametrami są daty liczbą, gdy parametrami są liczby tekst, gdy parametrami są zmienne tekstowe 45

46 Funkcje matematyczne ABS(x) Zwraca wartość bezwzględną parametru x: ABS(-1.4) zwraca

47 Funkcje matematyczne SIGN(x) Zwraca wartość wskazującą znak parametru x Warunek Wynik x<0-1 x=0 0 x>0 1 47

48 Funkcje matematyczne CEIL(x) Zwraca najmniejszą całkowitą wartość większą od x CEIL(2.4) zwraca 3 CEIL(-1.6) zwraca -1 FLOOR(x) Zwraca największą całkowitą wartość mniejszą od x FLOOR(2.4) zwraca 2 FLOOR(-1.6) zwraca -2 48

49 Funkcje matematyczne ROUND(x[,ilość_miejsc_dziesiętnych]) Zaokrągla liczbę x do żądanej ilość miejsc dziesiętnych ROUND( , 2) zwraca ROUND( , -1) zwraca 130 Domyślną wartością parametru ilość_miejsc_dziesiętnych jest 0 ROUND(2.4) zwraca 2 ROUND(-1.6) zwraca -2 49

50 Funkcje matematyczne TRUNC(x[,ilość_miejsc_dziesiętnych]) Obcina liczbę x do żądanej ilości miejsc dziesiętnych (obcina końcówkę) TRUNC( , 2) zwraca TRUNC( , -1) zwraca -120 Domyślną wartością parametru ilość_miejsc_dziesiętnych jest 0, co oznacza usunięcie części ułamkowej TRUNC(2.4) zwraca 2 TRUNC(-1.6) zwraca -1 50

51 Funkcje matematyczne GREATEST(x1, x2[, x3 ]) Zwraca największą spośród liczb GREATEST(11,12,13,10) zwraca 13 LEAST(x1, x2[, x3 ]) Zwraca najmniejszą spośród liczb LEAST(8,4,5,6) zwraca 4 51

52 Funkcje matematyczne MOD(n,m) Zwraca resztę z dzielenia liczb n i m IF MOD(ln_wiek,10) = 0 THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( Okragla rocznica! ); END IF; 52

53 Funkcje matematyczne SQRT(n), POWER(n,m) SIN(x), COS(x), TAN(x) ASIN(x), ACOS(x), ATAN(x) SINH(x), COSH(x), TANH(x) LN(x), EXP(x) 53

54 Funkcje daty SYSDATE Funkcja bezparametrowa Zwraca bieżącą datę BEGIN dbms_output.put_line( Dzisiejsza data: TO_CHAR(SYSDATE)); END; 54

55 Funkcje daty ADD_MONTHS(data, ilość_miesięcy) Zwraca datę późniejszą o ilość_miesięcy Przykład Wynik add_months(date ', 3) add_months(date ' ', -2) add_months(date ' ', 1) add_months(date ' ', 1) add_months(date ' ', 1)

56 Funkcje daty MONTHS_BETWEEN Zwraca ilość miesięcy pomiędzy datami MONTHS_BETWEEN(DATE ' ',DATE ' ') MONTHS_BETWEEN(DATE ' ',DATE ' ') 56

57 Funkcje daty LAST_DAY(data) Zwraca ostatni dzień miesiąca Przykład Wynik LAST_DAY(DATE ') LAST_DAY(DATE ' ')

58 Funkcje daty ROUND(data[, stopień]) Zaokrągla datę do odpowiedniego stopnia zaokrąglenia Przykład Wynik ROUND(DATE ', MM ) ROUND(DATE ' ', MM ) ROUND(DATE ' ', YYYY ) ROUND(TO_DATE( :14:13, YYYY-MM-DD HH24:MI:SS ))

59 Funkcje daty TRUNC(data[, stopień]) Obcina datę do odpowiedniego stopnia zaokrąglenia Przykład Wynik TRUNC(DATE ', MM ) TRUNC(DATE ' ', MM ) TRUNC(DATE ' ', YYYY ) TRUNC(TO_DATE( :14:13, YYYY-MM-DD HH24:MI:SS ))

60 Funkcje daty Możliwe stopnie zaokrąglenia i obcięcia dat: Stopień zaokrąglenia/obcięcia Parametr stopień Rok Kwartał Miesiąc Dzień Pierwszy dzień tygodnia Godzina Minuta YYYY, YY Q MONTH, MM DD DAY, DY, D HH, HH12, HH24 MI 60

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH Wykład 3,4 dr inż. Agnieszka Bołtuć Definicja, historia, cechy SQL Standardy SQL Formy i podzbiory SQL Typy danych Składnia DML DDL DCL Perspektywy Definicja dziedziny, asercja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Wprowadzenie do SQL Język SQL w programie Access. Kwerenda wybierająca w języku SQL. Typy danych w języku SQL. Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Funkcjonowanie współczesnych systemów relacyjnych

Bardziej szczegółowo

W Accessie kwerenda wstawiająca nowe wartości do tabeli generuje wyrażenie SQL, które wygląda następująco:

W Accessie kwerenda wstawiająca nowe wartości do tabeli generuje wyrażenie SQL, które wygląda następująco: 301 Rozdział 17. Interfejs Access a 2000 do Oracle a SELECT * FROM emp WHERE comm IS NULL SELECT * FROM emp WHERE comm IS NOT NULL Tworzenie wyrażeń Insert W Accessie kwerenda wstawiająca nowe wartości

