Usługi kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usługi kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego"

Transkrypt

1 Usługi kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego Henryka Bałys Tomasz Gołębiowski Starostwo Powiatowe w Cieszynie Jacek Kozłowski GEOINFO Wrocław

2 Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Wsparcie procedur wewnętrznych 3. E-usługi dla ludności oraz zgodność z INSPIRE 4. Interoperacyjność SIP 5. Podsumowanie

3 Wprowadzenie Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego (SIP) zrealizowane zostało w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Typ projektu nr 2: Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym (back-office), Program Rozwoju Subregionu Południowego. Projekt zgłoszono pod nazwą Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego.

4 Cele główne projektu Poszerzenie oferty udostępnianych zasobów informacyjnych i usług publicznych, świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie drogą elektroniczną. Podniesienie jakości obecnie świadczonych przez Starostwo usług publicznych. Obniżenie kosztów realizacji procedur administracyjnych, a w konsekwencji także świadczonych przez Starostwo Powiatowe usług publicznych. Zwiększenie stopnia wykorzystywania technologii informatycznych w wykonywaniu zadań.

5 Cele szczegółowe projektu Podniesienie efektywności zarządzania wszelkimi zasobami zawierającymi komponent przestrzenny. Optymalizacja i wzrost efektywności procesów decyzyjnych wewnątrz Starostwa, które wymagają dostępu do zintegrowanych informacji o przestrzeni, a tym samym skróceniu czasu realizacji procedur z nimi związanych. Usprawnienie obsługi mieszkańców powiatu, podmiotów gospodarczych oraz instytucji, poprzez zapewnienie bezpośredniego (zdalnego) dostępu do zasobów informacyjnych z obszaru powiatu. Zapewnienie gminom oraz ich jednostkom organizacyjnym stałego (on-line) dostępu do powiatowej bazy danych, a tym samym podniesienie ich atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej. Zapewnienie właściwej gospodarki mieniem publicznym. Promocja Powiatu i Gmin.

6 Beneficjenci i użytkownicy Beneficjent bezpośredni: Powiat Cieszyński Starostwo Powiatowe w Cieszynie Beneficjenci pośredni: Gminy Powiatu Cieszyńskiego Partnerzy projektu Użytkownicy systemu: Jednostki organizacyjne Powiatu i Gmin Służby i straże działające na terenie powiatu Inwestorzy, podmioty gospodarcze Mieszkańcy i turyści

7 Budżet projektu Wyszczególniene (koszty kwalifikowalne) Studium Wykonalności Kwota zł Udział % ,20 Zakup serwerów, komputerów oraz dodatkowego sprzętu i oprogramowania ,63 Budowa opracowań mapowych i baz danych do zasilenia systemu ,66 Wdrożenie projektowanego systemu SIP ,15 Szkolenia (w ramach cross-financingu) ,89 Nadzór inwestorski ,94 Promocja projektu , ,00 Łącznie brutto:

8 Zakres projektu - wskaźniki produktu Liczba uruchomionych aplikacji 10 szt. Liczba uruchomionych serwerów 2 szt. Liczba uruchomionych systemów GIS 1 szt. Liczba zakupionych zestawów komputerowych 18 szt. Liczba zakupionych urządzeń peryferyjnych 18 szt. Liczba pracowników przeszkolonych w zakresie obsługi informatycznych systemów wspomagania zarządzania w administracji publicznej- 100 osób.

9 Zakres projektu - aplikacje Aplikacje do publikacji danych: Aplikacja dostępu do baz danych zasobu geodezyjno-kartograficznego. Aplikacja dostępu do danych ewidencji gruntów i budynków. Aplikacja prezentacji metadanych. Aplikacje do zarządzania danymi: Aplikacja prezentacji struktury własności nieruchomości. Aplikacja integracji spraw i decyzji administracyjnych z przestrzenią. Aplikacja obsługi metadanych. Aplikacja administracji systemem i użytkownikami.

10 Zakres projektu - portale Portale WWW: Portal interaktywnego planu powiatu. Portal inwestora. Portal bezpieczeństwa powiatu.

11 Ogólna architektura systemu

12 Gminy Internauci SSL, VPN - aplikacje Inwestorzy Internet portale Pracownicy Starostwa Administrator Serwer hurtowni danych SIP Serwer portalowy Służby i straże

13

14

15 Wsparcie procedur wewnętrznych Projekt zrealizowany przez Powiat Cieszyński - Starostwo Powiatowe w Cieszynie (Lidera) oraz jedenaście Gmin powiatu (Partnerów projektu) ma charakter back-office, a jego rezultatem jest uzyskanie wsparcia przez system SIP w realizacji 10 procedur wewnętrznych odpowiadających usługom świadczonym przez urząd mieszkańcom i innym podmiotom. W trakcie procesu wdrożenia okazało się, że standardowe możliwości konfiguracyjne systemu nie odzwierciedlają wszystkich aspektów specyfiki danych dotyczących obszaru powiatu ziemskiego oraz pragmatyki służbowej wynikającej z potrzeb użytkowników. Niezbędna była realizacja modyfikacji dedykowanych systemu, w szczególności w zakresie obsługi słowników systemowych oraz szablonów raportów w niektórych aplikacjach.

16 Procedury wewnętrzne wspierane przez SIP Lp. Nazwa procedury Komórka realizująca (Wydział) Nazwa rejestru lub ewidencji związanego z procedurą Aplikacja wspierająca 1. Pozwolenie na budowę / Rozbiórki Wydział Architektury i Budownictwa Pozwolenie na budowę - Usługa WB-1 / Rozbiórki - Usługa WB-2 ISDP/SOWA 2. Pozwolenie na roboty budowlane Wydział Architektury i Budownictwa Pozwolenie na roboty budowlane - Usługa WB-4 ISDP/SOWA 3. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego Wydział Architektury i Budownictwa Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego - Usługa WB-3 ISDP/SOWA 4. Usługa WB-8 Zaświadczenie dotyczące budownictwa Wydział Architektury i Budownictwa Zaświadczenie dotyczące budownictwa - Usługa WB-8 ISDP/SOWA

17 Procedury wewnętrzne wspierane przez SIP Lp. Nazwa procedury Komórka realizująca (Wydział) 5. Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Wykaz decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej Usługa Nr WS.R-VII ISDP/SOWA 6. Wydanie pozwolenia wodno-prawnego Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Wykaz wydanych pozwoleń wodno-prawnych (wszystkich rodzajów łącznie) - Usługa Nr WS.W-V ISDP/SOWA 7. Uzgadnianie warunków, realizacja przedsięwzięcia w ramach postępowania wydawania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Nazwa rejestru lub ewidencji związanego z procedurą Wykaz wydanych uzgodnień warunków, realizacja przedsięwzięcia w ramach postępowania wydawania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych Aplikacja wspierająca ISDP/SOWA

18 Procedury wewnętrzne wspierane przez SIP Lp. Nazwa procedury Komórka realizująca (Wydział) Nazwa rejestru lub ewidencji związanego z procedurą Aplikacja wspierająca 8. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa lub Powiatu Cieszyńskiego Wydział Gospodarki Nieruchomościami Zajęcie nieruchomości stanowiącej własność skarbu państwa lub powiatu cieszyńskiego - Usługa WN 4. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości skarbu państwa lub powiatu cieszyńskiego Usługa WN 5 ISDP/Warstwy własnościowe/azn 9. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Wydział Gospodarki Nieruchomościami Rejestr użytkowników wieczystych i trwałych zarządców nieruchomości skarbu państwa. Rejestr użytkowników wieczystych i trwałych zarządców nieruchomości powiatu. Usługa Nr WN 8. ISDP/Warstwy własnościowe/azn 10. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości związanej z realizacją celu publicznego Wydział Gospodarki Nieruchomościami j.w. Usługa Nr WN 12 ISDP/Warstwy własnościowe/azn

19 Nasze ZŁOTE MYŚLI 1. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. 2. To się nie może nie udać. 3. Jesteśmy skazani na sukces.

20

21

22

23

24 Nasze ZŁOTE MYŚLI 1. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. 2. To się nie może nie udać. 3. Jesteśmy skazani na sukces.

25

26

27 E-usługi dla ludności oraz zgodność z INSPIRE Wśród produktów projektu, poza zbudowaniem infrastruktury technicznej, opracowano trzy portale tematyczne dostępne publicznie na stronie: Dostarczone i zaimplementowane przez Instytut Systemów Przestrzennych i katastralnych S.A. z Gliwic narzędzia funkcjonalne oraz usługi pozwoliły na realizację wymagań Dyrektywy INSPIRE oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. W szczególności dotyczy to utworzenia i opublikowania metadanych geoinformacyjnych oraz uruchomienia związanych z nimi usług wyszukiwania i przeglądania.

28

29 Interoperacyjność SIP Wdrożony system, dzięki wyposażeniu go w serwer i klienta WMS, jest gotowy na współpracę z innymi węzłami Infrastruktury Informacji Przestrzennej (IIP) - krajowymi i zagranicznymi geoportalami. Wstępna analiza porównawcza parametrów technicznych serwisów WMS wskazuje na możliwość podjęcia współpracy w zakresie budowy lokalnych geoportali transgranicznych, na przykład Śląska Cieszyńskiego i Moravskoslezskeho Kraju Republiki Czeskiej.

30

31

32

33 SIP Powiatu Cieszyńskiego pts/isdp.dll/wms GEOPORTAL.GOV.PL o/wmservice.aspx Geoportál ČÚZK ms_ortofoto_pub/wmservic e.aspx Nazwa układu odniesienia wg: EPSG:2172 Pulkovo 1942(58) / Poland zone II EPSG:2173 Pulkovo 1942(58) / Poland zone III EPSG:2174 Pulkovo 1942(58) / Poland zone IV EPSG:2175 Pulkovo 1942(58) / Poland zone V EPSG:2176 ETRS89 / Poland CS2000 zone 5 EPSG:2177 ETRS89 / Poland CS2000 zone 6 EPSG:2178 ETRS89 / Poland CS2000 zone 7 EPSG:2179 ETRS89 / Poland CS2000 zone 8 EPSG:2180 EPSG:2180 ETRS89 / Poland CS92 EPSG:2494 Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger CM 21E EPSG:3034 ETRS89 / ETRS-LCC EPSG:3035 ETRS89 / ETRS-LAEA EPSG:3045 ETRS89 / ETRS-TM33 EPSG:3046 ETRS89 / ETRS-TM34 EPSG:3120 Pulkovo 1942(58) / Poland zone I EPSG:3329 Pulkovo 1942(58) / 3-degree Gauss-Kruger zone 5 EPSG:3330 Pulkovo 1942(58) / 3-degree Gauss-Kruger zone 6 EPSG:3331 Pulkovo 1942(58) / 3-degree Gauss-Kruger zone 7 EPSG:3332 Pulkovo 1942(58) / 3-degree Gauss-Kruger zone 8 EPSG:3333 Pulkovo 1942(58) / Gauss-Kruger zone 3 EPSG:3334 Pulkovo 1942(58) / Gauss-Kruger zone 4 EPSG:3785 EPSG:3785 EPSG:3785 Popular Visualisation CRS / Mercator EPSG:4258 ETRS89 EPSG:4326 EPSG:4326 EPSG:4326 WGS 84 EPSG:28404 Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 4 EPSG:32633 EPSG:32633 WGS 84 / UTM zone 33N EPSG:32634 EPSG:32634 WGS 84 / UTM zone 34N EPSG:32635 WGS 84 / UTM zone 35N EPSG: S-JTSK Krovak East North

34

35 Nasze ZŁOTE MYŚLI 1. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. 2. To się nie może nie udać. 3. Jesteśmy skazani na sukces.

36

37 Podsumowanie 1. Wdrożony system SIP znacznie usprawnił wewnętrzną redystrybucję danych pochodzących z różnych komórek organizacyjnych urzędu oraz realizację niektórych procedur administracyjnych. 2. Specyfika zbiorów danych obejmujących obszar powiatu ziemskiego oraz pragmatyka służbowa wymagała wykonania dedykowanych modyfikacji systemu, szczególnie w zakresie zwiększenia konfiguracji szablonów raportów i dostosowania działania słownikowych list wyboru. 3. Wdrożenie systemu SIP umożliwiło wypełnienie wymagań INSPIRE oraz uruchomienie usług informacji przestrzennej. 4. Możliwa technicznie interoperacyjność SIP w innymi węzłami IIP wymaga wspólnej harmonizacji serwisów i udostępnianych zbiorów danych.

38 Dziękujemy za uwagę Henryka Bałys Tomasz Gołębiowski Jacek Kozłowski

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleo z zakresu korzystania z aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz z oprogramowania Modułu SDI dla przedstawicieli jednostek

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Spis treści Katalog strona 1. Słownik pojęć i skrótów 2 2. Cel 2 3. Przedmiot 2 4. Zakres stosowania 2 5. Zawartość kart opisu Usług 2-3 6. Opis usług informatycznych (zewnętrznych)

Bardziej szczegółowo

Program e-podatki Studium przypadku

Program e-podatki Studium przypadku www.pwc.com/pl Program e-podatki Studium przypadku Doświadczenia dla e-administracji samorządowej Agenda 1. Informacje o Programie 2. Wyniki Programu 3. Procesy podatkowe w samorządach 2 Informacje o Programie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BW

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Streszczenie Zadania nałożone

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice

Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy BZP.27... Projekt: Przeprowadzenie analizy, wykonanie koncepcji systemu ERP dla Miasta Katowice Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o.

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Możliwość wykorzystania map cyfrowych i interaktywnych w zadaniach administracji (planowanie przestrzenne,

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

URZĘDU MIASTA RYBNIKA

URZĘDU MIASTA RYBNIKA STRONA/ STRON 1 / 35 KSIĘGA Przyjął : Zatwierdził : Pełnomocnik ds. Jakości Prezydent Miasta 12.03.2015... 13.03.2015... Data Podpis Data Podpis STRONA/ STRON 2 / 35 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015

Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 1. Ogólne uwagi do dokumentu 1.1 Zawyżone statystyki rozwoju

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED UMOWA NR... Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551: zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS PROJEKTÓW. Finaliści konkursu Lider Zarządzania w Samorządzie Lokalnym 2004 w kategorii: Przyjazny Urząd

SKRÓCONY OPIS PROJEKTÓW. Finaliści konkursu Lider Zarządzania w Samorządzie Lokalnym 2004 w kategorii: Przyjazny Urząd SKRÓCONY OPIS PROJEKTÓW Finaliści konkursu Lider Zarządzania w Samorządzie Lokalnym 2004 w kategorii: Przyjazny Urząd Wśród gmin wiejskich Gmina wiejska Wierzchosławice Wdrożenie systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 2 z 41 SPIS TREŚCI 1. PREZENTACJA URZĘDU................................... 4 2. KORZYSTANIE Z KSIĘGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ..... 8 3. ZAKRES SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I WYŁĄCZENIA.....

Bardziej szczegółowo