PL/SQL. Część 1 Oracle SQL. Piotr Medoń

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL/SQL. Część 1 Oracle SQL. Piotr Medoń"

Transkrypt

1 PL/SQL Część 1 Oracle SQL Piotr Medoń

2 Cele Różnice w budowie zapytań bazodanowych pomiędzy bazami SQL Server oraz Oracle Standardowe funkcje Oracle SQL 2

3 Wprowadzenie do SQL SQL (Structured Query Language) DDL (Data Definition Language) służy do tworzenia, modyfikowania i usuwania obiektów bazodanowych np. CREATE TABLE DML (Data Manipulation Language) służy do modyfikowania oraz przeglądania danych (INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT) 3

4 Relacja (Tabela) Nazwa relacji (tabeli) Atrybut (kolumna) liczbowy Atrybut (kolumna) tekstowy Atrybut (kolumna) daty KARTOTEKA ID_OSOBY IMIE_OSOBY DATA_URODZENIA 1 ADAM Krotki (Rekordy) 2 ANDRZEJ ANNA BEATA

5 Budowa zapytania SQL SELECT kolumny FROM nazwy_tabel WHERE warunki i złączenia; 5

6 Różnice pomiędzy bazami SQL Server i Oracle SQL Server SELECT nie wymaga FROM np. SELECT GETDATE() Oracle SELECT zawsze wymaga FROM W każdej instalacji bazy danych Oracle istnieje tabela o nazwie DUAL, która zawsze zawiera jeden element np. SELECT SYSDATE FROM DUAL 6

7 Różnice pomiędzy bazami SQL Server i Oracle SQL Server Kolumny mogą być autonumerowane (właściwość IDENTITY) Oracle Nie istnieje właściwość kolumny umożliwiająca autonumerowanie. Istnieją sekwencje obiekty generujące kolejne liczby, bezpieczne w korzystaniu przez wiele wątków. Na przykład, aby wstawić wartość do tabeli faktury należy wykonać polecenie: INSERT INTO faktury (ID_FAKTURY, KWOTA) VALUES(faktury_sekwencja.NEXTVAL, 1000); 7

8 Różnice pomiędzy bazami SQL Server i Oracle SQL Server Brak Oracle owej konwencji zewnętrznego łączenia tabel Oracle Istnieją dwie konwencje zewnętrznego łączenia tabel ISO: SELECT p.imie, d.nazwa_dzialu FROM pracownicy p LEFT OUTER JOIN dzial d ON p.id_dzialu = d.id_dzialu oraz Oracle owa: SELECT p.imie, d.nazwa_dzialu FROM pracownicy p, dzial d WHERE p.id_dzialu = d.id_dzialu (+) 8

9 Różnice pomiędzy bazami SQL Server i Oracle SQL Server Możliwe łączenia tabel: INNER JOIN CROSS JOIN LEFT OUTER JOIN RIGHT OUTER JOIN FULL OUTER JOIN Oracle Możliwe łączenia tabel: INNER JOIN JOIN USING NATURAL JOIN CROSS JOIN LEFT OUTER JOIN RIGHT OUTER JOIN FULL OUTER JOIN 9

10 Różnice pomiędzy bazami SQL Server i Oracle SQL Server Oracle Jeżeli kolumny, po których łączymy dwie tabele mają te same nazwy w obu tabelach, możemy użyć łączenie JOIN USING. Poniższe zapytania są równoważne: SELECT p.imie, d.nazwa_dzialu FROM pracownicy p JOIN dzial d ON p.id_dzialu = d.id_dzialu SELECT p.imie, d.nazwa_dzialu FROM pracownicy p JOIN dzial d USING (dzial_id) 10

11 Różnice pomiędzy bazami SQL Server i Oracle SQL Server Oracle Za pomocą NATURAL JOIN łączymy tabele używając wszystkich kolumn o takiej samej nazwie. Poniższe zapytania będą równoważne, jeżeli jedyną kolumną o wspólnej nazwie w tabelach pracownicy oraz dzial będzie id_dzialu: SELECT p.imie, d.nazwa_dzialu FROM pracownicy p JOIN dzial d ON p.id_dzialu = d.id_dzialu SELECT p.imie, d.nazwa_dzialu FROM pracownicy p NATURAL JOIN dzial d 11

12 Różnice pomiędzy bazami SQL Server i Oracle SQL Server Wyrażenie TOP: Select top 5 * from pracownicy Oracle Nie ma wyrażenia TOP Istnieje pseudokolumna ROWNUM oznaczająca numer wiersza zapytania, np. Select * from pracownicy where rownum <= 5; W bazie Oracle wyniki zapytania są sortowane na końcu wykonania zapytania lub podzapytania. Aby uzyskać informację o 5 najlepiej zarabiających pracownikach należy skorzystać z konstrukcji podzapytania: SELECT * FROM ( SELECT * FROM pracownicy ORDER BY zarobki DESC) WHERE ROWNUM <= 5; 12

13 Różnice pomiędzy bazami SQL Server i Oracle SQL Server Domyślnie nie rozpoznaje różnic dużych i małych liter podczas porównywania danych tekstowych (case insensitive). Poniższe zapytania są równoważne: Oracle Zawsze rozpoznaje różnice dużych i małych liter. Aby wykonać wyszukiwanie ignorujące różnie małych i dużych liter należy wykonać: SELECT * FROM pracownicy p WHERE UPPER(p.imie) = ADAM SELECT * FROM pracownicy p WHERE p.imie= Adam SELECT * FROM pracownicy p WHERE p.imie= ADAM 13

14 Podstawowe typy danych Tekstowy (VARCHAR2) Numeryczny (NUMBER) Data (DATE) 14

15 Operatory porównań Poniższe operatory zwracają wartość określoną TRUE lub FALSE, gdy oba argumenty nie są wartościami NULL Gdy jeden z argumentów jest NULL, operator zwróci wartość nieokreślony Warunek Operator Przykład równość = a=b większe od mniejsze od większe równe mniejsze równe > < >= <= nierówność!= <> a>b a<b a>=b a<=b a!=b a<>b pomiędzy BETWEEN.. AND a BETWEEN b AND c 15

16 Tekstowe funkcje PL/SQL CONCAT (tekst1, tekst2) Służy do łączenia dwóch wartości tekstowych w jeden. konkatenacja za pomocą Służy do łączenia wartości tekstowych w jeden. CONCAT( labo, ratorium ) zwróci laboratorium Ala ma kota zwróci Ala ma kota 16

17 Tekstowe funkcje PL/SQL UPPER (tekst) Zamienia wszystkie litery parametru tekstowego na duże LOWER (tekst) Zamienia wszystkie litery parametru tekstowego na małe UPPER( DoktRYna ) zwróci DOKTRYNA LOWER( InfoRMATYKA ) zwróci informatyka 17

18 Tekstowe funkcje PL/SQL INITCAP (tekst) Zamienia wszystkie pierwsze litery każdego słowa na duże Zamienia pozostałe litery parametru tekstowego na małe INITCAP( konferencja prasowa ) zwróci Konferencja Prasowa 18

19 Tekstowe funkcje PL/SQL LTRIM(tekst[, znaki_do_usunięcia]) Usuwa wszystkie wyspecyfikowane znaki z lewej strony parametru tekstowego np. LTRIM ( babcabc TESTa','abc ) zwróci: 'ABC TESTa' Domyślnymi znakami do usunięcia są spacje: LTRIM ( TEST ') zwróci: TEST 19

20 Tekstowe funkcje PL/SQL RTRIM(tekst[, znaki_do_usunięcia]) Usuwa wszystkie wyspecyfikowane znaki z prawej strony parametru tekstowego np. RTRIM ( abc TESTcaba','abc ) zwróci: abc TEST' Domyślnymi znakami do usunięcia są spacje: RTRIM ( TEST ) zwróci: TEST 20

21 Tekstowe funkcje PL/SQL TRIM([[LEADING TRAILING BOTH] [znak] FROM ] tekst) Usuwa wyspecyfikowany znaki z lewej, z prawej lub z obu stron parametru tekstowego np. TRIM(BOTH a FROM 'abcaa ) zwróci: bc' Domyślnym znakiem do usunięcia jest pojedyncza spacja: TRIM( TEST ) zwróci: TEST 21

22 Tekstowe funkcje PL/SQL LENGTH (tekst) Zwraca długość parametru tekstowego (ilość znaków) LENGTH( abcde ) zwróci 5 22

23 Tekstowe funkcje PL/SQL INSTR(tekst, fragment [, odkąd_przeglądać[, które_wystąpienie]]) Wyszukuje zadany fragment w tekście i zwraca jego pozycję Parametr tekst jest wartością tekstową do przeszukania Parametr fragment jest poszukiwaną wartością tekstową INSTR( Litwo, ojczyzno, czy ) INSTR( Litwo, ojczyzno, o ) 23

24 Tekstowe funkcje PL/SQL INSTR(tekst, fragment [, odkąd_przeglądać[, które_wystąpienie]]) Parametr odkąd_przeglądać jest wskazuje miejsce, od którego funkcja zacznie przeglądać tekst w poszukiwaniu zadanego fragmentu. Parametr ten jest parametrem opcjonalnym, gdy ominięty domyślną wartością jest 1. Gdy Parametr odkąd_przeglądać jest ujemny, miejsce, od którego funkcja zacznie przeglądać tekst wyznaczane jest od końca, a tekst szukany jest do początku. INSTR( Litwo, ojczyzno, o,6) INSTR( Litwo, ojczyzno, o,-5) 24

25 Tekstowe funkcje PL/SQL INSTR(tekst, fragment [, odkąd_przeglądać[, które_wystąpienie]]) Parametr które_wystąpienie wskazuje numer wystąpienia fragmentu w tekście. Parametr ten jest parametrem opcjonalnym, gdy ominięty domyślną wartością jest 1. INSTR( Litwo, ojczyzno, o,1,3) INSTR( Litwo, ojczyzno, o,-1,2) 25

26 Tekstowe funkcje PL/SQL SUBSTR(tekst, odkąd_wyciąć[, ilość_znaków]) zwraca fragment tekstu parametr tekst jest źródłową wartością tekstową parametr odkąd_wyciąć wskazuje początkową pozycję np. SUBSTR( abcdefgh,3,4) zwróci cdef Parametr ilość_znaków jest parametrem opcjonalnym, gdy ominięty - funkcja zwraca cały tekst do końca np. SUBSTR( abcdefgh,3) zwróci cdefgh gdy parametr odkąd_wyciąć jest ujemny, pozycja ta jest liczona od końca np. SUBSTR( abcdefgh,-5,2) zwróci de 26

27 Tekstowe funkcje PL/SQL LPAD(tekst, długość[, tekst2]) Zwraca parametr tekst lewostronnie, uzupełniony do długości zadanej w parametrze długość, ciągami znaków parametru tekst2 lpad('abc',10,'123') zwraca ABC Domyślnym parametrem tekst2 jest spacja lpad( test',10) zwraca test 27

28 Tekstowe funkcje PL/SQL RPAD(tekst, długość[, tekst2]) Zwraca parametr tekst lewostronie uzupełniony do długości długość ciągami znaków parametru tekst2 rpad('abc',10,'123') zwraca ABC Domyślnym parametrem tekst2 jest spacja lpad( test',10) zwraca test 28

29 Funkcje konwertujące TO_CHAR(liczba[, format[, ustawienie_nls]]) Konwertuje liczbę na tekst zgodnie z zadanym formatem Liczba Format Wynik ,134 29

30 Funkcje konwertujące TO_NUMBER(tekst[,format[,ustawienie_NLS]]) Tekst Format Wynik MI

31 Funkcje konwertujące Formaty liczb Format Przykład Znaczenie Oznacza cyfrę Oznacza cyfrę lub zero. Przykład zawsze zwróci co najmniej 2 cyfry Oznacza znak. dziesiętny, 999,999, Oznacza znak, grupujący D 999D99 Oznacza znak dziesiętny zgodny z ustawieniami sesji G 999G999G999D99 Oznacza znak grupujący zgodny z ustawieniami sesji 31

32 Funkcje konwertujące Formaty liczb Format Przykład Znaczenie S 99900D00S Znak liczby + lub - MI 99900D00MI Minus w przypadku liczby ujemnej, spacja w przypadku liczby dodatniej L, C 99900L Oznacza kod waluty FM FM99900D00 Usuwa spacje z początku przekonwertowanego ciągu RN RN Liczba pisana cyframi rzymskimi 32

33 Funkcje konwertujące TO_CHAR(data[, format[, ustawienie_nls]]) Konwertuje parametr daty na tekst zgodnie z formatem Przykład Wynik TO_CHAR(SYSDATE, YYYY ) 2012 TO_CHAR(SYSDATE, MM ) 03 TO_CHAR(SYSDATE, YYYY-MM ) MM') 03 33

34 Funkcje konwertujące TO_DATE(tekst[, format[, ustawienie_nls]]) Konwertuje parametr tekstowy zgodny z formatem na datę Przykład Wynik TO_DATE( , YYYY-MM-DD ) :00:00 34

35 Funkcje konwertujące Formaty dat Format Znaczenie Przykład YYYY Rok 4-cyfrowy 2012 YYY, YY, Y 3, 2 lub1 najmniej znacząca cyfra roku 012, 12, 2 Q Kwartał (1-4) 1 MM Numer miesiąca ( ; Styczeń = 01 ). 03 MON Skrócona nazwa miesiąca MAR MONTH Długa nazwa miesiąca MARZEC Month Długa nazwa miesiąca Marzec RM Miesiąc rzymski (Styczeń = I ) III 35

36 Funkcje konwertujące Formaty dat Format Znaczenie Przykład WW Tydzień roku 16 W Tydzień miesiąca 1 D Dzień tygodnia 1-7 (niedziela= 1) 7 DAY Nazwa dnia SOBOTA DD Dzień miesiąca DDD Dzień roku ( ). 071 DY Skrócona nazwa dnia SO 36

37 Funkcje konwertujące Formaty dat Format Znaczenie Przykład HH Godzina HH12 Godzina HH24 Godzina MI Minuta(00-59) 25 SS Sekunda (00-59). 43 SSSSS Sekunda dnia liczona od północy ( )

38 Funkcje konwertujące TO_CHAR(data[, format[, ustawienie_nls]]) Parametr ustawienie_nls jest parametrem niewymagalnym, zawiera informację o ustawieniach językowych, z którymi funkcja ma być wykonana to_char(sysdate, 'MONTH', NLS_DATE_LANGUAGE=''Polish''') -> zwróci LUTY to_char(sysdate, 'MONTH ) to_char(sysdate, 'MONTH', NLS_DATE_LANGUAGE=''English''') -> zwrócą FEBRUARY 38

39 Funkcje dodatkowe USER Funkcja bezparametrowa zwracająca nazwę użytkownika bazodanowego bieżącej sesji SELECT USER FROM DUAL; 39

40 Funkcje dodatkowe NVL(parametr1, parametr2) Zwraca wartość parametru1, lub w przypadku gdy jest on NULL, zastępuje go parametrem2 parametr1 Nie NULL Wynik parametr1 NULL parametr2 np. NVL(ls_adres_zamieszkania,ls_adres_zameldowania) 40

41 Funkcje dodatkowe COALESCE(parametr1, parametr2[, parametr3...]) Zwraca wartość pierwszego parametru, który nie jest NULL np. COALESCE(ls_nr_komorkowy, ls_nr_stacjonarny, ls_nr_sluzbowy, ls_nr_do_zony) 41

42 Funkcje dodatkowe NVL2(parametr1, wartość_gdy_nie_null, wartość_gdy_null) Zwraca wartość_gdy_nie_null lub wartość_gdy_null w zależności od parametru parametr1 parametr1 Nie NULL NULL Wynik wartość_gdy_nie_null wartość_gdy_null NVL2(ld_data_konca, Zakonczono, Trwa ) 42

43 Funkcje dodatkowe NULLIF(parametr1,parametr2) Zwraca NULL, gdy parametry są równe. W przeciwnym wypadku zwraca parametr1. NULLIF(ls_drugie_imie, brak ) 43

44 Funkcje dodatkowe DECODE(parametr0, szukana1, wartość1, [, szukana2, wartość2] [, wartość_domyślna]) parametr0 jest wartością porównywaną szukana1 jest wartością, do której następuje porównanie wartość1 jest wartością zwracaną, gdy parametr0=szukana1 Wartość_domyślna jest niewymagalną wartością zwracaną, gdy parametr0 nie jest żadną z szukanych DECODE(ls_plec, M, Mezczyzna, K, Kobieta, Nieznana ); 44

45 Funkcje dodatkowe Funkcje dodatkowe NVL, NVL2, DECODE, COALESCE, NULLIF są przeciążone i zwracają: datę, gdy parametrami są daty liczbą, gdy parametrami są liczby tekst, gdy parametrami są zmienne tekstowe 45

46 Funkcje matematyczne ABS(x) Zwraca wartość bezwzględną parametru x: ABS(-1.4) zwraca

47 Funkcje matematyczne SIGN(x) Zwraca wartość wskazującą znak parametru x Warunek Wynik x<0-1 x=0 0 x>0 1 47

48 Funkcje matematyczne CEIL(x) Zwraca najmniejszą całkowitą wartość większą od x CEIL(2.4) zwraca 3 CEIL(-1.6) zwraca -1 FLOOR(x) Zwraca największą całkowitą wartość mniejszą od x FLOOR(2.4) zwraca 2 FLOOR(-1.6) zwraca -2 48

49 Funkcje matematyczne ROUND(x[,ilość_miejsc_dziesiętnych]) Zaokrągla liczbę x do żądanej ilość miejsc dziesiętnych ROUND( , 2) zwraca ROUND( , -1) zwraca 130 Domyślną wartością parametru ilość_miejsc_dziesiętnych jest 0 ROUND(2.4) zwraca 2 ROUND(-1.6) zwraca -2 49

50 Funkcje matematyczne TRUNC(x[,ilość_miejsc_dziesiętnych]) Obcina liczbę x do żądanej ilości miejsc dziesiętnych (obcina końcówkę) TRUNC( , 2) zwraca TRUNC( , -1) zwraca -120 Domyślną wartością parametru ilość_miejsc_dziesiętnych jest 0, co oznacza usunięcie części ułamkowej TRUNC(2.4) zwraca 2 TRUNC(-1.6) zwraca -1 50

51 Funkcje matematyczne GREATEST(x1, x2[, x3 ]) Zwraca największą spośród liczb GREATEST(11,12,13,10) zwraca 13 LEAST(x1, x2[, x3 ]) Zwraca najmniejszą spośród liczb LEAST(8,4,5,6) zwraca 4 51

52 Funkcje matematyczne MOD(n,m) Zwraca resztę z dzielenia liczb n i m IF MOD(ln_wiek,10) = 0 THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( Okragla rocznica! ); END IF; 52

53 Funkcje matematyczne SQRT(n), POWER(n,m) SIN(x), COS(x), TAN(x) ASIN(x), ACOS(x), ATAN(x) SINH(x), COSH(x), TANH(x) LN(x), EXP(x) 53

54 Funkcje daty SYSDATE Funkcja bezparametrowa Zwraca bieżącą datę BEGIN dbms_output.put_line( Dzisiejsza data: TO_CHAR(SYSDATE)); END; 54

55 Funkcje daty ADD_MONTHS(data, ilość_miesięcy) Zwraca datę późniejszą o ilość_miesięcy Przykład Wynik add_months(date ', 3) add_months(date ' ', -2) add_months(date ' ', 1) add_months(date ' ', 1) add_months(date ' ', 1)

56 Funkcje daty MONTHS_BETWEEN Zwraca ilość miesięcy pomiędzy datami MONTHS_BETWEEN(DATE ' ',DATE ' ') MONTHS_BETWEEN(DATE ' ',DATE ' ') 56

57 Funkcje daty LAST_DAY(data) Zwraca ostatni dzień miesiąca Przykład Wynik LAST_DAY(DATE ') LAST_DAY(DATE ' ')

58 Funkcje daty ROUND(data[, stopień]) Zaokrągla datę do odpowiedniego stopnia zaokrąglenia Przykład Wynik ROUND(DATE ', MM ) ROUND(DATE ' ', MM ) ROUND(DATE ' ', YYYY ) ROUND(TO_DATE( :14:13, YYYY-MM-DD HH24:MI:SS ))

59 Funkcje daty TRUNC(data[, stopień]) Obcina datę do odpowiedniego stopnia zaokrąglenia Przykład Wynik TRUNC(DATE ', MM ) TRUNC(DATE ' ', MM ) TRUNC(DATE ' ', YYYY ) TRUNC(TO_DATE( :14:13, YYYY-MM-DD HH24:MI:SS ))

60 Funkcje daty Możliwe stopnie zaokrąglenia i obcięcia dat: Stopień zaokrąglenia/obcięcia Parametr stopień Rok Kwartał Miesiąc Dzień Pierwszy dzień tygodnia Godzina Minuta YYYY, YY Q MONTH, MM DD DAY, DY, D HH, HH12, HH24 MI 60

PL/SQL. Funkcje wbudowane

PL/SQL. Funkcje wbudowane Slajd 1 PL/SQL Opis funkcji SQL PL/SQL(funkcje SQL) M. Rakowski - WSISiZ 1 Slajd 2 Funkcje wbudowane Funkcje wbudowane mają za zadanie umożliwić bardziej zaawansowane operowanie danymi. Funkcje operacji

Bardziej szczegółowo

Wykład 8 Implementacja języka SQL w systemach baz danych Oracle specyficzne konstrukcje i funkcje Oracle SQL, funkcje numeryczne, znakowe, daty i

Wykład 8 Implementacja języka SQL w systemach baz danych Oracle specyficzne konstrukcje i funkcje Oracle SQL, funkcje numeryczne, znakowe, daty i Wykład 8 Implementacja języka SQL w systemach baz danych Oracle specyficzne konstrukcje i funkcje Oracle SQL, funkcje numeryczne, znakowe, daty i czasu, parametryzacja zapytao. I. Wybrane specyficzne funkcje

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Oracle SQL podstawy. Terminy. 15 17 lutego 2010 First Minute! 1100zł!

Szkolenie Oracle SQL podstawy. Terminy. 15 17 lutego 2010 First Minute! 1100zł! Szkolenie Oracle SQL podstawy Terminy 15 17 lutego 2010 First Minute! 1100zł! Opis szkolenia Baza danych Oracle od dawna cieszy się zasłużona sławą wśród informatyków. Jej wydajność, szybkość działania

Bardziej szczegółowo

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Wykład nr 6 Analizy danych w systemach GIS Jak pytać bazę danych, żeby otrzymać sensowną odpowiedź......czyli podstawy języka SQL INSERT, SELECT, DROP, UPDATE

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 1 Wprowadzenie Dostęp do bazy danych Program SQL*Plus Podstawy PL/SQL - 2 - Wprowadzenie Dlaczego warto uczyć się o Oracle u? Oracle

Bardziej szczegółowo

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Wprowadzenie do języka SQL. Polecenia generujące strukturę bazy danych: CREATE, ALTER i DROP. Polecenia: wprowadzające dane do bazy - INSERT, modyfikujące zawartość

Bardziej szczegółowo

Bazy danych SQL Server 2005

Bazy danych SQL Server 2005 Bazy danych SQL Server 2005 TSQL Michał Kuciapski Typ zadania: Podstawowe zapytania Select Zadanie 1: Wyświetl następujące informacje z bazy: A. 1. Wyświetl informacje o klientach: nazwa firmy, imie, nazwisko,

Bardziej szczegółowo

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Wprowadzenie Historia i standardy Podstawy relacyjności Typy danych DDL tabele, widoki, sekwencje zmiana struktury DML DQL Podstawy, złączenia,

Bardziej szczegółowo

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk Wstęp wprowadzający do laboratorium 2 mgr inż. Rafał Grycuk Plan prezentacji 1. Czym jest T-SQL i czym się różni od standardu SQL 2. Typy zapytań 3. Zapytanie typu SELECT 4. Słowo o indeksach T-SQL (1)

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 3 Podstawy programowania w T-SQL Zmienne i operatory Instrukcje sterujące Komunikaty Format daty

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

Przydatne sztuczki - sql. Na przykładzie postgres a.

Przydatne sztuczki - sql. Na przykładzie postgres a. Przydatne sztuczki - sql. Na przykładzie postgres a. M. Wiewiórko 05/2014 Plan Uwagi wstępne Przykład Rozwiązanie Tabela testowa Plan prezentacji: Kilka uwag wstępnych. Operacje na typach tekstowych. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

- język zapytań służący do zapisywania wyrażeń relacji, modyfikacji relacji, tworzenia relacji

- język zapytań służący do zapisywania wyrażeń relacji, modyfikacji relacji, tworzenia relacji 6. Język SQL Język SQL (Structured Query Language): - język zapytań służący do zapisywania wyrażeń relacji, modyfikacji relacji, tworzenia relacji - stworzony w IBM w latach 70-tych DML (Data Manipulation

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do języka SQL

Wprowadzenie do języka SQL Wprowadzenie do języka SQL język dostępu do bazy danych grupy poleceń języka: DQL (ang( ang.. Data Query Language) DML (ang( ang.. Data Manipulation Language) DDL (ang( ang.. Data Definition Language)

Bardziej szczegółowo

Język SQL podstawy zapytań

Język SQL podstawy zapytań Język SQL podstawy zapytań 1 Plan prezentacji 1. Krótka historia języka SQL 2. Cechy języka SQL 3. Przykładowa baza danych 4. Podstawy zapytań - operacje na modelu relacyjnym 5. Polecenie SELECT zapytania

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Stanisława Porzycka-Strzelczyk porzycka@agh.edu.pl home.agh.edu.pl/~porzycka Konsultacje: wtorek godzina 16-17, p. 350 A (budynek A0) 1 SQL Język SQL (ang.structured

Bardziej szczegółowo

a) Polecenie: Wyświetl wszystkie rekordy z tabeli Pracownicy (wszystkie atrybuty)

a) Polecenie: Wyświetl wszystkie rekordy z tabeli Pracownicy (wszystkie atrybuty) Ćwiczenia MS Access/SQL I. Zadania podstawowe 1. Wyświetlanie zawartości tabeli a) Polecenie: Wyświetl wszystkie rekordy z tabeli Pracownicy (wszystkie atrybuty). ; b) Polecenie: Wyświetl dane (wszystkie

Bardziej szczegółowo

SQL (ang. Structured Query Language)

SQL (ang. Structured Query Language) SQL (ang. Structured Query Language) SELECT pobranie danych z bazy, INSERT umieszczenie danych w bazie, UPDATE zmiana danych, DELETE usunięcie danych z bazy. Rozkaz INSERT Rozkaz insert dodaje nowe wiersze

Bardziej szczegółowo

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L P o d s t a w y j ę z y k a S Q L Adam Cakudis IFP UAM Użytkownicy System informatyczny Aplikacja Aplikacja Aplikacja System bazy danych System zarządzania baz ą danych Schemat Baza danych K o n c e p

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL Relacyjne bazy danych Podstawy SQL Język SQL SQL (Structured Query Language) język umożliwiający dostęp i przetwarzanie danych w bazie danych na poziomie obiektów modelu relacyjnego tj. tabel i perspektyw.

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL Itzik Ben-Gan Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL 2012 przełożył Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa.... xiii Wprowadzenie... xv Podziękowania... xix 1 Podstawy zapytań i programowania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Baz Danych. Zapytania SQL (część 3)

Laboratorium Baz Danych. Zapytania SQL (część 3) Laboratorium Baz Danych Zapytania SQL (część 3) Uwagi: 1. Wszystkie zapytania dotyczą bazy danych zapytania (skrypt baza6.sql) 2. Wszystkie utworzone zapytania umieszczamy w skrypcie, który pokazujemy

Bardziej szczegółowo

3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota

3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 3 1 Bazy Danych Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka SQL, tworzenie, modyfikacja, wypełnianie tabel 3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota 1)

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Paweł Kasprowski

Bazy danych. Dr inż. Paweł Kasprowski Plan wykładu Bazy danych Podstawy relacyjnego modelu danych Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Baz Danych SQL UNION, INTERSECT, EXCEPT

Konstruowanie Baz Danych SQL UNION, INTERSECT, EXCEPT Studia podyplomowe Inżynieria oprogramowania współfinansowane przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Studia podyplomowe z zakresu wytwarzania oprogramowania oraz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Język SQL, zajęcia nr 1

Język SQL, zajęcia nr 1 Język SQL, zajęcia nr 1 SQL - Structured Query Language Strukturalny język zapytań Login: student Hasło: stmeil14 Baza danych: st https://194.29.155.15/phpmyadmin/index.php Andrzej Grzebielec Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych SQL SQL (ang. Structured Query Language): strukturalny język zapytań używany do tworzenia strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

Zadania SELECT do schematu EDS (EMP, DEPT, SALGRADE)

Zadania SELECT do schematu EDS (EMP, DEPT, SALGRADE) Zadania SELECT do schematu EDS (EMP, DEPT, SALGRADE) W Bazie występują trzy tabele, o następujących schematach: EMP {empno(pk), ename, deptno(fk), mgr(fk), sal, comm, hiredate, job} DEPT {deptno(pk), dname,

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl Bazy danych Podstawy języka SQL Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Plan wykładu Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność danych Współbieżność

Bardziej szczegółowo

SQL, LIKE, IN, CASE, EXISTS. Marcin Orchel

SQL, LIKE, IN, CASE, EXISTS. Marcin Orchel SQL, LIKE, IN, CASE, EXISTS Marcin Orchel Spis treści 1 LIKE 2 2 BETWEEN 4 3 IN 5 4 EXISTS 6 5 WYRAŻENIA CASE 7 6 Zadania 9 1 Rozdział 1 LIKE Predykat LIKE jest testem dopasowującym wzorzec łańcucha. Składnia

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Grzybowski. Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

Bazy danych. Andrzej Grzybowski. Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski Bazy danych Andrzej Grzybowski Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski Wykład 5 Strukturalny język zapytań (SQL - Structured Query Language) Algebraiczny rodowód podstawowe działania w przykładach Bazy danych.

Bardziej szczegółowo

2. Język SQL SQL jest językiem deklaratywnym (Charakterystyczną cechą języków

2. Język SQL SQL jest językiem deklaratywnym (Charakterystyczną cechą języków Część II Bazy Danych podstawy SQL 1. Wprowadzenie Ćwiczenia z przedmiotu Bazy Danych" są poświęcone przede wszystkim językowi SQL (ang. Structured Query Language) i jego zastosowaniom. Język SQL jest strukturalnym

Bardziej szczegółowo

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego i budŝetu państwa. Studia Podyplomowe dla Nauczycieli

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego i budŝetu państwa. Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego i budŝetu państwa Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Bazy danych SQL Języki baz danych Interfejs DBMS składa się

Bardziej szczegółowo

Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates

Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates Wykorzystanie Szablonów Danych (ang. Data templates) jest to jedna z metod tworzenia raportów w technologii XML Publisher bez użycia narzędzia

Bardziej szczegółowo

Instrukcje SQL można podzielić na pięć kategorii, które zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Instrukcje SQL można podzielić na pięć kategorii, które zostały przedstawione w poniższej tabeli. SQL W JĘZYKU PL/SQL Strukturalny język zapytań SQL określa sposób manipulowania danymi w bazie danych. Konstrukcje proceduralne języka PL/SQL stają się bardziej użyteczne w połączeniu z mocą przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów baz danych

Projektowanie systemów baz danych Projektowanie systemów baz danych Seweryn Dobrzelewski 4. Projektowanie DBMS 1 SQL SQL (ang. Structured Query Language) Język SQL jest strukturalnym językiem zapewniającym możliwość wydawania poleceń do

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Zależności funkcyjne. Wykład 2: Relacyjny model danych - zależności funkcyjne. Podstawy SQL.

Bazy danych. Plan wykładu. Zależności funkcyjne. Wykład 2: Relacyjny model danych - zależności funkcyjne. Podstawy SQL. Plan wykładu Bazy danych Wykład 2: Relacyjny model danych - zależności funkcyjne. Podstawy SQL. Deficja zależności funkcyjnych Klucze relacji Reguły dotyczące zależności funkcyjnych Domknięcie zbioru atrybutów

Bardziej szczegółowo

Ściągawka z funkcji i właściwości systemowych VBA. Opis działania i parametrów. Nazwa funkcji. Składnia zwracanej wartości

Ściągawka z funkcji i właściwości systemowych VBA. Opis działania i parametrów. Nazwa funkcji. Składnia zwracanej wartości Ściągawka z funkcji i właściwości systemowych VBA. Nazwa funkcji Składnia Typ zwracanej wartości Opis działania i parametrów Funkcje konwersji CBool CBool(arg) Boolean arg powinno być wartością numeryczną

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 7. Temat: Podstawy języka zapytań SQL (część 1) 1. Wprowadzenie do laboratorium

Laboratorium nr 7. Temat: Podstawy języka zapytań SQL (część 1) 1. Wprowadzenie do laboratorium Laboratorium nr 7 Temat: Podstawy języka zapytań SQL (część 1) Systemy Zarządzania Bazą Danych (SZBD) pozwalają na rozwiązanie wielu problemów związanych ze składowaniem, przeszukiwaniem i przekształcaniem

Bardziej szczegółowo

DECLARE typ [( )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } ];

DECLARE <nazwa_zmiennej> typ [(<rozmiar> )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } <wartość> ]; Braki w SQL obsługi zdarzeń i sytuacji wyjątkowych funkcji i procedur użytkownika definiowania złożonych ograniczeń integralnościowych Proceduralny SQL Transact- SQL używany przez Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Składowe wyzwalacza ( ECA ): określenie zdarzenia ( Event ) określenie

Bardziej szczegółowo

Zadania z SQLa (MS SQL Server)

Zadania z SQLa (MS SQL Server) Zadania z SQLa (MS SQL Server) Struktura testowej bazy danych (diagram ERD): opracował dr Robert Fidytek SPIS TYPÓW ZADAŃ 1 Projekcja wyników zapytań (SELECT FROM )... 3 2 Sortowanie wyników zapytań (ORDER

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9

Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9 Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9 Tabele 9 Klucze 10 Relacje 11 Podstawowe zasady projektowania tabel 16 Rozdział 2. Praca z tabelami 25 Typy danych 25 Tworzenie tabel 29 Atrybuty kolumn

Bardziej szczegółowo

I. Język manipulowania danymi - DML (Data Manipulation Language). Polecenia INSERT, UPDATE, DELETE

I. Język manipulowania danymi - DML (Data Manipulation Language). Polecenia INSERT, UPDATE, DELETE Wykład 9 Implementacja języka SQL w systemach baz danych Oracle manipulowanie danymi (DML), tworzenie, modyfikowanie i usuwanie obiektów bazy danych: tabel i perspektyw, więzów integralności, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8

Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8 Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8 Bazowy skrypt PHP do ćwiczeń z bazą MySQL: Utwórz skrypt o nazwie cw7.php zawierający następującą treść (uzupełniając go o właściwą nazwę uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 4 Structured Query Language (SQL)

Bazy danych 2. Wykład 4 Structured Query Language (SQL) Bazy danych 2 Wykład 4 Structured Query Language (SQL) Cechy SQL W standardzie SQL wyróŝnia się dwie części: DDL (Data Definition Language) - język definiowania danych DML (Data Manipulation Language)

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Ogólny plan przedmiotu. Strony WWW. Literatura BAZY DANYCH. Materiały do wykładu: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~gkret

Ogólny plan przedmiotu. Strony WWW. Literatura BAZY DANYCH. Materiały do wykładu: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~gkret Ogólny plan przedmiotu BAZY DANYCH Wykład 1: Wprowadzenie do baz danych Małgorzata Krętowska Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Wykład : Wprowadzenie do baz danych Normalizacja Diagramy związków

Bardziej szczegółowo

Technologie baz danych

Technologie baz danych Plan wykładu Technologie baz danych Wykład 2: Relacyjny model danych - zależności funkcyjne. SQL - podstawy Definicja zależności funkcyjnych Reguły dotyczące zależności funkcyjnych Domknięcie zbioru atrybutów

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów

KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów SQL3 wprowadza następujące kolekcje: zbiory ( SETS ) - zestaw elementów bez powtórzeń, kolejność nieistotna listy ( LISTS ) - zestaw

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.4. Bazy danych PHP i bazy danych PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka SQL Co to jest SQL? Możliwości SQL SQL*Plus

Podstawy języka SQL Co to jest SQL? Możliwości SQL SQL*Plus Podstawy języka SQL Co to jest SQL? Structured Query Language uchodzi za standard języka zapytań kierowanych do systemu zarządzania bazą danych. SQL jest językiem deklaratywnym tj. takim, w którym istotne

Bardziej szczegółowo

ORACLE (Wykład 1) aragorn.pb.bialystok.pl/~aonisko. Typy rozproszonych baz danych. Systemy klient-serwer. Klient-serwer: Przykład

ORACLE (Wykład 1) aragorn.pb.bialystok.pl/~aonisko. Typy rozproszonych baz danych. Systemy klient-serwer. Klient-serwer: Przykład ORACLE (Wykład 1) aragorn.pb.bialystok.pl/~aonisko Typy rozproszonych baz Systemy typu klient-serwer (jeden serwer) Jednorodna rozproszona baza (kilka serwerow, jeden system zarzadzania baza ) Niejednorodna

Bardziej szczegółowo

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10:

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: Grupa A (LATARNIE) Imię i nazwisko: Numer albumu: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: Nazwisko prowadzącego: 11: 12: Suma: Ocena: Zad. 1 (10 pkt) Dana jest relacja T. Podaj wynik poniższego zapytania (podaj

Bardziej szczegółowo

Język DML. Instrukcje DML w różnych implementacjach SQL są bardzo podobne. Podstawowymi instrukcjami DML są: SELECT INSERT UPDATE DELETE

Język DML. Instrukcje DML w różnych implementacjach SQL są bardzo podobne. Podstawowymi instrukcjami DML są: SELECT INSERT UPDATE DELETE Język DML Instrukcje DML w różnych implementacjach SQL są bardzo podobne. Podstawowymi instrukcjami DML są: SELECT INSERT UPDATE DELETE Systemy Baz Danych, Hanna Kleban 1 INSERT Instrukcja INSERT dodawanie

Bardziej szczegółowo

SQL Structured Query Language

SQL Structured Query Language SQL Structured Query Language stworzony na początku lat 70 ubiegłego wieku w IBM przez Donalda Messerly'ego, Donalda Chamberlina oraz Raymonda Boyce'a pod nazwą SEQUEL pierwszy SZBD System R utworzony

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika Programowanie w SQL procedury i funkcje UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika 1. Funkcje o wartościach skalarnych ang. scalar valued

Bardziej szczegółowo

kończy wysyłanie danych do pliku tworzy strukturę tabeli wyświetla opis struktury tabeli zmiana nazwy tabeli usuwanie tabeli

kończy wysyłanie danych do pliku tworzy strukturę tabeli wyświetla opis struktury tabeli zmiana nazwy tabeli usuwanie tabeli SPOOL moj_plik SPOOL OFF @ moj_ plik edit CREATE TABLE DESCRIBE ALTER TABLE RENAME DROP TABLE CONNECT CONNECT USER_NAME DISCONNECT EXIT zapisuje wszystkie wydane polecenia oraz ich wyniki do pliku moj_plik,

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Bazy danych podstawowe pojęcia Baza danych jest to zbiór danych zorganizowany zgodnie ze ściśle określonym modelem danych. Model danych to zbiór ścisłych

Bardziej szczegółowo

SQL Structured Query Language

SQL Structured Query Language Terminy, określenia: Relacja tabela Krotka wiersz ( rekord ) Atrybut kolumna (pole ) Stopień relacji liczba atrybutów Klucz główny relacji jednoznaczny identyfikator krotki Dziedzina zbiór dopuszczalnych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych. Katarzyna Klessa

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych. Katarzyna Klessa Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Katarzyna Klessa Informacje organizacyjne 1. Dyżury II semestr: wtorek 11:50-12:40, piątek 13:20-14:00 pokój / room 312aB Coll. Novum - proszę o

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zapytania SELECT (na jednej tabeli)

Podstawowe zapytania SELECT (na jednej tabeli) Podstawowe zapytania SELECT (na jednej tabeli) Struktura polecenia SELECT SELECT opisuje nazwy kolumn, wyrażenia arytmetyczne, funkcje FROM nazwy tabel lub widoków WHERE warunek (wybieranie wierszy) GROUP

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Wprowadzenie do SQL Język SQL w programie Access. Kwerenda wybierająca w języku SQL. Typy danych w języku SQL. Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Funkcjonowanie współczesnych systemów relacyjnych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze Cechy bloków nazwanych: w postaci skompilowanej trwale przechowywane na serwerze wraz z danymi wykonywane na żądanie użytkownika lub w

Bardziej szczegółowo

Marek Rakowski Podstawy zdania SELECT Strona 1 z 12

Marek Rakowski Podstawy zdania SELECT Strona 1 z 12 Marek Rakowski Podstawy zdania SELECT Strona 1 z 12 Podstawy języka SQL Co to jest SQL? Structured Query Language uchodzi za standard języka zapytań kierowanych do systemu zarządzania bazą danych. SQL

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH wprowadzenie do języka SQL. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski

BAZY DANYCH wprowadzenie do języka SQL. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski BAZY DANYCH wprowadzenie do języka SQL Opracował: dr inż. Piotr Suchomski Wprowadzenie Język SQL używany jest do pracy z relacyjną bazą danych. Jest to język nieproceduralny, należący do grupy języków

Bardziej szczegółowo

Kiedy i czy konieczne?

Kiedy i czy konieczne? Bazy Danych Kiedy i czy konieczne? Zastanów się: czy często wykonujesz te same czynności? czy wielokrotnie musisz tworzyć i wypełniać dokumenty do siebie podobne (faktury, oferty, raporty itp.) czy ciągle

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Diagramy ER. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych

Bazy danych. Plan wykładu. Diagramy ER. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych Plan wykładu Bazy danych Wykład 9: Przechodzenie od diagramów E/R do modelu relacyjnego. Definiowanie perspektyw. Diagramy E/R - powtórzenie Relacyjne bazy danych Od diagramów E/R do relacji SQL - perspektywy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Informacje podstawowe

Bazy danych. Informacje podstawowe Bazy danych Zagadnienia Podstawy relacyjnych baz danych SQL Języki manipulowania w relacjach Aspekty aktywne baz danych Aspekty systemowe baz danych Projektowanie baz danych Zależności funkcyjne i postacie

Bardziej szczegółowo

niż zadeklarowana długość, zostaje ucięty z prawej strony. osiągnął długość podaną jako drugi parametr. Jeśli wynik jest dłuższy

niż zadeklarowana długość, zostaje ucięty z prawej strony. osiągnął długość podaną jako drugi parametr. Jeśli wynik jest dłuższy Funkcje jednowierszowe. Funkcje znakowe Upper: Zamienia wszystkie litery na wielkie. Lower: Zamienia wszystkie litery na małe. Initcap: Zwiększa pierwsze litery wszystkich wyrazów. np. select initcap(

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML Laboratorium nr 4 Temat: SQL część II Polecenia DML DML DML (Data Manipulation Language) słuŝy do wykonywania operacji na danych do ich umieszczania w bazie, kasowania, przeglądania, zmiany. NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu PL/SQL. PL/SQL - historia TWORZENIE APLIKACJI BAZODANOWYCH

Plan wykładu PL/SQL. PL/SQL - historia TWORZENIE APLIKACJI BAZODANOWYCH Plan wykładu 2 TWORZENIE APLIKACJI BAZODANOWYCH Wykład 2: Wprowadzenie do PL/SQL: bloki anonimowe, zmienne, kursory Wprowadzenie do PL/SQL Bloki Podstawowe składowe języka Zmienne i stałe Kursory Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje Katarzyna Klessa Dygresja nt. operatorów SELECT 2^2 SELECT 2^30 SELECT 50^50 2 Dygresja nt. operatorów SELECT 2^30 --Bitwise exclusive OR

Bardziej szczegółowo

Lista zadań nr 1. 4. Wyświetlić imię i nazwisko dla każdego pracownika z departamentu DEP T NO o numerze 000.

Lista zadań nr 1. 4. Wyświetlić imię i nazwisko dla każdego pracownika z departamentu DEP T NO o numerze 000. Lista zadań nr 1 Zapytania SQL, SELECT z klauzulą WHERE i ORDER BY 1. Wyświetlić zawartość tablicy z pracownikami (EMPLOYEE). 2. Wyświetlić nazwisko i imię LAST NAME, F IRST NAME dla każdego pracownika.

Bardziej szczegółowo

opisuje nazwy kolumn, wyrażenia arytmetyczne, funkcje nazwy tabel lub widoków warunek (wybieranie wierszy)

opisuje nazwy kolumn, wyrażenia arytmetyczne, funkcje nazwy tabel lub widoków warunek (wybieranie wierszy) Zapytania SQL. Polecenie SELECT jest używane do pobierania danych z bazy danych (z tabel lub widoków). Struktura polecenia SELECT SELECT FROM WHERE opisuje nazwy kolumn, wyrażenia arytmetyczne, funkcje

Bardziej szczegółowo

Wielojęzykowość w aplikacjach J2EE. Tomasz.Skutnik@e-point.pl

Wielojęzykowość w aplikacjach J2EE. Tomasz.Skutnik@e-point.pl e-point SA 7 marca, 2009 Co to jest duży system? Domeny narodowe Warianty językowe Funkcje (ekrany) Klucze lokalizacyjne Tabele językowe w bazie danych Gdzie mogą wystąpić problemy? Środowisko uruchomieniowe

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wprowadzenie Definiowanie wyzwalaczy DML Metadane wyzwalaczy Inne zagadnienia, tabele mutujące Wyzwalacze INSTEAD OF Wyzwalacze

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki Wykład X

Podstawy Informatyki Wykład X Podstawy Informatyki Wykład X Bazy danych Access - cz. II Copyright by Arkadiusz Rzucidło 1 Praca z polami Używanie Maski wprowadzania Własności Rozmiar pola Zmiana porządku pól w tabeli Listy i pola typu

Bardziej szczegółowo

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678');

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678'); polecenie UPDATE służy do aktualizacji zawartości wierszy tabel lub perspektyw składnia: UPDATE { } SET { { = DEFAULT NULL}, {

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Język SQL część 2 Wykład dla studentów matem

Bazy danych Język SQL część 2 Wykład dla studentów matem Bazy danych Język SQL część 2 Wykład dla studentów matematyki 21 marca 2015 Zapytania na kilku tabelach Czasem poszukiwana informacja znajduje się w kilku tabelach. Aby zapytanie dotyczyło kilku tabel,

Bardziej szczegółowo

Programowanie Delphi obliczenia, schematy blokowe

Programowanie Delphi obliczenia, schematy blokowe Informatyka II MPZI2 ćw.2 Programowanie Delphi obliczenia, schematy blokowe Zastosowania obliczeń numerycznych Wyrażenia arytmetyczne służą do zapisu wykonywania operacji obliczeniowych w trakcie przebiegu

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL. definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE,

Programowanie w SQL. definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE, Programowanie w SQL definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE, kontynuacja działania od instrukcji za podaną etykietą GOTO etykieta, wyjście bezwarunkowe

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

---------------------------------------------------------------------- LABORATORIUM 1

---------------------------------------------------------------------- LABORATORIUM 1 LABORATORIUM 1 --1. Składnia polecenia SELECT --2. Wybierz wszystko z tabeli studenci. --3. Pokaż atrybuty tabeli studenci. --4. Wybierz nazwiska i imiona z tabeli studenci. --5. Pokaż atrybuty tabeli

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka SQL. SQL Structured Query Languagestrukturalny

Podstawy języka SQL. SQL Structured Query Languagestrukturalny Podstawy języka SQL SQL Structured Query Languagestrukturalny język zapytań DDL Język definicji danych (np. tworzenie tabel) DML Język manipulacji danych (np. tworzenie zapytań) DCL Język kontroli danych

Bardziej szczegółowo

Kurs. Podstawy MySQL

Kurs. Podstawy MySQL Kurs Podstawy MySQL Krótkie info. Autorem kursu jest Piotr Jędrusik. Kurs jest własnością serwisu MySQL FAQ www.mysqlfaq.prv.pl, email: mysqlfaq@twister.pl. 1. Tworzymy bazę. Stworzymy pierwszą bazę o

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Cz III. Transakcje, Triggery

BAZY DANYCH Cz III. Transakcje, Triggery BAZY DANYCH Cz III Transakcje, Triggery Transakcje Definicja: Zbiór operacji (modyfikacja danych, usuwanie, wstawianie, tworzenie obiektów bazodanowych), które albo wszystkie kończone są sukcesem, albo

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych technologii w dystrybucji usług hotelarskich Część 1

Wykorzystanie nowych technologii w dystrybucji usług hotelarskich Część 1 Wykorzystanie nowych technologii w dystrybucji usług hotelarskich Część 1 Literatura: Jennifer Widom,Jeffrey Ullman Podstawowy kurs systemów baz danych, Wydanie III Wydawnictwo: Helion Bazy danych System

Bardziej szczegółowo

z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga (stanislaw.flaga@agh.edu.pl)

z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga (stanislaw.flaga@agh.edu.pl) mysql relacyjna baza danych wstęp Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga () Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Plan wykładu Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I 1. MySQL 2. Powtórzenie SQL WYKŁAD 2: MySQL: podstawowe obiekty Powtórzenie

Bardziej szczegółowo

Systemy internetowe. Wykład 4 mysql. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science

Systemy internetowe. Wykład 4 mysql. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science Systemy internetowe Wykład 4 mysql MySQL - wstęp SZBD: komercyjne: Microsoft SQL Server, Oracle, DB2... darmowe: MySQL, PostgreSQL, Firebird... MySQL darmowy (użytek niekomercyjny) Wady: niska wydajność

Bardziej szczegółowo

Funkcja INITCAP. SQL> select initcap(dname), initcap(loc) from dept; Funkcja SUBSTR

Funkcja INITCAP. SQL> select initcap(dname), initcap(loc) from dept; Funkcja SUBSTR Bazy danych SQL: funkcje dostępne w Oracle Funkcje działające na pojedynczych wartościach Działają na każdym wierszu wybranym przez zapytanie Zwracają jeden wynik dla każdego wiersza Są jedno- lub wieloargumentowe

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 Charakterystyka języka SQL. Elementy obliczeń relacyjnych.

Wykład 5 Charakterystyka języka SQL. Elementy obliczeń relacyjnych. Wrocławska WyŜsza Szkoła Informatyki Stosowanej Wykład 5 Charakterystyka języka SQL. Elementy obliczeń relacyjnych. Dr inŝ. Krzysztof Pieczarka Email: krzysztof.pieczarka@up.wroc.pl Tradycyjne bazy danych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do JDBC z wykorzystaniem bazy H2

Wprowadzenie do JDBC z wykorzystaniem bazy H2 Wprowadzenie do JDBC z wykorzystaniem bazy H2 JDBC (ang. Java DataBase Connectivity). Biblioteka stanowiąca interfejs umożliwiający aplikacjom napisanym w języku Java porozumiewać się z bazami danych za

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze 1 Funkcje i procedury pamiętane Następujące polecenie tworzy zestawienie zawierające informację o tym ilu jest na naszej hipotetycznej

Bardziej szczegółowo

Część 1: OLAP. Raport z zajęć laboratoryjnych w ramach przedmiotu Hurtownie i eksploracja danych

Część 1: OLAP. Raport z zajęć laboratoryjnych w ramach przedmiotu Hurtownie i eksploracja danych Łukasz Przywarty 171018 Wrocław, 05.12.2012 r. Grupa: CZW/N 10:00-13:00 Raport z zajęć laboratoryjnych w ramach przedmiotu Hurtownie i eksploracja danych Część 1: OLAP Prowadzący: dr inż. Henryk Maciejewski

Bardziej szczegółowo

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego.

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. 77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. Przy modelowaniu bazy danych możemy wyróżnić następujące typy połączeń relacyjnych: jeden do wielu, jeden do jednego, wiele

Bardziej szczegółowo