PROJEKTOWANIE POŁĄCZEO SPAWANYCH według PN-EN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKTOWANIE POŁĄCZEO SPAWANYCH według PN-EN 1993-1-8"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA GDAOSKA Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Katedra Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie PROJEKTOWANIE POŁĄCZEO SPAWANYCH według PN-EN

2 ZAŁOŻENIA Postanowienia normy dotyczą stali konstrukcyjnych spawalnych przywołanych w PN-EN (S235, S275, S355 i S460) i dotyczą sprawdzania nośności połączeo pod obciążeniami przeważająco statycznymi Norma odnosi się do elementów wykonanych z blach grubych, kształtowników otwartych i zamkniętych walcowanych na gorąco jak też produkowanych na zimno (okrągłych, kwadratowych i prostokątnych) Reguły łączenia elementów z blach cienkich (gdy grubośd materiału jest mniejsza niż 4mm z wyjątkiem przekrojów rurowych - 2,5mm) stosuje się PN-EN Norma obejmuje projektowanie spoin pachwinowych, pachwinowych obwodowych, czołowych (z pełnym lub niepełnym przetopem), otworowych (w otworach krągłych i owalnych), szerokobruzdowych 2 S t r o n a

3 Materiał spoiny musi mied właściwości mechaniczne (granicę plastyczności i wytrzymałośd na rozciąganie, wydłużenie przy zerwaniu i minimalną pracę łamania Charpy) co najmniej takie same jak materiał rodzimy do spawania używa się elektrod o wytrzymałości większej niż wytrzymałośd materiału rodzimego Spoiny są wykonane na odpowiednim poziomie jakości (zazwyczaj jest wymagany poziom C według PN-EN ISO 5817) Obliczanie połączeo, w których występuje kilka odcinków spoin wymaga określenia podziału obciążenia na poszczególne ich fragmenty. Podział obciążenia w połączeniu może byd określany w dowolny racjonalny sposób przy zachowaniu warunków równowagi i założeniu, że nośnośd każdego fragmentu połączenia jest wystarczająca do przeniesienia wyznaczonych sił i momentów. 3 S t r o n a

4 ZASADY OBLICZANIA POŁĄCZEO SPAWANYCH przedstawione w PN-EN są bardziej ogólne w porównaniu z normą PN-90/B-03200, gdzie w większym stopniu podano gotowe schematy obliczeniowe i gotowe do zastosowania wzory dotyczące różnych typów połączeo spawanych. 4 S t r o n a

5 SPOINY PACHWINOWE Spoiny pachwinowe można stosowad do łączenia części, których ścianki tworzą kąt od 60 do 120 Kąty mniejsze niż 60 są dopuszczalne przy założeniu, że spoina będzie traktowana jako czołowa z niepełnym przetopem Przy kątach większych od 120 nośnośd spoin pachwinowych określa się za pomocą badao Spoiny pachwinowe na koocach blach lub ścianek przedłuża się w sposób ciągły pełnym przekrojem poza naroże na długośd nie mniejszą od dwóch boków przekroju spoiny, chyba że brak dostępu to uniemożliwia (przedłużone zakooczenia pokazuje się na rysunkach) 5 S t r o n a

6 SPOINY PACHWINOWE PRZERYWANE ELEMENTY SPAWANE ROZCIĄGANE L 1 min (16t; 16t 1 ; 200mm) ELEMENTY SPAWANE ŚCISKANE LUB ŚCINANE L 2 min (12t; 12t 1 ; 0,25b; 200mm) L 1, L 2 przerwy pomiędzy odcinkami spoin L w odcinek spoiny L we skrajny odcinek spoiny Skrajny odcinek spoiny wykonuje się zawsze na każdym koocu łączonych części. L we min (0,75b; 0,75b 1 ) 6 S t r o n a

7 SPOINY PACHWINOWE OBWODOWE Spoiny pachwinowe obwodowe (w tym spoiny pachwinowe otworowe) powinny byd stosowane tylko jako ścinane lub do zapobiegania wybrzuszeniu i separacji części zakładkowych Średnica otworu okrągłego / szerokośd otworu owalnego dla spoiny obwodowej nie powinna byd mniejsza od 4-krotnej grubości blachy z otworem Rozstaw osiowy obwodowych spoin pachwinowych nie powinien przekraczad wartości granicznej ze względu na lokalną utratę stateczności (Tablica 3.3. dot. rozstawów łączników) 7 S t r o n a

8 SPOINY CZOŁOWE SPOINA CZOŁOWA Z PEŁNYM PRZETOPEM spoina, która ma całkowity przetop i jest wtopiona w materiał rodzimy na całej grubości złącza SPOINA CZOŁOWA Z NIEPEŁNYM PRZETOPEM spoina, która ma głębokośd przetopu mniejszą od całkowitej grubości materiału rodzimego 8 S t r o n a

9 SPOINY OTWOROWE Spoiny otworowe (czopowe) mogą byd stosowane jako: - ścinane - w celu zapobiegania wybrzuszeniu lub separacji części zakładkowych - jako złącza pośrednie części w elementach złożonych Nie zaleca się ich stosowad do przenoszenia przyłożonego od zewnątrz rozciągania Średnica otworu okrągłego lub szerokośd otworu owalnego dla spoiny otworowej powinna byd co najmniej o 8mm większa niż grubośd blachy z otworem Stosuje się okrągłe zakooczenie otworu owalnego albo inne z zaokrąglonymi narożami przy promieniu nie mniejszym od grubości blachy z otworem Gdy grubośd materiału t 16mm grubośd spoiny otworowej a = t, dla t > 16mm grubośd spoiny a = ½ t i a 16mm Rozstaw osiowy obwodowych spoin pachwinowych nie powinien przekraczad wartości granicznej ze względu na lokalną utratę stateczności (Tablica 3.3. dot. rozstawów łączników) 9 S t r o n a

10 SPOINY SZEROKOBRUZDOWE Obliczeniowa grubośd spoin szerokobruzdowych a przy prętach pełnych łączonych do płaskich powierzchni Obliczeniowa grubośd spoin szerokobruzdowych między kształtownikami rurowymi prostokątnymi 10 S t r o n a

11 W normie PN-EN prawie całkowicie pominięto ZAGADNIENIA KONSTRUKCYJNE I TECHNOLOGICZNE oraz wynikające z nich ograniczenia w projektowaniu połączeo spawanych. Nie wspomniano między innymi o granicznych grubościach spoin pachwinowych, o zleceniach dotyczących płynnej zmiany przekroju, o unikaniu krzyżowania się spoin itp. Nie oznacza to, że po wprowadzeniu Eurokodów zalecenia te zanikają. W trosce o właściwe kształtowanie i technologiczność projektowanych konstrukcji należy o nich pamiętać i ich przestrzegać. 11 S t r o n a

12 POŁĄCZENIA NA SPOINY PACHWINOWE EFEKTYWNA GRUBOŚD SPOINY PACHWINOWEJ a przyjmowana jest jako wysokośd największego trójkąta (z równymi lub nierównymi ramionami) jaki może byd wpisany w obrys przekroju poprzecznego spoiny, mierzoną prostopadle do zewnętrznego boku tego trójkąta. Grubośd spoiny pachwinowej nie powinna byd mniejsza niż 3mm Przy określaniu nośności obliczeniowej spoiny pachwinowej z głębokim przetopem można uwzględniad dodatkową grubośd spoiny o ile wstępne badania wykażą, że wymagana głębokośd wtopienia może byd regularnie uzyskiwana 12 S t r o n a

13 EFEKTYWNA DŁUGOŚD SPOINY PACHWINOWEJ l eff przyjmuje się jako długośd, na której spoina ma pełny przekrój. Można ją przyjmowad jako długośd całkowitą spoiny zmniejszoną o dwie efektywne grubości a. Redukcja długości efektywnej ze względu na początek i koniec nie jest wymagana pod warunkiem, że spoina ma pełny przekrój na swojej długości łącznie z początkiem i koocem. Do przenoszenia obciążeo nie powinno się stosowad spoin pachwinowych o długości efektywnej mniejszej niż 30mm ani też krótszych niż sześciokrotna grubośd spoiny NOŚNOŚD SPOIN PACHWINOWYCH sprawdza się stosując METODĘ KIERUNKOWĄ (wektorową) lub METODĘ UPROSZCZONĄ 13 S t r o n a

14 METODA KIERUNKOWA jest metodą ogólną odwzorowującą najwierniej wytężenie spoin pachwinowych pod wpływem obciążenia Siły przenoszone przez spoinę o długości jednostkowej rozkłada się na składowe równoległą i prostopadłe do osi podłużnej spoiny oraz składowe normalną i styczne do płaszczyzny jej przekroju Jako obliczeniowe pole przekroju spoiny przyjmuje się: A w = a t eff Przyjmuje się, że obliczeniowy przekrój spoiny przechodzi przez jej grao 14 S t r o n a

15 Przyjmuje się równomierny rozkład naprężeo w przekroju spoiny oraz składowe naprężenia normalne i styczne: σ σ II τ τ II naprężenia normalne prostopadłe do płaszczyzny przekroju obliczeniowego spoiny naprężenia normalne równoległe do osi podłużnej spoiny naprężenia styczne (w płaszczyźnie przekroju obliczeniowego spoiny) prostopadłe do osi podłużnej spoiny naprężenia styczne (w płaszczyźnie przekroju obliczeniowego spoiny) równoległe do osi podłużnej spoiny 15 S t r o n a

16 Nośnośd obliczeniowa spoiny jest wystarczająca, gdy spełnione są warunki: gdzie: σ τ 2 + τ II 2 f u β w γ M 2 oraz σ 0,9 f u γ M 2 (4.1) f u w nominalna wytrzymałośd na rozciąganie słabszej z łączonych części współczynnik korelacji według Tablicy 4.1 uwzględniający wyższe właściwości mechaniczne materiału spoiny stosunku do materiału rodzimego M2 częściowy współczynnik bezpieczeostwa, krajowego M2 = 1,25 lub według załącznika Naprężeo normalnych σ II równoległych do osi nie uwzględnia się przy sprawdzaniu nośności spoiny Spoiny między częściami z materiału o różnej wytrzymałości oblicza się przyjmując właściwości materiału słabszego 16 S t r o n a

17 Tablica 4.1: Współczynniki korelacji w dla spoin pachwinowych Według wzorów (4.1) można obliczad spoiny pachwinowe dowolnie zorientowane względem działającego obciążenia. 17 S t r o n a

18 METODA UPROSZCZONA Nośnośd obliczeniowa spoiny pachwinowej jest odpowiednia, gdy w każdym punkcie na jej długości wypadkowa wszystkich sił przenoszona przez jednostkę długości spoiny spełnia warunek: F w,ed F w,rd (4.2) gdzie: F w,ed F w,rd gdzie: f vw,d wartośd obliczeniowa siły na jednostkę długości spoiny nośnośd obliczeniowa spoiny na jednostkę długości F w,rd = f vw,d a (4.3) obliczeniowa wytrzymałośd spoiny na ścinanie f vw,d = f u 3 β w γ M 2 (4.4) 18 S t r o n a

19 ZŁĄCZA DŁUGIE W połączeniach zakładkowych ze spoinami podłużnymi o długości przekraczającej 150a nie jest możliwe wyrównanie naprężeo na długości spoiny. Dlatego nośnośd obliczeniową takich połączeo zmniejsza się stosując współczynnik redukcyjny: gdzie: β Lw = β Lw,1 = 1,2 0,2 L j 150a lecz β Lw,1 1,0 (4.9) L j całkowita długośd zakładki w kierunku przekazywania siły W przypadku spoin pachwinowych dłuższych niż 1,7m łączących żebra poprzeczne w elementach spawanych z blach, przyjmuje się współczynnik redukcyjny: gdzie: β Lw = β Lw,2 = 1,1 L w 17 lecz 0,6 β Lw,2 1,0 (4.10) L w długośd spoiny w metrach 19 S t r o n a

20 Podane warunki nie mają zastosowania, gdy rozkład naprężeo wzdłuż spoiny odpowiada rozkładowi naprężeo w przyległym materiale rodzimym (jak w przypadku spoiny łączącej pas ze środnikiem w dźwigarze spawanym). 20 S t r o n a

21 NOŚNOŚD OBLICZENIOWA SPOIN OTWOROWYCH Nośnośd obliczeniowa spoin otworowych jest określona wzorem: gdzie: F w,rd = f vw,d A w (4.5) f vw,d nośnośd obliczeniowa spoiny na ścinanie (4.4) A w obliczeniowe pole przekroju spoiny przyjmowane jako pole powierzchni otworu 21 S t r o n a

22 KĄTOWNIKI POŁĄCZONE JEDNYM RAMIENIEM Kątowniki połączone jednym ramieniem można traktowad jako osiowo obciążone, przyjmując efektywne pole przekroju W kątownikach równoramiennych i nierównoramiennych połączonych szerszym ramieniem, efektywne pole przekroju można przyjmowad polu przekroju brutto W przypadku kątowników nierównoramiennych połączonych ramieniem węższym, efektywne pole przekroju przyjmuje się równe polu przekroju brutto zastępczego kątownika równoramiennego o szerokości ramion równej ramieniu węższemu. 22 S t r o n a

23 SPAWANIE W POBLIŻU STREF ZGNIOTU Spawanie może byd wykonane w strefach o szerokości 5t po obu stronach strefy gięcia na zimno pod warunkiem spełnienia jednego z poniższych warunków: Strefa zgniotu na zimno została znormalizowana po odkształceniu i przed spawaniem Stosunek r/t spełnia warunki podane w Tablicy S t r o n a

24 POŁĄCZENIA NIEUŻEBROWANE W przypadku spawanego styku poprzecznej blachy (lub pasa belki) z nieużebrowanym pasem słupa, ze względu na odkształcalnośd pasa słupa stosuje się redukcję szerokości pasa belki lub blachy do wartości współpracującej b eff. Spoiny powinny byd projektowane na pełną nośnośd obliczeniową blachy. 24 S t r o n a

25 Dla nieużebrowanych kształtowników: b eff = t w + 2s + 7k t f (4.6a) gdzie: f y,f f y,p f u,p s = r s = 2a k = t f f y,f t p f y,p lecz k 1,0 (4.6b) granica plastyczności pasa kształtownika granica plastyczności przyspawanej blachy wytrzymałośd na rozciąganie przyspawanej blachy dla kształtowników walcowanych dla elementów spawanych Jeżeli obliczona wartośd b eff spełnia warunek to w połączeniu nie trzeba stosowad żeber: b eff f y,p f u,p b p (4.7) W przeciwnym przypadku węzeł należy usztywnid. 25 S t r o n a

26 POŁĄCZENIA NA SPOINY CZOŁOWE NOŚNOŚD SPOINY CZOŁOWEJ Z PEŁNYM PRZETOPEM przyjmuje się równą nośności obliczeniowej słabszej z łączonych części pod warunkiem, że spoina będzie wykonana z odpowiedniego materiału (o właściwościach nie gorszych od właściwości materiału rodzimego). Ponieważ sprawdzanie nośności połączeo jest zwykle poprzedzane wymiarowaniem elementów, norma PN-EN nie wymaga osobnego sprawdzania wytrzymałościowego spoin czołowych o pełnym przetopie. SPOINY CZOŁOWE Z NIEPEŁNYM PRZETOPEM oblicza się jak spoiny pachwinowe z głębokim przetopem, odpowiednio określając ich grubośd. 26 S t r o n a

27 ZŁĄCZA TEOWE NA SPOINY CZOŁOWE NOŚNOŚD OBLICZENIOWĄ CZOŁOWEGO ZŁĄCZA TEOWEGO z dwiema spoinami czołowymi z niepełnym przetopem i nadbudowanymi spoinami pachwinowymi można wyznaczyd jak dla spoin czołowych z pełnym przetopem gdy: Całkowita nominalna grubośd spoiny jest nie mniejsza niż grubośd t środnika złącza teowego: a nom,1 + a nom,2 t Szerokośd niezespawanej szczeliny c nom min (t/5 ; 3mm) Nośnośd złącz teowych, które nie spełniają powyższych wymagao wyznacza się zależnie od głębokości przetopu jak w przypadku spoin pachwinowych zwykłych lub z głębokim przetopem. Grubośd spoiny określa się odpowiednio zgodnie z zaleceniami dla spoin pachwinowych lub dla spoin czołowych z niepełnym przetopem. 27 S t r o n a

28 ZADANIE 1 Sprawdzid warunek wytrzymałości połączenia czołowego płaskownika ze stali S355 rozciąganego osiowo siłą F Ed = 190kN. Dane: f y = 355 MPa, f u = 510 MPa, częściowy współczynnik bezpieczeostwa M0 = 1,00. Nośnośd płaskownika na rozciąganie według wzoru (6.6) normy PN-EN (obliczeniowa nośnośd przy rozciąganiu dla przekrojów brutto obliczeniowa nośnośd plastyczna) N pl,rd = A f y = 1, ,5 γ M 0 1,0 = 355kN Warunek nośności według wzoru (6.5) normy PN-EN (warunek nośności przekroju przy obciążeniu siła podłużną) F Ed = 190kN < N pl,rd = 355kN warunek jest spełniony 28 S t r o n a

29 ZADANIE 2 Obliczyd maksymalną wartośd siły rozciągającej, jaką może przenieśd spawane połączenie doczołowe przedstawione na rysunku. Dane: f y = 355 MPa, f u = 510 MPa M0 = 1,00 (4.7.1) Nośnośd obliczeniowa spoin czołowych z pełnym przetopem przyjmuje się równą nośności obliczeniowej słabszej z łączonych części, pod warunkiem że spina będzie wykonana z odpowiedniego materiału o właściwościach mechanicznych nie gorszych od materiału rodzimego. Pole przekroju spoiny A = a l = = 18 Nośnośd styku spawanego rozciąganego osiowo: F Ed = F w,rd = N t,rd = A f y = 18 35,5 γ M 0 1,0 = 639kN 29 S t r o n a

30 ZADANIE 3 Zaprojektowad spoiny pachwinowe w połączeniu pomiędzy płaskownikiem a blachą węzłową przedstawionym na rysunku. Dane: F Ed = 400kN Stal S235 f y = 235 MPa, f u = 360 MPa M2 = 1,25 Przyjęcie grubości spoin 0,2 t max a 0,7 t min 0,2 16mm = 3,2mm a 0,7 10 = 7mm Przyjęto spoinę o grubości a=5mm. 30 S t r o n a

31 OBLICZENIE METODĄ KIERUNKOWĄ σ τ 2 + τ 2 f u β w γ M 2 i σ 0,9 f u γ M 2 Dla stali S235 współczynnik korelacji wynosi w =0,8. Wymagana minimalna długośd spoiny wynosi: l F Ed 3 β w γ M 2 f u 2a Przyjęto l=200mm = Sprawdzenie długości spoiny: l = 200mm > ,8 1, ,5 6 a = 6 5 = 30mm 30mm = 193mm l = 200mm < 150 a = = 750mm warunek spełniony 31 S t r o n a

32 OBLICZENIE METODĄ UPROSZCZONĄ F Ed l F w,rd l F Ed F w,rd F w,rd = f vw,d a Obliczeniowa wytrzymałośd spoiny na ścinanie: f vw,d= f u / 3 β w γ M 2 = 36/ 3 0,8 1,25 = 20,78 kn Wymagana minimalna długośd spoiny wynosi: l F Ed 2a f vw,d = ,5 20,78 = 194mm 32 S t r o n a

33 ZADANIE 4 Sprawdzid nośnośd spoin pachwinowych łączących blachę węzłową ze słupem w złączu teowym przedstawionym na rysunku. Dane: F Ed,H = 100kN, F Ed,V = 50kN Stal S235: f u = 360 MPa, f y = 235 MPa M2 = 1,25 33 S t r o n a

34 OBLICZENIE METODĄ KIERUNKOWĄ Pole przekroju spoiny A = 2 a l = 2 0,5 40 = 40 Wskaźnik wytrzymałości spoiny na zginanie przy analizie sprężystej: W = 2 a l2 6 = 2 0, = 267 cm 3 Sprowadzenie sił do środka ciężkości kładu spoiny wartośd momentu: M Ed = F Ed,H e 1 + F Ed,V e 2 = = 3500 kncm Naprężenia normalne od rozciągania siłą F Ed,H H = F Ed,H A = 100 kn 40 = 2,50 Naprężenia normalne od zginania momentem M Ed M = M Ed W = 3500 kn 267 = 13,12 34 S t r o n a

35 Maksymalne naprężenia normalne w spoinie (górna krawędź spoiny) max = M + H = 2, ,12 = 15,62 kn σ = τ = σ max = 15, kn = 11,05 < 0,9 f u = 0,9 36 γ M 2 1,25 = 25,92 kn warunek spełniony Naprężenia styczne od siły F Ed,V τ = F Ed,V A = 50 kn 40 = 1,25 Dla stali S235 współczynnik korelacji wynosi w =0,8. Sprawdzenie warunku nośności σ τ 2 + τ 2 = 11, , ,25 2 = 22,21 kn 22,21 kn < f u = 36 β w γ M 2 0,8 1,25 = 36 kn warunek spełniony 35 S t r o n a

36 OBLICZENIE METODĄ UPROSZCZONĄ Naprężenia normalne od zginania momentem M Ed τ M = M Ed W = 3500 kn 267 = 13,12 Naprężenia normalne od rozciągania siłą F Ed,H τ H = F Ed,H A = 100 kn 40 = 2,50 Naprężenia styczne od siły F Ed,V τ V = F Ed,V A = 50 kn 40 = 1,25 Naprężenia wypadkowe τ w = τ V 2 + τ M + τ H 2 = 1, ,12 + 2,5 2 = 15,67 kn Obliczenie wytrzymałości spoiny na ścinanie f vw,d= f u / 3 β w γ M 2 = 36/ 3 0,8 1,25 = 20,78 kn 36 S t r o n a

37 Sprawdzenie warunku nośności τ w = 15,67 kn < f vw,d = 20,78 kn warunek spełniony 37 S t r o n a

38 ZADANIE 5 Sprawdzid warunek wytrzymałości spoin pachwinowych użebrowanego połączenia wspornika ze słupem wykonanych ze stali S355. W połączeniu działa moment zginający M Ed = 5000kNcm i siła poprzeczna V Ed = 100kN. Dane: f u = 510 MPa, M2 = 1, S t r o n a

39 Moment bezwładności kładu spoin J y 15 0, ,5 20, , ,5 9,75 2 0, cm 4 Pole przekroju spoin środnika A = 2 0,5 37 = 37 Wskaźniki wytrzymałości kładu spoin W y1 = J y z = ,5 = 570 cm3 W y2 = J y z = ,5 = 633 cm3 Naprężenia w punkcie 1 (zewnętrzna spoina stopki) 1 = M Ed W = 5000 kn y1 570 = 8,77 2 8,77 2 kn cm ,20 2 τ = 0 39 S t r o n a

40 Naprężenia w punkcie 2 (spoina środnika) 2 = M Ed W = 5000 kn y2 633 = 7,25 2 V A Ed II ,25 2 kn 2,70 cm kn 5,13 cm Sprawdzenie nośności połączenia w punkcie 1 2 σ τ τ II = 6, , = 12,4 kn 2 12,4 kn f u = 51,0 β w γ M 2 0,9 1,25 = 45,33 kn σ 1 = 6,20 kn 0,9 f u γ M 2 = 0,9 51,0 1,25 = 36,7 kn 40 S t r o n a

41 Sprawdzenie nośności połączenia w punkcie 2 τ τ τ II = 5, , ,70 2 = 11,28 kn 11,28 kn f u = 51,0 β w γ M 2 0,9 1,25 = 45,33 kn σ 2 = 5,13 kn 0,9 f u γ M 2 = 0,9 51,0 1,25 = 36,7 kn warunki są spełnione 41 S t r o n a

42 ZADANIE 6 Sprawdzid nośnośd połączenia przedstawionego na rysunku obciążonego siłą V Ed =90kN. Łączone elementy wykonane są ze stali S275. Dane: f u = 430 MPa, f y = 275 MPa, M2 = 1, S t r o n a

43 Pole kładu spoiny A = 2 0, ,5 15 = 17,5 Wyznaczenie środka ciężkości kładu spoin S z = 2 0,5 10 5,25 = 52,5 cm 3 y c = S z A = 52,5 17,5 = 3 cm Wartośd momentu w środku ciężkości kładu spoin M = V Ed e = 90 (8 + 10,25-3) = 1373 kncm Momenty bezwładności kładu spoin J J J y z o 0, , ,5 16 0, J y J z , , cm ,5 0,25 772cm 10 0,5 2, cm 4 43 S t r o n a

44 Naprężenia w spoinie w najbardziej wytężonym punkcie (1): r 7,25 2 7, ,61cm M = M r J = ,61 o 978 = 14,90 kn sin = 7,75 10,61 = 0,73 cos = 7,25 10,61 = 0,68 My = M cos = 14,90 0,68 = 10,14 kn Mz = M sin = 14,90 0,73 = 10,88 kn V = V Ed A = 90 17,5 Naprężenia wypadkowe = 5,14 kn τ w = τ My 2 + τ Mz + τ V 2 = 10, ,88 + 5,14 2 = 18,96 kn 44 S t r o n a

45 Dla stali S275 współczynnik korelacji wynosi w =0,85. Obliczenie wytrzymałości spoiny na ścinanie f vw,d= f u / 3 β w γ M 2 = 43/ 3 0,85 1,25 Sprawdzenie warunku nośności = 23,40 kn τ w = 18,96 kn < f vw,d = 23,40 kn warunek spełniony 45 S t r o n a

1. Połączenia spawane

1. Połączenia spawane 1. Połączenia spawane Przykład 1a. Sprawdzić nośność spawanego połączenia pachwinowego zakładając osiową pracę spoiny. Rysunek 1. Przykład zakładkowego połączenia pachwinowego Dane: geometria połączenia

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE METALOWE

KONSTRUKCJE METALOWE KONSTRUKCJE METALOWE ĆWICZENIA 15 GODZ./SEMESTR PROWADZĄCY PRZEDMIOT: dr hab. inż. Lucjan ŚLĘCZKA prof. PRz. PROWADZĄCY ĆWICZENIA: dr inż. Wiesław KUBISZYN P39. ZAKRES TEMATYCZNY ĆWICZEŃ: KONSTRUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 1

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 1 Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 1 Jan Bródka, Aleksander Kozłowski (red.) SPIS TREŚCI: Wstęp 1. Zagadnienia ogólne (Jan Bródka) 1.1. Materiały i wyroby 1.2. Systematyka

Bardziej szczegółowo

dr inż. Dariusz Czepiżak

dr inż. Dariusz Czepiżak POŁĄCZENIA SPAWANE dr inż. Dariusz Czepiżak 1 Połączenia spawane należą do połączeń nierozbieralnych typu strukturalnego. Obciążenie ż i z jednego elementu łączonego na drugi jest przekazywane za pomocą

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIA ŚRUBOWE I SPAWANE Dane wstępne: Stal S235: f y := 215MPa, f u := 360MPa, E:= 210GPa, G:=

POŁĄCZENIA ŚRUBOWE I SPAWANE Dane wstępne: Stal S235: f y := 215MPa, f u := 360MPa, E:= 210GPa, G:= POŁĄCZENIA ŚRUBOWE I SPAWANE Dane wstępne: Stal S235: f y : 25MPa, f u : 360MPa, E: 20GPa, G: 8GPa Współczynniki częściowe: γ M0 :.0, :.25 A. POŁĄCZENIE ŻEBRA Z PODCIĄGIEM - DOCZOŁOWE POŁĄCZENIE KATEGORII

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

Moduł. Zakotwienia słupów stalowych

Moduł. Zakotwienia słupów stalowych Moduł Zakotwienia słupów stalowych 450-1 Spis treści 450. ZAKOTWIENIA SŁUPÓW STALOWYCH... 3 450.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE... 3 450.1.1. Opis ogólny programu... 3 450.1.2. Zakres pracy programu... 3 450.1.3.

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki 1. Układ sił na przedstawionym rysunku a) jest w równowadze b) jest w równowadze jeśli jest to układ dowolny c) nie jest w równowadze d) na podstawie tego rysunku

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Dane. Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził. Pręt - blacha węzłowa. Wytężenie: TrussBar v

Dane. Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził. Pręt - blacha węzłowa. Wytężenie: TrussBar v Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził TrussBar v. 0.9.9.22 Pręt - blacha węzłowa PN-90/B-03200 Wytężenie: 2.61 Dane Pręt L120x80x12 h b f t f t w R 120.00[mm] 80.00[mm] 12.00[mm] 12.00[mm]

Bardziej szczegółowo

Projekt belki zespolonej

Projekt belki zespolonej Pomoce dydaktyczne: - norma PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. - norma PN-EN 199-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny Podciągu

1. Projekt techniczny Podciągu 1. Projekt techniczny Podciągu Podciąg jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla żeber. Jest to główny element stropu najczęściej ślinie bądź średnio obciążony ciężarem własnym oraz reakcjami

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń głównego układu nośnego hali - Rozwiązania alternatywne. Opracował dr inż. Rafał Tews

Przykład obliczeń głównego układu nośnego hali - Rozwiązania alternatywne. Opracował dr inż. Rafał Tews 1. Podstawa dwudzielna Przy dużych zginaniach efektywniejszym rozwiązaniem jest podstawa dwudzielna. Pozwala ona na uzyskanie dużo większego rozstawu śrub kotwiących. Z drugiej strony takie ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

Moduł. Połączenia doczołowe

Moduł. Połączenia doczołowe Moduł Połączenia doczołowe 470-1 Spis treści 470. POŁĄCZENIA DOCZOŁOWE... 3 470.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE... 3 470.1.1. Opis ogólny programu... 3 470.1.2. Zakres pracy programu... 3 470.1.3. Opis podstawowych

Bardziej szczegółowo

I. Wstępne obliczenia

I. Wstępne obliczenia I. Wstępne obliczenia Dla złącza gwintowego narażonego na rozciąganie ze skręcaniem: 0,65 0,85 Przyjmuję 0,70 4 0,7 0,7 0,7 A- pole powierzchni przekroju poprzecznego rdzenia śruby 1,9 2,9 Q=6,3kN 13,546

Bardziej szczegółowo

XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr PYTANIA I ZADANIA

XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr PYTANIA I ZADANIA XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr CZĘŚĆ A Czas 120 minut PYTANIA I ZADANIA 1 2 PUNKTY Na rysunku pokazano kilka przykładów spoin pachwinowych. Na każdym

Bardziej szczegółowo

STÓŁ NR 1. 2. Przyjęte obciążenia działające na konstrukcję stołu

STÓŁ NR 1. 2. Przyjęte obciążenia działające na konstrukcję stołu STÓŁ NR 1 1. Geometria stołu Stół składa się ze stalowej ramy wykonanej z płaskowników o wymiarach 100x10, stal S355 oraz dębowego blatu grubości 4cm. Połączenia elementów stalowych projektuje się jako

Bardziej szczegółowo

Moduł. Profile stalowe

Moduł. Profile stalowe Moduł Profile stalowe 400-1 Spis treści 400. PROFILE STALOWE...3 400.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 400.1.1. Opis programu...3 400.1.2. Zakres programu...3 400.1. 3. Opis podstawowych funkcji programu...4 400.2.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 1 DZIAŁ PROGRAMOWY V. PODSTAWY STATYKI I WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-0350 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (204) Drewno parametry (wspólne) Dane wejściowe

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE PROJEKTOWE NR 2 Z KONSTRUKCJI STALOWYCH

ĆWICZENIE PROJEKTOWE NR 2 Z KONSTRUKCJI STALOWYCH Politechnika Poznańska Instytut Konstrukcji Budowlanych Zakład Konstrukcji Metalowych Pod kierunkiem: dr inż. A Dworak rok akademicki 004/005 Grupa 5/TOB ĆWICZENIE PROJEKTOWE NR Z KONSTRUKCJI STALOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-B-03150

Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-B-03150 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-B-03150 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014) Wstęp Złącza jednocięte

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU Założenia do obliczeń: - przyjęto charakterystyczne obciążenia równomiernie rozłożone o wartości

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe Wykład XVII Belki (część II)

Konstrukcje metalowe Wykład XVII Belki (część II) Konstrukcje metalowe Wykład XVII Belki (część II) Spis treści Dwuteowniki spawane #t / 3 Przykład (VI klasa przekroju) #t / 10 Przykład (spoiny) #t / 36 Dodatkowe zjawiska #t / 44 Dwuteowniki z falistym

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 1/25 2/25 3/25 4/25 ARANŻACJA KONSTRUKCJI NOŚNEJ STROPU W przypadku prostokątnej siatki słupów można wyróżnić dwie konfiguracje belek stropowych: - Belki główne podpierają belki drugorzędne o mniejszej

Bardziej szczegółowo

prowadnice Prowadnice Wymagania i zasady obliczeń

prowadnice Prowadnice Wymagania i zasady obliczeń Prowadnice Wymagania i zasady obliczeń wg PN-EN 81-1 / 2 Wymagania podstawowe: - prowadzenie kabiny, przeciwwagi, masy równoważącej - odkształcenia w trakcie eksploatacji ograniczone by uniemożliwić: niezamierzone

Bardziej szczegółowo

Rodzaje obciążeń, odkształceń i naprężeń

Rodzaje obciążeń, odkształceń i naprężeń Rodzaje obciążeń, odkształceń i naprężeń 1. Podział obciążeń i odkształceń Oddziaływania na konstrukcję, w zależności od sposobu działania sił, mogą być statyczne lun dynamiczne. Obciążenia statyczne występują

Bardziej szczegółowo

Belka-blacha-podciąg EN :2006

Belka-blacha-podciąg EN :2006 Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził BeamPlateGirder v. 0.9.9.0 Belka-blacha-podciąg EN 1991-1-8:2006 Wytężenie: 0.58 Dane Podciąg C300 h p b fp t fp t wp R p 300.00[mm] 100.00[mm] 16.00[mm]

Bardziej szczegółowo

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels.

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels. Pomoce dydaktyczne: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [2] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu KS

Schöck Isokorb typu KS Schöck Isokorb typu 20 1VV 1 Schöck Isokorb typu, QS Spis treści Strona Warianty połączeń 19-195 Wymiary 196-197 Tabela nośności 198 Wskazówki 199 Przykład obliczeniowy/wskazówki 200 Wskazówki projektowe

Bardziej szczegółowo

10.9 1. POŁĄCZENIA ŚRUBOWE 1.1 ASORTYMENT I WŁAŚCIWOŚCI ŁĄCZNIKÓW. Konstrukcje Metalowe Laboratorium

10.9 1. POŁĄCZENIA ŚRUBOWE 1.1 ASORTYMENT I WŁAŚCIWOŚCI ŁĄCZNIKÓW. Konstrukcje Metalowe Laboratorium 1. POŁĄCZENIA ŚRUBOWE 1.1 ASORTYMENT I WŁAŚCIWOŚCI ŁĄCZNIKÓW Średnice śrub: M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 Klasy właściwości mechanicznych śrub: 3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.6, 8.8, 10.9, 12.9 10.9 śruby

Bardziej szczegółowo

Modelowanie Wspomagające Projektowanie Maszyn

Modelowanie Wspomagające Projektowanie Maszyn Modelowanie Wspomagające Projektowanie Maszyn TEMATY ĆWICZEŃ: 1. Metoda elementów skończonych współczynnik kształtu płaskownika z karbem a. Współczynnik kształtu b. MES i. Preprocesor ii. Procesor iii.

Bardziej szczegółowo

Belka - podciąg PN-90/B-03200

Belka - podciąg PN-90/B-03200 Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził BeamGirder v. 0.9.9.22 Belka - podciąg PN-90/B-03200 Wytężenie: 0.98 Dane Podciąg I_30_25_2_1 h p b fp t fp t wp R p 300.00[mm] 250.00[mm] 20.00[mm]

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PODSTAW SŁUPÓW

PROJEKTOWANIE PODSTAW SŁUPÓW Projekt SKILLS PROJEKTOWANIE PODSTAW SŁUPÓW OMAWIANE ZAGADNIENIA Procedura projektowania przegubowych i utwierdzonych podstaw słupów Nośność blachy podstawy Nośność śrub kotwiących Nośność podłoża betonowego

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Podstawowe zasady 1. Odpór podłoża przyjmuje się jako liniowy (dla ławy - trapez, dla stopy graniastosłup o podstawie B x L ścięty płaszczyzną). 2. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN-1995

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN-995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (204) Drewno parametry (wspólne) Dane wejściowe

Bardziej szczegółowo

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu Obliczenia statyczne ekranu - 1 - dw nr 645 1. OBLICZENIE SŁUPA H = 4,00 m (wg PN-90/B-0300) wysokość słupa H 4 m rozstaw słupów l o 6.15 m 1.1. Obciążenia 1.1.1. Obciążenia poziome od wiatru ( wg PN-B-0011:1977.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 1 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150

Wymiarowanie jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wymiarowanie jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014) Wstęp Normy konstrukcji drewnianych PN-B-03150-0?:1981.

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 3 - Element drewniany wg EN 1995:2010

Pręt nr 3 - Element drewniany wg EN 1995:2010 Pręt nr 3 - Element drewniany wg EN 1995:2010 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 3 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 3 (x4.000m, y2.000m); 4 (x2.000m, y1.000m) Profil: Pr 50x170 (C 30) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny stan bryły

Wewnętrzny stan bryły Stany graniczne Wewnętrzny stan bryły Bryła (konstrukcja) jest w równowadze, jeżeli oddziaływania zewnętrzne i reakcje się równoważą. P α q P P Jednak drugim warunkiem równowagi jest przeniesienie przez

Bardziej szczegółowo

IZOTOPOWE BADANIA RADIOGRAFICZNE ZŁĄCZY SPAWANYCH O RÓŻNYCH GRUBOŚCIACH WEDŁUG PN-EN 1435.

IZOTOPOWE BADANIA RADIOGRAFICZNE ZŁĄCZY SPAWANYCH O RÓŻNYCH GRUBOŚCIACH WEDŁUG PN-EN 1435. IZOTOPOWE BADANIA RADIOGRAFICZNE ZŁĄCZY SPAWANYCH O RÓŻNYCH GRUBOŚCIACH WEDŁUG PN-EN 1435. Dr inż. Ryszard Świątkowski Mgr inż. Jacek Haras Inż. Tadeusz Belka 1. WSTĘP I CEL PRACY Porównując normę europejską

Bardziej szczegółowo

Strop belkowy. Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg PN-EN dr inż. Rafał Tews Konstrukcje metalowe PN-EN /165

Strop belkowy. Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg PN-EN dr inż. Rafał Tews Konstrukcje metalowe PN-EN /165 Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg P-E 199-1-1. Strop w budynku o kategorii użytkowej D. Elementy stropu ze stali S75. Geometria stropu: Rysunek 1: Schemat stropu. 1/165 Dobór grubości

Bardziej szczegółowo

Płatew dachowa. Kombinacje przypadków obciążeń ustala się na podstawie wzoru. γ Gi G ki ) γ Q Q k. + γ Qi Q ki ψ ( i ) G ki - obciążenia stałe

Płatew dachowa. Kombinacje przypadków obciążeń ustala się na podstawie wzoru. γ Gi G ki ) γ Q Q k. + γ Qi Q ki ψ ( i ) G ki - obciążenia stałe Płatew dachowa Przyjęcie schematu statycznego: - belka wolnopodparta - w halach posadowionych na szkodach górniczych lub w przypadkach, w których przewiduje się nierównomierne osiadanie układów poprzecznych

Bardziej szczegółowo

SAS 670/800. Zbrojenie wysokiej wytrzymałości

SAS 670/800. Zbrojenie wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 Zbrojenie wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 zbrojenie wysokiej wytrzymałości Przewagę zbrojenia wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 nad zbrojeniem typowym można scharakteryzować następująco:

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Elementy zginane. KONSTRUKCJE BUDOWLANE PROJEKTOWANIE BELEK DREWNIANYCH 2013 2BA-DI s.1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Rys. 1. Elementy zginane. KONSTRUKCJE BUDOWLANE PROJEKTOWANIE BELEK DREWNIANYCH 2013 2BA-DI s.1 WIADOMOŚCI OGÓLNE WIADOMOŚCI OGÓLNE O zginaniu mówimy wówczas, gdy prosta początkowo oś pręta ulega pod wpływem obciążenia zakrzywieniu, przy czym włókna pręta od strony wypukłej ulegają wydłużeniu, a od strony wklęsłej

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE METALOWE - LABORATORIUM. Łączniki mechaniczne

KONSTRUKCJE METALOWE - LABORATORIUM. Łączniki mechaniczne KONSTRUKCJE METALOWE - LABORATORIUM Łączniki mechaniczne Asortyment śrub trzpień łeb Śruby z łbem sześciokątnym Śruby z gwintem na całej długości, z łbem sześciokątnym Śruby nie mniejsze niż M12 Gwinty

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe - podstawy Kod przedmiotu

Konstrukcje metalowe - podstawy Kod przedmiotu Konstrukcje metalowe - podstawy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Konstrukcje metalowe - podstawy Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDP-Konstmet-pods-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa,

Bardziej szczegółowo

WYTRZYMAŁOŚĆ RÓWNOWAŻNA FIBROBETONU NA ZGINANIE

WYTRZYMAŁOŚĆ RÓWNOWAŻNA FIBROBETONU NA ZGINANIE Artykul zamieszczony w "Inżynierze budownictwa", styczeń 2008 r. Michał A. Glinicki dr hab. inż., Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Warszawa WYTRZYMAŁOŚĆ RÓWNOWAŻNA FIBROBETONU NA ZGINANIE 1.

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE TESTOWEGO POMIARU DYDAKTYCZNEGO W KLASACH TECHIKUM KONSTRUKCJE BUDOWLANE

OPRACOWANIE TESTOWEGO POMIARU DYDAKTYCZNEGO W KLASACH TECHIKUM KONSTRUKCJE BUDOWLANE OPRAOWANIE TESTOWEGO POMIARU DYDAKTYZNEGO W KLASAH TEHIKUM KONSTRUKJE BUDOWLANE Opracowała: mgr inż. Małgorzata Suszalska nauczyciel przedmiotów budowlanych PLAN DYDAKTYZNO-WYHOWAWZY Nr lekcji Tematy działu

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU

PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU PROGRAM ZESP1 (12.91) Autor programu: Zbigniew Marek Michniowski Program do analizy wytrzymałościowej belek stalowych współpracujących z płytą żelbetową. PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU Program służy do

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Jan Bródka, Aleksander Kozłowski (red.) SPIS TREŚCI: 7. Węzły kratownic (Jan Bródka) 11 7.1. Wprowadzenie 11 7.2. Węzły płaskich

Bardziej szczegółowo

Ć w i c z e n i e K 3

Ć w i c z e n i e K 3 Akademia Górniczo Hutnicza Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji Nazwisko i Imię: Nazwisko i Imię: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Grupa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODU 3

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODU 3 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO ANTONI BIEGUS PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODU 3 CZĘŚĆ 5 POŁĄCZENIA SPAWANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WROCŁAW 2010 ANTONI BIEGUS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT nr 1 Projekt spawanego węzła kratownicy. Sporządził: Andrzej Wölk

PROJEKT nr 1 Projekt spawanego węzła kratownicy. Sporządził: Andrzej Wölk PROJEKT nr 1 Projek spawanego węzła kraownicy Sporządził: Andrzej Wölk Projek pojedynczego węzła spawnego kraownicy Siły: 1 = 10 3 = -10 Kąy: α = 5 o β = 75 o γ = 75 o Schema węzła kraownicy Dane: Grubość

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej SCHEMATY KONSTRUKCYJNE Elementy konstrukcji hal z transportem podpartym: - prefabrykowane, żelbetowe płyty dachowe zmonolityzowane w sztywne tarcze lub przekrycie lekkie

Bardziej szczegółowo

Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D:

Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D: 2. Element poprzeczny podestu: RK 60x40x3 Rozpiętość leff=1,0m Belka wolnopodparta 1- Obciążenie ciągłe g=3,5kn/mb; 2- Ciężar własny Numer strony: 2 Typ obciążenia: Suma grup: Ciężar własny, Stałe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu V

Schöck Isokorb typu V Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Przykłady ułożenia elementów i przekroje 100 Tabele nośności/rzuty poziome 101 Przykłady zastosowania 102 Zbrojenie na budowie/wskazówki 103 Rozstaw

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie

BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie 1. Materiał budowlany "drewno" 1.1. Budowa drewna 1.2. Anizotropia drewna 1.3. Gęstość drewna 1.4. Szerokość słojów rocznych 1.5. Wilgotność drewna 1.6.

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY Fundamenty są częścią budowli przekazującą obciążenia i odkształcenia konstrukcji budowli na podłoże gruntowe i równocześnie przekazującą odkształcenia

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk)

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk) Zaprojektować słup ramy hali o wymiarach i obciążeniach jak na rysunku. DANE DO ZADANIA: Rodzaj stali S235 tablica 3.1 PN-EN 1993-1-1 Rozstaw podłużny słupów 7,5 [m] Obciążenia zmienne: Śnieg 0,8 [kn/m

Bardziej szczegółowo

Ścinanie i skręcanie. dr hab. inż. Tadeusz Chyży

Ścinanie i skręcanie. dr hab. inż. Tadeusz Chyży Ścinanie i skręcanie dr hab. inż. Tadeusz Chyży 1 Ścinanie proste Ścinanie czyste Ścinanie techniczne 2 Ścinanie Czyste ścinanie ma miejsce wtedy, gdy na czterech ścianach prostopadłościennej kostki występują

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane 11 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Projekt powinien być oddany w formie elektronicznej na płycie cd.

UWAGA: Projekt powinien być oddany w formie elektronicznej na płycie cd. Pomoce dydaktyczne: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [2] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ.

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. 1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. Zestawienie obciążeń. Kąt nachylenia połaci dachowych: Obciążenie śniegie. - dla połaci o kącie nachylenia 0 stopni Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali 1.1. Wstęp Próba statyczna rozciągania jest podstawowym rodzajem badania metali, mających zastosowanie w technice i pozwala na określenie własności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... 1. Ustalenia ogólne... 1 XIII XV

Spis treści. Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... 1. Ustalenia ogólne... 1 XIII XV Spis treści Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... XIII XV 1. Ustalenia ogólne... 1 1.1. Geneza Eurokodów... 1 1.2. Struktura Eurokodów... 6 1.3. Różnice pomiędzy zasadami i regułami stosowania... 8

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze

Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze 15. Przedmiot: WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Kierunek: Mechatronika Specjalność: mechatronika systemów energetycznych Rozkład zajęć w czasie studiów Liczba godzin Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła statyczna próba ściskania metali Numer ćwiczenia: 3 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN :2004

Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN :2004 Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN 1992-1- 1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x0.000m, y0.000m); 1 (x6.000m, y0.000m)

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku TEMAT MODERNIZACJA POMIESZCZENIA RTG INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE,

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIKI CYLINDRYCZNE PIONOWE

ZBIORNIKI CYLINDRYCZNE PIONOWE ZBIORNIKI CYLINDRYCZNE PIONOWE KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 1 Obciążenia działające na zbiornik: Obciążenia stałe: ciężar własny płaszcza, dachu, osprzętu, dachu pływającego. Ciężar cieczy przechowywanej

Bardziej szczegółowo

Profile zimnogięte. Typu Z i C

Profile zimnogięte. Typu Z i C Profile zimnogięte Typu Z i C Profile zimnogięte Głównym zastosowaniem produkowanych przez nas profili zimnogiętych są płatwie dachowe oraz rygle ścienne. Na elementy te (jako stosunkowo mało obciążone

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004 Budynek wielorodzinny - Rama żelbetowa strona nr z 7 Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN 992--:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 4 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 2 (x=4.000m,

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010 Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE METALOWE 1 Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych

KONSTRUKCJE METALOWE 1 Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych Konstrukcje metalowe Przykład 4 KONSTRUKCJE METALOWE Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych 4.Projektowanie prętów ściskanych Siły ściskające w prętach kratownicy przyjęto z tablicy, przykładu oraz

Bardziej szczegółowo

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ]

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ] Projekt: pomnik Wałowa Strona 1 1. obciążenia -pomnik Obciążenia Zestaw 1 nr Rodzaj obciążenia 1 obciążenie wiatrem 2 ciężar pomnika 3 ciężąr cokołu fi 80 Wartość Jednostka Mnożnik [m] obciążenie charakter.

