5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU"

Transkrypt

1 UMOWA WYNAJMU Zawarta w dniu... pomiędzy: Arkadiacars z siedzibą ul. Popiołka 4, Warszawa, reprezentowaną przez:... zwanym dalej Arkadiacars a: NIP: REGON: zwanym dalej KLIENTEM o następującej treści: 1 Arkadiacars użycza KLIENTOWI pojazd marki a) Nr rejestracyjny: b) Przebieg: km c) Stan paliwa: 1; ¾; ½; ¼; R d) W terminie: od dnia do dnia. roku do godz... e) Za cenę: PLN / dobę.( dzienny limit km : )przekroczenie limitu opłata 1km:1zł f) Podstawienie i odbiór Pojazdu: w siedzibę firmy Arkadiacars g) Pojazd posiada aktualna polisę ubezpieczeniową ( OC) - Polisa numer: h) Uszkodzenia blach.-lakiernicze: 2 1. KLIENT oświadcza, że nie wnosi zastrzeżeń i uwag co do stanu technicznego pojazdu, o którym mowa w 1, jego wyposażenia, otrzymanych dokumentów itp KLIENT zobowiązuje się korzystać z udostępnionego pojazdu w sposób nie powodujący uszkodzeń lub zniszczeń ponad stopień wynikający z jego normalnej eksploatacji. 2. KLIENT zobowiązuje się przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa podczas prowadzenia pojazdu oraz dbać o jego stan techniczny i czystość. 3. KLIENT zobowiązuje się przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia tytoniu w pojeździe. 4. KLIENT zobowiązuje się do przestrzegania bezwzględnego zakazu powierzania pojazdu osobom trzecim, za wyjątkiem osób upoważnionych przez KLIENTA 5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w wyniku zajęcia pojazdu przez organa państwowe w skutek rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego.

2 6. KLIENT zobowiązuje się do nie wykorzystywania pojazdu w imprezach sportowych ( np. wyścigi, rajdy itp.) KLIENT zobowiązuje się oddać pojazd ze stanem paliwa identycznym jak w chwili jego przekazania. 4 5 W przypadku naruszenia przez KLIENTA postanowień niniejszej umowy Arkadiacars może zażądać wcześniejszego zwrotu pojazdu, jak również odstąpić od niniejszej umowy. 6 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zostaną zastosowane odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 7 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 8 Wszelkie spory, które mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla Arkadiacars. 9 Po obejrzeniu pojazdu KLIENT nie wnosi uwag co do stanu technicznego i wyposażenia, oraz potwierdza odbiór: 1 kpl. Kluczyków + dowód rejestracyjny + polisa ubezpieczeniowa. 10 Płatność gotówką w dniu wydania samochodu tj. i płatne z góry za cały okres najmu tj... zł brutto. Słownie:.. 11 Udział własny w szkodzie wynosi: 2.000,00 zł. (Dwa tysiące złotych). 12 Integralną część umowy stanowią: Ogólne warunki wynajmu samochodów oraz Regulamin dołączone do w. w. Umowy. 13 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.. Arkadiacars KLIENT Zwrot pojazdu nastąpił w dniu: Stan paliwa: 1; ¾; ½; ¼; R Uwagi: Arkadiacars KLIENT

3 Ogólne warunki wynajmu samochodów: Ukończone 22 lat Prawo jazdy (powyżej 2 lat) Dowód osobisty Paszport Niezbędne dokumenty osoby upoważnionej do prowadzenia Pojazdu: - dwa dokumenty tożsamości ( D.O., Prawo jazdy), - telefon kontaktowy - adres Niezbędne dokumenty Firmy: - KRS, lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, - pieczątka firmowa, - NIP - REGON - adres - telefon kontaktowy Regulamin Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów bez kierowcy zawieranych przez Arkadiacars w ramach Wypożyczalni Samochodów. Regulamin stosuje się do wszystkich w/w Umów Wynajmu chyba, że Umowa stanowi inaczej. 2. Niniejszy Regulamin wypożyczalni, Protokół Zdawczy i Protokół Odbiorczy samochodu oraz Cennik stanowią integralną część Umowy Wynajmu. 3. W razie sprzeczności Umowy i Regulaminu strony związane są Umową. 4. Strony: a. Najemca (Klient): osoba prawna; b. Wynajmujący Arkadiacars. 5. Najemcą samochodu osobowego może być: osoba prawna, reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą kryteria wymienione w punkcie: a) osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie, stałe miejsce zamieszkania, posiadająca prawo jazdy honorowane na terytorium RP i spełniająca przynajmniej jeden z poniższych warunków: ukończony 22 rok życia lub posiadanie prawa jazdy przez okres minimum 24 miesięcy poprzedzający datę zawarcia umowy najmu lub b) osoba fizyczna, nie posiadająca obywatelstwa polskiego, posiadająca ważny paszport, posiadająca prawo jazdy honorowane na terytorium RP i spełniająca przynajmniej jeden z poniższych warunków: ukończony 25 rok życia lub posiadanie prawa jazdy przez okres minimum 24 miesięcy poprzedzający datę zawarcia umowy najmu, Wymogi wskazane w niniejszym punkcie obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę wymogów wskazanych w niniejszym punkcie Wynajmujący jest uprawniony do niezwłocznego odstąpienia od umowy najmu. 6. Samochód może być kierowany wyłącznie przez osobę spełniającą wymogi określone w pkt. 5 niniejszego Regulaminu. 7. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do użytkowania. 8. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty i godziny określonej w umowie najmu lub od daty i godziny przekazania pojazdu, wskazanej w Protokole przekazania pojazdu, w zależności od tego, która data jest datą wcześniejszą chyba, że strony postanowią inaczej. 9. W przypadku, jeśli Wypożyczalnia po akceptacji oferty, o której mowa w pkt. 12 Regulaminu poweźmie wiadomość o możliwym przesunięciu terminu przekazania pojazdu, z jakichkolwiek przyczyn, zawiadomi niezwłocznie Najemcę i Strony wspólnie postanowią o terminie przekazania pojazdu. 10. W przewidzianych Regulaminem przypadkach obciążenia karą umowną, Wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa wartość kary umownej. 11. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego. Zawarcie umowy 12. Zawarcie umowy najmu z Wynajmującym następuje poprzez podpisanie i zaakceptowanie przez Najemcę regulaminu oraz umowy i protokołu zdawczo odbiorczego w chwili przekazania pojazdu i w obecności pracownika Arkadiacars. 13. Najkrótszy okres najmu samochodu osobowego wynosi 24 godziny. Przekroczenie czasu trwania najmu więcej niż 1 godzinę powoduje zwiększenie odpłatności jak za całą następną dobę. W przypadku, gdy Najemca odda pojazd przed terminem uwzględnionym w umowie, zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas wynajmu jest niemożliwy. 14. W razie niemożności dostarczenia przez Wynajmującego w terminie wskazanym w umowie samochodu odpowiadającego kryteriom określonym przez Najemcę, Wynajmujący zapewni Najemcy inny pojazd. 15. W przypadku unieruchomienia pojazdu nie naruszającego postanowień niniejszego regulaminu (awaria, kolizja) Wynajmujący zapewni Najemcy inny pojazd. 16. Warunkiem wynajęcia pojazdu przez Wynajmującego jest:

