Regulamin wypożyczalni samochodów (obowiązuje od )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin wypożyczalni samochodów (obowiązuje od 18-04-2011)"

Transkrypt

1 Regulamin wypożyczalni samochodów (obowiązuje od ) Wstęp 1)Regulamin został wydany przez S.K.Z. Import-Eksport-Turystyka Sp. z o. o. z siedzibą: Wałbrzych przy ulicy Sułkowskiego 11, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS )Regulamin zawiera warunki wynajmu samochodów przez S.K.Z, Import- Eksport- Turystyka Sp. z o. o. 3)Regulamin stosuje się do wszystkich umów zawartych przez S.K.Z. Import-Eksport-Turystyka Sp. z o. o. 4)W przypadku sprzeczności umowy i Regulaminu strony związane są umową Strony: - Najemca: klient, - Wynajmujący: S.K.Z. Import- Eksport- Turystyka Sp. z o. o., - Drugi kierowca, - Poręczyciel Wymogi w stosunku do najemcy oraz uprawnienia do kierowania samochodem 1)Najemcą samochodu może zostać osoba, która przedstawi wynajmującemu a) ważny dowód osobisty a w przypadku obcokrajowca- ważny paszport b) ważne od co najmniej 1 roku i honorowane na terytorium RP prawo jazdy c) ważną kartę kredytową lub dokument potwierdzający zatrudnienie- dotyczy osób fizycznych d) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, potwierdzenia opłat za ZUS z 3 ostatnich miesięcy- dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek lub upoważnionych do występowania w imieniu firmy e) ukończyła 23 lata. 2)W razie niespełnienia przez Najemcę i/lub osobę wpisaną w umowie najmu w pozycji drugi kierowca wymogów wskazanych przez Wynajmującego. Wynajmujący będzie uprawniony do niezwłocznego odstąpienia od umowy najmu i dochodzenia ewentualnego zadość uczynienia lub odszkodowania. 3)Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty samochód do czasu sprawdzenia go przez Wynajmującego, które odbędzie się na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego. 4)W przypadku braku wymaganych dokumentów przy wynajmie samochodu, wymagane jest poręczenie Poręczyciela. 5)Poręczyciel lub Drugi Kierowca odpowiada za samochód tak samo jak Najemca. Odpowiedzialność Najemcy, Poręczyciela, Drugiego Kierowcy jest solidarna. 6)Najemca może pisemnie upoważnić inną osobę do prowadzenia samochodu pod warunkiem przekazania Wynajmującemu oryginałów dokumentów wymaganych w pkt 1 oraz pisemnej zgody Wynajmującego. W przypadku odwołania przez Najemcę takiego upoważnienia jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego w przeciwnym wypadku Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, jakie poniósł wynajmujący. 7) Najemca odpowiada za wszelkie szkody spowodowane przez upoważnioną przez siebie osobę. Obowiązki Najemcy 1)Najemca otrzymuje samochód sprawny, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację i zobowiązuje się użytkować go z należytą troską oraz zwrócić w takim samym stanie. 2)Koszty zakupu płynu do spryskiwaczy szyb, zakup oleju silnikowego, wymiany żarówek, naprawy ogumienia ponosi w całości Najemca.

2 3)Najemca otrzymuje samochód czysty. Przy zwrocie Najemca zobowiązany jest oddać samochód czysty w środku i na zewnątrz. 4)Najemca zapewnia, że postanowienia Regulaminu dotyczące obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii samochodu będą przestrzegane także przez osoby upoważnione przez niego do kierowania samochodem pod rygorem odpowiedzialności Najemcy za ewentualne szkody poniesione przez Wynajmującego. 5)Ilekroć w Regulaminie mowa jest o obowiązkach Najemcy związanych z eksploatacją samochodu, obowiązki te obciążają również każdą osobę kierującą samochodem. 6)Najemca lub osoba kierująca samochodem zobowiązane są do: a) Zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza samochodem dokumentów oraz kluczyków), b) Wykonywania na własny koszt obsługi codziennej samochodu, a w szczególności do sprawdzania i uzupełniania oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzania stanu ogumienia, prawidłowego ciśnienia w oponach, działania świateł, c) Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym, w protokole zdawczo - odbiorczym oraz na oznaczeniach przy wlewie paliwa. 7)W przypadku zgody Wynajmującego na wyjazd za granicę (z zastrzeżeniem pkt. 9 Obowiązków Najemcy ) Najemca zobowiązany jest uiścić dodatkową opłatę w siedzibie Firmy zgodnie z cennikiem opłat dodatkowych. 8)Koszt paliwa zużytego podczas wynajmu pokrywa Najemca. Samochód jest przekazywany z pełnym bakiem. Ewentualne wątpliwości co do stanu paliwa Najemca powinien zgłosić do 5 km od rozpoczęcia jazdy, w przeciwnym razie reklamacje nie będą uwzględniane. Przy zwrocie Najemca powinien zatankować samochód do pełna przy przedstawicielu S.K.Z. Import Eksport Turystyka Spółka z o. o., w przeciwnym razie Najemca zapłaci opłatę zgodnie z cennikiem opłat dodatkowych. 9)Przemieszczenie wynajętego samochodu poza granicę RP jest bezwzględnie zakazane do: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Czarnogóry, Estonii, Kosowa, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Serbii, Turcji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii. Ubezpieczenia podstawowe oraz rozszerzone nie obowiązują w tych krajach. Wszelkie koszty związane z awarią lub uszkodzeniem samochodu przewiezionego do tych krajów ponosi w całości Najemca. Najemca poniesie również koszt transportu samochodu do miejscowości, w której został wynajęty w Polsce zgodnie z cennikiem opłat dodatkowych. 10)Wynajmujący bądź inne osoby przez niego uprawnione, w przypadku podejrzenia niewłaściwego używania pojazdu ma prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy. 11) W samochodzie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz picia alkoholu. 12) W samochodzie obowiązuje zakaz przewożenia zwierząt. 13) Zabrania się przekraczania dopuszczalnej ładowności wynajętego samochodu. Zwrot samochodu 1) Najemca jest zobowiązany po zakończeniu umowy najmu, zwrócić samochód do ustalonego miejsca w określonym terminie. Koszty zwrotu w miejscu innym niż określono w umowie bez pisemnej zgody Wynajmującego ponosi Najemca zgodnie z pkt. 7 Cennika opłat dodatkowych. W przypadku pozostawienia samochodu niesprawnego lub uszkodzonego Najemca ponosi koszt za holowanie samochodu zgodnie z pkt. 11Cennika opłat dodatkowych. Powyższe nie wyłącza dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania na zasadach ogólnych. 2) Opóźnienie w zwrocie samochodu do 60 minut jest bezpłatne. Zwrot pojazdu po tym czasie powoduje naliczenie następnej doby.

3 3) Zamiar przedłużenia wynajmu Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu i uzyskać zgodę minimum 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Najemca nie może przedłużać wynajmu bez wniesienia oplaty za przedłużenie. Jeżeli Najemca nie uzyska zgody Wynajmującego na przedłużenie wynajmu i nie dokona opłaty za przedłużenie, samochód zostanie zgłoszony na policję jako skradziony, a Najemca zobowiązuje się zapłacić za każdą rozpoczętą dodatkową dobę bezumownego korzystania z samochodu kare umowną. 4) W wypadku zwłoki lub opóźnienia w zwrocie samochodu bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami z tym związanymi. Usterki 1) Najemca udostępnieni Wynajmującemu samochód w celu wykonania przeglądu okresowego lub wymiany opon w miejscu i czasie wskazanym przez Wynajmującego. W razie nie udostępnienia samochodu do wykonania przeglądu Najemca zostanie obciążony kosztami przeglądu oraz karą umowną. 2) W razie wypadku, awarii lub niesprawności samochodu, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego na numer lub lub Najemca nie ma prawa dokonywać żadnych napraw oraz holowania samochodu bez zgody Wynajmującego. Najemca pokryje koszty związane z takimi działaniami. 3) Najemca nie ma prawa holować wynajętym samochodem innych samochodów. Kradzież, kolizje, uszkodzenia 1) W razie wypadku, awarii lub niesprawności samochodu, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego na numer lub lub , a w przypadku kradzieży samochodu, jego wyposażenia lub aktów wandalizmu należy powiadomić Wynajmującego. Ponadto Najemca zobowiązany jest dostarczyć pisemny opis zdarzenia, prawo jazdy i dokument tożsamości do Wynajmującego. W przypadku kradzieży samochodu Najemca zobowiązany jest również niezwłocznie zwrócić kluczyki i dokumenty Wynajmującemu. 2) W przypadku, gdy szkoda nastąpiła z winy Najemcy, zostanie on obciążony kosztami napraw zgodnie z obciążeniem wystawionym przez serwis naprawczy. 3) W przypadku niezłącznego nie zgłoszenia do siedziby faktu kradzieży, kolizji lub uszkodzenia Najemca zostanie obciążony startami poniesionymi przez Wynajmującego. Obowiązki wynajmującego 1) Wynajmujący, w wypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 12 godzin, w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. 2) Udostępnienie samochodu zastępczego nie przysługuje w przypadku: a) utraty dowodu rejestracyjnego lub/i polisy ubezpieczeniowej albo/i kluczyków od samochodu, b) uszkodzenia samochodu z winy najemcy, drugiego kierowcy lub upoważnionego przez Najemcę, c) unieruchomienia wynajętego samochodu poza terytorium Polski, d) szkód parkingowych i aktów wandalizmu. Opłaty 1) Ceny stawek dobowych mogą ulegać okresowym zmianom. W przypadku zmian w trakcie obowiązywania umowy Najemcę wiążą stawki z dnia zawarcia umowy. 2) Opłaty za wynajem pobierane są z góry wg stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy.

4 3) Opłata za wynajem i opłaty dodatkowe nie są zwracane w przypadku wcześniejszego zwrotu samochodu. 4) Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z międzynarodowymi przelewami należności uiszczanych w ramach umowy najmu. Opłaty dodatkowe 1) Wydanie samochodu poza godzinami pracy 60zł 2) Odbiór samochodu poza godzinami pracy 60 zł 3) Wyjazd za granicę, za cały wynajem 120 zł 4) Podstawienie pod wskazany adres w granicach miasta w którym znajduje się siedziba S.K.Z. Import Eksport Turystyka Sp. z o. o. -0 zł 5) Odebranie ze wskazanego adresu w granicach miasta w którym znajduje się siedziba S.K.Z. Import Eksport Turystyka Sp. z o. o. -0 zł 6) Podstawienie lub odbiór samochodu w innych miejscach, niż granice miasta w którym znajduje się siedziba S.K.Z. Import Eksport Turystyka Sp. z o. o. za każdy kilometr 3 zł ( do negocjacji ) 7) Nawigacja GPS cały czas wynajmu 30zł 8) Fotelik dla dziecka od 0 18 kg, za cały wynajem 30 zł 9) Fotelik dla dziecka od 9 36 kg, za cały wynajem 30 zł 10) Holowanie samochodu niesprawnego lub uszkodzonego za każdy km liczone w jedną stronę 9 zł. Kary umowne 1) Odpowiedzialność Najemcy w przypadku zaistnienia szkód parkingowych, komunikacyjnych lub kradzieżowych ogranicza się (z zastrzeż. Pkt. 2 Kar umownych) do udziału własnego i wynosi: a) w klasie C, C+, N, N zł W przypadku gdy wartość szkody jest mniejsza niż wymieniona, udział własny Najemcy równy jest wartości szkody. Wartość szkody ustala się na podstawie kosztorysu. Udział własny nie obowiązuje w przypadku szkód z ustalonym sprawcą zdarzenia, w którym Najemca nie był winny. 2) Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w przypadku: a) umyślnego działania lub wskutek rażącego niedbalstwa, b) uszkodzenia wnętrza samochodu, opon, felg, lusterek, wycieraczek, anteny, pozostawienie trwałych plam c) prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, lub bez ważnego prawa jazdy, d) nie zwrócenia dowodu rejestracyjnego lub kluczyków po kradzieży samochodu, e) ucieczki z miejsca wypadku, f) wjazdu samochodem na terytorium państw wymienionych w pkt. 35, g) odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy, h) braku szczegółowego opisu okoliczności powstania szkody lub niedostarczenia wymaganych dokumentów 3) Brak kluczyka ze sterownikiem centralnego zamka - 700zł 4) Brak kluczyka nieposiadającego sterownika centralnego zamka 500zł 5) Brak lub uszkodzenie pilota do alarmu 400zł 6) Brak lub uszkodzenie panelu do radia 400zł 7) Brak dokumentów samochodu ( nie dotyczy kradzieży samochodu ) - 500zł 8) Brak polisy ubezpieczeniowej, tablicy rej., naklejki rej. na szybie, (za każde) 200zł 9) Każdy dzień postoju, spowodowany uzupełnieniem rzeczy o których mowa w pkt 7 i 8 : a) Klasa C, C+, N, N+ - dzień wynajmu poszczególnego auta 10) Palenie tytoniu w samochodzie - 500zł