Bardziej szczegółowo

TOLERANCJE WYMIAROWE SAPA

TOLERANCJE WYMIAROWE SAPA TOLERANCJE WYMIAROWE SAPA Tolerancje wymiarowe SAPA zapewniają powtarzalność wymiarów w normalnych warunkach produkcyjnych. Obowiązują one dla wymiarów, dla których nie poczyniono innych ustaleń w trakcie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWY ŚRUBOWE HV-PEINER - ZALETY STOSOWANIA

ZESTAWY ŚRUBOWE HV-PEINER - ZALETY STOSOWANIA ZESTAWY ŚRUBOWE HV-PEINER - ZALETY STOSOWANIA Zestawy śrub sprężających PEINER, o wysokiej wytrzymałości (hochfeste vorgespannte; HV), stosowane są w połączeniach zakładkowych ciernych (bez poślizgu) i

Bardziej szczegółowo

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika

Bardziej szczegółowo

Projekt z konstrukcji żelbetowych.

Projekt z konstrukcji żelbetowych. ŁUKASZ URYCH 1 Projekt z konstrukcji żelbetowych. Wymiary elwmentów: Element h b Strop h f := 0.1m Żebro h z := 0.4m b z := 0.m Podciąg h p := 0.55m b p := 0.3m Rozplanowanie: Element Rozpiętość Żebro

Bardziej szczegółowo

, to również wzrasta temperatura elementu stalowego θ a,t. , a jego nośność R fi,d,t

, to również wzrasta temperatura elementu stalowego θ a,t. , a jego nośność R fi,d,t nowoczesne hale 4/13 Projektowanie prof. dr hab. inż. Antoni Biegus Politechnika Wrocławska Projektowanie hal stalowych z uwagi na warunki pożarowe cz. III Ocena nośności konstrukcji stalowych w warunkach

Bardziej szczegółowo

Freedom Tower NY (na miejscu WTC)

Freedom Tower NY (na miejscu WTC) Muzeum Guggenhaima, Bilbao, 2005 Centre Pompidou, Paryż, 1971-77 Wieża Eiffla, Paris 1889 Freedom Tower NY (na miejscu WTC) Beying Stadium Pekin 2008 Opracowano z wykorzystaniem materiałów: [2.1] Arup

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konstrukcyjne przy budowie

Zagadnienia konstrukcyjne przy budowie Ogrodzenie z klinkieru, cz. 2 Konstrukcja OGRODZENIA W części I podane zostały niezbędne wiadomości dotyczące projektowania i wykonywania ogrodzeń z klinkieru. Do omówienia pozostaje jeszcze bardzo istotna

Bardziej szczegółowo

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego w sytuacji wystąpienia katastrofy postępującej.

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego w sytuacji wystąpienia katastrofy postępującej. EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego w sytuacji wystąpienia katastrofy postępującej. mgr inż. Hanna Popko Centrum Promocji Jakości Stali Certyfikat EPSTAL EPSTALto

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Konstrukcje metalowe Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI ROBUDOWA I ZADASZENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WIELGIE I. OPIS OGÓLNY 1. Podstawa opracowania podkłady architektoniczne obowiązujące normy PN/B 2. Ogólny

Bardziej szczegółowo

Temat VI Przekroje zginane i ich zbrojenie. Zagadnienia uzupełniające

Temat VI Przekroje zginane i ich zbrojenie. Zagadnienia uzupełniające Temat VI Przekroje zginane i ich zbrojenie. Zagadnienia uzupełniające 1. Stropy gęstożebrowe i kasetonowe Nie wymaga się, żeby płyty użebrowane podłużnie i płyty kasetonowe były traktowane w obliczeniach

Bardziej szczegółowo

Obliczenia poł czenia zamocowanego Belka - Belka

Obliczenia poł czenia zamocowanego Belka - Belka Autodesk Robot Structural Analysis Professional 009 Obliczenia poł czenia zamocowanego Belka - Belka EN 993--8:005 Proporcja 0,96 OGÓLNE Nr poł czenia: Nazwa poł czenia: Doczołowe W zeł konstrukcji: 30

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 1 Wyroby metalowe i kształtowniki - 3 -

Ćwiczenie nr 1 Wyroby metalowe i kształtowniki - 3 - Katedra Konstrukcji Budowlanych Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza KONSTRUKCJE METALOWE LABORATORIUM INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ (wraz ze wzorami sprawozdań)

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU W RUDZICZCE PRZY UL. WOSZCZYCKIEJ 17 1 OBLICZENIA STATYCZNE Inwestor: Gmina Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec Budowa: Rudziczka, ul. Woszczycka 17 dz. nr 298/581

Bardziej szczegółowo

przygotowanie dokumentacji budowy kierowanie budową inspektor nadzoru przeglądy okresowe obiektów opinie; ekspertyzy techniczne

przygotowanie dokumentacji budowy kierowanie budową inspektor nadzoru przeglądy okresowe obiektów opinie; ekspertyzy techniczne 1 PROJEKT TECHNICZNY wzmocnienia stropu przyziemia pod ścianami działowymi zlokalizowanymi nad pomieszczeniem siłowni dla obiektu budowlanego, położonego przy ul. Moniuszki 22 w miejscowości Giżycko, na

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Techniki. Materiały pomocnicze do projektowania z przedmiotu: Ćwiczenie nr 1

Wprowadzenie do Techniki. Materiały pomocnicze do projektowania z przedmiotu: Ćwiczenie nr 1 Materiały pomocnicze do projektowania z przedmiotu: Wprowadzenie do Techniki Ćwiczenie nr 1 Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski Katedra Podstaw Systemów Technicznych Wydział Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009. Tabele obciążeń

System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009. Tabele obciążeń System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 Tabele obciążeń TABELARYCZNE ZESTAWIENIA DOPUSZCZALNYCH OBCIĄŻEŃ BLACH TRAPEZOWYCH KASET ŚCIENNYCH ELEWACYJNYCH PROFILI FALISTYCH W Y K O N A W C Y O P

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego mechanizmu ścinania. Grunty luźne nie tracą nośności gwałtownie

Bardziej szczegółowo