Bardziej szczegółowo

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie 1. Utwórz bazę o nazwie test 2. Zaimportuj strukturę i dane z pliku baza_test.txt 3. Powyższy zbiór poleceo SQL utworzony w bazie tablice i wpiszę ich zawartości wg poniżeszego schematu: Pobieranie danych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych technologii w dystrybucji usług hotelarskich Część 1

Wykorzystanie nowych technologii w dystrybucji usług hotelarskich Część 1 Wykorzystanie nowych technologii w dystrybucji usług hotelarskich Część 1 Literatura: Jennifer Widom,Jeffrey Ullman Podstawowy kurs systemów baz danych, Wydanie III Wydawnictwo: Helion Bazy danych System

Bardziej szczegółowo

ORACLE HISTORIA W 1977 r. Lawrence Ellison, Robert Miner i Edward Oates założyli firmę SDL (Software Development Labs). Jednym z podmiotów zainteresowanych możliwościami gromadzenia dużej liczby danych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Programowanie w jêzyku PL/SQL

Programowanie w jêzyku PL/SQL Oracle Database 11g. Programowanie w jêzyku PL/SQL Autor: Michael McLaughlin T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1938-2 Tytu³ orygina³u: Oracle Database 11g PL/SQL Programming Format: 168x237,

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński BAZY DANYCH Materiały y do wykład adów dr inż.. Janusz Kosiński ski Wprowadzenie do tematyki baz danych 2 Typowy ręczny system ewidencjonowania. Kluczami ręcznej bazy danych są zapisy na papierze. 3 Komputerowa

Bardziej szczegółowo

Laboratorium specjalizacyjne

Laboratorium specjalizacyjne Akademia Górniczo Hutnicza Im. St. Staszica w Krakowie Wydział EAIiE Katedra Automatyki Laboratorium specjalizacyjne Porównanie systemów relacyjnych baz danych PostgreSQL i Oracle Mirosław Jąkała Maciej

Bardziej szczegółowo

na MS SQLServer 2005 i 2008

na MS SQLServer 2005 i 2008 Wprowadzenie do programowania na MS SQLServer 2005 i 2008 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2000, Wydawnictwo RM, 2001 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2005, The storage engine, Microsoft Press, 2007

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu PL/SQL. PL/SQL - historia TWORZENIE APLIKACJI BAZODANOWYCH

Plan wykładu PL/SQL. PL/SQL - historia TWORZENIE APLIKACJI BAZODANOWYCH Plan wykładu 2 TWORZENIE APLIKACJI BAZODANOWYCH Wykład 2: Wprowadzenie do PL/SQL: bloki anonimowe, zmienne, kursory Wprowadzenie do PL/SQL Bloki Podstawowe składowe języka Zmienne i stałe Kursory Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu MySQL

Wprowadzenie do systemu MySQL Wprowadzenie do systemu MySQL Spis treści 1 Czym jest MySQL? 2 2 Niektóre zalety MySQL 2 3 Instalacja serwera MySQL 2 3.1 Instalacja na platformie MS Windows...................... 3 3.2 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

Podstawy SQL. Dr inż. Andrzej Szuwarzyński Dr inż. Marcin Forkiewicz

Podstawy SQL. Dr inż. Andrzej Szuwarzyński Dr inż. Marcin Forkiewicz Podstawy SQL Dr inż. Andrzej Szuwarzyński Dr inż. Marcin Forkiewicz Wprowadzenie do SQL SQL - Structured Query Language -strukturalny język zapytań Światowy standard przeznaczony do definiowania, operowania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

Przydatne sztuczki - sql. Na przykładzie postgres a.

Przydatne sztuczki - sql. Na przykładzie postgres a. Przydatne sztuczki - sql. Na przykładzie postgres a. M. Wiewiórko 05/2014 Plan Uwagi wstępne Przykład Rozwiązanie Tabela testowa Plan prezentacji: Kilka uwag wstępnych. Operacje na typach tekstowych. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych. Katarzyna Klessa

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych. Katarzyna Klessa Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Katarzyna Klessa ` Informacje organizacyjne 1. Dyżury: wtorek 11:50-13:20 pokój / room 312aB Coll. Novum 2. Warunki zaliczenia przedmiotu: semestr

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 1 Wprowadzenie Dostęp do bazy danych Program SQL*Plus Podstawy PL/SQL - 2 - Wprowadzenie Dlaczego warto uczyć się o Oracle u? Oracle

Bardziej szczegółowo

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje 5. Język J SQL Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje for each {x=1; SQL select for each {x=1; SQL for each update {x=1; SQL update #1 K.Goczyła SQL (Structured(

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE... Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...3 2.1. Składnia... 3 2.2. Przykłady... 4 2.3. Najprostsze

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Baz Danych. Zapytania SQL (część 3)

Laboratorium Baz Danych. Zapytania SQL (część 3) Laboratorium Baz Danych Zapytania SQL (część 3) Uwagi: 1. Wszystkie zapytania dotyczą bazy danych zapytania (skrypt baza6.sql) 2. Wszystkie utworzone zapytania umieszczamy w skrypcie, który pokazujemy

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki:

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki: OBSŁUGA WYJĄTKÓW W języku PL/SQL zaimplementowano obsługę błędów za pomocą: mechanizmu wyjątków programów obsługi wyjątków w tzw. sekcji obsługi wyjątków. Wyjątki mogą być związane z: błędami systemu Oracle

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP Ryszard Myhan Wykład 4: Języki programowania PHP PHP - bibliografia PHP5. Praktyczny kurs Marcin Lis ISBN: 83-246-0307-7 PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne Andrzej Kierzkowski, Andrzej Kierzkowski

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo