Biznes elektroniczny w motoryzacji. Jerzy Kopiec Dyrektor Regionu Poùudnie itelligence

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biznes elektroniczny w motoryzacji. Jerzy Kopiec Dyrektor Regionu Poùudnie itelligence"

Transkrypt

1 Oœ rozwoju bran y: Biznes elektroniczny w motoryzacji Jerzy Kopiec Dyrektor Regionu Poùudnie itelligence

2 Statystyczny obraz elektronicznego biznesu w motoryzacji A 1, ,0 Usùugi IT Motoryzacja D -1,7 B Przemysù farmaceutyczny 95 Przemysù lotniczy i zbrojeniowy 87 Przemysù Maszynowy 72 C Bran a medialna 69 Max Úrednia Motoryzacja Przemysù spo ywczy 58 A Podstawowa infrastrutura ICT Bran a tekstylna 54 B Zarz¹dzanie procesami Turystyka 54 C e-procurement D e-sales Bran a budowlano - monta owa 36

3 Biznes elektroniczny karta wyników ICT Wykorzystanie systemów CRM Wykorzystanie portali www EDI z dostawcami Integracja z systemami dostawców LAN Internet Zdalny dostêp do sieci firmy Bezprzewodowy dostêp do sieci firmy Wykorzystanie internetu Wykorzystanie systemów SCM Wpùyw E-buss na procesy wewn. Wykorzystanie systemów on-line zakupy Wykorzystanie systemów on-line sprzeda Wykorzystanie systemów ERP

4 Przyczyny i bariery rozwoju e-biznesu w motoryzacji Zapewnia przewagê konkurencyjn¹ Przyczyny rozwoju e-biznesu w motoryzacji Oczekiwany przez dostawców Oczekiwany przez klientów bardzo wa na wa na udziaù Stosowany przez konkurencjê 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bariery rozwoju e-biznesu w motoryzacji Brak odpowiedniego dostawcy Problemy prawne Obawy o bezpieczeñstwo Technologia zbyt skomplikowana Technologia zbyt kosztowna Zbyt maù¹ firma Wszystkie sektory Motoryzacja

5 Struktura firm a problemy formalno-prawne powy ej. 250 prac prac. 6% 11% 12% Struktura Struktura firm a problemy formalno-prawne wytwarzania w 83% sektorze motoryzacyjnym Iloœã zatrudnionych 5% Iloœã firm prac 26% 2% 1-9 prac. 56% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Niezgodnoœci w transakcjach miêdzynarodowych Rynki elektroniczne Stosowanie elektronicznej dokumentacji Wszystkie sektory Motoryzacja Podpis elektroniczny, fakturowanie,podatki Problemy formalno-prawne Formalne kontraktowe

6 Statystyczny obraz elektronicznego biznesu w motoryzacji Zaimplementowana bazowa infrastruktura ICT Poziom rozwoju infrastruktury zale ny od wielkoœci firmy : 20% maùych firm w Polsce nie ma dostêpu do internetu Modemy Dial-up ci¹gle w u yciu Brak wiêkszych ró nic w zakresie bazowego ICT pomiêdzy firmami z terenu UE Popularnoœã outsourcingu bez wzglêdu na wielkoœã firmy Planowany wzrost wydatków firm MSP na rozwój infrastruktury ICT Kwestia kluczowa Jak wielka jest luka w zakresie rozwi¹zañ e-business pomiêdzy MSP i du ymi przedsiêbiorstwami?

7 Statystyczny obraz elektronicznego biznesu w motoryzacji Kooperacja wewnêtrzna i zewnêtrzna Czêste wykorzystanie systemów ERP (65%), SCM (48%) i systemów wspóùpracy elektronicznej (51%) w skali caùej bran y Sektor MSP coraz czêœciej wykorzystuje systemy ERP i systemy wspóùpracy elektronicznej Dominuj¹c¹ technologi¹ pozostaje standard EDI Kwestia kluczowa Jak dùugo standardy XML pozostan¹ w tyle?

8 Statystyczny obraz elektronicznego biznesu w motoryzacji Online procurement i zarz¹dzanie ùañcuchem dostaw E-procurement jest aplikacj¹ dominuj¹c¹ (40%) Niski wolumen transakcji online; tylko 4% zakupów >25% œredniej wartoœci transakcji Firmy sektora MSP s¹ liderami e-procurement Transakcje zakupów Online niezale ne od odlegùoœci geograficznej Niewielka rola elektronicznych rynków Kwestia kluczowa Niejasny wpùyw e-procurement u na funkcjonowanie rynku dostawców: Liczba potencjalnych dostawców z sektora MSP roœnie Du e firmy redukuj¹ iloœã dostawców

9 Polska dostêp do informacji o rynku Respondenci pochodz¹cy z maùych i œrednich firm bardzo czêsto maj¹ znaczne problemy w odpowiedzi na pytania dotycz¹ce aplikacji informatycznych stosowanych w firmie Firmy bardzo niechêtnie udzielaj¹ jakichkolwiek informacji finansowych i technicznych, nie s¹ dostêpne kompleksowe opracowania dotycz¹ce rynku motoryzacyjnego W wielu firmach dyrektorzy IT nie s¹ uprawnieni do udzielania jakichkolwiek informacji dotycz¹cych poziomu informatyzacji firmy Wiele firm oddaje obsùugê informatyczn¹ w outsourcing i nie posiada wystarczaj¹cych informacji o ich rzeczywistym zakresie, mo liwoœciach rozwoju

10 Polska dostêp do informacji o rynku - skutek

11 Sytuacja dzisiejsza a potencjalne mo liwoœci Sytuacja dzisiejsza Wartoœã potencjalna Wartoœã realizowana Integracja Download File Load Program Application System A Program Extract Program Screen Scrape Program Application System B Database Replicator Extract Program Program Message Queue Program Download File Transaction File Message Queue Load Program Extract Program Load Program Program Transaction File Download File Application System C Program praca Planowanie Benchmarking Realizacja Wspóù-

12 Wspóùpraca, planowanie i dziaùalnoœã operacyjna jako wspólne rozwi¹zanie Usùugodawcy Transformacja Dostawcy surowców Klient Dystrybutorzy Podwykonawcy Dostawcy Producenci Liniowy sekwencyjny ùañcuch dostaw Adaptatywna Sieã añcuchów Dostaw

13 Wspóùpraca, planowanie i dziaùalnoœã operacyjna jako wspólne rozwi¹zanie Projektowanie ùañcucha logistycznego Planowanie popytu Planowanie poda y w ùañcuchu Planowanie zakupów Planowanie produkcji i harmonogramowanie szczegóùowe Planowanie transportu VMI Harmonogramowanie pojazdów Analiza w¹skich gardeù Dziedziny synchronizacji i optymalizacji Globalna dostêpnoœã towarów Dostawca 1- poziomu Dostawca 2- poziomu Przewo nik Producent Odbiorca Obszary dziaùalnoœci operacyjnej Produkcja Transport Sprzeda Zakupy Gospodarka magazynowa Handel zagraniczny Usùugi

14 Wspóùpraca, planowanie i dziaùalnoœã operacyjna jako wspólne rozwi¹zanie E-Commerce Rêczny (mail, fax, phone) C-Commerce EDI, Jeden-do-jeden Bliski dziaùania w czasie rzeczywistym Workflow Wielu-do-wielu Dostawca Klient Producent OEM Infrastruktura Dystrybutor Klient Dostawca 1 rzêdu Dostawca 2 rzêdu Klient Reseller Dystrybutor Reseller Klient Klient Liniowy sekwencyjny ùañcuch dostaw Nieliniowy ùañcuch dostaw Bazuj¹cy na interakcjach i wspóùpracy

15 : Rozwi¹zanie e-manufacturing Pomiar Zarz¹dzanie ùañcuchem dostaw Strategia Plan Dostawca Planowanie añcucha dostaw Planowanie popytu Klient Sieã Wspóùpraca Zródùa Make Dostawy Wspóùpraca Sieã Zaopatrzenie Produkcja Sprzeda Partner Partner Zarz¹dzanie zdarzeniami Úledzenie

