UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR."

Transkrypt

1 UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: , Reprezentowaną przez: 1. Dariusza Zalewskiego dyr. ds. sprzedaży i marketingu zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a Najemcą: NAZWA:. KOD:... MIASTO: ULICA:... REGON:. NIP : Reprezentowaną przez: IMIĘ:. NAZWISKO: ZAMELDOWANIE (ADRES): PESEL:. NIP:.. PRZEDMIOT UMOWY 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem KOSTKARKI DO LODU marki ICE-O-MATIC, model., rok produkcji, nr fabryczny, zwanej dalej maszyną lub przedmiotem najmu. 2. Wynajmujący oświadcza ponadto, że maszyna, o której mowa w ust. 1 jest nowa* / w stanie technicznym odpowiadającym parametrom technologicznym producenta* Wynajmujący oddaje do używania maszynę o której mowa w 1 umowy, a Najemca maszynę tę bierze w najem. 2. Wraz z maszyną, Wynajmujący przekaże Najemcy instrukcję obsługi oraz materiały pomocnicze związane z jej funkcjonowaniem, a także udzieli Najemcy ustnych informacji, które są niezbędne do prawidłowego korzystania z maszyny. 3. Wynajmowana maszyna będzie używana przez Najemcę zgodnie z jej przeznaczeniem w zakresie prowadzonej przez niego działalności produkcyjnej* / gastronomicznej* / usługowej*. 1

2 4. Miejscem użytkowania maszyny będzie: (typ lokalu: restauracja*, kawiarnia*, itp.) znajdująca się w (dane teleadresowe). Zmiana miejsca usytuowania maszyny wymaga pisemnej zgody Wynajmującego Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem maszyny, o której mowa w 1 i że nie wnosi zastrzeżeń co do jej stanu technicznego i właściwości. 2. Wydanie przedmiotu najmu Najemcy nastąpi wraz z podpisaniem protokołu odbioru. Umowa zostaje zawarta na czas 36 miesięcy od daty wydania maszyny. 4 CZYNSZ I INNE OBCIĄŻENIA 5 1. Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu czynsz w kwocie zł (słownie: zł) miesięcznie + VAT (według obowiązującej stawki) do dnia 10-ego każdego miesiąca na podstawie faktury wystawionej przez Wynajmującego. W przypadku niepełnego miesiąca czynsz najmu wynosi 1/30 za każdy dzień od daty wydania maszyny. 2. Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z eksploatacją i korzystaniem z maszyny. 3. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie czynszu oraz innych opłat obciążających Najemcę naliczane będą odsetki umowne w wysokości 20% w stosunku rocznym. 4. Tytułem zabezpieczenia zapłaty należności czynszowych, kosztów ewentualnej naprawy przedmiotu najmu nie objętych gwarancją lub ubezpieczeniem a także kosztów odbioru maszyny w przypadku rozwiązania lub wygaśnięci umowy Wynajmujący wpłaci Najemcy kaucję w wysokości.. w terminie 3 dni od zawarcia umowy an rachunek bankowy Wynajmującego Nr (BANK PKO SA) stanowiącej 10% wartości oddanej do używania maszyny. Kaucja zostanie rozliczona po zaspokojeniu roszczeń Wynajmującego które zabezpiecza. Kaucja nie podlega oprocentowaniu. 2

3 UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI NAJEMCY 6 1. Najemca zobowiązuje się do używania przedmiotu najmu zgodnie z umową i jej przeznaczeniem używając wyłącznie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych i czyszczących dostarczanych przez Wynajmującego. 2. Najemca zobowiązuje się do dokonywania napraw przedmiotu najmu nie objętych ochroną gwarancyjną producenta za pośrednictwem serwisu Wynajmującego na swój koszt, celem zachowania przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie eksploatacyjne. 3. Najemca nie jest uprawniony do oddania przedmiotu najmu w podnajem, ani do bezpłatnego używania osobom trzecim bez pisemnej zgody Wynajmującego. 4. Najemca ma obowiązek ubezpieczenia przedmiotu najmu od kradzieży, ognia i innych zdarzeń losowych w renomowanym towarzystwie ubezpieczeniowym, utrzymywania ubezpieczenia przez cały okres najmu i przedstawienia Wynajmującemu polisy ubezpieczeniowej na rządnie Wynajmującego. 5. Najemca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę przedmiotu najmu w zakresie nie objętym ubezpieczeniem a także w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO 7 1. Wynajmujący zobowiązuje się świadczyć usługi serwisowe w zakresie ochrony gwarancyjnej przedmiotu najmu udzielanej przez producenta. Zakres ochrony gwarancyjnej i związanych z tym usług określono w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 2. Usługi serwisowe, o którym mowa w ust. 1 świadczone będą w sposób i w terminach pozwalających na przywrócenie staniu technicznego maszyny odpowiadającego parametrom technologicznym producenta bez nieuzasadnionej zwłoki. 3. W ramach umowy Wynajmujący zapewni przez cały okres najmu inspekcję serwisową przedmiotu najmu przeprowadzaną dwa razy w roku. 4. Wynajmujący jest uprawniony do kontroli sposobu wykorzystania maszyny przez Najemcę. PRZEDŁUŻENIE UMOWY 8 1. W przypadku zamiaru przedłużenia umowy Najemca zobowiązany jest złożyć w tym przedmiocie wniosek do Wynajmującego najpóźniej na jeden miesiąc przed upływem okresu najmu. 2. Wynajmujący nie jest związany wnioskiem Najemcy, o którym mowa w ust. 1. 3

