a) Polecenie: Wyświetl wszystkie rekordy z tabeli Pracownicy (wszystkie atrybuty)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "a) Polecenie: Wyświetl wszystkie rekordy z tabeli Pracownicy (wszystkie atrybuty)"

Transkrypt

1 Ćwiczenia MS Access/SQL I. Zadania podstawowe 1. Wyświetlanie zawartości tabeli a) Polecenie: Wyświetl wszystkie rekordy z tabeli Pracownicy (wszystkie atrybuty). ; b) Polecenie: Wyświetl dane (wszystkie atrybuty) wszystkich klientów. FROM Klienci; 2. Sortowanie ORDER a) Polecenie: Wyświetl wszystkie rekordy z tabeli Pracownicy (wszystkie atrybuty) posortowane alfabetycznie według nazwiska, a następnie według imienia. ORDER BY Nazwisko, Imię; b) Polecenie: Wyświetl wszystkie rekordy z tabeli Produkty (wszystkie atrybuty) posortowane malejąco według ceny jednostkowej. FROM Produkty ORDER BY CenaJednostkowa DESC; 3. Wyświetlanie poszczególnych atrybutów danej tabeli a) Polecenie: Wyświetl ID zamówień, daty zamówień, miasta i kraje odbiorców z tabeli Zamówienia. SELECT IDZamówienia, DataZamówienia, MiastoOdbiorcy, KrajOdbiorcy FROM Zamówienia; b) Polecenie: Wyświetl imiona, nazwiska i miasta zamieszkania poszczególnych pracowników, posortowane alfabetycznie według nazwiska, a następnie imienia i nazwy miasta. SELECT Imię, Nazwisko, Miasto ORDER BY Nazwisko, Imię, Miasto; 4. Wyświetlanie części rekordów tabeli a) Polecenie: Wypisz pierwsze 4 kategorie produktów i ich opis. SELECT TOP 4 NazwaKategorii, Opis FROM Kategorie; 1

2 b) Polecenie: Wyświetl wszystkie informacje na temat 10 najdroŝszych produktów z tabeli Produkty. SELECT TOP 10 * FROM Produkty ORDER BY CenaJednostkowa DESC; c) Polecenie: Wypisz pierwsze 25% wszystkich zamówień, wyświetl numer zamówienia, opis i ilość dla zamówienia. SELECT TOP 25 PERCENT IDzamówienia, IDproduktu, Ilość ; II. Wybór wierszy 1. Wybór wierszy: klauzula WHERE (łączenie warunków, kolejność wykonywanych poleceń: AND, OR, nawiasy, Operatory porównań. a) Polecenie: Wyświetl wszystkie produkty, których stan magazynowy jest mniejszy niŝ 30. FROM Produkty WHERE StanMagazynu<30; b) Polecenie: Wyświetl nazwy, adresy i miasta dostawców ze Szwecji, posortowane według nazw firm. SELECT NazwaFirmy, Adres, Miasto FROM Dostawcy WHERE Kraj='Szwecja'; c) Polecenie: Wyświetl wszystkie zamówienia, które zostały złoŝone po 1997 roku i wysłane do Londynu. FROM Zamówienia WHERE (DataZamówienia>#12/31/1997#) AND (MiastoOdbiorcy='Londyn'); d) Polecenie: Wyświetl wszystkie zamówienia na których cena jednostkowa była większa od 200 lub ilość zamawianego towaru przekraczała 100. WHERE (CenaJednostkowa>200) OR (Ilość>100); 2. Polecenie BETWEEN AND a) Polecenie: Wyświetl wszystkich pracowników (imię, nazwisko, stanowisko) przyjętych do pracy w 1 kwartale 1994 roku. SELECT Imię, Nazwisko, Stanowisko WHERE DataZatrudnienia BETWEEN #1/1/1994# AND #3/31/1994#; 2

3 b) Polecenie: Wyświetl wszystkie zamówienia, dla których fracht mieści się w granicach zł. FROM Zamówienia WHERE Fracht BETWEEN 80 AND 120; 3. Polecenie IN Polecenie: Wyświetl ID dostawcy, firmę, Przedstawiciela i jego stanowisko pochodzących z Niemiec, Szwecji lub Holandii. SELECT IDDostawcy, NazwaFirmy, Przedstawiciel, StanowiskoPrzedstawiciela FROM Dostawcy WHERE Kraj IN ('Niemcy', 'Szwecja', 'Holandia'); 4. Polecenie LIKE Rodzaj zgodności Wzorzec Zgodność Brak zgodności (zwraca True) (zwraca False) Wiele znaków a*a aa, aba, abbba abc *ab* abc, AABB, Xab azb, bac Znak specjalny a[*]a a*a aaa Wiele znaków ab* abcdefg, abc cab, aab Jeden znak a?a aaa, a3a, aba abbba Jedna cyfra a#a a0a, a1a, a2a aaa, a10a Zakres znaków [a-z] f, p, j 2, & Poza zakresem [!a-z] 9, &, % b, a Nie cyfra [!0-9] A, a, &, ~ 0, 1, 9 Połączenie a[!b-m]# An9, az0, a99 abc, aj0 a) Polecenie: Wybierz kategorie, do których zostały zaklasyfikowane owoce. FROM Kategorie WHERE Opis LIKE '*owoce*'; b) Polecenie: Wyświetl informacje na temat wszystkich pracowników, których imię zaczyna się na literę A. WHERE Imię LIKE 'A*'; 5. Wybór nieznanych wartości IS (NOT) NULL a) Polecenie: wypisz informacje o pracownikach, dla których jest wypełnione pole region. WHERE Region IS NOT NULL; 3

4 b) Polecenie: wyświetl nazwy tych dostawców, którzy nie posiadają strony internetowej. SELECT NazwaFirmy FROM Dostawcy WHERE StronaMacierzysta IS NULL; 6. Wybór nie powtarzających się informacji DISTINCT a) Polecenie: Wypisz wszystkie miasta, z których pochodzą klienci. SELECT DISTINCT Miasto FROM Klienci; b) Wypisz wszystkie miasta, w których dokonano zamówień w sierpniu SELECT DISTINCT MiastoOdbiorcy FROM Zamówienia WHERE DataZamówienia BETWEEN #8/1/1996# AND #8/31/1996#; III. Zastosowanie funkcji i innych operacji na atrybutach; aliasy 1. Funkcje ciągów znaków: sumowanie tekstów, LEFT, RIHGT, SUBSTRING, REPLACE Funkcje tekstowe ASCII LENGTH RTRIM CHAR LOCATE SPACE CONCAT LTRIM SUBSTRING LCASE RIGHT UCASE LEFT a) Polecenie: Zamień w imionach pracowników literę N na znak _. SELECT Replace(Imię, 'n', '_') ; b) Polecenie: Wypisz nazwy miast, oraz pierwsze 3 znaki i ostatnie 45 znaków. SELECT Nazwa_miasto, LEFT(Nazwa_miasto, 3) AS Pierwsze3, RIGHT (Nazwa_miasto, 45) AS Ostatnie45 FROM Miasto; c) Polecenie: Wypisz imiona i nazwiska pracowników, zamieniając nazwiska na litery drukowane. SELECT Imię, UCase(Nazwisko) AS NazwiskoDrukowanymi ; 2. Operatory arytmetyczne: + - / * % a) Polecenie: Powiększ cenę jednostkową wszystkich produktów o 10% i wypisz jako nową kolumnę., CenaJednostkowa*1.1 AS NowaCena 4

5 b) Wyznacz wartości poszczególnych produktów w magazynie (wyświetl wraz z nazwami produktów). SELECT NazwaProduktu, StanMagazynu*CenaJednostkowa AS Wartość 3. Funkcje arytmetyczne, np. ABS lub ROUND Funkcje numeryczne ABS ATAN FLOOR SIN LOG SQRT CEILING POWER TAN COS EXP RAND MOD Polecenie: Zaokrąglij do pełnych złotych cenę produktów i dopisz walutę. SIGN SELECT NazwaProduktu, CCur(Round(CenaJednostkowa,0)) 4. Funkcje daty: DAY, MONTH, YEAR, DATE, DATEADD Funkcje daty i czasu CURDATE DAYOFYEAR MONTH CURTIME YEAR WEEK NOW HOUR QUARTER DAYOFMONTH MINUTE MONTHNAME DAYOFWEEK SECOND DAYNAME a) Polecenie: wypisz dzisiejszą datę, dzień, miesiąc i rok w osobnych kolumnach. SELECT DAY(Date()) AS Dzień, MONTH(Date()) AS Miesiąc, YEAR(Date()) AS Rok; b) Wypisz pracowników (imię i nazwisko) oraz dzień (datę), w którym upływa (upłynęło) 10 lat od momentu zatrudnienia. Uwzględnij tylko tych pracowników, którzy mają mniej niŝ 50 lat a staŝ pracy większy niŝ 13 lat, oraz w momencie zatrudnienia byli przed 35 rokiem Ŝycia (zakłada się dla uproszczenia, Ŝe upływ roku następuje wraz z przejściem do kolejnego roku kalendarzowego np. pracownikowi zatrudnionemu 31.XII.00 roczny staŝ przypisuje się juŝ 1.I.01). SELECT Imię, Nazwisko, DateAdd('yyyy', 10, DataZatrudnienia) WHERE (YEAR(Date()) - YEAR(DataUrodzenia) < 50) AND (YEAR(Date()) - YEAR(DataZatrudnienia) > 13) AND (YEAR(DataZatrudnienia) - YEAR(DataUrodzenia) < 35); 5. Literały ciąg znaków SELECT kolumna1, literał, kolumna2 FROM tabela Sumowanie pól znakowych a) Polecenie: Wyświetl w jednej kolumnie o nazwie dane: nazwisko, imię i stanowisko pracownika SELECT Nazwisko+' '+Imię+' '+Stanowisko AS Dane ; 5

6 b) Polecenie: Wyświetl w jednej kolumnie o nazwie dane: nazwisko, imię, w następnej literał: pracuje od, data zatrudnienia pracownika SELECT Nazwisko, Imię, 'Pracuje od:', DataZatrudnienia ; IV. Zastosowanie funkcji agregujących 1. Funkcje agregujące; klauzula GROUP BY i HAVING a) Wyświetl sumę kosztów frachtu ze wszystkich zamówień. SELECT SUM(Fracht) FROM Zamówienia; b) Wyświetl sumę wartości produktów w magazynie. SELECT SUM(StanMagazynu*CenaJednostkowa) AS SumaWartości c) Polecenie: Zlicz ilość rekordów znajdujących się w tablicy Produkty. SELECT COUNT(*) d) Polecenie: Wyświetl wartość sprzedaŝy poszczególnych produktów, bez rabatów (ID produktu i wartość sprzedaŝy). SELECT IDProduktu, SUM(Ilość*CenaJednostkowa) AS WartośćBezRabatów GROUP BY IDProduktu; e) Polecenie: Wyświetl średnie ilości sprzedaŝy według poziomów przyznanych rabatów. SELECT Rabat, AVG(Ilość) AS ŚredniaIlość GROUP BY Rabat; f) Polecenie: Wypisz zamówienia, posortowane malejąco wg ceny do zapłaty przez klienta. SELECT IDZamówienia, SUM(CCur(Round(Ilość*CenaJednostkowa*(1- Rabat),2))) AS DoZapłaty GROUP BY IDZamówienia ORDER BY 2 DESC; g) Polecenie: j.w., przy czym wyświetlane są tylko zamówienia o kwocie przekraczającej 5000 zł. SELECT IDZamówienia, SUM(CCur(Round(Ilość*CenaJednostkowa*(1- Rabat),2))) AS DoZapłaty GROUP BY IDZamówienia HAVING SUM(Round(Ilość*CenaJednostkowa*(1-Rabat),2))>5000 ORDER BY 2 DESC; 6

7 h) Polecenie: Wypisz największą, najmniejszą i przeciętną (niewaŝoną) cenę produktu w magazynie. SELECT MIN(CenaJednostkowa) AS Najmniejsza, MAX(CenaJednostkowa) AS Największa, AVG(CenaJednostkowa) AS Średnia V. Łączenie tabel 1. Złączenia wewnętrzne: INNER JOIN a) Polecenie: wyświetl ID zamówień połączone z danymi spedytora. SELECT IDzamówienia, Spedytorzy.* FROM Spedytorzy INNER JOIN Zamówienia ON Spedytorzy.IDspedytora = Zamówienia.IDspedytora; b) Polecenie: wyświetl nazwy miast, posortowane alfabetycznie, wraz z nazwami regionów (tabele: Miasto, Region). SELECT Nazwa_miasto, Nazwa_region FROM Region INNER JOIN Miasto ON Region.IDregion = Miasto.IDregion; c) Polecenie: wyświetl imiona i nazwiska pracowników oraz nazwy miast, które są pod ich opieką (tabele: Pracownicy, Pracownicy_miasto, Miasto). SELECT Imię, Nazwisko, Nazwa_miasto INNER JOIN (Miasto INNER JOIN Pracownicy_miasto ON Miasto.IDmiasto = Pracownicy_miasto.IDmiasto) ON Pracownicy.IDpracownika = Pracownicy_miasto.IDpracownicy; d) Polecenie: wyświetl miasta, które są pod opieką pracowników o numerach 1 i 2. SELECT DISTINCT Nazwa_miasto FROM Miasto INNER JOIN Pracownicy_miasto ON Miasto.IDmiasto = Pracownicy_miasto.IDmiasto WHERE IDPracownicy IN (1,2); e) Polecenie: utwórz ranking pracowników według wartości dokonanej przez nich sprzedaŝy (uwzględniającej rabaty). SELECT Pracownicy.IDPracownika, Imię, Nazwisko, SUM(CCur(Round(Ilość*CenaJednostkowa*(1-Rabat),2))) FROM (Pracownicy INNER JOIN Zamówienia ON Pracownicy.IDpracownika = Zamówienia.IDpracownika) INNER JOIN [Opisy zamówień] ON Zamówienia.IDzamówienia = [Opisy zamówień].idzamówienia GROUP BY Pracownicy.IDPracownika, Imię, Nazwisko ORDER BY 4 DESC; 2. CROSS JOIN (tylko wyjaśnienie) 7

8 3. Złączenia zewnętrzne: LEFT RIGHT OUTER JOIN a) Polecenie: dopisz do tabeli pracowników nowego pracownika. Następnie wyświetl imiona i nazwiska pracowników wraz z ID miast, które są pod ich opieką, uwzględniając takŝe w zestawieniu osoby nie opiekujące się Ŝadnym miastem. SELECT Imię, Nazwisko, IDMiasto LEFT OUTER JOIN Pracownicy_miasto ON Pracownicy.IDpracownika = Pracownicy_miasto.IDpracownicy; 4. Podzapytania a) Polecenie: Wypisz 5 najtańszych produktów spośród produktów o ponadprzeciętnych cenach. SELECT TOP 5 * FROM Produkty WHERE CenaJednostkowa> (SELECT AVG(CenaJednostkowa) FROM Produkty) ORDER BY CenaJednostkowa; b) Polecenie: wyświetl nazwiska i imiona pracowników, którzy nie sprzedali niczego do Argentyny. SELECT Nazwisko, Imię WHERE IDPracownika NOT IN (SELECT DISTINCT IDPracownika FROM Zamówienia WHERE KrajOdbiorcy='Argentyna'); 5. Operator UNION Polecenie: Wyświetl w jednej tablicy miasto, nazwe firmy i przedstawiciela, klienta i dostawce, przy czym wyświetl typ relacji klient czy dostawca, w osobnym polu. SELECT NazwaFirmy, Przedstawiciel, 'Klient' FROM Klienci UNION SELECT NazwaFirmy, Przedstawiciel, 'Dostawca' FROM Dostawcy; 8

Bazy danych SQL Server 2005

Bazy danych SQL Server 2005 Bazy danych SQL Server 2005 TSQL Michał Kuciapski Typ zadania: Podstawowe zapytania Select Zadanie 1: Wyświetl następujące informacje z bazy: A. 1. Wyświetl informacje o klientach: nazwa firmy, imie, nazwisko,

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z SQLa z elementami T-SQLa. (Wersja robocza z dnia 12.05.2015 r.) (Zgłaszanie usterek Robert.Fidytek@inf.ug.edu.pl)

Zbiór zadań z SQLa z elementami T-SQLa. (Wersja robocza z dnia 12.05.2015 r.) (Zgłaszanie usterek Robert.Fidytek@inf.ug.edu.pl) Zbiór zadań z SQLa z elementami T-SQLa (Wersja robocza z dnia 12.05.2015 r.) (Zgłaszanie usterek Robert.Fidytek@inf.ug.edu.pl) opracował dr Robert Fidytek SPIS TREŚCI Zadania poziom 1 (Prosty DQL i DML)...

Bardziej szczegółowo

Zadania z SQLa (MS SQL Server)

Zadania z SQLa (MS SQL Server) Zadania z SQLa (MS SQL Server) Struktura testowej bazy danych (diagram ERD): opracował dr Robert Fidytek SPIS TYPÓW ZADAŃ 1 Projekcja wyników zapytań (SELECT FROM )... 3 2 Sortowanie wyników zapytań (ORDER

Bardziej szczegółowo

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie 1. Utwórz bazę o nazwie test 2. Zaimportuj strukturę i dane z pliku baza_test.txt 3. Powyższy zbiór poleceo SQL utworzony w bazie tablice i wpiszę ich zawartości wg poniżeszego schematu: Pobieranie danych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 4 Structured Query Language (SQL)

Bazy danych 2. Wykład 4 Structured Query Language (SQL) Bazy danych 2 Wykład 4 Structured Query Language (SQL) Cechy SQL W standardzie SQL wyróŝnia się dwie części: DDL (Data Definition Language) - język definiowania danych DML (Data Manipulation Language)

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników ękurs Oracle SQL. Niniejszy kurs wprowadzi Cię w podstawy programowania w bazach danych Oracle. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, zaczynamy więc od samych podstaw jakimi jest tworzenie zapytań w

Bardziej szczegółowo

SELECT uŝywane jest do selekcji danych z tabeli. Wynik zapisany jest w postaci tabeli (result-set).

SELECT uŝywane jest do selekcji danych z tabeli. Wynik zapisany jest w postaci tabeli (result-set). SQL Data Manipulation Language (DML) SELECT pozwala wydobyć dane z bazy danych UPDATE uaktualnia/modyfikuje dane w bazie danych DELETE usuwa dane z bazy danych INSERT INTO wstawia nowe dane do tabeli bazy

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Wprowadzenie do SQL Język SQL w programie Access. Kwerenda wybierająca w języku SQL. Typy danych w języku SQL. Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Funkcjonowanie współczesnych systemów relacyjnych

Bardziej szczegółowo

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH Wykład 3,4 dr inż. Agnieszka Bołtuć Definicja, historia, cechy SQL Standardy SQL Formy i podzbiory SQL Typy danych Składnia DML DDL DCL Perspektywy Definicja dziedziny, asercja

Bardziej szczegółowo

PL/SQL. Część 1 Oracle SQL. Piotr Medoń

PL/SQL. Część 1 Oracle SQL. Piotr Medoń PL/SQL Część 1 Oracle SQL Piotr Medoń Cele Różnice w budowie zapytań bazodanowych pomiędzy bazami SQL Server oraz Oracle Standardowe funkcje Oracle SQL 2 Wprowadzenie do SQL SQL (Structured Query Language)

Bardziej szczegółowo

SQL Structured Query Language

SQL Structured Query Language SQL Structured Query Language stworzony na początku lat 70 ubiegłego wieku w IBM przez Donalda Messerly'ego, Donalda Chamberlina oraz Raymonda Boyce'a pod nazwą SEQUEL pierwszy SZBD System R utworzony

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych technologii w dystrybucji usług hotelarskich Część 1

Wykorzystanie nowych technologii w dystrybucji usług hotelarskich Część 1 Wykorzystanie nowych technologii w dystrybucji usług hotelarskich Część 1 Literatura: Jennifer Widom,Jeffrey Ullman Podstawowy kurs systemów baz danych, Wydanie III Wydawnictwo: Helion Bazy danych System

Bardziej szczegółowo

Kurs. Podstawy MySQL

Kurs. Podstawy MySQL Kurs Podstawy MySQL Krótkie info. Autorem kursu jest Piotr Jędrusik. Kurs jest własnością serwisu MySQL FAQ www.mysqlfaq.prv.pl, email: mysqlfaq@twister.pl. 1. Tworzymy bazę. Stworzymy pierwszą bazę o

Bardziej szczegółowo

Język SQL. instrukcja laboratoryjna. Politechnika Śląska Instytut Informatyki. laboratorium Bazy Danych

Język SQL. instrukcja laboratoryjna. Politechnika Śląska Instytut Informatyki. laboratorium Bazy Danych Politechnika Śląska Instytut Informatyki instrukcja laboratoryjna laboratorium Bazy Danych przygotowali: mgr inż. Paweł Kasprowski (Kasprowski@zti.iinf.polsl.gliwice.pl) mgr inż. Bożena Małysiak (bozena@ivp.iinf.polsl.gliwice.pl)

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Podstawowe wiadomości o Transact-SQL. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A.

BAZY DANYCH. Podstawowe wiadomości o Transact-SQL. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A. BAZY DANYCH Podstawowe wiadomości o Transact-SQL Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A. Rams BAZY DANYCH... 1 1. Typy danych... 3 2. Język definicji danych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Bazy danych Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Podziękowanie: Chcę podziękować dr inż. Krzysztofowi Świdrowi i dr inż. Grzegorzowi

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 6. SQL funkcje daty i czasu, zmienne tymczasowe, aliasy

Bazy danych 6. SQL funkcje daty i czasu, zmienne tymczasowe, aliasy Bazy danych 6. SQL funkcje daty i czasu, zmienne tymczasowe, aliasy P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2007/08 MySQL i programowanie wsadowe C:\wyklady\bazy> mysql < nazwa pliku

Bardziej szczegółowo

Podstawy SQL. Dr inż. Andrzej Szuwarzyński Dr inż. Marcin Forkiewicz

Podstawy SQL. Dr inż. Andrzej Szuwarzyński Dr inż. Marcin Forkiewicz Podstawy SQL Dr inż. Andrzej Szuwarzyński Dr inż. Marcin Forkiewicz Wprowadzenie do SQL SQL - Structured Query Language -strukturalny język zapytań Światowy standard przeznaczony do definiowania, operowania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu bazy danych MySQL

Wprowadzenie do systemu bazy danych MySQL Model relacyjny bazy danych : Strukturalny język zapytao (SQL) : System MySQL Wprowadzenie do systemu bazy danych MySQL wydanie drugie rozszerzone i poprawione Paweł Szołtysek pawel.szoltysek@student.pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Stanisława Porzycka-Strzelczyk porzycka@agh.edu.pl home.agh.edu.pl/~porzycka Konsultacje: wtorek godzina 16-17, p. 350 A (budynek A0) 1 SQL Język SQL (ang.structured

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Poranna: Bazy danych Język SQL podstawy zapytań. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Poranna: Bazy danych Język SQL podstawy zapytań. Andrzej Ptasznik Wszechnica Poranna: Bazy danych Język SQL podstawy zapytań Andrzej Ptasznik Język SQL podstawy zapytań Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Język SQL podstawy zapytań Autor: mgr inż. Andrzej Ptasznik

Bardziej szczegółowo

86 Bazy danych. Język T-SQL

86 Bazy danych. Język T-SQL 86 Bazy danych Język T-SQL Bazy danych 87 Przegląd zagadnień Charakterystyka jezyka SQL Polecenia DDL Polecenia DCL Polecenia DML Podsumowanie Laboratorium W tym wykładzie poznasz podstawy uniwersalnego

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Baz Danych. Zapytania SQL (część 3)

Laboratorium Baz Danych. Zapytania SQL (część 3) Laboratorium Baz Danych Zapytania SQL (część 3) Uwagi: 1. Wszystkie zapytania dotyczą bazy danych zapytania (skrypt baza6.sql) 2. Wszystkie utworzone zapytania umieszczamy w skrypcie, który pokazujemy

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH laboratorium 2 tworzenie bazy danych, podstawy języka SQL

BAZY DANYCH laboratorium 2 tworzenie bazy danych, podstawy języka SQL BAZY DANYCH laboratorium 2 tworzenie bazy danych, podstawy języka SQL Wstęp Dane w relacyjnych bazach danych zapisywane są w tabelach. KaŜda tabela składa się z pół (czyli jej nagłówków) oraz rekordów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Str. 1 Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Cel ćwiczenia: Poznanie podstaw dotyczących korzystania z baz danych SQL. Przygotowanie interfejsu dostępu do bazy w postaci strony www. Przed przystąpieniem do ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje 5. Język J SQL Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje for each {x=1; SQL select for each {x=1; SQL for each update {x=1; SQL update #1 K.Goczyła SQL (Structured(

Bardziej szczegółowo