16 : Mapa rozwi¹zania Sprzeda Planowanie sprzeda y Prognozowane harm. dostaw, JIT/JIS Zlecenie pojedyncze Miêdzyzakùadowoœã Logistics outbound packaging HUM Delivery Billing Self-Billing Zaopatrzenie/ Gospodarka materiaùowa MRP Potrzeby materiaùowe Zaopatrzenie Zapytania / Oferty Zlecenia zakupu Kontrakty FDS Weryfikacja faktur Self-Billing Zarz¹dzanie jakoœci¹ Inspekcje Planowanie Ocena dostawcy Produkcja/ Wytwarzanie Planowanie produkcji Prod. dyskretna Kanban MRP Produkcja seryjna JIT/JIS Planowanie zdolnoœci Produkcja na magazyn Partie, czêœci produkcujnych Produkcja na zleceniezapasowe Podzlecenia Back-flushing Serializacja Partie Úledzenie Zarz¹dzanie cyklem Ýycia produktu Rozwój produktów Rozwój wspóùpracy dostawcami, odbiorcami Zarz¹dzanie zmian¹ Zarz¹dzanie poziomami kontroli nastêpstwo Zarz¹dzanie dokumentami Zarz¹dzanie materiaùami logistyka materiaùow In- i Outbound Zarz. zapasami. PZ RW PW Inwentaryzacja Logistyka Inbound / outbound HUM Zarz¹dzanie magazynami Finanse/ Controlling Rachukowoœã Nale noœci Zobowi¹zania Ksiêga Gùówna Zarz¹dzanie inwestycjami Controlling kosztów poœrednich Controlling Kosztów Produktu Controlling wyników i segmentów rynku Dodatkowe funkcjonalnoœci EDI VDA, ODETTE ANSI, EDIFACT Formaty VDA-Labels Formse Workplace dostawcy, Radio Frequency Systemy kodów paskowych Systemu informacyjne

17 : añcuch wartoœci : model procesu biznesowego FD S Klient A Nota kredyto wa lub faktura JIS call ASN Dostawa Klient B Magazyn zewnêtrzny Dostawa Nota dostawy Dostaw a Transport FD S JIT call AS N Nota kredyt owa FDS Linia produkcyjna (s) Krok 1 Krok 2 Krok 3 Numer Seryjny partii Magazyn Wyrobów gotowych Dostawca Materiaù zlecony poprzez Kartê Kanban Dostawa QM Magazyn surowcowy

18 añcuch wartoœci: Umowa wraz z transportem i fakturowaniem Producent Dostawca Linia harm. klienta Nota wysyùki Przychód Faktura Harm. Prognozowanych dostaw (DELINS) Nota wysyùki do przewoênika (SHPADV) Zaawansowana Nota wysyùki ASN (DESADV) Faktura (INVOIC) SD-SA Linia harm. dostawy (FDS) Dostawa Transport Wydanie Faktura Dokument ksiêgowy 1) Dokument ksiêgowy 2) Przebieg pùatnoœci 1): otwarta pozycja dostawcy 2): dokument pùatnoœci Nota pùatnoœci Bank (REMADV) pùatnoœã Dokument ksiêgowy Nota pùatnoœci Pùatnoœã

19 añcuch wartoœci: Umowy terminarzowe z sekwencyjnym JIT Model biznesowy (1) : Potwierdzenie dostawy i fakturowanie przez dostawcê Zgranie wymagañ Dostawca SD Umowa terminarz. MRP Zaopatrzenie Tworzenie/przydziel. Kontrola Sekw. JIT Sekwencja JIT Monta Prognozowany harmonogram dostaw Harmonogram dostaw JIT Sygnaù prognozowanego Sekw. Zgùoszenia JIT (1 dn) Sygnaù Monta u Sekw. Zgùoszenia JIT (4h) OEM Linia harmonogramu Warsztat Monta Wysyùka Dostawa/Wydanie Dokument Billingowy Dostawa Inbound moduùów/systemów Dokument wysyùki Nota wysyùki (z nr produkcyjnym) Dokument Billingowy Instalacja - moduùu PZ Uzgodnienie Dokument ksiêgowy

20 añcuch wartoœci : Zarz¹dzanie zapasem klienta przez dostawcê Verkauf/ Vertrieb Ab satzplanung Lieferpläne, JIT/JIS Einz elaufträg e Intercomp an y Au sg ang slo gistik Verpackung HUM Versand Faktura Gutschriftsverfahren Zgùoszenie: Popyt, Stan zapasów Beschaffung/ Materialwirtsch aft Fertigun g/ Montage Produ ktent wicklun g/ -management Materialwirtsch aft/ Ein-/Au sg ang s- logistik Dispo sition Bed arfe Ein kauf Anfrag e/an geb ot Rechnun gsprüfung Bestellu ng Gutschriftsverfahren (plang est eu ert Rahmenv erträg e verbrauchsgesteu ert) Lieferpläne Fertigun g / Montag e Lohnb earbeitung Kanb an Anzeige: Serienfertigung Bedarfs-, Rückmeldu ngen JIT/JIS planu ng Auftragsf ertigung retrograd e Serie, Ersatzteile Einz elfertigu ng Entnahmen Änderung s- Ein- /Au slaufsteu erun g verwaltung Doku menten- man ag ement Stan partn ersch aften zapasów Produ ktion splanu ng Materialb ed arfs- Kap azität splanung Produ ktent wicklun g Ent wicklung s- Bestand sführu ng Ein- / Au sg ang s- W areneingang Inventur W arehou se logistik W arenau sg ang Bewertung Management HUM Fertigun g Qualit ätsman ag ement Q-Prüfung Lieferant enbeurt eilung en Q-Meldung Q-Planung Serialisierun g Charg e Rückverfolg ung Rechnun gswesen Finan zbu chh altung Debitoren Kreditoren Hauptbu chh altung Investition s- man ag ement Gemein ko sten- Controlling Produ ktkost en- Controlling Erg ebnisrechnun g Dane podstawowe EDI Formulare W eitere Th emen VD A, OD ETT E ANSI, ED IF ACT Popyt Brutto Supplier VD A-L ab els W orkplace Formulare Radio Frequency Barcode Scanning Information s- systeme Nota wysyùkowa : meldunek Sterowanie rozpùywem towaru Stan zapasów Kanban Materiaù Materiaù Nota dostawy Nota dostawy Zakùad dostawcy Magazyn Zakùad klienta

21 añcuch wartoœci : Produkcja, Kanban, MRP Wyrób gotowy AS Harmonogram dostaw JIT AS AS AS Linia produkcyjna LINE_AS1 AS AS AS Magazyn wyrobów gotowych 0001 Dostawca A1000 Przychód Linia produkcyjna LINE_AS2 (AS1-1100, AS1-1101, AS1-1200, AS1-1300) Umlagerung Transfer zapasów AS-1108 AS AS AS Harmonogram dostaw prognozowanych Magazyn komponentów

22 añcuch wartoœci : Internet KANBAN Verkauf/ Vertrieb Ab satzplanung Lieferpläne, JIT/JIS Einz elaufträg e Intercomp an y Au sg ang slo gistik Verpackung HUM Versand Faktura Gutschriftsverfahren Beschaffung/ Materialwirtsch aft Dispo sition Bed arfe (plang est eu ert verbrauchsgesteu ert) Ein kauf Anfrag e/an geb ot Bestellu ng Rahmenv erträg e Lieferpläne Rechnun gsprüfung Gutschriftsverfahren Qualit ätsman ag ement Q-Prüfung Lieferant enbeurten eilung Q-Meldung Q-Planung Fertigun g/ Montage Produ ktion splanu ng Materialb ed arfsplanu ng Kap azität splanung Fertigun g / Montag e Serienfertigung Auftragsf ertigung Einz elfertigu ng Kanb an JIT/JIS Serie, Ersatzteile Lohnb earbeitung Rückmeldu ngen retrograd e Entnahmen Serialisierun g Charg e Rückverfolg ung Produ ktent wicklun g/ -management Produ ktent wicklun g Ent wicklung s- partn ersch aften Änderung s- man ag ement Ein- /Au slaufsteu erun g Doku mentenverwaltung Materialwirtsch aft/ Ein-/Au sg ang s- logistik Bestand sführu ng W areneingang W arenau sg ang Fertigun g Inventur Bewertung Ein- / Au sg ang s- logistik HUM W arehou se Management Rechnun gswesen Finan zbu chh altung Debitoren Kreditoren Hauptbu chh altung Investition s- man ag ement Gemein ko sten- Controlling Produ ktkost en- Controlling Erg ebnisrechnun g Monta / Zadysponowany przez klienta W eitere Th emen EDI Formulare VD A, OD ETT E ANSI, ED IF ACT Supplier VD A-L ab els W orkplace Formulare Radio Frequency Barcode Scanning Information s- systeme Ustawienie Statusu Kanban na pusty 1 2 Planista produkcji Ustalenie statusu Kanban Potwierdzenie Zlecenia produkcyjnego Ustawienie Statusu Kanban na peùny Automatyczna Wysyùka /Ksiêgowanie 4 Internet 3 Kanban : Dostawa Kontrola procesu

23 Portale rozwi¹zañ e-bussines Portal techniczny OEM / Dostawca RPM Portal Dostawcy livecach Wspólne BOM e day 1 day x Sekwencjonowanie Portal Sprzeda y Portal Usùug

24 Miêdzynarodowe referencje itelligence w bran y Automotive

25 Kompetencje firmy itelligence Prekonfigurowane rozwi¹zania dedykowane dla bran y produkcyjnej: Rozwi¹zania SAP motive it.metal it.engine Racjonalizacja procesów biznesowych w ramach analizy przed wdro eniowej Rozwi¹zania komplementrane Rozwi¹zania indywidualne CRM SCM Lotus Notes Outsourcing i serwis Wsparcie dla systemu mysap Wsparcie œrodowiska IT Call & Smile Center Outsourcing kooperacyjny

26 Zapraszamy do kontaktów Jerzy Kopiec Dyrektor Regionu Poùudnie itelligence Katowice, ul. Uniwersytecka 13 ALTUS

SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA PRZEMYS U POLIGRAFICZNEGO I OPAKOWANIOWEGO SisTrade Information Systems Angulusridet Informática, S.A. HISTORIA FIRMY SISTRADE - Angulusridet Informática, S.A. to firma dzia³aj¹ca

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE Z. 1(11)/2008 FRANCISZEK KOLBUSZ, RADOS AW PYREK* Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemów wspomagania zarz¹dzania przedsiêbiorstwem

Rozwój systemów wspomagania zarz¹dzania przedsiêbiorstwem GABRIELA MAZUR JACEK OBRZUD Rozwój systemów wspomagania zarz¹dzania przedsiêbiorstwem Wstêp Dzisiejszy œwiatowy rynek podlega nieustannym zmianom, które wymuszaj¹ na przedsiêbiorstwach ci¹g³e dostosowywanie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM

O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM Czym jest ZISZ Przez zintegrowany system informatyczny zarządzania rozumie się system automatycznego przetwarzania danych wspomagający proces zarządzania, przy czym:

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI WACŁAW SZYMANOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

ERP i CRM w dobie internetu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze

ERP i CRM w dobie internetu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze ERP i CRM w dobie internetu Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Obniżka kosztów działania P poprzez: - skracanie cykli produkcyjnych - informatyzację procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015

Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 1 Zagadnienia: 1. Istota logistycznego systemu informacyjnego 2. Charakterystyka logistycznego

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania cz. 2

Systemy zarządzania cz. 2 Systemy zarządzania cz. 2 Powtórzenie Usprawnienia organizacji - Narzędzia wspierające reorganizację - Referencyjne modele gospodarcze - Połączenie między modelowaniem biznesu a parametryzacją systemu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM,

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, Globalizacja rynku Globalizacja rynku nabiera niespotykanego dotąd rozmachu. Przy wyborze partnera czynnik geograficzny ma już znikome znaczenie. Produkty i usługi są dostępne

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI ANNA LENART Uniwersytet Gda ski Streszczenie Wzrost globalnej konkurencji spowodował konieczno zapewnienia wysokiej jako ci obsługi klientów. W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

Przewiduj, planuj, decyduj, zarządzaj

Przewiduj, planuj, decyduj, zarządzaj Raport MSI Polska czerwiec 2010 www.msipolska.pl Przewiduj, planuj, decyduj, zarządzaj ERP/MRP, BI Jak zmniejszyć koszty działania przedsiębiorstwa z użyciem systemów IT typu ERP/MRP oraz BI Oferta na

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji SIMPLE systemy informatyczne Firma SIMPLE S.A. od ponad 24 lat wspiera polskie firmy produkcyjne poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań usprawniających zarządzanie produkcją. Wybór właściwego dostawcy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki

Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8 Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Czym jest system informacyjny? Zbiór współpracujących ze sobą modułów, które zbierają (pozyskują),

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

ROLA E-BIZNESU W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW

ROLA E-BIZNESU W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW mgr Tomasz Sobel Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna mgr Jolanta Pochopień Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ROLA E-BIZNESU W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW Streszczenie: W artykule zwrócono

Bardziej szczegółowo

mysap ERP; mysap Business Suite (zawiera mysap ERP) 1996 TETA Constellation ver.18.5. Jesień 2010 24. 10. 2005 30-06-2010 2009 SAP ERP 2005

mysap ERP; mysap Business Suite (zawiera mysap ERP) 1996 TETA Constellation ver.18.5. Jesień 2010 24. 10. 2005 30-06-2010 2009 SAP ERP 2005 Raport ERP MRP II 2010 - cz. 6 Powrót Słownik Koniec Identyfikacja wersji oprogramowania Sage mysap ERP; mysap Business Suite (zawiera mysap ERP) SENTE TETA Constellation Uwagi Poprzednia nazwa oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford

Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford Wdro enie systemu umo liwiaj¹cego analizê kondycji firmy i kluczowych wskaÿników jej dzia³alnoœci oraz monitorowanie osi¹gniêcia celów w Berendsen Textile Service Sp. z o.o. Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz

Bardziej szczegółowo