5 11) Złamanie zakazu przewożenia zwierząt, usuwanie sierści zwierząt - 300zł 12) Zwrot brudnego samochodu 70zł 13) Zwrot samochodu z nietrwałymi plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku 300zł 14) Zwrot samochodu z wyczuwalnym nieprzyjemnym zapachem 500zł 15) Brak lub uszkodzenie każdego kołpaka oryginalnego 80zł 16) Holowanie innych samochodów wynajętym samochodem 300zł 17) Udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej 250zł 18) Bezumowne korzystanie z pojazdu po terminie zwrotu, wg stawki dobowej, za każda dobę % 19) Uniemożliwienie dokonania kontroli stanu i sposobu wykorzystania pojazdu 500zł 20) Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy lub osoby kierującej samochodem 2700zł 21) Nie zatankowane auto w zwróconym pojeździe będzie skutkowało naliczeniem kwoty za każdy brakujący litr - 8zł 22) Zatankowanie do samochodu niewłaściwego paliwa zł 23) Demontaż części samochodu lub dokonanie przeróbek bez zgody Wynajmującego do wartości pojazdu 24) Brak wyposażenia samochodu niewymienionego w cenniku + koszt uzupełnienia tej części w serwisie ASO + postojowe liczone w stawce dobowego wynajmu 24) Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego v wysokość kar umownych. Postanowienia końcowe 1) Biuro S.K.Z. Import-Eksport-Turystyka Sp. z o. o. czynne są w dni robocze od poniedziałku do piątku od 08:00 do 17:00 a także w sobotę od 08:00 do 13:00. 2) Wszystkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego. 3) Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z wynajmem samochodu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. 4) Niniejszy dokument stanowi własność S.K.Z. Import-Eksport-Turystyka Sp. z o. o., jego powielanie, przekazywanie i kopiowanie w części, bądź w całości bez pisemnej zgody S.K.Z. Import-Eksport-Turystyka Sp. z o. o. jest zabronione.

Wstęp. Najemca i uprawnienia do kierowania samochodem

Wstęp. Najemca i uprawnienia do kierowania samochodem Regulamin CLS24.PL w zakresie najmu samochodów zastępczych z OC sprawcy obowiązuje od 20.06.2013 1. Niniejszy Regulamin - (zwany dalej Regulaminem) został wydany przez CLS24.PL z siedzibą w Kocku, przy

Bardziej szczegółowo

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów Regulamin I. Słownik- oznaczenia Wynajmujący FMGROUP Najemca konsument oraz przedsiębiorca (osoba fizyczna, prawna, prowadząca działalność ) Drugi kierowca - osoba wskazana przez Najemcę, jako drugi kierujący

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu WARUNKI UŻYTKOWANIA I NAJMU POJAZDU 1) Niniejsze warunki użytkowania i najmu samochodu zostały wydane przez firmę Usługi

Regulamin wynajmu WARUNKI UŻYTKOWANIA I NAJMU POJAZDU 1) Niniejsze warunki użytkowania i najmu samochodu zostały wydane przez firmę Usługi Regulamin wynajmu WARUNKI UŻYTKOWANIA I NAJMU POJAZDU 1) Niniejsze warunki użytkowania i najmu samochodu zostały wydane przez firmę Usługi Marketingowe Arkadiusz Duniec, 58-562 Podgórzyn ul. Ewangelicka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne. b. Wynajmujący: Wypożyczalnia Samochodów Szybko Auto S.C

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne. b. Wynajmujący: Wypożyczalnia Samochodów Szybko Auto S.C REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez Wypożyczalnię

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa szczegółowe warunki umów zawieranych przez Wynajmującego. 2. Regulamin stosuje się do wszystkich w/w umów najmu. 3. W razie sprzeczności Umowy i Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW VAN SERVICE & FLEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW VAN SERVICE & FLEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW VAN SERVICE & FLEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Najmu ( Regulamin ) został wydany przez Firmę VAN Service

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW FREE & FUN. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW FREE & FUN. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW FREE & FUN Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez Free & Funw ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wypożyczalni Samochodów VIVO Rent Car

Regulamin Wypożyczalni Samochodów VIVO Rent Car Regulamin Wypożyczalni Samochodów VIVO Rent Car POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez VIVO Rent Car w

Bardziej szczegółowo

11. O ile nie ustalono inaczej, wszelkie należności za najem pojazdu Najemca zobowiązany jest regulowad gotówką w siedzibie Wynajmującego.

11. O ile nie ustalono inaczej, wszelkie należności za najem pojazdu Najemca zobowiązany jest regulowad gotówką w siedzibie Wynajmującego. Regulamin Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez firmę Katarzyna Antoszewska, ul. Glebowa 40A, 61-312

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYPOŻYCZALNI Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych w ramach Wypożyczalni Samochodów w każdy sposób.

Bardziej szczegółowo

2. Integralną częścią Regulaminu jest Cennik stanowiący Załącznik nr 1 (zwany dalej Cennikiem).

2. Integralną częścią Regulaminu jest Cennik stanowiący Załącznik nr 1 (zwany dalej Cennikiem). REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Autowmig. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych Autowmig w ramach Wypożyczalni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Auto Flota rent a car. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Auto Flota rent a car. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Auto Flota rent a car 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez Persona

Bardziej szczegółowo

5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU

5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU UMOWA WYNAJMU Zawarta w dniu... pomiędzy: Arkadiacars z siedzibą ul. Popiołka 4, 01-496 Warszawa, reprezentowaną przez:... zwanym dalej Arkadiacars a: NIP: REGON: zwanym dalej KLIENTEM o następującej treści:

Bardziej szczegółowo

Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o.

Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych przez firmę Global Group Sp. z o. o. z Najemca, stosuje

Bardziej szczegółowo

zawarcia umowy najmu,; c. osoba prawna, reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą kryteria wymienione w punkcie 5a) lub 5b).

zawarcia umowy najmu,; c. osoba prawna, reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą kryteria wymienione w punkcie 5a) lub 5b). Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów bez kierowcy zawieranych przez TomiTech Tomasz Wróblewski w ramach Wypożyczalni Samochodów.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ROKICKI WSTĘP

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ROKICKI WSTĘP REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ROKICKI WSTĘP Na podstawie 5 umowy najmu samochodu w wypożyczalni prowadzonej przez F.H.U. Rokicki. w sprawach nieuregulowanych umową najmu rozstrzygające i wiążące są

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ECAR BIAŁYSTOK

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ECAR BIAŁYSTOK REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ECAR BIAŁYSTOK Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, Protokół Zdawczy i Protokół Odbiorczy samochodu oraz Cennik stanowią integralną część Umowy Wynajmu. 2. W razie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wypożyczalni

Regulamin wypożyczalni Regulamin wypożyczalni REGULAMIN WYPOŻYCZALNI POJAZDÓW AUTO RENT Spółka z o.o. Postanowienia ogólne 1. W ramach prowadzonej przez Auto Rent wypożyczalni pojazdów, Auto Rent (dalej Wynajmujący) zawiera

Bardziej szczegółowo

Regulamin wypożyczalni samochodów Worldtrans.pl

Regulamin wypożyczalni samochodów Worldtrans.pl Załącznik nr 2. do Umowy wynajmu samochodu Regulamin wypożyczalni samochodów Worldtrans.pl 1. Wstęp 1. W/wymieniony regulamin stanowi integralną część umowy najmu pojazdów samochodowych. 2. Regulamin stosuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU. Wynajmującym: JUPI CAR Justyna Kordek ul.warszawska 26 Kotorydz, 05-555 Tarczyn, NIP:123-074-88-72, REGON 015478201

UMOWA NAJMU POJAZDU. Wynajmującym: JUPI CAR Justyna Kordek ul.warszawska 26 Kotorydz, 05-555 Tarczyn, NIP:123-074-88-72, REGON 015478201 pomiędzy: UMOWA NAJMU POJAZDU zawarta w dniu nr umowy w Wynajmującym: JUPI CAR Justyna Kordek ul.warszawska 26 Kotorydz, 05-555 Tarczyn, NIP:123-074-88-72, REGON 015478201 reprezentowanym przez: a Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA AUT W WYPOŻYCZALNI AD-RENT NALEŻĄCEJ DO EURO-TEAM S.C. DARIUSZ CACKO, ARKADIUSZ RYBAK

REGULAMIN UŻYTKOWANIA AUT W WYPOŻYCZALNI AD-RENT NALEŻĄCEJ DO EURO-TEAM S.C. DARIUSZ CACKO, ARKADIUSZ RYBAK REGULAMIN UŻYTKOWANIA AUT W WYPOŻYCZALNI AD-RENT NALEŻĄCEJ DO EURO-TEAM S.C. DARIUSZ CACKO, ARKADIUSZ RYBAK DEFINICJE: Regulamin - określa szczegółowe warunki umów najmu zawieranych przez Euro-Team s.c.

Bardziej szczegółowo

Regulamin najmu pojazdu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin najmu pojazdu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin najmu pojazdu 1 Postanowienia ogólne 1. Najem pojazdu następuje w oparciu i na mocy umowy najmu pojazdu zawartej pomiędzy Wynajmującym oraz Najemcą. 2. Wynajmujący zobowiązany jest do wydania

Bardziej szczegółowo

4. Wynajęty samochód nie może być bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego:

4. Wynajęty samochód nie może być bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego: REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych pomiędzy firmą: Firma Handlowo-Usługowa Eugenia Lichacz, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WARUNKÓW NAJMU POJAZDÓW

REGULAMIN WARUNKÓW NAJMU POJAZDÓW REGULAMIN WARUNKÓW NAJMU POJAZDÓW Słowniczek: Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1. Wynajmującym - należy przez to rozumieć GTL-SERVICE Sp. z o. o. z siedzibą w Pyrzowicach, ul. Wolności 90,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu pojazdów

Regulamin wynajmu pojazdów Regulamin wynajmu pojazdów Regulamin krótkoterminowego wynajmu pojazdów Trezor Group Sonia Gąsiorek. Obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 roku. Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin najmu samochodów AUTO- BLAK. obowiązujący od 1 lipca 2015.

Regulamin najmu samochodów AUTO- BLAK. obowiązujący od 1 lipca 2015. Regulamin najmu samochodów AUTO- BLAK. obowiązujący od 1 lipca 2015. Niniejszy regulamin został wydany przez firmę AUTO- BLAK i określa warunki, zasady i sposób użytkowania wynajmowanych samochodów. Poprzez

Bardziej szczegółowo

Regulamin krótkoterminowego wynajmu Pojazdów XALE by Frontman-Group"

Regulamin krótkoterminowego wynajmu Pojazdów XALE by Frontman-Group Regulamin Regulamin krótkoterminowego wynajmu Pojazdów XALE by Frontman-Group" Obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 roku. Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady odpłatnego świadczenia

Bardziej szczegółowo

Autoryzowany Dealer Peugeot 44-274 Rybnik, ul. Żwirowa 2. Regulamin wypożyczalni samochodów. Data aktualizacji: 1 sierpnia 2011 r.

Autoryzowany Dealer Peugeot 44-274 Rybnik, ul. Żwirowa 2. Regulamin wypożyczalni samochodów. Data aktualizacji: 1 sierpnia 2011 r. Uliarczyk Autoryzowany Dealer Peugeot 44-274 Rybnik, ul. Żwirowa 2 Telefon +48 32 432 95 30 E-mail peugeot@uliarczyk.com.pl Regulamin wypożyczalni samochodów Data aktualizacji: 1 sierpnia 2011 r. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez SC Media sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin krótkoterminowego wynajmu Pojazdów Usługi transportowe Daniel Gromadzki obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 roku

Regulamin krótkoterminowego wynajmu Pojazdów Usługi transportowe Daniel Gromadzki obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 roku Spis treści I. Słowniczek II. Postanowienia Ogólne III. Zawarcie Umowy IV. Kierowca pojazdu V. Zobowiązania Najemcy VI. Ograniczenia obowiązujące Najemcę VII. Odpowiedzialność Najemcy VIII. Czas trwania

Bardziej szczegółowo