MODELE I EDYCJA DANYCH PRZESTRZENNYCH W SYSTEMACH GIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODELE I EDYCJA DANYCH PRZESTRZENNYCH W SYSTEMACH GIS"

Transkrypt

1 STUDIA PODYPLOMOWE - SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ MODELE I EDYCJA DANYCH PRZESTRZENNYCH W SYSTEMACH GIS Justyna Górniak-Zimroz, DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEśONE WROCŁAW 2009

2 PLAN WYKŁADU omówienie podstawowych elementów budowy i funkcjonowania systemów GIS modele i formaty danych przestrzennych przegląd programów do budowy systemów GIS podstawy budowy systemów GIS na przykładzie wybranej aplikacji wybrane obszary zastosowań systemów GIS

3 LITERATURA 1. Bielecka E., 2006, Systemy informacji geograficznej (GIS). Teoria i zastosowania, Wydawnictwo PJWSTK 2. Booth B., 2000, Using ArcGIS 3D Analyst, ESRI Press 3. Davis D.E., 2004, GIS dla kaŝdego, Wydawnictwo MIKOM PWN 4. Gaździcki J., 2002, Leksykon geomatyczny, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Wieś Jutra, Warszawa 5. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2008, GIS obszary zastosowań, Wydawnictwo PWN 6. Górniak-Zimroz J., 2009, Wprowadzenie do części praktycznej Studium Podyplomowego Systemy Informacji Geograficznej GIS cześć 1 i 2, DSW, Wrocław 7. Izdebski W., 2009, Wykłady z przedmiotu GIS, materiały dostępne na stronie internetowej (lipiec 2009) 8. Kraak Menno-Jan, Ormeling Ferjan, 1998, Kartografia wizualizacja danych przestrzennych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

4 LITERATURA 9. Litwin L., Myrda G., 2005, Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS, Wydawnictwo Helion 10. Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W., 2006, GIS. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 11. Magnuszewski A., 1999, GIS w geografii fizycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 12. Materiały do ćwiczeń udostępnione przez prowadzących laboratorium 13. Myrda G., 1997, GIS czyli mapa w komputerze, Helion, Gliwice 14. Podstawy GIS, 2003, materiały umieszczone na stronie internetowej Zakładu Systemów Informacji Przestrzennej i Geodezji Leśnej w Katedrze Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, str Tomlinson R., RozwaŜania o GIS Planowanie Systemów Informacji Geograficznej dla menedŝerów, ESRI Polska 2008

5 LITERATURA 16. Urbański J., 1997, Zrozumieć GIS Analiza informacji przestrzennej, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 17. Zapart P., 1994, GIS komputerowe systemy informacji przestrzennej, Intersoftland, Warszawa 18. strona internetowa firmy ESRI 19. strona internetowa portalu geoinformacyjnego 20. strona internetowa Wikipedia, lipiec GEODETA - Magazyn geoinformacyjny 22. Arcadia Magazyn uŝytkowników oprogramowania ESRI, 23. GIS.com the Guide to Geographic Information Systems, 24. ESRI GIS Dictionary, 25. Geoforum,

6 OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW BUDOWY I FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ GIS

7 CO TO JEST SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ? System uporządkowany zespół wzajemnie powiązanych elementów oddziaływujących wzajemnie na siebie w ściśle określonym celu, który ma określoną strukturę i moŝe być rozpatrywany jako całość System informacyjny grupa procesów wykonywanych na surowych danych w celu wytworzenia nowej informacji przydatnej np. w procesie podejmowania decyzji System informacji geograficznej (GIS) system informacji przestrzennej dotyczący danych geograficznych zawierający procedury umoŝliwiające przeprowadzenie analiz przestrzennych, termin ten stosowany jest równieŝ jako nazwa dziedziny zajmującej się geoinformacją oraz metodami i technikami GIS (Gaździcki J., 2002, Leksykon geomatyczny)

8 CO TO JEST SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ? Informacja geograficzna informacja uzyskiwana w drodze interpretacji danych geograficznych, dotycząca obiektów przestrzennych powiązanych z powierzchnia Ziemi i dająca odpowiedź na pytania: Gdzie znajduje analizowany obiekt lub zjawisko? Co znajduje się we wskazanym miejscu? Jakie cechy przestrzenne ma wskazany obiekt lub zjawisko? Informacja geograficzna moŝe być bardzo precyzyjna lub ogólna (w zaleŝności od rozpatrywanej skali), moŝe być dynamiczna lub moŝe mieć charakter ciągły (zmieniający się w zaleŝności od miejsca na powierzchni ziemi np. temperatura, ciśnienie, rzeźba terenu) lub dyskretny (np. dom, drzewo, województwo, rzeka) (Gaździcki J., 2002, Leksykon geomatyczny, Podstawy GIS, 2003,

9 CO TO JEST SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ? System informacji przestrzennej (SIP) system pozyskiwania, gromadzenia, weryfikowania, integrowania, analizowania, transferowania i udostępniania danych przestrzennych, w szerokim rozumieniu obejmujący metody, środki techniczne, w tym sprzęt i oprogramowanie, bazę danych przestrzennych, organizację, zasoby finansowe oraz ludzi zainteresowanych jego funkcjonowaniem System informacji o terenie (SIT) system informacji przestrzennej dotyczący danych o terenie, składający się z bazy danych o terenie dotyczącej określonego obszaru, procedur i technik dla systematycznego zbierania, aktualizacji i udostępniania danych. Według Międzynarodowej Federacji Geodetów system informacji o terenie jest środkiem do podejmowania decyzji o charakterze prawnym, administracyjnym i gospodarczym oraz pomocą w planowaniu i rozwoju określonego terenu (Gaździcki J., 2002, Leksykon geomatyczny)

10 DO CZEGO MOśE SŁUśYĆ SYSTEM GIS? Lokalizacja daje odpowiedź na pytanie: Co znajduje się pod...? np.: Co znajduje się pod adresem ul. Strzegomska 55, Wrocław?, Co znajduje się w miejscu o współrzędnych N , E ? Warunki daje odpowiedź na pytanie: Gdzie są spełnione warunki...? np.: Gdzie są spełnione następujące warunki: obszar niezalesiony, o powierzchni 1,5 ha, w odległości 100 m od dróg gminnych? Trend daje odpowiedź na pytanie: Co zmieniło się od chwili...? np.: Jak zmieniły się warunki w miejscu... od momentu...? - musimy znać tutaj lokalizacje i warunki (Overview of GIS,

11 DO CZEGO MOśE SŁUśYĆ SYSTEM GIS? Prawidłowości daje odpowiedź na pytanie: W jaki sposób określone zjawiska są od siebie zaleŝne...? np.: Czy osuwiska występujące w miejscu X są zaleŝne od następujących warunków, np.: intensywność opadów, rodzaje występujących gleb i inne Modelowanie daje odpowiedź na pytanie: Co się stanie jeśli...? np.: Co się stanie jeśli nastąpi wyciek odcieków ze składowiska odpadów komunalnych? Co się stanie jeśli nastąpi wylanie wód z rzeki X? (Overview of GIS,

12 FUNKCJE SYSTEMU INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Pozyskiwanie Wprowadzanie Przeglądanie Przechowywanie Weryfikowanie Integrowanie Analizowanie danych przestrzennie odniesionych do powierzchni Ziemi i opisanych przez współrzędne X Y i opcjonalnie Z Prezentowanie Publikowanie

13 SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ ludzie oprogramowanie GIS dane sprzęt procedury Blachowski Jan, Budowa systemów informacji geograficznej, prezentacja z podyplomowych studiów Systemy Informacji Geograficznej, 2005

14 SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ ludzie oprogramowanie GIS dane sprzęt procedury Blachowski Jan, Budowa systemów informacji geograficznej, prezentacja z podyplomowych studiów Systemy Informacji Geograficznej, 2005

15 SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ LUDZIE 1. Programiści twórcy oprogramowania 2. Administratorzy - systemu 3. Zarządzający 4. Specjaliści GIS 5. Konsultanci 6. Dystrybutorzy sprzętu i oprogramowania 7. Specjaliści branŝowi reprezentujący dziedziny, w których stosowany jest GIS 8. UŜytkownicy

16 SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ ludzie oprogramowanie GIS dane sprzęt procedury Blachowski Jan, Budowa systemów informacji geograficznej, prezentacja z podyplomowych studiów Systemy Informacji Geograficznej, 2005

17 MODELE I FORMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH

18 MODELE I FORMATY DANYCH W SYSTEMACH GIS Dane reprezentacja informacji właściwa do komunikowania się, interpretowania lub przetwarzania. Dane występują w postaci znaków, w tym cyfrowych i literowych, symboli, obrazów i innych form rejestracji zrozumiałych dla uŝytkownika lub nadających się do przetwarzania komputerowego. Dane same w sobie nie mają znaczenia dopiero w drodze interpretacji przez uŝytkownika stają się informacją, która moŝe być uŝyta do wzbogacania wiedzy. (Gaździcki J., 2002, Leksykon geomatyczny)

19 MODELE I FORMATY DANYCH W SYSTEMACH GIS WARSTWY TEMATYCZNE ESRI Polska,

20 MODELE I FORMATY DANYCH W SYSTEMACH GIS DANE DANE OPISOWE DANE PRZESTRZENNE - GRAFICZNE RELACYJNA BAZA DANYCH DANE WEKTOROWE DANE RASTROWE TABELA PUNKTY LINIE POWIERZCHNIE TEKST Podstawy GIS, 2003,

21 MODELE I FORMATY DANYCH W SYSTEMACH GIS Dane opisowe dane dotyczące obiektów przestrzennych oraz dane pośrednio związane z tymi obiektami, które w systemie informacji przestrzennej nie są traktowane jako dane przestrzenne, np. dane o podmiotach osobach fizycznych i prawnych w systemach katastralnych lub dane charakteryzujące obiekty znajdujące się w bazach danych (Gaździcki J., 2002, Leksykon geomatyczny)

22 MODELE I FORMATY DANYCH W SYSTEMACH GIS DANE DANE OPISOWE DANE PRZESTRZENNE - GRAFICZNE RELACYJNA BAZA DANYCH DANE WEKTOROWE DANE RASTROWE TABELA PUNKTY LINIE POWIERZCHNIE TEKST Podstawy GIS, 2003,

23 MODELE I FORMATY DANYCH W SYSTEMACH GIS Dane przestrzenne, graficzne - dane dotyczące obiektów przestrzennych, w tym zjawisk i procesów, znajdujących się lub zachodzących w przyjętym układzie współrzędnych. Przyjmuje się, Ŝe dane przestrzenne są dowolnymi danymi bezpośrednio lub pośrednio odniesionymi do określonego miejsca lub obszaru geograficznego. Dane przestrzenne dotyczą: a) właściwości geometrycznych obiektu przestrzennego, a zwłaszcza jego połoŝenia względem przyjętego dwuwymiarowego lub trójwymiarowego układu współrzędnych b) charakterystyki obiektu pod względem czasu, np. daty jego utworzenia c) związków przestrzennych (topologicznych) danego obiektu z innymi obiektami przestrzennymi d) wyróŝnionych atrybutów opisowych obiektu przestrzennego, słuŝących do jego identyfikacji oraz określających jego podstawowe właściwości. (Gaździcki J., 2002, Leksykon geomatyczny)

24 MODELE I FORMATY DANYCH W SYSTEMACH GIS DANE DANE OPISOWE DANE PRZESTRZENNE - GRAFICZNE RELACYJNA BAZA DANYCH DANE WEKTOROWE DANE RASTROWE TABELA PUNKTY LINIE POWIERZCHNIE TEKST Podstawy GIS, 2003,

25 MODELE I FORMATY DANYCH W SYSTEMACH GIS Dane rastrowe dane przestrzenne odniesione do rastra Raster uporządkowany zbiór komórek pokrywający powierzchnię w postaci regularnej siatki pikseli, w której kaŝdemu pikselowi przypisana jest pewna wartość liczbowa opisująca odpowiadający mu obiekt Model rastrowy wykorzystywany jest do opisu zjawisk o charakterze ciągłym, np. pozwala śledzić róŝnorodne interakcje obiektów w ekosystemach i pozwala formułować odpowiedzi na pytania związane z funkcjonowaniem przyrody. W postaci rastra zapisywane są równieŝ skanowane mapy analogowe, które po skanowaniu moŝna wykorzystać do powielania na drukarkach lub ploterach oraz mogą być wykorzystane jako tło do prowadzenia róŝnorodnych prac projektowych. (Gaździcki J., 2002, Leksykon geomatyczny, Podstawy GIS, 2003,

26 MODELE I FORMATY DANYCH W SYSTEMACH GIS Model rastrowy w postaci regularnej siatki komórek Poligony Linie Model rastrowy ze znaną jedną współrzędną Model rastrowy w postaci zeskanowanej mapy

27 MODELE I FORMATY DANYCH W SYSTEMACH GIS DANE DANE OPISOWE DANE PRZESTRZENNE - GRAFICZNE RELACYJNA BAZA DANYCH DANE WEKTOROWE DANE RASTROWE TABELA PUNKTY LINIE POWIERZCHNIE TEKST Podstawy GIS, 2003,

28 MODELE I FORMATY DANYCH W SYSTEMACH GIS Dane wektorowe dane przestrzenne w postaci współrzędnych słuŝących do opisu właściwości geometrycznych obiektów przestrzennych takich jak punkty, linie, powierzchnie Punkty zapisywane są jako pary współrzędnych X Y Linie zapisywane są jako uporządkowane serie par współrzędnych Powierzchnie zapisywane są jako uporządkowane serie par współrzędnych X Y gdzie punkt początkowy i końcowy to ten sam punkt (Gaździcki J., 2002, Leksykon geomatyczny, Podstawy GIS, 2003,

29 MODELE I FORMATY DANYCH W SYSTEMACH GIS DANE OPISOWE A DANE PRZESTRZENNE dane przestrzenne dane opisowe

30 WYBRANE SPOSOBY POZYSKIWANIE DANYCH a) wprowadzanie współrzędnych przy pomocy klawiatury arkusze kalkulacyjne, systemy obsługi baz danych i inne b) dane z pomiarów GPS c) pomiary geodezyjne

31 WYBRANE SPOSOBY POZYSKIWANIE DANYCH d) digitalizacja map

32 WYBRANE SPOSOBY POZYSKIWANIE DANYCH e) skanowanie i wektoryzacja ekranowa Materiały analogowe poddawane są skanowaniu zamianie na postać rastrową i następnie obraz rastrowy wyświetlany jest na ekranie monitora i poddawany jest kalibracji i geometrycznej wektoryzacji Wektoryzacja na ekranie Mapa tradycyjna Skanowanie

33 WYBRANE SPOSOBY POZYSKIWANIE DANYCH f) obrazy satelitarne Wykorzystują obrazowanie wielospektralne (optyczne, np.: widzialne i podczerwone) stosowane w interpretacjach opartych na kolorze lub właściwościach odbicia róŝnych zakresów spektrum elektromagnetycznego przez obiekty lub radarowe stosowane w obszarach pokrytych chmurami lub zastosowaniach wymagających danych uzyskiwanych w czasie jak najbardziej zbliŝonym do rzeczywistego Zawierają informację radiometryczną i geometryczną Obecnie są jednym z podstawowych źródeł pozyskiwania danych w systemach GIS Parametry obrazów satelitarnych: - zasięg obrazu - rozdzielczość definiowana przez wielkość piksela - multispektralność panachromatyczne, barwne i podczerwone

34 WYBRANE SPOSOBY POZYSKIWANIE DANYCH OBRAZY SATELITARNE

35 SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ ludzie oprogramowanie GIS dane sprzęt procedury Blachowski Jan, Budowa systemów informacji geograficznej, prezentacja z podyplomowych studiów Systemy Informacji Geograficznej, 2005

36 SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ PROCEDURY 1. W ujęciu programistycznym część kodu, który wykonuje dane zadania 2. Procedury organizujące kod w element wielokrotnego uŝytku

37 SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ ludzie oprogramowanie GIS dane sprzęt procedury Blachowski Jan, Budowa systemów informacji geograficznej, prezentacja z podyplomowych studiów Systemy Informacji Geograficznej, 2005

38 SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ SPRZĘT 1. Komputery 2. Sieci 3. Inne

39 SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ ludzie oprogramowanie GIS dane sprzęt procedury Blachowski Jan, Budowa systemów informacji geograficznej, prezentacja z podyplomowych studiów Systemy Informacji Geograficznej, 2005

40 SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ OPROGRAMOWANIE 1. GIS 2. Bazy danych 3. Systemy operacyjne 4. Sieci

41 PRZEGLĄD PROGRAMÓW DO BUDOWY SYSTEMÓW GIS NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW Z III WARSZTATÓW GIS W PARKACH NARODOWYCH I OBSZARACH CHRONIONYCH Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych Jacek Jania

42 RODZAJE PAKIETÓW OPROGRAMOWANIA GIS Business GIS oprogramowanie wykorzystywane w marketingu jako jedno z wielu narzędzi do podejmowania decyzji. Programy wyposaŝone są w bardzo proste funkcje do analizy danych umieszczonych na mapie, np. Business Map, Atlas GIS, Map Point Desktop GIS programy charakteryzujące się prostota obsługi przy jednoczesnej wysokiej funkcjonalnością. Zapewniają szeroki wybór efektywnych narzędzi, które znajdują róŝnorodne zastosowania, np. ArcView, MapInfo Professional GIS systemy do zastosowań profesjonalnych. UmoŜliwiają zaawansowane funkcje do przetwarzania danych przestrzennych. Zawierają bogatszą funkcjonalność w standardzie niŝ programy Desktop GIS, np. ArcInfo, Geomedia Professional

43 OPROGRAMOWANIA GIS RODZAJE LICENCJI komercyjna zakup licencji pozwala najczęściej na ubytkowanie programów w celach komercyjnych. Ograniczenia w tych licencjach dotyczą prawa uŝytkowania, kopiowania, rozpowszechniania, modyfikowania programów oraz często zabezpieczają ich kody źródłowe shareware - program, który moŝna otrzymać i rozpowszechniać za darmo, jednak trzeba uzyskać zgodę autora. Korzystanie z niego jest juŝ jednak obwarowane pewnymi zasadami. JeŜeli po upływie okresu testowego (najczęściej 30-dniowego) uŝytkownik zdecyduje się zatrzymać program na dysku twardym, powinien potraktować to jako kupno produktu i zapłacić jego autorowi freeware - to licencja oprogramowania umoŝliwiająca darmowe rozprowadzanie aplikacji bez ujawnienia kodu źródłowego open source - to darmowe programy, których kod źródłowy jest ogólnie dostępny i rozprowadzany wraz z wersją instalacyjna, zaś kaŝdy programista moŝe poprawiać i modyfikować taki program

44 WYBRANE OPROGRAMOWANIE GIS ArcGIS ESRI ArcGis jest podstawowym pakietem oprogramowania ArcGIS Desktop zapewniającym wysokiej jakości wizualizacje kartograficzna, narzędzia do zarządzania i analizowania danych geograficznych oraz podstawowe narzędzia do tworzenia i edycji tych danych

45 WYBRANE OPROGRAMOWANIE GIS GeoMedia Intergraph GeoMedia Professional jest narzędziem do tworzenia baz danych, do pozyskiwania i weryfikacji danych GIS, analiz, generowania map tematycznych i ich prezentacji

46 WYBRANE OPROGRAMOWANIE GIS MapInfo MapInfo Professional jest programem pozwalającym na tworzenie geograficznych baz danych oraz umoŝliwia zarządzanie i analizę danych przestrzennych

47 WYBRANE OPROGRAMOWANIE GIS TatukGIS Editor TatukGIS Editor posiada obszerny komplet narzędzi do tworzenia, redagowania i modyfikacji danych przestrzennych. Jest to aplikacja prosta w uŝyciu, co w znaczący sposób zmniejsza koszty szkolenia nowych uŝytkowników

48 WYBRANE OPROGRAMOWANIE GIS Manifold Manifold jest zestawem szeregu narzędzi i metod niezbędnych w zarządzaniu danymi przestrzennymi. Program zapewnia integracje wielu formatów danych. Wsparcie dla programu uzupełnione jest o pręŝnie działające forum internetowe.

49 WYBRANE OPROGRAMOWANIE GIS Krystyna GIS Krystyna GIS pozwala na przeglądanie, tworzenie, edycje i analizy przestrzenne danych wektorowych i rastrowych, tworzenie i edycje danych tabelarycznych, połączenie z baza danych poprzez ODBC. Dodatkowo zawiera własny język skryptowy do automatyzacji złoŝonych zadań

50 WYBRANE OPROGRAMOWANIE GIS gvsig gvsig jest wielojęzycznym programem Open Source słuŝącym do zarządzania danymi geograficznymi. Obsługuje zarówno dane wektorowe jak i rastrowe

51 WYBRANE OPROGRAMOWANIE GIS Quantum GIS QGIS jest programem typu Open Source GIS wspierającym większość popularnych formatów wektorowych, rastrowych i bazodanowych

52 WYBRANE OPROGRAMOWANIE GIS udig udig jest programem Open Source będącym przeglądarką i edytorem danych przestrzennych. Szczególny nacisk w aplikacji połoŝono na spełnianej standardów OpenGis konsorcjum

53 WYBRANE OPROGRAMOWANIE GIS PODSUMOWANIE

54 Tworzenie cyfrowych map tematycznych nie musi się wiązać z duŝymi nakładami finansowymi na zakup specjalistycznego oprogramowania GIS. Istnieje szereg aplikacji dostępnych za darmo lub w rozsądnych granicach cenowych, które posiadają niezbędne do tego celu funkcje. Programy te mogą w niektórych aspektach zastąpić wyrafinowane oprogramowanie GIS, jednakŝe przy planach wykorzystania zaawansowanych funkcji analitycznych wydaje się celowe przemyślenie zakupu systemów profesjonalnych.

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych. Jacek Jania

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych. Jacek Jania Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych Jacek Jania Plan prezentacji 1. Mapy tematyczne 2. Narzędzia do tworzenia map tematycznych 3. Rodzaje pakietów oprogramowania GIS 4. Rodzaje licencji

Bardziej szczegółowo

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych MATERIAŁY SZKOLENIOWE OPROGRAMOWANIE GIS Jacek Jania Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych 1 IV OPROGRAMOWANIE GIS Mapy tematyczne Mapy tematyczne to mapy eksponujące jeden lub kilka

Bardziej szczegółowo

Technologie numeryczne w kartografii. Paweł J. Kowalski

Technologie numeryczne w kartografii. Paweł J. Kowalski Technologie numeryczne w kartografii Paweł J. Kowalski Tematyka mapy numeryczne bazy danych przestrzennych systemy informacji geograficznej Mapa = obraz powierzchni Ziemi płaski matematycznie określony

Bardziej szczegółowo

Technologie GIS - opis przedmiotu

Technologie GIS - opis przedmiotu Technologie GIS - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie GIS Kod przedmiotu 06.9-WZ-BezD-TGIS-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Bezpieczeństwo narodowe / Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Zaklad Systemów Informacji Przestrzennej i Geodezji Lesnej. Katedra Urzadzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Lesnictwa SGGW w Warszawie

Zaklad Systemów Informacji Przestrzennej i Geodezji Lesnej. Katedra Urzadzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Lesnictwa SGGW w Warszawie Podstawy GIS Zaklad Systemów Informacji Przestrzennej i Geodezji Lesnej Katedra Urzadzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Lesnictwa SGGW w Warszawie System Informacji Geograficznej System: grupa powiazanych

Bardziej szczegółowo

MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS

MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS Dr inż. Jan Blachowski Politechnika Wrocławska Instytut Górnictwa Zakład Geodezji i GIS Pl. Teatralny 2 tel (71) 320 68 73 SYLLABUS Podstawy pozycjonowania satelitarnego GPS

Bardziej szczegółowo

System informacyjny całokształt składników tworzących system do przechowywania i operowania informacją. KP, SIT definicje, rodzaje, modelowanie 2

System informacyjny całokształt składników tworzących system do przechowywania i operowania informacją. KP, SIT definicje, rodzaje, modelowanie 2 System informacyjny całokształt składników tworzących system do przechowywania i operowania informacją KP, SIT definicje, rodzaje, modelowanie 2 Definicja SIP/GIS SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ SPATIAL

Bardziej szczegółowo

System Informacji Geograficznej (GIS) i jego zastosowania. Tomasz Sznajderski

System Informacji Geograficznej (GIS) i jego zastosowania. Tomasz Sznajderski System Informacji Geograficznej (GIS) i jego zastosowania Tomasz Sznajderski Czym jest GIS? GIS System Informacji Geograficznej (z ang. Geographical Information System) system informacyjny służący do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacji Geograficznej ich rola i zastosowanie

Systemy Informacji Geograficznej ich rola i zastosowanie Systemy Informacji Geograficznej ich rola i zastosowanie Iwona Nakonieczna Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Geodezji i Kartografii Wrocław, ul. Dobrzyńska 21/23 Wydział Geodezji i

Bardziej szczegółowo

Przegląd literatury z zakresu geodezji i kartografii (kierunek gospodarka przestrzenna, I rok studia I stopnia) - literatura podstawowa

Przegląd literatury z zakresu geodezji i kartografii (kierunek gospodarka przestrzenna, I rok studia I stopnia) - literatura podstawowa Przegląd literatury z zakresu geodezji i kartografii (kierunek gospodarka przestrzenna, I rok studia I stopnia) - literatura podstawowa Kosiński W., 2011, Geodezja, PWN, Warszawa. Przewłocki S., 2002,

Bardziej szczegółowo

GEOMATYKA program podstawowy

GEOMATYKA program podstawowy GEOMATYKA program podstawowy 2014-2015 dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Katedra Urządzania Lasu Kolegium Cieszkowskich, parter, p. 3 (p. 2 - sekretariat) Tel.

Bardziej szczegółowo

Wykład 13. Systemy Informacji Przestrzennej. Systemy Informacji Przestrzennej 1

Wykład 13. Systemy Informacji Przestrzennej. Systemy Informacji Przestrzennej 1 Wykład 13 Systemy Informacji Przestrzennej Systemy Informacji Przestrzennej 1 Mapa jako element Systemu Informacji Geograficznej Systemy Informacyjne Systemy Informacji przestrzennej Systemy Informacji

Bardziej szczegółowo

GEOMATYKA program rozszerzony

GEOMATYKA program rozszerzony GEOMATYKA program rozszerzony 2014-2015 dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Katedra Urządzania Lasu Kolegium Cieszkowskich, parter, p. 3 (p. 2 - sekretariat) Tel.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych Opracowanie zasad tworzenia programów ochrony przed hałasem mieszkańców terenów przygranicznych związanych z funkcjonowaniem duŝych przejść granicznych Opracowanie metody szacowania liczebności populacji

Bardziej szczegółowo

Przegląd literatury z zakresu kartografii i topografii (I rok studia I stopnia dzienne, zaoczne) - literatura podstawowa

Przegląd literatury z zakresu kartografii i topografii (I rok studia I stopnia dzienne, zaoczne) - literatura podstawowa Przegląd literatury z zakresu kartografii i topografii (I rok studia I stopnia dzienne, zaoczne) - literatura podstawowa Wprowadzenie do kartografii i topografii Redakcja naukowa: Jacek Pasławski Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Przegląd literatury z zakresu kartografii tematycznej

Przegląd literatury z zakresu kartografii tematycznej Przegląd literatury z zakresu kartografii tematycznej -literatura podstawowa: kartoznawstwo, kartografia matematyczna, redakcja i opracowanie map, oraz kartometria i topografia Wprowadzenie do kartografii

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy informacji przestrzennej (GIS) w geologii

Komputerowe systemy informacji przestrzennej (GIS) w geologii 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Komputerowe systemy informacji przestrzennej (GIS) w geologii 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim GIS in geology 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemów GIS

Wprowadzenie do systemów GIS Wprowadzenie do systemów GIS TLUG 09.06.2007 1 GIS - co to w ogóle za skrót Geographical Information System System Ingormacji Geograficznej System Informacji Przestrzennej System Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Modele (graficznej reprezentacji) danych przestrzennych postać danych przestrzennych

Modele (graficznej reprezentacji) danych przestrzennych postać danych przestrzennych Modele (graficznej reprezentacji) danych przestrzennych postać danych przestrzennych Jest to sposób graficznej reprezentacji połoŝenia przestrzennego, kształtu oraz relacji przestrzennych obiektów SIP

Bardziej szczegółowo

EDYCJA DANYCH PRZESTRZENNYCH

EDYCJA DANYCH PRZESTRZENNYCH STUDIA PODYPLOMOWE - SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ EDYCJA DANYCH PRZESTRZENNYCH Justyna Górniak-Zimroz, justyna.gorniak-zimroz@pwr.wroc.pl DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEśONE WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

7. Metody pozyskiwania danych

7. Metody pozyskiwania danych 7. Metody pozyskiwania danych Jedną z podstawowych funkcji systemu informacji przestrzennej jest pozyskiwanie danych. Od jakości pozyskanych danych i ich kompletności będą zależały przyszłe możliwości

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej

1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej Waldemar Izdebski - Wykłady z przedmiotu SIT / Mapa zasadnicza 4 1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej Systemy informacji przestrzennej na tle innych systemów informacyjnych charakteryzują

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie danymi przestrzennymi

Zarządzanie danymi przestrzennymi Zarządzanie danymi przestrzennymi ERGO wykorzystuje technologię GIS typu Open Source zapewniającą otwartość, skalowalność oraz niskie koszty wdrożenia i utrzymania systemu. System zapewnia scentralizowane

Bardziej szczegółowo

Systemy informacji geograficznej

Systemy informacji geograficznej Systemy informacji geograficznej Andrzej Głażewski Politechnika Warszawska Zakład Kartografii Definicja systemu informacji geograficznej Elementy systemu: Sprzęt (obecnie: komputerowy) Dane (postać cyfrowa)

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych

Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych 151 Dział tematyczny VII: Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych 152 Zadanie 31 System przetwarzania danych PSH - rozbudowa aplikacji do gromadzenia i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

SESJA SZKOLENIOWA. SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop. 8-9 X (2-dniowe) max. 8 osób. SZKOLENIE II Wprowadzenie do ArcGIS Server

SESJA SZKOLENIOWA. SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop. 8-9 X (2-dniowe) max. 8 osób. SZKOLENIE II Wprowadzenie do ArcGIS Server SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop SESJA SZKOLENIOWA 8-9 X (2-dniowe) Szkolenie dla nowych użytkowników oprogramowania ArcGIS oraz osób rozpoczynających pracę z GIS dostarcza podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników System Informacji Geograficznej (GIS: ang. Geographic Information System) system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Najbardziej oczywistą

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BUDOWY SYSTEMÓW GIS NA PRZYKŁADZIE WYBRANEJ APLIKACJI

PODSTAWY BUDOWY SYSTEMÓW GIS NA PRZYKŁADZIE WYBRANEJ APLIKACJI STUDIA PODYPLOMOWE - SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ PODSTAWY BUDOWY SYSTEMÓW GIS NA PRZYKŁADZIE WYBRANEJ APLIKACJI Justyna Górniak-Zimroz, justyna.gorniak-zimroz@pwr.wroc.pl DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO -

Bardziej szczegółowo

Kurs. z podstaw systemów informacji przestrzennej (SIP) na poziomie nadleśnictwa,

Kurs. z podstaw systemów informacji przestrzennej (SIP) na poziomie nadleśnictwa, Kurs z podstaw systemów informacji przestrzennej (SIP) na poziomie nadleśnictwa, dla pracowników rdlp odbierających mapy numeryczne w ramach zleceń zewnętrznych 12 20 kwietnia 1999 r. TEMATYKA WYKŁADÓW

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Przedmioty specjalnościowe

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Przedmioty specjalnościowe Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Ekonomiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Kierunek studiów: Ekonomia Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

ISDP w systemach geoinformatycznych dla Parków Narodowych

ISDP w systemach geoinformatycznych dla Parków Narodowych Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych ISDP w systemach geoinformatycznych dla Parków Narodowych Leszek Litwin III Warsztaty: GIS w PARKACH NARODOWYCH I OBSZARACH CHRONIONYCH, Zakopane, 2007

Bardziej szczegółowo

Zamiana reprezentacji wektorowej na rastrową - rasteryzacja

Zamiana reprezentacji wektorowej na rastrową - rasteryzacja MODEL RASTROWY Siatka kwadratów lub prostokątów stanowi elementy rastra. Piksel - pojedynczy element jest najmniejszą rozróŝnialną jednostką powierzchniową, której własności są opisane atrybutami. Model

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne Information technologies

Technologie informacyjne Information technologies Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

Technologia tworzenia. metody i parametry obliczeń. Dr inż. Artur KUBOSZEK INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI

Technologia tworzenia. metody i parametry obliczeń. Dr inż. Artur KUBOSZEK INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI Technologia tworzenia strategicznej mapy hałasu: metody i parametry obliczeń Dr inż. Strategiczna mapa hałasu, służy do ogólnej diagnozy stanu istniejącego hałasu z różnych źródeł na danym obszarze i opracowania

Bardziej szczegółowo

Definicja i funkcje Systemów Informacji Geograficznej

Definicja i funkcje Systemów Informacji Geograficznej Definicja i funkcje Systemów Informacji Geograficznej Mateusz Malinowski Anna Krakowiak-Bal Kraków 17 marca 2014 r. Systemy Informacji Geograficznej są traktowane jako zautomatyzowana sieć funkcji, czyli

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY UMIEJĘTNOŚCI I INNYCHY KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY UMIEJĘTNOŚCI I INNYCHY KOMPETENCJI C C C3 C C5 I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ. Kod przedmiotu: Ve 3. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Współdziałanie SłuŜby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie weryfikacji danych na potrzeby PRG

Współdziałanie SłuŜby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie weryfikacji danych na potrzeby PRG Współdziałanie SłuŜby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie weryfikacji danych na potrzeby PRG Warszawa, 13 luty 2013 r. PRG rys historyczny Warszawa, 13 luty 2013 r. Art. 7 Ustawy z dnia 17 maja 1989

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie map w ArcGIS Online i MS Office. Urszula Kwiecień Esri Polska

Opracowywanie map w ArcGIS Online i MS Office. Urszula Kwiecień Esri Polska Opracowywanie map w ArcGIS Online i MS Office Urszula Kwiecień Esri Polska Agenda ArcGIS Online - filozofia tworzenia map w chmurze Wizualizacja danych tabelarycznych w MS Excel Opracowanie mapy w MS Excel

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 2015-2016 program podstawowy dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu lata 60. początki: - 1962 Kanada Canada Land Inventory (Roger

Bardziej szczegółowo

Format KML w oprogramowaniu GIS

Format KML w oprogramowaniu GIS Format KML w oprogramowaniu GIS Wojciech Pokojski, Paulina Pokojska Pracownia Edukacji Komputerowej Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Udział w Konferencji został dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Ewidencja oznakowania w oparciu o system wideorejestracji.

Ewidencja oznakowania w oparciu o system wideorejestracji. Autorzy prezentacji: Piotr Domagała Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Ewidencja oznakowania w oparciu o system wideorejestracji. Trudne początki - opis liniowy, Trudne początki - opis liniowy, - wideorejestracja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMACJI GIS DLA POTRZEB GOSPODARKI WODNEJ WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO

SYSTEM INFORMACJI GIS DLA POTRZEB GOSPODARKI WODNEJ WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO ANNA SZCZEPANIAK-KREFT 1 SYSTEM INFORMACJI GIS DLA POTRZEB GOSPODARKI WODNEJ WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO 1. Wstęp Komputerowe systemy GIS określane bywają jako System Informacji Przestrzennej, przy czym

Bardziej szczegółowo

Innowacja geoinformacyjna. Geoinformation innovation

Innowacja geoinformacyjna. Geoinformation innovation Uniwersytet Śląski Instytut Informatyki Małgorzata Gajos Innowacja geoinformacyjna Geoinformation innovation Innowacje w różnych dziedzinach wiedzy ekonomia, marketing i zarządzanie, przedsiębiorczość,

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE KARTOGRAFÓW NA STUDIACH UNIWERSYTECKICH A ZAWODOWE UPRAWNIENIA KARTOGRAFICZNE

KSZTAŁCENIE KARTOGRAFÓW NA STUDIACH UNIWERSYTECKICH A ZAWODOWE UPRAWNIENIA KARTOGRAFICZNE Krzysztof Kałamucki UMCS w Lublinie, Zakład Kartografii i Geomatyki Jolanta Korycka-Skorupa Uniwersytet Warszawski, Katedra Kartografii Waldemar Spallek Uniwersytet Wrocławski, Zakład Geoinformatyki i

Bardziej szczegółowo

GEODETA WOJEWÓDZTWA. Robert Pajkert, Iwona Nakonieczna

GEODETA WOJEWÓDZTWA. Robert Pajkert, Iwona Nakonieczna 1 Robert Pajkert, Iwona Nakonieczna GEOPORTAL jest narzędziem zapewniającym powszechny i nieograniczony dostęp do informacji przestrzennej. GEOPORTAL w sposób wymierny pomaga osiągnąć cele rozwojowe Dolnego

Bardziej szczegółowo

Metadane w zakresie geoinformacji

Metadane w zakresie geoinformacji Metadane w zakresie geoinformacji Informacja o zasobie danych przestrzennych Plan prezentacji 1. Co to są metadane i o czym nas informują? 2. Rola metadanych 3. Dla jakich zbiorów tworzone są metadane?

Bardziej szczegółowo

Rodzaje analiz w SIT/GIS

Rodzaje analiz w SIT/GIS Rodzaje analiz w SIT/GIS Analizy przestrzenne to zbiór działań na jednej bądź kilku warstwach informacyjnych GIS, w celu uzyskania nowej informacji w postaci graficznej lub tabelarycznej Rodzaje analiz

Bardziej szczegółowo

Cel wykładu. Literatura. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy. Geograficzne systemy informatyczne Bezpieczeństwo Narodowe, sem. 4

Cel wykładu. Literatura. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy. Geograficzne systemy informatyczne Bezpieczeństwo Narodowe, sem. 4 Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy Geograficzne systemy informatyczne Bezpieczeństwo Narodowe, sem. 4 Podstawy, historia i rozwój GIS Wykład 2 Grzegorz Bazydło Cel wykładu Celem wykładu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/12 Rady Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu z dnia 30 marca 2012r. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta WYDZ. GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta www.kng.agh.edu.pl Karlova Studánka, 17-19 maja 2012 r. BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA UCZELNI WYŻSZEJ GEOPORTAL

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Zespół dydaktyczny

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Zespół dydaktyczny Ochrona środowiska, studia I stopnia studia stacjonarne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Kartografia środowiskowa Environmental Cartography Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Prof. dr hab. inż. Wanda Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS Marcin Paź Esri Polska

Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS Marcin Paź Esri Polska Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS 10.1 Marcin Paź Esri Polska Zagadnienia Koncepcja rastra Typy danych rastrowych Właściwości rastrów Modele danych rastrowych w ArcGIS Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Katarzyna Teresa Wysocka

GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Katarzyna Teresa Wysocka STUDIUM PODYPLOMOWE SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ WYKONANIE OPERATU PRZESTRZENNEGO DLA GMINY LESZNOWOLA Katarzyna Teresa Wysocka Opiekun pracy: Janusz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY UMIEJĘTNOŚCI I INNYCHY KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY UMIEJĘTNOŚCI I INNYCHY KOMPETENCJI C C C I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: GEOINFORMATYKA. Kod przedmiotu: Hgi. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność: Hydrografia i Systemy

Bardziej szczegółowo

Przegląd przedmiotów związanych ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności w zakresie kartografii i fotogrametrii w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Przegląd przedmiotów związanych ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności w zakresie kartografii i fotogrametrii w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Przegląd przedmiotów związanych ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności w zakresie kartografii i fotogrametrii w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Halina Klimczak, Piotr Gołuch Instytut Geodezji i

Bardziej szczegółowo

ug geoinformacyjnychnych na przykładzie

ug geoinformacyjnychnych na przykładzie Małgorzata Gajos Rozwój j usług ug geoinformacyjnychnych na przykładzie geoportalu Zakopane 25-28.09.2007 Geoinformacja Informacja uzyskiwana w drodze interpretacji danych geoprzestrzennych (dotyczących

Bardziej szczegółowo

Kod modułu Fotointerpretacja obrazów lotniczych i satelitarnych. semestr letni (semestr zimowy / letni) brak (kody modułów / nazwy modułów)

Kod modułu Fotointerpretacja obrazów lotniczych i satelitarnych. semestr letni (semestr zimowy / letni) brak (kody modułów / nazwy modułów) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Fotointerpretacja obrazów lotniczych i satelitarnych Nazwa modułu w języku

Bardziej szczegółowo

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE NYSA, dn. 24.10.2014r. Opracowanie: Marcin Dorecki Wiesław Fościak Mapa zasadnicza rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne,

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności dla wskaźnika: dostępność obszarów pod zabudowę

Analiza wykonalności dla wskaźnika: dostępność obszarów pod zabudowę Analiza wykonalności dla wskaźnika: dostępność obszarów pod zabudowę Analizę wykonalności dla wskaźnika dostępności obszarów pod zabudowę wykonamy zgodnie z przedstawionym schematem postępowania rozpoczynając

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informacji Geograficznej

Zintegrowany System Informacji Geograficznej ArcGIS Zintegrowany System Informacji Geograficznej ArcGIS Kompletny System Informacji Geograficznej ArcGIS jest lini¹ produktów, które razem tworz¹ zintegrowany System Informacji Geograficznej, oparty

Bardziej szczegółowo

System informacji przestrzennej, jako szczególne narzędzie w realizacji działań statutowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.

System informacji przestrzennej, jako szczególne narzędzie w realizacji działań statutowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. System informacji przestrzennej, jako szczególne narzędzie w realizacji działań statutowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Michał Zapart Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

GIS w środowisku sieciowym

GIS w środowisku sieciowym GIS w środowisku sieciowym Maciej Sztampke ESRI Polska ESRI Polska 1 Sieci GIS Tworzą Infrastrukturę Dowolny Serwis GIS Dane Kartografia Geoprzetwarzanie Metadane Klient Dowolnego Typu Przeglądarki Desktop

Bardziej szczegółowo

MIERNICTWO GÓRNICZE PODSTAWY GIS 02

MIERNICTWO GÓRNICZE PODSTAWY GIS 02 MIERNICTWO GÓRNICZE PODSTAWY GIS 02 Dr inż. Jan Blachowski Politechnika Wrocławska Instytut Górnictwa Zakład Geodezji i GIS Pl. Teatralny 2 tel (71) 320 68 73 SYLLABUS Podstawowe pojęcia : dane, informacja

Bardziej szczegółowo

technologii informacyjnych kształtowanie , procesów informacyjnych kreowanie metod dostosowania odpowiednich do tego celu środków technicznych.

technologii informacyjnych kształtowanie , procesów informacyjnych kreowanie metod dostosowania odpowiednich do tego celu środków technicznych. Informatyka Coraz częściej informatykę utoŝsamia się z pojęciem technologii informacyjnych. Za naukową podstawę informatyki uwaŝa się teorię informacji i jej związki z naukami technicznymi, np. elektroniką,

Bardziej szczegółowo

Systemy informacji geograficznej GIS

Systemy informacji geograficznej GIS Systemy informacji geograficznej GIS Wykład nr 1 Wprowadzenie Spis treści: Informacje ogólne Definicje Zastosowania systemów informacji przestrzennej Rozwój historyczny Związki z mapą Sposoby zapisu danych:

Bardziej szczegółowo

Geodezja Gospodarcza

Geodezja Gospodarcza TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Katedra Geodezji Szczegółowej Promotor Geodezja Gospodarcza Tematyka pracy dyplomowej magisterskiej

Bardziej szczegółowo

Wykład nr 1. WSEiZ rok akademicki 2009/10 1

Wykład nr 1. WSEiZ rok akademicki 2009/10 1 Systemy informacji geograficznej GIS Wykład nr 1 Spis treści: Definicje Zastosowania systemów informacji przestrzennej Rozwój historyczny Związki z mapą Układy odniesienia Sposoby zapisu danych: dane wektorowe

Bardziej szczegółowo

OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW druk nr do zarządzenia nr 84 Rektora ZUT z dnia 28.12.2011 r. strona 4 z 4 OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NAZWA PRZEDMIOTU Elementy nauk o Ziemi Wymiar i forma zajęć: razem 6, wykład 6, Punkty ECTS 1

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o.

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o. Rozwiązanie GIS dla mniejszego miasta: model Miasta Stalowa Wola Instytut Rozwoju Miast Janusz JEśAK ESRI Polska Sp. z o. o. Jacek SOBOTKA Rybnik, 27-28 września 2007 Plan Prezentacji Geneza przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Plan prezentacji Wprowadzenie Czym jest serwer danych przestrzennych i na czym polega jego działanie? Miejsce serwera

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

nauczania GIS na WAT

nauczania GIS na WAT BDOT10k w programach nauczania GIS na WAT WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W Y D Z I A Ł I N Ż Y N I E R I I L Ą D O W E J I G E O D E Z J I E L Ż B I E T A B I E L E C K A Konferencja podsumowująca projekty

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

Stosowanie geoinformatyki w kontekście centralizacji SILP Szkolenie centralne z zakresu geomatyki leśnej dla nadleśniczych, 2011r.

Stosowanie geoinformatyki w kontekście centralizacji SILP Szkolenie centralne z zakresu geomatyki leśnej dla nadleśniczych, 2011r. Aktualizacja LMN Stosowanie geoinformatyki w kontekście centralizacji SILP Szkolenie centralne z zakresu geomatyki leśnej dla nadleśniczych, 2011r. przygotowali: Piotr Kyc, Witold Witosza - Zespół Zadaniowy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 2014-2015 program podstawowy dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu lata 60. początki: - 1962 Kanada Canada Land Inventory (Roger

Bardziej szczegółowo

GEODEZJA MAPY WYKŁAD. Katedra Geodezji im. K. Weigla ul. Poznańska 2/34

GEODEZJA MAPY WYKŁAD. Katedra Geodezji im. K. Weigla ul. Poznańska 2/34 GEODEZJA WYKŁAD MAPY Katedra Geodezji im. K. Weigla ul. Poznańska 2/34 Mapy Mapa jest to obraz fizycznej powierzchni ziemi na płaszczyźnie w przyjętym odwzorowaniu kartograficznym i założonej skali z symbolicznym

Bardziej szczegółowo

Problematyka modelowania bazy danych mapy zasadniczej i GESUT

Problematyka modelowania bazy danych mapy zasadniczej i GESUT Konferencja Harmonizacja baz danych georeferencyjnych 1 Zegrze Południowe, 8-9 grudzień 2008 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Problematyka modelowania bazy danych mapy zasadniczej i GESUT

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Geobazy w analizie przestrzennej. Jarosław Jasiewicz IPIG Wojciech Jaszczyk MPU

Zastosowanie Geobazy w analizie przestrzennej. Jarosław Jasiewicz IPIG Wojciech Jaszczyk MPU Zastosowanie Geobazy w analizie przestrzennej Jarosław Jasiewicz IPIG Wojciech Jaszczyk MPU Co to jest geobaza? Geobaza (ang. Geodatabase) to geograficzna baza danych, umoŝliwia przechowywanie danych geograficznych

Bardziej szczegółowo

Kartografia multimedialna krótki opis projektu. Paweł J. Kowalski

Kartografia multimedialna krótki opis projektu. Paweł J. Kowalski Kartografia multimedialna krótki opis projektu Paweł J. Kowalski Copyright Paweł J. Kowalski 2008 1. Schemat realizacji projektu 2 Celem projektu wykonywanego w ramach ćwiczeń z kartografii multimedialnej

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego

KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego DOŚWIADCZENIA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ DLA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie aplikacji GIS w planowaniu przestrzennym Kielc

Wykorzystanie aplikacji GIS w planowaniu przestrzennym Kielc GIS jest zintegrowanym systemem oprogramowania komputerowego i danych wykorzystywanym do prezentacji i zarządzania informacją odniesioną przestrzennie oraz analizowania relacji i modelowania procesów przestrzennych.

Bardziej szczegółowo

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BW

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04. TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.2015 Projekt Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Na rowerze, w górach i na polu, czyli praktyczne zastosowania GIS

Na rowerze, w górach i na polu, czyli praktyczne zastosowania GIS Na rowerze, w górach i na polu, czyli praktyczne zastosowania GIS Beata Kosińska Sekcja Geoinformacji Co to jest GIS? GIS to Geographic Information System czyli System Informacji Geograficznej Zadania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych (dla nauczycieli przedmiotów zawodowych) Przeznaczenie Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Mateusz Maślanka QCoherent Product Manager mateusz.maslanka@progea.pl Przebieg prezentacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego

Wprowadzenie do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego Wprowadzenie do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego ALBERT MALINGER INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PIB Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Poznaniu Warszawa 28.11.2012 ETAPY realizacji:

Bardziej szczegółowo

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Mateusz Maślanka Specjalista ds. oprogramowania LiDAR mateusz.maslanka@progea.pl Mateusz

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu

Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu Grafika inżynierska i podstawy projektowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-18_14L_pNadGenAF7UG Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) w jednostce samorządu terytorialnego Ciechocinek, 3 września 2009 r. Referuje: Krzysztof Głuszek Kierownik Biura Systemów Informacji

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej

1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej Waldemar Izdebski - Wykłady z przedmiotu SIT r.ak. 2009/2010 5 1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej Informacja przestrzenna towarzyszy człowiekowi od zawsze i kojarzy się głównie z położeniem

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Konferencja Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne jako narzędzia zarządzania miastem (systemy GIS i e-administracja)

Konferencja Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne jako narzędzia zarządzania miastem (systemy GIS i e-administracja) Konferencja Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne jako narzędzia zarządzania miastem (systemy GIS i e-administracja) 27-28 września 2007 r. historia Historia systemu: - Modernizacja elektronicznych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. I. Cel i przedmiot opracowania:

WARUNKI TECHNICZNE. I. Cel i przedmiot opracowania: Załącznik nr 2 do umowy WARUNKI TECHNICZNE opracowania numerycznej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem baz: BDOT500, GESUT, EGIB obszaru gminy Kwilcz wg zasięgu przy wykorzystaniu dokumentacji technicznej

Bardziej szczegółowo

Wrota Parsęty II o bazie danych przestrzennych - wprowadzenie

Wrota Parsęty II o bazie danych przestrzennych - wprowadzenie Wrota Parsęty II o bazie danych przestrzennych - wprowadzenie Czym jest baza danych? zbiór powiązanych danych z pewnej dziedziny, zorganizowanych w sposób dogodny do korzystania z nich, a zwłaszcza do

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 2014-2015 program podstawowy dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Katedra Urządzania Lasu Kolegium Cieszkowskich, parter, p. 3

Bardziej szczegółowo

System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza

System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza Mateusz Troll Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Tomasz Gacek GISonLine S.C. Plan prezentacji 1. Informacje o projekcie 2. Składowe systemu

Bardziej szczegółowo