4 a. zaakceptowanie przez Najemcę obowiązujących w Arkadiacars warunków wynajmu pojazdów poprzez podpisanie niniejszego dokumentu; b. spełnienie warunków przewidzianych w pkt. 5 Regulaminu; c. złożenie zamówienia co najmniej 24 godziny przed planowaną datą wydania samochodu; d. Wpłacenie przez Najemcę kwoty za podstawienie pojazdu wartości opłaty za cały okres wynajmu, płatność następuje w chwili podpisania umowy wraz z regulaminem w obecności pracownika Arkadiacars. 17. Odbioru samochodu może dokonać tylko Najemca osobiście. W chwili odbioru samochodu Najemca ma obowiązek posiadać: a. Ważny dowód osobisty a w sytuacji, gdy Najemca jest obcokrajowcem - ważny paszport; b. Ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy. 18. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę wymogów przewidzianych w pkt. 5 Regulaminu Wynajmujący jest uprawniony do odmówienia wynajęcia pojazdu. 19. W razie nie dokonania przez Najemcę odbioru pojazdu w terminie uzgodnionym przez strony do 2 godzin od wyznaczonej daty odbioru, rezerwacja zostaje anulowana. Obowiązki Najemcy i zasady użytkowania pojazdu 21. W czasie użytkowania pojazdu Najemca zobowiązany jest do: a. Posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane); b. Zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych, staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków); c. Wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych); d. Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu; e. Utrzymywania samochodu w należytej czystości. 22. Przemieszczanie wynajętego pojazdu przez granicę RP: a. jest bezwzględnie zakazane w odniesieniu do następujących terytoriów: wszystkie kraje pozaeuropejskie oraz Rosja i wszystkie kraje powstałe z byłych republik ZSRR za wyjątkiem państw należących do Unii Europejskiej; b. do krajów członkowskich Unii Europejskiej - wymaga uzyskania zgody Wynajmującego udzielonej na pisemny wniosek Najemcy. Najemca zobowiązany jest podać Wynajmującemu informacje ze wskazaniem miejsca (poprzez wyszczególnienie krajów) i terminu pobytu najpóźniej na 24 godziny przed planowanym wyjazdem, drogą elektroniczną na adres owy: lub sms-em na numer: W przypadku naruszenia przez Najemcę zasad określonych w pkt. 22 ppkt. a) i b) Regulaminu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w kwocie wskazanej w Cenniku, a w razie zajścia konieczności napraw czy holowania samochodu poza granicami RP Najemcę będą obciążać ponadto wszelkie powstałe z tego tytułu koszty. 23. W szczególności zabrania się: a. holowania innych pojazdów, przyczep lub innych przedmiotów wynajmowanym samochodem; b. przekraczania dopuszczalnej ładowności; c. palenia tytoniu w samochodzie; d. dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem; e. używania samochodu w wyścigach, rajdach, zawodach; f. używania samochodu do nauki jazdy; g. wykonywania zarobkowego przewozu osób lub rzeczy, chyba, że Wynajmujący wyrazi na to zgodę podpisując z Najemcą stosowny Aneks do Umowy Wynajmu; h. przewożenia substancji i rzeczy, które z powodu swojego zapachu lub właściwości mogą spowodować uszkodzenie pojazdu i narazić Wynajmującego na stratę czasu i należności zanim pojazd będzie mógł być ponownie wynajęty; i. oklejania pojazdów materiałami reklamowymi lub informacyjnymi,, chyba, że Wynajmujący wyrazi na to zgodę podpisując z Najemcą stosowny Aneks do Umowy Wynajmu; j. używania samochodu przy ekstremalnych parametrach technicznych (maksymalne prędkości - pow. 150 km/h i przyśpieszenia) w sposób powodujący przyśpieszone zużywanie się lub uszkodzenie mechanizmów przeniesienia napędu, opon i układu hamulcowego. W przypadku naruszenia postanowień ppkt. a) - j) niniejszego punktu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku. W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie zmian, o których mowa w pkt. d) niniejszego punktu Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcę kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami.

5 Opłaty 24. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 1 godziny ponad wynikający z umowy czas nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu. 25. Opłata za wynajem pobierana jest z góry w przypadku wynajmu na 1 3 dni, od 4 do 31 dni, pobierana jest opłata w wysokości min. 50% całości należności za wynajęty pojazd, wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. 26. Opłata za wynajem powyżej 31 dni naliczana jest zgodnie z cennikiem i pobierana z dołu na podstawie FV, lub ustalonego dnia płatności. 27. Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z międzynarodowymi przelewami należności uiszczanych w ramach umowy najmu. 28. Wynajmujący nie pobiera żadnej kaucji za wynajęte pojazdy. 29. W przypadku konieczności naliczenie kar umownych lub kosztów napraw samochodu zgodnie z pkt. 49 g) i h) najemca zostanie obciążony wkładem własnym w wysokości 2000 zł. 30. Koszt podstawienia i odbioru pojazdu ( nie dotyczy promocji ): Poniedziałek piątek w godzinach 8:00 16:00 w siedzibie firmy, bez opłat. Poniedziałek piątek w godzinach 8:00 16:00 40 zł na terenie Warszawy i w odległości do 20 km od Warszawy. Powyżej 20 km od Warszawy 2 zł/km w obie strony. Poniedziałek piątek w godzinach 16:00 08:00-70 zł, lub 2 zł/km j. w. Od piątku od godziny 19:00 do poniedziałku do godziny 8: zł lub 2 zł/km j. w. Zwrot lub wymiana pojazdu 30. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu obowiązywania umowy najmu, zwrócić pojazd do ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego miejsca, w określonym przez nich terminie. 31. Przedłużenie okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego. Zamiar przedłużenia okresu najmu samochodu musi być zgłoszony co najmniej na 24 godziny przed upływem terminu zwrotu. Przedłużenie okresu najmu o 24 godziny wymaga uzgodnienia telefonicznego na numer: Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i nie zwrócenie samochodu w ciągu 12 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu, o czym Wynajmujący powiadomi organy ścigania, oraz będzie podstawą dla Wynajmującego do: a. Obciążenia Najemcy karą umowną przewidzianą w Cenniku; b. Obciążenia Najemcy wszelkimi stratami i ujemnymi skutkami, jakie wynikną dla Wynajmującego z tytułu takiego naruszenia Regulaminu; c. Naliczenia odpłatności za okres samowolnego przedłużenia wg cennika. 33. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy najmu powinno nastąpić z zachowaniem formy pisemnej, osobiście lub pocztą elektroniczną. 34. W przypadku rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia (12 godzin) Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wskazania miejsca postoju wynajmowanego pojazdu oraz do jego zwrotu do miejsca uprzednio ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego w terminie nie dłuższym niż 12 godzin. Jeżeli samochód zostanie zwrócony w miejscu innym, niż to zostało ustalone w chwili rozpoczęcia najmu, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami transportu samochodu do w/w ustalonego między stronami miejsca. 35. W przypadku, gdy Najemca odda pojazd przed terminem uwzględnionym w umowie najmu, Wynajmujący nie zwróci zapłaconej kwoty za wynajem. 36. W wypadku zwłoki w zwrocie samochodu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w cenniku za każdą dobę zwłoki w zwrocie przedmiotu najmu. W przypadku braku terminowego zwrotu samochodu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu, kluczyków, polisy, dokumentów pojazdu od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu. 37. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. Za ewentualne braki paliwa uzupełnione przez Wynajmującego, Najemca uiszcza opłatę wg Cennika. 38. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę pojazdu albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami: a. Braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w Protokole przekazania samochodu oraz odszkodowaniem za ponad normalne zużycie samochodu wewnątrz lub na zewnątrz; b. Szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, a nie wynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii); c. Szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych z chwilą ich zaistnienia, w sytuacji, gdy Wynajmujący nie uzyska - mimo dołożenia należytej staranności - odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę; d. Likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu; e. Odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo za