4 PRAWO PIERWOKUPU 9 W przypadku wygaśnięcia umowy na skutek upływu czasu na jaki została ona zawarta Najemcy przysługuje prawo pierwokupu przedmiotu najmu za 1% wartości urządzenia z dnia zawarcia umowy. ROZWIĄZANIE UMOWY Najemca może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 2. Wynajmujący może wypowiedzieć niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, tj. na dzień złożenia Najemcy oświadczenia w tej sprawie w przypadku: a) zalegania przez Najemcę z zapłatą czynszu za dwa kolejne okresy płatności, b) oddania przedmiotu najmu w podnajem, albo do bezpłatnego używania osobom trzecim bez pisemnej zgody Wynajmującego, c) używania przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem. 3. W przypadku wypowiedzenia umowy w sytuacjach o których mowa w ust. 1 i 2 Najemca zobowiązany będzie zapłacić na rzecz Wynajmującego opłatę manipulacyjną w wysokości 50% czynszu brutto pozostałego do zapłaty do końca obowiązywania umowy, gdyby nie ulega ona rozwiązaniu. 4. W razie wypowiedzenia niniejszej umowy w przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2 lub upływu okresu jej obowiązywania, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wydania Wynajmującemu przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym. Najemca nie jest odpowiedzialny za zużycie maszyny będące wynikiem prawidłowego używania. 5. Podstawą ustalenia stanu technicznego przedmiotu najmu po rozwiązaniu umowy będzie protokół odbioru sporządzony i podpisany przez strony wraz z wydaniem maszyny. 6. W przypadku nie wydania przez Najemcę Wynajmującemu przedmiotu najmu niezwłocznie po rozwiązaniu umowy (na skutek wypowiedzenia) lub jej wygaśnięciu (na skutek upływu czasu obowiązywania) Najemca będzie zobowiązany ponosić na rzecz Wynajmującego opłaty za bezumowne korzystnie z przedmiotu najmu w wysokości dwukrotnej wysokości czynszu brutto (z VAT), o jakim mowa w 5 ust. 1 do czasu wydania maszyny. Za każdy dzień zwłoki naliczana będzie 1/30 takiej opłaty. Opłata za bezumowne korzystanie będzie należna niezależnie od opłaty manipulacyjnej, o jakiej mowa w ust Najemca może rozwiązać umowę i wykupić przedmiot najmy w dowolnym momencie trwania umowy. 8. Podstawą obliczenia ceny wykupu będzie obowiązujący cennik Wynajmującego z dnia zawarcia umowy. Cena wykupu będzie powiększona o koszty manipulacyjne w wysokości 0,6% wartości przedmiotu najmu za każdy rozpoczęty miesiąc umowy i pomniejszona o wartość wpłaconego czyszu miesięcznego. Dodatkowo Wynajmujący 4

5 udzieli 15% rabatu od ceny katalogowej z dnia zawarcia umowy jeżeli wykup przedmiotu najmu nastąpi w czasie pierwszych 6 miesięcy od nia zawarcia umowy. 6.9.W przypadku zamiaru rozwiązania umowy i wykupu przedmiotu najmu Najemca zobowiązany jest złożyć w tym przedmiocie pisemny wniosek do Wynajmującego. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Wszelkie spory na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Wynajmującego. 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Najemcy i Wynajmującego. WYNAJMUJĄCY NAJEMCA * niepotrzebne skreślić Załączniku nr 1 do umowy nr... z dnia Zakres ochrony gwarancyjnej i związanych z tym usług: 1. W czasie trwania umowy Wynajmujący zapewni pełna gwarancję na urządzenie. 2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych i powstałych w skutek nieprawidłowej obsługi i użytkowania urządzenia. WYNAJMUJĄCY NAJEMCA

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt) ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową)

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) zawarta w Warszawie w dniu... roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO. Zawarta w dniu. w Łomiankach pomiędzy:

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO. Zawarta w dniu. w Łomiankach pomiędzy: UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO Zawarta w dniu. w Łomiankach pomiędzy: RENT & RIDE, marką handlową, którego właścicielem jest LOGIT CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, ul. Jeziorna 8 K, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu Zawarta dnia... w... pomiędzy: (data) (miejscowość) (dane Wynajmującego) a zwanym dalej Wynajmującym (dane Najemcy) zwanym dalej Najemcą. 1 Przedmiot umowy najmu 1. Przedmiotem najmu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu Załącznik nr 3 do Regulaminu Istotne postanowienia umowy na zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych i usługi serwerowni w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE

UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE zawarta w dniu 01.10.2012 r. w Gdańsku pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Ujeścisko z siedzibą w Gdańsku, 80-180 Gdańsk, ul. Płocka 6, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy 1 U M O W A Nr najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony WZÓR umowa na 3 lata zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. www.multigroups.pl

UMOWA NAJMU. www.multigroups.pl UMOWA NAJMU str. 1 Niniejsza umowa została zawarta w dniu.. roku pomiędzy: (Najemca Osoba Odpowiedzialna / zamieszkująca). oraz (Wynajmujący).. (Osoby zamieszkujące z najemcą) 1.. 2.. Niniejszym strony

Bardziej szczegółowo

5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU

5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU UMOWA WYNAJMU Zawarta w dniu... pomiędzy: Arkadiacars z siedzibą ul. Popiołka 4, 01-496 Warszawa, reprezentowaną przez:... zwanym dalej Arkadiacars a: NIP: REGON: zwanym dalej KLIENTEM o następującej treści:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów leasingu

Ogólne warunki umów leasingu Ogólne warunki umów leasingu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Leasingu (OWUL) obowiązują wszystkich Korzystających, zawierających umowy leasingu z Volkswagen Leasing GmbH działającą

Bardziej szczegółowo

Warunkiem wyboru najemcy jest złożenie pisemnej oferty zawierającej:

Warunkiem wyboru najemcy jest złożenie pisemnej oferty zawierającej: Biała Podlaska 28.07.2015r. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej OGŁOSZENIE o konkursie ofert na najem pomieszczenia na barek studencki w Państwowej Szkole Wyższej im.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Warunki najmu pojazdów

Warunki najmu pojazdów Warunki najmu pojazdów Ogólne warunki najmu pojazdu przez RENTIS Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu),

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY nr. zawarta w dniu...

UMOWA DZIERŻAWY nr. zawarta w dniu... UMOWA DZIERŻAWY nr zawarta w dniu... pomiędzy Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk, działającym zgodnie z wpisem do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne. b. Wynajmujący: Wypożyczalnia Samochodów Szybko Auto S.C

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne. b. Wynajmujący: Wypożyczalnia Samochodów Szybko Auto S.C REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez Wypożyczalnię

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR 6251892105 UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR zawarta w oddziale Katowice, dnia 2006-04-26, pomiędzy Europejskim Funduszem Leasingowym SA z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

strona 1 Ogólne warunku umowy leasingu (OWUL) BZ WBK Leasing S.A. BZ WBK Lease S.A. Definicje Terminy użyte w umowie leasingu (UL) oraz niniejszych ogólnych warunkach umowy leasingu (OWUL) jak również

Bardziej szczegółowo

Część I. Informacje ogólne. 1. Informacje o Zamawiającym i przedmiocie konkursu. 1.1 Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 271 im.

Część I. Informacje ogólne. 1. Informacje o Zamawiającym i przedmiocie konkursu. 1.1 Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 271 im. REGULAMIN KONKURSU na: Najem pomieszczeń kuchni w Szkole Podstawowej Nr 271 im. 11 Listopada w Warszawie przy ul. Niegocińskiej 2. Konkurs ogłoszono na stronie internetowej www.sp271waw.edu.pl w dniu 25

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta...

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta... Umowa pożyczki nr.... Nr Klienta... zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S. A. z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych zawarta w dniu.w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo