Umowa (projekt) ... NIP... reprezentowaną przez

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa (projekt) ... NIP... reprezentowaną przez"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa (projekt) Zawarta w dniu pomiędzy: Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej, ul. Orzechowa 60, Biała Podlaska, NIP: , reprezentowanym przez Zbigniewa Zenona Kota- Dyrektora, zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w przy ul...,zarejestrowaną w... pod numerem... NIP reprezentowaną przez.. zwanym dalej Wykonawcą. W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759), zwanej dalej ustawą, została zawarta umowa następującej treści: 1 1) Przedmiotem umowy jest najem bez limitu kilometrów następujących samochodów, zwanych dalej łącznie samochodami": a) 10 szt, samochodów osobowych, przystosowanych i przeznaczonych do egzaminowania na kategorię B prawa jazdy oraz do wykorzystywania w celach służbowych przez Zamawiającego marki...typ... pojemność silnika...wraz z pakietem ubezpieczeń OC, AC, NW, Assistance zgodnych z opisem w załączniku nr 1A; b) 1 szt, samochód osobowy, przystosowany i przeznaczony do egzaminowania na kategorię B+E prawa jazdy, oraz wykorzystywania w celach służbowych przez Zamawiającego marki...typ... pojemność silnika...wraz z pakietem ubezpieczeń OC, AC, NW,Assistance zgodnego z opisem w załączniku 1B; na zasadach i warunkach określonych w niniejszej umowie

2 2) Zamawiającemu służy prawo zmniejszenia ilości zamawianych Samochodów o których mowa w ust. 1) a) maksymalnie do 8 sztuk w trakcie trwania umowy. 3) Wykonawca oświadcza, że: a) pojazdy będące przedmiotem najmu są fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed podpisaniem niniejszej umowy, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, sprawne technicznie, zarejestrowane i gotowe do używania w celu wynikającym z umowy. Samochody przystosowane i przeznaczone do egzaminowania spełniają wymogi określone dla pojazdów przeznaczonych dla szkolenia i egzaminowania w szczególności wymienione: w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( DZ.U. z 2003 roku Nr 32, póz.262 ze zm. ) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 roku w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami instruktorów i egzaminatorów ( Dz.U, z 2005 r. Nr 217 póz ze zm. ) i posiadają odpowiednią adnotację w dowodzie rejestracyjnym. b) przysługuje mu prawo do dysponowania samochodami dostarczanymi w ramach niniejszej umowy i nie jest ono ograniczone prawami osób trzecich w sposób, który mógłby wpłynąć na prawidłowe wykonanie umowy 4) Wykonawca wyraża zgodę na zamontowanie przez Zamawiającego urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w samochodach przeznaczonych do egzaminowania na kategorie B prawa jazdy. Montowane urządzenia stanowić będą wyposażenie dodatkowe samochodu i są własnością Zamawiającego. Wszystkie dostarczane samochody przeznaczone do egzaminowania na kategorię B prawa jazdy będą w wystarczający sposób przygotowane do montażu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, w tym posiadają odpowiednio dostosowaną instalację, zgodnie z wymogami załącznika 1C do umowy. W związku z wymaganym wykorzystaniem aktualnie posiadanych rejestratorów przez Zamawiającego, przed okablowaniem pojazdu Wykonawca winien skontaktować się z panem Adamem Chazanem informatykiem WORD w Białej Podlaskiej, w celu ustalenia szczegółów. 5) Wykonawca zobowiązuje się do trzykrotnej wymiany samochodów opisanych w 1, ust1, lit a),w okresie najmu na fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą wymiany, tej samej marki i modelu, spełniające wszystkie wymagania SIWZ Wymiana dokonywana będzie nie częściej niż co 10 miesięcy i nie rzadziej niż co 18 miesięcy użytkowania, tj nie później niż do upływu 18 miesiąca od dnia przekazania danego samochodu do użytkowania przez Zamawiającego. 2 a) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia samochodów w terminie do dnia 1 października 2012r..

3 1) Umowa najmu zostaje zawarta na 4 lata od daty podpisania umowy t.j. do dnia... przy czym pierwszym miesiącem najmu jest miesiąc następujący po zakończeniu miesiąca, w którym Wykonawca dostarczył samochody, o których mowa w ust 1. 3) Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do dostarczenia samochodów do siedziby Zamawiającego, 4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje o planowanym przekazaniu samochodów na co najmniej 7 dni przed przekazaniem. 5) Każdorazowe przekazanie samochodów Zamawiającemu oraz zwrot samochodów nastąpi na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo odbiorczego. Wykonawca wraz z przekazaniem samochodów przekaże komplet kluczyków, wszelkie dokumenty (w tym dokumenty ubezpieczenia, dowód rejestracyjny i inne) oraz instrukcje, konieczne do prawidłowego i wynikającego z umowy korzystania z pojazdów. 6) Każdorazowo przy zwrocie samochodów w przypadku wymiany oraz po zakończeniu okresu najmu Zamawiający zobowiązuje się do: a) zwrotu samochodów w stanie nie pogorszonym, z wyjątkiem zużycia wynikającego z prawidłowej eksploatacji b) uprzedniego demontażu systemu rejestrującego obraz i dźwięk na własny koszt. 3 1} Zamawiający zobowiązuje się do używania samochodów w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, określonym w umowie, zaleceniami producenta oraz zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji. 2) Zamawiający ponosi koszty wynikające z bieżącej eksploatacji pojazdu, a w szczególności koszt paliwa, płynów do spryskiwaczy i chłodnicy, przepalonych żarówek, naprawy przebitej opony. Wszelkie pozostałe koszty obciążają Wykonawcę. 3) Zamawiający zobowiązuje się nie dokonywać zmian w przedmiocie najmu bez zgody Wynajmującego, poza zmianami wymienionymi w 1 ust. 4 umowy. 4) Zamawiający zobowiązuje się do nie oddawania do używania samochodów osobom trzecim, z wyjątkiem używania w związku z wykonywaną przez Zamawiającego działalnością, w tym z egzaminowaniem na prawo jazdy. 4 1) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wszelkich uszkodzeniach (w tym uszkodzeniach wynikających z kolizji i wypadków drogowych, awariach i usterkach) wynajmowanego samochodu niezwłocznie po stwierdzeniu uszkodzenia, tj. nie później niż w ciągu 24 godzin( z wyłączeniem dni świątecznych) od stwierdzenia uszkodzenia. 2) Osobą/osobami wskazanymi przez Wykonawcę do przyjmowania zgłoszeń o uszkodzeniach oraz obsługi w zakresie napraw jest/są: nr tel... Zgłoszenie może nastąpić w godzinach od... do... we wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem dni świątecznych 3) Zamawiający zobowiązuje się nie dokonywać żadnych napraw w przekazanych samochodach.

4 4) Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie naprawy uszkodzenia w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia. W sytuacji braku możliwości naprawy samochodu w ciągu 24 godzin Wykonawca zobowiązany jest do. poinformowania o tym Zamawiającego i dostarczenie do siedziby Zamawiającego samochodu zastępczego, spełniającego wszelkie wymagania jak dla samochodu zastępowanego wciągu 24 godzin od pisemnego ( możliwość zgłoszenia fax) konieczności korzystania z samochodu zastępczego. 5) W przypadku kradzieży lub wystąpienia innych zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia (w tym kolizji i wypadków drogowych) Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o zaistniałym zdarzeniu tj w ciągu 24 godzin od wystąpienia zdarzenia. 6) Osobą/ osobami wskazanymi przez Wykonawcę do przyjmowania zgłoszeń o których mowa ust 5 oraz obsługi w tym zakresie jest/są... nr tel... Zgłoszenie może nastąpić w godzinach od... do... we wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem dni świątecznych 7) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dokonywania oględzin uszkodzonych samochodów w siedzibie zamawiającego lub w przypadku dokonywania oględzin w innym miejscu do transportu samochodów z siedziby Zamawiającego bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 8) W przypadku kradzieży samochodu Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby Zamawiającego samochodu zastępczego, spełniającego wszelkie wymagania jak dla samochodu zastępowanego w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia o kradzieży. 5 1) Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy za każdy pełny miesiąc najmu w wysokości i na zasadach określonych w niniejszej umowie. 2) Strony ustalają następujące stawki miesięczne najmu: a) za wynajem jednego samochodu, o którym mowa w 1, ust 1 lit a), w wysokości... zł (słownie:...) b) za wynajem jednego samochodu, o którym mowa w 1, ust 1 lit b) w wysokości... zł (słownie:...) 3) Stawki, o których mowa w ust 2 zawierają kwotę podatku VAT w obowiązującej wysokości. 4) Wysokość miesięcznego wynagrodzenia (czynszu) zostanie ustalona jako iloczyn pojazdów najmowanych w danym miesiącu i wysokości odpowiedniej stawki miesięcznej, określonej w ust 2, za miesiąc najmu danego pojazdu. 5) Czynsz z tytułu najmu samochodów płatny będzie po zakończeniu miesiąca na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT 6) Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr... w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku.

5 7) Pierwszym miesiącem za który Wykonawcy przysługuje czynsz jest pierwszy miesiąc następujący po zakończeniu miesiąca, w którym zostały dostarczone samochody, zaś ostatnim miesiącem za który przysługuje czynsz jest ostatni pełny miesiąc kalendarzowy najmu samochodu. 6 1) Wykonawca zapłaci kary umowne za każdy dzień braku możliwości korzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek samochodu z przyczyny niezawinionej przez Zamawiającego w wysokości 5 % miesięcznej stawki czynszu dla danego samochodu określonego w 5 ust 2. Kary umowne nie będą naliczane za okres korzystania z samochodu zastępczego przewidziany niniejszą umową.. 2) Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia wykonawcy za dany miesiąc. 3) Wykonawca za odstąpienie od umowy najmu zapłaci kary umowne w wysokości 30 % ceny oferty zawartej w załączniku nr 2 do SIWZ. 4) Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 7 1) Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku gdy Wykonawca: a) nie dostarczył samochodów w wymaganym umową terminie; b) nie dokonał wymiany samochodów na nowe w wymaganym umową terminie; c) zaprzestał lub pomimo wezwań zamawiającego realizuje z opóźnieniem przekraczającym 7 dni obowiązki określone w 4 umowy; 2) Wykonawca może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia bez praw do wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania, jeśli Zamawiający opóźnia się z zapłatą przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia o więcej niż 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 3) Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne. 8 1) Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 2) W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759), 3) Wszelkie spory Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia poddają je rozstrzygnięciu sadu właściwego dla siedziby Zamawiającego 4) Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową)

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) zawarta w Warszawie w dniu... roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu Zawarta dnia... w... pomiędzy: (data) (miejscowość) (dane Wynajmującego) a zwanym dalej Wynajmującym (dane Najemcy) zwanym dalej Najemcą. 1 Przedmiot umowy najmu 1. Przedmiotem najmu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt) ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU, ZWANA DALEJ UMOWĄ

UMOWA NAJMU, ZWANA DALEJ UMOWĄ UMOWA NAJMU, ZWANA DALEJ UMOWĄ zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 21c; 02-676 Warszawa), wpisaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR - UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO Zawarta w dniu w Dąbrowie pomiędzy:

WZÓR - UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO Zawarta w dniu w Dąbrowie pomiędzy: WZÓR - UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO Zawarta w dniu w Dąbrowie pomiędzy: NIP: REGON: zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM a ; zwanym dalej NAJEMCĄ o następującej treści: 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. z 6 08-06-2015 14:11 Toruń: Najem samochodów osobowych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu Numer ogłoszenia: 82527-2015; data zamieszczenia: 08.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu...2014 r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM",

Bardziej szczegółowo

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU Znak sprawy: 10/D-ZP/PNO/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ KFK UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY UMOWA NR

PROJEKT UMOWY UMOWA NR PROJEKT UMOWY załącznik nr 7 (do s.i.w.z.) UMOWA NR zawarta w dniu... w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Muzeum Regionalnym im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. 1 Postanowienia ogólne

Umowa nr.. 1 Postanowienia ogólne Umowa nr.. zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Załącznik nr 2 Wzór umowy część B Koleje Śląskie Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy.

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. -projekt - W dniu...r. pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8 o nr, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w dniu. zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów, ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa, NIP: 5262735917, REGON: 015627782, reprezentowanym przez: Panią Elizę Pogorzelską

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy : 380/ZP/2014

Numer sprawy : 380/ZP/2014 ZAŁĄCZNIK NR 7 PROJEKT UMOWY NAJMU ANALIZATORA nr.../u/zp/2015 zawarta w dniu... 2015 roku w Krakowie pomiędzy : Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy)

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) Załącznik Nr 6 do SIWZ 2370.3.2013 Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) zawarta w dniu.. r. w Łodzi pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47,

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji UMOWA NR.. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji zawarta w dniu... roku w Jeleniej Górze, zwana dalej Umową, pomiędzy: Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO. Zawarta w dniu. w Łomiankach pomiędzy:

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO. Zawarta w dniu. w Łomiankach pomiędzy: UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO Zawarta w dniu. w Łomiankach pomiędzy: RENT & RIDE, marką handlową, którego właścicielem jest LOGIT CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, ul. Jeziorna 8 K, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Oferujemy dostarczenie samochodu marki., model.., rok produkcji..., w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), za cenę:

Oferujemy dostarczenie samochodu marki., model.., rok produkcji..., w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), za cenę: Znak: DOA.III.272.1.95.2012 Dodatek Nr 1 do SIWZ.. Pieczęć/ nazwa dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY Przystępując

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... z siedzibą w... reprezentowanym przez :... -... -...

UMOWA PROJEKT. a... z siedzibą w... reprezentowanym przez :... -... -... Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA PROJEKT zawarta w dniu... 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi z siedzibą w Nowym Tomyślu przy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Załącznik Nr 10 do SIWZ PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Dane Wykonawcy: Imię i nazwisko i/lub nazwa (firma) Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Kraj, województwo, kod, miejscowość, ulica, nr lokalu

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych Załącznik Nr 1 do Regulaminu użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Oleśnica Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych zawarta w dniu... w Oleśnicy pomiędzy Urzędem

Bardziej szczegółowo