METODY OPISU MIKROSTRUKTURY KOMPOZYTÓW BUDOWLANYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METODY OPISU MIKROSTRUKTURY KOMPOZYTÓW BUDOWLANYCH"

Transkrypt

1 INśYNIERIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Rok akademicki 28/29 dr hab. inŝ. Andrzej Garbacz METODY OPISU MIKROSTRUKTURY KOMPOZYTÓW BUDOWLANYCH Politechnika Warszawska, Wydział InŜynierii Lądowej Analiza relacji mikrostruktura właściwości: analiza jakościowa - zdefiniowania zbioru elementów struktury, które w głównej mierze kształtują właściwości materiału analiza ilościowa - opis cech geometrycznych elementów mikrostruktury. Intensywny rozwój technik komputerowych, pozwalający na graficzną prezentację ogromnej ilości danych, umoŝliwił formalizację opisu elementów mikrostruktury odnośnie do analizowanych zjawisk. 1

2 Metody analizy ilościowej : stereologia ilościowa fraktografia ilościowa, elementy geometrii nieliniowej, np. teoria fraktali. Wzrost zainteresowania metodami opisu struktury materiałów ze względu na rozwój technik mikroskopowych i komputerowej analizy obrazu, pozwalający na zautomatyzowanie Ŝmudnych procedur badawczych, od etapu rejestracji obrazu struktury, poprzez jego przekształcenie do postaci umoŝliwiającej analizę, aŝ do opisu struktury w postaci rozkładu odpowiednich parametrów geometrycznych.. Mikroskopia świetlna Światło: - Odbite - przechodzące rozróŝnienie elementów struktury i określenie ich morfologii, ilości, rozmiarów i rozmieszczenie. Badania przeprowadza się przy powiększeniach z zakresu 5-2x na specjalnie przygotowanych próbkach - zgładach. Przygotowanie zgładu: -zgrubne wyrównywanie powierzchni próbki: szlifierki, intensywnie chłodzone wodą, - szlifowanie na sucho na papierach ściernych o zmniejszającej się gradacji ziarna lub na mokro na wodoodpornych papierach karborundowych ( w przypadku materiałów twardych uŝywa się past diamentowych) -polerowanie w celu usunięcia drobnych rys - obrotowe tarcze polerskie, pokryte filcem, zwilŝone wodną zawiesiną AL2O3 lub Fe2O3 oraz pasty diamentowe o bardzo IMB: dr małym hab. inŝ uziarnieniu. A.Garbacz 2

3 W mikroskopach na światło odbite dla ujawnienia struktury stosuje się szereg technik zróŝnicowanych przede wszystkim sposobem oświetlania próbek oraz biegu promieni od próbki poprzez obiektyw do okularu: obserwacje w jasnym polu: promienie świetlne odbijają się od powierzchni próbki; promienie odbite od elementów struktury prostopadłych do osi optycznej mikroskopu powracają do obiektywu - obiekt widoczny jako jasny, a promienie odbite od powierzchni nachylonych nie powracają do obiektywu obiekt ciemny, obserwacje w świetle ukośnym: obraz jest obserwowany jak w jasnym polu, natomiast ukośne oświetlenie uwidacznia róŝnice w wysokości poszczególnych elementów struktury, obserwacje w ciemnym polu: technika dająca kontrast zupełnie odwrotny do obserwacji w jasnym polu; promienie świetlne po odbiciu się od powierzchni próbki przechodzą przez specjalnie skonstruowane układów optyczne tak, Ŝe miejsca jasne stają się ciemne (elementy struktury prostopadłe do osi optycznej mikroskopu), a miejsca ciemne widoczne są jako jasne (powierzchnie nachylone IMB: dr hab. do inŝosi A.Garbacz optycznej), mikroskopia kontrastowo-fazowa: wykorzystanie, podczas obserwacji w jasnym polu, róŝnic w fazie róŝnych promieni światła odbitego i przetransformowanie ich tak aby oko ludzkie obserwowało róŝnice w intensywności promieni świetlnych, mikroskopia polaryzacyjna: wykorzystanie optycznej anizotropii wykazywanej przez wiele faz, zarówno metalicznych jak i niemetalicznych; przy zastosowaniu polaryzatorów i analizatorów niektóre elementy struktury są rozjaśnione, a inne wygaszone; ponadto wykorzystywany jest tu tzw. pleochroizm, czyli wykazywanie przez poszczególne elementy struktury róŝnej barwy w świetle splaryzowanym, mikroskopia interferencyjna róŝniczkowa G.Nomarskiego: odmiana techniki interferencyjno-polaryzacyjnej, w której obok elementów polaryzacyjnych wykorzystuje się elementy dwójłomne (pryzmat Wollastona); powstający obraz jest wynikiem nakładania się dwóch wiązek świetlnych; technika szczególnie przydatna przy badaniu próbek wykazujących relif wynikający z obecności róŝnych elementów strukturalnych. 3

4 Analiza jakościowa + rejestracja obrazu (1) Mikroskopy optyczne światło przechodzące światło odbite Mikroskop optyczny fluoroscencyjny rozkład rys i porów rozkład polimerów w asfalcie Badania mikrostruktury stwardniałego zaczynu cementowego 4

5 Elektronowa mikroskopia skaningowa SEM, obraz mikrostruktury przy znacznie wyŝszych powiększeniach niŝ w przypadku mikroskopów świetlnych, a takŝe przy większej zdolności rozdzielczej (najmniejszej odległości przy której rozróŝnialne są dwa sąsiednie elementy obrazu): SEM: powiększenia z zakresu 1 3x, przy zdolności rozdzielczej kilku Angstremów. Obserwacje za pomocą SEM moŝna prowadzić zarówno na przełomach, jak i zgładach. Do tworzenia obrazu w SEM wykorzystuje się wszystkie rodzaje elektronów i promieniowania elektromagnetycznego emitowanego z próbki pod wpływem pierwotnej wiązki elektronów Najnowsza generacja SEM: -Mikroskop SEM + mikroanalizator rentgenowski - ESEM nie wymaga przygotowania próbek obserwacja w czasie rzeczywistym ZJAWISKA WYKORZYSTYWANE PRZY REJESTROWANIU OBRAZU MIKROSTRUKTURY: elektrony wtórne (SE), elektrony wstecznie rozproszone - odbite (BSE), elektrony zaabsorbowane, promieniowanie rentgenowskie, elektrony Augera, elektrony przechodzące, efekty związane z dyfrakcją i anomalną absorpcją elektronów, promieniowanie świetlne, nadfioletowe i podczerwone (katodoluminescencja), prądy i napięcia w próbkach pólprzewodników. 5

6 Analiza jakościowa + rejestracja obrazu (2) Mikroskopy skaningowe (SEM) CaCO3+CSH Środowiskowy mikroskop skaningowy (SEM) Skanowanie zawartości Si L.Czarnecki, H.Schorn SE Obraz mikrostruktury betonu Ŝywicznego Skanowanie zawartości Si BSE 6

7 14 Czarnecki / Schorn 18 Czarnecki / Schorn 7

8 4 nm 21 Czarnecki / Schorn Transmisyjne mikroskopy elektronowe TEM 8

9 Analiza i analizatory obrazu: przetwarzanie analizowanego obrazu optycznego na zbiór impulsów, korygowanie przetworzonego obrazu głównie pod względem prawidłowości oświetlenia oraz kształtu analizowanej części obrazu, wydzielenie z obrazu fragmentu, który będzie podlegał dalszej analizie (detekcja obrazu), np. na podstawie poziomu szarości, mierzenie wybranych elementów przetworzonego obrazu wg załoŝonych procedur, opracowanie wyników pomiarów obrazu przy zastosowaniu mikrokomputerów. Celem analizy obrazu NIE jest poprawianie jego jakości Obrazy są zapisywane w róŝny sposób zaleŝnie od potrzeb: obrazy czarno-białe (binarne): najprostsze, zajmujące najmniej pamięci do zapamiętania jednego punktu potrzeba 1bit pamięci, ale równocześnie bardzo waŝne; wiele przekształceń moŝe być wykonywanych tylko na obrazach binarnych, obrazy wieloodcieniowe: zapis analizowanej mikrostruktury w róŝnych stopniach szarości pojedyńczego punktu; do zapamiętania potrzebny jest 1 bajt, czyli 8 bitów, obraz kolorowy: do zapisu wykorzystywany jest standard wykorzystywany w telewizji, tj standard RGB (red-green-blue), który tworzy kolory z trzech podstawowych: czerwonego, zielonego i niebieskiego; obrazy kolorowe zajmują duŝo pamięci, gdyŝ dla zapisania jednego punktu potrzeba aŝ 24 bitów, 9

10 Procedury AO moŝna zgrupować w cztery najwaŝniejsze grupy: przekształcenia geometryczne: przesunięcia, obroty, odbicia; wykorzystuje się je do korekcji błędów optyki (likwidacja beczkowatości obrazu) lub jako operacje pomocnicze, przekształcenia punktowe: operacje logiczne, arytmetyczne, tablice korekcji LUT oraz binaryzacja; słuŝą do modyfikacji poszczególnych punktów niezaleŝnie od tego jakich mają sąsiadów, filtry: przekształcenia którego wynik zaleŝy nie tylko od właściwości modyfikowanego punktu, ale równieŝ od jego otoczenia, przekształcenia morfologiczne: przekształcenie, które podobnie jak filtr uwzględnia otoczenie analizowanego punktu, natomiast w przeciwieństwie do filtrów operacje morfologiczne działają tylko wtedy gdy spełniony jest pewien warunek logiczny, tzw wzorzec struktury Jednymi z najwaŝniejszych operacji punktowych jest binaryzacja i tablice korekcji. Binaryzacja przekształca obrazy wieloodcieniowe lub kolorowe na obrazy czarno-białe (binarne). Obrazy te, i zwykle tylko te, są wykorzystywane do: wykonywania podstawowych pomiarów na obrazach: liczebność elementów, pola powierzchni, długość, itp., analizowania i modyfikowania kształtu obiektów (rozdzielanie i sklejanie cząstek), definiowanie przekształceń obrazów wieloodcieniowych (które traktuje się jako zbiór tylu obrazów binarnych ile jest odcieni szarości). 1

11 . Przykład róŝnych operacji binaryzacji obrazu wieloodcieniowego (a): (b) - binaryzacja z dolnym progiem - wszystko poniŝej staje się czarne, (c) -binaryzacja z górnym progiem - wszystko powyŝej staje się czarne, (d) - binaryzacja z podwójnym ograniczeniem wprowadzenie progu górnego i dolnego tylko punkty miedzy punktami pozostają białe, (e) binaryzacja warunkowa punkt o intensywności > p1 jest zamieniany na biały, punkt < p2 jest zamieniany na czarny, ciągły obszar punktów o intensywności pomiędzy p1 i p2 zostaje zamieniony na punkty białe jeśli sąsiaduje z punktami zamienionymi na białe, w przeciwnym wypadku obszar punktów zostaje zamieniony na punkty czarne Przykład zastosowania tablic korekcji LUT do przekształcania obrazu przełomu. Obraz wyjściowy (a), ten sam obraz po b) normalizacji c) gamma modulacji d) solaryzacji oraz przebiegi odpowiadających im funkcji korekcyjnych 11

12 przekształcenia morfologiczne: erozję: przekształcenie usuwające odizolowane punkty, małe cząstki oraz wąskie wypustki; wygładza brzegi figur i zmniejsza ich powierzchnię, w niektórych przypadkach prowadzi do podziału figury na kilku mniejszych, co jest wykorzystywane do podziału sklejonych cząstek, dylatacja: przekształcenie odwrotne do erozji; dylatacja zamyka małe otwory i wąskie zatoki, powierzchnia przekształcanej figury jest zwiększana, co czasami prowadzi do sklejania cząstek, ścienianie: przekształcenie które moŝe słuŝyć wyznaczaniu ostrej granicy między obiektem a tłem, np. brzegów figury, pogrubianie: przekształcenie odwrotne do ścieniania, wykorzystywane przy przywracaniu powierzchni obiektu po erozji, np. dylatacja bez dotykania, szkieletyzacja: przekształcenie wykorzystywane do określania niektórych parametrów, jak np. określanie orientacji cząstek wydłuŝonych, klasyfikacja cząstek na podstawie ich kształtu, rozdzielanie cząstek posklejanych. Przykłady przekształceń c) d) morfologicznych: (a) i (b) erozja (c) i (d) dylatacji kołem B o promieniu r ; e) (e) przykład szkieletyzacji (gruba linia) wybranych figur geometrycznych 12

13 Stereologia - opis mikrostryktury obiektu 3D na podstawie jego obrazu 2D powierzchnia ziarna, A maksymalny wymiar ziarna, d max d 2 minimalny wymiar ziarna, d min A a min dmin d m ax a max Ekwiwalentna powierzc hnia koła F y wskaźnik orientacji ziarna, α max i α min ekwiwalentna średnica ziarna, d 2 obwód ziarna, p średnica Fereta współczynniki kształtu q 1, i q 2. Zasada Cavalieriego- Hacquerta p F h p(c) objętość względna, V V powierzchnia względna, S V liczność względna, N V E(X) wartość średnią rozkładu parametru X, SD(X) - odchylenie standardowe rozkładu, CV(X) =SD(X)/E(X) współczynnik zmienności rozkładu. Relacja: palność tynków - mikrostruktura Tynk T-1 /2,5 mm T-2 T-3 2,5 mm Faktura powierzchni kornikowa dowolna kamyczkowa Zawartość polimerów [%],5-,7,8-1,2,8-1,2 75 o C piec czas trwania spalania płomieniowego, s względny ubytek masy, % T-1 T-2 T rodzaj tynku T-1 T-2 T-3 rodzaj tynku światło odbite światło przechodzące Analiza statystyczna (analiza wariancji) 13

14 Analiza wariancji 6 udział obj. [%] 4 2 kruszywo kruszywo kruszywo T-1 T-2 T-3 kruszywo pory Udział objętościowy porów [%] r=,74 95% p.ufności ,,9,8,7 95% p.ufności r=,79, Udział objętościowy kruszywa [%] Udział objętościowy kruszywa [%] Wsp. kształtu porów [%] Charakterystyka rys w betonie Powierzchnia posadzki Powierzchnia posadzki Warstwa Surface area 12,2 wierzchnia Internal rdzeńarea 1 Warstwa wierzchnia rdzeń,15 8 Próbka 1,1 6 Próbka 2 Próbka 3, Specimen number Numer próbki M.Glinicki, A.Litorowicz, 25 Szerokość rys [mm] Gęstość rys [mm/mm 2 ] D e n s it y o f c r a c k s [m m /m m 2 ] Skumulowana długość rys [mm] 14

15 Metoda siecznych róŝa orientacji rys długość rys L [mm] - całkowita długość rys istniejących na obrazie; średnia szerokość rys W [mm] - stosunek pola powierzchni wszystkich rys do całkowitej długości rys; pole powierzchni rys A [mm2] - pole powierzchni wszystkich rys na obrazie; gęstość rys LA [mm/mm2] stosunek całkowitej długości rys do pola powierzchni analizowanego obrazu; udział powierzchniowy AA [mm2/mm2] stosunek pola powierzchni wszystkich rys do całkowitego pola powierzchni Fraktografia ilościowa opis przełomów rough profile S m X t X p X m mean line Xa - średnia arytmetyczna odchylenia od średniej profilu Xp maksymalne odchylenie od średniej linii profilu Sm średnia odległość między dwoma sąsiednimi pikami profilu odniesiona do linii średniego profilu 15

16 Szorstkość powierzchni betonu Ocena wizualna CSP1 CSP2 CSP3 Opis ilościowy CSP4 CSP5 CSP6 CSP7 CSP8 CSP9 Skala szorstkości ICRI SEM 1x Szorstkość przyczepność, MPa odporność na ścieranie (WW) przyczepność (P) C2/25 C3/35 C4/5 C5/ wskaźnik chropowatości, mm Współczynnik rozwinięcia linii profilu L' 1 ( x,) D 2 ( x,) L 2 ( x) R L = L/L O L π L' 1 x, ( 2 R l x) L = L' 1 2( x) ( x, π/2) L O R v ( x) D = L' 1 2( x,) ( x, π/2) 16

17 Współczynnik rozwinięcia powierzchni profilu Surfometria S R S = S/S O S o Profilometria Profilometry: - Mechaniczne (igłowe) - Laserowe 17

18 PROFILOMETR MECHANICZNY L.Courard, M. Niels University of Liege (1) Bez obróbki polerowanie ( próbka PW) (próbka University of Liege) (2) szlifowanie (4, 5, 6) śrutowanie (3) piaskowanie (7,8) frezowanie ręczne i mech. 18

19 Bez obróbki Polerowanie (U..Liege) szlifowanie śrutowanie Surfoscan, University of Liege PROFILOMETR OPTYCZNY Fukuzawa, Ibaraki University, 2 19

20 Fukuzawa, Ibaraki University, 2 Profilometr laserowy do badań in-situ: Przekształcenia matematyczne 2

21 Parametry struktury geometrycznej powierzchni (PN-EN ISO 4287): Profil Total ogólny profile m x linia i wartość średnia FILTRATION FILTRACJA Falistość Waviness profilu the profile Chropowatość Roughness profilu the profile Wa lp Ra Wp Wt Rp Rt X p max wysokość X m max głę łębokość X t X a X a X q S k ść piku max wysokość profilu odchylenie standardowe średnie odchylenie kwadratowe współczynnik skośności S m Średni okres Parametry struktury geometrycznej powierzchni (cd.): CR - średnia wysokość wzniesień CF - średnia wysokość profilu z pominięciem wzniesień i wgłębień CL - średnia wysokość wgłębień 21

22 Wymiar fraktalny: profilu L powierzchni a d c b R = S/S S R = L/L L S S L L L' Wymiar fraktalny D jako miara samopodobieństwa a i A 1i D i d i A 2i b i c i C i A i B i r Prostokąt pomiarowy a R = 2Nh/m = s 3/27 = 1,78 log N(a) = D b log a log L(r) = (1 D s )logr N całkowita liczba przecięć z profilem N liczba kwadratów L długość profilu mierzona h wysokość prostokąta pomiarowego a wymiar kwadratu z krokiem o długości r m całkowita liczba przecięć z prostokątem pomiarowym PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA FRAKTOGRAFII W INśYNIERII MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 22

23 Efekt skali betonów Ŝywicznych 1x 25x 63x 16x 4x fc [MPa] f c [MPa] fc [MPa] r = RS fb [MPa] fb [MPa] r = r = r = RS RS r =.18 fb [MPa] RS R S 5 r =.19 RS 4 x Współczynnik korelacji, r statystycznie istotna wartość r 1 6 x 1x log (N) Czarnecki L., Garbacz A., Kurach J., Cem.&Conc.Comp. 21 fb fc 1 x 2 5 x 6 3 x RELACJA MIĘDZY WSPÓŁCZYNNIKAMI GEOMETRYCZNEGO OPISU PRZEŁOMÓW: R S = f (R L ) Coster i Chermant: 2 ( R L 1) RS = RL -.75 Π 2 Wright i Karlsson: ( RL 1) RS = Underwood: RS = L ( R 1) 1.27 RL -.27 Π Gokhale i Underwood: R S = 1.16 R L 1.57 RL

24 2,4 2,2 R S = 1, R L -, r =, ró w n.3 rów n.4 ró w n.6 R S 2, 1,8 1,6 1,4 w a rtoś ć R L typow a dla be tonów cem entow ych 1 w a rtoś ć R L dla be tonów c e m e ntow yc h pod obc ią Ŝe nie m 2 3 ró w n.5 1x 25x 63x 16x Parametry przełomu betonu Ŝywicznego przy róŝnych 1,2 powiększen 1, 1, 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2, 4x. R L Ocena odporności na pękanie na podstawie parametrów fraktograficznych odporność R S (R L ) na pękanie (np. Underwood, 199) 8 beton cementowy z kruszywem: 4 w/c=,6 K IIc [M P a m,5 ] bazaltowym węglanowym: G.Prokopski, K I Ic [M N /m 1,5 ] 3 w/c=,7 w/c=,8 w/c=,9 2 Z.Rawicki, R L R L 3. beton Ŝywiczny: r =.93 1 w/c p f C R S p [%] fc [MPa] r = R S f C K IIC 24

25 Beton winyloestrowy (test WST) niemodyfikowany R S = f c = 99 MPa f b = 38 MPa K IC = 2,13 MPam,5 modyfikowany dodatek silanu do Ŝywicy R S = f c = 113 MPa f b = 41 MPa K IC = 2,36 MPam,5 modyfikowany (mikrokrzemionka pokryta silanem) R S = f c = 128 MPa f b = 43 MPa K IC = 2,56 MPam,5 L.Czarnecki, B.Chmielewska, F.H. Wittmann, H. Sadouki, J. for Restauration of Buildings and Monuments, 23 Wpływ obróbki na jakość powierzchni betonu: B2 obróbka mechaniczna szlifowanie piaskowanie śrutowanie frezowanie ocena stanu powierzchni 1x mikroskop optyczny 25-5x SEM materiał naprawy warstwa sczepna naprawa podkład betonowy pull-off test 25

26 Ocena wizualna stanu powierzchni betonu: piaskowanie frezowanie SEM 25x 1x 5x Falistość profilu & parametry krzywej Abbotta: Wap [µm] 5 r= Wts vs Wtp 2 Wvs vs Wvp r =.76 Was, Wap [µm] Wtp, Wvp [µm] Was [µm] r = MMIL r= Wts, Wvs [µm] r= SRI [mm] Garbacz A., Courard L., Kostana K., Mat.Char

27 Podsumowanie: Metody analizy obrazu są przydatnym narzędziem inŝynierii materiałów budowlanych w badaniach relacji: skład - mikrostruktura - właściwości zastosowanie Nowe wyzwania: nanotechnologia w zastosowaniach budowlanych Ŝel C-S-H; Ca/Si=1 nanorurki w matrycy cementowej supermocne kleje D.Van Gemert, 23 (wykład w ramach przedmiotu InŜynieria Materiałów Budowlanych) W.Zhu, 25 (Seminarium EMR Fall Meeting Adhesion in building bonds: macro, micro- and nanoscale, Warszawa,25) 27

PODSTAWY METALOGRAFII ILOŚCIOWEJ I KOMPUTEROWEJ ANALIZY OBRAZU

PODSTAWY METALOGRAFII ILOŚCIOWEJ I KOMPUTEROWEJ ANALIZY OBRAZU 1 PODSTAWY METALOGRAFII ILOŚCIOWEJ I KOMPUTEROWEJ ANALIZY OBRAZU 2 Metalografia - nauka o wewnętrznej budowie materiałów metalicznych (metale i ich stopy), oparta głównie na badaniach mikroskopowych. 3

Bardziej szczegółowo

(metale i ich stopy), oparta głównie na badaniach mikroskopowych.

(metale i ich stopy), oparta głównie na badaniach mikroskopowych. PODSTAWY METALOGRAFII ILOŚCIOWEJ I KOMPUTEROWEJ ANALIZY OBRAZU 1 Metalografia - nauka o wewnętrznej budowie materiałów metalicznych (metale i ich stopy), oparta głównie na badaniach mikroskopowych. 2 1

Bardziej szczegółowo

Metody i techniki badań II. Instytut Inżynierii Materiałowej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT

Metody i techniki badań II. Instytut Inżynierii Materiałowej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT Metody i techniki badań II Instytut Inżynierii Materiałowej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT Dr inż. Agnieszka Kochmańska pok. 20 Zakład Metaloznawstwa i Odlewnictwa agnieszka.kochmanska@zut.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja i analiza obszarów

Reprezentacja i analiza obszarów Cechy kształtu Topologiczne Geometryczne spójność liczba otworów liczba Eulera szkielet obwód pole powierzchni środek cięŝkości ułoŝenie przestrzenne momenty wyŝszych rzędów promienie max-min centryczność

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie obrazów wykład 7. Adam Wojciechowski

Przetwarzanie obrazów wykład 7. Adam Wojciechowski Przetwarzanie obrazów wykład 7 Adam Wojciechowski Przekształcenia morfologiczne Przekształcenia podobne do filtrów, z tym że element obrazu nie jest modyfikowany zawsze lecz tylko jeśli spełniony jest

Bardziej szczegółowo

Operacje morfologiczne w przetwarzaniu obrazu

Operacje morfologiczne w przetwarzaniu obrazu Przekształcenia morfologiczne obrazu wywodzą się z morfologii matematycznej działu matematyki opartego na teorii zbiorów Wykorzystuje się do filtracji morfologicznej, wyszukiwania informacji i analizy

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie obrazów wykład 2

Przetwarzanie obrazów wykład 2 Przetwarzanie obrazów wykład 2 Adam Wojciechowski Wykład opracowany na podstawie Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów R. Tadeusiewicz, P. Korohoda Etapy obróbki pozyskanego obrazu Obróbka wstępna

Bardziej szczegółowo

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tło historyczne Pod koniec XIX wieku stosowanie mikroskopów świetlnych w naukach

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Wróbel i Robert Koprowski. Praktyka przetwarzania obrazów w programie Matlab

Zygmunt Wróbel i Robert Koprowski. Praktyka przetwarzania obrazów w programie Matlab Zygmunt Wróbel i Robert Koprowski Praktyka przetwarzania obrazów w programie Matlab EXIT 2004 Wstęp 7 CZĘŚĆ I 9 OBRAZ ORAZ JEGO DYSKRETNA STRUKTURA 9 1. Obraz w programie Matlab 11 1.1. Reprezentacja obrazu

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PROGRAMU R - BIOPS. Narzędzia Informatyczne w Badaniach Naukowych Katarzyna Bernat

BIBLIOTEKA PROGRAMU R - BIOPS. Narzędzia Informatyczne w Badaniach Naukowych Katarzyna Bernat BIBLIOTEKA PROGRAMU R - BIOPS Narzędzia Informatyczne w Badaniach Naukowych Katarzyna Bernat Biblioteka biops zawiera funkcje do analizy i przetwarzania obrazów. Operacje geometryczne (obrót, przesunięcie,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej im. Prof. Meissnera w Ustroniu

Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej im. Prof. Meissnera w Ustroniu Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej im. Prof. Meissnera w Ustroniu Katedra Nauk o Materiałach Wprowadzenie do Nauki o Materiałach Przygotowanie próbek do badań metalograficznych na mikroskopie świetlnym.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALITYCZNEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ (L - 2)

LABORATORIUM ANALITYCZNEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ (L - 2) LABORATORIUM ANALITYCZNEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ (L - 2) Posiadane uprawnienia: ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO NR AB 120 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji Wydanie nr 5 z 18 lipca 2007

Bardziej szczegółowo

Technologia elementów optycznych

Technologia elementów optycznych Technologia elementów optycznych dr inż. Michał Józwik pokój 507a jozwik@mchtr.pw.edu.pl Część 1 Treść wykładu Specyfika wymagań i technologii elementów optycznych. Ogólna struktura procesów technologicznych.

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie długości fali świetlnej metodą pierścieni Newtona

Wyznaczenie długości fali świetlnej metodą pierścieni Newtona Politechnika Łódzka FTIMS Kierunek: Informatyka rok akademicki: 2008/2009 sem. 2. Termin: 23 III 2009 Nr. ćwiczenia: 412 Temat ćwiczenia: Wyznaczenie długości fali świetlnej metodą pierścieni Newtona Nr.

Bardziej szczegółowo

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ratajski. Jarosław Rochowicz. Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ratajski. Jarosław Rochowicz. Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ratajski Jarosław Rochowicz Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska Praca magisterska Wpływ napięcia podłoża na właściwości mechaniczne powłok CrCN nanoszonych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Elektronowa mikroskopia w nauce o materiałach Nazwa jednostki prowadzącej Wydział matematyczno - Przyrodniczy

SYLABUS. Elektronowa mikroskopia w nauce o materiałach Nazwa jednostki prowadzącej Wydział matematyczno - Przyrodniczy SYLABUS Nazwa Elektronowa mikroskopia w nauce o materiałach Nazwa jednostki prowadzącej Wydział matematyczno - Przyrodniczy przedmiot Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Kod Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa

Diagnostyka obrazowa Diagnostyka obrazowa Ćwiczenie czwarte Przekształcenia morfologiczne obrazu 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma na celu zapoznanie uczestników kursu Diagnostyka obrazowa z definicjami operacji morfologicznych

Bardziej szczegółowo

BADANIA STRUKTURY MATERIAŁÓW. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BADANIA STRUKTURY MATERIAŁÓW. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BADANIA STRUKTURY MATERIAŁÓW Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. MAKROSTRUKTURA 2. MIKROSTRUKTURA 3. STRUKTURA KRYSTALICZNA Makrostruktura

Bardziej szczegółowo

Politechnika Politechnika Koszalińska

Politechnika Politechnika Koszalińska Politechnika Politechnika Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Technik Próżniowych NOWE MATERIAŁY NOWE TECHNOLOGIE W PRZEMYŚLE OKRĘTOWYM I MASZYNOWYM IIM ZUT Szczecin, 28 31 maja 2012, Międzyzdroje

Bardziej szczegółowo

Charakter struktury połączenia porcelany na podbudowie cyrkonowej w zaleŝności od rodzaju materiału licującego.

Charakter struktury połączenia porcelany na podbudowie cyrkonowej w zaleŝności od rodzaju materiału licującego. WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej w Ustroniu Charakter struktury połączenia porcelany na podbudowie cyrkonowej w zaleŝności od rodzaju materiału licującego. Anna Legutko Promotor: prof. zw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Zamiana reprezentacji wektorowej na rastrową - rasteryzacja

Zamiana reprezentacji wektorowej na rastrową - rasteryzacja MODEL RASTROWY Siatka kwadratów lub prostokątów stanowi elementy rastra. Piksel - pojedynczy element jest najmniejszą rozróŝnialną jednostką powierzchniową, której własności są opisane atrybutami. Model

Bardziej szczegółowo

Niezwykłe światło. ultrakrótkie impulsy laserowe. Piotr Fita

Niezwykłe światło. ultrakrótkie impulsy laserowe. Piotr Fita Niezwykłe światło ultrakrótkie impulsy laserowe Laboratorium Procesów Ultraszybkich Zakład Optyki Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Światło Fala elektromagnetyczna Dla światła widzialnego długość

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 02/08. PIOTR KURZYNOWSKI, Wrocław, PL JAN MASAJADA, Nadolice Wielkie, PL

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 02/08. PIOTR KURZYNOWSKI, Wrocław, PL JAN MASAJADA, Nadolice Wielkie, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211200 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 380223 (22) Data zgłoszenia: 17.07.2006 (51) Int.Cl. G01N 21/23 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

METODY BADAŃ BIOMATERIAŁÓW

METODY BADAŃ BIOMATERIAŁÓW METODY BADAŃ BIOMATERIAŁÓW 1 Cel badań: ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem biomateriałów w medycynie Rodzaje badań: 1. Badania biofunkcyjności implantów, 2. Badania degradacji implantów w środowisku

Bardziej szczegółowo

Popiół lotny jako dodatek typu II w składzie betonu str. 1 A8. Rys. 1. Stosowanie koncepcji współczynnika k wg PN-EN 206 0,4

Popiół lotny jako dodatek typu II w składzie betonu str. 1 A8. Rys. 1. Stosowanie koncepcji współczynnika k wg PN-EN 206 0,4 Popiół lotny jako dodatek typu II w składzie betonu str. 1 A8 Według normy PN-EN 206:2014 Beton Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność popiół lotny może być stosowany do wytwarzania betonu, jeżeli

Bardziej szczegółowo

σ c wytrzymałość mechaniczna, tzn. krytyczna wartość naprężenia, zapoczątkowująca pękanie

σ c wytrzymałość mechaniczna, tzn. krytyczna wartość naprężenia, zapoczątkowująca pękanie Materiały pomocnicze do ćwiczenia laboratoryjnego Właściwości mechaniczne ceramicznych kompozytów ziarnistych z przedmiotu Współczesne materiały inżynierskie dla studentów IV roku Wydziału Inżynierii Mechanicznej

Bardziej szczegółowo

Analiza obrazów - sprawozdanie nr 3

Analiza obrazów - sprawozdanie nr 3 Analiza obrazów - sprawozdanie nr 3 Przekształcenia morfologiczne Przekształcenia morfologiczne wywodzą się z morfologii matematycznej, czyli dziedziny, która opiera się na teorii zbiorów, topologii i

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Opis struktury zbiorowości. 1. Miary asymetrii.

Wykład 5. Opis struktury zbiorowości. 1. Miary asymetrii. Wykład 5. Opis struktury zbiorowości 1. Miary asymetrii. 2. Miary koncentracji. Przykład Zbadano stawkę godzinową (w zł) pracowników dwóch branŝ, otrzymując następujące charakterysty ki liczbowe: Stawka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

Elektronowa mikroskopia. T. 2, Mikroskopia skaningowa / Wiesław Dziadur, Janusz Mikuła. Kraków, Spis treści

Elektronowa mikroskopia. T. 2, Mikroskopia skaningowa / Wiesław Dziadur, Janusz Mikuła. Kraków, Spis treści Elektronowa mikroskopia. T. 2, Mikroskopia skaningowa / Wiesław Dziadur, Janusz Mikuła. Kraków, 2016 Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów i oznaczeń 11 Przedmowa 17 Wstęp 19 Literatura 26 Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

BADANIE INTERFEROMETRU YOUNGA

BADANIE INTERFEROMETRU YOUNGA Celem ćwiczenia jest: BADANIE INTERFEROMETRU YOUNGA 1. poznanie podstawowych właściwości interferometru z podziałem czoła fali w oświetleniu monochromatycznym i świetle białym, 2. demonstracja możliwości

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry dla platformy do mikroskopii korelacyjnej

Wymagane parametry dla platformy do mikroskopii korelacyjnej Strona1 ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane parametry dla platformy do mikroskopii korelacyjnej Mikroskopia korelacyjna łączy dane z mikroskopii świetlnej i elektronowej w celu określenia powiązań

Bardziej szczegółowo

Interferencja jest to zjawisko nakładania się fal prowadzące do zwiększania lub zmniejszania amplitudy fali wypadkowej. Interferencja zachodzi dla

Interferencja jest to zjawisko nakładania się fal prowadzące do zwiększania lub zmniejszania amplitudy fali wypadkowej. Interferencja zachodzi dla Interferencja jest to zjawisko nakładania się fal prowadzące do zwiększania lub zmniejszania amplitudy fali wypadkowej. Interferencja zachodzi dla wszystkich rodzajów fal, we wszystkich ośrodkach, w których

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE 2. DEFINICJE

WARUNKI TECHNICZNE 2. DEFINICJE WARUNKI TECHNICZNE 1. ZAKRES WARUNKÓW TECHNICZNYCH W niniejszych WT określono wymiary i minimalne wymagania dotyczące jakości (w odniesieniu do wad optycznych i widocznych) szkła float stosowanego w budownictwie,

Bardziej szczegółowo

h λ= mv h - stała Plancka (4.14x10-15 ev s)

h λ= mv h - stała Plancka (4.14x10-15 ev s) Twórcy podstaw optyki elektronowej: De Broglie LV. 1924 hipoteza: każde ciało poruszające się ma przyporządkowaną falę a jej długość jest ilorazem stałej Plancka i pędu. Elektrony powinny więc mieć naturę

Bardziej szczegółowo

7. Wyznaczanie poziomu ekspozycji

7. Wyznaczanie poziomu ekspozycji 7. Wyznaczanie poziomu ekspozycji Wyznaczanie poziomu ekspozycji w przypadku promieniowania nielaserowego jest bardziej złożone niż w przypadku promieniowania laserowego. Wynika to z faktu, że pracownik

Bardziej szczegółowo

6. Badania mikroskopowe proszków i spieków

6. Badania mikroskopowe proszków i spieków 6. Badania mikroskopowe proszków i spieków Najprostszy układ optyczny stanowią dwie współosiowe soczewki umieszczone na końcach tubusu (rysunek 42). Odwzorowanie mikroskopowe jest dwustopniowe: obiektyw

Bardziej szczegółowo

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE LASERY I ICH ZASTOSOWANIE Laboratorium Instrukcja do ćwiczenia nr 13 Temat: Biostymulacja laserowa Istotą biostymulacji laserowej jest napromieniowanie punktów akupunkturowych ciągłym, monochromatycznym

Bardziej szczegółowo

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 1. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 1.  Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak POMIARY OPTYCZNE Wykład Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej Pokój 8/ bud. A- http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/ OPTYKA GEOMETRYCZNA Codzienne obserwacje: światło

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 363. Polaryzacja światła sprawdzanie prawa Malusa. Początkowa wartość kąta 0..

Ćwiczenie 363. Polaryzacja światła sprawdzanie prawa Malusa. Początkowa wartość kąta 0.. Nazwisko... Data... Nr na liście... Imię... Wydział... Dzień tyg.... Godzina... Polaryzacja światła sprawdzanie prawa Malusa Początkowa wartość kąta 0.. 1 25 49 2 26 50 3 27 51 4 28 52 5 29 53 6 30 54

Bardziej szczegółowo

Technologia sprzętu optoelektronicznego. dr inż. Michał Józwik pokój 507a

Technologia sprzętu optoelektronicznego. dr inż. Michał Józwik pokój 507a Technologia sprzętu optoelektronicznego dr inż. Michał Józwik pokój 507a jozwik@mchtr.pw.edu.pl Treść wykładu Specyfika wymagań i technologii elementów optycznych. Ogólna struktura procesów technologicznych.

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI Tytuł: Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne materiałów konstrukcyjnych i ich połączeń spajanych Opracował: pod redakcją dr. hab. inż. Mirosława Łomozika Rok wydania: 2009 Wydawca: Instytut

Bardziej szczegółowo

4. Wyniki bada uzupełniaj cych własno ci stali szybkotn cych

4. Wyniki bada uzupełniaj cych własno ci stali szybkotn cych 4. Wyniki bada uzupełniaj cych własno ci stali szybkotn cych 4.1. Wyniki bada twardo ci Pomiarów twardo ci stali w skali C Rockwella dokonano na przekroju próbek poddanych uprzednio badaniu współczynnika

Bardziej szczegółowo

Badanie zjawisk optycznych przy użyciu zestawu Laser Kit

Badanie zjawisk optycznych przy użyciu zestawu Laser Kit LABORATORIUM OPTOELEKTRONIKI Ćwiczenie 5 Badanie zjawisk optycznych przy użyciu zestawu Laser Kit Cel ćwiczenia: Zapoznanie studentów ze zjawiskami optycznymi. Badane elementy: Zestaw ćwiczeniowy Laser

Bardziej szczegółowo

Technika świetlna. Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa

Technika świetlna. Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa Technika świetlna Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa Wykonał: Borek Łukasz Tablica rejestracyjna tablica zawierająca unikatowy numer (kombinację liter i cyfr),

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera

WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera ANALIZA POŁĄCZENIA WARSTW CERAMICZNYCH Z PODBUDOWĄ METALOWĄ Promotor: Prof. zw. dr hab. n. tech. MACIEJ HAJDUGA Tadeusz Zdziech CEL PRACY Celem

Bardziej szczegółowo

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA PROWADZĄCY: mgr inż. Łukasz Amanowicz Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne 3 TEMAT ĆWICZENIA: Badanie składu pyłu za pomocą mikroskopu

Bardziej szczegółowo

Inkluzje Protodikraneurini trib. nov.. (Hemiptera: Cicadellidae) w bursztynie bałtyckim i ich badania w technice SEM

Inkluzje Protodikraneurini trib. nov.. (Hemiptera: Cicadellidae) w bursztynie bałtyckim i ich badania w technice SEM Muzeum i Instytut Zoologii Polska Akademia Nauk Akademia im. Jana DługoszaD ugosza Inkluzje Protodikraneurini trib. nov.. (Hemiptera: Cicadellidae) w bursztynie bałtyckim i ich badania w technice SEM Magdalena

Bardziej szczegółowo

Miernictwo i systemy pomiarowe CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI

Miernictwo i systemy pomiarowe CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI Miernictwo i systemy pomiarowe CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI Wstęp Chropowatość ma ogromny wpływ na zjawiska takie jak współczynnik tarcia, zużycie powierzchni trących, odporność termiczną, wytrzymałość zmęczeniową

Bardziej szczegółowo

TEMAT: POMIAR LUMINANCJI MATERIAŁÓW O RÓśNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH FOTOMETRYCZNYCH

TEMAT: POMIAR LUMINANCJI MATERIAŁÓW O RÓśNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH FOTOMETRYCZNYCH Grupa: Elektrotechnika, Studia stacjonarne, II stopień, sem. 1. wersja z dn. 18.03.2011 aboratorium Techniki Świetlnej Ćwiczenie nr 2. TEMAT: POMIAR UMIACJI MATERIAŁÓW O RÓśYCH WŁAŚCIWOŚCIACH FOTOMETRYCZYCH

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: kierunkowy obowiązkowy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIKI C / A PODSTAWOWE PARAMETRY

PRZETWORNIKI C / A PODSTAWOWE PARAMETRY PRZETWORIKI C / A PODSTAWOWE PARAMETRY Rozdzielczość przetwornika C/A - Określa ją liczba - bitów słowa wejściowego. - Definiuje się ją równieŝ przez wartość związaną z najmniej znaczącym bitem (LSB),

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe przetwarzanie obrazów i sygnałów Wykład 10 AiR III

Cyfrowe przetwarzanie obrazów i sygnałów Wykład 10 AiR III 1 Niniejszy dokument zawiera materiały do wykładu z przedmiotu Cyfrowe Przetwarzanie Obrazów i Sygnałów. Jest on udostępniony pod warunkiem wykorzystania wyłącznie do własnych, prywatnych potrzeb i może

Bardziej szczegółowo

Problemy optyki falowej. Teoretyczne podstawy zjawisk dyfrakcji, interferencji i polaryzacji światła.

Problemy optyki falowej. Teoretyczne podstawy zjawisk dyfrakcji, interferencji i polaryzacji światła. . Teoretyczne podstawy zjawisk dyfrakcji, interferencji i polaryzacji światła. Rozwiązywanie zadań wykorzystujących poznane prawa I LO im. Stefana Żeromskiego w Lęborku 27 luty 2012 Dyfrakcja światła laserowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie obiektów 3D

Oświetlenie obiektów 3D Synteza i obróbka obrazu Oświetlenie obiektów 3D Opracowanie: dr inż. Grzegorz Szwoch Politechnika Gdańska Katedra Systemów Multimedialnych Rasteryzacja Spłaszczony po rzutowaniu obraz siatek wielokątowych

Bardziej szczegółowo

Skaningowy Mikroskop Elektronowy. Rembisz Grażyna Drab Bartosz

Skaningowy Mikroskop Elektronowy. Rembisz Grażyna Drab Bartosz Skaningowy Mikroskop Elektronowy Rembisz Grażyna Drab Bartosz PLAN PREZENTACJI: 1. Zarys historyczny 2. Zasada działania SEM 3. Zjawiska fizyczne wykorzystywane w SEM 4. Budowa SEM 5. Przygotowanie próbek

Bardziej szczegółowo

Laboratorium optycznego przetwarzania informacji i holografii. Ćwiczenie 6. Badanie właściwości hologramów

Laboratorium optycznego przetwarzania informacji i holografii. Ćwiczenie 6. Badanie właściwości hologramów Laboratorium optycznego przetwarzania informacji i holografii Ćwiczenie 6. Badanie właściwości hologramów Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdańska Gdańsk 2006 1. Cel

Bardziej szczegółowo

Jest to graficzna ilustracja tzw. prawa Plancka, które moŝna zapisać następującym równaniem:

Jest to graficzna ilustracja tzw. prawa Plancka, które moŝna zapisać następującym równaniem: WSTĘP KaŜde ciało o temperaturze powyŝej 0 0 K, tj. powyŝej temperatury zera bezwzględnego emituje promieniowanie cieplne, zwane teŝ temperaturowym, mające naturę fali elektromagnetycznej. Na rysunku poniŝej

Bardziej szczegółowo

Dorota Kunkel. WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej

Dorota Kunkel. WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej Dorota Kunkel Implant wszystkie przyrządy medyczne wykonywane z jednego lub więcej biomateriałów, które mogą być umiejscowione wewnątrz organizmu, jak też częściowo lub całkowicie pod powierzchnią nabłonka

Bardziej szczegółowo

Etap II. Analiza wybranych właściwości mieszanki betonowej i betonu 1/15

Etap II. Analiza wybranych właściwości mieszanki betonowej i betonu 1/15 Analiza wybranych właściwości mieszanki betonowej i betonu 1/15 INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ZAKŁAD BETONU 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 tel. sekr.: (0 22) 811 14 40, fax: (0 22) 811 17 92 www.ibdim.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BARWY, PIGMENTY CERAMICZNE

PODSTAWY BARWY, PIGMENTY CERAMICZNE PODSTAWY BARWY, PIGMENTY CERAMICZNE Barwa Barwą nazywamy rodzaj określonego ilościowo i jakościowo (długość fali, energia) promieniowania świetlnego. Głównym i podstawowym źródłem doznań barwnych jest

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 DO PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 DO PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 DO PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM LICZBY, WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE umie obliczyć potęgę o wykładniku naturalnym; umie obliczyć

Bardziej szczegółowo

Piotr Targowski i Bernard Ziętek WYZNACZANIE MACIERZY [ABCD] UKŁADU OPTYCZNEGO

Piotr Targowski i Bernard Ziętek WYZNACZANIE MACIERZY [ABCD] UKŁADU OPTYCZNEGO Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika Piotr Targowski i Bernard Ziętek Pracownia Optoelektroniki Specjalność: Fizyka Medyczna WYZNAZANIE MAIERZY [ABD] UKŁADU OPTYZNEGO Zadanie II Zakład Optoelektroniki

Bardziej szczegółowo

Statystyka hydrologiczna i prawdopodobieństwo zjawisk hydrologicznych.

Statystyka hydrologiczna i prawdopodobieństwo zjawisk hydrologicznych. Statystyka hydrologiczna i prawdopodobieństwo zjawisk hydrologicznych. Statystyka zajmuje się prawidłowościami zaistniałych zdarzeń. Teoria prawdopodobieństwa dotyczy przewidywania, jak często mogą zajść

Bardziej szczegółowo

Reflekcyjno-absorpcyjna spektroskopia w podczerwieni RAIRS (IRRAS) Reflection-Absorption InfraRed Spectroscopy

Reflekcyjno-absorpcyjna spektroskopia w podczerwieni RAIRS (IRRAS) Reflection-Absorption InfraRed Spectroscopy Reflekcyjno-absorpcyjna spektroskopia w podczerwieni RAIRS (IRRAS) Reflection-Absorption InfraRed Spectroscopy Odbicie promienia od powierzchni metalu E n 1 Równania Fresnela E θ 1 θ 1 r E = E odb, 0,

Bardziej szczegółowo

Obraz jako funkcja Przekształcenia geometryczne

Obraz jako funkcja Przekształcenia geometryczne Cyfrowe przetwarzanie obrazów I Obraz jako funkcja Przekształcenia geometryczne dr. inż Robert Kazała Definicja obrazu Obraz dwuwymiarowa funkcja intensywności światła f(x,y); wartość f w przestrzennych

Bardziej szczegółowo

Własności mechaniczne i strukturalne wybranych gipsów w mechanizmie wiązania.

Własności mechaniczne i strukturalne wybranych gipsów w mechanizmie wiązania. WYśSZA SZKOŁA INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ im. prof. Meissnera w Ustroniu Własności mechaniczne i strukturalne wybranych gipsów w mechanizmie wiązania. Promotor: Prof. zw. dr hab. n. tech. MACIEJ HAJDUGA Barbara

Bardziej szczegółowo

ODPORNOŚĆ KOROZYJNA STALI 316L W PŁYNACH USTROJOWYCH CZŁOWIEKA

ODPORNOŚĆ KOROZYJNA STALI 316L W PŁYNACH USTROJOWYCH CZŁOWIEKA WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera w Ustroniu ODPORNOŚĆ KOROZYJNA STALI 316L W PŁYNACH USTROJOWYCH CZŁOWIEKA Magdalena Puda Promotor: Dr inŝ. Jacek Grzegorz Chęcmanowski Cel pracy

Bardziej szczegółowo

OCENA PRACY WZROKOWEJ NA STANOWISKACH KOMPUTEROWYCH W RÓśNYCH WARUNKACH OŚWIETLENIOWYCH

OCENA PRACY WZROKOWEJ NA STANOWISKACH KOMPUTEROWYCH W RÓśNYCH WARUNKACH OŚWIETLENIOWYCH STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA wersja z dnia 3.12.2009 KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA SEM 3. Laboratorium PODSTAW TECHNIKI ŚWIETLNEJ TEMAT: OCENA PRACY WZROKOWEJ NA STANOWISKACH KOMPUTEROWYCH W RÓśNYCH WARUNKACH

Bardziej szczegółowo

Najprostszą soczewkę stanowi powierzchnia sferyczna stanowiąca granicę dwóch ośr.: powietrza, o wsp. załamania n 1. sin θ 1. sin θ 2.

Najprostszą soczewkę stanowi powierzchnia sferyczna stanowiąca granicę dwóch ośr.: powietrza, o wsp. załamania n 1. sin θ 1. sin θ 2. Ia. OPTYKA GEOMETRYCZNA wprowadzenie Niemal każdy system optoelektroniczny zawiera oprócz źródła światła i detektora - co najmniej jeden element optyczny, najczęściej soczewkę gdy system służy do analizy

Bardziej szczegółowo

Grupa: Elektrotechnika, Studia stacjonarne, II stopień, sem. 1. wersja z dn Laboratorium Techniki Świetlnej

Grupa: Elektrotechnika, Studia stacjonarne, II stopień, sem. 1. wersja z dn Laboratorium Techniki Świetlnej Grupa: Elektrotechnika, Studia stacjonarne, II stopień, sem. 1. wersja z dn. 29.03.2016 aboratorium Techniki Świetlnej Ćwiczenie nr 5. TEMAT: POMIAR UMIACJI MATERIAŁÓW O RÓŻYCH WŁASOŚCIACH FOTOMETRYCZYCH

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NAŚWIETLANIA LASEROWEGO DO BLOKADY PROPAGACJI PĘKNIĘĆ ZMĘCZENIOWYCH

ZASTOSOWANIE NAŚWIETLANIA LASEROWEGO DO BLOKADY PROPAGACJI PĘKNIĘĆ ZMĘCZENIOWYCH Sylwester KŁYSZ *, **, Anna BIEŃ **, Janusz LISIECKI *, Paweł SZABRACKI ** * Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa ** Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn ZASTOSOWANIE NAŚWIETLANIA LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

Komputerowo wspomagane

Komputerowo wspomagane LEŚNIEWICZ A.(RED) LABORATORIUM METROLOGII I ZAMIENNOŚCI 2 Komputerowo wspomagane pomiary Zbigniew Humienny Cel ćwiczenia: 2.1 Komputerowo wspomagane pomiary 2D na projektorze pomiarowym o o o nabycie

Bardziej szczegółowo

-> Średnia arytmetyczna (5) (4) ->Kwartyl dolny, mediana, kwartyl górny, moda - analogicznie jak

-> Średnia arytmetyczna (5) (4) ->Kwartyl dolny, mediana, kwartyl górny, moda - analogicznie jak Wzory dla szeregu szczegółowego: Wzory dla szeregu rozdzielczego punktowego: ->Średnia arytmetyczna ważona -> Średnia arytmetyczna (5) ->Średnia harmoniczna (1) ->Średnia harmoniczna (6) (2) ->Średnia

Bardziej szczegółowo

Widmo fal elektromagnetycznych

Widmo fal elektromagnetycznych Czym są fale elektromagnetyczne? Widmo fal elektromagnetycznych dr inż. Romuald Kędzierski Podstawowe pojęcia związane z falami - przypomnienie pole falowe część przestrzeni objęta w danej chwili falą

Bardziej szczegółowo

POMIARY MIKROGEOMETRII POWIERZCHNI

POMIARY MIKROGEOMETRII POWIERZCHNI POMIARY MIKROGEOMETRII POWIERZCHNI Mikrogeometria (chropowatość i falistość), Makrogeometria (odchyłki kształtu) Podział s h Ilustracja graficzna chropowatości powierzchni szlifowanej s/h

Bardziej szczegółowo

Matematyka do liceów i techników Szczegółowy rozkład materiału Zakres podstawowy

Matematyka do liceów i techników Szczegółowy rozkład materiału Zakres podstawowy Matematyka do liceów i techników Szczegółowy rozkład materiału Zakres podstawowy Wariant nr (klasa I 4 godz., klasa II godz., klasa III godz.) Klasa I 7 tygodni 4 godziny = 48 godzin Lp. Tematyka zajęć

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PRÓBEK DO MIKROSKOPI SKANINGOWEJ

PRZYGOTOWANIE PRÓBEK DO MIKROSKOPI SKANINGOWEJ Ewa Teper PRZYGOTOWANIE PRÓBEK DO MIKROSKOPI SKANINGOWEJ WIELKOŚĆ I RODZAJE PRÓBEK Maksymalne wymiary próbki, którą można umieścić na stoliku mikroskopu skaningowego są następujące: Próbka powinna się

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 12. Analiza obrazu Wyznaczanie parametrów ruchu obiektów

WYKŁAD 12. Analiza obrazu Wyznaczanie parametrów ruchu obiektów WYKŁAD 1 Analiza obrazu Wyznaczanie parametrów ruchu obiektów Cel analizy obrazu: przedstawienie każdego z poszczególnych obiektów danego obrazu w postaci wektora cech dla przeprowadzenia procesu rozpoznania

Bardziej szczegółowo

DOKŁADNOŚĆ POMIARU DŁUGOŚCI

DOKŁADNOŚĆ POMIARU DŁUGOŚCI 1a DOKŁADNOŚĆ POMIARU DŁUGOŚCI 1. ZAGADNIENIA TEORETYCZNE: sposoby wyznaczania niepewności pomiaru standardowa niepewność wyniku pomiaru wielkości mierzonej bezpośrednio i złożona niepewność standardowa;

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 17 września 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

MGR 10. Ćw. 1. Badanie polaryzacji światła 2. Wyznaczanie długości fal świetlnych 3. Pokaz zmiany długości fali świetlnej przy użyciu lasera.

MGR 10. Ćw. 1. Badanie polaryzacji światła 2. Wyznaczanie długości fal świetlnych 3. Pokaz zmiany długości fali świetlnej przy użyciu lasera. MGR 10 10. Optyka fizyczna. Dyfrakcja i interferencja światła. Siatka dyfrakcyjna. Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej. Elektromagnetyczna teoria światła. Polaryzacja światła.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 ANALIZA JAKOŚCIOWA PALIW ZA POMOCĄ SPEKTROFOTOMETRII FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy)

Ćwiczenie 3 ANALIZA JAKOŚCIOWA PALIW ZA POMOCĄ SPEKTROFOTOMETRII FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ INśYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA KATEDRA TERMODYNAMIKI PROCESOWEJ K-106 LABORATORIUM KONWENCJONALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I PROCESÓW SPALANIA Ćwiczenie 3 ANALIZA JAKOŚCIOWA

Bardziej szczegółowo

Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej

Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej 1. Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdaoska Gdańsk 2006 1. Wstęp Pomiar profilu wiązki

Bardziej szczegółowo

Proste metody przetwarzania obrazu

Proste metody przetwarzania obrazu Operacje na pikselach obrazu (operacje punktowe, bezkontekstowe) Operacje arytmetyczne Dodanie (odjęcie) do obrazu stałej 1 Mnożenie (dzielenie) obrazu przez stałą Operacje dodawania i mnożenia są operacjami

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYMUSZONEJ AKTYWNOŚCI OPTYCZNEJ

BADANIE WYMUSZONEJ AKTYWNOŚCI OPTYCZNEJ ĆWICZENIE 89 BADANIE WYMUSZONEJ AKTYWNOŚCI OPTYCZNEJ Cel ćwiczenia: Zapoznanie się ze zjawiskiem Faradaya. Wyznaczenie stałej Verdeta dla danej próbki. Wyznaczenie wartości ładunku właściwego elektronu

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie Instytut InŜynierii Transportu Zakład Techniki i Transportu

Akademia Morska w Szczecinie Instytut InŜynierii Transportu Zakład Techniki i Transportu Akademia Morska w Szczecinie Instytut InŜynierii Transportu Zakład Techniki i Transportu Instrukcja Wprowadzenie do badań materiałowych Opracował: dr inŝ. Jarosław Chmiel Szczecin - styczeń 2005 Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe przetwarzanie obrazów. Dr inż. Michał Kruk

Cyfrowe przetwarzanie obrazów. Dr inż. Michał Kruk Cyfrowe przetwarzanie obrazów Dr inż. Michał Kruk Przekształcenia morfologiczne Morfologia matematyczna została stworzona w latach sześddziesiątych w Wyższej Szkole Górniczej w Paryżu (Ecole de Mines de

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE MODUŁU YOUNGA METODĄ STRZAŁKI UGIĘCIA

WYZNACZANIE MODUŁU YOUNGA METODĄ STRZAŁKI UGIĘCIA Ćwiczenie 58 WYZNACZANIE MODUŁU YOUNGA METODĄ STRZAŁKI UGIĘCIA 58.1. Wiadomości ogólne Pod działaniem sił zewnętrznych ciała stałe ulegają odkształceniom, czyli zmieniają kształt. Zmianę odległości między

Bardziej szczegółowo

BADANIA PÓL NAPRĘśEŃ W IMPLANTACH TYTANOWYCH METODAMI EBSD/SEM. Klaudia Radomska

BADANIA PÓL NAPRĘśEŃ W IMPLANTACH TYTANOWYCH METODAMI EBSD/SEM. Klaudia Radomska WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera w Ustroniu Wydział InŜynierii Dentystycznej BADANIA PÓL NAPRĘśEŃ W IMPLANTACH TYTANOWYCH METODAMI EBSD/SEM Klaudia Radomska Praca dyplomowa napisana

Bardziej szczegółowo

CECHY BIOMETRYCZNE: ODCISK PALCA

CECHY BIOMETRYCZNE: ODCISK PALCA CECHY BIOMETRYCZNE: ODCISK PALCA Odcisk palca można jednoznacznie przyporządkować do osoby. Techniki pobierania odcisków palców: Czujniki pojemnościowe - matryca płytek przewodnika i wykorzystują zjawisko

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia. Pomiary oświetlenia

Temat ćwiczenia. Pomiary oświetlenia POLITECHNIKA ŚLĄSKA W YDZIAŁ TRANSPORTU Temat ćwiczenia Pomiary oświetlenia Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami pomiaru natęŝenia oświetlenia oraz wyznaczania poŝądanej wartości

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia. Wyznaczanie mocy akustycznej

Temat ćwiczenia. Wyznaczanie mocy akustycznej POLITECHNIKA ŚLĄSKA W YDZIAŁ TRANSPORTU Temat ćwiczenia Wyznaczanie mocy akustycznej Cel ćwiczenia Pomiary poziomu natęŝenia dźwięku źródła hałasu. Wyznaczanie mocy akustycznej źródła hałasu. Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Warszawa, dnia 17.11.2015r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Dostawa stołowego skaningowego mikroskopu elektronowego wraz z wyposażeniem dla Instytutu Technologii Materiałów

Bardziej szczegółowo

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 2 Chodniki D-08.02.00 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE OBRAZÓW Sprawozdanie z ćwiczeń. Ćwiczenie 2. Korekcja zniekształceń radiometrycznych

PRZETWARZANIE OBRAZÓW Sprawozdanie z ćwiczeń. Ćwiczenie 2. Korekcja zniekształceń radiometrycznych WyŜsza Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania Warsaw School of Information Technology WIT Grupa ID306, Zespół 2 PRZETWARZANIE OBRAZÓW Sprawozdanie z ćwiczeń Ćwiczenie 2 Temat: : Korekcja zniekształceń

Bardziej szczegółowo

Urządzenie i sposób pomiaru skuteczności filtracji powietrza.

Urządzenie i sposób pomiaru skuteczności filtracji powietrza. Urządzenie i sposób pomiaru skuteczności filtracji powietrza. dr inż. Stanisław Kamiński, mgr Dorota Kamińska WSTĘP Obecnie nie może istnieć żaden zakład przerabiający sproszkowane materiały masowe bez

Bardziej szczegółowo

PLANIMETRIA CZYLI GEOMETRIA PŁASZCZYZNY CZ. 1

PLANIMETRIA CZYLI GEOMETRIA PŁASZCZYZNY CZ. 1 PLANIMETRIA CZYLI GEOMETRIA PŁASZCZYZNY CZ. 1 Planimetria to dział geometrii, w którym przedmiotem badań są własności figur geometrycznych leżących na płaszczyźnie (patrz określenie płaszczyzny). Pojęcia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POMIARÓW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH, MATERIAŁOWYCH I SZYBKOŚCI ZUśYCIA KOMBAJNOWYCH NOśY STYCZNO-OBROTOWYCH

PROCEDURY POMIARÓW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH, MATERIAŁOWYCH I SZYBKOŚCI ZUśYCIA KOMBAJNOWYCH NOśY STYCZNO-OBROTOWYCH PROCEDURY POMIARÓW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH, MATERIAŁOWYCH I SZYBKOŚCI ZUśYCIA KOMBAJNOWYCH NOśY STYCZNO-OBROTOWYCH Część : Procedura pomiaru parametrów konstrukcyjnych noŝy styczno-obrotowych oraz karta

Bardziej szczegółowo