KONSPEKT LEKCJI dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONSPEKT LEKCJI dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych"

Transkrypt

1 KONSPEKT LEKCJI dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Temat: Specjalista w zakresie geoinformacji - zawód na dziś i jutro Czas trwania: 45 min. Cele lekcji: 1. Uczeń powinien znać: pojęcia: informacja przestrzenna (geoinformacja), system informacji przestrzennej, infrastruktura informacji przestrzennej, geoportal, adresy internetowe wybranych geoportali regionalnych, krajowych i światowych, rynek usług geoinformacyjnych, uczelnie wyŝsze kształcące w zakresie geoinformacji. 2. Uczeń powinien umieć: uświadamiać sobie korzystanie z geoinformacji i rozróŝniać jej rodzaje, rozpoznawać charakter systemu informacji przestrzennej, z którym ma do czynienia oraz jego moŝliwości i ograniczenia, zastosować odpowiednią metodę wyszukiwania informacji w zaleŝności od rodzaju systemu, korzystać z róŝnych geoportali. 3. Uczeń powinien rozumieć: korzyści wynikające korzystania z geoinformacji, znaczenie geoinformacji w Ŝyciu gospodarczym i społecznym, powszechność geoinformacji oraz wielkość rynku pracy w tym segmencie usług. Metody lekcji: Elementy wykładu, prezentacja multimedialna, prezentacja na Ŝywo w oparciu o zasoby Internetu, ćwiczenia, dyskusja. Formy pracy: Grupowa, indywidualna. Środki dydaktyczne: Tablica, rzutnik multimedialny, ekran, flip-chart, komputer podłączony do Internetu. Literatura: 1. System Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego (SDI for Cieszyn County). Henryka Bałys, Andrzej Sambura. Bruksela Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489). 3. Milestones in the history of thematic cartography, statistical, graphics, and data visualization. Michael Friendly Jacek Kozłowski, tel , 1

2 4. Dyrektywa Nr 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (ISPIRE). LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:108:0001:0014:PL:PDF 5. Geographic Information Systems. What is a GIS? U.S. Geological Survey The National Spatial Data Infrastructure. U.S. Geological Survey Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS. Leszek Litwin, Grzegorz Myrda. Helion GIS w geografii fizycznej. Artur Magnuszewski. Wyd. Nauk. PWN Kartografia. Wizualizacja danych przestrzennych. Menno-Jan Kraak, Ferjan Ormeling. Wyd. Nauk. PWN Multipurpose Cadastre: Terms and Definitions. Dueker. K.J. and Kjerne D. Annual Convention of ACSM-ASPRS. Proceedings, Vol. 5 (1989), pp INTERNETOWY LEKSYKON GEOMATYCZNY GIS for Direct Marketing. Identify and Target Your Best Customers. ESRI Plan lekcji: 1. Podanie tematu lekcji i uświadomienie uczniom celu lekcji 2. Uświadomienie uczniom powszechności informacji przestrzennej oraz systemów informacji przestrzennej na przykładach 3. Podanie wybranych pojęć z zakresu geoinformacji oraz ich wyjaśnienie 4. Przedstawienie zarysu historii geoinformacji 5. Zapoznanie uczniów z podstawowymi narzędziami i funkcjonalnościami geoportali na przykładzie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego 6. Omówienie programów wybranych uczelni wyŝszych kształcących w zakresie geoinformacji 7. Podsumowanie 8. Zakończenie Przebieg lekcji: I. Uświadomienie uczniom powszechności informacji przestrzennej oraz systemów informacji przestrzennej na przykładach Geoinformacja znajduje zastosowanie m.in. w następujących obszarach: Lokalizatory internetowe - wszelkiego rodzaju wyszukiwarki (np.: Google Maps, Zumi.pl, inne) wykorzystujące dane przestrzenne zarówno jako podkład dla innych danych oraz jako szczególne atrybuty wyszukiwania (np.: nazwy miast, ulic, numery adresowe). Internetowe plany gmin/miast/powiatów/województw - stanowią obecnie najbardziej popularny sposób prezentowania geoinformacji w Internecie przez Jacek Kozłowski, tel , 2

3 jednostki samorządu terytorialnego róŝnych szczebli. Mają bardzo róŝny charakter, od statycznych map rastrowych, przez oŝywione na przykład w technologii Flash mapy wektorowe, aŝ po w pełni interaktywne plany aktualizowane na bieŝąco (np.: z hurtowni danych urzędu). Systemy Informacji Przestrzennej - stanowią rozwiązania informatyczne dedykowane i stosowane w przypadku opracowań regionalnych, na poziomie województwa, powiatu lub duŝej aglomeracji miejskiej (powiaty grodzkie). Prezentują one dane przestrzenne o skali przekraczającej pojedynczą gminę, czy miasto, choć mogą zawierać równieŝ bardziej szczegółowe informacje. Geoportale tematyczne - stanowią specyficzną odmianę Systemów Informacji Przestrzennej i są skoncentrowane na jednym zagadnieniu oraz ściśle określonym obszarze. Jako przykład podać tu moŝna róŝnego rodzaju geoportale przyrodnicze, choćby Tatrzańskiego Parku Narodowego. Systemy lokalizacji - obejmują wiele róŝnorodnych funkcjonalnie i technologicznie rozwiązań związanych z usługami pozycjonowania obiektów (osób, pojazdów) w przestrzeni. Opierają się one na mechanizmach lokalizacji telefonów komórkowych w sieciach poszczególnych operatorów GSM, bądź na wykorzystaniu lokalizacji satelitarnej odbiornikami GPS. Systemy wspomagania marketingu i sprzedaŝy - stanowią rozwiązania wyposaŝone w zaawansowane funkcje analityczne, często wykorzystujące rozwiązania typu wielowymiarowe hurtownie danych (kostki OLAP), czy bussines intelligence. Systemy inŝynierskie - dotyczy róŝnorodnych rozwiązań informatycznych stosowanych w takich branŝach jak: górnictwo, geologia, geodezja, planowanie przestrzenne, akustyka, archeologia, inne. Najczęściej są to systemy o wąskiej specjalizacji i dedykowanej funkcjonalności. II. Przedstawienie zarysu historii geoinformacji Powstanie Systemów Informacji Przestrzennej, a szerzej wykorzystanie geoinformacji, wiąŝe się z rozwojem kartografii. Odkryte najstarsze mapy pochodzą sprzed kilku tysięcy lat z obszaru staroŝytnej Babilonii i najprawdopodobniej słuŝyły do obsługi podatku gruntowego. Za panowania Ramzesa II (XIII w. p. Chr.) lokalizacje egipskich kopalni złota zaznaczane były na pergaminowych mapach. W II w. p. Chr. w Chinach na jedwabiu kreślono mapy topografii terenu wykorzystywane w celach wojskowych. Pierwsze mapy obrazujące cały (znany staroŝytności) świat stworzył grecki filozof Anaximander z Miletu w VI w. p. Chr. Eratosthenes z Cyreny, uwaŝany za twórcę kartografii i geodezji, ok. 200 lat p. Chr. obliczył dokładnie wielkość kuli ziemskiej, sporządził atlas świata oraz udowodnił, Ŝe moŝna dotrzeć do Indii drogą morską podąŝając na zachód od Hiszpanii. W czasie I wojny światowej rozwinęła się fotogrametria, czyli technika pomiarów na podstawie zdjęć lotniczych. Lata 60-te XX w. to pierwsze programy komputerowe do obsługi danych przestrzennych. Jacek Kozłowski, tel , 3

4 III. Pierwszy system informacji geograficznej powstał w 1963 r. w Kanadzie w celu inwentaryzacji zasobów naturalnych i ich analizy. Powstały w ramach projektu w 1971 r. program komputerowy nazywał się CGIS (ang. Canadian GIS) i zawierał 7 warstw tematycznych. W roku 1968 w ramach programu kosmicznego Apollo 8 wykonano pierwsze zdjęcia Ziemi z dalekiego kosmosu. W 1978 roku w kosmos wystrzelono pierwsze satelity GPS. Rok 1993 powstaje EUROGI (ang.: European Umbrella Organisation for Geographic Information). W roku 1994 r. zarządzeniem Prezydenta Billa Clintona w USA powstaje Krajowa Infrastruktura Danych Przestrzennych NSDI (ang. National Spatial Data Infrastructure). W następnym roku USA znoszą zakłócanie sygnału GPS. Wiek XXI to dynamiczny i wielokierunkowy rozwój systemów GIS, w tym: webgis, mobilegis. Podanie wybranych pojęć z zakresu geoinformacji oraz ich wyjaśnienie Na podstawie Internetowego leksykonu geomatycznego Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej pod redakcją prof. Jerzego Gaździckiego: Dane przestrzenne: dane dotyczące obiektów przestrzennych, w tym zjawisk i procesów, znajdujących się lub zachodzących w przyjętym układzie współrzędnych. Dane przestrzenne dotyczą: 1) właściwości geometrycznych obiektu przestrzennego, a zwłaszcza jego połoŝenia względem przyjętego dwuwymiarowego lub trójwymiarowego układu współrzędnych, 2) charakterystyki obiektu pod względem czasu, np. daty jego utworzenia, 3) związków przestrzennych (topologicznych) danego obiektu z innymi obiektami przestrzennymi, 4) wyróŝnionych atrybutów opisowych obiektu przestrzennego, słuŝących do jego identyfikacji oraz określających jego podstawowe właściwości. Informacja przestrzenna (geoinformacja): 1) informacja uzyskiwana na drodze interpretacji danych geoprzestrzennych, 2) synonim i często uŝywany skrót informacji geograficznej, stosowany równieŝ dla podkreślenia interdyscyplinarnego charakteru tego terminu nie ograniczającego się do geografii jako nauki. System Informacji Przestrzennej (SIP): 1) system pozyskiwania, gromadzenia, weryfikowania, integrowania, analizowania, transferowania i udostępniania danych przestrzennych, w szerokim rozumieniu obejmuje on metody, środki techniczne, w tym sprzęt i oprogramowanie, bazę danych przestrzennych, organizację, zasoby finansowe oraz ludzi zainteresowanych jego funkcjonowaniem; 2) oprogramowanie o funkcjach odpowiadających definicji (1), produkowane i oferowane przez wyspecjalizowane firmy, np. ESRI i Intergraph. Jacek Kozłowski, tel , 4

5 System Informacji Geograficznej: to system informacji przestrzennej dotyczący danych geograficznych; termin ten w liczbie mnogiej "systemy informacji geograficznej" stosowany jest równieŝ jako nazwa dziedziny zajmującej się geoinformacją oraz metodami i technikami GIS. Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP): infrastruktura danych przestrzennych; termin związany z INSPIRE. W ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej infrastruktura ta jest definiowana jako opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury, które są stosowane i udostępniane przez współtworzące infrastrukturę organy publiczne i osoby trzecie. Geoportal: typ witryny internetowej, której głównym zadaniem jest świadczenie usług geoprzestrzennych, takich jak: prezentacja danych przestrzennych, wyszukiwanie danych przestrzennych po róŝnorodnych atrybutach oraz analizy przestrzenne na tych danych. IV. Zapoznanie uczniów z podstawowymi narzędziami i funkcjonalnościami geoportali na przykładzie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego Analizowany geoportal posiadać m.in. następujące cechy, narzędzia i funkcjonalności: pełna funkcjonalność dostępna przez standardową przeglądarkę WWW i nie nakłada na uŝytkownika konieczności instalacji na własnym komputerze dodatkowego oprogramowania (zarówno komercyjnego, jak i bezpłatnego), za wyjątkiem powszechnie stosowanych wtyczek np.: Adobe Flash Player, Microsoft Silverlight, ma postać wielofunkcyjnego geoportalu, którego głównym elementem jest interaktywna mapa oferująca następujące moŝliwości posługiwania się danymi przestrzennymi: o swobodne poruszanie się po mapie i komponowanie jej treści (m.in.: włączanie/wyłączanie warstw oraz opisów obiektów), o zmianę skali mapy za pomocą suwaka, rolki myszy oraz poprzez ręczne wpisanie w okienku skali, o przesuwanie mapy w dowolnym kierunku (tzw. "łapka"), o wykonywanie pomiarów na mapie (odległości, długości, powierzchni), o selekcję obiektów (poprzez wyszukiwanie z predefiniowanych list wyboru, wyszukiwanie wokół punktu) i generowanie zestawień (wyświetlanie listy) wyszukanych obiektów, o wyszukiwanie obiektów według zadanych atrybutów poprzez zawęŝanie kryteriów wyboru (np. działek ewidencyjnych poprzez podanie numeru/nazwy obrębu, numeru działki), o wyszukiwanie najkrótszych tras między punktami adresowymi oraz obiektami posiadającymi określony adres, o prezentowanie miniaturowej mapki poglądowej pokazującej umiejscowienie na tle zarysu miasta obszaru mapy wyświetlanego w oknie głównym (narysowany prostokąt dający się ręcznie przesuwać i Jacek Kozłowski, tel , 5

6 skalować, co skutkuje przesunięciem obrazu mapy w oknie głównym oraz zmianą skali mapy), o drukowanie wyświetlonej mapy lub jej fragmentu w definiowanym przez administratora szablonie, o automatyczna zmiana wyświetlanej treści w zaleŝności od aktualnej skali (zgodnie z konfiguracją nadaną przez administratora), o profilowany zakres wyświetlanych danych co do dostępnych warstw tematycznych (profile tematyczne, np.: mieszkańca, turysty, inwestora), o funkcjonalność zaleŝna od uprawnień uŝytkownika (zarejestrowany, nie zarejestrowany), co najmniej w zakresie dostępnych warstw tematycznych oraz narzędzi, o zgłaszanie do rejestracji w bazie danych nowych obiektów (tzw. punkty POI; ang.: point of interest) przez uŝytkowników publicznych wraz z proponowanym opisem oraz załącznikami, na przykład zdjęciami, jest przystosowanym do obsługi przez kaŝdego uŝytkownika, równieŝ mało zaawansowanego w posługiwaniu się technologiami GIS, to znaczy posiada obsługę poprzez: o intuicyjne przyciski i suwaki, o system pomocy kontekstowej, o dedykowane profile dla róŝnych uŝytkowników, o optymalizację prezentacji danych (interaktywną zmianę zakresu wyświetlanej treści przy zmianie stopnia powiększenia mapy). umoŝliwia prezentację danych przestrzennych róŝnego typu: rastrowych (np.: ortofotomapa, mapa topograficzna), wektorowych (np.: granice działek ewidencyjnych wraz z numeracją, osie dróg i ulic), punktowych (np.: lokalizacji obiektów administracyjnych, kulturalno-oświatowych czy uŝyteczności publicznej), zdjęć, opisów tekstowych, itp. (np. w tzw. "chmurkach"/"dymkach" - tooltips oraz okienkach informacji szczegółowych otwierających się po kliknięciu w obiekt mapy - pop-up), posiada obsługę uŝytkowników zarejestrowanych i nie zarejestrowanych, posiada narzędzie generowania adresu do danego widoku mapy (link) - zapisywanego w bazie danych portalu z informacją o kompozycji włączonych warstw tematycznych oraz skali mapy, posiada narzędzie generowania adresu do zaimplementowanego w systemie serwera WMS oraz umoŝliwiać wyświetlenie na tle własnych danych przestrzennych opracowań pobranych z innych serwisów mapowych za pomocą usługi WMS, obsługa metadanych polegająca co najmniej na moŝliwości wywoływania do podglądu zbiorów metadanych dla publikowanych w geoportalu warstw tematycznych w zakresie danych zgodnie z wymaganiami INSPIRE, strona pomocy (tzw.: help), jest wykonany w technologii CMS. Jacek Kozłowski, tel , 6

7 V. Omówienie ofert uczelni wyŝszych kształcących w zakresie geoinformacji Źródło: Jacek Kozłowski, tel , 7

8 VI. Podsumowanie 1. Geoinformacja to informacja zawierająca w sobie aspekt przestrzenny (lokalizujący) badanego obiektu lub aspekt wskazujący na zaleŝność przestrzenną w stosunku do innego obiektu. 2. Systemy informacji przestrzennej to przede wszystkim narzędzia do pozyskiwania, gromadzenia, aktualizacji, analizy i dystrybucji danych przestrzennych. Występują one powszechnie w niemal wszystkich dziedzinach Ŝycia gospodarczego i społecznego. 3. Systemy informacji przestrzennej coraz powszechniej są wykorzystywane takŝe w jednostkach administracji publicznej do świadczenia usług elektronicznych. W ramach Unii Europejskiej stanowią one węzły Infrastruktury Informacji Przestrzennej i oparte są o standardy określone w Dyrektywie INSPIRE, a w Polsce o przepisy ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. 4. Serwisy internetowe prezentujące dane przestrzenne określa się mianem geoportali. 5. Geoportale oferują dane przestrzenne róŝnego typu oraz o róŝnej dokładności i aktualności. Umiejętność identyfikacji tych cech pozwala na wybór właściwego miejsca i sposobu poszukiwania poŝądanej geoinformacji. 6. Geoportalem oferującym dostęp do danych przestrzennych regionu Śląska Cieszyńskiego jest System Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego: 7. Geoinformacja jest powszechnie spotykanym kierunkiem kształcenia lub specjalnością na uczelniach wyŝszych w ramach studiów dziennych oraz podyplomowych. Opracował: Jacek Kozłowski, dr nauk techn. Cieszyn, czerwiec 2012 r. Jacek Kozłowski, tel , 8

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ MINIMALNYCH SYSTEMU

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ MINIMALNYCH SYSTEMU IN-II.272.46.2013 Załącznik nr 10 do SIWZ. wykonawca.. data OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ MINIMALNYCH SYSTEMU Ze względu na planowany bardzo krótki okres realizacji i związane z tym ryzyko wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ studia dzienne

Bardziej szczegółowo

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleo z zakresu korzystania z aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz z oprogramowania Modułu SDI dla przedstawicieli jednostek

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych...

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... A R T Y K U Y Człowiek i Środowisko 36 (1-2) 2012, s. 5-24 Paweł Sudra MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DANYCH POBIERANYCH Z USŁUG GEOINFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej

1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej Waldemar Izdebski - Wykłady z przedmiotu SIT r.ak. 2009/2010 5 1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej Informacja przestrzenna towarzyszy człowiekowi od zawsze i kojarzy się głównie z położeniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o.

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Możliwość wykorzystania map cyfrowych i interaktywnych w zadaniach administracji (planowanie przestrzenne,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.272.1.2014 Załącznik nr 10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Geoinformacyjny Powiatu StrzyŜowskiego narzędzie wsparcia kluczowych e-usług dla mieszkańców i administracji PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej.

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej Program Studiów 1. Sylwetka absolwenta Studia podyplomowe są adresowane

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię GEO-MAP

Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię GEO-MAP dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

System Osłony PrzeciwOsuwiskowej SOPO

System Osłony PrzeciwOsuwiskowej SOPO System Osłony PrzeciwOsuwiskowej SOPO Aplikacja internetowa - instrukcja obsługi Dariusz Grabowski Krzysztof Karwacki Marcin Kułak Warszawa, maj 2015 Spis treści Projekt System Osłony PrzeciwOsuwiskowej...3

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

P IO T R PIOTR WERNER W E R N E R W prowadzenie do systemów geoinformacyjnych 2004

P IO T R PIOTR WERNER W E R N E R W prowadzenie do systemów geoinformacyjnych 2004 PIOTR WERNER Wprowadzenie do systemów geoinformacyjnych PIOTR WERNER 2004 UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH Piotr Werner Wprowadzenie do systemów geoinformacyjnych Wydanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Zbiory danych przestrzennych w jednostkach samorządu terytorialnego identyfikacja i oszacowanie zasobów, wraz z przykładami

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI ROWERU MIEJSKIEGO W LUBLINIE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI ROWERU MIEJSKIEGO W LUBLINIE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Inżynierii Produkcji Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja rolna i wycena nieruchomości PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) załącznik nr 1 na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2012 S t r o n a 1 Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI... 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI

DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI SERIA GEOMATYKA 1 DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI KONCEPCJA UPROSZCZONEJ METODY BADANIA AKTUALNOŚCI I PREZENTACJI DANYCH GEOPRZESTRZENNYCH NA PRZYKŁADZIE TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI dr inż. Anna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA NA KIERUNKU INFORMATYKA GEOPORTAL GEOPORTAL Autor: Aneta Rosłan Współautorzy: Paweł Krawczyk Maciej Wierzchowski

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

RESEARCH REPORTS MINING AND ENVIRONMENT Kwartalnik Quarterly 4/2011

RESEARCH REPORTS MINING AND ENVIRONMENT Kwartalnik Quarterly 4/2011 PRACE NAUKOWE GIG GÓRNICTWO I ŚRODOWISKO RESEARCH REPORTS MINING AND ENVIRONMENT Kwartalnik Quarterly 4/2011 Jan Bondaruk, Paweł Zawartka OGÓLNODOSTĘPNA PLATFORMA INFORMACJI TERENY POPRZEMYSŁOWE I ZDEGRADOWANE

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 20 N U M B E R 4 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 20 N U M B E R 4 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY V O L U M E 20 N U M B E R 4 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN 1733-2478 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI Poznań, 04.03.2013r. S t r o n a 1 Wielkopolska Organizacja Turystyczna ul. 27 Grudnia 17/19 61-737 Poznań ROZEZNANIE RYNKU Opracowanie aplikacji na urządzenia mobile (Smartphone, Tablety itp.) po Wielkiej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Geoportal zawsze pod ręką. skąd wziąć podkłady mapowe do pomiarów satelitarnych dla GIS? Trimble TerraSync konfiguracja do współpracy z serwerami WMS

Geoportal zawsze pod ręką. skąd wziąć podkłady mapowe do pomiarów satelitarnych dla GIS? Trimble TerraSync konfiguracja do współpracy z serwerami WMS Nie tylko o systemach informacji geograficznej zima 2013 Geoportal zawsze pod ręką skąd wziąć podkłady mapowe do pomiarów satelitarnych dla GIS? Trimble TerraSync konfiguracja do współpracy z serwerami

Bardziej szczegółowo