Przykładowy schemat poprawnego sylabusa e-kursu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykładowy schemat poprawnego sylabusa e-kursu"

Transkrypt

1 Wzór SYLLABUSA Przykładowy schemat poprawnego sylabusa e-kursu P rzykład Komentarz: Sylabus powinien zawierać wszystkie istotne dla studenta informacje dotyczące zajęć prezentować cele dydaktyczne i zakres merytoryczny kursu (treść), opisywać sposób realizacji zajęć (metody), a takŝe przedstawić harmonogram zajęć (czas trwania, rozkład zajęć, termin egzaminu), wymagania (wstępne oraz formę egzaminu), literaturę przedmiotu oraz informacje o prowadzącym (kontakt). Sylabus kursu stanowi pewnego rodzaju kontrakt pomiędzy nauczycielem a studentami, który powinien stać się podstawą ich współpracy. Dobrze przygotowany sylabus pozwala uniknąć niejasności w zakresie wymagań stawianych studentowi przez nauczyciela. Tytuł kursu Opis kursu Komentarz: Opis kursu powinien zawierać podstawowe informacje o kursie o charakterze marketingowym i odpowiadać przynajmniej na 5. następujących pytania: Co jest przedmiotem kursu? Kto jest odbiorcą kursu? Jakie są korzyści z uczestnictwa w kursie? Na czym polega uczestnictwo w kursie? Jaki jest wymiar godzin i/lub punktów ECTS? Przedmiotem kursu jest Kurs jest przeznaczony dla Kurs pozwala na zrozumienie Kurs poszerza wiedzę w zakresie Kurs prezentuje, jak Kurs pozwala zdobyć następujące umiejętności Kurs będzie prowadzony metodą Uczestnictwo w kursie polega na Kurs jest standardowym 30 godzinnym przedmiotem akademickim. Aktywny i kompletny udział w zajęciach pozwala uzyskać xx punktów ECTS. Cele kursu Komentarz: Jasno i poprawnie sformułowane cele kursu mają ogromne znaczenie dla osiągnięcia zadowalającego rezultatu, jakim jest efektywnie przeprowadzony kurs. Z jednej bowiem strony pomagają nauczycielowi uporządkować treść kursu i dobrać właściwe metody nauczania. Z drugiej zaś pozwalają studentowi dowiedzieć się, czego się nauczy i jakie są wobec niego stawiane wymagania. Cele kursu powinny być sformułowane w kategoriach wiedzy i/lub umiejętności, jakie posiądzie uczestnik kursu po jego zakończeniu. Podstawowym celem kursu jest

2 Cele szczegółowe (mapa kompetencji): Po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał wiedzę w zakresie: Po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał umiejętność: diagnozy analizy dobory optymalnej metody 4. stosowania odpowiednich technik 5. syntezy i interpretacji danych monitoringu i oceny podjętych działań Wymagania Komentarz: Wymagania kursu realizowano całkowicie lub częściowo przez Internet powinny obejmować zarówno zakres wiedzy i/lub umiejętności, jakie powinien posiadać uczestnik kursu przed jego rozpoczęciem, jak i wymagania techniczne e-kursu. Kurs ma charakter praktyczny i odwołuje się do dotychczasowych doświadczeń osobistych jego uczestników, wymaga więc posiadania minimum półrocznego doświadczenia w zakresie Nie wymaga natomiast posiadania wykształcenia formalnego w zakresie Uczestnik powinien mieć dostęp do komputera podłączonego do Internetu wyposaŝonego w system operacyjny Windows 2000/ NT/XP/Vista lub Linux, kartę graficzną SVGA, napęd CD/DVD, MS Office 2000/2002XP/2003/2007 lub OpenOffice. Uczestnik kursu powinien posiadać umiejętność posługiwania się: pakietem MS Office/OpenOffice, przeglądarką internetową, 4. Organizacja kursu Komentarz: Prezentacja organizacji kursu, choć powinna być zwięzła, powinna teŝ odpowiadać na przynajmniej 7 następujących pytań: W jaki sposób zorganizowano materiały kursu? Jaki jest zakres obowiązków studenta? Jakie są kluczowe terminy kursu? Ile trwa jeden moduł kursu? Kiedy odbywają się konsultacje (zarówno f2f, jak i on-line)? Kiedy i w jakiej formie odbędą się kolokwia cząstkowe? Kiedy i w jakiej formie odbędzie się egzamin końcowy? Ramy organizacyjne zajęć Zajęcia składają się z dwóch komplementarnych względem siebie fragmentów: część realizowaną w formie zajęć tradycyjnych (f2f), kursu realizowany przez Internet na platformie zdalnego nauczania. Problematyka kursu została podzielona jest 5 modułów. Problematyka kaŝdego z modułów została zaprezentowana na platformie zdalnego nauczania.

3 KaŜdy moduł realizowany jest przez 2 tygodnie treść kaŝdego z nich omawiana jest w trakcie dwóch następujących po sobie zajęciach tradycyjnych oraz zajęć on-line. Po 2 i 4 module odbywają się kolokwia częściowe, po 5 egzamin. Struktura modułu KaŜdy moduł zawiera: treść, jedno obowiązkowe zadanie do wykonania, jedno zadanie dodatkowe, dwie dyskusje na forum. Materiały kursu zostały podzielone na materiały i pomoce podstawowe i uzupełniające. Materiały podstawowe pozwalają samodzielnie rozwiązać polecone zadania. Dyskusje poświęcone problematyce kaŝdego z modułów odbywają się na dedykowanym forum dyskusyjnym. Zajęcia tradycyjne Termin zajęć tradycyjnych: czwartek, 14:00 15:30 Konsultacje on-line Termin konsultacji: poniedziałki, 20:00 21:00 Konsultacje odbywają się na forum ogólnym kursu. Kolokwia on-line Termin kolokwium: czwartek, 14:00 15:00 Egzamin końcowy Termin egzaminu końcowego: czwartek, 10:00 5. Program i harmonogram kursu Komentarz: Program kursu powinien zawierać kompletny opis realizowanych w trakcie zajęć treści wraz z terminami modułów, kolokwiów i egzaminu końcowego. Termin Treść kursu Zakres kursu dd.mm dd.mm Temat 1: dd.mm dd.mm Temat 2: Materiały podstawowe 1 Zadanie obowiązkowe 1 Dyskusja 1 i 2 Materiały podstawowe 2 Materiały dodatkowe 1 Zadanie obowiązkowe 2 Zadania dodatkowe 1 i 2 Dyskusja 3 i 4 dd.mm Kolokwium 1

4 dd.mm dd.mm Temat 3: dd.mm dd.mm Temat 4: Materiały podstawowe 3 Materiały dodatkowe 2 Zadanie obowiązkowe 3 Dyskusja 5 i 6 Materiały podstawowe 4 Zadanie obowiązkowe 4 Zadania dodatkowe 3 i 4 Dyskusja 7 i 8 dd.mm Kolokwium 2 dd.mm dd.mm Temat 5: Materiały podstawowe 5 Materiały dodatkowe 3 Zadanie obowiązkowe 5 Zadanie dodatkowe 5 Dyskusja 9 i 10 dd.mm Egzamin 6. Literatura przedmiotu Komentarz: Lista lektur powinna zawierać pełny i ujednolicony opis bibliograficzny polecanej ksiąŝki lub artykułu. Lista powinna być ułoŝona alfabetycznie. Oprócz literatury tradycyjnej w e-kursie zaleca się równieŝ podanie internetowych źródeł wiedzy. Literaturę przedmiotu powinno dzielić się na literaturę podstawową oraz uzupełniającą. Warto przygotować literaturę dla kaŝdego modułu. Bibliografia (przykładowy schemat zapisu bibliograficznego) Nazwisko, Inicjał., Tytuł publikacji zwartej, Miejsce wydania: Wydawnictwo rok wydania, (ewentualnie numery stron lub rozdziałów) Tytuł publikacji zwartej, pod red. Inicjał(y) i Nazwisko(a) Redaktorów naukowych, Miejsce wydania: Wydawnictwo rok wydania (ewentualnie numery stron lub rozdziałów) Inicjał Nazwisko: Tytuł artykułu, Tytuł czasopisma, numer/rok wydania, numery stron Netografia (przykładowy schemat zapisu netograficznego) Opis strony (np. Portal Edukacyjny NBP), pełny adres strony (pozwalający na bezbłędne jej odszukanie), data ostatniego wydruku 7. Warunki zaliczenia Komentarz: Warunki zaliczenia powinny krótko opisać, jakie są wymagania w stosunku do studenta uprawniające go następnie do uzyskania zaliczenia oraz w jakiej formie będzie przeprowadzony egzamin. Warunki zaliczenia przedmiotu są następujące: udział w zajęciach realizowanych tradycyjnie (f2f), aktywność na zajęciach on-line, poprawna realizacja przynajmniej 75% zadań, uzyskanie pozytywnej oceny z 2 kolokwiów częściowych (testy on-line),

5 uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego (egzamin ustny). 8. System oceniania Komentarz: Student powinien wiedzieć, jakie elementy składają się na ocenę końcową, jakie są kryteria oceny jego pracy (liczba punktów za poszczególne aktywności) oraz jaki jest przelicznik uzyskanych punktów na końcową ocenę. Na ocenę indywidualną składa się: liczba punktów uzyskanych za realizację zadań obligatoryjnych (5 zadań), liczba punktów za aktywność na forum dyskusyjnym (10 dyskusji), liczba punktów dodatkowych za aktywność na zajęciach tradycyjnych, 4. liczba punktów za zadania dodatkowe (5 zadań) 5. liczba punktów za kolokwia częściowe (2 kolokwia), 6. liczba punktów za egzamin. Liczba punktów Maksymalna liczba punktów za aktywności obowiązkowe 100 Liczba punktów za jedno zdanie obowiązkowe 5 Maksymalna liczba punktów za zadania obowiązkowe 25 Liczba punktów za udział w jednej dyskusji 2 Maksymalna liczba punktów za aktywność na forum dyskusyjnym 20 Liczba punktów za jedno zadania dodatkowe 2 Maksymalna liczba punktów za zadania dodatkowe 10 Maksymalna liczba punktów za aktywność na zajęciach tradycyjnych 5 Maksymalna liczba punktów za 1 kolokwium częściowe 10 Maksymalna liczba punktów za egzamin końcowy 30 Minimalna liczba punktów niezbędna, by otrzymać zaliczenie zajęć, wynosi 60 punktów. Skala ocen Liczba punktów powyŝej 100 ocena celująca bardzo dobra dobra plus dobra

6 75 79 dostateczna plus dostateczna poniŝej 60 niedostateczna 9. Zasady uczestnictwa w kursie Komentarz: Program kursu powinien zawierać kompletny opis realizowanych w trakcie zajęć treści wraz z terminami modułów, kolokwiów i egzaminu końcowego. Wszystkich uczestników kursu obowiązują te same reguły komunikacji i dobrej współpracy. Procedury komunikacyjne W trakcie zajęć on-line posługujemy się wyłącznie narzędziami komunikacyjnymi platformy zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją w kursie. Są nimi forum dyskusyjne, wiadomości oraz czat. Forum dyskusyjne KaŜdy moduł kursu posiada po jednym forum dyskusyjnym. Będziemy ich uŝywać do rozmowy o problemach związanych z wiodącym tematem modułu. Proponowane przeze mnie tematy dyskusji będą pojawiały się zawsze na początku modułu. W module 0 znajdziecie równieŝ forum ogólne kursu, które słuŝyć nam będzie do rozwiązywania bieŝących spraw organizacyjnych. ZałoŜony tam jednak został równieŝ wątek Pytania i uwagi, w ramach którego moŝecie stawiać mi najróŝniejsze pytania związane z zajęciami bądź zadaniami. Udział w dyskusji na forum jest obowiązkowy Czas spędzony obejmuje czytanie zamieszczonych na forum wiadomości oraz pisanie odpowiedzi i komentarzy, i wynosi nie mniej niŝ 0,5 godziny tygodniowo. Wiadomości Narzędzie wiadomości słuŝy do bezpośredniego i prywatnego kontaktu między uczestnikami kursu. NaleŜy go uŝywać wyłącznie do przesyłania waŝnych informacji bądź pytań osobistych. Czat Czat słuŝyć mi będzie jako narzędzie cotygodniowych konsultacji. MoŜecie go równieŝ uŝywać do rozmów między sobą w parach bądź grupie. Kalendarz Nasz kurs został wyposaŝony kalendarz zajęć. Wpisane tam zostały wszystkie istotne dla kursu terminy terminy oddawania zadań, kolokwiów oraz egzaminu, a takŝe inne okolicznościowe. Sytuacje wyjątkowe Sytuacje wyjątkowe z reguły dotyczą trzech przypadków awarii platformy bądź planowych przerw technicznych, problemów z logowaniem oraz niemoŝności realizacji kursu. W razie wystąpienia awarii bądź innych problemów natury technicznej związanych z funkcjonowaniem platformy, naleŝy niezwłocznie skontaktować się z administratorem systemu na adres podany w liście kontaktów. W przypadku wystąpienia powaŝniejszej awarii lub planowanych przerw technicznych administrator platformy będzie o nich powiadamiał z wyprzedzeniem na stronach Centrum e- Edukacji podając przewidywany termin usunięcia usterek lub zakończenia przerwy.

7 W sytuacji problemów z logowaniem, naleŝy skontaktować się z administratorem platformy. Jeśli powodem w.w. problemu jest zagubienie hasła lub loginu, naleŝy uŝyć funkcji PomóŜ mi zalogować się dostępnej na stronie logowania. W przypadku przedłuŝającej się i uzasadnionej niemoŝności uczestnictwa w kursie (dłuŝszy wyjazd, choroba itp.), naleŝy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić prowadzącego. 10. Kontakty Komentarz: W kaŝdym e-kursie powinny być łatwo dostępne wszystkie niezbędne do sprawnego funkcjonowania kursu dane adresowe (poczta , telefon słuŝbowy) a więc kontakt z prowadzącym lub prowadzącymi oraz administratorem platformy. Kontakt telefon Imię i nazwisko prowadzącego (+ 4812) , w. 102 dyŝur w Katedrze (paw. A, pok. 1235) wtorek, godz. 09:00 12:00 Imię i nazwisko administratora (+ 4812) , w. 555 dyŝur w Ośrodku Informatycznym (paw. B, pok. 56) codziennie 13:00 18:00, p. 567 Centrum e-edukacji (+48 12) Akademia Ekonomiczna Kraków, ul. Rakowicka 27 paw. E, pok. 174

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Lublin, kwiecień 2013 Wstęp Jakość kształcenia przesądza o skuteczności procesu edukacyjnego realizowanego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne

IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne Część II I nte rnet w dydakty ce pogram IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne 53 IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne Joachim Bednorz, Barbara Gaworska, Robert

Bardziej szczegółowo

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich)

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Waldemar Furmanek ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Rzeszów 2009 1 Wprowadzenie Czas zakończenia studiów wiąŝe się z przygotowaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Metodyka Webinarów. wersja 1.0. Video conference use for adult learning. konsorcjum projektu:

Metodyka Webinarów. wersja 1.0. Video conference use for adult learning. konsorcjum projektu: Metodyka Webinarów wersja 1.0 Video conference use for adult learning konsorcjum projektu: Niniejszy dokument Metodyka Webinarów wer. 1.0 został przygotowany w ramach projektu Webinar 2 Learn video conference

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Warszawa 2010 Redakcja: inż. Michał Okulewicz Magda Ziółkowska Zuzanna Krawczyk Piotr Bogdanowicz Magda Kochanowska Współpraca: Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym

Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym Wersja tekstowa kursu online Wersja online dostępna: http://evet2edu.eu/moodle/course/view.php?id=23 Autorzy: evet2edu Projekt: Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia Procedura 26 Warunki kształcenia 1 1. Cel i zakres procedury Celem jest ocena i stałe doskonalenie warunków kształcenia w Wydziale Nauk o Zdrowiu. 2. Terminologia Warunki kształcenia są związane z posiadanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Załącznik nr 4 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Projekt Podyplomowa Akademia MBA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Podyplomowa Akademia MBA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK A REGULAMIN STUDIÓW MBA 1. Podstawy prawne WyŜsza Szkoła Zarządzania / Polish Open University (POU) jest uczelnią niepaństwową działającą na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej Nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE w sprawie przygotowywania pracy dyplomowej na kierunku pedagogika

WYTYCZNE w sprawie przygotowywania pracy dyplomowej na kierunku pedagogika Załącznik do zarządzenia nr 1/2013 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie pracy dyplomowej i regulaminu dyplomowego WYTYCZNE w sprawie przygotowywania pracy dyplomowej na kierunku pedagogika

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU INSTYTUT EKONOMICZNY PRACE DYPLOMOWE WYMOGI Niniejszy tekst redagowany jest w formule zaleceń adresowanych do studentów przygotowujących prace dyplomowe (licencjackie)

Bardziej szczegółowo