6 utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z przeznaczeniem pojazdu. 39. Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia, jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów. 40. W przypadku zgubienia przez Najemcę dowodu rejestracyjnego lub/i polisy lub/i kluczyków do samochodu lub/i wyposażenia dodatkowego, Najemca zostanie obciążony opłatami wg Cennika. Serwis, przeglądy i naprawy 41. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego przy wskazaniach licznika kilometrów podanych na Protokole przekazania samochodu (tolerancja +/- 500 km), w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym. W razie udostępnienia samochodu do wykonania przeglądu przy wyższych wskazaniach licznika kilometrów lub nieudostępnienia go w ogóle Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz jest zobowiązany do wyrównania Wynajmującemu straty, jaką ten poniósł przez zaniedbanie Najemcy (np. utrata gwarancji na samochód, opłata wg Cennika). 42. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu na koszt Wynajmującego, bez pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego. W razie awarii, wypadku drogowego samochodu w okresie użytkowania pojazdu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego (telefon komórkowy: /24 godziny na dobę/) oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub doprowadzić do dalszego uszkodzenia samochodu zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego odnośnie miejsca oraz zakresu naprawy. Wówczas zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii. 43. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami. Uszkodzenie, wypadek, kradzież samochodu 44. W razie wypadku drogowego Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego wezwania Policji, uzyskania pisemnego poświadczenia wynikłych strat, a także do zgłoszenia tego faktu Wypożyczalni niezwłocznie, nie później niż do 2 godzin od momentu zdarzenia oraz w sytuacji uniemożliwiającej kontynuowanie jazdy do skontaktowania się z Wynajmującym (telefon komórkowy: /24 godziny na dobę/) oraz postępowania według otrzymanych instrukcji. 45. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w najbliższej placówce Policji i uzyskania pisemnego poświadczenia wynikłych strat oraz do niezwłocznego skontaktowania się z Wynajmującym i postępowania według otrzymanych instrukcji. Obowiązki Wynajmującego 46. O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku, chyba, że szkoda została wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyślnej. 47. Wynajmujący, w wypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 24 godziny, w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy. Wskazany przez Wynajmującego termin dostarczenia pojazdu zastępczego liczony jest od momentu uzyskania przez Wynajmującego informacji od Najemcy (osoby kierującej pojazdem) o wystąpieniu zdarzenia unieruchamiającego samochód lub od momentu stwierdzenia przez Wynajmującego, że unieruchomienie wynajmowanego samochodu potrwa dłużej niż 24 godziny (w zależności od tego, które z w/w zdarzeń następuje później). Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. Samochód zastępczy będzie co najmniej tej samej klasy lub wyższej ze zbliżonym wyposażeniem. 48. Udostępnienie samochodu zastępczego w miarę możliwości, nie nastąpi w razie: a. Utraty dowodu rejestracyjnego lub/i polisy ubezpieczeniowej albo/i kluczyków od samochodu; b. Rozliczania powstałej szkody w ciężar polisy AC; c. Unieruchomienia wynajętego pojazdu poza terytorium RP. Ubezpieczenie pojazdów 49. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o "opłacie w związku ze zdarzeniem" należy przez to rozumieć opłatę, którą Najemca winien uiścić na rzecz Wynajmującego niezależnie od winy Najemcy oraz niezależnie od wysokości szkody Wynajmującego i od wysokości odszkodowania otrzymanego przez Wynajmującego. Niezależnie od w/w opłaty, Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 50. Samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia OC, AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot. kary umownej oraz opłaty w związku ze zdarzeniem) Najemcę (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem: a. Umyślnego uszkodzenia pojazdu; b. Uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy;

7 c. Uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30 km/godz. albo też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego (Ubezpieczyciel zastrzega wówczas udział własny ubezpieczonego lub dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę); d. Przypadku, gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku; e. Szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu; f. Szkody całkowitej, rozliczanej w ciężar polisy Auto Casco oraz kradzieży samochodu Najemca zostanie obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem w wysokości 2000 PLN wkładu własnego Najemcy; g. Wszystkich szkód częściowych objętych polisą AC (Najemca zostanie obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem w wysokości 2000 PLN wkładu własnego Najemcy); h. Wszystkich szkód częściowych nie objętych polisą AC (Najemca zostanie obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem w wysokości 2000 PLN wkładu własnego Najemcy); i. Kradzieży samochodu, w wyniku, której zginęły kluczyki lub/i dowód rejestracyjny skradzionego samochodu - całkowity koszt ponosi Najemca; j. Kradzieży samochodu, pozostawionego na parkingu niestrzeżonym i/lub w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe - całkowity koszt ponosi Najemca; k. Włamania, w wyniku, którego skradziono radio wraz z panelem - całkowity koszt ponosi Najemca; l. Odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową; m. Innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis. W w/w przypadkach szkody pokrywane są całkowicie lub częściowo przez Najemcę. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu - ponadto poinstruować osobę kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających z w/w dokumentów - pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. 51. Samochody nie posiadają ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielonej Karty). Klient jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielonej Karty) w razie przemieszczania wynajętego samochodu przez granicę Polski do krajów, w których niniejsze ubezpieczenie jest obowiązkowe wraz ze swoją odpowiedzialnością materialną w wysokości pełnych kosztów poniesionych przez Wypożyczalnię w razie niewywiązania się z tego obowiązku. 52. Samochody posiadają wymagane przez zakład ubezpieczeniowy zabezpieczenia antykradzieżowe. Cennik opłat i kar umownych (ceny netto): 53. Brak gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego, zł/szt 54. Brak koła zapasowego zł 55. Brak lewarka zł 56. Brak klucza do kół zł 57. Brak lub uszkodzenie radioodtwarzacza zł 58. Brak lub zniszczenie panela od radioodtwarzacza zł 59. Zgubienie lub zniszczenie dowodu rejestracyjnego zł 60. Zgubienie lub zniszczenie polisy ubezpieczeniowej zł 61. Zgubienie tablicy rejestracyjnej zł/szt. 62. Brak naklejki rejestracyjnej na szybie zł 63. Utrata lub zniszczenie kluczyka lub pilota od pojazdu zł 64. Silne zabrudzenie pojazdu wymagające profesjonalnego czyszczenia zł 65. Zabrudzenie lub wylanie PB lub ON w pojeździe (dotyczy także podłogi ładowni pojazdu dostawczego) zł + koszt wymiany uszkodzonych elementów pojazdu. 66. Przeładownie pojazdu - koszt ewentualnych uszkodzeń w wysokości 2000 zł wkładu własnego Najemcy 67. Przy szkodzie całkowitej pokrywanej z polisy AC udział własny wynosi : 3000 zł 68. Przy szkodzie częściowej pokrywanej z polisy AC udział własny wynosi 2000 zł 69. Uzupełnienie brakującego paliwa w/g cennika BP Express + 35% 70. Za demontaż części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek bez zgody Wynajmującego 700 zł (Kara umowna) 71. Brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych w cenniku opłata w/g cennika producenta + marża 15% 72. Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy (osoby kierującej pojazdem) 3000 zł 73. Palenie tytoniu w samochodzie 350,00 zł (kara umowna) 74. Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem 350,00 zł (kara umowna) 75. Udostępnienie samochodu osobie nie uprawnionej do kierowania pojazdem 500,00 zł (kara umowna) Arkadiacars Klient

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów Regulamin I. Słownik- oznaczenia Wynajmujący FMGROUP Najemca konsument oraz przedsiębiorca (osoba fizyczna, prawna, prowadząca działalność ) Drugi kierowca - osoba wskazana przez Najemcę, jako drugi kierujący

Bardziej szczegółowo

Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o.

Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych przez firmę Global Group Sp. z o. o. z Najemca, stosuje

Bardziej szczegółowo

4. Wynajęty samochód nie może być bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego:

4. Wynajęty samochód nie może być bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego: REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych pomiędzy firmą: Firma Handlowo-Usługowa Eugenia Lichacz, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin warunków wynajmowania pojazdów mechanicznych dla osób fizycznych i prawnych

Regulamin warunków wynajmowania pojazdów mechanicznych dla osób fizycznych i prawnych Regulamin warunków wynajmowania pojazdów mechanicznych dla osób fizycznych i prawnych 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. Regulamin określa ogólne warunki najmu pojazdu mechanicznego, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Warunki najmu pojazdów

Warunki najmu pojazdów Warunki najmu pojazdów Ogólne warunki najmu pojazdu przez RENTIS Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu),

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego

Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego I. Ogólne zasady i warunki najmu 1 Poniższe warunki najmu samochodu kempingowego, zwanego dalej Pojazdem, określają prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik F.P.H AGA Elżbieta Krajnik 32-095 Iwanowice Iwanowice Włościańskie 76 www.ekamper.pl Tel. 604-442-508 e-mail biuro@ekamper.pl Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/174/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Spis treści Postanowienia ogólne... str.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco Mini, zwane dalej OWU ACM, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne.................... str. 1 Definicje...........................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Rozdział II Ubezpieczenie Assistance 4 Rozdział III Ubezpieczenie Porady Prawnej 6 2z8 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

KM/OW023/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia.

KM/OW023/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO OWU Nr PL-AC1-2 DP Zatwierdzone Uchwałą Zarządu BTA Insurance Company SE Nr LV1_0002/02-03-03-2015-96 z dnia z dnia 27.01.2015 25.06.2015 r. r. 1. Postanowienia Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy;

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r. Znak sprawy: TZ/271/18/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych Wartość

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Generali Auto Assistance (zwane dalej OWU) stanowią podstawę do zawierania

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 34/2005 Zarządu T.U. Compensa S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego

1. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/120/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty marzec 2010 spis treści rozdział numer strony I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje 4 Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo